Pranešimas - A6-0091/2009Pranešimas
A6-0091/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims

23.2.2009 - (COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS)) - *

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas
Pranešėjas: Czesław Adam Siekierski

Procedūra : 2008/0183(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0091/2009

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims

(COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2008)0563),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0353/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą ir Regioninės plėtros komiteto nuomonę (A6‑0091/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo numatytas patikimas maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims šaltinis.

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo numatytas patikimas maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims šaltinis ir teigiamai paveikė ES regioninę sanglaudą, sumažindamas ekonominius ir socialinius nevienodai išsivysčiusių regionų skirtumus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, o taip pat užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį metų vykdant maisto skirstymo planus pagal šią programą buvo pasiekti abu tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi priemonė, kurią įgyvendinant buvo sudaryta daugiau galimybių labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria siekiama užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo pačiu sumažintos intervencinės atsargos.

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, o taip pat užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį metų vykdant maisto skirstymo planus pagal šią programą buvo pasiekti abu tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi priemonė, kurią įgyvendinant buvo sudaryta daugiau galimybių labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria siekiama užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo pačiu sumažintos intervencinės atsargos. Naujoji Europos pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims programa turi būti vykdoma toliau, siekiant įgyvendinti BŽŪP tikslus ir padėti siekti sanglaudos tikslų, užtikrinant tolygų, darnų ir tvarų visų regionų vystymą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos vykusių BŪSP reformų ir teigiamų gamintojų kainų pokyčių palaipsniui sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų produktų asortimentas. Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl pasaulio žemės ūkio žaliavų rinkoje didėjančios įtampos, laipsniško gamybos ir saugojimo orientacinės medžiagos panaikinimo vykdant BŽŪP reformas sumažėjo Europos Sąjungos savarankiškumas maisto kokybės ir turimų maisto produktų įvairovės aspektais ir ES pajėgumai patenkinti labiausiai nepasiturinčių asmenų su maistu susijusius poreikius ar spręsti tarptautines maisto produktų ar spekuliacines krizes. Vis dėlto visuomeninė institucija negali per keletą dienų nutraukti jau pradėtos programos . Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių atsargų. Produktus įsigyjant rinkoje, turėtų būti laikomasi konkurencijos principo ir remiami Bendrijoje pagaminti produktai.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Bendrijos programa negali būti vienintelis atsakas į didėjantį pagalbos maistu poreikį Bendrijoje. Valdžios institucijų įgyvendinama nacionalinė politika ir pilietinės visuomenės mobilizavimas yra vienodai svarbūs, kai reikia užtikrinti galimybes labiausiai nepasiturintiems asmenims įsigyti maisto. Vis dėl to Bendrijos programa, kuriose skiriamas dėmesys sanglaudai, gali tapti maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims pavyzdžiu, padėti sukurti sinergijas bei skatinti viešąsias ir privačias iniciatyvas, kurių tikslas – sudaryti daugiau galimybių skurstantiems asmenims įsigyti maisto. Be to, atsižvelgiant į sumažėjusių intervencinių atsargų geografinį išsisklaidymą valstybėse narėse, programa gali padėti tinkamai jas panaudoti. Todėl Bendrijos programa taip pat neturėtų prieštarauti nacionalinei politikai.

(6) Bendrijos programa negali būti vienintelis atsakas į didėjantį pagalbos maistu poreikį Bendrijoje. Valdžios institucijų įgyvendinama nacionalinė politika ir pilietinės visuomenės mobilizavimas yra vienodai svarbūs, kai reikia užtikrinti galimybes labiausiai nepasiturintiems asmenims įsigyti maisto. Vis dėl to Bendrijos programa, kurioje skiriamas dėmesys sanglaudai, gali tapti maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims, visų pirma mažiausiai išsivysčiusiuose regionuose, pavyzdžiu, padėti sukurti sinergijas bei skatinti viešąsias ir privačias iniciatyvas, kurių tikslas – sudaryti daugiau galimybių skurstantiems asmenims įsigyti maisto. Be to, atsižvelgiant į sumažėjusių intervencinių atsargų geografinį išsisklaidymą valstybėse narėse, programa gali padėti tinkamai jas panaudoti. Todėl Bendrijos programa taip pat neturėtų prieštarauti nacionalinei politikai.

Pagrindimas

Programa pirmiausia turėtų būti pritaikyta mažiau išsivysčiusiems regionams, kadangi ypač svarbu skirti maisto produktų labiausiai nepasiturintiems asmenims šiuose regionuose.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Tam, kad būtų išnaudotos visos Bendrijos programos sanglaudos aspekto teikiamos galimybės ir sustiprintos pagal ją sukurtos sinergijos bei užtikrintas tinkamas planavimas, reikėtų numatyti galimybę valstybėms narėms bendrai finansuoti maisto skirstymo programą. Reikėtų numatyti didžiausias Bendrijos bendrojo finansavimo normas, o Bendrijos finansinė parama turėtų būti įtraukta į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) tinkamų finansuoti priemonių sąrašą. Pirmaisiais peržiūrėtos programos įgyvendinimo metais turėtų būti taikomos didesnės bendrojo finansavimo normos, kad lėšos ir toliau būtų gerai įsisavinamos; laipsniškai įvedamas bendrasis finansavimas sudarys sąlygas sklandžiam perėjimui ir padės išvengti rizikos, kad programa bus nutraukta dėl lėšų trūkumo.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Bendrijos ekonominei ir socialinei sanglaudai stiprinti, finansavimo iš EŽŪGF dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į padėtį valstybėse narėse, kurios nurodytos Komisijos sprendimo 2006/596/EB, nustatančio valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo, sąrašo 1 priede ir vėlesniuose susijusiuose sprendimuose.

(8) Siekiant stiprinti Bendrijos ekonominę ir socialinę sanglaudą, finansavimas iš EŽŪGF turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į padėtį valstybėse narėse, kurios nurodytos Komisijos sprendimo 2006/596/EB, nustatančio valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo, sąrašo I priede ir vėlesniuose susijusiuose sprendimuose.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patirtis parodė, kad reikia tobulinti šios programos valdymą – visų pirma reikėtų rengti daugiamečius planus, nes tada valstybės narės ir paskirtos organizacijos galvotų apie ilgalaikę perspektyvą. Todėl Komisija turėtų nustatyti, kad programa bus įgyvendinama pagal trejų metų planus, sudarytus remiantis valstybių narių Komisijai perduotais prašymais bei kita informacija, kuri Komisijai atrodo svarbi. Valstybės narės prašymus dėl maisto produktų, kurie bus skirstomi pagal trejų metų planą, turėtų grįsti nacionalinėmis maisto skirstymo programomis, kuriose nustatyti maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims tikslai ir prioritetai. Komisija turėtų parengti objektyvią metodiką turimų lėšų paskirstymui.

(9) Patirtis parodė, kad reikia tobulinti šios programos valdymą – visų pirma reikėtų rengti daugiamečius planus, nes tada valstybės narės ir paskirtos organizacijos galvotų apie ilgalaikę perspektyvą. Todėl Komisija turėtų nustatyti, kad programa bus įgyvendinama pagal trejų metų planus, sudarytus remiantis valstybių narių Komisijai perduotais prašymais bei kita informacija, kuri Komisijai atrodo svarbi. Valstybės narės prašymus dėl maisto produktų, kurie bus skirstomi pagal trejų metų planą, turėtų grįsti nacionalinėmis pagalbos maistu programomis, kuriose nustatyti maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims tikslai ir prioritetai. Komisija turėtų parengti objektyvią metodiką turimų lėšų paskirstymui. Išimtiniais atvejais, kai labiausiai nepasiturinčių asmenų skaičius yra didesnis, nei numatyta, valstybės narės gali prašyti Komisijos peržiūrėti programas..

Pagrindimas

Trimetėje programoje negalima numatyti, kaip ypatingi reiškiniai, pvz., klimato veiksniai, gali paveikti socialinę struktūrą. Taip pat reikia atsižvelgti į reiškinius, kaip antai finansų krizė, kurios padariniai yra nenuspėjami.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Produktai iš intervencinių atsargų pateikiami arba maisto produktai įsigyjami rinkoje, kad valstybių narių paskirtos organizacijos galėtų skirstyti maisto produktus labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

1. Bendrijos kilmės produktai iš intervencinių atsargų pateikiami arba maisto produktai įsigyjami rinkoje, pirmenybę teikiant vietoje gaminamiems šviežiems maisto produktams ir siekiant, kad valstybių narių paskirtos organizacijos galėtų skirstyti maisto produktus labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

Maisto produktai įsigyjami rinkoje tik tada, kai nėra maisto skirstymo programai tinkamų intervencinių atsargų.

Bendrijos kilmės maisto produktai įsigyjami rinkoje tik tada, kai nėra maisto skirstymo programai tinkamų intervencinių atsargų.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Norinčios dalyvauti programoje valstybės narės perduoda Komisijai nacionalines maisto skirstymo programas su prašymais dėl trejų metų laikotarpiu skirstomų maisto produktų kiekio bei kitą svarbią informaciją.

2. Norinčios dalyvauti programoje valstybės narės perduoda Komisijai nacionalines pagalbos maistu programas, nurodydamos pagrindines ypatybes ir tikslus, susijusias organizacijas, prašymus dėl trejų metų laikotarpiu skirstomų maisto produktų kiekio bei kitą svarbią informaciją.

Pagrindimas

Dauguma esamų nacionalinių maisto programų, skirtų labiausiai nepasiturintiems asmenims, apima daugiau nei vien tik skirstymą. Formuluotė „pagalba maistu“ geriau atspindi vykdomas iniciatyvas. Be to, reikėtų tiksliau apibrėžti, kokia informacija turėtų būti pateikta nacionalinėse programose.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Trejų metų planuose turi būti numatytos Bendrijos valstybei narei skiriamos lėšos ir valstybių narių mažiausias metinis finansinis indėlis, kurį nustato Komisija pagal metodiką, kuri bus numatyta įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal 43 straipsnio g punktą. Asignavimai antriesiems ir tretiesiems metams bus tik orientaciniai. Programoje dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais patvirtina šio straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus. Gavusi patvirtinimus ir atsižvelgdama į biudžete numatytus asignavimus, Komisija kiekvienais metais nusprendžia, kokio dydžio asignavimus skirti.

Trejų metų planuose turi būti numatytos Bendrijos valstybei narei skiriamos lėšos, kurį nustato Komisija pagal metodiką, kuri bus numatyta įgyvendinimo taisyklėse, priimtose pagal 43 straipsnio g punktą. Asignavimai antriesiems ir tretiesiems metams bus tik orientaciniai. Programoje dalyvaujančios valstybės narės kiekvienais metais patvirtina šio straipsnio 2 dalyje nurodytus prašymus. Gavusi patvirtinimus ir atsižvelgdama į biudžete numatytus asignavimus, Komisija kiekvienais metais nusprendžia, kokio dydžio asignavimus skirti.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 4 dalies 3a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 

 

Šios organizacijos skirstymo vietoje pakabina informacinę lentelę arba lipnų plakatą mobiliuose skirstymo punktuose, kad nurodytų, jog atitinkama organizacija naudojasi Europos maisto skirstymo programos ištekliais. Taip siekiant informuoti gavėjus paviešinama, kad paramos teikėja yra Bendrija.

Pagrindimas

Reikėtų atsisakyti ženklinti produktus. Žymint produktus ES ženklais atsiranda papildomų išlaidų. Manoma, kad ženklinant pieno produktus, ženklinimas sudaro 10 % jų kainos, o ženklinant tešlos gaminius – 3 % jų kainos. Sutaupytas lėšas būtų galima panaudoti maisto produktams įgyti. Be to, minėtas ženklinamas nepadeda užtikrinti atsekamumo, kadangi organizacijos turi pasirūpinti, kad būtų užtikrintas produktų sudėties atsekamumas, o vietos institucijos kontroliuoja kaip tai vykdoma.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 5 dalies b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) laiku informuoja Komisiją apie įvykius, turinčius įtakos maisto skirstymo programų įgyvendinimui.

(b) informuoja Komisiją apie įvykius, turinčius įtakos maisto skirstymo programų įgyvendinimui.

Pagrindimas

Jei reikalingas patikslinimas, jis galėtų būti aiškiai nurodytas įgyvendinimo taisyklėse. Dabartinė formuluotė „laiku“ yra pernelyg neapibrėžta ir todėl turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) rinkoje įsigytų maisto produktų kaina.

(b) laikantis konkurencijos principo rinkoje įsigytų maisto produktų kaina.

Pagrindimas

Programa neturi suteikti jokių galimybių piktnaudžiauti įgyjant produktus rinkoje.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 6 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) paskirtų organizacijų patirtos maisto produktų pristatymo išlaidos ir administracinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su šios programos įgyvendinimu.

(b) paskirtų organizacijų patirtos maisto produktų pristatymo ir saugojimo išlaidos ir administracinės išlaidos, tiesiogiai susijusios su šios programos įgyvendinimu.

Pagrindimas

Įkūrus tarpinius paskirstymo punktus tarp tiekėjų ir vietos organizacijų, pristatymo išlaidas galima sumažinti. Jei kelių labdaros organizacijų, veikiančių tame pačiame regione, maisto produktai būtų pristatomi kartu, būtų galima sumažinti pristatymo išlaidas. Jei vienu metu būtų surenkama ir pristatoma daugiau pagalbos priemonių, būtų galima daug sutaupyti, kadangi atsižvelgiant į tiekiamų padėklų skaičių pristatymo išlaidos gali skirtis 7 kartus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 6 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Valstybė narės nustato, jei reikia, atsižvelgdama į regiono ypatumus, didžiausią visų pristatymo, saugojimo ir administravimo, įskaitant ryšių, išlaidų sumą, kuri atitinka tam tikrą procentais išreikštą įgytų ar išmainytų produktų dalį. Valstybės narės finansinį planą suskirsto pagal minėtus tris išlaidų straipsnius. Lėšos, nepanaudotos pagal numatytą planą, gali būti skiriamos maisto produktams pirkti.

Pagrindimas

Pagal maisto produktų paskirstymo programą dengiamos pristatymo išlaidos, kurios sudaro 4,5 % bendros sumos. Ši taisyklė nėra pakankamai gera. Tiekėjai, kaip tik gali, naudojasi tuo, kad nustatytas bendrai apibrėžtas dydis, ir į tikras išlaidas neatsižvelgiama, taigi sutaupytų lėšų negalima panaudoti maisto produktams pirkti. Siekiama valstybėms narėms suteikti galimybę paskirstyti visą sumą pristatymo, laikymo ir paskirstymo išlaidoms padengti. Tuomet išlaidos bus ribojamos ir palengvinama kontrolė.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Vykdant programą patirtos tinkamos finansuoti išlaidos bendrai finansuojamos Bendrijos.

7. Vykdant programą patirtos tinkamos finansuoti išlaidos finansuojamos Bendrijos.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrijos bendrojo finansavimo norma neviršija:

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(a) 2010 m. sausio 1 d. pradedamam įgyvendinti trejų metų planui – 75 % tinkamų finansuoti išlaidų, o Komisijos sprendimo 2006/596/EB*, nustatančio valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 2007–2013 m., sąrašą 1 priede nurodytoms valstybėms – 85 % tinkamų finansuoti išlaidų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos b punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) vėlesniems trejų metų planams – 50 % tinkamų finansuoti išlaidų, o Komisijos sprendimo 2006/596/EB, nustatančio valstybių narių, atitinkančių reikalavimus gauti finansavimą iš Sanglaudos fondo 2007–2013 m., sąrašą 1 priede ir vėlesniuose sprendimuose nurodytoms valstybėms – 75 % tinkamų finansuoti išlaidų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pranešėjas siūlo pagalbos maistu programas finansuoti vien iš ES biudžeto, kadangi kai kurios valstybės narės negalės dalyvauti programoje, kai bus taikomos bendrojo finansavimo normos. Problemų gali kilti ypač tose valstybėse narėse, kuriose pajamos vienam gyventojui yra nedidelės arba kurių biudžetai patiria finansinių sunkumų.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 3 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

184 straipsnio 9 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

"(9) ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 27 straipsnyje numatytos maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims taikymo bei atitinkamus pasiūlymus.“

"(9) ne vėliau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d. Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 27 straipsnyje numatytos maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims taikymo, pasiūlymą dėl sprendimo dėl programos tęsinio pasibaigus dabartiniam finansavimo laikotarpiui bei kitus reikalingus atitinkamus pasiūlymus.“

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad ataskaita turėtų būti pateikta anksčiau, kadangi remiantis programos įvertinimo turi būti priimamas sprendimas dėl ateinančių metų (naujosios finansinės perspektyvos nuo 2013 m.).

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Skurdas yra viena iš opiausių problemų, kurias turi įveikti Europos Sąjunga. Eurostato duomenimis, 2006 m. skurdas grėsė maždaug 79 mln. žmonių 25 ES valstybėse narėse, įskaitant 43 mln. žmonių, patyrusių bado pavojų. Šiai grupei pirmiausia priskiriami benamiai, sunkumų turinčios šeimos, bedarbiai, asmenys, vieni auginantys vaikus, migrantai, asmenys, ieškantys prieglobsčio, pagyvenę žmonės, kurių materialinė būklė yra prasta, ir neįgalūs vaikai. Itin sunki padėtis susiklosčiusi valstybėse narėse, įstojusiose į Europos Sąjungą 2004 ir 2007 m. Kai kuriose šalyse skurdo rodiklis buvo apie 20 proc. gyventojų. Vien Lenkijoje ir Vokietijoje žmonių, kuriems grėsė skurdas, buvo atitinkamai 11 mln. ir 9 mln. Tokie duomenys vienareikšmiškai rodo, kad pagalbos maisto produktais poreikis yra gana didelis.

Reikia atsiminti, kad santvarkos pokyčiai valstybėse, neseniai įstojusiose į ES, sukėlė didelį jų visuomenės pajamų susisluoksniavimą. Maža to, kai kuriose iš tų valstybių pajamų ir gyvenimo lygio skirtumai vis didėja. Skurdą patiria pirmiausia šeimos iš mažų miestelių ir kaimo gyventojai. Daugėja žmonių, negalinčių patenkinti pagrindinių gyvybinių poreikių.

Per 22 metus, kai Bendrijoje vykdoma Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa, įdėtas indėlis įgyvendinant du svarbius bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslus – skatinamas rinkų stabilizavimas mažinant intervencines atsargas ir užtikrinant skurdžiausiai gyvenantiems Europos Sąjungos gyventojams reikiamus maisto produktų tiekinius.

Minėta programa, be abejo, visiškai nepanaikins Bendrijos gyventojų skurdo ir bado problemos, tačiau tikrai padės ją sumažinti. Turimais duomenimis, 2006 m. pagalba, teikiama pagal šią programą, pasinaudojo apie 13 mln. žmonių iš 15 valstybių narių. O 2008 m. projekte savanoriškai dalyvavo 19 valstybių narių, disponavusių 305 mln. eurų. Tačiau kai pagalbos reikia 43 mln. žmonių, to ir toliau nepakanka.

Maisto skirstymas ne tik teikia naudą, gaunamą sumažinus skurdo reiškinį tarp vargingiausiai gyvenančių mūsų piliečių, bet ir keičia jų požiūrį į Europos Sąjungą bei bendrąją žemės ūkio politiką ir jiems taikomas nuostatas. Dėl to bet koks šiai programai numatytų finansinių lėšų sumažinimas arba jos panaikinimas galėtų sukelti neigiamą visuomenės reakciją ir padidinti euroskeptikų gretas.

Europos Komisijos pasiūlymas

Komisija siūlo persvarstyti maisto skirstymo programą, atsižvelgiant į šiuos elementus:

–         Du tiekimo šaltiniai. Maisto produktai gaunami iš intervencinių atsargų arba iš rinkos. Pastariesiems nebebus taikomas apribojimas leisti pirkti tik tada, kai laikinai neturima intervencinių atsargų. Vis dėlto pirmenybė teikiama tinkamoms intervencinėms atsargoms, jei jų yra.

–         Didesnis skirstomų maisto produktų asortimentas. Pagal programą tiekiamų maisto produktų maistinei įvairovei pagerinti dabar bus galima tiekti ne tik tuos produktus, kuriems taikomos intervencinės priemonės. Maisto produktus, atsižvelgdamos į maistingumo kriterijus, parinks valstybių narių valdžios institucijos ir juos skirstys kartu su pilietinės visuomenės partneriais.

–         Ilgalaikė perspektyva. Maisto skirstymo veiklai reikia nacionalinių valdžios institucijų ir suinteresuotųjų socialinių partnerių ilgalaikio planavimo ir kruopštaus pasirengimo. Veiksmingumui padidinti Bendrijos maisto skirstymo planai rengiami trejiems metams. Pagalbos dydžiai antriesiems ir tretiesiems metams bus tik orientaciniai ir juos vėliau turės patvirtinti biudžeto valdymo institucija.

–         Aiškesni prioritetai. Valstybių narių prašymai skirti pagalbą grindžiami nacionalinėmis maisto skirstymo programomis, kuriose nustatomi maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims tikslai ir prioritetai.

–         Bendrasis finansavimas. Taikant bendrąjį finansavimą bus sutvirtintas programos sanglaudos aspektas, užtikrintas tinkamas planavimas, padidintas sąveikumas. Sklandžiam bendrojo finansavimo įvedimui ir užtikrinimui, kad Bendrijos skirtas finansavimas ir toliau bus gerai įsisavinamas, Bendrijos bendrojo finansavimo normos įgyvendinant 2010–2012 m. planą bus 75 proc., o sanglaudos valstybėse narėse – 85 proc. Vėliau, įgyvendinant 2013–2015 m. planą, bendrojo finansavimo normos bus atitinkamai 50 ir 75 proc.

–         Stebėsenos stiprinimas ir ataskaitų teikimas. Padaugės įsipareigojimų teikti ataskaitas įvairiais lygmenimis; Komisija turės pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d.

Europos Parlamento nuomonė

2006 m. balandžio 4 d. deklaracijoje dėl patvirtintų labdaros organizacijų, įgyvendinančių Europos pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, aprūpinimo Europos Parlamentas išreiškė susirūpinimą Europos pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims programos ateitimi ir, pripažindamas, kad reikia patenkinti jų maisto poreikius, paragino Komisiją ir Tarybą suteikti Europos pagalbos maistu programai tvirtesnį pagrindą.

Visai neseniai, 2008 m. gegužės 22 d., Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl maisto produktų kainų kilimo ES ir besivystančiose šalyse, kurioje pabrėžiama, kad teisė į maistą yra viena pagrindinių teisių ir kad visi žmonės visuomet turi turėti pakankamai maisto aktyviam ir sveikam gyvenimui.

Pranešėjas džiaugiasi, kad Europos Komisija pripažįsta ES pagalbos maistu (skirstymo) programos svarbą. Tai tikrai suteiks galimybę geriau patenkinti esamus poreikius. Dėl gana didelių apribojimų, taikomų intervencinių atsargų pirkimui, maisto produktai, skirti pagalbai, teikiamai labiausiai nepasiturintiems asmenims, taip pat turi būti perkami rinkoje. Tačiau tai nepakeičia nuostatos, kad programos esmė ir toliau turi būti atsargos, gaunamos iš intervencijos į žemės ūkio rinką.

Pranešėjas mano, kad Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa ir toliau turi būti bendrosios žemės ūkio politikos dalis, nors įgyvendinant šią programą maisto produktų iš intervencinių atsargų vartojimas mažėja.

BŽŪP daro įtaką maisto produktų rinkai, viena vertus, užtikrindama atitinkamą maisto produktų pasiūlą, o kita vertus, darydama poveikį jų kainoms. Kainų svyravimams ypač jautrūs žmonės, gaunantys mažiausias pajamas, o Maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa ES yra veiksminga BŽŪP poveikio priemonė siekiant pagerinti tų žmonių padėtį. Kartu didėja vidaus paklausa, nes įgyvendinant šią programą mažiau paramos priemonių reikia diegti Bendrijos žemės ūkio rinkose (pvz., intervencinis pirkimas, produktų laikymas privačiai, eksporto išlaidų grąžinimas).

Pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad reikia nustatyti aiškius prioritetus ir rengti ilgalaikius planus. Pailginus programos įgyvendinimo laiką iki trejų metų bus efektyviau naudojamos turimos lėšos. Be to, bus užtikrintas maisto tiekinių tęstinumas, pirmiausia – didžiausios paklausos laikotarpiais, t. y. rudenį ir žiemą. Tačiau pažymi, kad atsižvelgiant į faktą, kad biudžetinės priemonės yra užtikrintos ir taikomos tik 2007–2013 m. finansinės perspektyvos laikotarpiu, vertinimą būtina atlikti anksčiau. Todėl jis siūlo ataskaitą teikti prieš priimant sprendimus dėl naujų finansinių perspektyvų po 2013 m.

Be to, pranešėjas nesutinka su siūlomo bendrojo finansavimo procentiniais dydžiais. Jei bus įtrauktas reikalavimas dėl bendrojo programos finansavimo, kai kurios valstybės gali apriboti savo dalyvavimą šioje programoje arba visai pasitraukti iš jos. Pirmiausia tai būtų valstybės, kuriose vienam gyventojui tenkančios pajamos yra mažos, o biudžetai patiria finansinių sunkumų. Ir tai dar svarbiau šiuo metu, kai pasaulį ištiko finansų krizė, jau pastebima ir Europos ekonomikoje.

Todėl pranešėjas siūlo, kad ES visiškai finansuotų pagalbos maistu programas.

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ (12.2.2009)

pateikta Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo ir (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas), dėl maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims
(COM(2008)0563 – C6‑0353/2008 – 2008/0183(CNS))

Nuomonės referentas: Florencio Luque Aguilar

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Dėl ekonominės krizės, kurią išgyvena Europa, numatoma, kad kelerius ateinančius metus augs žemiau skurdo ribos gyvenančių asmenų skaičius; jau dabar tai sudaro 16 % visų gyventojų (80 milijonų). Kadangi pateikiamas krizės problemos sprendimo veiksmų planas, būtina užtikrinti Bendrijos pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims tęstinumą.

Tačiau palaipsniui atsisakant intervencinių atsargų, atsisakoma ir praktikos, kuri iki šiol pasitvirtino kaip labai naudingas būdas tiekti maistą labiausiai nepasiturintiems Bendrijos gyventojams ir kartu užtikrinti stabilias Europos gamintojų kainas.

Pagal Komisijos pasiūlytą naują pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims programą, maistas įsigyjamas tiesiogiai rinkoje. Nors tai teikia privalumų, t. y. sudaromas platesnis tiekiamų maisto produktų asortimentas, taigi labiausiai nepasiturinčių asmenų mityba įvairesnė, bet taip pat yra ir trūkumų.

Visų pirma neišsaugoma Bendrijos produktų pirmenybė, neatsižvelgiama į tai, kad valstybių narių žemdirbiai yra pagrindiniai bendrosios žemės ūkio politikos subjektai ir varomoji kaimo vietovių ekonomikos jėga. Reikia atsižvelgti į tai, kad naujoji sistema įeina į BŽŪP, taigi reikėtų kiek galima labiau laikytis šios politikos principų ir nepamiršti, kad Europos žemdirbiai ir galvijų augintojai yra pagrindiniai kaimo vietovių vystymo veikėjai.

Taip pat Komisijos pasiūlyme pirmą kartą reikalaujama privalomojo bendrojo Europos programos finansavimo, taigi atsiranda pavojus, kad valstybės narės negalės padengti visų išlaidų.

Viena iš pasiūlymo galimybių ir būdas išvengti, kad programos taikymui trukdytų bendrojo finansavimo reikalavimas, galėtų būti valstybių narių įnašų apribojimas iki 40 % bendrijos asignavimų, dalis, kuri atitinka papildomą biudžeto dalį, reikalingą kitiems metams. Taigi būtų užtikrinama, kad galima toliau taikyti ankstesnes priemones. Komisija nori 2009 m. biudžetą, skirtą šiai sistemai, padidinti 200 milijonais eurų, o bendrą – iki 500 milijonų eurų, prie jo būtų pridedami nacionaliniai įnašai.

Bendrasis programos finansavimas – sudėtingiausias prašomos maisto labdaros aspektas, kadangi jis kelia pavojų jau pradėtų programų tęstinumui. Be to, artimiausiais metais išlaidos gali išaugti dėl kylančių maisto kainų.

PAKEITIMAI

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo numatytas patikimas maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims šaltinis.

(1) 1987 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3730/87, nustatančiu bendrąsias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo paskirtoms organizacijoms, jį skirstančioms labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje, taisykles, kuris vėliau buvo panaikintas ir įtrauktas į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, daugiau kaip dviem dešimtmečiams buvo numatytas patikimas maisto skirstymo labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims šaltinis ir teigiamai paveikė ES regioninę sanglaudą, sumažindamas ekonominius ir socialinius nevienodai išsivysčiusių regionų skirtumus.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, o taip pat užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį metų vykdant maisto skirstymo planus pagal šią programą buvo pasiekti abu tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi priemonė, kurią įgyvendinant buvo sudaryta daugiau galimybių labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria siekiama užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo pačiu sumažintos intervencinės atsargos.

(2) Vieni iš Sutarties 33 straipsnio 1 punkte nustatytų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) tikslų yra stabilizuoti rinkas, taip pat užtikrinti vartotojams priimtinas tiekiamos produkcijos kainas. Daugelį metų vykdant maisto skirstymo planus pagal šią programą buvo pasiekti abu tikslai ir pasirodė, kad tai yra labai svarbi priemonė, kurią įgyvendinant buvo sudaryta daugiau galimybių labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims įsigyti maisto, prisidėta prie veiklos, kuria siekiama užtikrinti galimybę visiems Europos Sąjungoje gauti maisto, ir tuo pačiu sumažintos intervencinės atsargos. Naujoji Europos pagalbos maistu labiausiai nepasiturintiems asmenims programa turi būti vykdoma toliau, siekiant įgyvendinti BŽŪP tikslus ir padėti siekti sanglaudos tikslų, užtikrinant tolygų, darnų ir tvarų visų regionų vystymą.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Siekiant užtikrinti galimybę toliau taikyti pradėtas priemones ir neleisti, kad bendras programos finansavimas kliudytų optimaliai ją įgyvendinti, priimtos finansavimo nuostatos turėtų būti atidžiau sureguliuotos taip, kad būtų išvengta per didelės naštos valstybių narių biudžetams.

Pagrindimas

Dauguma valstybių narių prašo, kad visos programos išlaidos būtų finansuojamos iš Bendrijos biudžeto. Pranešėjo pakeitime siūlomas kompromisas.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos vykusių BŪSP reformų ir teigiamų gamintojų kainų pokyčių palaipsniui sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų produktų asortimentas. Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl pasaulio žemės ūkio žaliavų rinkoje didėjančios įtampos, laipsniško gamybos ir saugojimo orientacinės medžiagos panaikinimo vykdant BŽŪP reformas sumažėjo Europos Sąjungos savarankiškumas maisto kokybės ir turimų maisto produktų įvairovės aspektais ir ES pajėgumai patenkinti labiausiai nepasiturinčių asmenų su maistu susijusius poreikius ar spręsti tarptautines maisto produktų krizes ar spekuliacijos problemas. Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

Pagrindimas

Dėl viena po kitos vykdomų BŽŪP reformų sumažėjo intervencinių priemonių, bet pagrindinės turimų maisto produktų atsargų ir įvairovės sumažėjimo priežastys iš esmės yra žemės ūkio maisto ir ne maisto produktų pasaulinės paklausos pokyčiai ir išplitusi spekuliacija (pvz. alkanųjų maištas ir t. t.)

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos vykusių BŪSP reformų ir teigiamų gamintojų kainų pokyčių palaipsniui sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų produktų asortimentas. Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos tuomet, kai nėra tinkamų intervencinių atsargų.

(5) Dabartinė maisto skirstymo programa grindžiama produktų iš Bendrijos intervencinių atsargų, kurias laikinai gali papildyti rinkoje įsigyjami produktai, skirstymu. Tačiau dėl viena po kitos vykusių BŪSP reformų ir teigiamų gamintojų kainų pokyčių palaipsniui sumažėjo intervencinių atsargų ir turimų produktų asortimentas. Dėl šios priežasties rinkoje įsigyti produktai taip pat turėtų tapti nuolatiniu tiekimo šaltiniu ir jais būtų papildomos intervencinės atsargos pirmenybę teikiant vietoje gaminamiems šviežiems maisto produktams.

Pagrindimas

Vykdant maisto skirstymo programą ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į maisto produktų, kurie dalinami labiausiai nepasiturintiems asmenims, kokybę. Taigi raginama vietos rinkose įsigyti sveikų ir šviežių maisto produktų. Taip skatinama tvari maisto gamyba, tvarus jo perdirbimas, skirstymas ir vartojimas.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Produktai iš intervencinių atsargų pateikiami arba maisto produktai įsigyjami rinkoje, kad valstybių narių paskirtos organizacijos galėtų skirstyti maisto produktus labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

Maisto produktai įsigyjami rinkoje tik tada, kai nėra maisto skirstymo programai tinkamų intervencinių atsargų.

1. Bendrijos kilmės produktai iš intervencinių atsargų pateikiami arba maisto produktai įsigyjami rinkoje, pirmenybę teikiant vietoje gaminamiems šviežiems maisto produktams ir siekiant, kad valstybių narių paskirtos organizacijos galėtų skirstyti maisto produktus labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Vykdant programą patirtos tinkamos finansuoti išlaidos bendrai finansuojamos Bendrijos.

7. Siekiant finansuoti programą Bendrijos skiriamų asignavimų dalis, kurią turėtų papildyti valstybių narių įnašai, neturėtų viršyti 40 %.

Pagrindimas

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas

2 straipsnio 1 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1234/2007

27 straipsnio 7 dalies 2 pastraipos įžanginė frazė

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendrijos bendrojo finansavimo norma neviršija:

Bendrijos bendrojo finansavimo norma, numatyta priemonėms, kurių visą finansavimą sudaro 40 % Bendrijos asignavimų, neviršija:

Pagrindimas

En los últimos años la Unión Europea ha invertido en torno a 300 millones de euros para ayuda alimentaria, dotación que ha sido íntegramente financiada por el presupuesto comunitario. Para el próximo año la Comisión prevé, sin embargo, un presupuesto de 500 millones de euros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. La enmienda del ponente pretende, por lo tanto, garantizar la continuidad de las acciones emprendidas en el pasado, limitando la co-financiación al 40 % de la dotación comunitaria, porcentaje que equivale actualmente al aumento en 200 millones de euros previsto por la Comisión para el 2009.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims (reglamento dėl bendro rinkos organizavimo keitimas)

Nuorodos

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Atsakingas komitetas

AGRI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

21.10.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Florencio Luque Aguilar

2.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

20.1.2009

 

 

 

Priėmimo data

12.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

41

0

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emanuel Jardim Fernandes, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Maisto skirstymas labiausiai nepasiturintiems Bendrijos asmenims (reglamento dėl bendro rinkos organizavimo keitimas)

Nuorodos

COM(2008)0563 – C6-0353/2008 – 2008/0183(CNS)

Konsultacijos su EP data

15.10.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AGRI

21.10.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

21.10.2008

CONT

21.10.2008

REGI

21.10.2008

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

5.11.2008

CONT

4.11.2008

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Czesław Adam Siekierski

6.10.2008

 

 

Svarstymas komitete

10.11.2008

19.1.2009

17.2.2009

 

Priėmimo data

17.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Vincenzo Aita, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Wiesław Stefan Kuc, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Catherine Neris, Maria Petre, Markus Pieper, Struan Stevenson

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Hélène Goudin, Mieczysław Edmund Janowski

Pateikimo data

24.2.2009