MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta

23.2.2009 - (KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS)) - *

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
Esittelijä: Czesław Adam Siekierski

Menettely : 2008/0183(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0091/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0091/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta

(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2008)0563),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0353/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön sekä aluekehitysvaliokunnan lausunnon (A6‑0091/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille ja vaikuttanut myönteisesti EU:n alueiden yhteenkuuluvuuteen vähentämällä eri kehitystasolla olevien alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja.

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja. Vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa uudessa eurooppalaisessa elintarvikeapujärjestelmässä on edelleen turvattava YMP:n tavoitteet ja edistettävä koheesiotavoitteiden saavuttamista varmistamalla tasapainoinen, sopusointuinen ja kestävä kehitys kaikilla alueilla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. YMP:n perättäiset uudistukset ja tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. Kasvavat jännitteet maatalouden raaka-aineiden maailmanmarkkinoilla sekä tuotannon ja varastoinnin ohjausvälineiden asteittainen poistaminen YMP:n perättäisissä uudistuksissa ovat kuitenkin heikentäneet unionin elintarvikeomavaraisuutta käytettävissä olevien tuotteiden määrän ja valikoiman osalta sekä sen kykyä tyydyttää vähävaraisimpien ravinnonsaanti tai vastata elintarvikekriiseihin tai kansainväliseen keinotteluun. Viranomainen ei kuitenkaan voi yhtäkkiä lopettaa aloitettua tukiohjelmaa. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä. Markkinoilta tehtävät hankinnat edellyttävät kilpailuttamista, mutta samalla on kannustettava hankkimaan yhteisöstä peräisin olevia tuotteita.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Yhteisön ohjelma ei voi olla ainoa ratkaisu yhteisön elintarvikeapua koskeviin kasvaviin tarpeisiin. Viranomaisten täytäntöönpanemat kansalliset politiikat ja kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen ovat yhtä lailla tarpeen elintarviketurvan takaamiseksi vähävaraisimmille. Yhteisön ohjelma, jossa koheesio on tärkeässä osassa, voisi kuitenkin toimia mallina vähävaraisimmille suunnattujen elintarvikkeiden jakamiselle, auttaa luomaan synergioita ja kannustaa julkisia ja yksityisiä aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa apua tarvitsevien ihmisten elintarviketurvaa. Se voi lisäksi edistää käytettävissä olevien huvenneiden interventiovarastojen parasta mahdollista käyttöä, ottaen huomioon niiden maantieteellinen hajanaisuus eri jäsenvaltioissa. Yhteisön ohjelma ei sen vuoksi saisi rajoittaa asiaan liittyvien kansallisten politiikkojen soveltamista.

(6) Yhteisön ohjelma ei voi olla ainoa ratkaisu yhteisön elintarvikeapua koskeviin kasvaviin tarpeisiin. Viranomaisten täytäntöönpanemat kansalliset politiikat ja kansalaisyhteiskunnan aktivoituminen ovat yhtä lailla tarpeen elintarviketurvan takaamiseksi vähävaraisimmille. Yhteisön ohjelma, jossa koheesio on tärkeässä osassa, voisi kuitenkin toimia mallina vähävaraisimmille, erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla, suunnattujen elintarvikkeiden jakamiselle, auttaa luomaan synergioita ja kannustaa julkisia ja yksityisiä aloitteita, joiden tavoitteena on parantaa apua tarvitsevien ihmisten elintarviketurvaa. Se voi lisäksi edistää käytettävissä olevien huvenneiden interventiovarastojen parasta mahdollista käyttöä, ottaen huomioon niiden maantieteellinen hajanaisuus eri jäsenvaltioissa. Yhteisön ohjelma ei sen vuoksi saisi rajoittaa asiaan liittyvien kansallisten politiikkojen soveltamista.

Perustelu

Ohjelma olisi suunnattava ennen kaikkea vähemmän kehittyneille alueille, sillä juuri siellä elintarvikkeiden jakelu sitä tarvitseville on erityisen tärkeää.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Jotta yhteisön ohjelman koheesioulottuvuutta voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää ja vahvistaa sen avulla luotuja synergioita sekä varmistaa asianmukainen suunnittelu, olisi säädettävä jäsenvaltioiden osallistumisesta elintarvikkeiden jakeluohjelman rahoitukseen. Yhteisön enimmäisrahoitusosuudet olisi vahvistettava, ja kyseinen yhteisön rahoitusosuus olisi lisättävä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 3 artiklan 1 kohdassa vahvistettuun luetteloon toimenpiteistä, joille voidaan myöntää Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) rahoitusta. Tarkistetun ohjelman ensimmäisinä toteuttamisvuosina olisi sovellettava suurempia yhteisrahoitusosuuksia, jotta voitaisiin varmistaa varojen jatkuvasti korkea käyttöaste ja yhteisrahoituksen asteittainen käyttöönotto sekä mahdollistaa joustava siirtyminen tarkistettuun ohjelmaan ja välttää sen soveltamisen keskeytyminen mahdollisen resurssien puutteen vuoksi.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi maataloustukirahaston rahoituksen määrä olisi vahvistettava ottaen huomioon komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I tai myöhemmissä asiaa koskevissa päätöksissä lueteltujen koheesiorahastorahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden tilanne.

(8) Yhteisön taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi maataloustukirahaston rahoitusosuus olisi vahvistettava ottaen huomioon komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I tai myöhemmissä asiaa koskevissa päätöksissä lueteltujen koheesiorahastorahoitukseen oikeutettujen jäsenvaltioiden tilanne.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) Kokemusten mukaan tämän ohjelman hallintoon on toivottavaa tehdä joitain parannuksia erityisesti sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja nimetyille järjestöille voitaisiin monivuotisten suunnitelmien myötä tarjota pidemmän aikavälin näkymiä. Sen vuoksi komission olisi vahvistettava ohjelman täytäntöönpanemiseksi kolmivuotissuunnitelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden komissiolle osoittamiin pyyntöihin ja muihin komission tarpeellisiksi katsomiin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi nojauduttava minkä tahansa kolmivuotissuunnitelman puitteissa jaettavia elintarvikkeita koskevissa pyynnöissään kansallisiin elintarvikkeiden jakeluohjelmiin, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet vähävaraisimmille henkilöille suunnattavan elintarvikkeiden jakelun alalla. Komission olisi määriteltävä puolueeton menetelmä käytettävissä olevien varojen jakamiseksi.

(9) Kokemusten mukaan tämän ohjelman hallintoon on toivottavaa tehdä joitain parannuksia erityisesti sen vuoksi, että jäsenvaltioille ja nimetyille järjestöille voitaisiin monivuotisten suunnitelmien myötä tarjota pidemmän aikavälin näkymiä. Sen vuoksi komission olisi vahvistettava ohjelman täytäntöönpanemiseksi kolmivuotissuunnitelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden komissiolle osoittamiin pyyntöihin ja muihin komission tarpeellisiksi katsomiin tietoihin. Jäsenvaltioiden olisi nojauduttava minkä tahansa kolmivuotissuunnitelman puitteissa jaettavia elintarvikkeita koskevissa pyynnöissään kansallisiin elintarvikeapuohjelmiin, joissa vahvistetaan jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet vähävaraisimmille henkilöille suunnattavan elintarvikkeiden jakelun alalla. Komission olisi määriteltävä puolueeton menetelmä käytettävissä olevien varojen jakamiseksi. Poikkeustilanteissa ja jos apua tarvitsevien henkilöiden määrä on arvioitua suurempi, jäsenvaltiot voivat pyytää komissiota tarkistamaan ohjelmia.

Perustelu

Kolmivuotisen ohjelman laskelmissa ei voida ottaa huomioon vaikutuksia, joita epätavallisilla ilmiöillä, kuten ilmaston muutoksella, voi olla yhteiskunnan rakenteisiin. Myös nykyisen talouskriisin kaltaiset kehityssuuntaukset, joiden vaikutukset eivät ole tiedossa, on otettava huomioon.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai elintarvikkeita on ostettava markkinoilta, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita on ostettava markkinoilta siten, että etusijalle asetetaan paikallisesti tuotetut tuoreet elintarvikkeet, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

Elintarvikkeita on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos elintarvikkeiden jakeluohjelmaan soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

Yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos elintarvikkeiden jakeluohjelmaan soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on toimitettava komissiolle kansalliset elintarvikkeiden jakeluohjelmansa, jotka sisältävät pyyntöjä kyseisen kolmivuotiskauden aikana jaettavien elintarvikkeiden määristä ja muita tarpeellisia tietoja.

2. Jäsenvaltioiden, jotka haluavat osallistua ohjelmaan, on toimitettava komissiolle kansalliset elintarvikeapuohjelmansa, jotka sisältävät yksityiskohtaiset tiedot ohjelman pääpiirteistä ja tavoitteista, osallistuvista järjestöistä sekä kyseisen kolmivuotiskauden aikana jaettavien elintarvikkeiden määriä koskevista pyynnöistä ja muita tarpeellisia tietoja.

Perustelu

Useimmat olemassa olevat vähävaraisimmille henkilöille tarkoitetut kansalliset elintarvikeohjelmat ovat enemmän kuin pelkkää tavaroiden jakelua. Termi "elintarvikeapu" kuvastaa paremmin nykyisiä ohjelmia. Olisi lisäksi määriteltävä tarkemmin, mitä tietoja kansallisista ohjelmista on annettava.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Kolmivuotissuunnitelmassa on vahvistettava yhteisön vuotuiset jäsenvaltiokohtaiset määrärahat ja jäsenvaltioiden vuotuiset vähimmäisrahoitusosuudet, jotka komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan mukaisesti annetuissa täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain. Vahvistusten jälkeen komissio päättää kunakin seuraavana vuonna lopullisista määrärahoista käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa.

Kolmivuotissuunnitelmassa on vahvistettava yhteisön vuotuiset jäsenvaltiokohtaiset määrärahat, jotka komissio määrittää 43 artiklan g alakohdan mukaisesti annetuissa täytäntöönpanosäännöissä vahvistettavaa menetelmää noudattaen. Ohjelman toista ja kolmatta vuotta koskevat määrärahat ovat ohjeellisia. Ohjelmaan osallistuvien jäsenvaltioiden on vahvistettava 2 kohdassa tarkoitetut pyynnöt vuosittain. Vahvistusten jälkeen komissio päättää kunakin seuraavana vuonna lopullisista määrärahoista käytettävissä olevien talousarviomäärärahojen rajoissa.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 4 kohta – 3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Järjestöjen on pidettävä jakelupaikoissa esillä tiedotuskyltti tai kiinnitettävä kiertäviin jakelupisteisiin itseliimautuva juliste, jossa ilmoitetaan kyseisen järjestön saavan tukea Euroopan unionin elintarvikeapuohjelmasta. Näin edunsaajia informoidaan siitä, että he saavat yhteisön tukea.

Perustelu

Tuotteiden merkintäjärjestelmästä on syytä luopua. EU-tuotelogon merkitseminen tuotteisiin aiheuttaa lisäkuluja: maidon kohdalla tuotteen hinta nousee 10 prosenttia, pastan kohdalla 3 prosenttia. Tämä säästö voitaisiin siirtää elintarvikkeiden hankintaan. Merkintä ei myöskään edistäisi jäljitettävyyttä, sillä järjestöillä on joka tapauksessa velvollisuus huolehtia valmistusaineiden jäljitettävyydestä, jota maksajaelimet valvovat.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 5 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) tiedotettava komissiolle riittävän ajoissa kehityksestä, joka vaikuttaa elintarvikkeiden jakeluohjelmien täytäntöönpanoon.

b) tiedotettava komissiolle kehityksestä, joka vaikuttaa elintarvikkeiden jakeluohjelmien täytäntöönpanoon.

Perustelu

Jos täsmennystä tarvitaan, täytäntöönpanosääntöihin on sisällytettävä tarkka määräys. Ehdotuksen tekstin "riittävän ajoissa" on liian epämääräisenä poistettava.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) markkinoilta hankittujen elintarvikkeiden kustannukset.

b) markkinoilta kilpailuttamalla hankittujen elintarvikkeiden kustannukset.

Perustelu

Ohjelma ei saa mahdollistaa minkäänlaisia väärinkäytöksiä markkinoilta tehtävien hankintojen yhteydessä.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 6 kohta – 2 alakohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) nimetyille järjestöille aiheutuvat, ohjelman täytäntöönpanoon suoraan liittyvät elintarvikkeiden kuljetuskustannukset ja hallinnolliset kustannukset.

b) nimetyille järjestöille aiheutuvat, ohjelman täytäntöönpanoon suoraan liittyvät elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointikustannukset ja hallinnolliset kustannukset.

Perustelu

Kuljetuskustannuksia voitaisiin vähentää luomalla tavarantoimittajan ja paikallisjärjestön välisiä transitalueita. Useiden samalla alueella toimivien hyväntekeväisyysjärjestöjen elintarvikekuljetusten yhdistäminen mahdollistaisi kuljetuskustannusten vähentämisen. Resurssien keskittämisellä saavutettu säästö on merkittävä, sillä toimitettavien lavojen määrästä riippuen kuljetuskustannukset voivat vaihdella suhteessa 1:7.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 6 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Jäsenvaltioiden on asetettava kaikille kuljetus-, varastointi- ja hallintokustannuksille (viestintäkulut mukaan luettuina) enimmäismäärä, joka vastaa hankittujen tai vaihdannalla saatujen tuotteiden prosenttiosuutta, ottaen tarvittaessa huomioon paikalliset erityispiirteet. Jäsenvaltiot jakavat kokonaismäärärahat näiden kolmen menoluokan välillä. Kaikki kokonaismäärärahoista käyttämättä jäävät määrärahat voidaan osoittaa uudelleen elintarvikkeiden hankintaan.

Perustelu

Elintarvikeapuohjelmien kuljetuskustannuksina korvataan 4,5 prosenttia kokonaismenoista. Järjestelmä ei ole tyydyttävä: tavarantoimittajat käyttävät kyseiset varat maksimissaan riippumatta todellisista kustannuksista, eikä näissä kuluissa saavutettuja säästöjä voida siirtää elintarvikkeiden ostoon. Jäsenvaltioille halutaan antaa mahdollisuus jakaa määrärahat kuljetus-, varastointi- ja hallintokustannusten välillä, mikä rajoittaa menoja ja helpottaa valvontaa.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Yhteisö osallistuu ohjelman mukaisten tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen.

7. Yhteisö rahoittaa ohjelman mukaiset tukikelpoiset kustannukset.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta - johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus on

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta - a alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

a) tammikuuta 2010 alkavan kolmivuotissuunnitelman osalta enintään 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tai 85 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista koheesiorahoitukseen vuosina 2007–2013 oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka luetellaan komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I;

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta - b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

b) seuraavien kolmivuotissuunnitelmien osalta enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, tai 75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista koheesiorahoitukseen kulloisenakin vuonna oikeutetuissa jäsenvaltiossa, jotka luetellaan komission päätöksen 2006/596/EY liitteessä I ja myöhemmissä päätöksissä.

Poistetaan.

Perustelu

Esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan, koska jotkut jäsenvaltiot eivät voi osallistua järjestelmään, jos sovelletaan yhteisrahoitusosuuksia. Ongelmia saattaa esiintyä erityisesti jäsenvaltioissa, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 3 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

184 artikla – 9 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

"(9) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 27 artiklassa säädetyn yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman soveltamisesta, ja tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset.”

"(9) viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 27 artiklassa säädetyn yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman soveltamisesta sekä ehdotuksen päätökseksi ohjelman jatkamisesta meneillään olevan rahoituskauden jälkeen ja tarvittaessa muut asianmukaiset ehdotukset."

Perustelu

Esittelijä katsoo, että kertomus olisi annettava aiemmassa vaiheessa, koska tulevista vuosista (vuoden 2013 jälkeen voimaan tuleva uusi rahoituskehys) on tehtävä päätös ohjelman arvioinnin perusteella.

PERUSTELUT

Johdanto

Köyhyys on yksi Euroopan unionin vakavimmista ongelmista. Eurostatin lukujen mukaan vuonna 2006 köyhyys uhkasi lähes 79:ää miljoonaa ihmistä 25 jäsenvaltion EU:ssa ja aliravitsemus 43:a miljoonaa kyseisistä ihmisistä. Ryhmään sisältyvät kodittomat, ongelmaiset perheet, työttömät, yksinhuoltajat, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, iäkkäät henkilöt, joiden elintaso on matala, sekä vammaiset lapset. Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden jäsenvaltioiden tilanne on erityisen vaikea. Joissain maissa köyhyys koskettaa noin 20:tä prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Puolassa 11 miljoonaa ja Saksassa 9 miljoonaa ihmistä elää köyhyyden uhan alla. Luvut osoittavat selvästi, että elintarvikeavun tarve on suhteellisen suuri.

On muistettava, että EU:hun vastikään liittyneissä maissa tapahtuneet hallitusjärjestelmän muutokset ovat johtaneet merkittävään tulojen eriytymiseen kyseisissä yhteiskunnissa. Tämä pitää erityisesti paikkansa tietyissä näistä maista, joissa tulo- ja elintasoerot kasvavat jatkuvasti. Köyhyys koskettaa erityisesti pienissä kaupungeissa asuvia perheitä ja maaseutuväestöä. On yhä enemmän ihmisiä, jotka eivät kykene täyttämään toimeentulonsa perusedellytyksiä.

Yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnattu elintarvikkeiden jakeluohjelma on 22‑vuotisen olemassaolonsa aikana auttanut osaltaan saavuttamaan kaksi yhteisen maatalouspolitiikan päätavoitetta, nimittäin vakauttanut markkinoita vähentämällä interventiovarastoja ja turvannut tarvittavan elintarvikehuollon unionin köyhimmille asukkaille.

Kyseinen ohjelma ei tietystikään ratkaise EU:n kansalaisten aliravitsemuksen ja köyhyyden ongelmaa, mutta auttaa varmasti osaltaan pitämään sen aisoissa. Saatavilla olevien tietojen mukaan vuonna 2006 yli 13 miljoonaa ihmistä 15 jäsenvaltiosta sai tukea ohjelmasta. Lisäksi 19 jäsenvaltiota rahoitti hanketta vuonna 2008 vapaaehtoisesti 305 miljoonan euron verran. Koska tukea tarvitsee 43 miljoonaa ihmistä, tämä ei vielä riitä.

Paitsi että elintarvikkeiden jakelu auttaa lieventämään köyhyyttä unionin vähävaraisimpien keskuudessa, se myös muuttaa heidän asenteitaan Euroopan unionia ja yhteistä maatalouspolitiikkaa kohtaan. Niinpä yrityksillä rajoittaa ohjelman määrärahoja tai lakkauttaa se saattaisi olla kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, ja ne saattaisivat paisuttaa euroskeptikkojen rivejä.

Komission ehdotus

Komissio ehdottaa elintarvikkeiden jakeluohjelman tarkistamista seuraavien seikkojen pohjalta:

–         Kaksi hankintalähdettä. Elintarvikkeita voidaan hankkia joko interventiovarastoista tai markkinoilta. Viimeksi mainitun lähteen käyttöä ei enää rajoitettaisi vain tilanteisiin, joissa interventiovarastot ovat tilapäisesti tyhjentyneet. Etusija annetaan kuitenkin soveltuvien interventiovarastojen käytölle, sikäli kun niitä on käytettävissä.

–         Jaettavien elintarvikkeiden aiempaa laajempi valikoima. Ohjelmassa tarjottavien elintarvikkeiden ravintotasapainon parantamiseksi jaettavat tuotteet eivät rajoittuisi enää pelkästään intervention alaisiin tuotteisiin. Jäsenvaltion viranomaiset valitsisivat elintarvikkeet ravintoarvojen perusteella, ja ne jaettaisiin yhteistyössä kansalaisyhteiskuntaa edustavien kumppaneiden kanssa.

–         Pitkän aikavälin näkökulma. Elintarvikkeiden jakelutoimet edellyttävät pitkän aikavälin suunnittelua, ja kansallisten viranomaisten ja asianomaisten kansalaisyhteiskuntaa edustavien kumppaneiden on valmisteltava niitä huolellisesti. Jotta yhteisön elintarvikkeiden jakelusuunnitelmaa voitaisiin tehostaa, se olisi vahvistettava kolmeksi vuodeksi. Toisena ja kolmantena vuonna myönnettävän tuen määrät olisivat vain ohjeellisia, ja budjettivallan käyttäjän olisi myöhemmin vahvistettava ne.

–         Selkeämmät painopisteet. Jäsenvaltioiden tekemät tukihakemukset nojautuisivat kansallisiin elintarvikkeiden jakeluohjelmiin, joissa esitetään jäsenvaltioiden tavoitteet ja painopisteet vähävaraisimmille suunnattavan elintarvikkeiden jakelun alalla.

–         Yhteisrahoitus. Yhteisrahoituksen käyttöönotto tukisi ohjelman koheesioulottuvuutta, varmistaisi asianmukaisen suunnittelun ja parantaisi synergiaa. Saataville asetetun yhteisön rahoituksen joustavan käyttöönoton ja jatkuvasti korkean käyttöasteen mahdollistamiseksi yhteisön rahoitusosuus olisi kauden 2010/2012 suunnitelmassa 75 % ja koheesiojäsenvaltioissa 85 %. Kauden 2013/2015 suunnitelmasta alkaen yhteisön rahoitusosuudet olisivat vastaavasti 50 % ja 75 %.

–         Seurannan ja raportoinnin tehostaminen. Raportointivelvollisuuksia lisättäisiin eri tasoilla, ja niihin sisällytettäisiin komission viimeistään 31. joulukuuta 2012 laatima kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Euroopan parlamentin kanta

Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatusta elintarvikeapuohjelmasta vastaavien hyväksyttyjen hyväntekeväisyysjärjestöjen varustamista koskevassa, 4. huhtikuuta 2006 tekemässään kannanotossa Euroopan parlamentti ilmaisi huolensa Euroopan unionin vähävaraisimmille suunnatun elintarvikeapuohjelman tulevaisuudesta ja pyysi komissiota ja neuvostoa tunnustamaan, että näiden ihmisten ravinnonsaanti on välttämättä tyydytettävä, sekä tekemään elintarvikeapuohjelmasta pysyvän järjestelmän.

Euroopan parlamentti antoi sittemmin 22. toukokuuta 2008 päätöslauselman elintarvikkeiden hintojen noususta Euroopan unionissa ja kehitysmaissa. Päätöslauselmassa korostetaan, että oikeus saada elintarvikkeita on perusoikeus ja että koko ajan on parannettava kaikkien ihmisten mahdollisuuksia saada riittävästi elintarvikkeita aktiivisen ja terveen elämän turvaamiseksi.

Esittelijä iloitsee siitä, että komissio tunnustaa EU:n elintarvikeapuohjelman (elintarvikkeiden jakeluohjelman) tärkeyden. Hän pitää myös myönteisenä komission ehdotusta parantaa ohjelmassa jaettavien tuotteiden valikoimaa. Tämä varmasti helpottaa nykyisten tarpeiden tehokkaampaa täyttämistä. Koska interventio-ostoja on merkittävästi vähennettävä, vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi varattujen elintarvikkeiden on oltava peräisin myös markkinoilta tehdyistä hankinnoista. Tämä ei muuta sitä tosiseikkaa, että ohjelman elintarvikkeista pääosan on yhtä tultava maatalousmarkkinoilta muodostetuista interventiovarastoista. Esittelijä uskoo, että unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakeluohjelman on jatkossakin oltava osa yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaikkei interventio-ostoista peräisin olevien tuotteiden varaan voida enää laskea yhtä suuressa määrin.

Yhteinen maatalouspolitiikka vaikuttaa elintarvikemarkkinoihin yhtäältä turvaamalla asianmukaisen elintarvikehuollon ja toisaalta vaikuttamalla hintatasoon. Hintavaihtelut tuntuvat erityisen suuresti kaikkein pienituloisimmissa talouksissa, ja EU:n elintarvikkeiden jakeluohjelma on tehokas yhteisen maatalouspolitiikan väline, jolla parantaa mainitun väestön tilannetta. Samalla ohjelma lisää sisäistä kysyntää ja vähentää riippuvuutta tukivälineistä yhteisön maatalousmarkkinoilla (interventio-ostot, yksityinen varastointi, vientituet).

Esittelijä yhtyy komission kantaan selkeämpien painopisteiden asettamisen ja pitkän aikavälin suunnittelun tarpeesta. Ohjelman pidentäminen kolmivuotiseksi auttaa tehostamaan käytettävissä olevien varojen käyttöä. Lisäksi se turvaa jatkuvan elintarvikehuollon, etenkin aikoina, jolloin tarpeet ovat suurimmat, eli syksyllä ja talvella. Esittelijä panee kuitenkin merkille, että koska määrärahat on varmistettu ja rajoitettu vain vuosien 2007–2013 rahoituskehyksen ajalle, arviointi on suoritettava aiemmin. Siksi esitetään kertomuksen antamista ennen päätöstä uudesta, vuoden 2013 jälkeen voimaan tulevasta rahoituskehyksestä.

Esittelijä ei myöskään kannata ehdotettua yhteisrahoitusta. Jos ohjelman rahoitukseen sisällytetään yhteisrahoitusosuus, jotkut jäsenvaltiot saattavat rajoittaa osallistumistaan tai jäädä pois ohjelmasta. Näin saattavat tehdä erityisesti jäsenvaltiot, joissa tulo asukasta kohti on alhainen tai joiden talousarvio on rahoitusvaikeuksissa. Tämä on erityisen merkittävää maailman rahoituskriisin vuoksi, sillä sen vaikutukset tuntuvat myös Euroopan taloudessa.

Siksi esittelijä ehdottaa, että EU rahoittaa elintarvikeapuohjelmat kokonaan.

aluekehitysvaliokunnan LAUSUNTO (12.2.2009)

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 sekä maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta yhteisön vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta
(KOM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Valmistelija: Florencio Luque Aguilar

LYHYET PERUSTELUT

Euroopassa vallitseva talouskriisi lisää lähivuosina köyhyysrajan alapuolella elävien ihmisten määrää. Köyhyysrajan alapuolella elää jo nyt 16 prosenttia väestöstä (80 miljoonaa ihmistä). Kriisitilanteessa on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää taata vähävaraisimmille henkilöille suunnattua elintarvikkeiden jakelua koskevan yhteisön tukiohjelman jatkuvuus.

Interventiovarastojen asteittainen poistaminen on kuitenkin johtamassa myös sellaisen välineen katoamiseen, joka on tähän saakka ollut erittäin hyödyllinen elintarvikkeiden jakelussa yhteisön köyhimmille ja jonka avulla on samalla turvattu eurooppalaisten tuottajien saamien hintojen vakaus.

Komission ehdottamassa uudessa ohjelmassa markkinoilta tehtävät suorat hankinnat ovat tärkein väline elintarvikkeiden jakelussa köyhimmille. Vaikka ohjelman etuna onkin, että jakelussa mukana oleva tuotevalikoima laajenee ja vähävaraisimpien väestönosien ravintotasapaino paranee, muutoksessa on omat haittansa.

Ohjelmalla ei erityisesti taata yhteisön etuuskohtelua, vaikka jäsenvaltioiden viljelijät ovat yhteisen maatalouspolitiikan tärkeimpiä toimijoita ja monien maaseutualueiden talouden moottori. On otettava huomioon, että tämä uusi väline kuuluu YMP:n piiriin, joten sen olisi oltava mahdollisimman johdonmukainen kyseisen politiikan periaatteiden kanssa, varsinkin kun eurooppalaisilla viljelijöillä ja karjankasvattajilla on olennainen tehtävä maaseutualueiden kehittämisessä.

Toisaalta komission ehdotuksessa yhteisrahoituksesta tehdään ensimmäisen kerran pakollinen yhteisön ohjelmassa, joten vaarana on, etteivät kaikki jäsenvaltiot pysty vastaamaan kaikista kustannuksista.

Jotta yhteisrahoitus ei muodostuisi esteeksi ohjelman käyttöönotolle, komission ehdotukselle voitaisiin esittää vaihtoehto, jossa jäsenvaltiot osallistuvat vain niihin kustannuksiin, jotka katetaan 40 prosentilla yhteisön määrärahoista eli seuraavaksi vuodeksi tarvittavilla lisämäärärahoilla. Näin taattaisiin ainakin aiemmin käynnistettyjen toimien jatkuvuus. Komissio haluaa nostaa tähän toimenpiteeseen vuodeksi 2009 osoitettuja määrärahoja 200 miljoonaa euroa, joten määrärahat olisivat 500 miljoonaa euroa, ja tähän summaan lisättäisiin kansalliset rahoitusosuudet.

Yhteisrahoitus on elintarvikkeiden jakelusta vastaavien hyväntekeväisyysjärjestöjen kannalta ohjelman huolestuttavin piirre, sillä ne pelkäävät, että tällöin ei voida taata aiemmin käynnistettyjen toimien jatkuvuutta. Toisaalta kustannukset saattaisivat lähivuosina nousta elintarvikkeiden hintojen noususuuntauksen vuoksi.

TARKISTUKSET

Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 1 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

(1) Yleisistä säännöistä yhteisön vähävaraisimmille henkilöille jaettavaksi tarkoitettujen elintarvikkeiden luovuttamisesta interventiovarastoista tietyille järjestöille 10 päivänä joulukuuta 1987 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3730/87, joka on sittemmin kumottu ja sisällytetty neuvoston asetukseen (EY) N:o 1234/2007, on yli kahden vuosikymmenen ajan tarjonnut luotettavan perustan elintarvikkeiden jakamiseksi yhteisön vähävaraisimmille henkilöille ja vaikuttanut myönteisesti EU:n alueiden yhteenkuuluvuuteen vähentämällä eri kehitystasolla olevien alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja.

(2) Yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteena on perustamissopimuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaan markkinoiden vakauttaminen ja kohtuullisten kuluttajahintojen takaaminen. Kyseisen ohjelman osana toteutetut elintarvikkeiden jakelusuunnitelmat ovat vuosien mittaan tukeneet menestyksekkäästi näiden molempien tavoitteiden saavuttamista. Jakelusuunnitelmat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeäksi välineeksi, sillä niiden avulla on voitu parantaa yhteisön vähävaraisimpien henkilöiden puutteellista elintarviketurvaa ja elintarvikkeiden laajamittaista saatavuutta yhteisössä sekä pienentää interventiovarastoja. Vähävaraisimmille henkilöille suunnatussa uudessa eurooppalaisessa elintarvikeapuohjelmassa on edelleen taattava YMP:n tavoitteet ja edistettävä koheesiotavoitteiden saavuttamista varmistamalla tasapainoinen, sopusointuinen ja kestävä kehitys kaikilla alueilla.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Jo toteutettujen toimien jatkuvuuden takaamiseksi ja sen välttämiseksi, että ohjelman yhteisrahoitus estää ohjelman mahdollisimman hyvän toteutuksen, on tarpeen antaa asianmukaisia varainhoitosäännöksiä, jottei ohjelmasta aiheudu liiallista taakkaa jäsenvaltioiden talousarviolle.

Perustelu

Valtaosa jäsenvaltioista toivoo, että kaikki ohjelman kustannukset maksettaisiin yhteisön talousarviosta. Tarkistuksessa ehdotetaan kompromissiratkaisua.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. YMP:n perättäiset uudistukset ja tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. Kasvavat jännitteet maatalouden raaka-aineiden maailmanmarkkinoilla sekä tuotannon ja varastoinnin ohjausvälineiden asteittainen poistaminen YMP:n perättäisissä uudistuksissa ovat kuitenkin heikentäneet unionin elintarvikeomavaraisuutta käytettävissä olevien tuotteiden määrän ja valikoiman osalta sekä sen kykyä tyydyttää vähävaraisimpien ravinnonsaanti tai vastata elintarvikekriiseihin tai kansainväliseen keinotteluun. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

Perustelu

YMP:n perättäiset uudistukset ovat saaneet aikaan interventiovälineiden pienentymisen, mutta maatalouselintarvikkeiden ja muiden maataloustuotteiden kuin elintarvikkeiden maailmanlaajuisen kysynnän kehitys ja keinottelun esiintyminen ovat pääasiallinen syy varastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman pienentymiseen (vrt. ruokamellakat).

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. YMP:n perättäiset uudistukset ja tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi silloin, kun soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

(5) Nykyinen elintarvikkeiden jakeluohjelma perustuu tuotteiden jakamiselle yhteisön interventiovarastoista, ja sitä täydennetään tilapäisesti markkinoilta tehtävillä hankinnoilla. YMP:n perättäiset uudistukset ja tuottajahintojen suotuisa kehitys ovat kuitenkin saaneet aikaan interventiovarastojen ja käytettävissä olevan tuotevalikoiman asteittaisen pienentymisen. Sen vuoksi olisi säädettävä, että myös markkinoilta tehtävät hankinnat ovat ohjelman pysyvä hankintalähde interventiovarastojen täydentämiseksi, ja etusijalle olisi asetettava paikallisesti tuotetut tuoreet elintarvikkeet.

Perustelu

Elintarvikkeiden jakeluohjelmassa olisi kiinnitettävä erityistä huomiota vähävaraisimmille jaettavien elintarvikkeiden laatuun. Sen vuoksi paikallisilta markkinoilta olisi hankittava terveellisiä, tuoreita elintarvikkeita. Näin edistetään elintarvikkeiden kestävää tuotantoa, jalostusta, jakelua ja kulutusta.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai elintarvikkeita on ostettava markkinoilta, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

1. Interventiovarastoissa olevia tuotteita on asetettava saataville tai yhteisöstä peräisin olevia elintarvikkeita on ostettava markkinoilta siten, että etusijalle asetetaan paikallisesti tuotetut tuoreet elintarvikkeet, jotta jäsenvaltioiden nimeämät järjestöt voivat jakaa elintarvikkeita yhteisön vähävaraisimmille henkilöille.

Elintarvikkeita on ostettava markkinoilta ainoastaan, jos elintarvikkeiden jakeluohjelmaan soveltuvia interventiovarastoja ei ole käytettävissä.

 

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

7. Yhteisö osallistuu ohjelman mukaisten tukikelpoisten kustannusten rahoitukseen.

7. Ohjelman rahoituksessa enintään 40 prosenttia yhteisön määrärahoista on täydennettävä jäsenvaltioiden rahoitusosuuksilla.

Perustelu

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös

2 artikla – 1 kohta

Asetus (EY) N:o 1234/2007

27 artikla – 7 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

 

Komission teksti

Tarkistus

Yhteisön rahoitusosuus on

Yhteisön rahoitusosuus toimiin, jotka rahoitetaan enintään 40 prosentilla yhteisön määrärahoista, on

Perustelu

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Elintarvikkeiden jakelu yhteisön vähävaraisimmille henkilöille (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskevan asetuksen muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

AGRI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

21.10.2008

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

20.1.2009

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

12.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

41

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Elintarvikkeiden jakaminen niitä eniten tarvitseville henkilöille (yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muuttaminen)

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

15.10.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

21.10.2008

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Valiokuntakäsittely

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Hyväksytty (pvä)

17.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

24.2.2009