BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

23.2.2009 - (KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS)) - *

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
Ordfører: Czesław Adam Siekierski

Procedure : 2008/0183(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0091/2009

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2008)0563),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0353/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A6‑0091/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, senere ophævet og integreret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, blev der etableret en pålidelig kilde til fødevarer bestemt til uddeling til de dårligst stillede i Fællesskabet, som har fungeret i over 20 år.

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, senere ophævet og integreret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, blev der etableret en pålidelig kilde til fødevarer bestemt til uddeling til de dårligst stillede i Fællesskabet, som har fungeret i over 20 år og bidraget positivt til EU-regionernes samhørighed ved at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regioner med forskellige udviklingsniveauer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Formålet med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. De programmer for uddeling af fødevarer, der i løbet af årene er gennemført inden for rammerne af denne ordning, har i høj grad bidraget til at nå begge disse mål, og udover at have forbedret fødevaresikkerheden for de socialt dårligst stillede, har de vist sig at være et uundværligt værktøj, når det gælder om at sikre den generelle fødevareforsyning i Fællesskabet og nedbringe interventionslagrene.

(2) Formålet med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. De programmer for uddeling af fødevarer, der i løbet af årene er gennemført inden for rammerne af denne ordning, har i høj grad bidraget til at nå begge disse mål, og udover at have forbedret fødevaresikkerheden for de socialt dårligst stillede, har de vist sig at være et uundværligt værktøj, når det gælder om at sikre den generelle fødevareforsyning i Fællesskabet og nedbringe interventionslagrene. Den nye europæiske ordning for fødevarehjælp til de socialt dårligst stillede skal også fremover sikre, at målsætningen med den fælles landbrugspolitik overholdes, og bidrage til, at samhørighedsmålene nås, ved at sikre en afbalanceret, harmonisk og bæredygtig udvikling for alle regioner.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik og en gunstig udvikling i producentpriserne har ført til en reduktion af interventionslagrene og indskrænket varesortimentet. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, når der ikke er egnede lagre til rådighed.

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Voksende spændinger på verdensmarkedet for landbrugsråvarer og den gradvise afskaffelse af styringsværktøjer for produktion og oplagring, som er sket i forbindelse med de på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik, har nedbragt EU's selvforsyning med fødevarer med hensyn til såvel de tilgængelige mængder som varesortimentet samt begrænset dens evne til at reagere på de dårligst stilledes fødevarebehov eller nogen som helst form for fødevarekrise eller international spekulation. En offentlig myndighed kan dog ikke afslutte et iværksat program fra den ene dag til den anden. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, når der ikke er egnede lagre til rådighed. Markedsopkøbene skal ske på en konkurrenceorienteret måde, hvor man dog tilskynder til køb af EU-produkter.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Et Fællesskabsprogram kan ikke stå alene, når det gælder om at tackle det voksende behov for fødevarehjælp i Fællesskabet. De politikker, som medlemsstaternes egne forvaltninger gennemfører, og mobiliseringen af civilsamfundet spiller en lige så stor rolle med hensyn til at sikre de dårligst stillede fødevareforsyninger. En Fællesskabsordning med et stærkt samhørighedspolitisk element kan dog tjene som model for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede, bidrage til at skabe synergi og tilskynde til offentlige og private initiativer, der tager sigte på at øge fødevaresikkerheden for de dårligst stillede. En Fællesskabsordning kan også bidrage til en bedre udnyttelse af de reducerede lagre, der er til rådighed, og som er spredt over et stort geografisk område. Fællesskabsordningen bør derfor heller ikke anfægte de nationale politikker på området.

(6) Et Fællesskabsprogram kan ikke stå alene, når det gælder om at tackle det voksende behov for fødevarehjælp i Fællesskabet. De politikker, som medlemsstaternes egne forvaltninger gennemfører, og mobiliseringen af civilsamfundet spiller en lige så stor rolle med hensyn til at sikre de dårligst stillede fødevareforsyninger. En Fællesskabsordning med et stærkt samhørighedspolitisk element kan dog tjene som model for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede, særligt i de mindre udviklede regioner, bidrage til at skabe synergi og tilskynde til offentlige og private initiativer, der tager sigte på at øge fødevaresikkerheden for de dårligst stillede. En Fællesskabsordning kan også bidrage til en bedre udnyttelse af de reducerede lagre, der er til rådighed, og som er spredt over et stort geografisk område. Fællesskabsordningen bør derfor heller ikke anfægte de nationale politikker på området.

Begrundelse

Programmet bør først og fremmest være tilpasset de mindre udviklede regioner, da fødevareuddelingen til de dårligst stillede dér er særlig vigtig.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) For fuldt ud at kunne drage fordel af Fællesskabsordningens samhørighedspolitiske dimension og styrke den synergi, som derved skabes, og for at sikre korrekt planlægning bør det fastsættes, at medlemsstaterne medfinansierer fødevarehjælpeprogrammet. Fællesskabets medfinansiering bør fastsættes til den maksimale sats, og dets finansielle bidrag bør føjes til listen over foranstaltninger, som der kan ydes støtte til gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL), jf. artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005. I de første år efter den reviderede ordnings gennemførelse bør der anvendes højere medfinansieringssatser for at sikre, at midlerne fortsat udnyttes optimalt, og for at bane vejen for en gradvis indførelse af medfinansiering, således at overgangen bliver glidende og det undgås, at ordningen i givet fald indstilles som følge af manglende ressourcer.

udgår

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Ved fastsættelsen af bidraget fra EGFL bør der for at styrke den økonomiske og sociale samhørighed i Fællesskabet tages hensyn til situationen i de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, jf. listen i bilag I til Kommissionens beslutning 2006/596/EF eller senere relevante beslutninger.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Erfaringen viser, at forvaltningen af ordningen bør forbedres på visse punkter, navnlig for at give medlemsstaterne og de organisationer, der er udpeget til at uddele fødevarer, mere langsigtede perspektiver, hvilket kan opnås ved hjælp af flerårige planer. Kommissionen bør derfor på grundlag af de ansøgninger, som medlemsstaterne skal sende til Kommissionen, og andre oplysninger, som den måtte finde relevante, opstille planer for tre år ad gangen for ordningens gennemførelse. Medlemsstaterne bør basere deres anmodninger om fødevarer, der skal uddeles inden for en given treårsplan, på de nationale programmer for uddeling af fødevarer, idet de gør rede for deres mål og prioriteringer for fødevareuddelingen til de dårligst stillede personer. Kommissionen bør fastlægge en objektiv metode for tildeling af de midler, der er til rådighed.

(9) Erfaringen viser, at forvaltningen af ordningen bør forbedres på visse punkter, navnlig for at give medlemsstaterne og de organisationer, der er udpeget til at uddele fødevarer, mere langsigtede perspektiver, hvilket kan opnås ved hjælp af flerårige planer. Kommissionen bør derfor på grundlag af de ansøgninger, som medlemsstaterne skal sende til Kommissionen, og andre oplysninger, som den måtte finde relevante, opstille planer for tre år ad gangen for ordningens gennemførelse. Medlemsstaterne bør basere deres anmodninger om fødevarer, der skal uddeles inden for en given treårsplan, på de nationale fødevarehjælpeprogrammer, idet de gør rede for deres mål og prioriteringer for fødevareuddelingen til de dårligst stillede personer. Kommissionen bør fastlægge en objektiv metode for tildeling af de midler, der er til rådighed. Undtagelsesvis, når antallet af dårligt stillede personer er højere end forudset, kan medlemsstaterne opfordre Kommissionen til at revidere programmet.

Begrundelse

I et treårigt program kan man ikke indkalkulere de konsekvenser, ekstraordinære fænomener som f.eks. klimafænomener kan have på socialstrukturen. Også udviklinger som den nuværende økonomiske krise, hvis konsekvenser ikke kan forudses, må der tages højde for.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der stilles produkter fra interventionslagrene til rådighed, eller der opkøbes fødevarer på markedet, således at de organisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, kan uddele dem til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet.

1. Der stilles produkter fra interventionslagrene til rådighed, eller der opkøbes fødevarer af fællesskabsoprindelse på markedet, i første række lokalt producerede friske fødevarer, således at de organisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, kan uddele dem til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet.

Der må kun købes fødevarer på markedet, hvis interventionslagrene ikke er tilstrækkelige, eller hvis disse ikke er egnede til at blive uddelt gennem fødevareuddelingsordningen.

Der må kun købes fødevarer af fællesskabsoprindelse på markedet, hvis interventionslagrene ikke er tilstrækkelige, eller hvis disse ikke er egnede til at blive uddelt gennem fødevareuddelingsordningen.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, skal sende Kommissionen oplysninger om deres nationale programmer for uddeling af fødevarer, som skal indeholde en ansøgning om de mængder fødevarer, der skal uddeles i den pågældende treårsperiode, samt andre relevante oplysninger.

2. Medlemsstater, der ønsker at deltage i ordningen, skal sende Kommissionen oplysninger om deres nationale fødevarehjælpeprogrammer, som skal indeholde oplysninger om de vigtigste karakteristika og målsætninger, de relevante organisationer, ansøgningerne om de mængder fødevarer, der skal uddeles i den pågældende treårsperiode, samt andre relevante oplysninger.

Begrundelse

De fleste eksisterende nationale programmer for fødevarer til de dårligst stillede personer omfatter mere end uddeling. Udtrykket "fødevarehjælpeprogrammer" er et mere præcist udtryk for de eksisterende initiativer. Indholdet af de nationale programmer bør desuden defineres bedre.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 3 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Treårsplanen skal vise Fællesskabets årlige finansielle tildelinger pr. medlemsstat og medlemsstaternes årlige finansielle minimumsbidrag, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med den metode, der fastlægges i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter artikel 43, litra g). Tildelingerne for programmets andet og tredje år er vejledende. Medlemsstater, der deltager i ordningen, skal hvert år bekræfte de ansøgninger, der er nævnt i stk. 2. Når ansøgningerne er bekræftet, træffer Kommissionen hvert følgende år afgørelse om de endelige tildelinger inden for rammerne af de bevillinger, der er til rådighed på budgettet.

Treårsplanen skal vise Fællesskabets årlige finansielle tildelinger pr. medlemsstat, som Kommissionen fastsætter i overensstemmelse med den metode, der fastlægges i de gennemførelsesbestemmelser, der vedtages efter artikel 43, litra g). Tildelingerne for programmets andet og tredje år er vejledende. Medlemsstater, der deltager i ordningen, skal hvert år bekræfte de ansøgninger, der er nævnt i stk. 2. Når ansøgningerne er bekræftet, træffer Kommissionen hvert følgende år afgørelse om de endelige tildelinger inden for rammerne af de bevillinger, der er til rådighed på budgettet.

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 4 – afsnit 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse institutioner sørger for opsætning af en informationstavle ved de steder, hvor fødevarerne uddeles, eller af en selvklæbende plakat på mobile fordelingsenheder, hvor der gøres opmærksom på, at den pågældende organisation modtager fødevarer under det europæiske fødevarehjælpeprogram. Denne bekendtgørelse er midlet til at oplyse modtagerne om, at støtten kommer fra Fællesskabet.

Begrundelse

Systemet med produktmærkning bør opgives. Anbringelsen af det europæiske symbol på produkterne medfører meromkostninger. For mælkeprodukter skønnes udgifterne at beløbe sig til 10 % og for pastaprodukter til 3 % af produktpriserne. De penge, der derved spares, kan anvendes til køb af fødevarer. I øvrigt sikrer denne mærkning ikke sporbarheden, for det er stadig organisationernes forpligtelse at sørge for den ingrediensmæssige sporbarhed, og kontrollen hermed varetages af betalingsorganet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 5 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) holde Kommissionen rettidigt underrettet om ændringer, der har konsekvenser for gennemførelsen af programmerne for uddeling af fødevarer.

(b) holde Kommissionen underrettet om ændringer, der har konsekvenser for gennemførelsen af programmerne for uddeling af fødevarer.

Begrundelse

Hvis der er behov for en mere præcis angivelse, bør en sådan fremgå af gennemførelsesbestemmelserne. Udtrykket " rettidigt" er for vagt og bør derfor udgå.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udgifterne til fødevarer, der opkøbes på markedet.

b) udgifterne til fødevarer, der opkøbes på markedet under konkurrenceorienterede former.

Begrundelse

Programmet må ikke muliggøre misbrug i forbindelse med markedsopkøb.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 6 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udgifterne til transport af fødevarerne og de administrative udgifter, som de udpegede organisationer, der er direkte involveret i gennemførelsen af ordningen, har afholdt.

(b) udgifterne til transport og opbevaring af fødevarerne og de administrative udgifter, som de udpegede organisationer, der er direkte involveret i gennemførelsen af ordningen, har afholdt.

Begrundelse

Transportudgifterne kan sænkes ved oprettelse af mellemfordelingssteder på vejen mellem leverandørerne og den lokale organisation.

Fælles transport af fødevarer til flere velgørende organisationer, som er aktive inden for samme område, vil nemlig medføre besparelser i transportudgifterne. Ved fælles anvendelse af støttemidlerne opnås der væsentlige besparelser, for alt efter antal af leverede paller kan transportudgifterne variere fra 1 til 7.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – stk. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 6 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. For de samlede transport-, opbevarings- og administrationsudgifter (inklusive kommunikationsudgifterne) bliver der fastlagt en øvre grænse af medlemsstaterne, eventuelt under hensyntagen til lokale særforhold, der svarer til en bestemt procentsats af de indkøbte eller udvekslede produkter. De finansielle overslag bliver af medlemsstaterne opdelt på disse tre udgiftsposter. De midler, der ikke anvendes inden for disse rammer, kan afsættes til indkøb af fødevarer.

Begrundelse

Transportudgifterne overtages af fødevarehjælpeprogrammet i en størrelsesorden på 4,5 % af det samlede beløb. Denne ordning er ikke tilfredsstillende. Leverandørerne udnytter systemet med faste beløb, så godt de kan, uafhængigt af de faktiske udgifter, og udgiftsbesparelser kan ikke omdirigeres til indkøb af fødevarer. Medlemsstaterne bør gives mulighed for at fordele det samlede beløb på transport-, opbevarings- og administrationsudgifter, hvorved udgifterne kan begrænses, og kontrollen forenkles.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fællesskabet medfinansierer de udgifter, der er støtteberettigede under ordningen.

7. Fællesskabet finansierer de udgifter, der er støtteberettigede under ordningen.

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fællesskabet må højst medfinansiere:

udgår

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) 75 % af de støtteberettigede udgifter eller 85 % af de støtteberettigede udgifter i de lande, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i perioden 2007-2013, jf. bilag I til Kommissionens beslutning 2006/596/EF, for den treårsplan, der indledes den 1. januar 2010

udgår

____________________

 

 

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 – afsnit 2 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) 50 % af de støtteberettigede udgifter eller 75 % af de støtteberettigede udgifter i de lande, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i et givet år, jf. bilag I til Kommissionens beslutning 2006/596/EF og senere beslutninger, for de efterfølgende treårsplaner.

udgår

Begrundelse

Ordføreren foreslår, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU, da en række medlemsstater ikke vil kunne deltage i ordningen, hvis den er baseret på medfinansiering. Der kan opstå problemer, især i medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, eller som har økonomiske vanskeligheder med budgettet.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning - ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 3

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 184 – nr. 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"(9) senest den 31. december 2012 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af den ordning for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, der er fastsat bestemmelser om i artikel 27, sammen med eventuelle forslag."

"(9) senest den 31. december 2011 forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af den ordning for uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, der er fastsat bestemmelser om i artikel 27, sammen med et forslag til afgørelse om en videreførelse af ordningen efter indeværende finansieringsperiode og eventuelle andre nødvendige forslag."

Begrundelse

Ifølge ordføreren bør der aflægges rapport på et tidligere tidspunkt, da der på basis af en evaluering af ordningen skal træffes en afgørelse for de efterfølgende år (nye finansielle overslag fra og med 2013).

BEGRUNDELSE

Indledning

Løsning af fattigdomsproblemet er en af Den Europæiske Unions største udfordringer. Ifølge Eurostats data var næsten 79 millioner mennesker omfattet af fattigdomstruslen i EU-25 i 2006, hvoraf 43 millioner mennesker er i fare for underernæring. Denne gruppe omfatter hjemløse, familier med store vanskeligheder, arbejdsløse, enlige forældre, migranter, asylansøgere, ældre mennesker eller mennesker med begrænsede ressourcer, samt handicappede børn. De lande, der blev medlem af Den Europæiske Union i 2004 og 2007 befinder sig i en særlig vanskelig situation. I nogle lande kan ca. 20 % af befolkningen betegnes som fattige. I Polen og Tyskland alene lever hhv. 11 millioner og 9 millioner mennesker på fattigdomstærsklen. Disse data viser klart, at behovet for fødevarehjælp er temmelig stort.

Man bør huske på, at de forandringer, der er sket i de lande, der for nylig blev medlem af EU, har resulteret i store forskelle med hensyn til indtægtsniveau i deres samfund. Dette er især tilfældet i en række af de lande, hvor forskelle med hensyn til indkomst og levestandard vokser vedvarende. Især familier, der er bosiddende i mindre byer, og indbyggere i landdistrikter er ramt af fattigdom. Der er stadig flere mennesker, som ikke har råd til helt basale livsfornødenheder.

Programmet for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede i Fællesskabet har i de 22 år, det har eksisteret, bidraget til opfyldelsen af to af den fælles landbrugspolitiks vigtigste mål, nemlig dels at yde hjælp til at stabilisere markerne ved at reducere interventionslagrene og dels at sikre de nødvendige fødevareforsyninger til Unionens fattigste indbyggere.

Programmet kan selvfølgelig ikke løse problemerne i forbindelse med underernæring og fattigdom blandt EU's borgere, men det kan med sikkerhed bidrage til at begrænse sådanne problemer. Ifølge de til rådighed stående data modtog mere end 13 millioner mennesker fra 15 medlemsstater støtte under dette program i 2006. Senere, dvs. i 2008, deltog 19 medlemsstater i et frivilligt projekt med et budget på 305 millioner euro. Dette er imidlertid stadig utilstrækkeligt i lyset af, at 43 millioner mennesker har brug for støtte.

Bortset fra de fordele, der er forbundet med uddelingen af fødevarer, såsom begrænsning af fattigdommen blandt Unionens dårligst stillede borgere, ændrer uddelingen endvidere deres forhold til og holdning over for Den Europæiske Union og den fælles landbrugspolitik. Derfor vil ethvert forsøg på at opgive programmet eller begrænse dets finansielle ressourcer kunne resultere i en mere negativ holdning blandt befolkningen og dermed øge antallet af euroskeptikere.

Kommissionens forslag

Kommissionen foreslår en ændring af programmet for uddeling af fødevarer baseret på følgende elementer:

-          To forsyningskilder. Der bør være mulighed for at skaffe fødevarerne enten fra interventionslagrene eller fra markedet. Opkøb på markedet bør ikke længere være begrænset til de situationer, hvor der ikke er interventionslagre til rådighed. Hvis der er egnede interventionslagre til rådighed, bør disse dog først og fremmest bruges.

-          Større variation i de fødevarer, der uddeles. For at opnå bedre ernæringsmæssig balance bør de fødevarer, der uddeles inden for rammerne af programmet, ikke længere være begrænset til dem, der er omfattet af intervention. Fødevarerne bør udvælges af de nationale myndigheder på grundlag af ernæringsmæssige kriterier og uddeles i samarbejde med partnere fra civilsamfundet.

-          Langsigtet perspektiv. Uddeling af fødevarer kræver langsigtet planlægning og grundig forberedelse af de berørte nationale myndigheder og partnere fra civilsamfundet. For at højne effektiviteten bør EU’s fødevarehjælpeprogram etableres for tre år ad gangen. Støttebeløbene for andet og tredje år bør således kun være vejledende, hvorfor de efterfølgende skal bekræftes af budgetmyndigheden.

-          Klarere prioriteringer. Medlemsstaterne skal basere deres støtteansøgninger på de nationale fødevareuddelingsprogrammer, idet de gør rede for de mål og prioriteringer, der er fastsat for fødevareuddelingen til de dårligst stillede.

-          Medfinansiering. Medfinansiering gør det muligt at styrke ordningens sammenhæng, sikre tilstrækkelig planlægning og større synergi. For at lette indførelsen og sikre fortsat effektiv udnyttelse af de EU-midler, der er til rådighed, bør der for perioden 2010-2012 fastsættes en medfinansieringssats på 75 % og på 85 % for de medlemsstater, der modtager støtte fra Samhørighedsfonden. For det program, der gennemføres i 2013-2015, vil medfinansieringssatsen blive reduceret til henholdsvis 50 % og 75 %.

-          Styrkelse af overvågning og rapportering. Kravene til rapporteringen på de forskellige niveauer vil blive strammet op, og Kommissionen vil ifølge forslaget skulle aflægge rapport til Rådet og Europa-Parlamentet senest den 31. december i 2012.

Europa-Parlamentets holdning

I sin erklæring af 4. april 2006 om forsyninger til de velgørende organisationer, der er godkendt til at gennemføre EU's fødevarehjælpeprogram for de dårligst stillede, gav Europa-Parlamentet udtryk for sin bekymring med hensyn til programmets videreførelse, og opfordrede i anerkendelse af de dårligst stillede personers behov for fødevarehjælp Kommissionen og Rådet til at gøre hjælpeprogrammet permanent.

Den 22. maj 2008 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om stigende fødevarepriser i EU og udviklingslandene, hvori det understreger, at retten til mad er en menneskeret, og at alle mennesker på alle tidspunkter bør have bedre adgang til tilstrækkelig mad, således at de kan leve et aktivt og sundt liv.

Ordføreren hilser velkomment, at Kommissionen anerkender betydningen af EU's fødevarehjælpeprogram (uddeling af fødevarer). Han glæder sig endvidere over Kommissionens forslag om at forbedre strukturen for udvælgelse af de produkter, der leveres i henhold til programmet. Dette vil helt klart gøre det muligt at opfylde de eksisterende behov på en mere effektiv måde. Med henblik på behovet for en væsentlig reduktion af interventionsopkøb bør fødevarer øremærket til hjælp til de dårligst stillede ligeledes opkøbes på markedet. Dette ændrer imidlertid ikke den kendsgerning, at hovedparten af fødevarerne under programmet stadig skal skaffes fra reserver, der stammer fra interventionsopkøb på landbrugsmarkederne. Ordføreren er af den opfattelse, at programmet for uddeling af fødevarer til de dårligst stillede fortsat bør indgå som et led i den fælles landbrugspolitik, selv om programmet i mindre grad baseres på interventionsopkøb.

Den fælles landbrugspolitik påvirker fødevaremarkedet dels ved at sikre tilstrækkelige fødevareforsyninger og dels ved at indvirke på prisniveauet. Lavindkomstgrupperne er især sårbare over for prissvingninger, og EU's program for uddeling af fødevarer er et effektivt redskab, som påvirker den fælles landbrugspolitik på en sådan måde, at disse gruppers situation forbedres. Samtidig vil programmet stimulere intern efterspørgsel via et program, som skal reducere afhængigheden af forsyningsinstrumenter på Fællesskabets landbrugsmarkeder (f.eks. interventionsopkøb, privat oplagring, eksportrestitutioner).

Ordføreren er enig med Kommissionen i, at der skal fastsættes klare prioriteter og planlægges på lang sigt. En forlængelse af programmets løbetid til tre år vil medvirke til at gøre brugen af til rådighed stående ressourcer mere effektiv. Desuden vil man være sikret vedvarende fødevareforsyninger, især i de perioder, hvor der er størst behov herfor, nemlig om efteråret og vinteren. Han anfører imidlertid, at det vil være nødvendigt med en tidligere evaluering, da budgetbevillingerne kun er fastsat for og begrænset til de finansielle overslag for perioden 2007-2013. Ordføreren foreslår derfor, at tidspunktet for rapportering fremrykkes, således at dette sker, inden der træffes afgørelse om de nye finansielle overslag efter 2013.

Desuden er ordføreren uenig i de foreslåede procentsatser for medfinansiering. Indførelsen af et krav om medfinansiering af programmet vil kunne tilskynde en række medlemsstater til at begrænse deres deltagelse i programmet eller at trække sig ud af programmet. Dette gælder især medlemsstater med en lav indkomst pr. indbygger, og som har økonomiske vanskeligheder i forbindelse med deres budgetter. Dette er især relevant på nuværende tidspunkt med den globale finanskrise, hvis virkning den europæiske økonomi tydeligt mærker.

Ordføreren foreslår derfor, at fødevarehjælpeprogrammerne finansieres fuldt ud af EU.

UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET (12.2.2009)

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter

om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet
(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Rådgivende ordfører: Florencio Luque Aguilar

KORT BEGRUNDELSE

Den økonomiske krise i Europa vil i de kommende år resultere i en stigning i antallet af personer, der lever under fattigdomsgrænsen. På nuværende tidspunkt er der tale om 80 mio., hvilket svarer til 16 % af den samlede befolkning. I en periode med krise er det derfor vigtigt at sikre kontinuitet i Fællesskabets hjælpeprogram, der skal sørge for fødevarer til de dårligst stillede personer.

Med afviklingen af interventionslagrene forsvinder et instrument, som indtil nu har været meget nyttigt i forbindelse med levering af fødevarer til de fattigste personer i Fællesskabet, samtidig med at de europæiske producenter var sikret stabile priser.

I det nye program, som er foreslået af Kommissionen, udgør produkter, der er opkøbt direkte på markedet, det vigtigste værktøj til levering af fødevarer til de dårligst stillede personer. Selv om programmet giver mulighed for at udvide det varesortiment, der indgår i leveringen, og sikre de dårligst stillede personer en mere afbalanceret ernæring, har det også visse ulemper.

Der tages bl.a. ikke hensyn til fællesskabspræferencen, til trods for at medlemsstaternes landbrugere er hovedaktørerne i den fælles landbrugspolitik og den økonomiske drivkraft i mange landdistrikter. Det skal bemærkes, at den nye ordning hører under den fælles landbrugspolitik, hvorfor det er nødvendigt at sikre fuld overensstemmelse med denne politiks principper under hensyntagen til, at de europæiske landbrugere spiller en betydelig rolle for udviklingen i landdistrikterne.

Endvidere indføres der med Kommissionens forslag for første gang obligatorisk medfinansiering i forbindelse med et fællesskabsprogram, hvormed der er en risiko for, at nogle medlemsstater ikke kan dække alle omkostninger.

For at sikre at medfinansieringen ikke udgør en hindring for programmets gennemførelse, kan et alternativ til Kommissionens forslag bestå i at begrænse medlemsstaternes bidrag til 40 % af fællesskabstildelingen. Denne andel svarer til det påkrævede tillægsbudget for det kommende år. På denne måde sikres det i det mindste, at tidligere foranstaltninger kan fortsættes. I 2009 ønsker Kommissionen at øge budgettet til denne ordning med 200 mio. EUR, så budgetposten øges til 500 mio. EUR. Desuden skal de nationale bidrag lægges til dette beløb.

Medfinansieringen af programmet er et aspekt, der især bekymrer de velgørende organisationer, der er ansvarlige for uddelingen af fødevarer, da de frygter, at den kan være en hindring for kontinuitet i tidligere påbegyndte foranstaltninger. De kommende år kunne omkostningerne endvidere stige som følge af udviklingen i fødevarepriserne.

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, senere ophævet og integreret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, blev der etableret en pålidelig kilde til fødevarer bestemt til uddeling til de dårligst stillede i Fællesskabet, som har fungeret i over 20 år.

(1) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet, senere ophævet og integreret i Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, blev der etableret en pålidelig kilde til fødevarer bestemt til uddeling til de dårligst stillede i Fællesskabet, som har fungeret i over 20 år og bidraget positivt til EU-regionernes samhørighed ved at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem regioner med forskellige udviklingsniveauer.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Formålet med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. De programmer for uddeling af fødevarer, der i løbet af årene er gennemført inden for rammerne af denne ordning, har i høj grad bidraget til at nå begge disse mål, og udover at have forbedret fødevaresikkerheden for de socialt dårligst stillede, har de vist sig at være et uundværligt værktøj, når det gælder om at sikre den generelle fødevareforsyning i Fællesskabet og nedbringe interventionslagrene.

(2) Formålet med den fælles landbrugspolitik som defineret i traktatens artikel 33, stk. 1, er bl.a. at stabilisere markederne og sikre forbrugerne forsyninger til rimelige priser. De programmer for uddeling af fødevarer, der i løbet af årene er gennemført inden for rammerne af denne ordning, har i høj grad bidraget til at nå begge disse mål, og udover at have forbedret fødevaresikkerheden for de socialt dårligst stillede, har de vist sig at være et uundværligt værktøj, når det gælder om at sikre den generelle fødevareforsyning i Fællesskabet og nedbringe interventionslagrene. Den nye europæiske ordning for fødevarehjælp til de dårligst stillede personer skal fortsat garantere opfyldelse af den fælles landbrugspolitiks mål og bidrage til at opfylde samhørighedsmålene ved at sikre en afbalanceret, harmonisk og bæredygtig udvikling i alle regioner.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) For at sikre, at tidligere trufne foranstaltninger kan fortsættes, og undgå, at medfinansieringen af programmet bliver til en hindring for dets optimale gennemførelse, bør de vedtagne finansielle bestemmelser i højere grad tage højde for, at det skal forhindres, at medlemsstaternes budgetter belastes uforholdsmæssig hårdt.

Begrundelse

Langt de fleste medlemsstater kræver, at programmets samtlige omkostninger dækkes af fællesskabsbudgettet. Med dette ændringsforslag foreslår ordføreren en kompromisløsning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik og en gunstig udvikling i producentpriserne har ført til en reduktion af interventionslagrene og indskrænket varesortimentet. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, når der ikke er egnede lagre til rådighed.

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Voksende spændinger på verdensmarkedet for landbrugsråvarer og den gradvise afskaffelse af styringsværktøjer for produktion og oplagring, som er sket i forbindelse med de på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik, har nedbragt EU' selvforsyning med fødevarer med hensyn til såvel de tilgængelige mængder som varesortimentet samt dens evne til at reagere på de dårligst stilledes fødevarebehov eller nogen som helst form for fødevarekrise eller internationale spekulationer. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, når der ikke er egnede lagre til rådighed.

Begrundelse

Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik har medført en reduktion af interventionsværktøjerne, men det er primært udviklingen i den globale efterspørgsel efter landbrugets fødevarer og nonfoodprodukter samt voksende spekulationer (jf. fødevareuroligheder, etc.), der er hovedårsagerne til de mindre lagre og det mindre varesortiment.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik og en gunstig udvikling i producentpriserne har ført til en reduktion af interventionslagrene og indskrænket varesortimentet. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, når der ikke er egnede lagre til rådighed.

(5) Den nuværende ordning for uddeling af fødevarer er afhængig af produkter fra Fællesskabets interventionslagre, som midlertidigt suppleres med produkter opkøbt på markedet. Flere på hinanden følgende reformer af den fælles landbrugspolitik og en gunstig udvikling i producentpriserne har ført til en reduktion af interventionslagrene og indskrænket varesortimentet. Opkøb på markedet bør derfor fremover være en permanent mulighed som supplement til interventionslagrene, idet lokalt producerede friske fødevarer prioriteres.

Begrundelse

I forbindelse med ordningen med uddeling af fødevarer bør der tages særligt hensyn til kvaliteten af de fødevarer, der uddeles til de dårligst stillede. Der opfordres således til køb af sunde, friske fødevarer på de lokale markeder. Dette bidrager til en bæredygtig produktion, forarbejdning og distribution af fødevarer samt bæredygtigt konsum.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der stilles produkter fra interventionslagrene til rådighed, eller der opkøbes fødevarer på markedet, således at de organisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, kan uddele dem til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet.

1. Der stilles produkter fra interventionslagrene til rådighed, eller der opkøbes fødevarer af fællesskabsoprindelse på markedet, i første række lokalt producerede friske fødevarer, således at de organisationer, der er udpeget af medlemsstaterne, kan uddele dem til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet.

Der må kun købes fødevarer på markedet, hvis interventionslagrene ikke er tilstrækkelige, eller hvis disse ikke er egnede til at blive uddelt gennem fødevareuddelingsordningen.

 

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 - punktum 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fællesskabet medfinansierer de udgifter, der er støtteberettigede under ordningen.

7. Til finansiering af ordningen må højst 40 % af fællesskabstildelingen suppleres med bidrag fra medlemsstaterne.

Begrundelse

De seneste år har EU brugt ca. 300 mio. EUR til fødevarehjælp, idet hele tildelingen har været finansieret via fællesskabsbudgettet. Imidlertid har Kommissionen til det kommende år afsat et budget på 500 mio. EUR. De velgørende organisationer frygter, at Kommissionens forslag om at lade hele programmet samfinansiere vil være en hindring for dettes gennemførelse i visse medlemsstater. Ordføreren vil derfor med sit ændringsforslag sørge for, at de tidligere trufne foranstaltninger kan fortsættes, ved at begrænse samfinansieringen til 40 % af fællesskabstildelingen, hvilket i øjeblikket svarer til en forhøjelse på de 200 mio. EUR, som Kommissionen har afsat til 2009.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning – ændringsretsakt

Artikel 2 – nr. 1

Forordning (EF) nr. 1234/2007

Artikel 27 – stk. 7 – punktum 2 - indledning

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fællesskabet må højst medfinansiere:

Fællesskabet må til foranstaltninger, hvis samlede finansiering udgøres af højst 40 % af fællesskabstildelingen, højst medfinansiere:

Begrundelse

De seneste år har EU brugt ca. 300 mio. EUR til fødevarehjælp, idet hele tildelingen har været finansieret via fællesskabsbudgettet. Imidlertid har Kommissionen til det kommende år afsat et budget på 500 mio. EUR. De velgørende organisationer frygter, at Kommissionens forslag om at lade hele programmet samfinansiere vil være en hindring for dettes gennemførelse i visse medlemsstater. Ordføreren vil derfor med sit ændringsforslag sørge for, at de tidligere trufne foranstaltninger kan fortsættes, ved at begrænse samfinansieringen til 40 % af fællesskabstildelingen, hvilket i øjeblikket svarer til en forhøjelse på de 200 mio. EUR, som Kommissionen har afsat til 2009.

PROCEDURE

Titel

Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af “fusionsmarkedsordningen”)

Referencer

KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Korresponderende udvalg

AGRI

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

21.10.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

20.1.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij og Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján og Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Sepp Kusstatscher og Toine Manders

PROCEDURE

Titel

Uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (ændring af “fusionsmarkedsordningen”)

Referencer

KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Dato for høring af EP

15.10.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AGRI

21.10.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Behandling i udvalg

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

7

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski

Dato for indgivelse

24.2.2009