Betänkande - A6-0082/2009Betänkande
A6-0082/2009

BETÄNKANDE om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för EU‑medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och för tillämpningen av EU‑lagstiftningen, på grundval av ingivna framställningar

20.2.2009 - (2008/2248(INI))

Utskottet för framställningar
Föredragande: Margrete Auken

Förfarande : 2008/2248(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0082/2009
Ingivna texter :
A6-0082/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för EU-medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och för tillämpningen av EU-lagstiftningen, på grundval av ingivna framställningar

(2008/2248(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av framställningarna i bilagan, särskilt framställning 0609/03,

–       med beaktande av rätten att inge framställningar som fastställs i artikel 194 i EG‑fördraget,

–       med beaktande av artikel 192.1 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för framställningar och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0082/2009), och av följande skäl:

A.     Förfarandet för att inge framställningar ger medborgare och bosatta i EU en möjlighet till utomrättslig prövning av sina klagomål när dessa berör Europeiska unionens verksamhetsområde.

B.     I artikel 6.1 i EU-fördraget anges att ”unionen bygger på principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt på rättsstatsprincipen, vilka principer är gemensamma för medlemsstaterna”.

C.     Enligt artikel 6.2 i EU-fördraget ska EU respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).

D.     Alla medborgare eller bosatta i ett land som har undertecknat Europakonventionen och som anser att deras mänskliga rättigheter har kränkts kan vända sig till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg. Ett mål får emellertid inte anhängiggöras hos domstolen förrän alla nationella rättsmedel har uttömts i enlighet med artikel 35 i Europakonventionen.

E.     I artikel 7 i EU-fördraget fastställs de förfaranden som EU ska tillämpa vid åsidosättande av de principer som anges i artikel 6.1 och för att söka lösningar.

F.     Enligt artikel 7 ges även parlamentet rätten att inge ett motiverat förslag till rådet för att slå fast om det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter de värderingar som unionen grundas på.

G.     I artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanteras skyddet av privatlivet och familjelivet, även medborgarnas bostäder. I artikel 8 i Europakonventionen fastställs samma rättigheter och det klargörs att ”offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter”. Parlamentet, rådet och kommissionen har åtagit sig att respektera stadgan i alla sina verksamheter.

H.     Rätten att inneha enskild egendom erkänns som en grundläggande rättighet för EU‑medborgarna i artikel 17 i stadgan om de grundläggande rättigheterna, där det fastställs att ”var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den och att testamentera bort den”, att ”ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid”, och att ”nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen”.

I.      I artikel 18 i EG-fördraget fastställs att ”varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i detta fördrag och i bestämmelserna om genomförande av fördraget”.

J.      Enligt artikel 295 i EG-fördraget ska detta fördrag ”inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning”, och enligt EG-domstolens rättspraxis innebär denna bestämmelse endast att medlemsstaternas befogenheter att fastställa sin egendomsordning erkänns. EG-domstolen har i sin rättspraxis bekräftat att medlemsstaternas befogenheter på detta område alltid måste tillämpas tillsammans med de grundläggande principerna i EG-rätten, såsom fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital (se domen av den 22 juni 1976 i mål C-119/75, Terrapin mot Terranova [1976] REG s. 1039).

K.     EG-domstolen har emellertid konsekvent ansett att rätten till egendom visserligen tillhör gemenskapsrättens allmänna principer, men att denna rättighet inte ska betraktas som absolut utan måste bedömas utifrån sin funktion i samhället. Följaktligen kan begränsningar införas i äganderätten, förutsatt att dessa begränsningar faktiskt svarar mot mål av allmänintresse som gemenskapen eftersträvar och i förhållande till dessa mål inte utgör ett orimligt och oacceptabelt ingripande som påverkar de garanterade rättigheterna som sådana (se domen av den 10 december 2002 i mål C‑491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco [2002] REG I-11453).

L.     Oaktat denna rättspraxis har EG‑domstolen konsekvent ansett att när det gäller bestämmelser som inte omfattas av gemenskapsrätten är gemenskapen inte behörig att avgöra huruvida dessa bestämmelser är förenliga med de grundläggande rättigheter som domstolen ska säkerställa iakttagandet av (se till exempel beslutet av den 6 oktober 2005 i mål C-328/04 Vajnai [2005] REG I-8577), punkterna 12 och 13).

M.    I artikel 1.1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen fastställs att ”varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin egendom”, och att ”ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna grundsatser”. I punkt 2 i denna artikel fastställs följande: ”Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten”. Vid tidpunkten för ratificeringen av detta protokoll reserverade sig Spanien mot artikel 1 med hänsyn till artikel 33 i den spanska konstitutionen där följande fastställs: ”1. Individens rätt till privat egendom och till arv erkänns. 2. Dessa rättigheter ska bedömas utifrån sin funktion i samhället enligt lag. 3. Ingen får berövas sin egendom eller sina rättigheter annat än i det allmännas intresse och i utbyte mot lämplig ersättning enligt lag.”

N.     Europaparlamentet anser att skyldigheten att avstå från privat egendom som förvärvats legitimt, när detta sker utan rättslig prövning och utan skälig ersättning, och skyldigheten att betala godtyckliga kostnader för en icke‑begärd och ofta onödig utveckling av infrastrukturen, är ett brott mot en persons grundläggande rättigheter, såsom dessa fastställs i Europakonventionen och rättspraxis från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (se till exempel mål Aka mot Turkiet[1]).

O.     År 2008 utfärdade de spanska myndigheterna instruktioner om tillämpningen av kustlagen från 1988. Lagen hade åsidosatts i många år, vilket ledde till omfattande miljöskador i Spaniens kustområden. De gällande instruktionerna innehåller inga tydliga genomförandeåtgärder som ska följas av de berörda lokala och regionala myndigheterna. I många av de nya framställningar som ingetts påtalas instruktionernas retroaktiva karaktär och den godtyckliga förstörelsen och rivningen av enskilda personers lagligen förvärvade egendom samt åsidosättandet av deras rättigheter till sin egendom och möjligheten att överföra dessa rättigheter genom arv.

P.     Det finns anledning att misstänka att tomtgränserna fastställs godtyckligt, till nackdel för utländska egendomsägare, till exempel på ön Formentera.

Q.     Kustlagen påverkar på ett oproportionerligt sätt enskilda egendomsägare, vars rättigheter måste respekteras fullt ut. Samtidigt är lagen inte tillräckligt sträng mot dem som bär det verkliga ansvaret för förstörelsen av kustområdena och som i många fall har gjort sig skyldiga till överdriven urbanisering längs kusterna, bland annat genom att bygga semesteranläggningar, trots att de har varit fullständigt medvetna om att de konstant agerat i strid mot bestämmelserna i den berörda lagen.

R.     Under den innevarande mandatperioden har utskottet för framställningar, som svar på ett mycket stort antal mottagna framställningar, genomfört detaljerade undersökningar. Det har rapporterat tre gånger om omfattningen av överträdelserna av EU-medborgarnas legitima rätt till lagligen förvärvad egendom i Spanien, och har även detaljerat redogjort för sin oro när det gäller de negativa effekterna på hållbar utveckling, miljöskydd, vattenkvalitet och vattenförsörjning, förfaranden för offentlig upphandling med avseende på byggkontrakt och otillräckliga kontroller av urbaniseringsförfaranden av många lokala och regionala myndigheter i Spanien.[2] Dessa överträdelser är för närvarande föremål för rättsliga förfaranden, såväl i Spanien som inför EG-domstolen.

S.     Det finns många exempel på fall då alla förvaltningar, både centrala, autonoma och lokala, är ansvariga för att ha genomfört en ohållbar utvecklingsmodell som har haft mycket allvarliga följder för miljön men även sociala och ekonomiska konsekvenser.

T.     Europaparlamentet har mottagit ett stort antal framställningar från enskilda personer och olika organisationer som företräder EU-medborgare. Framställningarna rör ofta olika aspekter av byggverksamhet. Det kan konstateras att många av de problem som beskrivs i de framställningar som har ingetts om expansion av byggverksamheten inte rör överträdelser av gemenskapsrätten, vilket framgår av meddelandena till medlemsstaterna. De bör därför lösas genom att de nationella rättsmedlen i den berörda medlemsstaten först uttöms.

U.     Det kommer alltfler indikationer på att de rättsliga myndigheterna i Spanien har börjat agera för att bemöta utmaningen med överdriven urbanisering i många kustområden, särskilt genom utredningar av och åtal mot vissa korrumperade lokala tjänstemän som genom sitt agerande har underlättat en oreglerad urban utveckling utan motstycke, som har skadat EU‑medborgarnas rättigheter och som även har orsakat oåterkalleliga skador på den biologiska mångfalden och miljöintegriteten i många regioner i Spanien. Parlamentet har emellertid, som svar på dessa anklagelser, konstaterat att förfarandena fortfarande är skandalöst långsamma och att de domar som avkunnas i många av dessa fall inte kan verkställas på ett tillfredsställande sätt för offren för dessa oegentligheter. Många av de icke-spanska EU-medborgare som drabbats har därför stärkts i sin uppfattning att det spanska rättssystemet är overksamt och/eller partiskt. När alla nationella rättsmedel har uttömts är det dock möjligt att överklaga hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

V.     En sådan allmänt utbredd verksamhet, som stöds av oansvariga lokala och regionala myndigheter genom olämplig och ibland omotiverad lagstiftning som i många fall strider mot målen för flera EU-rättsakter, har varit mycket skadlig för bilden av Spanien och för landets mer allmänna ekonomiska och politiska intressen i Europa, precis som den dåliga tillämpningen av den gällande mark- och miljölagstiftningen i de spanska autonoma regionerna när det gäller viss urbaniseringsverksamhet samt några korruptionsfall i samband med dessa oegentligheter.

W.    Regionala ombudsmän har ofta agerat under mycket svåra omständigheter för att försvara EU‑medborgarnas intressen i ärenden som rör oegentligheter i samband med urbanisering, men i vissa fall kan det ha förekommit att lokalregeringarna i några autonoma regioner inte har brytt sig om deras insatser.

X.     Individens rätt till egendom fastslås i artikel 33 i den spanska konstitutionen, men det har gjorts olika tolkningar av denna artikel, särskilt när det gäller användning av egendom för sociala ändamål i motsats till individens rätt till sin lagligen förvärvade bostad. Det har inte avkunnats någon dom om tillämpningen av egendomslagarna i Valenciaregionen.

Y.     I artikel 47 i den spanska konstitutionen fastslås att alla spanska medborgare har rätt till ett värdigt och lämpligt boende, och att de statliga myndigheterna ska skapa nödvändiga förutsättningar och fastställa de normer som krävs för att medborgarna ska kunna utöva denna rättighet genom att reglera markanvändningen i enlighet med allmänintresset i syfte att förhindra spekulation.

Z.     Den nationella regeringen i Spanien är skyldig att tillämpa EG-fördraget och värna om och garantera att EU-lagstiftningen tillämpas fullt ut på det spanska territoriet, oavsett den interna organisationen av de politiska myndigheterna, vilket fastställs i Spaniens konstitution.

AA.  Kommissionen har i enlighet med de befogenheter som den tilldelas i artikel 226 i EG‑fördraget inlett ett överträdelseförfarande mot Spanien inför EG-domstolen om ett ärende som rör det överdrivet stora antalet oegentligheter i samband med urbanisering som har förekommit i Spanien, och som direkt rör Valencias myndigheters genomförande av direktivet om offentlig upphandling.[3]

AB.  Kommissionen har på begäran från utskottet för framställningar inlett en undersökning av över 250 pågående urbaniseringsprojekt som avstyrkts av de myndigheter som har ansvar för vattenfrågor och flodområden och som därför kan strida mot ramdirektivet om vatten[4], särskilt i Andalusien, Castilla–la Mancha, Murcia och Valencia.

AC.  Många av dessa urbaniseringsprojekt är belägna långt ifrån annan bebyggelse, vilket kräver stora utgifter för grundläggande tjänster såsom el- och vattenförsörjning och väginfrastruktur. Investeringar i dessa projekt är ofta till viss del sponsrade av EU.

AD.  Kommissionen har inte agerat tillräckligt kraftfullt i många dokumenterade fall av problem i samband med urbanisering i Spanien, inte bara när det gäller genomförandet av försiktighetsprincipen i miljörätten, utan även på grund av de slappa tolkningarna av de åtgärder med bindande rättslig verkan som har vidtagits av behöriga lokala eller regionala myndigheter, såsom ”preliminärt godkännande” av en allmän stadsutvecklingsplan av en lokal myndighet.

AE.   Syftet med direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan[5], där artikel 3 uttryckligen omfattar turism och urbanisering, är att sörja för en hög nivå på skyddet av miljön och bidra till att integrera miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program för att främja en hållbar utveckling. Enligt ramdirektivet om vatten[6] är medlemsstaterna skyldiga att förhindra att deras vattenresurser försämras och att främja en hållbar användning av dricksvattenresurserna.

AF.   De olika studieresor som utskottet för framställningar har genomfört har visat att dessa målsättningar ofta tycks missförstås av några lokala och regionala myndigheter (inte bara i kustregioner) när de föreslår eller godkänner omfattande urbaniseringsprogram. De flesta urbaniseringsprogram som bestrids i framställningarna rör omklassificering av ej bebyggbar mark till mark avsedd för bebyggelse – till en avsevärd ekonomisk vinst för byggherrar och projektörer. Det finns även många exempel på skyddad mark, eller mark som bör vara skyddad på grund av dess känsliga biologiska mångfald, som stryks från registren och omklassificeras eller inte registreras överhuvudtaget, just för att göra det möjligt att bebygga det berörda området.

AG.  Dessa omständigheter förvärrar de oegentligheter som tusentals EU‑medborgare har utsatts för. Till följd av byggprojektörernas planer har de inte bara förlorat sin rättmätigt förvärvade egendom, utan har även tvingats betala godtyckliga kostnader för oönskade och ofta onödiga infrastrukturprojekt som direkt påverkar deras egendomsrättigheter, och slutresultatet av detta har blivit en ekonomisk och känslomässig katastrof för många familjer.

AH.  Många tusentals EU‑medborgare har under olika omständigheter köpt egendomar i Spanien i god tro genom lokala advokater, stadsplanerare och arkitekter, bara för att senare upptäcka att de har fallit offer för oegentligheter som begås av skrupelfria lokala myndigheter och att deras egendomar hotas av rivning eftersom deras hem har befunnits vara olagligt byggda och därför värdelösa och omöjliga att sälja.

AI.    Fastighetsmäklare i medlemsstater som Förenade kungariket och andra leverantörer av tjänster på fastighetsmarknaden i Spanien fortsätter att marknadsföra egendomar i nya bostadsområden, trots att de måste känna till att det finns en stor risk för att projektet i fråga inte kommer att slutföras eller ens byggas.

AJ.   Spaniens naturliga Medelhavsöar och kustområden har utsatts för en omfattande förstörelse under det senaste årtiondet. Områdena har helt enkelt begravts under cement och betong, vilket inte bara har påverkat den känsliga kustmiljön – som till stor del åtminstone formellt är skyddad enligt direktivet om livsmiljöer[7]/Natura 2000 och fågeldirektivet[8], till exempel bostadsområdena i Cabo de Gata (Almería) och i Murcia – utan även den sociala och kulturella verksamheten i många områden. Det handlar om en tragisk och oersättlig förlust av den kulturella identiteten, kulturarvet och miljöintegriteten, vilket främst beror på avsaknaden av en kommunövergripande planering eller regionala riktlinjer för fysisk planering för att fastställa rimliga begränsningar av den urbana tillväxten och utvecklingen på grundval av tydliga miljöhållbarhetskriterier och på girigheten och det spekulativa beteende hos vissa lokala myndigheter och aktörer inom byggnadsbranschen, vilka har lyckats inhösta enorma vinster på sin verksamhet som till största delen har exporterats.[9].

AK.  En sådan tillväxtmodell inverkar även negativt på turistsektorn, eftersom insatserna för att skapa turism av god kvalitet urholkas till följd av att man förstör områdets särdrag och uppmuntrar till en överdriven urbanisering.

AL.   Denna modell leder till att centrala kulturella tillgångar, värden och särdrag i den spanska kulturella mångfalden urholkas. Arkeologiska fyndplatser, byggnadsminnen och platser av kulturellt intresse och den naturliga landskapsbilden förstörs.

AM. Bygg- och anläggningsindustrin, som har gjort stora vinster under åren av snabb ekonomisk expansion, har blivit det största offret för finansmarknadernas kollaps, som i sig delvis har framkallats av spekulationsaffärer i fastighetsbranschen. Detta påverkar inte bara företagen, som nu ställs inför hotet om konkurs, utan även de tiotusentals anställda inom byggindustrin som drabbas av arbetslöshet på grund av den ohållbara urbaniseringspolitik som har förts och som de nu har blivit offer för.

1.      Europaparlamentet uppmanar Spaniens regering och de berörda regionala regeringarna att genomföra en grundlig översyn och granska all lagstiftning som påverkar enskilda egendomsägares rättigheter som en följd av den omfattande urbaniseringen, för att få slut på överträdelserna av de rättigheter och skyldigheter som fastställs i EG-fördraget, stadgan om de grundläggande rättigheterna, Europakonventionen och de relevanta EU‑direktiven samt alla andra konventioner som EU är part i.

2.      Europaparlamentet uppmanar de spanska myndigheterna att lösa problemen med alla lagliga aktörer som främjar spekulation, t.ex. byggherrar.

3.      Europaparlamentet anser att de behöriga regionala myndigheterna bör se över och kontrollera alla nya urbaniseringsplaner som inte överensstämmer med de strikta kriterierna för en hållbar miljö och socialt ansvar och som inte garanterar respekten för rättmätigt förvärvad egendom, och att sätta stopp för och inställa alla befintliga byggnadsprojekt där de kriterier som fastställs i EU-lagstiftningen, särskilt när det gäller tilldelning av urbaniseringsprojekt och överensstämmelse med vatten- och miljöbestämmelser, inte har respekterats eller tillämpats.

4.      Europaparlamentet uppmanar de spanska myndigheterna att se till att inga administrativa åtgärder som kan leda till att en medborgare blir tvungen att avstå rättmätigt förvärvad enskild egendom grundas på en lag som har antagits efter det att egendomen byggts. Detta skulle nämligen utgöra en överträdelse av principen om icke-retroaktivitet för administrativa åtgärder, som är en allmän princip i gemenskapsrätten (se EG-domstolens dom av den 29 januari 1985 i mål 234/83, Gesamthochschule Duisburg, [1985] REG s. 327) och skulle strida mot målen att garantera medborgarnas rättssäkerhet, motsvara deras förtroende och infria deras rättmätiga förväntningar att skyddas av EG-rätten.

5.      Europaparlamentet uppmanar de spanska myndigheterna att skapa en öppenhetskultur för att informera medborgarna om hur markförvaltningen fungerar och främja effektiva mekanismer för information och deltagande.

6.      Europaparlamentet uppmanar den spanska regeringen att inleda en offentlig debatt med deltagande av alla administrativa organ och inrätta en arbetsgrupp som ska genomföra en grundlig utredning av den urbana utvecklingen i Spanien i syfte att vidta rättsliga åtgärder mot spekulation och ohållbar utveckling.

7.      Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella och regionala myndigheterna att inrätta fungerande rättsliga och administrativa mekanismer som omfattar alla regionala ombudsmän som har befogenhet att göra det möjligt att underlätta tvistlösning och ersättning för offer för oegentligheter i samband med urbanisering som har lidit skada på grund av tillämpningen av bestämmelserna i den befintliga lagstiftningen.

8.      Europaparlamentet uppmanar de behöriga finansiella och kommersiella organ som är verksamma inom byggnads- och urbaniseringsbranschen att tillsammans med de politiska myndigheterna arbeta för att söka lösningar på de problem som är en följd av en omfattande urbanisering som har drabbat många EU-medborgare som har valt att utnyttja bestämmelserna i EU-fördraget och som har utövat sin etableringsfrihet enligt artikel 44 i en annan medlemsstat än deras ursprungsland.

9.      Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella, regionala och lokala myndigheterna att se till att de många pågående rättsprocesser som har inletts av EU-medborgare på grund av att deras hus inte har färdigställts till följd av dålig planering och samordning mellan institutionerna och byggnadsföretagen, får en rättvis lösning.

10.    Europaparlamentet påpekar att de skadelidande parterna måste överklaga sina ärenden till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna om deras problem inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt i spanska domstolar, eftersom påstådda överträdelser av den grundläggande rätten till egendom inte faller inom EG‑domstolens behörighetsområde.

11.    Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att stå till tjänst med rådgivning och stöd om de spanska myndigheterna ber om detta, för att hjälpa dem att, inom en kort men ändå rimlig tidsram, effektivt hantera de katastrofala följder som den omfattande urbaniseringen kan ha för medborgarnas liv.

12.    Europaparlamentet uppmanar samtidigt kommissionen att se till att säkerställa en strikt respekt för tillämpningen av gemenskapsrätten och de målsättningar som fastställs i de direktiv som nämns i denna resolution, så att efterlevnaden tryggas

13.    Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro och bestörtning över att de rättsliga myndigheterna i Spanien har haft svårigheter med att hantera den omfattande urbaniseringens följder för människors liv, vilket framgår av de tusentals framställningar som har mottagits av parlamentet och dess ansvariga utskott om denna fråga.

14.    Europaparlamentet konstaterar med oro att framställarna tycks hysa en allmän brist på förtroende för det spanska rättssystemet som ett effektivt medel för tvistlösning och rättskipning.

15.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över att direktiven om penningtvätt[10], som nu är föremål för ett fördragsbrottsförfarande, inte har införlivats på ett korrekt sätt. Det bristande införlivandet har begränsat insynen och de rättsliga åtgärderna för att förhindra att olagligt finansiellt kapital är i omlopp, däribland investeringar i vissa stora urbaniseringsprojekt.

16.    Europarlamentet anser att personer som har köpt egendomar i Spanien i god tro men sedan upptäcker att transaktionen har förklarats vara olaglig bör ha rätt till lämplig ersättning genom de spanska domstolarna.

17.    Europaparlamentet anser att enskilda personer som har köpt egendomar i Spanien, i vetskapen om att transaktionen sannolikt var olaglig, själva måste bära kostnaderna för sitt risktagande. Detta måste naturligtvis gälla yrkesverksamma inom sektorn i ännu högre grad. Projektörer som har ingått kontrakt trots att de borde ha varit medvetna om att de var olagliga bör inte ha rätt till ersättning för byggplaner som inte har slutförts på grund av att de inte överensstämmer med den nationella lagstiftningen och EU-rätten. De bör inte heller automatiskt ha rätt att återfå redan utbetalade belopp till kommuner när dessa utbetalningar har gjorts trots att de har varit medvetna om att avtalet sannolikt var olagligt.

18.    Europaparlamentet anser emellertid att grundorsaken till många av problemen med urbanisering är att det saknas klarhet, exakthet och tydlighet i bestämmelserna om enskilda egendomsrättigheter i den befintliga lagstiftningen och att inte miljörätten tillämpas på ett lämpligt och konsekvent sätt. Detta i kombination med en viss slapphet i rättsprocessen har inte bara bidragit till att förvärra problemet, utan har även gett upphov till en ingrodd form av korruption som EU-medborgarna, återigen, är de främsta offren för, men som även har orsakat avsevärda förluster för den spanska staten.

19.    Europaparlamentet stöder slutsatserna från Valenciaregionens regionala ombud (”Síndica de Greuges”), som har ett erkänt anseende när det gäller försvaret av medborgarnas grundläggande rättigheter. De förklarar att egendomsägarnas rättigheter kan ha påverkats, antingen på grund av att byggherren inte tagit hänsyn till deras rättigheter i tillräckligt stor utsträckning, eller genom att de har blivit tvungna att betala urbaniseringsavgifter som ensidigt har påförts av byggherren, och som i vissa fall har varit överdrivet höga.

20.    Europaparlamentet anser att det är viktigt att garantera tillgång till information och medborgerligt deltagande i utvecklingsprocessen redan från början och att medborgarna får tydlig, enkel och begriplig miljöinformation.

21.    Europaparlamentet anser likaså att de behöriga myndigheterna inte heller har definierat begreppet ”allmänintresse” i den gällande byggnadslagstiftningen, och att de har stött sig på detta begrepp för att godkänna miljömässigt ohållbara projekt, vilket har medfört att de i vissa fall har bortsett från miljökonsekvensbedömningar och negativa utlåtanden från de respektive ansvariga vattenmyndigheterna (Confederación Hidrográfica).

22.    Europaparlamentet välkomnar och stöder de spanska myndigheternas insatser för att skydda kustmiljön och, där det är möjligt, återställa denna på ett sätt som möjliggör biologisk mångfald och regeneration av inhemska växt- och djurarter. I detta sammanhang uppmanar parlamentet de spanska myndigheterna att utan dröjsmål se över och vid behov ändra kustlagen för att skydda rättigheterna för rättmätiga egendomsinnehavare och personer som äger små tomter i kustområden som inte inverkar negativt på kustmiljön. Parlamentet betonar vidare att urbanisering i spekulationssyfte som inte bidrar till upprätthållandet av EU:s miljödirektiv inte ska skyddas på detta sätt. Parlamentet åtar sig att granska de framställningar som har ingetts om denna fråga mot bakgrund av svaren från de behöriga spanska myndigheterna.

23.    Europaparlamentet uttrycker sin oro över stadsplaneringssituationen i kommunen Marbella i Andalusien, där tiotusentals bostäder har byggts olagligt. Dessa urbaniseringsprojekt, som sannolikt strider mot EU:s lagstiftning om miljöskydd, offentligt deltagande, vattenpolitik och offentlig upphandling, kommer snart att legaliseras genom en ny allmän stadsplan. Fastighetsköpare, egendomsägare och medborgarna i allmänhet ges inte något rättsligt skydd i den nya stadsplanen.

24.    Europaparlamentet berömmer och stöder helhjärtat det arbete som genomförs av de regionala ombudsmännen (”síndics de greuges”) och deras personal samt de mer ihärdiga allmänna åklagarna (”fiscales”), som har gjort stora insatser för att se till att de berörda institutionerna återinför korrekta förfaranden på detta område.

25.    Europaparlamentet berömmer även de insatser som framställarna, deras organisationer och sammanslutningar i lokalsamhällena har gjort, som tiotusentals spanska och utländska medborgare är engagerade i, och som har uppmärksammat parlamentet på dessa frågor. De har bidragit stort till att skydda de grundläggande rättigheterna för sina grannar och alla dem som drabbats av detta komplexa problem.

26.    Europaparlamentet påminner om att miljöbedömningsdirektivet[11] och direktivet om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan[12] innehåller en skyldighet att genomföra samråd med den berörda allmänheten i det skede där planen i fråga fastställs och utarbetas, och inte – vilket så ofta sker i de ärenden som utskottet uppmärksammas på – efter det att planerna de facto har godkänts av den lokala myndigheten. I detta sammanhang påminner parlamentet om att detta förfarande även måste följas vid betydande ändringar av befintliga planer och att planerna måste vara aktuella och inte får innehålla statistiska felaktigheter eller vara inaktuella på annat sätt.

27.    Europaparlamentet erinrar likaså om att kommissionen enligt artikel 91 i förordning (EG) nr 1083/2006[13] har rätt att avbryta betalningar av finansiering från strukturfonderna och att den enligt artikel 92 får ställa in en sådan betalning till den berörda medlemsstaten eller regionen samt besluta om korrigeringar för projekt som har beviljats finansiering, men som därefter inte anses överensstämma fullständigt med de bestämmelser som styr tillämpningen av de relevanta EU-rättsakterna.

28.    Europaparlamentet påminner även om att det, som budgetmyndighet, också har rätt att besluta om att medel som anslagits för sammanhållningspolitiken ska placeras i reserven om detta anses vara nödvändigt för att förmå en medlemsstat att upphöra med allvarliga överträdelser av de bestämmelser och principer som den är skyldig att respektera, antingen enligt fördraget eller till följd av tillämpningen av EU-lagstiftningen, till dess att problemet har lösts.

29.    Europaparlamentet upprepar slutsatserna i sina tidigare resolutioner genom att ifrågasätta de metoder genom vilka vissa lokala myndigheter utser projektörer och överlåter, ofta alltför långtgående, befogenheter till stadsplanerare och tomtexploatörer, på bekostnad av de lokala samhällena och de medborgare som har sina hem i området.

30.    Europaparlamentet uppmanar återigen de lokala myndigheterna att rådgöra med medborgarna och låta dem delta i urbana utvecklingsprojekt, i syfte att främja en rättvis, öppen och hållbar utveckling av städerna när detta är nödvändigt. På så vis beaktas de lokala samhällenas intressen och inte enbart tomtexploatörers, fastighetsmäklares och andra kapitalintressenters intressen.

31.    Europaparlamentet uppmanar de myndigheter som ansvarar för urbaniseringsfrågor att utöka förfarandet för skriftliga besked med mottagningsbevis för egendomsägare varje gång det sker ändringar i klassificeringen av deras egendomar. Parlamentet föreslår vidare att kommunen ska kalla till direkta och personliga möten under handläggningen av överklaganden av stads- eller omklassificeringsplaner.

32.    Europaparlamentet fördömer kraftfullt vissa tomtexploatörers metoder att med hjälp av olika knep underminera EU-medborgares lagliga äganderätt genom att påverka registreringen av äganderätten till mark och meddelanden om inskrivning i registren. Parlamentet uppmanar de lokala myndigheterna att införa ett ordentligt rättsligt skydd för att motarbeta dessa metoder.

33.    Europaparlamentet upprepar än en gång att i de fall ersättning för förlorad egendom ska utbetalas, bör denna ersättning vara skälig i enlighet med lagen och EG-domstolens och Europadomstolens rättspraxis.

34.    Europaparlamentet påminner om att enligt direktivet om otillbörliga affärsmetoder[14] är alla medlemsstater skyldiga att tillhandahålla lämpliga möjligheter till rättslig prövning och rättsliga medel för konsumenter som har drabbats av otillbörliga affärsmetoder, samt fastställa lämpliga påföljder för sådana affärsmetoder.

35.    Europaparlamentet uppmanar återigen kommissionen att inleda en informationskampanj riktad till EU-medborgare som köper fastigheter i en annan medlemsstat än den egna.

36.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet, Spaniens regering och parlament och de spanska självstyrande regionala regeringarna och församlingarna, de nationella och regionala ombudsmännen i Spanien samt till framställarna.

 • [1]  Dom av den 23 september 1998. Se även Europaparlamentets resolution av den 21 juni 2007 om resultaten från framställningsutskottets studieresa till regionerna Andalusien, Valencia och Madrid (EUT C 146 E, 12.6.2008, s. 340).
 • [2]  Se ovannämnda resolution av den 21 juni 2007 och resolutionen av den 13 december 2005 om påståendena om otillbörlig tillämpning av lagen om reglering av byggaktivitet (LRAU – ”Ley reguladora de actividad urbanística”) och dess konsekvenser för gemenskapsmedborgarna (framställningarna 609/2003, 732/2003, 985/2002, 1112/2002, 107/2004 med flera) (EUT C 286 E, 23.11.2006, s. 225).
 • [3]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114).
 • [4]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
 • [5]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).
 • [6]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).
 • [7]  Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).
 • [8]  Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1).
 • [9]  Notera de rapporter som nyligen utgivits av Spaniens centralbank, Greenpeace och Transparency International.
 • [10]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15); kommissionens direktiv 2006/70/EG av den 1 augusti 2006 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll och göra undantag på grund av finansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket begränsad omfattning (EUT L 214, 4.8.2006, s. 29).
 • [11]  Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40).
 • [12]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan (EGT L 197, 21.7.2001, s. 30).
 • [13]  Rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden (EUT L 210, 31.7.2006, s. 25).
 • [14]  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (EUT L 149, 11.6.2005, s. 22).

MOTIVERING

Det förslag till resolution som nu läggs fram för behandling i Europaparlamentet är nödvändigt för att se till att tusentals EU-medborgares fördragsstadgade rättigheter respekteras.

Det var inte med lätt hjärta som utskottet för framställningar valde den handlingsväg som lett till att utskottet genomfört tre studieresor till Spanien under loppet av denna mandatperiod. Parlamentet har antagit två resolutioner om ämnet där parlamentet har ställt sig bakom utskottets slutsatser, den första 2005 och den andra i juni 2007.[1] Den ståndpunkt som parlamentet antog vid omröstningen framgår av skäl N i detta förslag till resolution. Om de ansvariga myndigheterna på nationell och lokal nivå hade gjort något konkret för att ta itu med de problem som parlamentet tidigare tagit upp skulle troligen denna resolution inte ha varit nödvändig. Det har de dock inte gjort och därav denna resolution.

Än i dag drabbas tusentals EU-medborgare av en omfattande urbanisering som enligt utskottets mening i många fall har kränkt deras legitima rätt som egendomsägare och som samtidigt förstört känsliga ekosystem och miljön vid Medelhavskusten på många spanska kuststräckor och i inlandet. Framställare har upprepade gånger lagt fram sin sak för granskning under utskottets välbesökta sammanträden, och myndigheterna – särskilt från de autonoma regionerna Valencia och, i mindre utsträckning, Andalusien – har utnyttjat den erbjudna möjligheten att försvara sina åtgärder. Under tiden har Europeiska kommissionen inlett en överträdelsetalan mot Spanien, som direkt rör urbaniseringen i Valencia och tillämpningen av direktiven om offentlig upphandling, och kommissionen utreder andra anklagelser om underlåtenhet att tillämpa EU-rätten i miljö- och vattenärenden. En viktig fråga är om den sammanlagda effekten av så många storskaliga urbaniseringsprogram utan en positiv vattenrapport från den ansvariga myndigheten skulle göra det omöjligt att tillämpa ramdirektivet om vatten genom att uppoffra dricksvatten och vatten för jordbruksändamål.

Många EU-medborgare har valt att leva i Spanien på grund av alla fördelar som landet och dess befolkning kan erbjuda och därmed har de utnyttjat den rätt som alla EU‑medborgare tillerkänns enligt fördragen. De problem som behandlas i detta betänkande erfars dock även av spanjorerna själva, vilka är minst lika många att döma av de framställningar som mottagits om ämnet.

Det är därför oacceptabelt att vissa politiska myndigheter och partiledare hävdar att problemen endast påtalas av utlänningar som naturligtvis inte kan förstå spanska lagar, eller hävdar att offren endast behöver vända sig till närmaste domstol för att få sin situation klargjord och löst. Många framställare har faktiskt sökt denna utväg men utan resultat, andra har inte råd att göra det. De flesta är förbryllade över de motstridiga råd de får av lokala myndigheter och jurister som de har vänt sig till men som har gett dem föga hjälp. (För att inte tala om de många fall där de kommunala myndigheterna och juristerna själva har varit en del av problemet.) Flertalet framställare och många rättstillämpare är förvånade över avsaknaden av rättssäkerhet och den förvirring som uppstått på grund av oklar eller allt för komplicerad lagstiftning om stadsutveckling och dess konsekvenser tillsammans med ännu mer oklara genomförandebestämmelser. Den nyligen återuppväckta kustlagen från 1988 är ytterligare ett aktuellt fall.

Utskottet för framställningar är medvetet om att stadsplanering är ett behörighetsområde som tillfaller de autonoma regionerna och kommunerna i Spanien, och utskottet medger att de nationella myndigheterna också har behörighet i sådana frågor som den allmänna ramen för lagen om reglering av byggverksamhet och för miljöfrågor som vattenförsörjning och skyddet av hotade arter. Utskottet har inte missuppfattat räckvidden och tillämpligheten av nationell lag och missleder inte någon av framställarna på den punkten. Vi har faktiskt samrått med den regionala ombudsmannen, Sindic de Greuges, vid ett flertal tillfällen.

De lagar som är tillämpliga på dessa områden måste dock överensstämma med de allmänna bestämmelserna i EU-fördragen och med EU:s rättsakter, och det är den nationella regeringens uppgift att se till att så är fallet. Det är på denna rättsliga grund som utskottet för framställningar har agerat på de framställningar som mottagits i enlighet med artikel 194 i EG-fördraget.[2]

Utskottet agerar eftersom EU:s medborgare har rättigheter enligt fördragen. Utskottet respekterar subsidiaritetsprincipen.

Utskottet för framställningar agerar eftersom EU-medborgare har vänt sig till utskottet för att få hjälp med att lösa sina enskilda och kollektiva personliga förhållanden och Europaparlamentets direktvalda ledamöter har reagerat för att försvara sina väljares intressen.

Utskottet har agerat eftersom det anser att alla medlemsstater har en politisk, rättslig och moralisk skyldighet att verka enligt de grundläggande principerna i fördragen, inbegripet stadgan om de grundläggande rättigheterna som undertecknats av ordförandena för EU:s tre huvudinstitutioner. EU-medborgarna förväntar sig att deras politiker ska infria sina åtaganden och inte försöka smita från sina skyldigheter.

Den globala finanskrisen och dess inverkningar har uppenbarligen haft svåra konsekvenser för den spanska byggsektorn och det är en tragedi för de anställda, men även före händelserna under hösten 2008 var byggsektorn på väg mot en kollaps. Åren av omfattande urbanisering och kustförstörelse, som lett till en betydande ekonomisk vinst för sektorn och överdriven byggnation – det finns nu en och halv miljon nya bostäder som väntar på en köpare och vem vet hur många nya golfbanor – som byggde på byggherrars och projektörers irrationella och giriga antaganden, har nu lett Spanien in i en förödande recession.

De spanska myndigheterna, särskilt i regionerna, vill fortfarande inte kännas vid problemen, samtidigt som de drabbade kan räknas i tusental. I bästa fall har de betett sig självtillräckligt gentemot den enskildes egendomsrätt, i värsta fall har de varit regelrätt föraktfulla.

Landskapet har skadats – vilket intygas av många tillförlitliga rapporter[3] – samtidigt som de ofullbordade stadsplanerna finns kvar som överhängande hot mot många landsbygds- och kustkommuner. Det är därför vi i denna resolution uppmanar de lokala myndigheterna att för tillfället stoppa och se över alla befintliga planer och fortsätta först om hållbarheten har visats, och att låta de lokala samhällena medverka i valet samt garantera miljöskyddsåtgärder. Legitim egendomsrätt måste upprätthållas.

Redan i rapporten från den första studieresan till Spanien 2004 beskrevs utförligt vad som pågick och de aktuella konsekvenserna. Under det andra besöket gick vissa politiker och byggherrar, som satt sida vid sida i sammanträdeslokalen som om de vill framhålla sin symbios, till och med så långt som att säga att situationen orsakats av utskottet för framställningar som var ansvarigt för förlusten av investeringar i Valenciaregionen och detta sade de direkt till ledamöterna i utskottets delegation. Under det tredje besöket i Valencia 2007 var arrogansen som störst och delegationens ledamöter fick höra att de mottagna framställningarna var utslag av utskottets kollektiva fantasi. I januari fick jag tillfälle att diskutera frågan uppriktigt med den ansvarige valencianske ministern, men på nationell nivå visade sig detta inte vara möjligt.

Det är nog inte ett sammanträffande att de spanska domstolarna och tillsynsmyndigheterna, jämsides med utskottets pågående undersökningar, också har genomfört sina undersökningar. Resultatet är som vi alla vet en praktiskt taget ändlös lista över lokala politiker och tjänstemän på spanska fastlandet och på öarna som har åtalats för korruption i samband med de omfattande urbaniseringsavtal som har ingåtts under den senaste perioden. Det har blivit ett välkänt faktum att mer cement och betong har använts för att bygga bostäder i Spanien under det senaste decenniet än i Frankrike, Tyskland och Storbritannien tillsammans.

Mitt i denna tragedi finns mycket riktigt en relevant synpunkt som har framförts av många personer som är kritiska till utskottets undersökningar. Det är att alla lokala myndigheter självklart inte är korrupta, alla har inte låtit sig lockas av lättförtjänt ekonomisk vinning. Många har handlat ansvarigt, de flesta lokala borgmästare har endast sina samhällens bästa i åtanke, men det sorgliga är att de också har blivit offer för omfattande urbanisering.

Många inom byggsektorn som framställaren har sammanträffat med har också drabbats av de största aktörernas jakt på rikedom och politisk makt. När ordning och regleringsmekanismer väl har fastställts och följts kommer det utan tvekan att bli betydligt mindre byggföretag som verkar på ett hållbart sätt, tillsammans med lokala krav och mer blygsamma men miljömässigt sunda mål, som till sist kommer att träda fram för att omgestalta branschen.

Bland de dokument som ingetts av framställarna har utskottet för framställningar hundratals fallstudier. De täcker ett brett område av olika situationer, så som framgår av den tabell som bifogats till detta betänkande. De flesta framställningar har ingetts av enskilda för invånarna i ett visst samhälle, andra har ett bredare stöd, en del kommer från mycket utsatta äldre personer som är rädda för att deras livsbesparingar som de investerat i sitt pensionärshem ska slukas av hänsynslösa och oansvariga lokala affärsmän.

Utskottet för framställningar har försökt klassificera framställningarna för att göra de problem som EU:s medborgare står inför mer urskiljbara för dem som har makt att lösa dem, oavsett om lösningen är rättslig eller politisk. I resolutionen föreslås vissa utvägar som skulle kunna prövas för att se till att EU-medborgare får ordentlig ersättning för sina förluster på grund av den markkonfiskering som har utövats. Utskottet har efterlyst förebyggande åtgärder. Försiktighetsprincipen måste genomsyra miljökonsekvensbedömningarna för samtliga program.

Framför allt efterlyses större rättssäkerhet och mer respekt för de legitima egendomsägarnas rättigheter. Förtroendet för det spanska rättsväsendet måste återställas, särskilt mot bakgrund av uttalanden från framträdande medlemmar av de valencianska domstolarna som uttryckligen sagt att det inte fanns några rättsmedel för offren för den omfattande urbaniseringen. Detta är i både medborgarnas och kommunernas intresse.

I resolutionen efterlyses mer exakt information och bättre insyn i alla utvecklingsprojekt så att konsekvenserna för egendomsägarna klargörs. När avgifter ska tas ut måste dessa vara berättigade och rimliga, inte godtyckliga, så som allt för ofta är fallet för närvarande. Ingen person ska berövas sin mark eller sitt hem utan rättslig prövning och fullgod ersättning, så som föreskrivs av rättspraxisen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, vilken alla medlemsstater enligt artikel 6.2 i fördraget om Europeiska unionen måste respektera.

Utskottet ber de ansvariga myndigheterna i Spanien att göra en översyn och eventuellt revidera den lagstiftning som krävs för att garantera de rättigheter som fördraget ger egendomsägarna och att avbryta all byggnation där EU-rätten inte respekteras eller tillämpas.[4] Nya urbaniseringsprogram där miljömässig hållbarhet, socialt ansvar och de legitima ägarnas rättigheter inte tillämpas måste stoppas och omprövas. Projektörernas roll och de villkor under vilka lokala myndigheter har antagit deras anbud har varit ämnet för många framställningar och är för närvarande föremål för överträdelsetalan i EG-domstolen. Föredraganden ska därför inte göra någon annan kommentar om saken än att utskottet har stött Europeiska kommissionen helt i denna åtgärd, vilket även många framställare gjort.

Utskottet förstår och stöder de spanska myndigheterna i deras försök att bevara och där det är möjligt återställa kustmiljön. Det som utskottet inte kan förstå är varför 1988 års kustlag har återupplivats på detta stadium, när den i praktiken har varit ur kraft under trettio år medan så mycket förödelse ägt rum. Varför är dess tillämpning så förödande och godtycklig, där traditionella kusthus kan rivas och nyuppförda moderna lägenheter tolereras? Varför fick folk under de senaste trettio åren lov att köpa sådan egendom, under iakttagande av alla rättsliga krav som de mötte, för att sedan i dag konfronteras med en lag med retroaktiv verkan som berövar dem de rättigheter som är förknippade med deras legitima ägande? Att spekulanter och byggherrar som har de rättsliga resurserna att veta bättre bör bestraffas är rimligt. Det som inte är rimligt är att människor som har köpt sin egendom i god tro och uppfyllt alla krav som ställts på dem ska förlora sin och sin familjs och sina efterkommandes rätt till sina hem.

Europeiska kommissionen kan använda överträdelseförfarandet för att se till att en medlemsstat uppfyller sina förpliktelser enligt fördragen eller enligt villkoren i EU:s direktiv. Europaparlamentet, som inte har detta medel till sitt förfogande, kan i motiverade fall använda sina budgetbefogenheter för att uppnå motsvarande mål om det beslutar sig för att göra så. På detta stadium räcker det att konstatera att det finns många fall där omfattande urbanisering har skett delvis med EU-medel från generella program för ny infrastruktur. Det gör det möjligt för parlamentet och dess budgetkontrollutskott att ingående undersöka sådana pågående fall för att se om framsteg har gjorts för att lösa de frågor som framställare har tagit upp med Europaparlamentet. Som föredragande hoppas jag naturligtvis innerligt att detta inte ska bli nödvändigt.

PetitionNumber

Title

Petitioner

Organisation

0001-97

*Fait des reclamations contre les agissements discriminatoires de la Municipalite de l'urbanisation de "Rosa Flor Park" en Alicante - Espagne

GAILDRAUD ARLETTE null

 

0964-01

Negative impact of urban development on the environment in Spain.

SALA JORRO ANA null

Associacio Cultural Ecologista de Calp

1112-02

Urbanisation laws and their abuse in Javea, Alicante, Spain.

RANGER ROGER null

Grupo Accion de Pinomar

0609-03

LRAU Abusive urbanisation projects in Valencia and impact on fundamental rights, environment, public procurement law, water.

SVOBODA CHARLES null

Asociacion Valenciana en Defensa de los Derechos Humanos, Me dioambientales y en contra de los Abusos Urbanisticos

1129-03

*sur les pratiques abusives des lois d'urbanisme (LRAU) de la communaute de Valence en Espagne

PERRET LUNDBERG ULLA BRITT null

Agrupacion de Interes Urbanistico "Los Almendros"

0107-04

*sur la loi regissant la construction et l'urbanisme dans la province autonome de Valence (Espagne)

SCHUCKALL KLAUS null

Grupo Aleman

0310-04

Property confiscation in Andalucia - Marbella, Spain.

CORSGREEN PATRICIA ANN null

 

0566-04

*sur le pretendu lotissement illegal d'une zone du quartier de Boria, a San Vicente de la Barquera, en Espagne

PENIL GONZALES EMETERIO null

 

0822-04

*projets de construction d'appartements sur des parcelles destinees a des villas de style local dans la region

OESS ATTILA null

Los residentes de La Lagunas

0926-04

*fonds europeens en Espagne dans le cadre de la loi sur le developpement urbain promulguee par le gouver. Valence LRAU

STODDART VALERIE null

 

0250-05

*Petition concernant le parc naturel de "Las Lagunas de la Mata y Torrevieja"

SANMARTIN GARCIA JOSE null

 

0470-05

*Abus urbanistique a Benicassim (Castellon - Comunidad Valenciana)

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0535-05

*Investigation of a large property development project in a village in Alicante

Oltra Ann

Informal Association of Affected Local People

0875-05

*Contre le projet d'urbanisation "EL MANISERO" à Betera (Valencia)

Sánchez Quilis Nieves

 

0877-05

*Respect de la législation en vigueur concernant un projet d'urbanisation presenté dans la région de Valence

Garcia i Sevilla Bernat

Plataforma Salvem Porxinos

0169-06

*Projet d'urbanisation illégale à l'intérieur du Parque Natural de Cabo de Gara-Nìjar, Almeria, Espagne

CALLEJON DE LA SAL Maria Eugenia

 

0254-06

*Un projet d'urbanisation dans la vallée d'Aguas Vivas

Gonzalez Perez Angel

 

0256-06

*Plainte contre la transation et utilisaiton future de terrains municipaux

Marín Segovia Antonio

"Cercle obert" de Benicalap iniciativas sociales y culturales de futuro

0258-06

*Plainte contre le plan general d'amenagement urbain de Galapagar

- -

Plataforma de Vecinos contra el Nuevo PGOU de Galapagar

0259-06

*La procedure d'infraction de la Commission europeenne au sujet de legislation sur l'urbanisation de la "Generalitat Valenciana"

Campos Guinot Victor

Generalitat Valenciana

0260-06

*Non respect des directives européennes en ce qui concerne l'industrie de la construction - Parcent

Cotterill Jacqueline Claire

 

0262-06

*Abus dans le secteur de l'urbanisme a Torreblanca

O'Carroll Brian

 

0300-06

*Construction d'un bloc de residences sur la plage de "Playa del Esparto"

Martinez Gonzalez Maria Jose

 

0368-06

*L'expropriation d'un terrain en Espagne

Cutillas Gimeno Salvador

 

0443-06

*Albanature Project, Albatera, Alicanate, Spain - Land Grab under LRAU Law

Marsh Michael

 

0611-06

*Dénonciation de projets urbanistiques dans la ville de Monserrat (Espagne)

Badia Molina Antonio

 

0651-06

*Expropriation de terrains privés et construction d'un centre commercial et d'un stade de football dans un quartier périférique de Valencia

MARIN SEGOVIA Antonio

Associacion de Veins i Cultural "Cercle Obert" de Benicalap

0656-06

*Demande d'investigation du "Plan territorial parcial de ordenacion caboblanco Buzanada" à Teneriffe

REVERON GONZALEZ José Antonio

Grupo Socialista (PSOE) - Ayuntamiento de Arona - Tenerife

0728-06

*Violation of Environmental Assessment European Law

Moya Garcia Nicolás Antonio

 

0732-06

*Their problems in Spain concerning granting of illegal building licences by the Zurgena Council

Tinmurth Steve

 

0734-06

*The appropriation of land by the regional government of Andalusia

Wheatley Antony

 

0773-06

*Manquement aux directives 79/409/CE et 85/337/CE concernant un projet urbanistique des municipalités de Torrelodones, Rascafria, Moralzarzal, Las Rozas de Madrid y Galapagar situées au nord et nordest de la Commune de Madrid

SIMANCAS SIMANCAS Rafael

Grupo Parlamentario Socialista

0906-06

*Protection de l'environnement dans la Commune de Valencia

Schmit Leonardo

 

0907-06

*Irrégularités concernant le projet d'urbanisation de la zone du "Coto de Catalá"

Edo Vázquez José Vicente

Agrupación de Interés Urbanístico "Paraje Tos Pelat"

0926-06

*La conversion d'un terrain en terrain a Batir

Arribas Ugarte Carlos

Ecologistas en Acción del País Valenciano

0964-06

*Contre "El Proyecto de Actuación Integrada (PAI) Nou Mil lenni " à Catarroja (Espagne)

Royo Alfonso Juan Carlos

Plataforma "Salvem Catarroja"

0993-06

*Abus urbanistiques et environnementaux de la part de certaines institutions locales sur le littoral de Benidorm

GONZALEZ GONZALEZ Enrique

 

0995-06

*Demande d'arrêt du projet de construction Pai Abadia dans la localité de Canet de Berenguer (Valencia) et possibilité de mettre sur pied un referendum sur ce projet considéré comme une abérration urbanistique

SALVA SOLER Francisco

Vecinos de Canet

0997-06

*Dénonciation d'un projet d'urbanisation touristique à l'intérieur d'un espace naturel protégé situé à El Gordo y Berrocalejo (Caceres, Estremadura)

VALIENTE Jesus

ADENEX

1017-06

*Projet urbanistique dans la région autonome d'Aragon et ses impactes néfastes sur l'environnement

BARRENA SALCES ADOLFO

Izquierda Unida de Aragon

0001-07

by W.S. (Spanish), on behalf of the Asociación Vecinos de Monchells, on infringement of the EC environmental legislation by a construction project launched in Las Atalayas (Peníscola, Castellón, Spain)

SPIESS Wolfgang

 

0002-07

by Ingrid Schramm-Knoch (German), on her problems associated with purchase of property in Spain

SCHRAMM KNOCH Ingrid

 

0013-07

by Mr D. Wheeler (British), on problems related to buying a property in Catral (Alicante, Spain)

WHEELER D.

 

0016-07

by Ms Sophia Vilchez Lopez (Spanish), on behalf of Asociacion de Vecinos Coproprietarios, on unreasonable urban development planning in Tibi (Alicante)

VILCHEZ LOPEZ Sofia

Asociacion de vecinos copropietarios

0017-07

by Mr Manuel Gómez Costa (Spanish), on behalf of Asociacion de vecinos 'San Miguel Arcangel', on the detrimental impact of the implementation of the urban development plan for San Miguel de Salinas

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0018-07

by Ms Isabel Fernandez Sanchez (Spanish), on behalf of Amigos de la Canadas, on the negative impact of a project concerning the regeneration of the northern beach in Peníscola (Castelón, Valencia) on Marjal o Prat, a Natura 2000 protected area

FERNANDEZ SANCHEZ Isabel

Amigos de las Canadas (Proyecto 2000)

0056-07

by Jesús Pons Vidal (Spanish), on behalf of Associació per a la protecció mediambiental de l’Atzúbia GELIBRE, on unreasonable urbanization in Adsubia (Alicante) and potential detrimental impact on the protected area Marjal Pego -Oliva

Pons Vidal Jesús

Associació per a la protecció mediambiental de l'Atzubia - GELIBRE

0059-07

by Olegario Álvarez Suarez (Spanish), on behalf of the ‘San Felix’ Residents’ Association, on alleged infringement of directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment resulting from the modification of an urban development master plan

Álvarez Suárez Olegario

Asociación de Vecinos "San Felix"

0070-07

by Asociacion de Vecinos de Hondón de las Nieves (Spanish), on excessive urbanisation and potential detrimental impact on the environment in Hondón de las Nieves (Alicante)

03688- -

Asociacion de vecinos de Hondon de la Nieves

0113-07

, by Mr Stephen Kimsey (British), on excessive charges asked for new infrastructure developments by the owner of Estepona Golf course (Malaga, Spain)

Kimsey Stephen

Benamara Golf Urbanisation

0120-07

, by D. M. (British), on violation of property rights and abusive development in Ronda (Andalucía)

Milnes David

 

0124-07

, by Stewart Muir and Joyce Robson (British), on excessive urbanisation in Monóvar (Alicante) and alleged infringements of EC legislation on public access to information and public procurement

Muir Stewart

 

0163-07

by Gertrud Vera Wöbse (German), on the new urban development law in Valencia (LUV)

WÖBSE Gertrud Vera

 

0164-07

by Enrique Clement (Spanish) and Hubert Vockensperger (German), on behalf of "Abusos Urbanisticos No”, on violation of EU legislation in connection with urban development programmes in Spain

CLIMENT Enrique

Valencianischer Verein für die Wahrung der Menschenrechte, Umweltschutz und gegen städtebaulichen Missbrauch - "Abusos Urbanis

0174-07

by Ms Sonia Ortiga (Spanish), on behalf of Los Verde Europa, on excessive urbanization causing damage to the bed of Rio Adra (Almeria) - a community protected area

ORTIGA Sonia

Los Verdes Europa

0212-07

by Unai Fuente Gómez (Spanish), on excessive urbanization and alleged breaches of the EIA Directive in connection with the approval of the urban development plan for Navalcarnero (Madrid)

FUENTE GOMEZ Unai

 

0216-07

by Mr. Federico Arrizabalaga Moreno (Spanish), on behalf of Residentes Montañeta S.Jose - Oropesa, on alleged abuses by local authorities in connection with the urban development plans in Montañeta S.Jose - Oropesa

ARRIZABALAGA MORENO Federico

As. Residentes Mont. S. Jose-Oropesa

0217-07

by Mr. Javier Sanchis Marco (Spanish), on lack of measures for the protection of the environment in Masalaves (Valencia) in connection with the activity of a local brick factory

SANCHIS MARCO Javier

 

0237-07

by Marcos Bollesteros Galera (Spanish), on alleged breaches of EC Birds Directive (79/409/EEC) and Habitats Directive (92/43/EEC) by local authorities in Andalucia

Ballesteros Galera Marcos

 

0254-07

by Ms Jean Dudley and Mr Tony Dudley (British), on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Dudley Tony

 

0255-07

by Mr Keith Partridge (British) on problems related to the acquisition of property in Catral (Spain)

Partridge Keith

 

0259-07

by Mr Keith Baker (British), on unreasonable charges due for house-owners in Estepena-Malaga Province (Spain) for new unwanted infrastructure-related costs

Baker Keith

 

0285-07

by Mr. José Morales Roselló (Spanish), on his personal experience with one of the well-known developers in Valencia (Spain)

Morales Roselló José

 

0293-07

by Mr. Diego de Ramón Hernández (Spanish), on behalf of Unión Democrática Región de Murcia, on the need to control excessive urbanization plans in Murcia

De Ramon Hernández Diego

Unión Democrática Región de Murcia

0308-07

by Mr Enrique Lluch Broseta (Spanish), on Valencian authorities' disregard of the recommendations of the Fourtou Report

LLUCH BROSETA Enrique

 

0309-07

by Mr José Enrique Sanz Salvador (Spanish), on behalf of Arca Ibérica, on concerns in respect to the provisions of the draft Land Law prepared by the Spanish government

SANZ SALVADOR José Enrique

Arca Iberica

0310-07

by Mr Miguel Costa Gomez (Spanish), on behalf of Asocoacion de Vecinos de San Miguel de Arcangel, on the allegedly illegal construction of a golf camp in the protected area of Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor (San Miguel de Salinas - Alicante, Spain)

Gomez Costa Manuel

Asociación de Vecinos "San Miguel Arcángel"

0388-07

by Mr Brent Gardner (British), on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Gardner Brent

 

0389-07

by Mr P.J. Hall (British) on problems with his property in Catral (Alicante, Spain)

Hall GJW

 

0391-07

by Ms Elaine Comet (British) on a dispute with the Valencian Planning Authorities in connection with a possible seizure of a part of her property

Comet Elaine

 

0392-07

by Ms Brenda Marshall (Spanish) on excessive charges to cover infrastructure costs related to growing urbanisation in Cadiz (Spain)

Marshall Brenda

Urbanisation Invespania, San Roque

0397-07

by Ms Cristina Gil Collada (Spanish), on alleged abuses against the interests of the residents of Puig-i-lis (Lliria, Valencia) in connection with the urbanisation plans of the local authorities

Gil Collado Cristina

 

0451-07

by Mr. Allan Gulliver (British), on behalf of Valle Romano, on unjust charges for new infrastructure in Estepona (Spain)

Gulliver Alan

Valle Romano

0460-07

by Mr Pedro Torres Tortosa (Spanish), on alleged abuses of the legislation on expropriation on grounds of public interest

Torres Tortosa Pedro

 

0475-07

by Ronald Brichall (British), on excessive infrastructure charges

Birchall Ronald

 

0476-07

by Michael Izatt (British), on excessive charges for new infrastructure

Izatt Michael

 

0478-07

by David Clarke (British), on excessive costs for new infrastructure

Clarke David

 

0513-07

Petition 0513/2007 by Mr. José-Domingo López Manchón (Spanish), on behalf of Grup Ecologista Maigmó (GREMA), on the incorporation of a public property road in the urbanization project "Valle de Sabinar" (Alicante, Spain)

LOPES MANCHON José Domingo

Grup Ecologista Maigmo (GREMA) - Ecologistes en Accio

0515-07

Petition 0515/2007 by Ms. Odorinda Tena Llorens (Spanish), bearing 4 signatures, on problems related to the approval of the Marina d'Or-Golf project (Castellon, Spain)

TENA LLORENS Odorinda

 

0516-07

Petition 0516/2007 by Ms. Liliane Rocher (Spanish), on behalf of Asociación de Vecinos Partida Pitchell, on detrimental environmental effects of the Revised Urban Development Plan of Peniscola (Castellón) on the Serra d'Irta protected area

ROCHER Liliane

Asociacion de Vecinos Partida Pitchell (Sector 14)

0538-07

*Protest against infrastructure costs to provide new housing development

Wilson Gillian

 

0541-07

*Projet d'urbanisme à Parcent, Espagne

Ripoll Vidal Fernando

Arenal Parcent S.L.

0542-07

*Construction d'un stade de footbal`l

Sanmartin y Gonzalez Agustin

 

0543-07

*Projets d'urbanisme dans le region de Valence

Amoros Samper Francisco

Asociación Nueva Cultura del Territorio

0544-07

*Projets d'urbanisme a Oropesa del Mar et Cabanes

Votron Brigitte

Asociación de Vecinos Defensores del Poblado El Borseral

0545-07

*Projet d'urbanisme a Villalonga

Pavia Ferrando Josefa

 

0546-07

*Projet de construction de logements dans la zone "Mestrets Borriolenc"

Bentran Serulla Vicent

Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc"

0547-07

*Le developpement des quartiers de la ville Madrid

Cuellar Martin Eloy Gregorio

Foro por Orcasitas

0557-07

*Streit mit den Behörden über ein Grundstück in Valencia

Eichenberger Ulrich

 

0558-07

*Urban development in Tormos

Bob Johnson

 

0559-07

*Construction de logement dans une zone de protection ecologique a Javea

Ruiz Cruanes Salvador

 

0573-07

*Dysfonctionnements dans les travaux d'aménagement de la Communauté valencienne

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0575-07

*Plusieurs projets d'urbanisme dans la région d'Almeria et Murcia

DEL VAL Jaime

Asociacion Salvemos Mojacar y el Levante Almeriense

0580-07

*Malversations immobilières en Espagne dont est victime une famille française

BARDY Jean-Paul

 

0600-07

*Unregelmässigkeiten von Seiten des Baupromoters beim Kauf eines Hauses mit Grundstück in San Miguel de Salinas

VON DER BRUGGEN Annelie

 

0608-07

*Tender launched by the Orba (Spain) townhall causing the owners to pay a total infrastructure contribution of about 70.000 Euros

SANDERSON Eric

 

0609-07

*Latest urbanization project in Fleix (Vall de Laguart, Alicante) causing the owner of a property to loose 284 m2 of land and a compensation charge of 48.000 Euro

SPARKS David & Rosita

 

0610-07

*Building projects in Benissa's neighbourhood Pedramala 2 ignoring fundamental environmental laws and concerns of those living nearby

ROPOHL Eckhard

Pedramala 2, S.L.

0611-07

*Property owners affected by fraudulent dealings, involving the Lliber council (Spain), a promoter and a property developer

ARTHURS D.R.

La Cuta Owners' Association

0612-07

*Total ignorance of building regulations in the area Colonia Escandinavia situated in Alfaz

LOMM Bengt

 

0615-07

*Permis de construction irréguliers octroyés par les autorités municipales de la ville de El Campello (Espagne)

De Jeronimo Gonzalez Jaime

 

0616-07

*Protection du parc naturel "de la Albufera de Valencia"

BLANCO PEREZ Manuel

Defensores del parque natural de la Albufera de Valencia

0617-07

*Irrégularités constatées dans le plan de construction du projet "Dels Tarongers Golf Resort"

SANFELIU BUENO José Miguel

Asociacion afectados del PAI "Dels Tarongers Golf Resort" Albalat dels Tarongers

0619-07

*Projet d'urbanisme à Castellon de la Plana, Valencia (Espagne)

ROGER DOLS José

Asociacion de vecinos Sant Joan del Riu Sec

0620-07

*Projet de construction "Benicassim Golf" à Benicassim, Espagne

JUAN JOSE SALVADOR TENA null

Asociacion Ciudadanos de Benicàssim

0621-07

*Application dans la région valencienne de la loi espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

LLORET VALENZUELA Gaspar

Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Villa joyosa

0622-07

*Modalités d'application par les autorités municipales de Tormos (Espagne) de la législation espagnole "Plan general de ordenacion urbana"

FERRANDIZ GONZALEZ Antonio

 

0625-07

*Les nouveaux projets d'urbanisme à Cullera, Espagne

MORALES Manuel

Agrupaciones Afectados por los PAIs de Cullera (Marenyet y Brosquill)

0627-07

*Projet d'urbanisme dans la municipalité de Alboraya (Valencia)

SANZ GARCIA Julio

 

0628-07

*Demande d'investigation sur les irrégularités urbanistiques commises dans la Communauté valencienne

BALLESTER José Carlos

Asociacion de vecinos C/ Eugenia Vines

0629-07

*Plainte des habitants de la zone d'urbanisme Los Lagos (Valencia)

MORENO GORRIZ José Enrique

 

0684-07

Petition 0684/2007 by David Wilkins (British), on problems with his property in Alicante (Spain)

Wilkins David

 

0695-07

by J.M (British), on excessive urbanisation and deforestation in Costa del Sol (Malaga)

McCann Juliet

 

0750-07

by Francisco Pellicer Alcayna (Spanish), on behalf of La Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del río Turia, and Vincente Perez Gil (Spanish), on behalf of Asociacion de Veins Amics d'Entrepins, on the detrimental environmental impact of an urban development project to be implemented in Eliana (Valencia)

PELLICER ALCAYNA Francisco

Coordinadora Ciudadana para la defensa de los Bosques Metropolitanos de la Ribera del Rio Turia

0752-07

by Amparo Palazón Martínez (Spanish), on behalf of Plataforma Cívica Monovera ‘Por Monóvar No a este PGOU’, on alleged infringements of EC legislation in connection with the approval of the General Urbanisation Plan (PGOU) for Monóvar (Alicante)

PALAZÓN MARTÍNEZ Amparo

Plataforma Cívica Monovera "Por Monóvar no a Este Pgou"

0799-07

by José Antonio Moreno de Frutos (Spanish) on assessment of the potential increase of urbanization pressure in connection with a project to build a water desalination plant in Cabanes (Castellón)

Moreno de Frutos José Antonio

 

0805-07

by Robert Alan Barlow and Margaretha Elizabeth Martinette Easton (British), on behalf of Lamayuru S.L., on alleged violations of EC legislation on protected areas in connection with the provisional approval of an urban development plan in Bédar (Almeria)

Barlow Robert Alan

Lamayuru SL

0821-07

by Honorio Fernandez Llamas (Spanish), on behalf of Asociacion Europea de Consumidores, Usuarios y Urbanismo (AECU), on illegal urbanisation projects in San Miguel de Salinas (Alicante) and improper implementation of the legislation in force

FERNANDEZ LLAMAS Honorio

AECU-Asociacion Europa de Consumidores y Usuarios en general y especialmente de Urbanismo

0824-07

by Ms Margarita Gonzáles Gómez (Spanish), on alleged breaches of EC legislation in connection with the urban projects in Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas and Galapagar (Madrid)

GONZALEZ GOMEZ Margarita

 

0878-07

by Mr. Pedro Garcia Moreno (Spanish), on behalf of Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), on alleged breaches of EC environmental legislation by regional and local authorities in the Autonomous Community of Murcia (Spain)

GARCIA MORENO Pedro

ANSE

0898-07

by Mr. Jose Rodriguez Hernandez and Ms. María Belmonte Núnez (Spanish) on expropriation and illegal demolition of their house as result of the approval of an urban development plan in Calpe (Alicante)

Rodriguez Hernández José

 

1051-07

by Mr. David Chervin (French), on urban abuses resulting in the expropriation of his land in Polop de la Marina (Alicante, Spain)

CHERVIN David

 

1058-07

by Ms. Francisca Talens Sapina (Spanish), on breaches of her property rights and of EC public procurement legislation in connection with the implementation of the urban development plan of Cullera (Valencia) adopted on the basis of the LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

TALENS SAPINA Francisca

 

1183-07

by Ms Mary Wall (Irish), on breach of her property rights in Spain

Wall Mary

 

1230-07

by C.G.C. (French), on possible breaches of her property rights in connection with the application of article 193 of the Valencian Urban Law (Ley Urbanística Valenciana)

Gil Collado Cristina

 

1386-07

by Mr Román Alonso Santos (Spanish), on behalf of Izquierda Unida de Vigo, on the environmental impact of the Vigo General Urban Development Plan (PGOU)

Santos Roman Alfonso

Esquerda Unida - Izquierda Unida

0008-08

by Ms. Jennifer Harvey (British), on problems with her property in Spain

Harvey Jennifer

 

0085-08

by Mrs. Esther Morales Valero (French), on alleged urban abuse resulting from the implementation of the General Urban Development Plan (PGOU) 2005 of Santa Pola

Morales Valero Esther

 

0113-08

by José Mouriz Cruz (Spanish), on behalf of the Asociación de Vecinos 'San Vicenzo', bearing one other signature, on a protest against the adoption of the general development plan for the municipality of Rábade in Galicia

Mouriz Cruz José

Asociación de vecinos "San Vicenzo"

0174-08

by Mr. Jose Ortega (Spanish), on the alleged abusive application of the Spanish law of the coasts in relation to property rights

Ortega Ortega José

 

0179-08

by Mr. Alberto Mayor Barajona (Spanish), on behalf of Ecologistas en Acción (Guadalajara), on alleged breaches of EC environmental legislation in connection with the approval of an urban development project concerning Vega del Henares area (Castilla-La Mancha)

Mayor Barahona Alberto

Ecologistas en acción

0242-08

by Geert Jongsma (Dutch), on infringement of his property rights in Spain

Jongsma Geert

 

0278-08

by N.N.S. (Spanish), concerning alleged irregularities regarding development plans for La Marina (Elche - Alicante)

Navarro Soler Noelia

 

0482-08

by Maria-Pilar Malon Azpilicueta (Spanish), on behalf of the Asociacion Abusos Urbanisticos in Navarra, concerning the harmful impact of an urban development project on Estella-Lizarra (Navarra)

Malón Azpilicueta María-Pilar

Asociación "Abusos Urbanísticos en Navarra: No"

0496-08

by Maria Teresa Salvador Alarcón (Spanish), on opposition to the urban renewal project for El Cabanal district (Valencia)

Salvador Alarcón María Teresa

 

0521-08

by Peter Jozef Mathilda Van Kerckhoven and Marie Françoise Georgette Schorreels (Belgian), on alleged irregularities in connection with the adoption of the integrated action program for the urbanisation of 'La Serreta' sector in Nucía (Valencia)

Van Kerckhoven Peter Jozef Mathilda

 

0631-08

by Konrad Ringler (German), on mass expropriations in Catalonia, Spain

Ringler Konrad

 

0645-08

by Ms. E. W.(British), on problems with the house she purchased in Murcia (Spain)

Wheatley Elizabeth

 

0716-08

by Luis Cerillo Escudero (Spanish) on behalf of Ecologistas en Accion de Valencia, on alleged breaches of EC Directive 85/337 on environmental impact assessment in connection with a Formula One-track project in Valencia.

Cerrillo Escudero Luis

Ecologistas en acción de Valencia

0774-08

by María Jesus Peréx Agorreta (Spanish), on behalf of the 'Departamento de Historia Antigua-UNED' (Department of Ancient History at the UNED), on protection of the natural and cultural environment in Soria and Numancia in Castilla y León in northern Spain

Peréx Agorreta Maria Jesús

Departamento de Historia Antigua - UNED - Madrid

0867-08

by Ms. Karin Koberling (German), on alleged abusive application of the law of the coast by the Spanish authorities

Koberling Karin

Asociación de Vecinos de Puerto de la Cruz

0983-08

by Clara Gonzalez Jiménez (Spanish), on the alleged detrimental environmental impact of an urban development project in Candeleda (Castilla y Leon)

González Jiménez Clara

 

1038-08

*Illegal activities in the Santa Maria Green Hills Development in Elivira, Marbella, Spain

Pabla Jasbir

 

1057-08

*Illegal builds in Spain

Burns Michael

 

1146-08

*La contribution financiere au projet urbanistique d'une construction des centaines de bungalows demandee aux habitants d'un immeuble, situe a une proximite directe, par l'administration locale

Fernandez Arias Leal Carmen

 

1265-08

*Illegal permission/licence of house building

Dorrell David

 

1485-08

*The Spanish Rules of Coast concerning a property in the Marina of Empuriabrava

Hazelhurst Alan

 

1552-08

*Urbanization in Spain and illegal building

Perez Garreta Maria Dolores

EUC Zona Ranchos-Pueblo Azahar

 • [1]  Rapport om den första studieresan till Spanien, juli 2004, PE346.773.
  Betänkande av Janelly Fourtou till Europaparlamentet, med upplysningar om den andra studieresan i juni 2005, A6-0382/2005.
  Rapport om den tredje studieresan till Spanien, april 2007, PE386.549.
  Resolution antagen av Europaparlamentet den 21 juni 2008, B6-0251/2007.
 • [2]  Se särskilt José Antonio Tardio Pato, ”La Gestión Urbanística en el Derecho de la Unión Europea, del Estado Espanol y de la Communidad Valenciana”, Thomson – Editorial Aranzadi, 2007.
 • [3]  Greenpeace – Spanien: Destrucción a Toda Costa.
  Ministerio de Medio Ambiente & Observatorio de la Sostenibilidad en Espana: Cambios de ocupación del suelo en Espana; Implicaciones para la sostenibilidad. 2006.
 • [4]  Artikel 33 i den spanska konstitutionen nämns i resolutionen. Författningsdomstolen har dock inte klart definierat dess tillämplighet i fråga om storskaliga urbaniseringsprojekt.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Marcin Libicki

Ordförande

Utskottet för framställningar

ASP 04F158

BRYSSEL

Ärende:     Yttrande i form av en skrivelse om förslaget till betänkande om konsekvenserna av den omfattande urbaniseringen i Spanien för EU-medborgarnas individuella rättigheter, för miljön och för tillämpningen av EU-lagstiftningen, på grundval av ingivna framställningar (2008/2248(INI))

Utskottet för rättsliga frågor vill göra följande kommentarer till vissa rent rättsliga aspekter av det ovannämnda förslaget till betänkande.

Det förslag till betänkande som har utarbetats av föredraganden för utskottet för framställningar innehåller vissa missuppfattningar när det gäller den nationella lagstiftningens räckvidd och tillämplighet. Dessa missuppfattningar kan få läsarna att överskatta EU:s handlingsmöjligheter i de fall då en medlemsstat eller nationella myndigheter påstås ha åsidosatt de grundläggande rättigheterna enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

För att gemenskapsinstitutionerna (kommissionen, domstolen) ska kunna vidta åtgärder mot en medlemsstat under dessa omständigheter måste åsidosättandet av en grundläggande rättighet kunna hänföras till utövandet av gemenskapsbefogenheter. Bara det faktum att några av de personer som uppges ha lidit skada som en följd av en påstådd överträdelse av en grundläggande rättighet enligt Europakonventionen och stadgan då de utövade sin fördragsfästa rättighet till fri rörlighet eller etableringsfrihet räcker inte för att ärendet ska omfattas av gemenskapens behörighet.

När det gäller den påstådda överträdelsen av rätten till egendom (artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen) visar förslaget till betänkande inte något som helst samband med gemenskapslagstiftningen.

Dessutom bör påpekas att texten i skäl I i förslaget till betänkande – där det sägs att ett mål rörande gemenskapens befogenheter inom den immateriella äganderätten enligt artikel 295 i fördraget[1] (mål 119/75, Terrapin mot Terranova [1976] REG s. 1039) visar att medlemsstaternas befogenheter när det gäller egendomsordningen ”alltid måste tillämpas tillsammans med de grundläggande principerna i EG-rätten, såsom fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital” – tyder på att utskottet helt missuppfattat rättspraxis i samband med artikel 295. Denna rättspraxis rör de fall då gemenskapen, vid utövandet av gemenskapens befogenheter (till exempel när det gäller fri rörlighet för varor), på något sätt försökte påverka eller begränsa eller kontrollera utövandet av äganderätten, vilket är tillåtet enligt artikel 1 i det första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Domstolen har konsekvent hävdat att ”denna rättighet tillhör gemenskapsrättens allmänna principer, men att denna princip inte skall betraktas som absolut utan måste bedömas utifrån sin funktion i samhället. Följaktligen kan begränsningar införas i äganderätten, förutsatt att dessa begränsningar faktiskt svarar mot mål av allmänintresse som gemenskapen eftersträvar och i förhållande till dessa mål inte utgör ett orimligt och oacceptabelt ingripande som påverkar rättigheterna som sådana” (mål C-491/01, British American Tobacco (Investments) och Imperial Tobacco [2002] REG I-11453).

Domstolen har mycket klart framfört sin hållning, till exempel i beslutet av den 6 oktober 2005 i mål C-328/04 Vajnai [2005] I-8577 och i den föregående domen om expropriering av fast egendom i mål C-309/96, Annibaldi mot Sindaco del Comune di Guidonia och Presidente Regione Lazio [1997] REG I-7493 i punkterna 22–25: om nationella bestämmelser faller utanför gemenskapslagstiftningens tillämpningsområde saknar gemenskapen behörighet att bedöma om dessa bestämmelser är förenliga med de grundläggande rättigheterna, vars efterlevnad ska säkerställas av domstolen.

Hur som helst genomförs förvärvet av fast egendom i Spanien i enlighet med de nationella lagarna och eventuella överträdelser av denna lagstiftning måste avgöras inför behöriga spanska rättsliga myndigheter (se mål C-182/83, Fearon mot Irish Land Commission [1984] REG s. 3677). Det är bara i sista hand, när alla andra rättsmedel har uttömts, som det är möjligt att anhängiggöra ett mål vid Europadomstolen.

Detta innebär kort sagt att de spanska myndigheterna, när de genomför ett obligatoriskt förvärv av fast egendom, handlar i enlighet med den spanska författningen och andra spanska lagar som stiftats i enlighet med relevanta bestämmelser i författningen. Det faktum att några av de personer som drabbats av de berörda åtgärderna var EU-medborgare som utövat en av sina friheter enligt fördraget har ingen betydelse i sammanhanget. För att överklaga måste man i detta fall vända sig till de spanska domstolarna och i sista hand, när alla inhemska rättsmedel uttömts, till Europadomstolen i Strasbourg.

I förslaget till betänkande hänvisas det också till kommissionens åtgärder mot Spanien för påstådda överträdelser av direktivet om offentlig upphandling. Det är dock tveksamt om det finns ett tillräckligt orsakssamband mellan det påstådda felaktiga genomförandet av det direktivet och den skada som framställarna påstår sig ha lidit.

Efter att ha tagit upp denna fråga vid sammanträdet den 12 februari 2009 rekommenderar utskottet för rättsliga frågor, med 13 röster för[2] och inga nedlagda röster, att ert utskott, såsom ansvarigt utskott, fortsätter att behandla det ovannämnda förslaget i överensstämmelse med dess förslag.

Med vänlig hälsning,

Giuseppe Gargani

 • [1]  Detta fördrag ska inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning.
 • [2]  Följande ledamöter var närvarande: Alin Lucian Antochi (tillförordnad ordförande), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice ordförande), Francesco Enrico Speroni (vice ordförande), Monica Frassoni (föredragande), Sharon Bowles, Brian Crowley, Jean-Paul Gauzès, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas och Jaroslav Zvěřina.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

11.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

11

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sir Robert Atkins, Margrete Auken, Alessandro Battilocchio, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Michael Cashman, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Cristina Gutiérrez-Cortines, David Hammerstein, Carlos José Iturgaiz Angulo, Marcin Libicki, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Mairead McGuinness, Willy Meyer Pleite, Gay Mitchell, José Javier Pomés Ruiz, Nicolae Vlad Popa, Andreas Schwab, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Alexander Alvaro, Thijs Berman, Roger Helmer, Mieczysław Edmund Janowski, Henrik Lax, Juan Andrés Naranjo Escobar, María Sornosa Martínez

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Jules Maaten, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries