Betänkande - A6-0090/2009Betänkande
A6-0090/2009

BETÄNKANDE om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel

23.2.2009 - (2008/2136(INI))

Utskottet för transport och turism
Föredragande: Luca Romagnoli

Förfarande : 2008/2136(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0090/2009
Ingivna texter :
A6-0090/2009
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel

(2008/2136(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen med titeln ”Om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel” (KOM(2007)0691),

–   med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2006 om fortsatt utveckling av EU:s luftfartspolitik gentemot länder utanför EU[1],

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A6‑0090/2009), och av följande skäl:

A. Rättslig konvergens är en förutsättning för att omfattande luftavtal ska kunna slutas på ett framgångsrikt sätt, särskilt i förhållande till bestämmelserna om säkerhet, skydd, konkurrens, statsstöd, miljö och arbetstagarnas rättigheter.

B.  När kommissionen förhandlar om ett omfattande luftfartsavtal med Israel måste den utnyttja sakkunskap och information från medlemsstaterna och andra berörda parter och involvera dem före, under och efter förhandlingarna.

C. Israel är den viktigaste luftfartsmarknaden i Mellanöstern och har en stor tillväxtpotential. Israel innehar också en strategisk ställning som en bro mellan Europa och Mellanöstern och gentemot regioner som ligger längre bort.

1.  Europaparlamentet välkomnar att man förbundit sig att föra förhandlingar med Israel om ett omfattande luftfartsavtal.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av ett avtal för att utarbeta villkor för ett utvidgat gemensamt luftrum.

3.  Europaparlamentet betonar att avtalet inte får begränsa det marknadstillträde som redan nåtts i befintliga bilaterala avtal.

4.  Europaparlamentet betonar att avtalet bör vara välavvägt vad gäller marknadstillträde. Dessutom måste marknadsöppningen ske stegvis, vara ömsesidig och hållbar.

5.  Europaparlamentet betonar att en öppning av marknaderna alltid måste respektera rättslig konvergens vad gäller säkerhet, skydd, miljöfrågor, statsstöd och konkurrens. Arbetstagarnas rättigheter och graden av avreglering måste vara kopplad till den nivå där lika villkor uppnås på dessa områden.

6.  Europaparlamentet erkänner att vad gäller långa och medellånga sträckor är luftfarten det snabbaste sättet att koppla samman länder, platser och människor och kommer även i fortsättningen att vara det attraktivaste transporsättet vad gäller hastighet och kostnader.

7.  Europaparlamentet erkänner att luftfartssektorn bidrar på ett avgörande sätt till att skapa sysselsättning, både direkt och indirekt, och särskilt till att koppla samman platser i världen där det för tillfället inte finns några andra konkurrenskraftiga transportslag. Parlamentet uppmuntrar dock till att man använder och utvecklar intermodalitet och andra transportslag.

8.  Europaparlamentet erkänner att luftfartsektorn har vissa negativa miljöeffekter, särskilt som en ljudkälla och en bidragande faktor till förorenande utsläpp. Parlamentet anser därför att det är viktigt att avtalet ger EU en möjlighet att vidta åtgärder vad gäller miljön för att minska luftfartens konsekvenser för vattnet, luftkvaliteten och bullernivåerna.

9.  Europaparlamentet understryker att det i avtalet bör ingå strängare bestämmelser för flygsäkerheten och luftfartsskyddet.

10.  Europaparlamentet understryker att förhandlingar bör föras i nära samarbete med medlemsstaterna, som har den sakkunskap och erfarenhet som behövs för att bistå i förhandlingar i dessa frågor.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att parlamentet och andra viktiga aktörer informeras och rådfrågas till fullo under förhandlingarna.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

  • [1]  EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 84.

MOTIVERING

Förhandlingarna

I sitt meddelande om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel föreslår kommissionen att förhandlingar inleds i syfte att sluta ett omfattande luftfartsavtal med Israel och uppmanar rådet att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ett sådant avtal.

I april 2008 bemyndigande rådet kommissionen tillstånd att inleda förhandlingar med Israel på gemenskapens och medlemsstaternas vägnar, inom ramen för dessas behörighet, i syfte att få till stånd ett omfattande luftfartsavtal.

Efter flera förberedande möten hölls den första förhandlingsrundan mellan kommissionen och Israel den 9–10 december 2008 i Bryssel, där parterna kom överens om de stora riktlinjerna för ett framtida omfattande avtal, såsom ett gradvis öppnande av marknaderna och samarbete på lagstiftningsområdet. Parterna fastställde också de punkter som kräver mer djupgående diskussioner, såsom trafikrättigheter, ankomst- och avgångstider, inhyrning med besättning (”wet-leasing”), säkerhet, konkurrens och ett stegvist genomförande av en rättslig konvergens. Nästa förhandlingsrunda kommer att äga rum under det första kvartalet 2009.

Bakgrunden till förhandlingarna

Israel är en viktig partner för EU i Mellanöstern och för den europeiska grannskapspolitiken. Ramen för EU:s relationer med Israel utgörs av det partnerskap mellan Europa och Medelhavsområdet som upprättades genom associeringsavtalet mellan EU och Israel och den regionala dimensionen av Barcelonaprocessen. I associeringsavtalet ingår målet ett fördjupat samarbete på transportområdet och läggs grunden för ett rättsligt samarbete mellan parterna, särskilt när det gäller flygsäkerhet och luftfartsskydd. Dessutom uppmuntras samarbete inom forskning och teknik på transportområdet och inom luftfartssektorn.

I december 2004 paraferade båda parter en gemensam handlingsplan för den europeiska grannskapspolitiken för EU och Israel som ska främja Israels fortsatta integration i de europeiska ekonomiska och sociala strukturerna. Handlingsplanen trädde i kraft i april 2005. Prioriteringarna i handlingsplanen är följande: Ett ökat samarbete inom den civila luftfarten, bl.a. på områdena trafikledning (deltagande i det gemensamma europeiska luftrummet), flygsäkerhet och luftfartsskydd, liksom ett avtal om ömsesidigt erkännande av luftvärdighet samt en analys av vilka möjligheter som finns till ett omfattande luftfartsavtal.

Kommissionen har dessutom hållit övergripande förhandlingar med Israel för att lösa de återstående rättliga frågorna som EG-domstolen tog upp i ”Open Skies”-domarna, såsom utseende av lufttrafikföretag, beskattning av flygbränsle och prissättning. Det framförhandlade avtalet undertecknades den 9 december 2008 och parlamentet kommer inom kort att rådfrågas om slutandet av detta övergripande avtal. Då det övergripande avtalet undertecknades bekräftade den israeliska sidan sitt åtagande om att förhandla fram ett omfattande lufttransportavtal med EU.

Syftet med dessa förhandlingar är att sluta ett omfattande avtal om ett gemensamt luftrum med Israel, som skulle innebära en öppning av marknaden i kombination med en parallell process mot ett rättsligt samarbete och/eller harmonisering genom ömsesidigt erkännande av viktiga områden inom EU:s luftfartslagstiftning. Dessa prioriterade områden omfattar flygsäkerhet, luftfartsskydd, miljöskydd och tillämpning av regler för statligt stöd och konkurrensregler för att garantera lika villkor och rättvisa konkurrensförhållanden.

Israel är en av EU:s viktigaste handelspartner i Europa-Medelhavsområdet. Landet är associerat till Europeiska gemenskapens ramprogram för forskning och utveckling. EU och Israel har också paraferat ett avtal om Israels deltagande i Galileo. Israel har bilaterala luftfartsavtal med 21 medlemsstater och med ett stort antal andra internationella partner. Israel är också en växande turistmarknad för Europa, vilket innebär en ökad efterfrågan på lufttrafik.

För gemenskapsflyg är Israel en mycket viktig marknad. Mer än hälften av lufttrafiken till och från Israel (5,5 miljoner passagerare 2007) är med EU:s medlemsstater.

Israel har länge varit medlem av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) och har också undertecknat andra multilaterala luftfartsavtal. Israel tar sina ICAO-förpliktelser på stort allvar och stöder proaktivt konsekvens och kvalitet i den internationella luftfartslagstiftningen. Flygsäkerheten inom den israeliska luftfarten är hög och luftfartsskyddet är antagligen det mest heltäckande i hela världen. Israel har åtagit sig att respektera miljöskyddsnormer. Anställda vid israeliska flygbolag har dessutom ett gott socialt skydd och uppvisar stor professionalism. Tillståndsgivningen för flygbolag sker på ett stringent sätt. De stränga israeliska normerna när det gäller såväl drift som lagstiftning på lufttransportområdet utgör en god grund för harmonisering med gemenskapens luftfartslagstiftning. EASA (Europeiska byrån för luftfartssäkerhet) har redan undertecknat en överenskommelse om luftvärdighetscertifiering.

EU:s medlemsstater och Israel har i det förgångna förhandlat fram restriktiva bilaterala luftfartsavtal med en mindre marknadsöppning och stränga marknadsvillkor för företagen. Ett luftfartsavtal på gemenskapsnivå skulle skapa lika villkor för alla gemenskapens och Israels flygbolag, och också innebära att passagerare i de olika medlemsstaterna kan dra nytta av liknande villkor och en ökad konkurrens mellan flygbolag vilket kan leda till fler, förmånligare och bättre luftfartstjänster mellan EU och Israel.

EU bör se till att det finns gemensamma normer som överensstämmer med europeiska normer i de ekonomiska relationerna med partner i Medelhavet. Det kan endast uppnås genom ett omfattande luftfartsavtal som förhandlas fram på EU-nivå och som lägger grunden för rättsligt samarbete eller åtminstone ett ömsesidigt erkännande av luftfartsnormer och luftfartsförfaranden.

På grundval av ovanstående anser föredraganden att omfattande förhandlingar med Israel är ett viktigt steg mot en ytterligare utveckling av förbindelserna mellan EU och Israel och en utvidgning av det gemensamma luftrummet i hela Euromedområdet. Om avtalet sluts kommer det att ge upphov till ökade möjligheter till ekonomisk och social utveckling för både flygbolag och passagerare.

Samtidigt är det nödvändigt att ta hand om miljökonsekvenserna av den ökade trafiken, och att garantera lika villkor. Det är också viktigt att garantera ett ständigt informationsflöde mellan kommissionen, medlemsstaterna, parlamentet och de olika aktörerna.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

17.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

1

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Corien Wortmann-Kool