RAPORT Ühise lennunduspiirkonna arendamine Iisraeliga

23.2.2009 - (2008/2136(INI))

Transpordi- ja turismikomisjon
Raportöör: Luca Romagnoli

Menetlus : 2008/2136(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0090/2009
Esitatud tekstid :
A6-0090/2009
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ühise lennunduspiirkonna arendamise kohta Iisraeliga

(2008/2136(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga „Ühise lennunduspiirkonna arendamine Iisraeliga” (KOM(2007)0691);

–   võttes arvesse oma 17. jaanuari 2006. aasta resolutsiooni ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamise kohta[1];

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A6‑0090/2008),

A. arvestades, et terviklike lennunduskokkulepete sõlmimise eeltingimus on õigusnormide, eriti ohutust, turvalisust, konkurentsi, riigiabi, keskkonda ja töötajate õigusi käsitlevate õigusnormide lähendamine;

B.  arvestades, et läbirääkimistel tervikliku lennutranspordilepingu üle Iisraeliga peab komisjon tuginema liikmesriikide ja teiste huvitatud osaliste kogemustele ja teabele ning neid kaasama nii enne ja pärast läbirääkimisi kui ka läbirääkimiste ajal;

C. arvestades, et Iisrael on Lähis-Ida kõige olulisem lennundusturg, millel on suur kasvupotentsiaal ja strateegiline asukoht Euroopa ning Lähis-Ida ja kaugemate piirkondade vahel,

1.  väljendab heameelt läbirääkimiste alustamise üle Iisraeliga tervikliku lennutranspordilepingu sõlmimiseks;

2.  rõhutab lepingu olulisust ühise lennunduspiirkonna laiendamiseks tingimuste loomisel;

3.  rõhutab, et leping ei tohiks piirata praeguste kahepoolsete lepingute abil saavutatud juurdepääsu turule;

4.  rõhutab, et leping peaks olema turulepääsu seisukohast tasakaalustatud ning edasine turgude avamine peab olema järkjärguline, vastastikune ja jätkusuutlik;

5.  rõhutab, et turgude avamisele peab alati eelnema õigusnormide lähendamine ohutuse, turvalisuse, keskkonna, riigiabi ja konkurentsiõiguse, samuti töötajate õiguste osas, ning et liberaliseerimine peab olema seotud võrdsete tingimuste saavutamisega nendes valdkondades;

6.  tunnistab, et pikkade ja keskmise pikkusega vahemaade puhul on lennutransport kiireim riikide, kohtade ja inimeste ühendamise viis ning see jääb ka tulevikus kiiruse ja hinna poolest kõige atraktiivsemaks transpordiliigiks;

7.  tunnistab lennundussektori olulist rolli töökohtade loomisel nii otseselt kui kaudselt, eelkõige selliste paikade ühendamisel, kus muid konkurentsivõimelisi transpordiliike ei ole; sellegipoolest ergutab intermodaalsuse ning teiste transpordiliikide kasutamist ja arendamist;

8.  tunnistab, et lennundussektoril on teatav negatiivne mõju keskkonnale, eelkõige müraallika ja olulise heitmete tekitajana; seepärast peab hädavajalikuks, et leping annaks võimaluse võtta Euroopa Liidus keskkonnaga seotud meetmeid, et vähendada lennunduse mõju vee ja õhu kvaliteedile ja müratasemele;

9.  rõhutab, et lepingus tuleks sätestada ranged lennuohutuse ja turvalisuse eeskirjad;

10.  rõhutab, et läbirääkimisi tuleks pidada tihedas koostöös liikmesriikidega, kellel on selleks vajalikud teadmised ja kogemused;

11.  palub komisjonil tagada, et parlament ja kõik asjaomased sidusrühmad saavad läbirääkimiste vältel põhjalikku teavet ja nendega konsulteeritakse;

12. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

  • [1]  ELT C 287 E, 24.11.2006, lk 84.

SELETUSKIRI

Läbirääkimised

Oma teatises ühise lennunduspiirkonna arendamise kohta Iisraeliga teeb komisjon ettepaneku Iisraeliga läbirääkimisteks ja tervikliku avatud lennunduslepingu sõlmimiseks ning kutsub nõukogu üles volitama komisjoni alustama läbirääkimisi sellise lepingu üle.

Aprillis 2008 volitas nõukogu komisjoni alustama Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide nimel nende vastavate pädevuste raames läbirääkimisi Iisraeliga, eesmärgiga sõlmida terviklik lennutranspordileping.

Pärast mitut ettevalmistavat kohtumist toimus esimene läbirääkimiste voor komisjoni ja Iisraeli vahel 9.–10. detsembril 2008 Brüsselis, kus osapooled leppisid kokku tulevase terviklepingu üldistes põhimõtetes, nagu turgude järkjärguline avamine ja õiguslik koostöö. Nad määrasid kindlaks ka konkreetsed teemad, mis nõuavad põhjalikumat arutelu, näiteks liiklusõigused, teenindusajad, rentimine koos meeskonnaga, turvalisus, konkurents ja õigusnormide järkjärguline lähendamine. Läbirääkimiste järgmine voor toimub 2009. aasta esimeses kvartalis.

Läbirääkimiste taust

Iisrael on ELi jaoks tähtis partner Lähis-Idas ja Euroopa naabruspoliitikas. ELi suhteid Iisraeliga reguleeritakse Euroopa – Vahemere piirkonna partnerluse kaudu, mis kehtestati ELi-Iisraeli assotsiatsioonilepinguga ning Barcelona protsessi piirkondliku mõõtmega. Assotsiatsioonileping sisaldab eesmärki tugevdada koostööd transpordivaldkonnas, näeb ette lepinguosaliste vahelise õigusalase koostöö, eelkõige lennuohutuse ja -julgestuse valdkonnas ning soodustab tehnoloogilist ja uurimisalast koostööd transpordisektoris, sealhulgas ka lennunduse alal.

2004. aasta detsembris kiitsid mõlemad osapooled heaks ELi ja Iisraeli ühise Euroopa naabruspoliitika tegevuskava Iisraeli toetamiseks edasisel integreerumisel Euroopa majandus- ja sotsiaalstruktuuridesse. Kõnealune tegevuskava jõustus aprillis 2005. Tegevuskavas sätestatud prioriteedid on järgmised: tihedam koostöö tsiviillennunduse, sealhulgas lennuliikluse korraldamise valdkonnas (osalemine programmis ühtne Euroopa taevas), ohutus- ja julgestusküsimused, samuti vastastikune tunnustav leping lennukõlblikkuse alal ning üldise lennunduslepingu sõlmimise võimalikkuse uurimine.

Lisaks pidas komisjon Iisraeliga horisontaalseid läbirääkimisi, eesmärgiga lahendada õiguslikud küsimused, mida Euroopa Kohus avatud õhuruumi („Open Skies”) juhtumite puhul tõstatas, nt ühenduse määramissäte, lennukikütuse maksustamine ja hind. Kokkulepe allkirjastati 9. detsembril 2008 ning parlamendiga konsulteeritakse selle horisontaalkokkuleppe sõlmimise küsimuses peagi. Iisrael kinnitas oma kindlat kava rääkida ELiga läbi tervikliku lennutranspordilepingu sõlmimise üle, kui horisontaalkokkulepe sõlmitakse.

Läbirääkimiste eesmärk on sõlmida Iisraeliga terviklik leping ühise lennunduspiirkonna kohta, mis ühendab turgude avamise regulatiivse koostöö ja/või lähendamisega vastastikuse tunnustamise kaudu ELi lennundusõiguse võtmevaldkondades. Nende valdkondade hulka kuuluvad lennuohutus, turvalisus, keskkonnakaitse ning riigiabi- ja konkurentsieeskirjade kohaldamine, mille eesmärk on tagada võrdsed tingimused ja aus konkurents.

Iisrael on Euroopa Liidu suurimad kaubanduspartnereid Euroopa – Vahemere piirkonnas. Ta on kaasatud Euroopa Ühenduse teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse raamprogrammi. EL ja Iisrael on samuti parafeerinud lepingu Iisraeli osalemise kohta programmis Galileo. Iisraelil on kahepoolsed lennunduslepingud 21 liikmesriigiga ning samuti paljude muude rahvusvaheliste partnerriikidega. Iisrael on Euroopa jaoks ka kasvav turismiturg, mis toob kaasa suurema nõudluse lennundusteenuste järele.

Ühenduse lennuettevõtjate jaoks on Iisrael väga oluline turg. Rohkem kui poole Iisraeli lennuliiklusest moodustavad ühendused on ELi liikmesriikidega (2007. aastal 5,5 miljonit reisijat).

Iisrael on Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni kauaaegne liige ning on alla kirjutanud ka muudele mitmepoolsetele lennunduslepingutele. Iisrael suhtub Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni kehtestatud kohustustesse väga tõsiselt ning toetab aktiivselt rahvusvahelistes lennunduseeskirjades sätestatud järjepidevust ja kvaliteeti. Iisraeli lennutranspordi ohutusalane suutlikkus on kõrgetasemeline ning lennundusjulgestus ilmselt maailma kõige karmim. Iisrael on pühendunud keskkonnakaitsele ning tema lennuettevõtjate töötajatel on hea sotsiaalne kaitse ja nende professionaalsus on kõrgetasemeline. Lennuettevõtjate litsentsimise menetlus on range. Iisrael kohaldab oma lennutranspordialase tegevuse ja selle reguleerimise suhtes kõrgeid standardeid, millega pannakse kindel alus lennundusalaste õigusaktide ja ELi õigustiku lähendamisele. Euroopa Lennundusohutusamet ja Iisrael on juba alla kirjutanud töökorraldusele, mis hõlmab lennukõlblikkussertifikaate.

ELi liikmesriigid ja Iisrael on tavapäraselt pidanud läbirääkimisi piiratud kahepoolsete lennunduslepingute üle, mille puhul on turu avatus vähendatud ja lennuettevõtjate jaoks turutingimused ranged. Ühenduse tasandil sõlmitava lennunduslepinguga kehtestataks võrdsed võimalused kõikidele ühenduse ja Iisraeli lennuettevõtjatele ning võimaldataks kõikide liikmesriikide reisijatel saada kasu sarnastest tingimustest ning tihedamast konkurentsist, mis võib kaasa tuua tihedama lennuliikluse ning odavamad ja paremad teenused lendamiseks ELi ja Iisraeli vahel.

EL peab tagama Euroopa standarditega samaväärsete ühiste standardite rakendamine oma majandussuhetes Vahemere piirkonna partneritega. Seda on võimalik teha üksnes terviklepingu abil, mille üle toimuvad läbirääkimised ühenduse tasandil ning millega nähakse ette lennundusstandardite ja -menetluste vastastikune tunnustamine.

Eelnevat arvesse võttes usub raportöör, et terviklikud läbirääkimised Iisraeliga on ülioluline samm ELi ja Iisraeli lennundussuhete edasiseks arendamiseks ja ühise lennunduspiirkonna laiendamiseks kogu Euroopa – Vahemere piirkonnale. Lepingu sõlmimine toob nii lennuettevõtjatele kui ka reisijatele kaasa paremad majandusliku ja sotsiaalse arengu võimalused.

Samal ajal on vaja tegeleda tihedama lennuliikluse keskkonnamõjudega ja tagada võrdsed tingimused. Samuti on oluline tagada jätkuv teabevahetus komisjoni, liikmesriikide, parlamendi ja sidusrühmade vahel.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

34

1

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool