ZPRÁVA o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství

23. 2. 2009 - (KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS)) - *

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

Postup : 2008/0183(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0091/2009

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství

(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0563),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0353/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a stanovisko Výboru pro rozvoj venkova (A6-0091/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství a přispělo k soudržnosti regionů EU snížením hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony s různou úrovní rozvoje.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby.

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby. Nový evropský režim rozdělování potravin nejchudším osobám musí i nadále zabezpečovat, že budou dodrženy cíle SZP, a zajištěním vyváženého, harmonického a udržitelného rozvoje všech regionů přispívat k dosažení cílů soudržnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Postupné reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních cen nicméně vyústily ve výrazné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné.

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Rostoucí napětí na světovém trhu se zemědělskými surovinami a postupné rušení nástrojů pro orientaci výroby a skladování uplatňovaných v rámci postupných reforem SZP však snížilo potravinovou soběstačnost EU co do množství a sortimentu dostupných výrobků i do schopnosti EU uspokojit potravinové potřeby svých nejchudších občanů a reagovat na potravinové krize či mezinárodní spekulace. Veřejný úřad ovšem nemůže ze dne na den ukončit program, který již byl zahájen. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné. Tržní nákupy by se měly uskutečňovat podle pravidel hospodářské soutěže, přičemž by se měly podporovat produkty pocházející ze Společenství.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Režim Společenství nemůže být jediným řešením rostoucí potřeby potravinové pomoci ve Společenství. Pro zajišťování potravin jsou stejně důležité vnitrostátní politiky prováděné veřejnou správou a mobilizace občanské společnosti. Režim Společenství se silným prvkem soudržnosti však může posloužit jako model rozdělování potravin nejchudšímu obyvatelstvu, může pomoci vytvořit součinnost a povzbudit veřejnost a soukromé iniciativy, jejichž cílem je lepší zajišťování potravin pro potřebné obyvatele. Vzhledem ke geografickému rozptýlení omezených dostupných intervenčních zásob v členských státech může dále přispět k jejich lepšímu využití. Režim Společenství by se tedy neměl dotknout žádné podobné vnitrostátní politiky.

(6) Režim Společenství nemůže být jediným řešením rostoucí potřeby potravinové pomoci ve Společenství. Pro zajišťování potravin jsou stejně důležité vnitrostátní politiky prováděné veřejnou správou a mobilizace občanské společnosti. Režim Společenství se silným prvkem soudržnosti však může posloužit jako model rozdělování potravin nejchudšímu obyvatelstvu, a to zejména v méně rozvinutých oblastech, může pomoci vytvořit součinnost a povzbudit veřejnost a soukromé iniciativy, jejichž cílem je lepší zajišťování potravin pro potřebné obyvatele. Vzhledem ke geografickému rozptýlení omezených dostupných intervenčních zásob v členských státech může dále přispět k jejich lepšímu využití. Režim Společenství by se tedy neměl dotknout žádné podobné vnitrostátní politiky.

Odůvodnění

Bylo by užitečné, kdyby se program přednostně zaměřil na méně rozvinuté oblasti, protože právě v těchto oblastech je potřeba potravin větší.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Za účelem plného využití soudržného rozměru režimu Společenství a posílení tím vytvořené součinnosti a za účelem zajištění řádného plánování by se mělo zajistit, aby členské státy spolufinancovaly program rozdělování potravin. Měly by být zajištěny maximální podíly spolufinancování Společenství a finanční příspěvek Společenství by měl být přidán na seznam opatření způsobilých pro financování z Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) stanovených v čl. 3 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005. Vyšší míra spolufinancování by se měla použít v prvních letech žádosti o pozměněný program, aby se tak zajistila nepřetržitá vysoká míra čerpání prostředků, postupné zavádění spolufinancování, a byl by tak umožněn hladký přechod a bez přerušení režimu z důvodu možného nedostatku zdrojů.

vypouští se

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Podíl příspěvku z EZZF by měl být nastaven tak, aby odrážel situaci v členských státech, jež jsou pro financování z Fondu soudržnosti způsobilé, jak je uvedeno v příloze I rozhodnutí Komise 2006/596/ES nebo v příslušných následujících rozhodnutích, aby se posílila ekonomická a sociální soudržnost Společenství.

(8) Příspěvek z EZZF by měl být nastaven tak, aby odrážel situaci v členských státech, jež jsou pro financování z Fondu soudržnosti způsobilé, jak je uvedeno v příloze I rozhodnutí Komise 2006/596/ES nebo v příslušných následujících rozhodnutích, aby se posílila ekonomická a sociální soudržnost Společenství;

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Zkušenosti prokázaly, že pokud jde o řízení dotčeného režimu, jsou žádoucí jistá zlepšení, zejména pak poskytnutí dlouhodobého výhledu prostřednictvím víceletých plánů členským státům a pověřeným organizacím. Komise by tedy měla pro provedení režimu stanovit tříleté plány založené na žádostech členských států, které sdělí Komisi, a na ostatních informacích, jež bude Komise považovat za důležité. Členské státy by měly založit své žádosti o potravinové výrobky, které mají být v rámci tříletého plánu rozděleny, na vnitrostátních programech rozdělení potravin a stanovit své cíle a priority pro rozdělování potravin těm nejchudším osobám. Komise by pro přidělení dostupných prostředků měla určit objektivní metodologii.

(9) Zkušenosti prokázaly, že pokud jde o řízení dotčeného režimu, jsou žádoucí jistá zlepšení, zejména pak poskytnutí dlouhodobého výhledu prostřednictvím víceletých plánů členským státům a pověřeným organizacím. Komise by tedy měla pro provedení režimu stanovit tříleté plány založené na žádostech členských států, které sdělí Komisi, a na ostatních informacích, jež bude Komise považovat za důležité. Členské státy by měly založit své žádosti o potravinové výrobky, které mají být v rámci tříletého plánu rozděleny, na vnitrostátních programech potravinové pomoci a stanovit své cíle a priority pro rozdělování potravin těm nejchudším osobám. Komise by pro přidělení dostupných prostředků měla určit objektivní metodologii. Ve výjimečných situacích, kdy je množství potřebných osob vyšší, než se předpokládalo, mohou členské státy Komisi požádat, aby plány přezkoumala.

Odůvodnění

V rámci tříletého plánování není možné odhadnout dopady, které mohou mít na strukturu společnosti výjimečné okolnosti, jako například změna klimatu. V potaz je třeba brát rovněž události, jako je současná hospodářská krize, jejichž dopady byly neočekávané.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty zakoupí na trhu tak, aby potravinové produkty mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.

1. Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty pocházející ze Společenství, a to přednostně čerstvé potravinové výrobky z místní produkce, zakoupí na trhu tak, aby mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.

Potravinové produkty se zakoupí na trhu pouze v případě, že nebudou k dispozici intervenční zásoby vhodné pro režim rozdělování potravin.

Potravinové produkty pocházející ze Společenství se zakoupí na trhu pouze v případě, že nebudou k dispozici intervenční zásoby vhodné pro režim rozdělování potravin.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy, které si přejí účastnit se uvedeného režimu, sdělí Komisi informace o vnitrostátních programech rozdělování potravin, včetně požadavků na množství potravinových produktů, které mají být během tříletého období rozděleny, a ostatní příslušné informace.

2. Členské státy, které si přejí účastnit se uvedeného režimu, sdělí Komisi informace o vnitrostátních programech potravinové pomoci, včetně údajů týkajících se hlavních rysů a cílů, příslušných organizací, požadavků na množství potravinových produktů, které mají být během tříletého období rozděleny, a ostatních příslušných informací.

Odůvodnění

Většina stávajících vnitrostátních potravinových programů, které se týkají nejchudších obyvatel, nesouvisí pouze s rozdělováním potravin. Formulace „potravinová pomoc“ vystihuje stávající opatření přesněji. Navíc je třeba přesněji určit, jaké informace mají být ve vnitrostátních programech obsaženy.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 3 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tříletý plán stanoví roční finanční příděly Společenství pro každý členský stát a Komise určí minimální roční finanční příspěvky členských států v souladu s metodou, která bude stanovena prováděcími pravidly přijatými v souladu s čl. 43 písm. g). Přidělení prostředků na druhý a třetí rok programu jsou orientační. Členské státy, které se režimu účastní, každoročně potvrdí požadavek uvedený v odstavci 2. Na základě těchto potvrzení Komise každý následující rok v rámci položek, jež jsou v rozpočtu k dispozici, rozhodne o definitivním přidělení prostředků.

Tříletý plán stanoví roční finanční příděly Společenství pro každý členský stát, jež určí Komise v souladu s metodou, která bude stanovena prováděcími pravidly přijatými v souladu s čl. 43 písm. g). Přidělení prostředků na druhý a třetí rok programu jsou orientační. Členské státy, které se režimu účastní, každoročně potvrdí požadavek uvedený v odstavci 2. Na základě těchto potvrzení Komise každý následující rok v rámci položek, jež jsou v rozpočtu k dispozici, rozhodne o definitivním přidělení prostředků.

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 4 – pododstavec 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

 

 

V místě výdeje umístí tyto organizace informační tabuli nebo v případě, že se jedná o mobilní výdejnu, vylepí na ni ceduli oznamující, že dotyčné sdružení využívá evropského programu potravinové pomoci. Toto oznámení slouží k tomu, aby byli příjemci informováni o tom, že dostávají podporu od Společenství.

Odůvodnění

Systému označování samotných produktů by se v této situaci využívat nemělo. Označování produktů evropským symbolem by vedlo k dalším nákladům: u mléčných produktů se tyto náklady odhadují na 10 % a u těstovin na 3 % ceny výrobku. Tímto způsobem ušetřené peníze by bylo možné vynaložit na nákup potravin. Označování zde ostatně neslouží ani jako nástroj sledovatelnosti, neboť dbát o sledovatelnost obsahu pomoci je v každém případě povinností sdružení a kontrolu v této věci zajišťují platební agentury.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 5 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) včas Komisi informují o vývoji, jež má na provádění programů rozdělování potravin vliv.

b) Komisi informují o vývoji, jež má na provádění programů rozdělování potravin vliv.

Odůvodnění

Bude-li třeba toto ustanovení upřesnit, mělo by se tak učinit jasnou formou v prováděcích pravidlech. Použitý výraz „včas“ je příliš vágní, a jako takový by měl být vypuštěn.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 6 – pododstavec 1 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) náklady na produkty zakoupené na trhu.

b) náklady na produkty zakoupené na trhu v souladu s pravidly hospodářské soutěže.

Odůvodnění

V souvislosti s tržními nákupy musí být vyloučena jakákoliv možnost zneužití programu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 6 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) náklady na přepravu potravinových produktů a správní náklady, vzniklé určeným organizacím, které jsou s prováděním režimu přímo spojeny.

b) náklady na přepravu a skladování potravinových produktů a správní náklady, vzniklé určeným organizacím, které jsou s prováděním režimu přímo spojeny.

Odůvodnění

Náklady na přepravu lze snížit zřízením pomocných tranzitních stanovišť na trase mezi dodavatelem a místním sdružením. Náklady na přepravu potravin by bylo možné omezit i tak, že by se zkombinoval rozvoz potravin vícera dobročinných sdružení působících v téže oblasti. Tímto sloučením zdrojů by se dosáhlo významných úspor, neboť náklady na přepravu se mohou v závislosti na počtu přepravovaných palet pohybovat od faktoru 1 až 7.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Členské státy stanoví, s případným přihlédnutím k místním okolnostem, horní hranici celkových nákladů na přepravu a skladování a celkových administrativních nákladů (včetně komunikačních nákladů), která odpovídá procentnímu podílu zakoupených či výměnou získaných produktů. Členské státy rozdělí poskytnuté finanční prostředky na tyto tři výdajové položky. Všechny poskytnuté prostředky, které se nevyužijí, lze vyhradit na nákup potravinových produktů.

Odůvodnění

V programu potravinové pomoci jsou náklady na přepravu hrazeny do výše 4,5 %. Tento režim není uspokojivý. Dodavatelé využívají možností skýtaných touto paušálně stanovenou hranicí co nejvíce bez ohledu na skutečné náklady, přičemž úspory nákladů nelze převést a využít k nákupu potravin. Členské státy by měly mít možnost rozdělit finanční prostředky na výdaje na přepravu, skladování a na administrativní výdaje, a omezit tak výdaje a usnadnit jejich kontrolu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Společenství spolufinancuje způsobilé náklady v rámci režimu.

7. Společenství financuje způsobilé náklady v rámci režimu.

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Výše spolufinancování ze strany Společenství nesmí přesáhnout:

vypouští se

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) u tříletého plánu, který začíná 1. ledna 2010, 75 % způsobilých nákladů, nebo 85 % způsobilých nákladů ve členských státech, jež jsou způsobilé pro financování z Fondu soudržnosti na období 2007–2013 podle přílohy I rozhodnutí Komise 2006/596/ES;

vypouští se

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) u dalších tříletých plánů 50 % způsobilých nákladů nebo 75 % způsobilých nákladů ve členských státech, jež jsou způsobilé pro financování Fondu soudržnosti na období 2007–2013 podle přílohy I rozhodnutí 2006/596/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Bude-li stanoveno, že se členské státy musejí na programu v určité míře finančně spolupodílet, může se stát, že se jej některé z nich nebudou moci účastnit. Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci plně financovány ze strany EU. Problémy mohou nastat zejména v členských státech s nízkým příjmem na jednoho obyvatele, jejichž rozpočet se potýká s finančními potížemi.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 3

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 184 – odst. 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„9) nejpozději do 31. prosince 2012 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění režimu rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství podle článku 27 a všechny příslušné návrhy.“.

„9) nejpozději do 31. prosince 2011 Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění režimu rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství podle článku 27, návrh rozhodnutí o pokračování režimu po uplynutí stávajícího finančního období a v případě nutnosti všechny ostatní příslušné návrhy.“

Odůvodnění

Zpravodaj se domnívá, že zpráva by měla být předložena dříve, jelikož na základě hodnocení režimu je třeba přijmout rozhodnutí ohledně let následujících (nové finanční perspektivy na období od roku 2013).

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Boj proti chudobě je jedním z nejvážnějších problémů, se kterým se Evropská unie potýká.

Podle údajů Eurostatu bylo v EU-25 v roce 2006 ohroženo chudobou 79 milionů osob, přičemž 43 milionů osob bylo na pokraji hladovění. Mezi tyto osoby patří bezdomovci, strádající rodiny, nezaměstnaní, rodiče samoživitelé, přistěhovalci, žadatelé o azyl, lidé pokročilého věku nebo lidé s omezenými příjmy a postižené děti. Členské státy, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007, se nacházejí v obzvláště složité situaci. V některých zemích čelí chudobě 20 % obyvatel. V samotném Polsku je nebezpečí chudoby vystaveno 11 milionů obyvatel, v Německu 9 milionů obyvatel. Tyto údaje ukazují, že potřeba potravinové pomoci je velmi vysoká.

Je třeba mít na paměti, že transformace, kterou prošly země, jež přistoupily k EU teprve nedávno, vedla k zásadnímu rozvrstvení příjmů mezi jednotlivými skupinami společnosti. To platí zejména pro některé z těchto zemí, kde rozdíly v příjmech a v životní úrovni neustále rostou. Chudobou trpí zejména rodiny žijící v malých městech a obyvatelé venkovských oblastí. Počet osob, které nemají prostředky na zajištění svých základních životních potřeb, stále roste.

Program rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství přispěl během 22 let své existence k dosažení dvou hlavních cílů SZP, jmenovitě ke stabilizaci trhu snížením intervenčních zásob a k zajištění nezbytných zásob potravin pro nejchudší obyvatele Unie.

Tento program samozřejmě nemůže vyřešit problém nedostatku potravin a chudoby některých občanů EU, dokáže jej však držet v určitých mezích. Podle dostupných údajů využilo tohoto programu v roce 2006 přibližně 13 milionů osob z 15 členských států. V roce 2008 se projektu, na který bylo vyčleněno 305 milionů EUR, následně dobrovolně zúčastnilo 19 členských států. Pro 43 milionů osob, které potřebují pomoc, je však tato částka stále nedostačující.

Přidělování potravin nejen snižuje chudobu nejchudších obyvatel Unie, ale mění také vztah k Evropské unii a SZP a pohled na ně. Jakékoli omezení finančních prostředků přidělených na tento program nebo jeho zrušení by proto mohlo vést k negativní reakci veřejnosti a k posílení pozice euroskeptiků.

Návrh Evropské komise

Komise navrhuje přezkoumání programu rozdělování potravin na základě následujících prvků:

-          Dva zdroje zásobování. Potraviny je možné získat buď z intervenčních zásob nebo z trhu. Posledně jmenovaná možnost by už nebyla omezena na situace dočasné nedostupnosti intervenčních zásob. Nicméně tam, kde jsou vhodné intervenční zásoby k dispozici, dostane jejich použití přednost.

-          Širší nabídka rozdělovaných potravin. Aby se zlepšila nutriční vyváženost potravin poskytovaných v rámci programu, nebudou se již rozdělované výrobky omezovat pouze na ty, na něž se vztahuje intervence. Volbu potravin by prováděly orgány členských států na základě kritérií výživy a rozdělování by bylo řešeno ve spolupráci s partnery občanské společnosti.

-          Dlouhodobé hledisko. Činnosti spojené s rozdělováním potravin vyžadují dlouhodobé plánování a pečlivou přípravu ze strany příslušných vnitrostátních orgánů a partnerů občanské společnosti. Plán Společenství pro rozdělování potravin by byl zřízen na tři roky, což by zvýšilo jeho efektivitu. Množství pomoci na druhý a třetí rok by bylo pouze orientační a muselo by být později potvrzeno rozpočtovým orgánem.

-          Jasnější priority. Členské státy by založily své požadavky na pomoc na vnitrostátních programech rozdělování potravin a stanovily by své cíle a priority pro rozdělování potravin těm nejchudším.

-          Spolufinancování. Zavedení spolufinancování by bylo základem pro soudržnost tohoto programu, zajistilo by řádné plánování a posílilo součinnost. V zájmu zajištění hladkého zavedení a nepřetržitého čerpání velkého množství dotací z fondů Společenství by se podíl spolufinancování Společenství u plánu na roky 2010–2012 stanovil na 75 % a u států podporovaných z fondu soudržnosti na 85 %. Podíl spolufinancování Společenství by pak na roky 2013–2015 činil 50 %, resp. 75 %.

-          Intenzivnější sledování a častější předkládání zpráv. Počet povinně podávaných zpráv na různých úrovních by se zvýšil a patřila by mezi ně i zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě předkládaná nejpozději k 31. prosinci 2012.

Postoj Evropského parlamentu

Ve svém prohlášení ze dne 4. dubna 2006 o zásobování schválených dobročinných organizací za účelem provádění evropského programu potravinové pomoci určené nejchudším osobám vyjádřil Evropský parlament své obavy o budoucnost tohoto programu a s vědomím nezbytnosti uspokojit potravinové potřeby nejchudšího obyvatelstva vyzval Komisi a Radu, aby z evropského programu potravinové pomoci učinily trvalý nástroj.

Nedávno, dne 22. května 2008, přijal Evropský parlament usnesení o vzrůstajících cenách v EU a v rozvojových zemích, ve kterém zdůraznil základní povahu práva na potravu a potřebu zlepšit nepřetržitý přístup všech osob k takovému množství potravin, které jim umožní vést aktivní a zdravý život.

Zpravodaj vítá skutečnost, že Evropská komise uznává důležitost programu potravinové pomoci EU (a jejího rozdělování).

Zároveň také vítá návrh Komise zlepšit systém pro výběr výrobků poskytovaných v rámci tohoto programu, což jistě povede k lepšímu uspokojení stávajících potřeb. Vzhledem k tomu, že došlo ke značnému omezení intervenčních nákupů je nezbytné, aby potraviny určené na pomoc nejchudšímu obyvatelstvu pocházely také z nákupů na trzích. To však nic nemění na skutečnosti, že hlavní část potravin musí i nadále pocházet z rezerv vzniklých na základě intervence na zemědělských trzích. Zpravodaj se domnívá, že program rozdělování potravin nejchudším osobám by měl i nadále tvořit součást Společné zemědělské politiky, a to i přesto, že produkty, které se využívají k realizaci tohoto programu, pocházejí ve stále menší míře z intervenčních nákupů.

SZP ovlivňuje trh s potravinami na jedné straně tím, že zajišťuje odpovídající zásobování potravinami, a na druhé straně tím, že ovlivňuje jejich ceny. Fluktuace cen má dopad zejména na osoby s nejnižšími příjmy a program rozdělování potravin nejchudším osobám v EU je účinným prostředkem, jak ovlivnit SZP tak, aby se situace těchto osob zlepšila. Kromě toho realizace programu stimuluje vnitřní poptávku a snižuje závislost na nástrojích pomoci na zemědělských trzích Společenství (např. intervenční nákupy, soukromé skladování, vývozní náhrady).

Zpravodaj sdílí názor Komise, že je třeba stanovit priority a vypracovat dlouhodobý plán. Prodloužení programu na období tří let umožní účinnější využívání dostupných prostředků. Kromě toho zajistí nepřetržité zásobování potravinami, zejména v době největší potřeby, tedy na podzim a v zimě. Upozorňuje však, že vzhledem k tomu, že finanční prostředky jsou zajištěny pouze pro období, na něž se vztahuje finanční výhled 2007–2013, je třeba začít dříve s hodnocením. Navrhuje tedy, aby se hodnocení provedlo ještě předtím, než bude rozhodnuto o novém finančním výhledu na období po roce 2013.

Zpravodaj navíc nesouhlasí s navrhovaným procentním podílem spolufinancování. Zavedení požadavku spolufinancování programu může vést k tomu, že některé členské státy omezí svou účast na tomto programu nebo se jej přestanou účastnit úplně. To se týká zejména členských států, které mají nízké příjmy na jednoho obyvatele a jejichž státní rozpočet se potýká s problémy. O to důležitější je to nyní, kdy světem otřásá finanční krize, jejíž dopady výrazně pociťuje také evropské hospodářství.

Zpravodaj proto navrhuje, aby byly programy potravinové pomoci v plné míře financovány z prostředků EU.

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (12. 2. 2009)

pro Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

k návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky a nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“), pokud jde o rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství
(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Navrhovatel: Florencio Luque Aguilar

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Hospodářská krize, kterou nyní Evropa prochází, způsobí, že v nejbližších letech vzroste počet lidí, kteří se budou nacházet pod hranicí chudoby. Již nyní se pod hranicí chudoby nachází 16 % celkové populace (80 milionů lidí). V souvislosti s krizí je proto prvořadým úkolem zajistit, aby byl i nadále uskutečňován program pomoci Společenství, který zajišťuje dodávky potravin pro nejchudší obyvatele.

Tím, že dochází k postupnému snižování intervenčních zásob, však mizí také nástroj, který byl až dosud pro zásobování nejchudších obyvatel Společenství potravinami velmi užitečný a který současně zajišťoval evropským producentům stálé ceny.

Nový režim navrhovaný Evropskou komisí přichází s myšlenkou, aby se hlavním nástrojem pro zásobování nejchudších obyvatel potravinami stal nákup přímo na trhu. Výhodou tohoto návrhu je, že se tak rozšíří sortiment rozdělovaných produktů, čímž se přispěje k tomu, aby strava nejchudších obyvatel byla vyváženější. Tato myšlenka nicméně přináší také určité nevýhody.

Především nezaručuje priority Společenství, ačkoli jsou zemědělci členských států hlavními subjekty společné zemědělské politiky a hnací silou ekonomiky v mnoha zemědělských oblastech. Je třeba mít na zřeteli, že tento nový nástroj spadá do SZP, a tudíž by bylo na místě držet se v co největší míře zásad této politiky a mít přitom na paměti, že evropští zemědělci a chovatelé dobytka hrají v rozvoji zemědělských oblastí ústřední roli.

Návrh Komise rovněž do evropského programu poprvé zavádí povinné spolufinancování, čímž vzniká nebezpečí, že některé členské státy nebudou moci pokrýt veškeré náklady.

Alternativou tohoto návrhu, která by zajistila, aby spolufinancování nebylo překážkou pro zahájení programu, by mohlo být omezení podílu členských států na výdajích na 40 % příspěvku Společenství, což je podíl, který odpovídá výši dodatečného rozpočtu na příští rok. Tímto způsobem by se zajistilo alespoň pokračování opatření zahájených v minulých letech. Evropská komise hodlá zvýšit rozpočet pro tento režim v roce 2009 o 200 milionů eur. Tím dosáhne částky 500 milionů eur, kterou doplní příspěvky jednotlivých států.

Spolufinancování režimu je pro charitativní organizace, které se zabývají rozdělováním potravin, tím nejobávanějším aspektem, neboť hrozí, že se stane překážkou pro další pokračování opatření zahájených v minulých letech. Je rovněž možné, že se náklady v nadcházejících letech zvýší v důsledku rostoucích cen potravin.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 1

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství.

(1) Nařízení Rady (EHS) č. 3730/87 ze dne 10. prosince 1987, kterým se stanoví obecná pravidla pro dodávky potravin z intervenčních zásob organizacím pověřeným jejich rozdělením nejchudším osobám ve Společenství, které bylo následně zrušeno a začleněno do nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, poskytovalo po více než dvě desetiletí spolehlivý zdroj potravin k rozdělování těm nejchudším osobám ve Společenství a přispělo k soudržnosti regionů EU snížením hospodářských a sociálních rozdílů mezi regiony s různou úrovní rozvoje.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby.

(2) Mezi cíle společné zemědělské politiky (SZP) podle čl. 33 odst. 1 Smlouvy patří vedle stabilizace trhů zajištění toho, že se dodávky dostanou ke spotřebitelům za rozumné ceny. Plány rozdělování potravin prováděné v rámci dotčeného režimu po léta úspěšně přispívaly k dosažení obou cílů a snižováním potravinové nejistoty pro nejchudší osoby ve Společenství prokázaly, že jsou významným nástrojem, který napomáhá k široké dostupnosti potravin v rámci Společenství a zároveň snižuje intervenční zásoby. Nový evropský režim rozdělování potravin nejchudším osobám musí i nadále zabezpečovat, že budou dodrženy cíle SZP, a zajištěním vyváženého, harmonického a udržitelného rozvoje všech regionů přispívat k dosažení cílů soudržnosti.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Má-li se zajistit pokračování opatření, která již byla přijata, a má-li se zabránit tomu, aby spolufinancování programu znesnadňovalo jeho optimální provádění, je třeba, aby se přijatá ustanovení více zaměřovala na nutnost předcházet nadměrnému zatížení rozpočtů členských států.

Odůvodnění

Většina členských států požaduje, aby veškeré výdaje programu byly hrazeny z rozpočtu Společenství. Navrhovatel přichází s kompromisním řešením.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Postupné reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních cen nicméně vyústily ve výrazné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné.

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Rostoucí napětí na světovém trhu se zemědělskými surovinami a postupné rušení nástrojů pro orientaci výroby a skladování uplatňovaných v rámci postupných reforem SZP však snížilo potravinovou soběstačnost EU co do množství a sortimentu dostupných výrobků i do schopnosti EU uspokojit potravinové potřeby svých nejchudších občanů a reagovat na potravinové krize či mezinárodní spekulace. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné.

Odůvodnění

Postupné reformy SZP vyústily ve snížení počtu intervenčních nástrojů, avšak hlavními příčinami úbytku zásob a omezení sortimentu dostupných výrobků je nárůst světové poptávky po zemědělských potravinových i nepotravinových výrobcích a rostoucí míra spekulací (srov. nepokoje z důvodu nedostatku potravin atd.)

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Postupné reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních cen nicméně vyústily ve výrazné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby tam, kde nejsou dostupné.

(5) Stávající režim rozdělování potravin spočívá v distribuci výrobků z intervenčních zásob Společenství, dočasně doplňovaných tržními nákupy. Postupné reformy SZP a příznivý rozvoj výrobních cen nicméně vyústily ve výrazné snížení intervenčních zásob a sortimentu dostupných výrobků. V důsledku této skutečnosti by se zdrojem zásob pro dotčený režim měly rovněž stát tržní nákupy, aby vhodným způsobem doplňovaly intervenční zásoby, přičemž upřednostňovány budou čerstvé potravinové výrobky z místní produkce.

Odůvodnění

V rámci režimu rozdělování potravin by se měla věnovat zvláštní pozornost kvalitě potravinových výrobků, které jsou rozdělovány nejchudšímu obyvatelstvu. Z toho vyplývá výzva k nákupům zdravých a čerstvých potravinových výrobků na místních trzích, což přispěje k udržitelnosti výroby, zpracování, rozdělování a spotřeby potravin.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 1

 

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

1. Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty zakoupí na trhu tak, aby potravinové produkty mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.

Potravinové produkty se zakoupí na trhu pouze v případě, že nebudou k dispozici intervenční zásoby vhodné pro režim rozdělování potravin.

1. Produkty z intervenčních zásob mohou být využívány nebo se potravinové produkty pocházející ze Společenství, a to přednostně čerstvé potravinové výrobky z místní produkce, zakoupí na trhu tak, aby mohly být prostřednictvím organizací určených členskými státy rozděleny nejchudšímu obyvatelstvu ve Společenství.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 1

 

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

7. Společenství spolufinancuje způsobilé náklady v rámci režimu.

7. Prostředky Společenství jsou pro účely financování režimu čerpány z příspěvků členských států pouze do výše 40 %.

Odůvodnění

Během posledních let investovala Evropská unie do potravinové pomoci zhruba 300 milionů eur, což je částka, která byla plně kryta z rozpočtu Společenství. Pro příští rok však Komise plánuje rozpočet zvýšit na 500 milionů eur. Charitativní organizace se obávají, že návrh Komise týkající se spolufinancování celého programu ztíží v některých členských státech jeho provádění. Smyslem předloženého pozměňovacího návrh je tudíž zajistit, aby se v činnostech zahájených v minulosti pokračovalo, a to tak, že se horní hranice pro spolufinancování omezí na 40 % příspěvku Společenství, což procentuálně odpovídá zvýšení rozpočtu o 200 milionů eur, které Komise plánuje na rok 2009.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení – pozměňující akt

Čl. 2 – odst. 1

Nařízení (ES) č. 1234/2007

Čl. 27 – odst. 7 – pododstavec 2 – návětí

 

Text navržený Komisí

Pozměňovací návrh

Výše spolufinancování ze strany Společenství nesmí přesáhnout:

Výše spolufinancování ze strany Společenství u opatření, jejichž celkové náklady nepředstavují více než 40 % příspěvku Společenství, nesmí přesáhnout:

Odůvodnění

Během posledních let investovala Evropská unie do potravinové pomoci zhruba 300 milionů eur, což je částka, která byla plně kryta z rozpočtu Společenství. Pro příští rok však Komise plánuje rozpočet zvýšit na 500 milionů eur. Charitativní organizace se obávají, že návrh Komise týkající se spolufinancování celého programu ztíží v některých členských státech jeho provádění. Smyslem předloženého pozměňovacího návrh je tudíž zajistit, aby se v činnostech zahájených v minulosti pokračovalo, a to tak, že se horní hranice pro spolufinancování omezí na 40 % příspěvku Společenství, což procentuálně odpovídá zvýšení rozpočtu o 200 milionů eur, které Komise plánuje na rok 2009.

POSTUP

Název

Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhu)

Referenční údaje

(KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Příslušný výbor

AGRI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

21.10.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

20.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

12.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

41

0

3

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

POSTUP

Název

Rozdělování potravin nejchudším osobám ve Společenství (změna jednotného nařízení o společné organizaci trhu)

Referenční údaje

KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Datum konzultace s EP

15.10.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

21.10.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Projednání ve výboru

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

7

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski