Postup : 2008/2248(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0082/2009

Predkladané texty :

A6-0082/2009

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 26/03/2009 - 4.6
CRE 26/03/2009 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0192

SPRÁVA     
PDF 279kWORD 430k
20.2.2009
PE 416.354v02-00 A6-0082/2009

o vplyve extenzívnej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatnenie práva EÚ na základe prijatých petícií

(2008/2248(INI))

Výbor pre petície

Spravodajkyňa: Margrete Auken

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve extenzívnej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatnenie práva EÚ na základe prijatých petícií

(2008/2248(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na petície, ktoré sú v prílohe, najmä petície 0609/03,

–   so zreteľom na petičné právo ustanovené v článku 194 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 192 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0082/2009),

A.  keďže proces petícií poskytuje európskym občanom a obyvateľom Európy prostriedok dosiahnutia mimosúdneho odškodnenia za ich sťažnosti, ak sa vzťahujú na otázky vyplývajúce z oblastí činnosti Európskej únie,

B.   keďže článok 6 ods. 1 Zmluvy o Európskom spoločenstve uvádza, že „Únia je založená na zásadách slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, ktoré sú spoločné členským štátom“,

C.  keďže v článku 6 ods. 2 Zmluvy o ES sa Únia zaväzuje, že bude dodržiavať základné práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP),

D. keďže každý občan či obyvateľ signatárskeho štátu EDĽP, ktorý sa domnieva, že jeho práva boli porušené, by sa mal obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu, pričom musí vedieť, že skôr, ako sa na tento súd obráti, musí vyčerpať všetky domáce nápravné opatrenia, ako je zakotvené v článku 35 EDĽP,

E.   keďže článok 7 Zmluvy o EÚ poskytuje postupy, prostredníctvom ktorých môže Únia reagovať na porušovanie zásad uvedených v článku 6 ods. 1 a hľadať riešenia,

F.   keďže článok 7 dáva Parlamentu právo predložiť opodstatnený návrh Rade na riešenie otázky, či existuje jasné riziko závažného porušenia hodnôt, na ktorých je Únia založená zo strany niektorého členského štátu,

G.  keďže článok 7 Charty základných práv Európskej únie zaručuje ochranu súkromia a rodinného života, vrátane súkromného obydlia občanov, a keďže článok 8 EDĽP udeľuje rovnaké práva a objasňuje, že „štátny orgán nemôže do výkonu tohto práva zasahovať okrem prípadov, keď je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoločnosti v záujme národnej bezpečnosti, verejnej bezpečnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny, predchádzania nepokojom a zločinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných“; keďže Parlament, Rada a Komisia sa zaviazali k dodržiavaniu charty vo všetkých svojich aktivitách,

H.  keďže právo na súkromné vlastníctvo sa uznáva ako základné právo európskych občanov v článku 17 Charty základných práv, ktorá ustanovuje, že „každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a odkázať ho“, že „nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada“ a že „užívanie majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom“,

I.    keďže článok 18 Zmluvy o ES ustanovuje, že „každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať a zdržiavať na území členských štátov, pričom podlieha obmedzeniam a podmienkam ustanoveným v tejto zmluve a v opatreniach prijatých na ich vykonanie“,

J.    keďže podľa článku 295 sa Zmluva o ES netýka úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej v členských štátoch; keďže podľa judikatúry Súdneho dvora sa týmto ustanovením iba uznáva právomoc členských štátov na vymedzenie pravidiel systému vlastníctva majetku; a keďže judikatúra Súdneho dvora potvrdila, že kompetencia členských štátov sa v tejto súvislosti musí vždy použiť v spojení so základnými zásadami právnych predpisov Spoločenstva, ako sú voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu (pozri rozsudok z 22. júna 1976 vo veci C-119/75 Terrapin v Terranova [1976] Zb. 1039),

K. keďže však Európsky súdny dvor stále trval na tom, že právo na majetok je súčasťou všeobecných zásad právneho poriadku Spoločenstva, ale nie je absolútnym právom, a musí sa k nemu pristupovať so zreteľom na jeho sociálnu funkciu, a keďže v dôsledku toho sa jeho uplatňovanie môže obmedziť, ak tieto obmedzenia v skutočnosti zodpovedajú cieľom verejného záujmu, ktoré sleduje Spoločenstvo, a ak nepredstavujú neprimeraný a netolerovateľný zásah narušujúci samotnú podstatu garantovaných práv (pozri rozsudok z 10. decembra 2002 vo veci C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. I-11453),

L.  keďže napriek tejto judikatúre Európsky súdny dvor neustále trval na tom, že ak vnútroštátne ustanovenia nespadajú do oblasti pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva, Spoločenstvo nemá súdnu právomoc na posúdenie súladu týchto ustanovení so základnými právami, ktorých dodržiavanie zabezpečuje Európsky súdny dvor (pozri napríklad rozsudok zo 6. októbra 2005 vo veci C-328/04 Vajnai [2005] Zb. I-8577, odseky 12 a 13),

M. keďže prvý odsek článku 1 prvého dodatkového protokolu EDĽP uvádza, že „každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok“ a že „nikoho nemožno zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a všeobecné zásady medzinárodného práva; keďže v druhom odseku tohto článku sa hovorí, že „predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie daní a iných poplatkov alebo pokút“; a keďže Španielsko v čase ratifikácie uvedeného protokolu vyjadrilo výhradu v súvislosti s článkom 1 na základe článku 33 španielskej ústavy, ktorý stanovuje toto: „Uznáva sa právo na súkromné vlastníctvo a na dedičstvo. 2. Spoločenská funkcia týchto práv určuje hranice ich obsahu v súlade s  zákonom. 3. Nikoho nemožno zbaviť majetku ani práv s výnimkou prípadov verejných infraštruktúr a spoločenského záujmu a s riadnou kompenzáciou v súlade s  zákonom.“,

N.  keďže Parlament sa domnieva, že povinnosť na odovzdanie legitímne nadobudnutého súkromného majetku bez riadneho procesu a riadnej kompenzácie a povinnosť na zaplatenie súdnych nákladov na nevyžiadaný a často zbytočný rozvoj infraštruktúry predstavujú porušenie základných práv jednotlivca v rámci EDĽP a na základe judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva (pozri napríklad Aka v. Turecko(1)),

O. keďže španielske úrady v roku 2008 vydali pokyny v súvislosti s uplatňovaním pobrežného zákona z roku 1988, ktorý zostal bez povšimnutia po dlhé roky, počas ktorých v španielskych pobrežných oblastiach došlo k rozsiahlym škodám na životnom prostredí; keďže ani súčasné pokyny neposkytujú jednoznačné vykonávacie opatrenia, ktoré majú dodržiavať príslušné miestne a regionálne orgány, a keďže mnohé nové petície vypovedajú o retroaktívnom obsahu pokynov a o svojvoľnom ničení a búraní zákonne nadobudnutého majetku jednotlivcov, porušovaní ich práv na tento majetok a možnosti prevodu ich práv prostredníctvom dedičstva,

P.  keďže vzhľadom na súčasnú trasu demarkačnej línie príslušné osoby dospeli k pevnému presvedčeniu, že bola vymedzená náhodne na úkor zahraničných majiteľov, napr. na ostrove Formentera,

Q. keďže pobrežný zákon má neúmerný vplyv na jednotlivých vlastníkov majetku, ktorých práva by sa mali v plnej miere dodržiavať, a zároveň aj nedostatočný vplyv na skutočných páchateľov zodpovedných za ničenie pobrežia, ktorí majú v mnohých prípadoch na svedomí nadmerný urbanistický rozvoj na pobreží vrátane dovolenkových stredísk a ktorí museli veľmi dobre vedieť, že sústavne konajú v rozpore s ustanoveniami tohto zákona,

R.   keďže Výbor pre petície v terajšom volebnom období, v rámci reakcie na veľmi vysoký počet získaných petícií, vykonal podrobné vyšetrovania, predložil tri správy o rozsahu zneužívania legitímnych práv občanov EÚ v súvislosti s legálne nadobudnutým majetkom v Španielsku a zároveň podrobne opísal svoje obavy z narušovania trvalo udržateľného rozvoja, z poškodzovania životného prostredia, z problémov týkajúcich sa kvality a zabezpečovania dodávok vody a z postupov súvisiacich s verejným obstarávaním, čo sa týka urbanizačných zmlúv a nedostatočnej kontroly mnohých miestnych a regionálnych orgánov v Španielsku nad urbanizačnými postupmi(2), čo sú všetko problémy, ktoré sú v súčasnosti predmetom súdnych konaní tak v Španielsku, ako aj pred Súdnym dvorom,

S.  keďže existujú mnohé príklady prípadov, v ktorých každý orgán, od ústredného cez autonómny až po miestny, zodpovedal za realizáciu modelu neudržateľného rozvoja, ktorý mal veľmi vážne ekologické, ako aj ekonomické a sociálne následky,

T.  keďže Parlament dostal veľa petícií od súkromných osôb a od rozličných organizácií zastupujúcich občanov EÚ, ktoré obsahovali sťažnosti na rozličné aspekty urbanizácie a keďže konštatoval, že mnohé problémy uvedené v petíciách v súvislosti s urbanistickým rastom nepredstavujú porušenia právnych predpisov Spoločenstva, ako dokazujú oznámenia členským štátom, a mali by sa riešiť vyčerpaním právnych nápravných prostriedkov, ktoré majú príslušné členské štáty k dispozícii,

U.  keďže sa zvyšuje počet dôkazov o tom, že súdne orgány v Španielsku začali reagovať na problematiku vyplývajúcu z nadmernej urbanizácie v mnohých pobrežných oblastiach, najmä vyšetrovaním a vznášaním obvinení v rámci boja proti skorumpovaným miestnym úradníkom, ktorí svojím konaním umožnili nevídaný a neregulovaný urbanistický rozvoj na úkor práv občanov EÚ, čím sa nenávratne poškodila biodiverzita a integrita životného prostredia mnohých regiónov Španielska; keďže Parlament však zaznamenal, v reakcii na tieto obvinenia, že konania sú stále veľmi pomalé a že rozsudky vynášané v mnohých z týchto prípadov sa nedajú vynucovať tak, aby sa zaručila spokojnosť obetí tohto zneužívania, a keďže týmto sa iba zväčšilo podozrenie mnohých postihnutých nešpanielskych občanov EÚ v súvislosti s nečinnosťou a/alebo zaujatosťou španielskeho súdnictva, keďže je však pozoruhodné, že po vyčerpaní domácich nápravných opatrení existuje ešte možnosť odvolania na Európskom súde pre ľudské práva,

V.  keďže takéto rozšírené aktivity, podporované nezodpovednými miestnymi a regionálnymi orgánmi prostredníctvom nevhodnej a niekedy neopodstatnenej legislatívy, ktorá je v mnohých prípadoch namierená proti cieľom niektorých európskych právnych aktov, do veľkej miery poškodili obraz Španielska a jeho širšie hospodárske a politické záujmy v Európe podobne, napríklad laxné uplatňovanie urbanistického plánovania a platných ekologických zákonov v španielskych autonómnych spoločenstvách v prípade niektorých projektoch urbanistického rozvoja, ako aj prípady rozsiahleho úplatkárstva vyplývajúce z tohto zneužívania,

W. keďže regionálni ombudsmani sa často snažili, za veľmi ťažkých okolností, obraňovať záujmy občanov EÚv prípadoch súvisiacich s urbanistickým zneužívaním, hoci regionálne vlády niektorých autonómnych spoločenstiev si niekedy mohli nevšímať ich úsilie,

X.  keďže v článku 33 španielskej ústavy sa odkazuje na práva osôb na ich majetok a keďže sa vyskytli rôzne interpretácie tohto článku, najmä čo sa týka ustanovenia o majetku na sociálne používanie v rozpore s právami jednotlivcov na legálne nadobudnuté domy a obydlia, keďže nie je vynesený rozsudok o uplatňovaní pozemkových zákonov vo valencijskom regióne,

Y. keďže v článku 47 španielskej ústavy sa zakotvuje, že všetci Španieli majú právo na dôstojné a primerané bývanie a že verejné orgány majú za úlohu zabezpečovanie nevyhnutných podmienok a vytváranie príslušných predpisov na to, aby toto právo bolo účinné, a regulovanie využívania pôdy vo všeobecnom záujme, aby sa zabraňovalo špekuláciám,

Z.   keďže povinnosťou španielskej vlády je uplatňovanie Zmluvy o ES a ochrana a zabezpečovanie dôsledného uplatňovania európskych právnych predpisov na jej území bez ohľadu na vnútornú organizáciu hlavných politických zložiek podľa Ústavy Španielskeho kráľovstva,

Aa. keďže Komisia, ktorá koná na základe právomocí, ktoré jej boli zverené článkom 226 Zmluvy o ES, začala konanie proti Španielsku pred Súdnym dvorom v prípade týkajúcom sa nadmerného zneužívania urbanizácie, ktoré sa vyskytlo v Španielsku a ktoré sa priamo týka implementácie smernice o verejnom obstarávaní(3) valencijskými úradmi,

Ab. keďže Komisia na požiadanie Výboru pre petície začala vyšetrovanie vyše 250 urbanizačných projektov, ktoré dostali záporné stanovisko od kompetentných vodárenských úradov a úradov správy vodných tokov a nádrží a ktoré preto môžu dostať projekty do rozporu s rámcovou smernicou o vode(4), konkrétne v Andalúzii, Castille-la-Manchi, Murcii a vo Valencii,

Ac. keďže mnohé z týchto urbanizačných projektov sú izolované od konsolidovaných ´mestských oblastí, ktoré si vyžadujú veľké výdavky v súvislosti so základnými službami, ako sú dodávky elektriny a vody a cestná infraštruktúra; keďže investície do týchto projektov často obsahujú prvok financovania zo strany EÚ,

Ad. keďže Komisia v mnohých zdokumentovaných prípadoch problémov urbanizácie v Španielsku nekonala dostatočne razantne, nielen v zmysle presadzovania zásady prevencie v rámci zákona o životnom prostredí, ale aj v dôsledku voľnej interpretácie zákonov kompetentnými miestnymi či regionálnymi orgánmi, ktoré majú záväzný právny účinok, ako je „predbežné schvaľovanie“ integrovaného plánu urbanistického rozvoja miestnymi úradmi,

Ae. keďže cieľom smernice strategického hodnotenia vplyvu na životné prostredie(5), ktorej článok 3 sa výslovne týka turistiky a urbanizácie, je zabezpečovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia a prispievanie k integrácii aspektov životného prostredia do prípravy a prijímania plánov a programov s cieľom podporovania trvalo udržateľného rozvoja; a keďže na základe rámcovej smernice o vode sa od členských štátov požaduje, aby zabraňovali zhoršovaniu kvality vody a podporovali trvalo udržateľné využívanie ich zdrojov sladkej vody,

Af. keďže viaceré po sebe nasledujúce vyšetrovacie návštevy Výboru pre petície ukázali, že niektoré miestne a regionálne orgány (nielen v pobrežných regiónoch) pravdepodobne často nechápu tieto ciele pri navrhovaní či schvaľovaní rozsiahlych urbanizačných programov; keďže väčšina plánov urbanizácie, proti ktorým bojujú petície, zahŕňa reklasifikáciu vidieckej pôdy do územného plánu urbanizácie – čo prináša významné ekonomické výhody pre urbanizačného agenta a projektanta; a keďže existuje tiež mnoho prípadov chránenej pôdy alebo pôdy, ktorá by mala byť chránená v dôsledku svojej citlivej biodiverzity, ktorá bola zo zoznamu vyradená a reklasifikovaná alebo ktorá nebola do zoznamu zaradená vôbec, práve za účelom povoliť urbanizáciu príslušnej oblasti,

Ag. keďže tieto úvahy zhoršujú zneužívanie pociťované tisíckami občanov EÚ, ktorí v dôsledku plánov urbanizačných agentov nielenže prišli o svoj legitímne nadobudnutý majetok, ale museli aj zaplatiť neodôvodnené náklady na nechcené, často zbytočné a nezaručené infraštrukturálne projekty priamo ovplyvňujúce ich vlastnícke práva, čo malo za následok finančnú a emocionálnu pohromu pre mnohé rodiny,

Ah. keďže mnoho tisíc európskych občanov si za rôznych okolností zakúpilo majetok v Španielsku v dobrej viere za pomoci miestnych právnikov, mestských plánovačov a architektov, aby neskôr zistili, že sa stali obeťami zneužitia urbanizácie bezohľadných miestnych úradov a že v dôsledku toho hrozí ich majetku demolácia, pretože sa zistilo, že ich domy boli postavené nelegálne, čím sa stali bezcenné a nepredajné,

Ai. keďže realitní agenti v členských štátoch, napríklad v Spojenom kráľovstve, a ďalší poskytovatelia služieb spojených s trhom s nehnuteľnosťami v Španielsku stále uvádzajú na trh majetok v nových urbanizovaných oblastiach, hoci sú si určite vedomí toho, že existuje jasná možnosť, že príslušný projekt sa nedokončí ani nevybuduje,

Aj. keďže prírodné stredomorské ostrovné a pobrežné oblasti Španielska sa za posledné desaťročie veľmi poškodili, pretože cement a betón nasýtili tieto regióny spôsobom, ktorý ovplyvnil nielen krehké životné prostredie na pobreží (ktorého väčšina je formálne chránená smernicami o ochrane ekosystémov(6)/Natura 2000 a smernicami o ochrane vtákov(7)), ale aj sociálne a kultúrne aktivity mnohých oblastí, čo predstavuje tragickú a nenapraviteľnú stratu kultúrnej identity a dedičstva tejto krajiny, ako aj integrity jej životného prostredia, a toto všetko sa stalo najmä vďaka nenásytnosti a špekulatívnemu správaniu istých miestnych orgánov a členov stavebníckeho odvetvia, ktorým sa podarilo získať ohromné výhody zo svojich aktivít v tejto súvislosti, pričom väčšina z nich išla na vývoz(8),

Ak.     keďže tento model rastu má negatívne dôsledky aj pre odvetvie cestovného ruchu, pretože ničivo vplýva na kvalitný cestovný ruch vzhľadom na to, že ničí miestne hodnoty a stimuluje nadmernú expanziu urbanizmu,

Al. keďže toto je model, ktorý drancuje kultúrne bohatstvo a búra hodnoty a jasné črty identity, ktoré sú základom španielskej kultúrnej rozmanitosti, pričom ničí archeologické miesta, budovy a zaujímavé miesta z hľadiska kultúry, ako aj prírodné prostredie a krajinu okolo nich,

Am. keďže stavebníctvo, ktoré výrazne profitovalo v rokoch rýchleho ekonomického rozvoja, sa stalo hlavnou obeťou aktuálneho kolapsu finančných trhov, ktorý bol čiastočne vyvolaný aj špekulatívnym podnikaním v oblasti bytovej výstavby, a keďže to malo vplyv nielen na samotné spoločnosti, ktorým teraz hrozí bankrot, ale aj na tisíce pracovníkov v stavebníctve, ktorým hrozí nezamestnanosť v dôsledku neudržateľnej urbanizačnej politiky, ktorá z nich urobila obete,

1.   vyzýva španielsku vládu a príslušné regióny, aby vykonali dôkladnú kontrolu a zrevidovali kompletnú legislatívu, ktorá ovplyvňuje práva súkromných vlastníkov majetku v dôsledku rozsiahlej urbanizácie s cieľom skoncovať so zneužívaním práv a povinností ustanovených v Zmluve o ES, v Charte základných práv, v EDĽP a v príslušných smerniciach EÚ, ako aj v ostatných dohovoroch, ktorých je EÚ zmluvnou stranou;

2.  vyzýva španielske orgány, aby zrušili všetky právne formy, ktoré podporujú špekuláciu, ako sú urbanizační agenti;

3.   domnieva sa, že príslušné regionálne orgány by mali pozastaviť a prehodnotiť všetky nové urbanizačné plány, ktoré nespĺňajú prísne kritériá udržateľnosti životného prostredia a sociálnej zodpovednosti a ktoré nezaručujú dodržiavanie oprávneného vlastníctva legitímne nadobudnutého majetku, a aby zastavili a zrušili všetky existujúce projekty rozvoja, kde sa nedodržiavajú či neuplatňujú kritériá stanovené v právnych predpisoch EÚ, najmä čo sa týka udeľovania urbanizačných zmlúv a dodržiavania ustanovení týkajúcich vody a životného prostredia;

4.  žiada španielske orgány, aby zabezpečili, že nijaký administratívny akt, ktorý by nútil občanov vzdať sa zákonne nadobudnutého súkromného majetku, nebude mať právny základ v zákone, ktorý bol prijatý po dátume skončenia výstavby uvedeného majetku, pretože to by skutočne porušovalo zásadu zákazu retroaktivity administratívnych aktov, čo je všeobecná zásada právnych predpisov Spoločenstva (pozri rozsudok Európskeho súdneho dvora z 29. januára 1985 vo veci Gesamthochschule Duisburg [1985] Zb. 327), a oslabilo záruky poskytujúce občanom právnu istotu, dôveru a oprávnené očakávania z hľadiska ochrany v rámci právnych predpisov EÚ;

5.  vyzýva španielske orgány, aby rozvíjali kultúru transparentnosti zameranú na informovanie občanov o hospodárení s pôdou a na podporu účinných mechanizmov na poskytovanie informácií občanom a na ich účasť;

6.  naliehavo vyzýva španielsku vládu, aby zorganizovala verejnú diskusiu za účasti všetkých administratívnych orgánov, ktorá by bola spojená s podrobným výskumom prostredníctvom vytvorenia pracovného výboru pre urbanistický rozvoj v Španielsku a ktorá by umožnila prijímanie legislatívnych opatrení proti špekuláciám a neudržateľnému rozvoju;

7.  naliehavo vyzýva kompetentné národné a regionálne orgány, aby zaviedli fungujúce súdne a administratívne mechanizmy, v spolupráci s regionálnymi ombudsmanmi, ktorí majú právomoc na zabezpečenie urýchľovania odškodňovania a kompenzácií obetiam zneužívania urbanizácie, ktoré utrpeli ujmu v dôsledku uplatňovania ustanovení existujúcej legislatívy;

8.   žiada príslušné kompetentné finančné a obchodné orgány v oblasti stavebníctva a urbanizácie, aby sa spolu s politickými orgánmi hľadali riešenia problémov vyplývajúcich z rozsiahlej urbanizácie, ktorá postihla množstvo občanov EÚ, ktorí sa rozhodli využiť ustanovenia Zmluvy o ES a uplatnili na základe článku právo usadiť sa 44 v členskom štáte, ktorý nie je ich krajinou pôvodu;

9.  naliehavo vyzýva príslušné národné, regionálne a miestne orgány, aby zaručili spravodlivé riešenie mnohých pokračujúcich prípadov občanov EÚ, ktorých domy neboli dokončené v dôsledku zlého plánovania a koordinácie medzi inštitúciami a stavebnými spoločnosťami;

10. poukazuje na skutočnosť, že ak sa poškodené strany nedočkajú zadosťučinenia na španielskych súdoch, budú sa musieť odvolať na Európskom súde pre ľudské práva, pretože tieto údajné porušenia základného práva na majetok nespadajú do súdnej právomoci Súdneho dvora;

11. vyzýva inštitúcie EÚ, aby poskytovali poradenstvo a podporu, ak o to požiadajú španielske úrady, s cieľom poskytnúť prostriedky na efektívne prekonanie katastrofálneho vplyvu masívnej urbanizácie na životy občanov v krátkom, ale rozumnom časovom období;

12. zároveň vyzýva Komisiu, aby zabezpečila dôsledné dodržiavanie a uplatňovanie práva Spoločenstva a cieľov ustanovených v smerniciach, na ktoré sa vzťahuje toto uznesenie, aby sa mohol zabezpečiť súlad s nimi;

13. vyjadruje svoje vážne znepokojenie a zdesenie nad tým, že právne a súdne orgány v Španielsku majú problémy pri riešení vplyvu obrovskej urbanizácie na životy ľudí, čo dokazujú tisíce prípadov, ktoré dostal Parlament a jeho výbory zodpovedné za túto oblasť;

14. považuje za znepokojujúce, že predkladatelia petícií veľmi nedôverujú španielskemu súdnictvu ako účinnému prostriedku na získanie nápravy a dosiahnutie spravodlivosti;

15. vyjadruje znepokojenie nad nesprávnou transpozíciou smerníc o praní špinavých peňazí(9), ktoré sú momentálne predmetom konaní o porušeniach zmluvy, čo spôsobuje obmedzenie transparentnosti a súdneho stíhania nezákonného obehu finančného kapitálu vrátane investícií do určitých veľkých urbanizačných projektov;

16. zastáva názor, že osoby, ktoré si v dobrej viere zakúpili v Španielsku majetok, len aby zistili, že transakcia bola vyhlásená za nezákonnú, by mali mať právo na primeranú kompenzáciu prostredníctvom španielskych súdov;

17. domnieva sa, že ak súkromné osoby, ktoré si zakúpili v Španielsku majetok s vedomím možnej nezákonnosti príslušnej transakcie, môžu byť povinné znášať náklady spojené s týmto rizikom, pričom sa toto analogicky musí tým viac týkať odborníkov v tejto oblasti; preto sa domnieva, že projektanti, ktorí uzavreli zmluvy, ktorých nezákonný charakter museli poznať, by nemali mať právo na kompenzáciu za plány, od ktorých sa upustilo z dôvodu nedostatočného súladu s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi, ani by nemali mať automatické právo na vrátenie platieb, ktoré už boli uhradené miestnym samosprávam, ak ich uhradili s vedomím pravdepodobnej nezákonnosti zmluvy, ktorú uzavreli;

18. je však presvedčený, že nejasnosť, nepresnosť a neistota v súvislosti s právom súkromného vlastníctva, ktoré obsahuje existujúca legislatíva, a neprimerané a nedôsledné uplatňovanie zákonov o životnom prostredí sú hlavnou príčinou mnohých problémov spojených s urbanizáciou a že táto skutočnosť, spolu s určitou ľahostajnosťou v súdnych procesoch, nielen že zhoršila tento problém, ale vytvorila aj určitú epidemickú formu korupcie, ktorej obeťou sa opäť stáva občan EÚ a ktorá spôsobila španielskemu štátu vážne straty;

19. vyjadruje podporu záverom, ku ktorým dospela ombudsmanka Valencie (členka Síndica de Greuges) – inštitúcia právom preslávená obraňovaním základných práv svojich občanov – kde sa konštatuje, že práva vlastníkov sa mohli porušiť či už v dôsledku podhodnotenia projektantom, alebo vlastníkmi, ktorí museli na seba preberať niekedy nadsadené projektové poplatky, ktoré jednostranne uvalil projektant;

20. domnieva sa, že prístup k informáciám a zapojenie občanov do vývojového procesu treba zabezpečovať od začiatku procesu a že občania by mali mať k dispozícii informácie o životnom prostredí v jasnej, jednoduchej a zrozumiteľnej forme;

21. je presvedčený, že ani existujúca rozvojová legislatíva, ani príslušné orgány neposkytujú riadnu všeobecnú definíciu pojmu „všeobecný záujem“ a že tento pojem sa používa na schvaľovanie projektov, ktoré sú ekologicky neudržateľné, a v niektorých prípadoch na obídenie negatívnych hodnotení ekologických vplyvov a správ príslušných hydrografických konfederácií;

22. uznáva a podporuje úsilie španielskych orgánov zamerané na ochranu pobrežného životného prostredia a podľa možností na jeho obnovu, ktorá umožní biodiverzitu a regeneráciu ohrozených pôvodných druhov flóry a fauny; v tejto konkrétnej súvislosti na ne apeluje, aby urýchlene preskúmali a podľa potreby zrevidovali pobrežný zákon v záujme ochrany práv legitímnych majiteľov domov a osôb, ktoré vlastnia malé parcely v pobrežných oblastiach, ktoré nemajú negatívny vplyv na pobrežné životné prostredie; zdôrazňuje, že táto ochrana by sa nemala poskytovať na tie projekty, ktoré sa plánujú ako špekulatívne podniky a ktoré nedodržiavajú platné smernice EÚ pre oblasť životného prostredia; zaväzuje sa, že preskúma tie petície, ktoré boli doručené na túto tému na základe odpovedí od príslušných španielskych orgánov;

23. vyjadruje znepokojenie nad stavom urbanistického plánovania magistrátu v Marbelle v Andalúzii, kde sa prostredníctvom nového všeobecného plánu pre mesto, ktorý neposkytuje kupcom domov, vlastníkom majetku ani občanom vo všeobecnosti právnu istotu ani záruky, majú legalizovať desaťtisíce domov vybudovaných nezákonne, pravdepodobne v rozpore s legislatívou EÚ o ochrane životného prostredia a účasti verejnosti, o vodnej politike a verejnom obstarávaní;

24. vyjadruje uznanie úradom regionálnych ombudsmanov („síndics de greuges“) a ich zamestnancom a plne podporuje ich aktivity a zároveň vyjadruje uznanie aj neúnavným prokurátorom („fiscales“), ktorí vykonali veľký kus práce na obnovení uplatňovania správnych postupov týkajúcich sa tejto problematiky príslušnými inštitúciami;

25. zároveň oceňuje činnosť predkladateľov petícií, ich združení a miestnych komunálnych združení, do ktorých sú zapojené desiatky tisícov španielskych a nešpanielskych občanov, ktorí upriamili pozornosť Parlamentu na tieto problémy a ktorí významne pomohli pri ochrane základných práv svojich susedov a všetkých, ktorých sa tento zložitý problém týka;

26. pripomína, že smernica o hodnotení vplyvu na životné prostredie(10) a smernica o strategickom hodnotení vplyvu na životné prostredie(11) ukladá povinnosť konzultovania s verejnosťou v štádiu, keď sa vypracúvajú plány, a nie až po tom, ako plány de facto schválil miestny orgán, ako sa to často stávalo v prípadoch, ktoré sa dostali do pozornosti Výboru pre petície; v tejto súvislosti pripomína, že všetky zásadné zmeny existujúcich plánov musia takisto dodržiavať tento postup a že plány musia byť zároveň aktuálne a nesmú štatisticky nepresné alebo zastarané;

27. zároveň pripomína, že Komisia má na základe článku 91 nariadenia (ES) č. 1083/2006(12) plnú moc na prerušenie platby štrukturálneho financovania a na základe článku 92 má právomoc na pozastavenie financovania príslušného členského štátu alebo regiónu a na vykonanie náprav v súvislosti s financovanými projektmi, ktoré sa potom zhodnotia ako projekty, ktoré celkom nedodržali predpisy upravujúce uplatňovanie príslušných legislatívnych aktov EÚ;

28. ďalej pripomína, že Parlament, ako rozpočtový orgán, môže rozhodnúť o presune prostriedkov určených na kohéznu politiku do rezervy, ak to bude považovať za potrebné na presvedčenie členského štátu, aby prestal vážne porušovať pravidlá a zásady, ktoré je povinný dodržiavať buď na základe zmluvy alebo v dôsledku uplatňovania právnych predpisov EÚ, kým sa tento problém nevyrieši;

29. opakovane pripomína závery uvedené v predchádzajúcich uzneseniach, v ktorých spochybňuje spôsoby navrhovania urbanizačných agentov a nadmerné právomoci, ktoré niektoré miestne úrady často zverujú mestským plánovačom a projektantom na náklady komunít a občanov, ktorí v tejto oblasti bývajú;

30. znova vyzýva miestne orgány, aby konzultovali s občanmi a zapájali ich do projektov urbanistického rozvoja s cieľom podporiť spravodlivý, transparentný a udržateľný urbanistický rozvoj tam, kde treba, v záujme miestnych komunít a nielen vo výhradnom záujme projektantov, realitných agentov a ďalších oprávnených záujmov;

31. vyzýva orgány zodpovedné za urbanistický rozvoj, aby rozšírili postupy konzultácie o rozvoji na vlastníkov, a to s potvrdením o prijatí, vždy, keď dôjde k zmenám v kvalifikácii ich majetku, a aby navrhli miestnym orgánom, aby úradné predvolanie adresovali priamo a osobne počas odvolacieho konania vo veci územného plánovania alebo rekvalifikácie;

32. rozhodne odsudzuje skryté praktiky niektorých projektantov, ktorí nečestným spôsobom oslabujú legitímne majetkové vlastníctvo občanov EÚ tým, že zasahujú do katastra nehnuteľností a katastrálnych oznamov, a vyzýva miestne orgány, aby zaviedli primerané právne záruky proti týmto praktikám;

33. opätovne potvrdzuje, že v prípadoch, keď je splatná kompenzácia za stratu majetku, by sa mala táto kompenzácia stanoviť vo vhodnej výške a v súlade so zákonom a s judikatúrou Súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva;

34. pripomína, že zo smernice 2005/34 o nekalých obchodných praktikách(13) vyplýva členským štátom povinnosť zabezpečovania primeraných prostriedkov na právne odškodnenie a nápravu spotrebiteľom, ktorí sa stali obeťami týchto praktík, a uplatňovania primeraných postihov proti týmto praktikám;

35. znovu vyzýva Komisiu, aby iniciovala informačnú kampaň zameranú na európskych občanov, ktorí si kupujú nehnuteľnosť v inom členskom štáte;

36. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Komisii a Rade, vláde a parlamentu Španielskeho kráľovstva a autonómnych regionálnych vlád a zhromaždení, národným a regionálnym ombudsmanom Španielska a predkladateľom petícií.

(1)

Rozsudok z 23. septembra 1998; pozri aj Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. júna 2007 o výsledkoch vyšetrovacej misie v regiónoch Andalúzia, Valencia a Madrid, ktorá sa uskutočnila v mene Výboru pre petície (Ú. v. EÚ C 146 E, 12.6.2008, s. 340).

(2)

Pozri vyššie uvedené uznesenie z 21. júna 2007 a Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. decembra 2005 o vyjadreniach týkajúcich sa zneužívania zákona upravujúceho urbanistickú činnosť Valencie (Ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) a jeho vplyve na obyvateľov Európy (Petície 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002. 107/2004 a ďalšie) (Ú. v. EÚ C 286 E, 23.11.2006, s. 225).

(3)

Smernica 2004/18/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(4)

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 327, 22.12.2000, s. 1).

(5)

Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 197, 21.7.2001, s. 30).

(6)

Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. EÚ L 206, 22.7.1992, s. 7).

(7)

Smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 103, 25.4.1979, s. 1).

(8)

Všimnite si najnovšie správy vydané Španielskou národnou bankou, organizáciou Greenpeace a organizáciou Transparency International.

(9)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15); Smernica Komisie 2006/70/ES z  1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu politicky exponovaná osoba , a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29).

(10)

Smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 175, 5.7.1985, s. 40).

(11)

smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

(12)

Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25).

(13)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh uznesenia, ktorý sa predkladá na posúdenie Európskemu parlamentu, je nevyhnutný na to, aby sa zabezpečilo, že sa dodržiavajú zmluvné práva tisícov európskych občanov.

Výbor pre petície sa po zrelej úvahe rozhodol pre tento spôsob konania, pričom počas tohto volebného obdobia jeho členovia absolvovali tri vyšetrovacie návštevy Španielska. Parlament sám prijal dve uznesenia na túto tému podporujúce nálezy výboru, prvé v roku 2005 a znovu v júni roku 2007(1). Vtedy odhlasované stanovisko Parlamentu je obsiahnuté v odôvodnení N v tomto návrhu uznesenia. Ak by zodpovedné orgány na národnej či miestnej úrovni v reakcii na predtým vyslovené obavy Parlament vykonali niečo konkrétne, potom by sa mohlo pochybovať, či toto uznesenie treba prijať. Nič sa neurobilo, a preto ho treba prijať.

Áno, dnes sa tisíce európskych občanov stále stávajú obeťami systému obrovskej urbanizácie, ktorý, podľa názoru Výboru pre petície, v mnohých prípadoch tvrdo prevalcoval ich zákonné práva ako vlastníkov majetku a ktorý zároveň zničil krehké ekologické systémy a stredozemné pobrežné životné prostredie v mnohých častiach španielskeho pobrežia a vidieka. Predkladatelia petícií predložili svoj prípad na kontrolu pri viacerých príležitostiach počas veľmi dobre navštevovaných schôdzí Výboru pre petície, a orgány – konkrétne z autonómnych regiónov Valencie a v menšom rozsahu Andalúzie – využili ponúknutú príležitosť na obranu svojich krokov. Komisia medzitým otvorila prípad za porušenie proti Španielsku, ktorý priamo súvisí s urbanizáciou vo Valencii a s uplatňovaním smerníc o verejnom obstarávaní, a v súčasnosti vyšetruje ďalšie obvinenia z neuplatňovania právnych predpisov EÚ v otázkach súvisiacich so životným prostredím a s vodou. Kľúčovým prvkom je to, či kumulatívny efekt týchto mnohých rozsiahlych urbanizačných systémov bez pozitívnej správy zodpovedného orgánu o hospodárení s vodou by znemožnil uplatňovanie rámcovej smernice o vode, keď nebude dostatok vody na ľudskú spotrebu a pre poľnohospodárstvo.

Mnohí európski občania sa rozhodli pre život v Španielsku pre výhody, ktoré krajina a jej ľudia poskytujú, a tým využili práva, ktoré sa zaručujú všetkých európskym občanov v zmluvách. S problémami opísanými v tejto správe sa však stretávajú aj sami Španieli, ktorí poslali takmer rovnaký počet petícií v tejto veci ako ostatní občania.

Preto je neprijateľné, aby niektoré politické orgány či stranícki vodcovia tvrdili, že problémy spôsobujú iba cudzinci, ktorí, samozrejme, nemôžu poznať španielske zákony; alebo aby tvrdili, že obete sa musia obrátiť na najbližší súd, aby objasnil a vyriešil ich situáciu. Mnohí predkladatelia petícií sa aj pokúsili o tento postup, ale bez výsledku; iní na to nemali dosť peňazí. Väčšinou sú zmätení z protikladných rád, ktoré im dávajú miestne orgány a právnici, na ktorých sa obrátili o radu, ale ktorí im veľmi nepomohli. (Nehovoriac o mnohých prípadoch, keď obecné úrady a sami právnici predstavovali podstatnú časť problému). Mnohí predkladatelia petícií a právnici sú zaskočení nedostatkom právnej istoty a zmätkom vyplývajúcim z nepresnej a príliš zložitej legislatívy súvisiacej s urbanistickým rozvojom a jeho dôsledkami spolu s ešte viac mätúcimi vykonávacími predpismi. Nedávno vzkriesený pobrežný zákon z roku 1998 je ďalším podobným problémom.

Výbor pre petície uznáva, že urbanistické plánovanie je zodpovednosťou autonómnych regiónov a obcí v Španielsku; uznáva, že národné orgány takisto zodpovedajú za otázky ako všeobecný rámec pre právne predpisy krajiny a za také ekologické otázky, ako je zabezpečovanie dodávok vody a ochrana chránených druhov. Výbor veľmi dobre chápe rozsah pôsobnosti a uplatniteľnosť vnútroštátnych právnych predpisov a predkladateľov petícií v týchto otázkach informuje pravdivo. Pri viacerých príležitostiach sme naozaj konzultovali s regionálnym ombudsmanom (Sindic de Greuges).

Zákony, ktoré sa uplatňujú v týchto oblastiach, však musia byť v súlade so všeobecnými ustanoveniami zmlúv o EÚ a s legislatívnymi aktmi EÚ, a je úlohou národných vlád, aby dohliadali, že to tak je. Toto je právny základ, podľa ktorého Výbor pre petície postupoval, vychádzajúc z petícií doručených podľa článku 194 Zmluvy o ES(2).

Koná, pretože európski občania majú práva na základe zmlúv; dodržiava zásadu subsidiarity.

Koná, pretože európski občania sa obrátili na Výbor pre petície o pomoc pri riešení ich individuálnych a kolektívnych osobných drám, a priamo volení poslanci Európskeho parlamentu reagovali, aby bránili práva svojich voličov.

Konal, pretože je presvedčený, že všetky členské štáty majú politickú, právnu a morálnu povinnosť fungovať podľa hlavných zásad obsiahnutých v zmluvách vrátane charty základných práv, ktorú podpísali predsedovia troch hlavných inštitúcií EÚ. Európski občania očakávajú od svojich politikov, že budú dodržiavať to, pod čo sa podpísali, a nebudú sa snažiť uniknúť pred zodpovednosťou.

Je jasné, že celosvetová finančná kríza a jej následky tvrdo postihli španielske stavebníctvo a predstavuje tragédiu pre pre pracovnú silu, ale stavebný priemysel už pred udalosťami z jesene roku 2008 blížil k šoku. Roky rozsiahlej urbanizácie a ničenia pobrežia, ktoré predstavovali veľký finančný zisk pre odvetvie a obrovskú zastavanosť – na kupcov čaká jeden a pol milióna nových bytov a množstvo golfových ihrísk – na základe iracionálnych a chamtivých očakávaní stavebných projektantov a urbanistov, v súčasnosti priviedli Španielsko do katastrofálnej recesie.

Španielske orgány, najmä v regiónoch, stále zapierajú; pričom počet obetí dosahuje tisíce. V mnohých prípadoch bolo ich správanie prinajlepšom samoľúbe v súvislosti s individuálnymi vlastníckymi právami; prinajhoršom boli ľahostajné.

Krajina je poškodená – ako dokazujú mnohé vierohodné správy(3) – pričom nedokončené urbanizačné plány podobne ako Damoklove meče visia nad mnohými vidieckymi a pobrežnými komunitami. To je dôvod, prečo uznesenie požaduje od miestnych orgánov, aby pozastavili a prehodnotili existujúce plány a pokračovali až potom, keď sa dokáže udržateľnosť, pričom sa do ich voľby musia zapojiť aj miestne spoločenstvá, a keď sa zabezpečia ekologické záruky. Legitímne práva na majetok sa musia dodržiavať.

V správe o prvej vyšetrovacej návšteve Španielska v roku 2004 sa už podrobne opísalo, čo sa dialo a aké to malo následky. Počas druhej návštevy niektorí politici a projektanti, sediac bok po boku v tej istej rokovacej miestnosti, akoby chceli zdôrazniť prepojenosť pupočnou šnúrou, išli dokonca tak ďaleko, že tvrdili, že situácia sa vyvinula vinou Výboru pre petície, ktorý zodpovedal za stratu investícií vo valencijskom regióne, a toto aj jasne povedali členom delegácie výboru. Počas tretej návštevy vo Valencii v roku 2007 arogancia dosiahla najvyššiu latku a členovia delegácie sa dozvedeli, že prevzaté petície boli produktom kolektívnej fantázie výboru. V januári som mala možnosť otvorene diskutovať o tomto probléme so zodpovedným valencijským ministrom, ale na národnej úrovni sa to ukázalo ako nemožné.

Možno nie je náhoda, že súbežne s vyšetrovaním výboru španielske súdne a policajné orgány takisto robili svoje vyšetrovania. Výsledkom bol, ako všetci dobre vieme, takmer nekonečný zoznam miestnych politikov a úradníkov na španielskej pevnine a na španielskych ostrovoch, ktorých zatkli pre podozrenie z korupcie v súvislosti s obrovskými urbanizačnými obchodmi, ktoré sa nedávno uzavreli. Skutočnosť, že na výstavbu bytov v Španielsku sa v poslednom desaťročí použilo viac cementu a betónu než vo Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve spolu, sa stala známym faktom.

Táto tragédia, samozrejme, odhalila skrytý bod, na čo poukázalo veľa ľudí, ktorí kritizovali vyšetrovania výboru. Prirodzenie, nie všetky miestne orgány sú skorumpované, nie všetky padli do medovej pasce ľahkého finančného zisku. Mnohé postupovali zodpovedne, väčšina starostov má na srdci záujmy svojich komunít, ale smutnou skutočnosťou je, že aj tie sa stali obeťami hromadnej urbanizácie.

Mnohí príslušníci stavebného priemyslu, ktorými sa spravodajkyňa stretla, sú takisto obeťami honu po bohatstve a politickej moci najväčších hráčov. Nepochybne. budú to menšie stavebné firmy konajúce udržateľným spôsobom, v súlade s miestnymi požiadavkami a skromnejšími, ale ekologicky výhodnými cieľmi, ktoré sa nakoniec objavia a oživia celé odvetvie, keď sa nastolí poriadok a začnú sa dodržiavať regulačné mechanizmy.

Výbor pre petície poslal predkladateľom petícií stovky jednotlivých prípadových štúdií obsiahnutých v dokumentoch. Vzťahujú sa na rozmanité konkrétne situácie, ako možno vidieť v tabuľke, ktorá je v prílohe k tejto správe. Väčšinu petícií poslali jednotlivci v mene obyvateľov konkrétnej komunity, iné majú väčšiu podpornú základňu, niektoré sú od veľmi bezbranných starších ľudí, ktorí sa obávajú, že bezohľadní a nezodpovední miestni obchodníci zhltnú ich životné úspory, ktoré investovali do svojich dôchodcovských domovov.

Výbor pre petície sa snažil o kategorizovanie týchto petícií, aby problémy, s ktorými sa stretávajú európski občania, mohli ľahšie identifikovať osoby, ktoré majú moc na poskytovanie riešení, či už bude náprava právna, alebo politická. V uznesení navrhol niektoré cesty, ktoré by sa mohli preskúmať, aby sa zabezpečilo, že európski občania dostanú riadne náhrady za straty utrpené v dôsledku praktizovaných špekulácií s pôdou. Požadoval vypracovanie preventívnych opatrení. Zásada prevencie musí prevládať v hodnotení vplyvov na životné prostredie všetkých programov.

Predovšetkým požaduje väčšiu právnu istotu a viac rešpektu voči majiteľom legitímneho majetku a ich právam. Treba obnoviť dôveru v španielsky súdny systém, najmä na základe vyhlásení prominentných členov Valencijskej advokátskej komory, ktoré jasne povedali  že pre obete hromadnej urbanizácie neexistuje právna náprava. Toto je v záujme tak občanov, ako aj obcí.

Požaduje, aby sa zverejňovali presnejšie informácie a aby všetky projekty boli transparentné s jasnými následkami pre vlastníkov majetku. Vyrubované poplatky musia byť odôvodnené a primerané, nie ľubovoľné, čo sa v súčasnosti stáva príliš často. Nikoho nemožno pripraviť o pozemok či domov bez riadneho procesu a bez primeranej a riadnej náhrady, v súlade s jurisprudenciou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorou sú viazané všetky členské štáty podľa článku 6 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii.

Výbor žiada zodpovedné orgány v Španielsku, aby preštudovali a prípadne revidovali právne predpisy na zaručenie práv vlastníkov majetku, ktoré sú obsiahnuté v zmluve, a zrušili všetky projekty, v ktorých sa nedodržiavajú ani neuplatňujú právne predpisy EÚ(4). Nové urbanizačné plány, ktoré nespĺňajú požiadavky udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti a porušujú práva legitímnych vlastníkov majetku, by sa mali pozastaviť a prehodnotiť. Úloha urbanizačného agenta a podmienky, za akých miestne orgány schvaľovali ponuky verejnej súťaže, boli témami mnohých petícií a v súčasnosti sú predmetom konaní o porušení pred Európskym súdnym dvorom. Vaša spravodajkyňa preto nebude ďalej komentovať, iba chce dodať, že výbor, ako aj mnohí predkladatelia petícií plne podporovali Európsku komisie v tomto postupe.

Výbor chápe a podporuje španielske orgány v ich úsilí o zachovanie a prípadné obnovenie životného prostredia na pobreží. Nechápe však, prečo sa v tejto fáze vzkriesil pobrežný zákon z roku 1988, keď neplatil tridsať rokov, počas ktorých sa narobili veľké škody. Prečo je jeho uplatňovanie také chaotické a tak svojvoľné, keď sa tradičné pobrežné obydlia rúcajú a novo naprojektované moderné byty tolerujú? Prečo ľudia mohli v uplynulých tridsať rokov nakupovať tieto stavby, plniac všetky právne požiadavky, ktoré sa na nich kládli, len preto, aby sa dnes stretli so zákonom so spiatočnou účinnosťou, ktorý im odopiera práva súvisiace so zákonným vlastníctvom? To, že špekulantov a stavebných projektantov, ktorí mali právne zdroje na to, aby situáciu lepšie poznali, treba postihovať, je rozumné, čo však nie je rozumné je to, že ľudia, ktorí skúpili majetok v dobrej viere, plniac všetky na nich kladené požiadavky, by mali stratiť svoje práva a práva ich rodín a potomkov na ich domovy.

Európska komisia môže využiť konanie za porušenie na zabezpečenie toho, že členský štát bude využívať svoje kompetencie podľa zmlúv či podľa podmienok smerníc EÚ. Európsky parlament, ktorý nemá k dispozícii takúto zbraň, môže v riadne odôvodnených prípadoch využiť svoju rozpočtovú autoritu na dosiahnutie podobných cieľov, ak sa tak rozhodne. Stačí povedať, že v súčasnosti existuje veľa prípadov, keď sa do hromadnej urbanizácie zapracovali prvky financovania novej infraštruktúry zo zdrojov EÚ v rámci celkového programu, aby Parlament a jeho Výbor pre kontrolu rozpočtu mohli podrobnejšie preskúmať tieto prípady, ak sa nedosiahol pokrok pri riešení problémov, ktoré Európskemu parlamentu predostreli predkladatelia petícií. Ako spravodajkyňa, samozrejme, dúfam, že toto nebude treba.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

pán Marcin LIBICKI

Predseda

Výbor pre petície

ASP 04F158

BRUSEL

Vec:           Stanovisko vo forme listu k návrhu správy o vplyve extenzívnej urbanizácie v Španielsku na individuálne práva európskych občanov, životné prostredie a uplatnenie práva EÚ na základe prijatých petícií (petície 00/00 a 00/00) (2008/2248(INI))

Vážený pán Libicki,

Výbor pre právne veci vyjadruje nasledujúce pripomienky k niektorých výslovne právnym aspektov uvedeného návrhu správy.

Návrh správy vypracovaný spravodajkyňou Výboru pre petície obsahuje niektoré mylné informácie, čo sa týka rozsahu pôsobnosti a uplatňovania vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré môžu čitateľov uviesť do omylu, pričom by mohli preceňovať, čo môže Európska únia urobiť v prípadoch, keď členský štát alebo národné orgány údajne postupovali v rozpore so základnými právami zakotvenými v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v Charte základných práv Európskej únie.

Aby mohli inštitúcie Spoločenstva (Komisia, Súdny dvor) začať konanie proti členskému štátu za týchto okolností, porušenie základného práva musí byť posúditeľné z hľadiska výkonu kompetencií Spoločenstva. Holý fakt, že niektoré osoby, ktoré údajne utrpeli ujmú v dôsledku údajného porušenia základného práva zakotveného v EDĽP a v charte a uplatnili svoje právo na voľný pohyb a slobodu usadzovania sa, nestačí na to, aby sa vec dostala do jurisdikcie Spoločenstva.

Čo sa týka údajného porušovania práva na majetok (článok 1 prvého dodatkového protokolu k EDĽP), v návrhu správy sa nepodarili dokázať nijakú súvislosť s právnymi predpismi Spoločenstva.

Navyše, konštatácia v odôvodnení I návrhu správy, že otázka kompetencie Spoločenstva v súvislosti s právami duševného vlastníctva so zreteľom na článok 295 zmluvy(5) (vec 119/75/ Terrapin v. Terranova [1976] Zb. 1039) dokazuje, že zodpovednosť členských štátov v súvislosti so systémom vlastníctva majetku „sa musí uplatňovať spolu so základnými zásadami právnych predpisov Spoločenstva, ako sú voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu“ prezrádza základné nepochopenie judikatúry v súvislosti s článkom 295. Táto judikatúra súvisí s prípadmi, v ktorých Spoločenstvo pri výkone svojich kompetencií (v súvislosti s voľným pohybom tovaru atď.) chcelo nejakým spôsobom ovplyvniť alebo obmedziť či kontrolovať uplatňovanie práv na majetok, ako sa povoľuje článkom 1 prvého dodatkového protokolu k EDĽP. Pretože však Súdny dvor naozaj stále trval na tom, že hoci právo na majetok je súčasťou všeobecných zásad právneho poriadku Spoločenstva, nie je absolútnym právom a musí sa k nemu pristupovať so zreteľom na jeho sociálnu funkciu, a keďže v dôsledku sa jeho uplatňovanie môže obmedziť, ak tieto obmedzenia v skutočnosti zodpovedajú cieľom verejného záujmu, ktoré sleduje Spoločenstvo, a ak nepredstavujú neprimeraný a netolerovateľný zásah narušujúci samotnú podstatu garantovaných práv (vec C-491/01 British American Tobacco (Investments) a Imperial Tobacco [2002] Zb. I-11453).

Súdny dvor zaujal veľmi jasnú pozíciu, napríklad v rozsudku zo 6. októbra 2005 vo veci C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 a v skorších rozsudkoch týkajúcich sa vyvlastňovania nehnuteľného majetku vo veci C-309/96 Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia a Presidente Regione Lazio [1997] Zb. I-7493, v odsekoch 22-25: ak vnútroštátne ustanovenia nespadajú do pôsobnosti právnych predpisov Spoločenstva, Spoločenstvo nemá súdnu právomoc na posúdenie súladu týchto ustanovení so základnými právami, ktorých dodržiavanie zabezpečuje Súdny dvor.

V každom prípade sa nákup nehnuteľného majetku v Španielsku uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a údajné porušovanie týchto predpisov sa musí riešiť pred príslušnými španielskymi súdnymi orgánmi (pozri vec C-182/83 Fearon v. Irish Land Commission [1984] Zb. 3677). Keď sa vyčerpali všetky vnútroštátne opravné prostriedky, iba v poslednej inštancii možno vec predložiť Európskemu súdu pre ľudské práva.

Stručne možno povedať, že španielske orgány pri nariadenom nákupe nehnuteľného majetku postupujú v súlade so španielskou ústavou a zákonmi schválenými podľa príslušného ustanovenia ústavy. Skutočnosť, že niektorí ľudia postihnutí týmito opatreniami boli občanmi Únie, ktorí uplatňovali jednu zo slobôd zaručených zmluvou, nie je v tejto súvislosti nijaký význam. Primeraným spôsobom na získanie odškodnenia je obrátiť sa na španielske súdy, a až potom, keď sa vyčerpali všetky domáce opravné prostriedky, na súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Na záver, návrh správy odkazuje na konania, ktoré Komisia viedla proti Španielsku za údajné porušovanie smernice o verejnom obstarávaní. Nie je však isté, či existuje dostatočný kauzálny vzťah medzi údajnou nesprávnou implementáciou tejto smernice a škodami, ktoré údajne utrpeli predkladatelia petícií.

Na záver, po preskúmaní otázky na schôdzi 12. februára 2009 a na základe hlasovania, v ktorom bolo 13 prítomných členov za návrh(6) a nikto sa nezdržal hlasovania, Výbor pre právne veci odporúča, aby Váš výbor ako gestorský výbor pokračoval v skúmaní uvedeného návrhu podľa odporúčaní.

S pozdravom.

Giuseppe GARGANIVÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

11.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

24

11

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries

(1)

Správa o prvej vyšetrovacej návšteve Španielska, júl r. 2004 PE 346.773.

Správa pani Janelly Fourtouovej Európskemu parlamentu spolu s podrobnosťami o druhej vyšetrovacej návšteve, jún r. 2005. A6-0382/2005

Správa o tretej vyšetrovacej návšteve Španielska, apríl r. 2007 PE 386 549.

Uznesenie prijaté Európskym parlamentom 21. júna 2008. B6-0251/2007

(2)

Pozri najmä: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, by Pr. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.

(3)

Greenpeace – Španielsko: Destrucción a Toda Costa.

Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del

suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.

(4)

Článok 33 španielskej ústavy sa uvádza v uznesení, ale ústavný súd nedefinoval jasne uplatňovanie jeho ustanovení, pretože sa uplatňujú v projektoch hromadnej urbanizácie.

(5)

Táto zmluva sa nedotýka úpravy vlastníckych vzťahov uplatňovanej v členských štátoch.

(6)

Prítomní boli títo poslanci: Alin Lucian Antochi (úradujúci predseda), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedníčka), Francesco Enrico Speroni (podpredseda), Monica Frassoni (spravodajkyňa), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia