POROČILO o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji na osebne pravice evropskih državljanov, okolje in uporabo prava EU, na podlagi prejetih peticij

20.2.2009 - (2008/2248(INI))

Odbor za peticije
Poročevalka: Margrete Auken

Postopek : 2008/2248(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0082/2009
Predložena besedila :
A6-0082/2009
Razprave :
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji na osebne pravice evropskih državljanov, okolje in uporabo prava EU, na podlagi prejetih peticij

(2008/2248(INI))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju peticij iz priloge temu predlogu resolucije,

–   ob upoštevanju pravice do peticij iz člena 194 Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 192(1) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za peticije in mnenja Odbora za pravne zadeve (A6 0082/2009),

A.  ker zagotavlja postopek vlaganja peticij evropskim državljanom in prebivalcem način za pridobitev izvensodnega sredstva za reševanje njihovih težav, kadar zadevajo vprašanja, ki so posledica dejavnosti Evropske unije,

B.   ker člen 6(1) Pogodbe o Evropski uniji določa, da „Unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države, načelih, ki so skupna državam članicam“,

C.  ker člen 6(2) Pogodbe o Evropski uniji določa, da mora Unija spoštovati temeljne pravice, ki jih zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP),

D. ker bi se moral vsak državljan ali prebivalec države podpisnice EKČP, ki meni, da so bile njegove človekove pravice kršene, obrniti na Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu, pri tem pa upoštevati, da mora v skladu s členom 35 EKČP izčrpati vse notranje pravne možnosti, preden lahko sproži postopek pri tem sodišču,

E.   ker člen 7 Pogodbe EU predvideva postopek, s katerim se lahko Unija odzove na kršitve načel iz člena 6(1) in poišče rešitve,

F.   ker daje člen 7 Parlamentu tudi pravico, da Svetu pošlje obrazložen predlog, da ugotovi, ali obstaja očitno tveganje, da bi država članica lahko huje kršila načela, na katerih temelji Unija,

G.  ker člen 7 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah zagotavlja varstvo zasebnosti in družinskega življenja, vključno s stanovanji državljanov, in ker člen 8 EKČP daje enake pravice in pojasnjuje, da „javna oblast se ne sme vmešavati v izvrševanje te pravice, razen če je to določeno z zakonom in nujno v demokratični družbi zaradi državne varnosti, javne varnosti ali ekonomske blaginje države, zato, da se prepreči nered ali zločin, da se zavaruje zdravje ali morala ali da se zavarujejo pravice in svoboščine drugih ljudi“; ker so se Parlament, Svet in Komisija obvezali, da bodo spoštovali Listino pri vseh svojih dejavnostih,

H.  ker je pravica do zasebne lastnine priznana kot temeljna pravica evropskih državljanov v členu 17 Listine o temeljnih pravicah, ki določa, da „vsakdo ima pravico imeti v posesti svojo zakonito pridobljeno lastnino, jo uporabljati, z njo razpolagati in jo komu zapustiti“, da „lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen v javno korist v primerih in pod pogoji, ki jih določa zakon, vendar le proti pravični in pravočasni odškodnini za njeno izgubo“, in da „uživanje lastnine se lahko uredi z zakonom, kolikor je to potrebno zaradi splošnega interesa“,

I.    ker člen 18 Pogodbe o ES določa, da „vsak državljan Unije ima pravico prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, določenih s to pogodbo in ukrepi, ki so bili sprejeti za njeno uveljavitev“,

J.    ker v skladu s členom 295 Pogodba o ES „v ničemer ne posega v lastninskopravno ureditev v državah članicah“; ker glede na sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti ta določba zgolj priznava pristojnost držav članic, da opredeljujejo pravila o lastninskopravnem sistemu in ker je sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti potrdila, da se mora pristojnost držav članic v tej zvezi vedno uporabljati v povezavi s temeljnimi načeli prava Skupnosti, kot so prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala (glej sodbo z dne 22. junija 1976 v zadevi C-19/75 Terrapin proti Terranova [1976] Zbirka odločb sodne prakse 1039),

K. ker pa Sodišče Evropskih skupnosti dosledno potrjuje, da čeprav je lastninska pravica sestavni del splošnih načel prava Skupnosti, ni absolutna pravica in jo je treba razumeti v povezavi z njeno družbeno funkcijo in se torej njeno izvajanje lahko omeji, pod pogojem, da se omejitve dejansko skladajo s cilji splošnega interesa, za katere se zavzema Skupnost, ter ne povzročajo prekomernega in nedopustnega posega, ki bi ogrožal samo bistvo zagotovljenih pravic (glej sodbo z dne 10. decembra 2002 v zadevi C-491/01 British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco [2002] Zbirka odločb sodne prakse I11453),

L.  ker ne glede na to, da sodna praksa Evropskega sodišča dosledno potrjuje, da kjer nacionalne določbe ne spadajo v področje prava Skupnosti, ta ni pristojna za oceno skladnosti ter določb s temeljnimi pravicami, katerih spoštovanje Sodišče zagotavlja (gl. na primer sklep z dne 6. oktobra 2005 v zadevi C-328/04 Vajnai [2005] Zbirka odločb sodne prakse I-8577), odstavka 12 in 13),

M. ker prvi odstavek člena 1 prvega dodatnega protokola k EKČP pravi, da ima „vsaka fizična ali pravna oseba […] pravico do spoštovanja svojega premoženja“ in da „nikomur ne sme biti lastnina odvzeta, razen če je to v javnem interesu v skladu s pogoji, ki jih določa zakon, in ob spoštovanju splošnih načel mednarodnega prava“; ker drugi odstavek tega člena pravi, da se „pravica držav, da uveljavijo zakone, za katere menijo, da so potrebni“, lahko uporablja samo „za nadzor nad uporabo premoženja v skladu s splošnim interesom ali za zagotovitev plačila davkov, drugih prispevkov ali denarnih kazni“; in ker je Španija v času ratifikacije omenjenega protokola izrazila zadržek o členu 1 ob upoštevanju člena 33 španske ustave, ki določa: "Priznava se pravica do zasebne lastnine in dedovanja. 2. Družbena vloga teh pravic določa njun obseg njihove vsebine v skladu z zakoni. 3. „Lastnina se nikomur ne sme odvzeti, razen če je to v javnem ali družbenem interesu in na podlagi ustreznega nadomestila v skladu z zakonom.“

N.  ker Parlament meni, da je obveznost odstopitve zakonito pridobljene zasebne lastnine brez predpisanega postopka in ustreznega nadomestila in obveznost plačila samovoljnih stroškov za nezahtevan in pogosto nepotreben razvoj infrastrukture, kršitev temeljnih pravic posameznika na podlagi EKČP in sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice (glej na primer Aka proti Turčiji[1]),

O. ker so leta 2008 španski organi lansko leto objavili tolmačenje za uporabo zakona o obalnih območjih iz leta 1989, ki se ga dolga leta ni spoštovalo, v tem času pa je bila na obalnih območjih Španije povzročena huda okoljska škoda; ker celo to tolmačenje ne določa jasnih izvedbenih ukrepov, ki naj bi jih upoštevali zadevni lokalni in regionalni organi, ter ker številne nove peticije pričajo o retroaktivnosti teh navodil, samovoljnem uničevanju in rušenju zakonito pridobljenih nepremičnin posameznikov, njihovih pravic do te lastnine in njihove zmožnosti, da bi te pravice z dedovanjem prenašali naprej,

P.  ker so prizadeti zaradi dejanskega poteka razmejitvene črte dobili vtis, da gre za namerno obremenjevanje nepremičnin, ki so v lasti tujcev, kot na primer na otoku Formentera,

Q. ker zakon o obalnih območjih nesorazmerno vpliva na lastnike posameznih nepremičnin, katerih pravice bi morale biti v celoti spoštovane, obenem pa nezadostno vpliva na dejanske krivce za uničevanje obalnih območij, ki so bili v številnih primerih odgovorni za čezmeren urbani razvoj ob obali, vključno s počitniškimi kraji, in ki so se prav gotovo dobro zavedali, da ravnajo v nasprotju z zakonom,

R.   ker je v tem mandatu Parlamenta Odbor za peticije na podlagi velikega števila prejetih peticij opravil podrobno preiskavo, trikrat poročal o obsegu kršitev zakonitih pravic državljanov EU do njihove zakonito pridobljene lastnine v Španiji in tudi natančno opisal skrbi v zvezi z ogrožanjem trajnostnega razvoja, varstva okolja, kakovosti in preskrbe z vodo, postopki javnih naročil v zvezi z urbanističnimi pogodbami ter nezadostnim nadzorom nad postopki urbanizacije pri številnih lokalnih in regionalnih organih v Španiji,

S.  ker je veliko primerov, ko so pristojni organi na vseh ravneh, tako osrednji, avtonomni kot lokalni, odgovorni za uvedbo modela netrajnostnega razvoja, ki je imel zelo hude okoljske, pa tudi socialne in gospodarske posledice,

T.  ker je Parlament prejel številne peticije od posameznikov in različnih organizacij, ki zastopajo državljane EU, v katerih so se pritožili nad različnimi vidiki urbanistične dejavnosti, ter je ugotovil, da pri številnih problemih, ki so bili v njih navedeni, ne gre za kršenje prava Skupnosti, kot izhaja iz sporočil državam članicam, rešiti pa bi jih bilo treba po pravni poti zadevne države članice,

U.  ker obstaja vedno več dokazov, da so se pravosodni organi v Španiji začeli odzivati na problem pretirane urbanizacije v številnih obalnih območjih, zlasti s preiskavami in z obtožnicami proti nekaterim podkupljivim lokalnim uradnikom, ki so s svojimi dejanji omogočili neurejen urbani razvoj brez primere in s tem kratili pravice državljanov EU ter nepopravljivo poškodovali biotsko raznovrstnost in celovitost okolja v številnih regijah v Španiji; ker pa je Parlament na podlagi teh obtožnic ugotovil, da so postopki še naprej nezaslišano počasni in da sodb, izrečenih v številnih primerih, ni mogoče izvršiti na način, ki bi zadovoljil žrtve takih zlorab, zaradi česar se je pri številnih prizadetih državljanih EU, ki niso državljani Španije, pojavil občutek nedejavnosti ali pristranskosti španskih sodišč; ker pa je treba opozoriti, da je potem, ko so izrabljene vse možnosti pravnih sredstev v domači državi, ustrezen naslov za pritožbe Sodišče za človekove pravice,

V.  ker je tako razširjen pojav, ki ga podpira neodgovorno ravnanje lokalnih in regionalnih organov z neprimerno in včasih neutemeljeno zakonodajo, ki je v številnih primerih v nasprotju s cilji več evropskih zakonodajnih aktov, zelo škodljiv za podobo Španije in za njene širše gospodarske in politične interese v Evropi, enako pa velja za nepravilno izvajanje urbanistične in okoljske zakonodaje v španskih avtonomnih pokrajinah pri nekaterih urbanističnih dejavnostih ter pojav nekaterih primerov hude korupcije, ki izhajajo iz take zlorabe,

W. ker so regionalni varuhi človekovih pravic v zelo težkih okoliščinah pogosto ukrepali za varovanje interesov državljanov EU v primerih, povezanih z zlorabami na področju urbanizacije, čeprav regionalni organi v nekaterih avtonomnih pokrajinah včasih niso upoštevali njihovih prizadevanj,

X.  ker se člen 33 španske ustave sklicuje na pravice posameznikov do svoje lastnine in ker obstajajo tudi drugačne razlage navedenega člena, zlasti kar zadeva družbeno lastnino v nasprotju s pravico posameznikov do njihovih zakonito pridobljenih domov in stanovanj, ker v pokrajini Valencia ni bila izrečena sodba glede uporabe zemljiškega prava,

Y. ker člen 47 španske ustave določa, da imajo vsi Španci pravico do dostojnega in primernega stanovanja, in obvezuje javne organe, da spodbujajo vzpostavitev ustreznih pogojev in oblikujejo ustrezne standarde za dejansko izpolnjevanje te pravice ter uredijo rabo zemljišč v skladu s splošnim interesom, da se preprečijo špekulacije,

Z.   ker je nacionalna vlada v Španiji dolžna izvajati Pogodbo o ES in varovati ter zagotavljati uporabo evropske zakonodaje na svojem ozemlju, ne glede na notranjo organizacijo političnih organov, kot je določeno z ustavo Kraljevine Španije,

Aa. ker je Komisija v skladu s pooblastili, ki jih ima na podlagi člena 226 Pogodbe o ES, pred Sodiščem sprožila postopek proti Španiji v zvezi z zlorabami zaradi prekomerne urbanizacije, ki se dogaja v Španiji in neposredno zadeva izvajanje direktive o javnih naročilih s strani organov oblasti v Valencii[2],

Ab. ker je Komisija na zahtevo Odbora za peticije sprožila preiskavo več kakor 250 urbanističnih projektov, ki so prejeli negativno mnenje od pristojnih organov za vodo in organov za povodje in ker lahko na podlagi te preiskave projekti kršijo direktivo o vodah, zlasti v Andaluziji, Castilla-la-Manchi, Murcii in Valencii,

Ac. ker so mnogi od teh urbanističnih projektov ločeni od strnjenih urbanih območij, zato zahtevajo veliko gospodarskih virov za osnovne storitve, na primer za oskrbo z električno energijo in vodo ter za cestno infrastrukturo; ker naložbe v take projekte pogosto vključujejo element financiranja EU,

Ad. ker v številnih dokumentiranih primerih težav na področju urbanizacije v Španiji Komisija ni ukrepala dovolj odločno, ne samo v zvezi z izvajanjem previdnostnega načela okoljske zakonodaje ampak tudi zaradi ohlapne razlage dejanj pristojnih lokalnih ali regionalnih organov, ki imajo zavezujoč pravni učinek, kot je „začasna odobritev“ integriranega urbanističnega razvojnega načrta s strani lokalnega organa,

Ae. ker je cilj direktive o strateški presoji vpliva na okolje[3], katere člen 3 izrecno pokriva turizem in urbanizacijo, zagotoviti visoko raven varstva okolja ter prispevati k vključevanju okoljskih vprašanj v pripravo in sprejem načrtov in programov za spodbujanje trajnostnega razvoja, in ker okvirna direktiva o vodah od držav članic zahteva, da preprečijo slabšanje svojih voda in spodbujajo trajnostno rabo sladkovodnih virov,

Af. ker so obiski Odbora za peticije, namenjeni ugotavljanju dejstev, ki so sledili, pokazali, da si nekateri lokalni in regionalni organi te cilje očitno pogosto razlagajo napačno (ne samo v obalnih regijah), kadar predlagajo obsežne urbanistične programe ali se z njimi strinjajo; ker številni urbanistični načrti, ki jim peticije nasprotujejo, zadevajo spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v zemljišča, namenjena urbanizaciji, ki urbanističnim agentom in gradbenim podjetjem prinašajo velike ekonomske koristi; in ker se v številnih primerih spremeni namembnost zaščitenih zemljišč ali zemljišč, ki bi morala biti zaščitena zaradi svoje občutljive biotske raznovrstnosti, in se ta zemljišča umaknejo s seznama, ali pa na seznam sploh niso uvrščena prav z namenom, da se omogoči urbanizacija zadevnega območja,

Ag. ker ta vprašanja stopnjujejo zlorabo, ki jo občuti na tisoče državljanov EU, ki zaradi načrtov urbanističnih agentov niso samo izgubili svoje zakonito pridobljene lastnine, ampak so tudi prisiljeni plačevati samovoljne stroške nezaželenih, pogosto nepotrebnih in neupravičenih infrastrukturnih projektov, ki neposredno vplivajo na njihove lastninske pravice, katerih končni rezultat je finančna in čustvena katastrofa za številne družine,

Ah. ker je več tisoč evropskih državljanov v različnih okoliščinah v dobri veri kupilo nepremičnine v Španiji v sodelovanju z lokalnimi pravniki, urbanisti in arhitekti, potem so pa ugotovili, da so žrtve urbanizacijskih zlorab brezvestnih lokalnih organov in bo zaradi tega njihova nepremičnina porušena, ker je bila zgrajena nezakonito in je zato brez vrednosti in je ni mogoče prodati,

Ai. ker nepremičninski posredniki v državah članicah, na primer v Združenem kraljestvu, in drugi izvajalci storitev, povezani z nepremičninskim trgom v Španiji, še naprej tržijo nepremičnine v novih naseljih, čeprav se gotovo zavedajo velike verjetnosti da zadevni projekti ne bodo niti dokončani niti dograjeni,

Aj. ker so bila naravna sredozemska otoška in obalna območja v Španiji v zadnjem desetletju precej uničena, ker so bila tako preplavljena s cementom in betonom, da je to prizadelo občutljivo obalno okolje, velik del katerega je nominalno zaščiten na podlagi direktiv o habitatih[4]/Naturi 2000 in pticah[5], na primer projekti v kraju Cabo de Gata (Almeria) in v Murcii, pa tudi družbeno in kulturno dejavnost v številnih območjih, kar predstavlja tragično in nepovratno izgubo njihove kulturne identitete in dediščine ter okoljske celovitosti, vse to pa je posledica predvsem tega, da ni nadobčinskih prostorskih načrtov ali smernic, ki bi postavljali razumne in nujne meje lokalne rasti in razvoja mest, določene na podlagi izrecnih meril trajnostnega razvoja, ter zaradi pohlepa in špekulacij nekaterih lokalnih in regionalnih organov ter gradbenikov, ki so imeli s tem ogromne dobičke, od katerih jih je večji del šel v tujino[6],

Ak.     ker ima takšen model rasti negativne posledice tudi za turistični sektor, saj uničujoče vpliva na kakovostni turizem, ko uničuje lokalne vrednote in spodbuja čezmerno širjenje mestnih območij,

Al. ker se s tem modelom ropajo kulturne dobrine ter uničujejo temeljne vrednote in izrazi španske kulturne raznolikosti z uničevanjem arheoloških najdišč, stavb in krajev kulturnega pomena ter njihovega naravnega okolja in pokrajine,

Am. ker je gradbeništvo, ki je ustvarilo znatne dobičke v letih hitre gospodarske širitve, postalo glavna žrtev sedanjega propada finančnih trgov, ki so ga deloma povzročile špekulacije v stanovanjskem sektorju, in ker to ne vpliva le na sama podjetja, ki so sedaj na robu bankrota, ampak tudi na desettisoče gradbenih delavcev, ki so na robu brezposelnosti zaradi netrajnostnih urbanističnih politik, ki so jih izvajali, zdaj pa so tudi sami postali njihove žrtve,

1.   poziva špansko vlado in zadevne regionalne oblasti, naj izvedejo temeljito revizijo in pregledajo vso zakonodajo, ki zadeva pravice posameznih lastnikov nepremičnin, kot posledica masivne urbanizacije, da bi prekinili zlorabe pravic in obveznosti, ki jih vsebujejo Pogodba o ES, Listina o temeljnih pravicah, EKČP in ustrezne direktive EU, pa tudi druge konvencije, katerih podpisnica je EU;

2.  poziva španske organe, naj odpravijo vse pravne oblike, ki spodbujajo špekulacije, kot so na primer urbanistični agenti;

3.   meni, da morajo pristojni regionalni organi opustiti in pregledati vse nove urbanistične načrte, ki ne upoštevajo strogih meril okoljske trajnosti in socialne odgovornosti, in ki ne zagotavljajo spoštovanja pravičnega lastništva zakonito pridobljene lastnine, ter naj ustavijo in prekličejo vse obstoječe projekte, v katerih niso bila upoštevana ali uporabljena merila, določena v zakonodaji EU, zlasti kar zadeva dodelitev urbanističnih pogodb in skladnost z določbami v zvezi z vodo in okoljem;

4.  poziva španske oblasti, naj zagotovijo, da noben upravni akt, ki državljane obvezuje k odstopitvi zakonito pridobljene lastnine, ne bo imel pravne podlage v zakonu, ki bi bil sprejet po izgradnji te lastnine, saj bi bilo s tem kršeno načelo neretroaktivnosti upravnih aktov, ki je splošno načelo prava Skupnosti (Evropsko sodišče, 29. januarja 1985, zadeva Gesamthochschule Duisburg [1985] Zbirka odločb sodne prakse 327) ter bi bili ogroženi zagotavljanje pravne varnosti državljanom, zaupanje in utemeljena pričakovanja glede zaščite v okviru zakonodaje EU;

5.  poziva španske organe, naj razvijejo kulturo preglednosti, namenjeno obveščanju državljanov o upravljanju zemljišč, pri tem pa spodbujajo učinkovite mehanizme javnega obveščanja in sodelovanja;

6.  poziva špansko vlado, naj v sodelovanju z vsemi upravnimi organi organizira javno razpravo, ki bo vključevala podrobno študijo ustanovljenega delovnega odbora za urbanistični razvoj v Španiji in bo omogočila sprejetje zakonodajnih ukrepov proti špekulacijam in netrajnostnemu razvoju;

7.  poziva pristojne nacionalne in regionalne organe, naj vzpostavijo delujoče sodne in upravne mehanizme, v katerih bodo sodelovali regionalni varuhi človekovih pravic, ki so pooblaščeni, da zagotovijo načine za pospešitev sodnih postopkov in sredstva za uveljavljanje odškodnin žrtvam urbanističnih zlorab, ki so posledica izvajanja obstoječe zakonodaje;

8.   zahteva, naj pristojni finančni in komercialni organi, ki so povezani z gradbeništvom in urbanističnim sektorjem, sodelujejo s političnimi organi pri iskanju rešitev za probleme, ki so posledica obsežne urbanizacije, ki je prizadela mnogo državljanov EU, ki so uporabili določbe Pogodbe EU in so uveljavili svojo pravico do ustanavljanja iz člena 44 v državi članici, ki ni njihova matična država;

9.  odločno poziva pristojne nacionalne , regionalne in lokalne organe, naj zagotovijo pravično poravnavo v številnih potekajočih postopkih državljanov EU, oškodovanih zaradi nedokončanja njihovih hiš zaradi slabega načrtovanja in usklajevanja med institucijami in gradbenimi podjetji,

10. poudarja, da se morajo oškodovane strani, če ne dobijo zadoščenja na španskih sodiščih, obrniti na Evropsko sodišče za človekove pravice, saj domnevne kršitve temeljne pravice do lastnine ne spadajo v sodno pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti,

11. poziva institucije EU, naj zagotovijo svetovanje in podporo, če od njih to zahtevajo španski organi, ter jim zagotovijo način, da bodo uspešno premostili uničujoč vpliv masivne urbanizacije na življenje državljanov v primerno kratkem, vendar razumnem časovnem okviru;

12. poziva Komisijo, naj zagotovi strogo spoštovanje izvajanja zakonodaje Skupnosti in ciljev, določenih v direktivah iz te resolucije, tako da se bo to lahko zagotovilo;

13. izraža globoko zaskrbljenost in osuplost nad težavami pravnih in pravosodnih organov v Španiji pri reševanju vpliva masivne urbanizacije na življenja ljudi, o čemer priča več tisoč pritožb, ki so jih na to temo prejeli Parlament in njegovi pristojni odbori;

14. meni, da očitno široko razširjeno pomanjkanje zaupanja v španski pravosodni sistem kot učinkovito sredstvo za pridobitev pravnih sredstev in doseganje pravice, ki vlada med vlagatelji peticij, zbuja zaskrbljenost;

15. izraža zaskrbljenost, ker nista bili pravilno preneseni direktivi o pranju denarja[7], zaradi česar sedaj poteka postopek za ugotavljanje kršitev pogodbe in zaradi česar sta se zmanjšali preglednost sodnega pregona in možnost zanj v primerih nezakonitega pretoka finančnega kapitala, vključno z naložbami v nekatere obsežne urbanizacijske projekte;

16. meni, da bi morale imeti osebe, ki so v Španiji v dobri veri kupile nepremičnine, kasneje pa ugotovile, da je bila transakcija razglašena za nezakonito, pravico, da jim španska sodišča priznajo pravico so ustreznega nadomestila;

17. meni, da če se lahko zasebnike, ki so v Španiji kupili nepremičnine vedoč, da transakcije verjetno niso zakonite, obveže h kritju stroškov njihovega tveganega ravnanja, mora to še toliko bolj veljati za poklicne izvajalce s tega področja; zato meni, da gradbeni izvajalci, ki so sklenili pogodbe, za katere bi morali vedeti, da niso zakonite, ne bi smeli biti upravičeni do nadomestil za načrte, ki so jih opustili zaradi neskladnosti z nacionalno in evropsko zakonodajo, niti ne bi smeli imeti samodejne pravice do povračila že izvedenih plačil občinskim organom, če so bila izvedena ob zavedanju, da sklenjene pogodbe verjetno niso zakonite;

18. prepričan pa je, da sta odsotnost jasnosti, natančnosti in gotovosti v zvezi posameznimi premoženjskimi pravicami, ki jih vsebuje obstoječa zakonodaja, ter pomanjkanje pravilne in dosledne uporabe okoljske zakonodaje, glavna vzroka številnih problemov, povezanih z urbanizacijo, in da to skupaj z določeno mero površnosti v sodnih procesih ni le povečalo problema, ampak je tudi ustvarilo endemično obliko korupcije, katere glavne žrtve pa so ponovno državljani EU, povzročila pa je tudi velike izgube španski državi;

19. podpira ugotovitve varuhinje človekovih pravic (Síndica de Greuge) v pokrajini Valencia – ustanove, ki je znana po učinkovitosti pri varovanju temeljnih pravic državljanov – iz katerih izhaja, da bi bile pravice lastnikov nepremičnin lahko kratene, ker jih je urbanistični agent podcenjeval ali ker je tem lastnikom enostransko zaračunal stroške urbanizacije, ki so bili včasih pretirano visoki;

20. meni, da morata biti dostop državljanov do informacij in njihovo sodelovanje v procesu urbanega razvoja zagotovljena od začetka njegovega izvajanja, okoljske informacije pa jim morajo biti posredovane na jasen, preprost in razumljiv način;

21. meni tudi, da pojem javnega interesa ni bil opredeljen niti v urbanistični zakonodaji niti ga niso opredelili pristojni organi ter da se uporablja za potrjevanje okoljsko netrajnostnih projektov in v nekaterih primerih, da se izogne negativnim presojam vpliva na okolje in poročilom zadevnega hidrografskega združenja;

22. priznava in podpira prizadevanja španskih oblasti za varstvo obalnega okolja in, kjer je mogoče, njegovo obnovitev tako, da bosta omogočeni biotska raznovrstnost in obnavljanje avtohtonih rastlinskih in živalskih vrst; v tem smislu tudi poziva, naj nujno pregledajo in po potrebi revidirajo zakon o obalnih območjih, da bi zavarovali pravice zakonitih lastnikov nepremičnin in lastnikov majhnih zemljišč na obalnih območjih, ki ne vplivajo negativno na obalno okolje; poudarja, da takšno varstvo ne bi smelo biti omogočeno za projekte, ki so bili načrtovani kot špekulacije in pri njih niso bile spoštovane veljavne okoljske direktive EU; se zavezuje, da bo pregledal prejete peticije o tej temi ob upoštevanju odzivov, ki jih je prejel od pristojnih španskih organov;

23. izraža zaskrbljenost nad položajem urbanističnega načrtovanja v občini Marbella v Andaluziji, kjer bodo z novim splošnim mestnim načrtom legalizirali položaj desettisočev nezakonito zgrajenih nepremičnin, ki so verjetno v nasprotju z zakonodajo EU o varstvu okolja in javnem sodelovanju, politiki za vodo in javnih naročilih, zaradi česar kupcem stanovanj, lastnikom nepremični in državljanom nasploh ne bo mogoče zagotoviti pravne varnosti in zaščitnih ukrepov;

24. spoštuje in v celoti podpira dejavnosti regionalnih varuhov človekovih pravic („síndics de greuges“) in njihovih zaposlenih, ter vztrajnejših javnih tožilcev („fiscales“), ki so storili veliko, da bi zadevne institucije ponovno uporabljale ustrezne postopke v zvezi s temi vprašanji;

25. izreka pohvalo tudi dejavnosti piscev peticij, njihovim zvezam in združenjem lokalnih skupnosti, v katerih sodelujejo desettisoči španskih in nešpanskih državljanov, ki so na ta vprašanja opozorili Parlament in ki so bili ključnega pomena pri varovanju temeljnih pravic svojih sosedov in vseh prizadetih v tem kompleksnem problemu;

26. ponavlja, da direktiva o presoji vpliva na okolje[8] in direktiva o strateški oceni vpliva na okolje[9] določata obvezno posvetovanje s prizadeto javnostjo v fazi načrtovanja in priprave načrtov, ne pa potem, kot se je pogosto dogajalo v primerih, na katere je bil opozorjen Odbor za peticije, ko so načrte že de facto potrdili lokalni organi; v istem okviru ponavlja, da mora tudi vsaka večja sprememba obstoječih načrtov upoštevati ta postopek in da morajo biti načrti posodobljeni, ne pa statistično netočni ali zastareli;

27. ponavlja tudi, da ima Komisija na podlagi člena 91 Uredbe (ES) št. 1083/2006[10] pooblastila, da prekine izplačila strukturnih sredstev, na podlagi člena 92 pa, da ustavi izplačevanje teh sredstev zadevni državi članici ali regiji, in da vzpostavi popravke z vezi s projekti prejemniki sredstev, za katere se pozneje ugotovi, da niso v celoti skladni s pravili, ki urejajo uporabo ustreznih zakonodajnih aktov EU;

28. ponavlja, da lahko tudi Parlament kot proračunski organ sklene prerazporediti sredstva za kohezijsko politiko v rezervo, če meni, da je to potrebno, da bi prepričal državo članico, da bi nehala resno kršiti pravila in načela, ki bi jih morala spoštovati na podlagi Pogodbe ali uporabe zakonodaje EU, dokler se ta problem ne razreši;

29. ponovno izreka sklepe iz prejšnje resolucije in izraža dvom glede metod imenovanja urbanističnih agentov in pogosto pretiranih pooblastil, ki jih nekateri lokalni organi dodeljujejo urbanistom in nepremičninskim investitorjem na račun skupnosti in državljanov, ki imajo na teh območjih svoje domove;

30. ponovno poziva lokalne organe, naj se posvetujejo z državljani in jih vključijo v projekte urbanističnega razvoja ter tako spodbujajo pravičen, pregleden in trajnosten urbani razvoj, kadar je to potrebno, v korist lokalnih skupnosti, ne le v korist nepremičninskih investitorjev in posrednikov ter drugih pridobitnih interesov;

31. poziva pristojne organe za urbani razvoj, naj razširijo postopke urbanističnega posvetovanja na lastnike nepremičnin in jim pošljejo priporočeno pismo vsakič, ko se spremeni namembnost njihovih nepremičnin, ter predlaga lokalnim organom, naj naslovijo osebna vabila vsem zadevnim osebam med pritožbenimi postopki v zvezi s prostorsko ureditvijo ali spremembo namembnosti;

32. ostro obsoja nezakonito ravnanje nekaterih nepremičninskih investitorjev, ki prek vmešavanja v zemljiško knjigo s pretvezami spodkopavajo zakonito lastništvo nepremičnin državljanov EU, in poziva lokalne organe, naj vzpostavijo ustrezna pravna varovala, da se prepreči tako ravnanje;

33. ponovno poudarja, da morajo biti v primerih, ko se za izgubljeno lastnino zahteva nadomestilo, zneski primerni in usklajeni z zakonodajo in s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in Evropskega sodišča za človekove pravice;

34. opominja, da direktiva o nepoštenih poslovnih praksah[11] obvezuje vse države članice k zagotovitvi ustreznih pravnih sredstev in pravnih poti potrošnikom, ki so žrtve tovrstnih praks, ter zagotovitvi ustreznih sankcij proti tovrstnim praksam;

35. ponovno poziva Komisijo, naj sproži informacijsko kampanjo, namenjeno državljanom EU, ki kupujejo nepremičnine v državah članicah, ki niso njihove matične države;

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji in Svetu, vladi in parlamentu Kraljevine Španije ter avtonomnim regionalnim vladam in skupščinam, nacionalnemu in regionalnim varuhom človekovih pravic v Španiji ter piscem peticij.

 • [1]  Sodba z dne 23. septembra 1998; glej tudi resolucijo Evropskega parlamenta z dne 21. junija 2007 o rezultatih misije za ugotavljanje dejstev, opravljene v imenu Odbora za peticije v pokrajinah Andaluzija, Valencia in Madrid (UL C 146 E, 12.6.2008, str. 340).
 • [2]  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/18/ES z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (UL L 134, 30.4.2004, str. 114).
 • [3]  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2001/42/ES z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).
 • [4]  Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).
 • [5]  Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 103, 25.4.1979, str. 1).
 • [6]  Glej zadnja poročila, ki so jih izdali Banka Španije, Greenpeace in Transparency International.
 • [7]  Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (UL L 309, 25.11.2005, str. 15), Direktivo Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu (UL L 214, 4. 8. 2006, str. 29).
 • [8]  Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 2985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 175, 5.7.1985, str. 40).
 • [9]  Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).
 • [10]  Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (UL L 210, 31.7.2006, str. 25).
 • [11]  Direktiva 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu, Uradni list L 149, 11.6.2005, str. 22.

OBRAZLOŽITEV

Predlog resolucije, o katerem sedaj presoja Evropski parlament, je potreben za zagotovitev, da bodo pravice več tisoč evropskih državljanov, ki izhajajo iz pogodbe, spoštovane.

Odbor za peticije se je spoprijel s težko nalogo, me opravljanjem katere je trikrat obiskal Španijo z namenom ugotavljanja dejstev. Parlament pa je sprejel dve resoluciji na to temo, v katerih je podprl ugotovitve odbora, prvo leta 2005, drugo pa junija 2007[1]. Stališče parlamenta, kot je bilo takrat sprejeto, je povzeto v uvodni izjavi N tega predloga resolucije. Če bi pristojni organi na nacionalni ali lokalni ravni sprejeli konkretne ukrepe v odziv na zaskrbljenost, ki jo je predhodno izrazil Parlament, potem ta resolucija morda ne bi bila potrebna. Ker pa oblasti tega niso storile, je seveda potrebna.

Danes je več tisoč evropskih državljanov še vedno žrtev sistema masivne urbanizacije, ki je – po mnenju Odbora za peticije – v številnih primerih poteptala njihove zakonite pravice lastnikov nepremičnin in obenem uničila občutljive ekosisteme sredozemskega obalnega okolja na številnih delih španske obale in zaledja. Vlagatelji peticij so večkrat predložili svoj primer v pregled na dobro obiskanih sejah Odbora za peticije, oblasti – zlasti iz avtonomne pokrajine Valencia in nekoliko manj iz avtonomne pokrajine Andaluzija, pa so izkoristile priložnost, ki se jim je ponudila za zagovarjanje svojih ukrepov. Evropska komisija pa je začela postopek za ugotavljanje kršitev proti Španiji, ki je neposredno povezan z urbanizacijo v Valenciji in uporabo direktiv o javnih naročilih, preiskuje pa tudi druge navedbe o nespoštovanja zakonodaje EU v zadevah, povezanih z okoljem in vodami. Bistveno vprašanje je, ali bi kumulativni učinek tako številnih obsežnih urbanizacijskih načrtov, ki od pristojnih organov niso pridobili pozitivnega poročila glede voda, onemogočil uporabo direktive o vodah z odrekanjem dostopa do vode za prehrano ljudi in za kmetijstvo.

Številni evropski državljani so se odločili živeti v Španiji zaradi vseh prednosti, ki jih lahko ponudi država in njeni prebivalci, s tem pa so uveljavili pravice, ki so s pogodbami zagotovljene vsem evropskim državljanom. Vendar se s težavami, ki so obravnavane v tem poročilu, srečujejo tudi sami Španci, ki so na to temo vložili vsaj tolikšno število peticij kot ostali.

Zato je nesprejemljivo, da nekateri politični organi in vodje strank trdijo, da težave izpostavljajo samo tujci, ki seveda ne morejo razumeti španskih zakonov; ali, da izjavijo, da se morajo žrtve same obrniti na najbližje sodišče, kjer bodo njihov položaj razjasnili in rešili. Števili vlagatelji peticij so to dejansko poskusili, vendar brez uspeha, drugi pa za to nimajo denarja. Večina je osuplih nad nasprotujočimi si nasveti lokalnih organov in odvetnikov, na katere so se obrnili, vendar so jim le malo pomagali. (Da niti ne omenjamo tega, da so v številnih primerih občinske oblasti in sami odvetniki bili v osredju težave.) Večina vlagateljev peticij in številni pravosodni uslužbenci so osupli nad pomanjkanjem pravne varnosti in zmedo, ki je posledica nenatančne ali pretirano zapletene zakonodaje v zvezi z urbanim razvojem in njegovimi posledicami, skupaj s še bolj zavajajočimi izvedbenimi ukrepi. Nedavno ponovno oživljen zakon o obalnih območjih iz leta 1988 je še en tak primer.

Odbor za peticije priznava, da je urbanistično načrtovanje v pristojnosti avtonomnih pokrajin in občin v Španiji; priznava, da so nacionalni organi pristojni tudi za zadeve, kot je splošni okvir za zemljiško pravo, in za okoljska vprašanja, kot je oskrba z vodo in varstvo vrst s seznama. Odbor za peticije ima jasno predstavo o obsegu in izvajanju nacionalne zakonodaje in glede teh vprašanj ne zavaja vlagateljev peticij. Odbor se je večkrat posvetoval z regionalnim varuhom pravic (Sindic de Greuges).

Vendar morajo biti zakoni, ki se uporabljajo na teh področjih, v skladu s splošnimi določbami pogodb EU in z zakonodajnimi akti EU, to pa morajo zagotoviti nacionalne vlade. Na tej pravni podlagi je Odbor za peticije ukrepal glede peticij, prejetih v skladu s členom 194 Pogodbe o ES[2].

Odbor posreduje, ker imajo v skladu s pogodbami evropski državljani pravice, pri tem pa spoštuje načelo subsidiarnosti.

Odbor posreduje, ker so se evropski državljani obrnili nanj za pomoč pri reševanju posameznih in skupnih težav, neposredno izvoljeni poslanci Evropskega parlamenta pa so se odzvali, da bi zaščitili pravice svojih volivcev.

Odbor je posredoval, ker verjame, da imajo države članice politično, pravno in moralno obveznost, da delujejo v skladu z bistvenimi načeli iz pogodb, vključno z Listino o temeljnih pravicah, ki so jo podpisali predsedniki treh glavnih institucij EU. Evropski državljani pričakujejo, da bodo njihovi politiki spoštovali, kar so podpisali, in da se ne bodo skušali izogniti svoji odgovornosti.

Jasno je, da so svetovna finančna kriza in njene posledice hudo prizadele španski gradbeni sektor in da je to tragedija za delovno silo, vendar se je že pred dogodki jeseni 2008 približeval kritični točki. Več let masivne urbanizacije in uničevanja obalnih območij, ki je prinesla znaten zaslužek sektorju in privedla do prekomerne gradnje (sedaj na kupce čaka milijon in pol novih domov in številna golf igrišča), do katere je prišlo zaradi nerazumnih in pohlepnih predvidevanj nepremičninskih investitorjev, so Španijo privedle do sedanje uničujoče recesije.

Španski organi, zlasti v pokrajinah, si še vedno zatiskajo oči, žrtev pa je že več tisoč. V najboljšem primeru je bilo njihovo vedenje vzvišeno, kar zadeva posamezne lastninske pravice, v najslabšem primeru pa popolnoma brezbrižno.

Škoda okolju je bila storjena, kar potrjujejo tudi številna verodostojna poročila[3], nedokončani urbanizacijski načrti pa kot številni betonski Damoklejevi meči visijo nad številnimi podeželskimi in obalnimi skupnostmi. Zato resolucija poziva lokalne oblasti, naj opustijo in pregledajo vse obstoječe načrte ter z njimi nadaljujejo šele, ko bodo dokazali njihovo trajnost, v sprejemanje odločitev vključili lokalne skupnosti in zagotovili okoljske nadzorne ukrepe. Treba je podpreti zakonito pravico do lastnine.

Že v poročilu o prvem obisku za ugotavljanje dejstev v Španiji leta 2004 je bilo podrobno opisano dogajanje in njegove posledice. Med drugim obiskom so nekateri politiki in investitorji, ki so eden ob drugem sedeli v isti sejni dvorani, kot da bi želeli poudariti tesno medsebojno podporo, so šli celo tako daleč, da so krivdo za take razmere naprtili Odboru za peticije, saj naj bi bil odgovoren za izgubo naložb v pokrajini Valencia, to pa so tudi neposredno povedali članom delegacije. Med tretjim obiskom v Valencii leta 2007 je njihova aroganca dosegla višek: članom delegacije je bilo rečeno, da so bile prejete peticije plod kolektivne domišljije odbora. Januarja se je poročevalka o tej zadevi odkrito pogovorila s pristojnim ministrom pokrajine Valencia, na nacionalni ravni pa to ni bilo možno.

Morda ni naključje, da so vzporedno s tekočimi preiskavami odbora svoje preiskave izvajali tudi španski pravosodni in izvršilni organi. Kot vsi vemo, je bil rezultat teh raziskav skoraj neskončen seznam lokalnih politikov in uradnikov na celini in na otokih v Španiji, ki so bili aretirani zaradi obtožb o korupciji zaradi projektov masivne urbanizacije, ki so jih sklenili nedavno. Dobro poznano dejstvo je, da je bilo za izgradnjo domov v Španiji v zadnjih desetih letih porabljenega več cementa in betona kot v Franciji, Nemčiji in Združenem kraljestvu.

Ta tragedija je seveda zasenčila utemeljene trditve številnih ljudi, ki so kritični glede preiskav odbora. Gre seveda za to, da niso vsi lokalni organi podkupljeni in da niso vsi podlegli sladki skušnjavi lahkega zaslužka. Mnogi so ukrepali odgovorno, saj se večina županov zavzema le za interese svojih skupnosti, žalostno dejstvo pa je, da so vseeno postali žrtve masivne urbanizacije.

Številni gradbeniki, s katerimi se je srečala vaša poročevalka, so tudi žrtve pehanja za bogastvom in politične moči večjih akterjev. Nedvomno bodo nekoliko manjša gradbena podjetja, ki delujejo bolj trajnostno, v skladu z lokalnimi zahtevami ter imajo skromnejše, okolju prijazne cilje, na koncu prevzela obnovo sektorja, ko bo vzpostavljen red in bodo spoštovani regulativni mehanizmi.

Odbor za peticije ima na stotine posameznih študij primerov v dokumentih, ki so jih vložili pisci peticij. Pokrivajo številne različne situacije, kar je razvidno iz tabele, ki je priložena temu poročilu. Večino peticij so vložili posamezniki v imenu prebivalcev določene skupnosti, nekatere imajo širšo podporo, nekatere pa so vložile ranljive starejše osebe, ki se bojijo, da bodo njihove življenjske prihranke, ki so jih vložili v dom za ostarele, pogoltnili brezvestni in neodgovorni lokalni posredniki.

Odbor za peticije je skušal peticije razvrstiti tako, da bi tisti, ki lahko poskrbijo za rešitve, pravne ali politične, lažje prepoznali težave, s katerimi se soočajo evropski državljani. V resoluciji so bile predlagane nekatere poti, ki bi jih lahko izkoristili, da bi evropskim državljanom zagotovili ustrezna nadomestila za njihove izgube, ki so posledica lova na zemljo. Pozval je, naj se oblikujejo preventivni ukrepi in poudaril, da mora za vse programe o presoji učinka na okolje veljati previdnostno načelo.

Predvsem poziva k večji pravni varnosti in večjemu spoštovanju zakonitih lastnikov nepremičnin in njihovih pravic. Treba je ponovno vzpostaviti zaupanje v španski pravosodni sistem, zlasti ob upoštevanju izjav pomembnih članov odvetniške zbornice Valencie, ki so jasno povedali, da za žrtve masivne urbanizacje ne obstajajo pravne rešitve. To je tako v interesu državljanov kot skupnosti.

Poziva, naj se dajo na razpolago natančnejše informacije in naj bo vse dogajanje preglednejše, posledice za lastnike nepremičnin pa naj bodo jasno prikazane. Morebitne spremembe morajo biti upravičene in razumne, ne pa samovoljne, kot se sedaj pogosto dogaja. Nobeni osebi se ne sme odreči njene lastnine ali njenega doma brez predpisanega postopka in ustreznega nadomestila v skladu s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, ki jih morajo spoštovati vse države članice v skladu s členom 6(2) Pogodbe o Evropski uniji.

Odbor poziva pristojne oblasti v Španiji, naj ponovno pregledajo in po potrebi revidirajo zakonodajo, da bi zagotovile pravice iz pogodbe za lastnike nepremičnin, ter odpovejo vse dejavnosti, pri katerih se ne spoštuje ali izvaja pravo EU.[4] Nove urbanizacijske načrte, ki ne spoštujejo trajnosti okolja in družbene odgovornosti ter pravic zakonitih lastnikov nepremičnin je treba opustiti ali pregledati. Vloga urbanističnih agentov in pogoji po katerih so jih lokalni organi izbrali na javnem razpisu so bili predmet številnih peticij, sedaj pa so v postopku ugotavljanja kršitve pred Sodiščem Evropskih skupnosti. Zato vaša poročevalka tega ne bo nadalje komentirala, povedala pa bi, da je odbor popolnoma podpiral Evropsko komisijo pri tem ukrepu, prav tako pa so jo podpirali mnogi pisci peticij.

Odbor razume in podpira španske oblasti v njihovih prizadevanjih za ohranjanje in, kjer je mogoče, obnovitev obalnega okolja. Ne razume pa, zakaj so na tej stopnji in v tem času znova oživili zakon o obalnih območjih, ki je bil v mirovanju trideset let, kar je omogočilo, da je prišlo do vsega tega uničenja.. Zakaj je njegova uporaba tako nejasna in samovoljna, med tem pa se rušijo tradicionalni obalni objekti in dovoljuje izgradnja novih, sodobnih stanovanj? Zakaj je bilo ljudem dovoljeno, da so v zadnjih tridesetih letih kupili take nepremičnine, pri čemer so spoštovali vse zakonske zahteve, s katerimi so se soočili, danes pa so soočeni z zakonom, ki ima retroaktiven učinek in jim odreka pravice, povezane z zakonitim lastništvom? Prav bi bilo, da bi bili kaznovani špekulanti in nepremičninski investitorji, ki so imeli na razpolago pravne vire, da bi lahko ustrezno ravnali, ne pa ljudje, ki so v dobri veri kupili lastnino, pri tem pa spoštovali vse zahteve, izgubili svoje pravice ter pravice njihovih družin in naslednikov njihovih domov.

Evropska komisija lahko uporabi postopek za ugotavljanje kršitve, da zagotovi, da država članica spoštuje svoje obveznosti iz pogodb ali po pogojih iz direktiv EU. Evropski parlament, ki nima na razpolago tega orožja, lahko v ustrezno utemeljenih primerih uporabi proračunski organ, da doseže podoben rezultat, če se za to odloči. Na tej stopnji zadostuje povedati, da je veliko primerov, ko je masivna urbanizacija vključila elemente financiranja EU za novo infrastrukturo v splošni program, da bi Parlamentu in njegovemu Odboru za proračunski nadzor omogočila podrobnejši vpogled v potek, če ne bi prišlo do napredka glede zadev, ki so jih pred Evropskim parlamentom izpostavili vlagatelji peticij. Kot poročevalka seveda močno upam, da to ne bo potrebno.

PetitionNumber

Naslov

Petitioner

Organizacija

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

 • [1]  Poročilo o prvem obisku za ugotavljanje dejstev v Španiji, julija 2004, PE 346.773.
  Poročilo Janelly Fourtou Evropskemu parlamentu, ki vključuje podrobnosti o drugem obisku za ugotavljanje dejstev iz junija 2005. A6-0382/2005
  Poročilo o tretjem obisku za ugotavljanje dejstev v Španiji, aprila 2007, PE 386.549.
  Resolucije, ki jih je sprejel Evropski parlament 21. junija 2008. B6-0251/2007
 • [2]  Glej zlasti: La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana, Pr. José Antonio Tardio Pato. Thomson - Editorial Aranzadi, 2007.
 • [3]  Greenpeace – Španija : Destrucción a Toda Costa.
  Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
 • [4]  V resoluciji se navaja člen 33 španske ustave; vendar njegovo določbe niso bile jasno opredeljene pri njihovi uporabi na ustavnem sodišču, ko se uporabljajo za projekte masivne urbanizacije.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Marcin LIBICKI

Predsedovanje

Odbor za peticije

ASP 04F158

v BRUSLJU

Predmet :  Mnenje v obliki pisma o osnutku poročila o vplivu obsežne urbanizacije v Španiji na osebne pravice evropskih državljanov, okolje in uporabo prava EU, na podlagi prejetih peticij (Peticije 00/00 in 00/00) (2008/2248(INI))

Spoštovani g. Libicki!

Odbor za pravne zadeve v nadaljevanju navaja pripombe glede nekaterih strogo pravnih vidikov zgoraj navedenega predloga poročila.

Predlog poročila, ki ga je pripravila poročevalka Odbora za peticije vsebuje nekaj zmotnih prepričanj glede obsega in izvajanja nacionalne zakonodaje, ki bi lahko zavedla bralce, tako da bi precenili, kaj lahko Evropska unija naredi v primerih, ko države članice ali nacionalni organi domnevno kršijo temeljne pravice, kot je določeno v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Da bi institucije Skupnosti (Komisija, Sodišče Evropskih skupnosti) lahko ukrepale proti državi članici v takih okoliščinah, se mora kršitev temeljne pravice nanašati na izvrševanje pristojnosti Skupnosti. Samo dejstvo, da so nekateri ljudje, ki trdijo, da so bili oškodovani zaradi domnevne kršitve temeljne pravice iz EKČP in Listine, uveljavili svoje pravice do prostega gibanja ali do ustanavljanja, ki jih imajo kot državljani Skupnosti, ne zadostuje, da bi zadeva spadala v pristojnost Skupnosti.

Kar zadeva domnevno kršitev pravice do lastnine (člen 1 prvega dodatnega protokola k EKČP), predlog poročila ne dokazuje nobene povezave s pravom Skupnosti.

Nadalje je navedba iz uvodne izjave I predloga poročila, da zadeva o pristojnost Skupnosti v zvezi s pravicami intelektualne lastnine ob upoštevanju člena 295

Pogodbe 1 (zadeva 119/75 Terrapin v. Terranova [1976] Zbirka odločb sodne prakse 1039) kaže, da je treba pristojnost države članice glede lastninskopravnega sistema vedno uporabljati v povezavi s temeljnimi načeli prava Skupnosti, kot so prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala, dokaz za temeljno nerazumevanje sodne prakse za člen 295. Sodna praksa se nanaša na primere, ko se Skupnost, pri izvajanju svojih pristojnosti (za prosti pretok blaga, itd.), na nek način ptertvarja, da vpliva ali omejuje ali nadzira uveljavljanje premoženjske pravice, kot dovoljuje člen 1 prvega dodatnega protokola EKČP. Sodišče dejansko dosledno potrjuje, da čeprav je lastninska pravica sestavni del splošnih načel prava Skupnosti, ni absolutna pravica in jo je treba razumeti v povezavi z njeno družbeno funkcijo in se torej njeno izvajanje lahko omeji, pod pogojem, da se omejitve dejansko skladajo s cilji splošnega interesa, za katere se zavzema Skupnost, ter ne povzročajo prekomernega in nedopustnega posega, ki bi ogrožal samo bistvo zagotovljenih pravic (zadeva C-491/01 British American Tobacco (Investments) in Imperial Tobacco [2002] Zbirka odločb sodne prakse I-11453).

Sodišče je zelo jasno izrazilo stališče, na primer v sklepu z dne 6. oktobra 2005 v zadevi C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 in v prejšnji sodbi v zvezi z razlastitvijo nepremičnine v zadevi C-309/96 Annibaldi v. Sindaco del Comune di Guidonia and Presidente Regione Lazio [1997] Zbirka odločb sodne prakse I-7493, odstavki 22-25: kjer nacionalne določbe ne spadajo v področje prava Skupnosti, ta ni pristojna za oceno skladnosti teh določb s temeljnimi pravicami, katerih spoštovanje Sodišče zagotavlja.

V vsakem primeru nakup nepremičnin poteka v skladu z nacionalnimi zakoni, vsako domnevno kršitev tega zakona pa je treba reševati pred pristojnimi španskimi pravosodnimi organi (glej zadevo C-182/83 Fearon v. Irish Land Commission [1984] Zbirka odločb sodne prakse 3677). Šele kot zadnja možnost, ko so bile vse druge že izčrpane, je možno zadevo predložiti na Evropsko sodišče za človekove pravice.

Bistvo tega je, da pri prisilni razlastitvi nepremičnine španske oblasti delujejo v skladu s špansko ustavo in zakoni, sprejetimi na podlagi ustrezne določbe ustave. To, da so bili nekateri ljudje, ki so jih zadevni ukrepi prizadeli, državljani Unije, ki so uveljavljali eno od svoboščin, ki jih zagotavlja pogodba, ne vpliva na zadevo. Ustrezen način za uporabo pravnih sredstev je prek španskih sodišč in, nazadnje, ko so bile vse možnosti za rešitev v domači državi izkoriščene, prek Sodišča za človekove pravice v Strasbourgu.

Nazadnje se osnutek poročila nanaša na postopek Komisije proti Španiji za domnevne kršitve direktive o javnih naročilih. Vendar obstajajo dvomi o tem, ali obstaja zadostno vzročno razmerje med domnevnim neustreznim izvajanjem te direktive in škodo, ki so jo domnevno utrpeli vlagatelji peticij.

Potem ko je Odbor za pravne zadeve 12. februarja 2009 na seji proučil zadevo in o njej glasoval s 13 glasovi za[1] in brez vzdržanih glasov, vašemu odboru kot pristojnemu odboru priporoča, naj predlog prouči ob upoštevanju njegovih predlogov.

S spoštovanjem

Giuseppe GARGANI

 • [1]  Prisotni so bili naslednji poslanci: Alin Lucian Antochi (predsedujoči), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsedujoča), Francesco Enrico Speroni (podpredsedujoči), Monica Frassoni (poročevalka), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

11.2.2009

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

24

11

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries