Процедура : 2008/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0084/2009

Внесени текстове :

A6-0084/2009

Разисквания :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Гласувания :

PV 02/04/2009 - 9.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0210

ДОКЛАД     ***I
PDF 300kWORD 469k
20.2.2009
PE 418.109v02-00 A6-0084/2009

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS)

(COM(2008)0402 – C6‑0278/2008 – 2008/0154(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Linda McAvan

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно доброволното участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS)

(COM(2008)0402 – C6‑0278/2008 – 2008/0154(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0402),

–   като взе предвид член 251, параграф 2, и член  175, параграф 1 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0278/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A6‑0084/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Регламент (ЕО) № 761/2001 доказа своята ефективност, като съдейства за подобряване на екологичните резултати на организациите. Опитът, придобит от прилагането на този регламент, следва да се използва за повишаване способността на EMAS да доведе до подобрение на общите екологични резултати на организациите.

(7) Регламент (ЕО) № 761/2001 доказа своята ограничена ефективност, като съдейства за подобряване на екологичните резултати на организациите. Опитът, придобит от прилагането на този регламент, следва да се използва за повишаване способността на EMAS да доведе до подобрение на общите екологични резултати на организациите.

Обосновка

В проучването EVER, проведено от името на ГД „Околна среда“, бе включено твърдението, че повечето количествени изследвания не са били в състояние да потвърдят по-добри екологични резултати на регистрираните по EMAS организации, в сравнение с други организации, като това е причината, поради която е важно да се преразгледа въздействието на схемата.

Изменение  2

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Организациите следва да бъдат насърчавани да участват в EMAS доброволно и могат да извлекат допълнителна полза от гледна точка на нормативен контрол, икономии на разходи и обществена представа.

(8) Организациите следва да бъдат насърчавани да участват в EMAS доброволно, като могат да извлекат допълнителна полза от гледна точка на нормативен контрол, икономии от разходи и обществена представа, при условие че са в състояние да демонстрират високо равнище на екологичните резултати.

Обосновка

Всеки стимул или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка резултати и постижения.

Изменение  3

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) Запазеният знак на EMAS следва да е привлекателен комуникационен и маркетингов инструмент за организациите, което повишава информираността на клиентите. Правилата за използване на запазения знак на EMAS следва да се опростят чрез използването на един единствен запазен знак и съществуващите ограничения следва да се отменят, стига да не се получи объркване с етикети за екологични продукти.

(15) Запазеният знак на EMAS следва да е привлекателен комуникационен и маркетингов инструмент за организациите, който повишава информираността на клиентите. Правилата за използване на запазения знак на EMAS следва да се опростят чрез използването на един-единствен запазен знак и съществуващите ограничения следва да се отменят, с изключение на тези, които са свързани с продукт и опаковка. Следва да не се получава объркване с етикети за екологични продукти.

Обосновка

Използването на запазения знак на EMAS върху продукт и опаковка би довело до объркване с екомаркировката. Предложеният текст е взет от съществуващия регламент.

Изменение  4

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За осигуряване на целесъобразност и съпоставимост на информацията, докладването относно напредъка в екологичните резултати на организациите следва да е въз основа на общи показатели, насочени към ключови екологични области. Това следва да подпомогне организациите в сравняването на техните резултати за различни отчетни периоди.

(18) За осигуряване на целесъобразност и съпоставимост на информацията, докладването на екологичните резултати на организациите следва да е въз основа на специфични за отделните сектори показатели, насочени към ключови екологични области, на равнище процес и на равнище продукт, като се използват подходящи еталони и скали. Това следва да подпомогне организациите в сравняването на техните резултати с резултатите на други организации.

Обосновка

Общите показатели, като например общото потребление на енергия, обикновено не са важни, тъй като не предоставят възможност за логични сравнения между организациите. Дори и ако тези данни са свързани с физическата продукция или с продукцията, изразена в парично отношение, включвайки добавената стойност или броя на служителите, те осигуряват много малко информация и биха могли да се определят като тъждествени на резултатите от сравняване на ябълки и портокали. Предпоставка за сериозни оценки на резултатите и въвеждането на еталони е сравняването на сравними дейности или процеси, включително косвени дейности, като например продуктите.

Изменение  5

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Регламент (ЕО) № xxxx/2008 на Европейския парламент и на Съвета от […. дата] относно определяне на изискванията за акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара организира акредитация на национално и европейско равнище и задава цялостната рамка за акредитация. Настоящият регламент допълва тези правила, доколкото е необходимо, като същевременно отчита специфичните характеристики на EMAS и особено нуждата да се осигури висока степен на доверие от заинтересованите страни, по-специално държавите-членки, и задава по-специфични правила, където е уместно.

(20) Настоящият регламент запазва системата от процедурни разпоредби и разпоредби относно качеството по отношение на издаването на разрешителни и надзора на проверяващите по околната среда, приети през 1993 г. в първия регламент за EMAS. Това означава, че държавите-членки могат да запазят своите системи за издаване на разрешителни и надзор, които в някои държави-членки са правно обвързващо екологично законодателство, предоставящи на физическите лица достъп до определена професия, тоест професията на проверяващ по околната среда. Въпреки това държавите-членки могат да използват своя акредитиращ орган, в съответствие с Регламент (EО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти, с цел изпълнение на разпоредбите на настоящия регламент, като същевременно се гарантира, че EMAS подсигурява качеството на всяко отделно лице, което подава заявление за работа като проверяващ по околната среда, а не само на организации.

Тези разпоредби следва да осигурят и непрекъснато да подобряват компетентността на проверяващите по околната среда чрез предоставяне на независима и неутрална система за акредитация, обучение и подходящ надзор върху дейността им, като по този начин се гарантира прозрачността и доверието в организациите, участващи в EMAS.

Разпоредбите относно EMAS следва да осигурят и непрекъснато да подобряват компетентността на проверяващите по околната среда чрез предоставяне на независима и неутрална система за акредитация, обучение и подходящ надзор върху дейността им, като по този начин се гарантира прозрачността и доверието в организациите, участващи в EMAS.

Обосновка

Издаването на разрешителни за проверяващи по околната среда се счита за разрешение за практикуване на професия, съпоставимо с разрешението за строителен инженер или финансов одитор. В резултат на това изменянето на процедурата по издаване на разрешителните и органа, който ги издава, в съответствие с новия подход, следва да се отхвърли. В бъдеще издаването на разрешителните ще остане в компетенциите на държавите-членки, като те ще могат да вземат решения относно това, как ще регулират процедурата по издаването на разрешения на проверяващи по околната среда и надзора над тях.

Изменение  6

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Без да се засягат правилата в Договора относно държавната помощ, държавите-членки следва да предоставят стимули на регистрираните организации, като например достъп до финансиране или данъчни облекчения в рамката на схеми за подпомагане на екологичните резултати на промишлеността.

(22) Без да се засягат правилата в Договора относно държавната помощ, държавите-членки следва да предоставят стимули на регистрираните организации, които постигат отлични резултати, като например достъп до финансиране или данъчни облекчения в рамката на схеми за подпомагане на екологичните резултати на промишлеността.

Обосновка

Всеки стимул или награда следва да е обвързан с измерими и подлежащи на проверка резултати и постижения.

Изменение  7

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) С цел да се осигури хармонизирано прилагане на настоящия регламент Комисията ще изготви, при необходимост, справочни документи по сектори за областта, попадаща в обхвата на настоящия регламент.

(24) С цел да се осигури хармонизирано прилагане на настоящия регламент, Комисията изготвя справочни документи по сектори за областта, попадаща в обхвата на настоящия регламент, вследствие на програма с приоритетите, прегледана от държавите-членки и заинтересованите страни.

Изменение  8

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) По целесъобразност, настоящият регламент следва да се преразгледа в светлината на придобития опит след определен период на функциониране.

(25) По целесъобразност, настоящият регламент следва да се преразгледа, в светлината на придобития опит, в срок до пет години от влизането му в сила. Този преглед следва да даде оценка по-специално на въздействието на схемата върху околната среда и броя на участниците в нея, за да се стигне до вземане на решение по отношение на нейното продължаване.

Обосновка

EMAS изисква значителни усилия от участващите организации, Комисията и държавите-членки. Това предложение цели да усъвършенства действащия регламент. В рамките на процеса на преразглеждането е необходимо да се извърши справедлива оценка на реалното въздействие на тези промени.

Изменение  9

Предложение за регламент

Член 2 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) „политика в областта на околната среда“ означава общите цели и принципи на действие на дадена организация по отношение на околната среда, включително спазване на всички приложими законови разпоредби във връзка с околната среда, както и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните показатели;

(1)„политика в областта на околната среда“ означава общите цели и посока на развитие на дадена организация по отношение на нейните екологични резултати, официално заявени от висшето ръководство, включително спазване на всички приложими законови разпоредби във връзка с околната среда, както и ангажимент за непрекъснато подобряване на екологичните показатели; тя осигурява рамка за действие и определяне на екологични цели и задачи;

Обосновка

Определенията следва да бъдат приведени в съответствие с ISO 14001 във възможно най-голяма степен, за да се улесни подходът на прехвърляне.

Изменение  10

Предложение за регламент

Член 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) „екологични резултати“ означава резултатите от управлението на екологичните аспекти на дадена организация;

(2) „екологични резултати“ означава измеримите резултати от управлението на екологичните аспекти на дадена организация;

Обосновка

Определенията следва да бъдат приведени в съответствие с ISO 14001 във възможно най-голяма степен, за да се улесни подходът на прехвърляне.

Изменение  11

Предложение за регламент

Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) „система за управление на околната среда“ означава частта от общата система за управление, която включва организационната структура, дейностите по планиране, отговорностите, практиките, процедурите, процесите и ресурсите за разработване, прилагане, постигане, преразглеждане и поддържане на политиката в областта на околната среда;

(12) „система за управление на околната среда“ означава частта от системата за управление на дадена организация, използвана за разработване и прилагане на нейната политика в областта на околната среда и за управление на екологичните ѝ аспекти. Тя представлява набор от взаимосвързани елементи (организационна структура, дейности по планиране, отговорности, практики, процедури и ресурси), използвани за определяне и постигане на целите, свързани с екологичните резултати;

Обосновка

Определенията следва да бъдат приведени в съответствие с ISO 14001 във възможно най-голяма степен, за да се улесни подходът на прехвърляне.

Изменение  12

Предложение за регламент

Член 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) „доклад за екологичните резултати“ означава пълната информация за обществеността и други заинтересовани страни относно екологичните резултати на организацията и нейното съответствие с приложимите законови изисквания, свързани с околната среда;

заличава се

Обосновка

Комисията предложи нов механизъм за докладване, който не е необходим. Настоящата система за ежегодна актуализация на екологичната декларация е достатъчна, но с нови основни показатели за резултатите.

Изменение  13

Предложение за регламент

Член 2 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) „проверяващ по околната среда“ означава физическо или юридическо лице, или сдружение или група от такива лица, квалифицирани като орган за оценка на съответствието, както е определено в Регламент (ЕО) № xxxx/2008, който е получил акредитация в съответствие с настоящия регламент;

(18) „проверяващ по околната среда“ означава физическо или юридическо лице, или сдружение или група от такива лица, което е получило или които са получили акредитация, в съответствие с процедурите и условията, изложени в глава V, и е независимо от съответната организация;

Обосновка

От доста години в държавите-членки функционира добре работеща и изпитана система за акредитация. Би било контрапродуктивно да се променя тази добре функционираща система, която бе създадена в съответствие с член 5 от EMAS II. Процесът на партньорските проверки доказа доброто функциониране на тези системи.

Изменение  14

Предложение за регламент

Член 2 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) “обект” означава точно определен географски район, който се намира под управленския контрол на дадена организация, обхващащ дейност, продукти и услуги, включително цялата инфраструктура, оборудване и материали;

(20) обект” означава точно определен географски район, който се намира под управленския контрол на дадена организация, обхващащ дейност, продукти или услуги, включително цялата инфраструктура, оборудване и материали;

Изменение  15

Предложение за регламент

Член 2 – точка 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) „акредитиращ орган“ означава национален орган за акредитация по смисъла на Регламент (ЕО) № xxxx/2008.

(26) лицензиращ орган“ означава орган, определен от държава-членка с цел издаване на разрешителни на проверяващи по околната среда, който отговаря за упражняването на надзор над тези лица и организации. Държавите-членки могат да определят свой акредитиращ орган, в съответствие с Регламент (EО) № 765/2008, за орган за издаване на разрешения съгласно настоящия регламент.

Обосновка

От доста години в държавите-членки функционира добре работеща и изпитана система за акредитация. Според принципа на субсидиарност тя следва да бъде оставена на държавите-членки.

Изменение  16

Предложение за регламент

Член 2 – точка 26 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26a) „съществена промяна“ означава значително разширяване на капацитета или промяна във вида или функционирането на организацията.

Обосновка

Необходимо е определение за „съществена промяна“ поради съдържащите се в член 8 разпоредби.

Изменение  17

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Организации, желаещи да бъдат регистрирани за първи път, извършват екологичен преглед на всички екологични аспекти на организацията в съответствие с приложение І.

1. Организации, желаещи да бъдат регистрирани за първи път, разработват и прилагат система за управление на околната среда. Необходимите за постигането на това стъпки са посочени в приложения I-IV. Следва да се отчита най-добрата практика за управление на околната среда, ако такава е налице, включена в съответните справочни документи по сектори, посочени в член 46.

Обосновка

С цел внасяне на яснота, позоваването на екологичен преглед е прехвърлено в намиращ се по-долу параграф, за да се покаже, че той е просто един от аспектите на EMAS.

Изменение  18

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Организациите, които разполагат с призната съгласно изискванията на член 45, параграф 4 сертифицирана система за управление на околната среда, не са задължени да извършват пълен първоначален екологичен преглед по отношение на информацията, предоставяна от признатата сертифицирана система за управление на околната среда.

3. Организациите, които разполагат с призната съгласно изискванията на член 45, параграф 4 сертифицирана система за управление на околната среда, не са задължени да извършват тези части, които са признати като еквивалентни на настоящия регламент.

Обосновка

Всички съответни аспекти на сертифицирана система за управление на околната среда, а не само екологичният преглед, следва да бъдат признати в съответствие с член 45.

Изменение  19

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. С оглед на резултатите от прегледа, организациите разработват и прилагат система за управление на околната среда, отговаряща на всички изисквания, посочени в приложение ІІ, като вземат под внимание най-добрата практика в управлението на околната среда за съответния сектор, както е посочено в член 46, ако е налична такава.

4. В съответствие с точка A.3.1 от приложение II за изискванията към системата за управление на околната среда, организацията извършва първоначален екологичен преглед, като взема предвид въпросите, изложени в приложение I.

Обосновка

Съобразно с изменението на параграф 1 от настоящия член, позоваването на екологичен преглед е прехвърлено в настоящия параграф, за да се покаже, че той е просто един от аспектите на EMAS.

Изменение  20

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Организациите извършват вътрешен одит в съответствие с изискванията, изложени в приложение ІІІ.

6. В съответствие с точка A.5.5 от приложение II за изискванията към системата за управление на околната среда, организациите извършват вътрешен одит съобразно с изискванията, изложени в приложение ІІІ.

Обосновка

Настоящото изменение изяснява това, че вътрешните одити са едно от изискванията към системата за управление на околната среда, изброени в приложение II.

Изменение  21

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 7 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Организациите подготвят екологична декларация в съответствие с приложение ІV, част Б.

7. В съответствие с точка A.5.1 от приложение II за изискванията към системата за управление на околната среда, организациите подготвят екологична декларация съобразно с приложение ІV.

Обосновка

Настоящото изменение изяснява това, че екологичните декларации са едно от изискванията към системата за управление на околната среда, изброени в приложение II.

Изменение  22

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Първоначалният екологичен преглед, системата за управление на околната среда и екологичната декларация се проверяват от акредитиран проверяващ по околната среда и екологичната декларация се заверява от този проверяващ по околната среда.

8. Цялата система за управление на околната среда, посочена в приложение II, включително първоначалният екологичен преглед, посочен в приложение I, процедурата за провеждане на одит, посочена в приложение III, и екологичната декларация, посочена в приложение IV, се проверяват от акредитиран проверяващ по околната среда и екологичната декларация се заверява от този проверяващ по околната среда.

Обосновка

Настоящото изменение изяснява екологичния преглед. Както процедурите за провеждане на одит, така и екологичната декларация са изисквания към системата за управление на околната среда.

Изменение  23

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. На всеки три години регистрираната организация:

заличава се

a) преминава през проверка на цялата система за управление на околната среда и на одитната програма;

 

б) подготвя екологичната декларация в съответствие с изискванията, посочени в приложение ІV, части Б и Г;

 

в) преминава през заверяване на екологичната декларация;

 

г) предава заверената екологична декларация на компетентния орган;

 

д) предава на компетентния орган попълнен формуляр, който съдържа поне посочения в приложение VІ минимум от информация.

 

Обосновка

Въвеждането на два различни цикъла на докладване и одитиране не е необходимо и може да породи объркване. Вместо това двата цикъла следва да се съчетаят в една ежегодна процедура.

Изменение  24

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Регистрираната организация ежегодно:

2. Регистрираната организация ежегодно:

a) извършва вътрешен одит на екологичните резултати и спазването на приложимите законови разпоредби във връзка с околната среда в съответствие с приложение IIІ;

a) извършва вътрешен одит на екологичните резултати и спазването на приложимите законови разпоредби във връзка с околната среда в съответствие с приложение IIІ;

б) подготвя доклад за екологичните резултати в съответствие с изискванията, предвидени в приложение ІV, части В и Г;

б) актуализира екологичната декларация, в съответствие с изискванията, предвидени в приложение ІV, след което тя се заверява;

в) предава заверения доклад за екологичните резултати на компетентния орган;

в) предава заверената екологична декларация на компетентния орган;

г) предава на компетентния орган попълнен формуляр, който съдържа поне посочения в приложение VІ минимум от информация.

г) предава на компетентния орган попълнен формуляр, който съдържа поне посочения в приложение VІ минимум от информация;

 

гa) преминава през проверка на цялата система за управление на околната среда и на одитната програма.

Обосновка

Въвеждането на два различни цикъла на докладване и одитиране не е необходимо и може да породи объркване. Вместо това двата цикъла следва да се съчетаят в една ежегодна процедура.

Изменение  25

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По искане на малка организация компетентните органи удължават за тази организация посочения в член 6, параграф 1 тригодишен период на до пет години и/или посочения в член 6, параграф 2 едногодишен период на до две години при условие, че са изпълнени всички от следните условия:

1. По искане на малка организация компетентните органи удължават за тази организация посочения в член 6 едногодишен период на до две години, при условие че са изпълнени всички от следните условия:

a) липсват рискове за околната среда;

a) първоначалният екологичен преглед е показал, че организацията няма съществени екологични аспекти, и

б) организацията не е планирала оперативни промени в своята система за управление на околната среда; и

б) организацията не е планирала съществени промени, както са определени в член 8;

в) не съществуват значителни местни екологични проблеми.

 

Обосновка

За малки организации следва да се предвиди ограничена гъвкавост. Определението за риск за околната среда е приведено в съответствие с определенията в член 2. С това изменение буква в) става излишна.

Задълженията, свързани с поддръжката на системата EMAS водят до високи административни разходи, които трудно могат да се поемат от МСП. С оглед на улесняване на достъпа на европейски МСП до системата, тези разходи следва да се съкратят в случаите когато организацията не планира извършването на съществени промени в своята система на производство, както и когато няма основания да се очакват нови опасности за околната среда или местни екологични проблеми.

Изменение  26

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За получаване на отсрочката, посочена в параграф 1, съответната организация представя заявление на компетентния орган, който е регистрирал организацията, и представя доказателства, че условията за дерогация са изпълнени.

заличава се

Обосновка

Честотата на одита, на доклада за екологични резултати и на екологичната декларация в предложената за малките организации схема е неприложима. Процедурата е сложна и ще създаде прекомерни административни разходи. По-добра е схемата, която се съдържаше по същество в първия регламент за EMAS. Според тази схема малките организации се освобождават от годишни заверки. Тъй като в последна сметка компетентният орган решава дали да продължи или не с регистрацията, така се премахва ненужна процедура.

Изменение  27

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Организации, ползващи се от отсрочка до две години, както е посочено в параграф 1, предават незаверения доклад за екологичните резултати на компетентния орган за всяка година, за която са освободени от задължението да имат заверен доклад за екологичните резултати.

заличава се

Обосновка

По принцип едногодишният цикъл следва да се запази, както в ISO 14001, но изключения може да се правят при малки и средни предприятия в съответствие с горепосочените условия. Не е необходимо да се подава никакво заявление до компетентния орган, тъй като проверяващият по околната среда е този, който може да вземе решение за отклонение от цикъла на заверяване.

Изменение  28

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В случай на съществени промени в една регистрирана организация, организацията извършва екологичен преглед на тези промени, включително на техните екологични аспекти и въздействия.

1. Когато регистрирана организация планира въвеждането на съществени промени, организацията извършва екологичен преглед на тези промени, включително на техните екологични аспекти и въздействия.

Обосновка

Системата EMAS следва да не бъде препятствие за технологичното развитие и за производствените планове на фирмите, а следва да се придържа към промишленото развитие и да гарантира неговите екологични стандарти.

Изменение  29

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Организацията съответно актуализира първоначалния екологичен преглед и изменя своята политика в областта на околната среда.

2. Организацията съответно актуализира имащите отношение части от системата за управление на околната среда.

Обосновка

Текстът пояснява, че всички съответни части следва да се изменят.

Изменение  30

Предложение за регламент

Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Актуализираният екологичен преглед и изменената политика в областта на околната среда се проверяват и заверяват.

3. Актуализираният екологичен преглед и изменената политика в областта на околната среда се проверяват и заверяват след извършените промени.

Обосновка

Системата EMAS следва да не бъде препятствие за технологичното развитие и за производствените планове на фирмите, а следва да се придържа към промишленото развитие и да гарантира неговите екологични стандарти.

Изменение  31

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Регистрираната организация въвежда одитна програма, която гарантира, че за определен период от време, не превишаващ три години, всички дейности в организацията се подлагат на одит в съответствие с изискванията, посочени в приложение ІІІ.

1. Регистрираната организация въвежда одитна програма, която гарантира, че за определен период от време, не превишаващ три години, съгласно разпоредбите на член 7, всички дейности в организацията се подлагат на одит в съответствие с изискванията, посочени в приложение ІІІ.

Обосновка

Необходимо е този член да се приведе в съответствие с разпоредбите на член 7 относно дерогация за малки организации.

Изменение  32

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Запазеният знак на EMAS, посочен в приложение V, може да се използва само от регистрирани организации, само докато тяхната регистрация е валидна.

1. Запазеният знак на EMAS, посочен в приложение V, се използва само от регистрирани организации, само докато тяхната регистрация е валидна.

Изменение  33

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Запазеният знак на EMAS може да се използва само в съответствие с техническите спецификации, посочени в приложение V.

2. Запазеният знак на EMAS се използва само в съответствие с техническите спецификации, посочени в приложение V.

Обосновка

Необходимо е формулировката да се конкретизира, за да се избегне всякаква възможност за неправилно тълкуване.

Изменение  34

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Да не се използва запазеният знак във връзка със сравнителни претенции, отнасящи се до други дейности и услуги, или по начин, който може да създаде объркване с етикети за екологични продукти.

4. Да не се използва запазеният знак:

 

- върху продукти или техните опаковки, или

 

- във връзка със сравнителни претенции, отнасящи се до други дейности и услуги, или по начин, който може да създаде объркване с етикети за екологични продукти.

Обосновка

Използването на запазения знак на EMAS върху продукт и опаковка би довело до объркване с екомаркировката. Предложеният текст е взет от съществуващия регламент.

Изменение  35

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) разглеждане на съображенията на заинтересованите страни, включително акредитиращи органи и компетентни правоприлагащи органи, относно кандидатстващи или регистрирани организации;

a) разглеждане на съображенията на заинтересованите страни, включително акредитиращи органи и компетентни правоприлагащи органи, както и представителни органи на организациите, относно кандидатстващи или регистрирани организации;

 

Обосновка

Компетентните органи следва да имат възможност да се възползват от наблюденията на организациите, които са регистрирани или са в процес на регистрация, а също така следва да се предвиди механизъм, чрез който организациите могат съвместно да допринасят за ефективното управление на схемата с цел да се гарантира, че компетентните органи функционират по балансиран начин.

Изменение  36

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) компетентният орган е удовлетворен въз основа на получените материални доказателства или от положителен доклад от компетентния правоприлагащ орган, че организацията спазва законовите разпоредби.

в) компетентният орган е удовлетворен въз основа на получените материални доказателства или от доклад от компетентния правоприлагащ орган, че организацията спазва законовите разпоредби.

Обосновка

Като цяло националните регулаторни органи по-скоро потвърждават, че нямат данни, свързани с доказателства за неспазване на разпоредбите, отколкото да предоставят „положителен“ доклад относно спазването на разпоредбите.

Изменение  37

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако компетентен орган получи надзорен доклад от органа за акредитация, от който е видно, че дейностите на проверяващия по околната среда не са извършени задоволително, за да гарантират, че кандидатстващата организация изпълнява изискванията на настоящия регламент, той отказва да регистрира тази организация.

5. Ако компетентен орган получи надзорен доклад от органа за акредитация, от който е видно, че дейностите на проверяващия по околната среда не са извършени задоволително, за да гарантират, че кандидатстващата организация изпълнява изискванията на настоящия регламент, той отказва да регистрира тази организация. Компетентният орган приканва организацията да представи ново заявление за регистрация. Акредитиращият орган извършва проверка на дейностите на проверяващия по околната среда и предоставя възможност на засегнатия проверяващ по околната среда да изрази своето становище по въпроса. Ако той не представи удовлетворително обяснение, неговата акредитация като оценяващ орган съгласно Регламент (ЕО) № 765/2008 временно се прекратява.

Обосновка

Ако внесеното от дадена организация заявление за регистрация бъде отхвърлено, защото дейностите на проверяващия по околната среда не са били проведени в достатъчно адекватна степен, за да се гарантира, че са изпълнени изискванията на настоящия регламент, акредитиращият орган следва да прикани организацията да представи ново заявление и да проведе разследване във връзка с дейностите на проверяващия по околната среда с цел да се избегнат случаи на некомпетентност или корупция.

Изменение  38

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Компетентният орган може да реши да запази регистрацията на организацията, ако бъде доказано, че неспазването е възникнало неволно и че причините за самото неспазване са били отстранени.

Обосновка

На компетентния орган следва да се разреши да запази регистрацията, ако бъде доказано, че неспазването от страна на организацията е възникнало неволно, и следователно по погрешка, и чрез проверка да установи, че причината за неспазването е била отстранена.

Изменение  39

Предложение за регламент

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи създават форум на компетентните органи от всички държави-членки (наричан по-долу „форум“). Той заседава най-малко веднъж годишно в присъствието на представител на Комисията.

1. Комисията създава и подпомага форум на компетентните органи от всички държави-членки (наричан по-долу „форум“). Той заседава най-малко веднъж годишно. Форумът приканва представителните органи на организациите да участват в него.

Обосновка

Не е вероятно подобен форум да проработи, освен ако някой не подсигури централно координиране и финансиране. За тази задача най-подходяща е Комисията.

Участието на представителните органи на организациите ще спомогне за по-доброто приспособяване на системата към потребностите на предприятията.

Изменение  40

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 7 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) организацията е изготвила доклад за екологичните резултати в съответствие с част В от приложение ІV.

в) организацията е изготвила екологична декларация в съответствие с приложение ІV.

Обосновка

Въвеждането на два различни цикъла на докладване и одитиране не е необходимо и може да породи объркване. Вместо това двата цикъла следва да се съчетаят в една ежегодна процедура.

Изменение  41

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. На интервали от не повече от 12 месеца, проверяващият по околната среда заверява актуализираната информация в екологичната декларация или в доклада за екологичните резултати.

2. Без да се засягат разпоредбите на член 7, проверяващият по околната среда заверява, на интервали от не повече от 12 месеца, актуализираната информация в екологичната декларация.

Обосновка

В тази разпоредба не са взети под внимание малките и средни предприятия. Поради това се извършва позоваване на член 7, който би позволил отклонение от ежегодното заверяване за МСП при определени условия.

Изменение  42

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Проверяващият по околната среда е независим, по-специално от одитора или консултанта на организацията, безпристрастен и обективен при изпълнение на своята дейност.

4. Проверяващият по околната среда е независима външна трета страна.

Обосновка

Това изменение изяснява факта, че проверяващият по околната среда е външна трета страна.

Изменение  43

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 8 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) че организацията изпълнява всички приложими законови изисквания, свързани с околната среда.

б) че проверяващият по околната среда не е открил улики, че организацията не изпълнява всички приложими законови изисквания, свързани с околната среда.

Обосновка

Проверяващият по околната среда може само да потвърди, че не е открил улики, че организацията не изпълнява приложимите законови изисквания, свързани с околната среда.

Изменение  44

Предложение за регламент

Член 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Акредитиращите органи, определени от държавите-членки съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № xxxx/2008, са отговорни за акредитацията на проверяващи по околната среда и за надзора върху дейностите, извършени от проверяващи по околната среда в съответствие с настоящия регламент.

1. Държавите-членки определят орган, който да издава разрешителни на проверяващи по околната среда и да отговаря за упражняването на надзор над тези лица или организации, в съответствие с точка 26 от член 2. Този орган изпълнява своите функции по независим и неутрален начин.

2. Акредитиращите органи оценяват компетентността на проверяващите по околната среда с оглед на елементите, посочени в членове 19, 20 и 21 съобразно обхвата на исканата акредитация.

2. Лицензиращите органи оценяват компетентността на проверяващия по околната среда, с оглед на елементите, посочени в членове 19, 20 и 21, съобразно обхвата на исканото разрешително.

3. Обхватът на акредитацията на проверяващи по околната среда се определя съгласно класификацията на стопанските дейности (кодове по NACE), както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006. Този обхват се ограничава от компетентността на проверяващия по околната среда и, при необходимост, се взема под внимание размерът и сложността на дейността.

3. Обхватът на разрешителното за проверяващи по околната среда се определя съгласно класификацията на стопанските дейности, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1893/2006. Този обхват се ограничава от компетентността на проверяващия по околната среда и, при необходимост, се взема под внимание размерът и сложността на дейността.

4. Акредитиращите органи установяват подходящи процедури относно акредитацията, отказа за акредитация, временното прекратяване и отнемането на акредитацията на проверяващи по околната среда, както и относно надзора върху проверяващи по околната среда.

4. Лицензиращите органи установяват подходящи процедури относно акредитацията, отказа за акредитация, временното прекратяване и отнемането на акредитацията на проверяващи по околната среда, както и относно надзора върху проверяващи по околната среда.

Тези процедури включват механизми за разглеждане на съображенията на заинтересованите страни, включително компетентни органи, относно кандидатстващи и акредитирани проверяващи по околната среда.

Тези процедури включват механизми за разглеждане на съображенията на заинтересованите страни, включително компетентни органи и представителни органи на организациите, относно кандидатстващи и лицензирани проверяващи по околната среда.

5. В случай на отказ за акредитация, акредитиращият орган информира проверяващия по околната среда за основанията за това решение.

5. В случай на отказ за издаване на разрешително, лицензиращият орган информира проверяващия по околната среда за основанията за това решение.

6. Акредитиращите органи създават, ревизират и актуализират списък на проверяващи по околната среда и техния обхват на акредитация в своите държави-членки и всеки месец съобщават промените в този списък на Комисията и на компетентния орган в държавата-членка, където се намира акредитиращият орган.

6. Лицензиращите органи създават, ревизират и актуализират списък на проверяващи по околната среда и обхвата на тяхното разрешително в своите държави-членки и всеки месец съобщават промените в този списък на Комисията и на компетентния орган в държавата-членка, където се намира лицензиращият орган.

7. В рамките на правилата и процедурите относно наблюдението на дейностите, както е предвидено в член 5, параграф 3 от Регламент (ЕО) № xxxx/2008, акредитиращият орган изготвя надзорен доклад, в който след консултиране със съответния проверяващ по околната среда се решава за една от следните две констатации:

7. Лицензиращият орган изготвя надзорен доклад, в който след консултиране със съответния проверяващ по околната среда се решава:

a) че дейностите на проверяващия по околната среда не са извършени задоволително, за да гарантират в достатъчна степен изпълнението от организацията на изискванията на настоящия регламент;

a) че дейностите на проверяващия по околната среда не са извършени задоволително, за да гарантират в достатъчна степен изпълнението от организацията на изискванията на настоящия регламент;

б) че проверката и заверяването от проверяващия по околната среда са извършени в нарушение на едно или повече изисквания на настоящия регламент.

б) че проверката и заверяването от проверяващия по околната среда са извършени в нарушение на едно или повече изисквания на настоящия регламент.

Този доклад се предава на компетентния орган в държавата-членка, където организацията е регистрирана или е подала заявление за регистрация и, по целесъобразност, на акредитиращия орган, издал акредитацията.

Този доклад се предава на компетентния орган в държавата-членка, където организацията е регистрирана или е подала заявление за регистрация, и, по целесъобразност, на лицензиращия орган, издал разрешителното.

Обосновка

Издаването на разрешителни за проверяващи по околната среда е равностойно на предоставянето на разрешително за практикуване на определена професия, като е съпоставимо с получаването на разрешително за упражняване на дейност като строителен инженер или финансов одитор, и поради това терминът „акредитиращ орган“ се заменя с термина „лицензиращ орган“.

Важно е да се вземат под внимание становищата, изразени от представителните органи на организациите при установяването на процедури за акредитация, отказ за акредитация или временно прекратяване на акредитацията на проверяващи по околната среда.

Изменение  45

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № xxxx/2008, акредитиращите органи от всички държави-членки заседават най-малко веднъж годишно в присъствието на представител на Комисията (наричано по-долу „заседание на акредитиращите органи“).

1. В рамките на органа, признат съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 765/2008, акредитиращите органи от всички държави-членки заседават най-малко веднъж годишно в присъствието на представител на Комисията (наричано по-долу „заседание на акредитиращите органи“). Заседанието на акредитиращите органи приканва органите, които представляват организациите, да участват в заседанието.

Обосновка

Заседанието на акредитиращите органи следва да има възможност да се възползва от наблюденията на организациите, които са регистрирани или са в процес на регистрация с цел да се гарантира наличието на механизъм, чрез който организациите могат съвместно да допринасят за ефективното управление на схемата с оглед да се гарантира балансираното функциониране на акредитиращите органи.

Изменение  46

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 1 – уводен параграф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Партньорската оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околната среда съгласно настоящия регламент, която трябва да се организира от органа, посочен в член 30, параграф 1, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № xxxx/2008, включва поне оценка на правилата и процедурите, отнасящи се до следното:

1. Партньорската оценка по отношение на акредитацията на проверяващи по околната среда съгласно настоящия регламент, която трябва да се организира от органа, посочен в член 30, параграф 1, в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 765/2008, включва поне оценка на правилата и процедурите, както и на становищата, изразени от самите организации или от тяхно име, отнасящи се до следното:

Изменение  47

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавите-членки гарантират, че компетентните правоприлагащи органи съобщават възможно най-бързо и във всеки случай не по-късно от един месец за неспазване от регистрирана организация на разпоредбите на настоящия регламент на компетентния орган, който е регистрирал организацията.

6. Държавите-членки гарантират, че компетентните правоприлагащи органи съобщават при първа практическа възможност и във всеки случай не по-късно от два месеца за неспазване от регистрирана организация на приложимите законови изисквания във връзка с околната среда на компетентния орган, който е регистрирал организацията.

Обосновка

Изяснява, че този параграф се отнася до съответствие с екологичното законодателство, по отношение на което правоприлагащите органи разполагат с правомощия , а не до съответствие с Регламента за EMAS, който е извън техния контрол. Едномесечен срок може също така да ограничи твърде много правоприлагащите органи при проучването и докладването на нарушения.

Изменение  48

Предложение за регламент

Член 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки приемат план за популяризиране, който включва цели, действия и инициативи за популяризиране на EMAS изобщо и за насърчаване на организации да участват в EMAS.

Държавите-членки подкрепят действия и инициативи за популяризиране на EMAS изобщо и за насърчаване на организации да участват в EMAS.

Обосновка

Не може да се приеме въвеждането на задължителни мерки за популяризиране на EMAS в държавите-членки. Държавите-членки могат да популяризират инструмента EMAS само въз основа на наличните финансови ресурси.

Изменение  49

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите-членки осигуряват предоставянето от местни органи с участието на промишлени сдружения, търговски палати и заинтересовани страни на специфична помощ на групи от организации, които са свързани помежду си чрез географска близост или бизнес дейности, за да отговорят на изискванията за регистрация, както е посочено в членове 4, 5 и 6.

1. Държавите-членки могат да насърчат предоставянето от местни органи с участието на промишлени сдружения, търговски палати и заинтересовани страни на специфична помощ на групи от организации, които са свързани помежду си чрез географска близост или бизнес дейности, за да отговорят на изискванията за регистрация, както е посочено в членове 4, 5 и 6.

Обосновка

EMAS е доброволна система. Държавите-членки не могат да задължат местните органи и други независими организации да сътрудничат във връзка с EMAS.

Изменение  50

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите-членки ежегодно докладват на Комисията за предприетите от тях мерки съгласно настоящия регламент.

Държавите-членки докладват на Комисията на всеки пет години за предприетите от тях мерки съгласно настоящия регламент.

Обосновка

Задължението за ежегодно докладване би създало голяма административна тежест за държавите-членки.

Изменение  51

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Комисията ще публикува наръчник на потребителя, който посочва необходимите стъпки за вземане на участие в EMAS. Този наръчник ще бъде достъпен на всички официални езици и онлайн.

Обосновка

Ясен и лесноразбираем наръчник би могъл да привлече нови участници в схемата. Ако искаме организации от целия ЕС, особено малки организации, да вземат участие, текстът трябва да бъде достъпен на всички езици.

Изменение  52

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията може да насърчава сътрудничеството между държавите-членки с цел, по-специално, да се постигне еднакво и последователно прилагане на правилата в цялата Общност по отношение на следното:

1. Комисията насърчава сътрудничеството между държавите-членки с цел, по-специално, да се постигне еднакво и последователно прилагане на правилата в цялата Общност по отношение на следното:

Обосновка

Това изменение е връзка с предишно изменение на член 15, параграф 1.

Изменение  53

Предложение за регламент

Член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията осигурява информационен обмен и сътрудничество между държавите-членки и други заинтересовани страни относно най-добрата практика по управление на околната среда за съответните сектори, за да се разработят справочни документи по сектори, включващи най-добрата практика по управление на околната среда и показатели за екологични резултати за специфични сектори.

Комисията осигурява информационен обмен и сътрудничество между държавите-членки и други заинтересовани страни относно най-добрата практика по управление на околната среда за съответните сектори, за да се разработят справочни документи по сектори или подсектори, които могат да включват най-добрата практика по управление на околната среда, минимални изисквания за екологични резултати, надвишаващи значително законовия минимум, показатели за екологични резултати за специфични сектори, както и критерии за отлични постижения и рейтингови системи, определящи равнището на постигнатите резултати.

 

След провеждане на консултации с всички заинтересовани страни, които имат отношение към този сектор (подотрасъл), като промишлеността, профсъюзите, търговците на едро, търговците на дребно, вносителите, групите за опазване на околната среда и потребителските организации, Комисията създава работен план, не по-късно от 1 януари 2010 г., който се предоставя на разположение на обществеността. В работния план се посочва индикативен списък за следващите три години на секторите и подотраслите, които ще се считат за приоритетни по отношение на приемането на справочни документи по сектори, с които ще се постави началото, като след това такива ще бъдат изготвени и за всички останали сектори. Работният план се изменя периодично от Комисията след провеждане на консултации с всички съответни заинтересовани страни.

Обосновка

Справочните документи по сектори следва да помогнат на организациите да подобрят своите екологични резултати, а включването на критерии и рейтингови системи би могло да се окаже полезно.

Изменение  54

Предложение за регламент

Член 50

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Комисията преразглежда EMAS с оглед на придобития опит по време на нейното функциониране и на международното развитие. Тя взема под внимание докладите, предадени на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 47.

Комисията преразглежда EMAS не по-късно от пет години след влизането ѝ в сила с оглед на придобития опит по време на нейното функциониране и на международното развитие. Прегледът дава оценка по-специално на въздействието на схемата върху околната среда и на тенденцията по отношение на броя на участниците с оглед вземане на решение за продължаване на действието на схемата. Тя взема под внимание докладите, предадени на Европейския парламент и на Съвета в съответствие с член 47.

Обосновка

EMAS изисква значителни усилия от участващите организации, Комисията и държавите-членки. Това предложение цели да усъвършенства действащия регламент. В рамките на процеса на преразглеждането е необходимо да се извърши справедлива оценка на реалното въздействие на тези промени.

Изменение  55

Предложение за регламент

Приложение I – параграф 2 – буква а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всички организации трябва да отчитат преките аспекти на техните дейности.

Всички организации трябва да отчитат преките аспекти на техните дейности, като се позовават по-специално на основните показатели, посочени в приложение IV.

Обосновка

Следва да съществува ясна връзка между екологичния преглед и докладването за основните показатели. Организациите следва да определят своите основни показатели в екологичния преглед и след това да докладват за тях в екологичната си декларация.

Изменение  56

Предложение за регламент

Приложение II – буква A.3 Планиране – дясна колона Част Б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част Б

Част Б

Допълнителни въпроси, които се вземат под внимание от организациите, прилагащи EMAS

Допълнителни въпроси, които се вземат под внимание от организациите, прилагащи EMAS

 

Организациите, прилагащи EMAS, следва да спазват допълнителните изисквания за екологичен преглед, посочени в приложение I, които се основават на изискванията на стандарт ISO „Планиране”.

Обосновка

Изменението изяснява връзката между приложение II и приложение I. Организациите, подаващи заявление за регистрация по EMAS, трябва да изпълнят допълнителни изисквания, изброени в приложение I, освен тези, които са необходими за сертифициране по ISO.

Изменение  57

Предложение за регламент

Приложение II – буква A.5 Проверка – дясна колона Част Б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Част Б

Част Б

Допълнителни въпроси, които се вземат под внимание от организациите, прилагащи EMAS

Допълнителни въпроси, които се вземат под внимание от организациите, прилагащи EMAS

 

Организациите, прилагащи EMAS, следва да спазват допълнителните изисквания по отношение на вътрешния екологичен одит, посочени в приложение III, и на екологичната декларация, посочени в приложение IV, които се основават на изискванията на стандарт ISO „Проверка”.

Обосновка

Изменението изяснява връзката между приложение II и приложения III и IV. Организациите, подаващи заявление за регистрация по EMAS, трябва да изпълнят допълнителни изисквания, изброени в приложения III и IV, освен тези, които са необходими за сертифициране по ISO.

Изменение  58

Предложение за регламент

Приложение IV – буква В

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В.       Доклад за екологичните резултати

заличава се*

Докладът за екологичните декларации следва да съдържа като минимум елементите и да отговаря на минималните изисквания, както следва:

 

a) обобщение на наличните данни за резултатите на организацията във връзка с нейните екологични цели и задачи по отношение на значимите ѝ въздействия върху околната среда. Докладването следва да бъде за основните показатели и други уместни съществуващи показатели за екологични резултати, както са определени в раздел Г.

 

б) други фактори, касаещи екологичните резултати, включително изпълнението на законови разпоредби във връзка със значимите въздействия на факторите върху околната среда;

 

в) описание на приложимите законови изисквания, свързани с околната среда, и доказателства за спазването на тези изисквания;

 

г) име и акредитационен номер на проверяващия по околната среда, както и дата на заверяване.

 

 

____

*позоваванията на доклади за екологичните резултати следва да бъдат заличени в целия регламент.

Обосновка

Комисията предложи нов механизъм за двойно докладване: на всеки три години организациите ще актуализират своите екологични декларации и ежегодно ще представят доклад за екологичните резултати. Предвид факта, че изискванията за двата документа изглеждат еднакви, вероятно е по-ефективно да се запази действащият механизъм за единно ежегодно докладване, според който организациите трябва да актуализират екологичните си декларации.

Изменение  59

Предложение за регламент

Приложение IV – буква Г – параграф 2 а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) Основните показатели се отнасят за всички видове организации. Те са съсредоточени върху резултатността в следните ключови екологични области:

a) Основните показатели се отнасят за всички видове организации. Те са съсредоточени върху резултатността в следните ключови екологични области:

енергийна ефективност;

енергийна ефективност;

ефективност на използване на материалите;

ефективност на използване на материалите;

води

води

отпадъци

отпадъци

биоразнообразие

биоразнообразие

и емисии

и емисии.

 

Ако една организация счита, че един или повече от основните показатели не съответстват на нейните преки екологични аспекти, тя предоставя обосновка в този смисъл.

Обосновка

Основните показатели са важен нов елемент в регламента и притежават потенциал да укрепят системата. Въпреки това следва да се даде възможност за гъвкавост по въпроса кои показатели да се прилагат, за да се гарантира тяхното съответствие.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) е доброволна схема на ЕС, която подпомага организациите при определяне, наблюдение, измерване и докладване на тяхното екологично въздействие. След като беше въведена за първи път през 1995 г., през 2001 г. обхватът ѝ беше разширен по отношение на организации както от обществения, така и от частния сектор. Схемата изисква независима проверка на данните и прозрачност и комуникация със заинтересованите страни с оглед дългосрочно подобряване на екологичните резултати.

По време на десетгодишния период на съществуване на EMAS бяха установени множество алтернативни доброволни инструменти и стандарти на национално и на международно равнище. Някои от тези нови системи привличат повече участници от EMAS. Международният стандарт ISO 14001, например, се превърна във водеща система за управление на околната среда (EMS) и се предпочита пред EMAS, тъй като се счита, че не е толкова скъпоструващ. ISO 14001 има около 130 000 участници в световен мащаб и 35 000 в ЕС. Понастоящем EMAS има около 4 200 регистрирани организации в ЕС, като тази цифра не се е увеличила значително в сравнение с данните от 2004 г. за около 3 100 регистрирани участници. По отношение на най-добре представената в EMAS държава-членка, Германия, се отбелязва тенденция за спад от 1 672 организации през 2004 г. на 1 415 през 2008 г. Въпреки това има известно нарастване на броя на регистрациите в EMAS в други държави-членки, като например Испания, където броят на организациите е отбелязал скок от 411 през 2004 г. на 1 027 през 2008 г.

Комисията заявява, че макар изискванията за регистрация по EMAS да са по-строги, екологичните резултати са по-добри отколкото при другите системи за управление на околната среда. Проблемът се състои в това, че, тъй като тези схеми са сравнително „млади”, проучванията на резултатите не водят до еднозначни заключения, както показват собствените проучвания на Комисията относно EMAS.

Комисията използва възможността, предоставена от прегледа на EMAS, за да предложи някои промени, насочени към опростяване на системата и увеличаване на броя на участниците до 35 000 в рамките на 10 години, което представлява същото равнище на участие, като броя на участниците от ЕС в ISO 14001. Промените включват:

· „корпоративна регистрация” за организации, разположени в няколко държави-членки.

· „групова регистрация” за организации, които желаят да работят съвместно за регистрация.

· Намалени такси и по-малка честота на докладване за МСП.

· Изискване към държавите-членки да активизират действията си за популяризиране на схемата и призив за въвеждане на стимули с оглед насърчаване на участието.

· Допълнително подпомагане от Комисията чрез въвеждането на справочни документи по сектори

Докладчикът приветства тези промени.

Съществуват, обаче, някои области, в които Комисията и държавите-членки биха могли да направят повече за привличането на организации за регистрация в EMAS, без това да доведе до застрашаване на екологичния ѝ облик.

· Опростяване на изказа и по-добро структуриране на предложението би улеснило организациите в придържането към изискванията. Едно от измененията призовава Комисията да публикува наръчник на потребителя на EMAS, който би следвало да бъде особено полезен за малките организации. Други изменения изясняват връзката между различните изисквания, посочени в приложенията.

· Привеждането на определенията на EMAS в съответствие с ISO 14001 би помогнало на организациите по-лесно да се прехвърлят от ISO към EMAS. Следователно са внесени изменения в този смисъл, освен в случаите когато съществува ясна причина за промяна на определението.

· Комисията предлага нов тригодишен цикъл на докладване, в допълнение към съществуващия ежегоден цикъл на докладване. Това изглежда ненужно и може да предизвика объркване. Редица изменения съчетават двата цикъла в единна процедура, провеждана всяка година или, в случая на МСП, на всеки две години.

· Чрез EMAS Комисията се стреми към подобряване на спазването на законодателството на ЕС в областта на околната среда. В тази връзка тя предлага организациите да могат да искат уверение за съответствие от регулаторните органи. Като цяло националните регулаторни органи няма да бъдат склонни да предоставят подобна „позитивна декларация” за съответствие, но могат да предоставят декларация в смисъл, че не разполагат с информация за случаи на несъответствие. Внесено е изменение в тази връзка.

·  Въвеждането на справочни документи по сектори е важен нов елемент в регламента, който следва да бъде подкрепен. Комисията следва да бъде насърчена да приеме цялостни справочни документи за колкото е възможно повече сектори или подсектори.

· Предложените основни показатели са подходящо допълнение и следва да подпомогнат организациите при докладването на екологичните им резултати. Въпреки това не всички общи показатели ще бъдат от значение за дадена организация, като следва да се даде възможност за отклонение от списъка, при условие че се представи обосновка за това. Справочните документи по сектори следва също така да заменят общите показатели с показатели, специфични за сектора.

· Комисията предлага намаляване на ограниченията за използване на запазения знак на EMAS, но трябва да бъде ясно, че запазеният знак не може да се използва върху опаковки и продукти, тъй като това създава опасност от объркване с екомаркировката.

· Комисията и държавите-членки биха могли да направят повече за насърчаване на участието в EMAS, като например обявяване на награди на EMAS и посочване на EMAS като условие за изпълнение на договори за строителство и услуги.

В заключение докладчикът разбира значението на продължаването на схемата EMAS и на предоставянето на необходимото време, за да могат предложените промени да привлекат повече участници, като запазят екологичния облик на схемата. За да се постигне това, EMAS трябва да бъде опростена и добавената ѝ стойност трябва да бъде изяснена на потенциалните участници. Комисията трябва да продължи обективно да наблюдава напредъка на EMAS. Ако при следващия преглед броят на участващите организации не се е увеличил, както е планирано, ще бъдат необходими алтернативни предложения.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS)

Позовавания

COM(2008)0402 – C6-0278/2008 – 2008/0154(COD)

Дата на представяне на ЕП

16.7.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

2.9.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

2.9.2008 г.

IMCO

2.9.2008 г.

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

10.9.2008 г.

IMCO

10.9.2008 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Linda McAvan

1.10.2008 г.

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2009 г.

 

 

 

Дата на приемане

17.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Domenico Antonio Basile

Дата на внасяне

20.2.2009 г.

Правна информация - Политика за поверителност