Pranešimas - A6-0092/2009Pranešimas
A6-0092/2009

PRANEŠIMAS dėl daugiakalbystės – Europos turtas ir bendras rūpestis

24.2.2009 - (2008/2225(INI))

Kultūros ir švietimo komitetas
Pranešėjas: Vasco Graça Moura

Procedūra : 2008/2225(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0092/2009

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl daugiakalbystės – Europos turtas ir bendras rūpestis

(2008/2225(INI))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į ES sutarties 149 ir 151 straipsnius,

–    atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 21 ir 22 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvenciją,

–    atsižvelgdamas į 2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos komunikatą „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“ (COM(2008)0566) ir į prie šio komunikato pridedamus Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SEC(2008)2443, SEC(2008)2444 ir SEC(2008)2445),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 13 d. Komisijos komunikatą „Kalbų mokėjimui skirtos Europos apklausos programa“, (COM(2007)0184),

–    atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 5 d. Komisijos darbinį dokumentą „Veiksmų plano „Kalbų mokymosi ir kalbų įvairovės skatinimas“ įgyvendinimo ataskaita“ (COM(2007)0554) ir į prie jo pridedamą Komisijos tarnybų darbinį dokumentą (SEC(2007)1222),

–    atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2008 m. balandžio 10 d. rezoliuciją dėl Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkės[1],

–    atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiakalbystės pagrindų strategijos,

–    atsižvelgdamas į savo 2006 m. balandžio 27 d. rezoliuciją dėl daugiakalbystės ir kalbų mokymosi skatinimo Europos Sąjungoje. Europos kalbų mokėjimo indikatorius,[2]

–   atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliuciją su rekomendacijomis Komisijai dėl Europos regioninių ir rečiau vartojamų kalbų (ES mažumų kalbų) atsižvelgiant į plėtrą ir kultūrinę įvairovę[3],

–    atsižvelgdamas į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1934/2000/EB „2001 m. – Europos kalbų metai“[4],

–    atsižvelgdamas į 2002 m. kovo 15–16 d. Barselonos Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–    atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 21–22 d. Švietimo, jaunimo ir kultūros reikalų tarybos išvadas, ypač į susijusias su daugiakalbyste,

–    atsižvelgdamas į 2008 m. lapkričio mėn. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų išvadų dėl kultūrų įvairovės ir dialogo skatinimo Sąjungos ir jos valstybių narių išorės santykių srityje[5],

–    atsižvelgdamas į 2008 m. birželio 18–19 d. Regionų komiteto išsakytą nuomonę dėl daugiakalbystės[6] ir į 2008 m. rugsėjo 18 d. Europos ekonominio ir socialinio komiteto išsakytą nuomonę dėl daugiakalbystės,

–    atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (A6–0092/2009),

A.  kadangi kalbų ir kultūrų įvairovė dėl didėjančio žiniasklaidos prieinamumo, judumo, migracijos ir plintančios globalizacijos daro didelį poveikį Europos Sąjungos piliečių kasdieniniam gyvenimui,

B.   kadangi manoma, kad visiems Europos Sąjungos piliečiams itin svarbu įgyti įvairius kalbinius gebėjimus, nes jie suteikia jiems galimybę visapusiškai pasinaudoti ekonomine, socialine ir kultūrine laisvo judėjimo Europos Sąjungos viduje ir jos ryšių su trečiosiomis šalimis nauda,

C.  kadangi daugiakalbystės svarba didėja ne tik atsižvelgiant į valstybių narių ryšius, bet ir į mūsų daugiakultūrių visuomenių sambūvį bei bendrąsias Europos Sąjungos politines priemones,

D.  kadangi būtina, jog daugiakalbystės vertinimas būtų atliekamas remiantis pripažintomis priemonėmis, pavyzdžiui, Europos Tarybos sukurta bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema, ir pan.,

E.   kadangi kai kurios Europos kalbos yra pagrindinė ryšių su trečiosiomis šalimis, taip pat su įvairiomis pasaulio regionų tautomis palaikymo priemonė,

F.   kadangi daugiakalbystė Pagrindinių teisių chartijos 21 ir 22 straipsniuose pripažįstama kaip piliečių teisė ir kadangi daugiakalbystės tikslas turėtų būti įvairovės ir tolerancijos skatinimas, kad būtų išvengta galimų aktyvių ir pasyvių konfliktų, kylančių valstybėse narėse tarp skirtingų kalbinių bendruomenių,

1.   džiaugiasi, kad Komisija pateikė komunikatą dėl daugiakalbystės ir tuo, kad Taryba skyrė jam tinkamą dėmesį;

2.   dar kartą patvirtina savo ilgalaikę poziciją daugiakalbystės ir kultūrų įvairovės klausimais;

3.   primygtinai reikalauja, kad būtų pripažįstama oficialiųjų ES kalbų lygybė visose visuomeninės veiklos srityse;

4.   mano, kad Europos kalbų įvairovė labai praturtina kultūrą ir kad būtų neteisinga Europos Sąjungoje orientuotis į vieną pagrindinę kalbą;

5.   pabrėžia, kad itin svarbus ES institucijų vaidmuo siekiant užtikrinti kalbų lygybės principą atsižvelgiant į valstybių narių santykius, Europos institucijas ir ES piliečių santykius su nacionalinėmis valdžios institucijomis bei tarptautinėmis institucijomis ir įstaigomis;

6.   primena, kad daugiakalbystės svarba neapsiriboja ekonominiais ir socialiniais aspektais ir kad atsižvelgiant į piliečių gyvenimą ir ilgalaike ES plėtrą dėmesį taip pat reikėtų skirti kūrybai kultūros ir mokslo srityse, taip pat atkreipia dėmesį į literatūrinio ir techninio vertimo svarbą; taip pat reikia nepamiršti, kokį svarbų vaidmenį atlieka kalba formuojant ir stiprinant savitumą;

7.   pabrėžia, kad daugiakalbystė – daugelio sričių klausimas, kuris daro didelį poveikį Europos piliečių gyvenimui; todėl ragina valstybes nares integruoti daugiakalbystę ne tik į švietimo, bet ir į kitas politikos sritis, pvz., į mokymosi visą gyvenimą, socialinės įtraukties, užimtumo, žiniasklaidos ir mokslinių tyrimų sritis;

8.   pabrėžia, kad ypač svarbu kurti specializuotas pagalbines vertimo programas ir daugiakalbių terminologijos bazių tinklus;

9.   primena, kad informacijos ir ryšių technologijos turėtų visų pirma būti naudojamos daugiakalbystei skatinti, ir todėl pabrėžia tinkamo tarptautinio standarto (ISO 10646) naudojimo svarbą, nes tokiu būdu sudaromos galimybės naudoti visų kalbų abėcėles Europos ir valstybių narių administracinėse sistemose ir žiniasklaidoje;

10. siūlo paskelbti Europos vertėjų dieną arba atsižvelgti į šias pareigas ir jas įvertinti per kiekvienų metų rugsėjo 26 d. švenčiamą Europos kalbų dieną;

11. pabrėžia, kad ypač svarbu, jog šalyse, kuriose vartojama daugiau negu viena oficialioji ar regioninė kalba, tėvams ir asmenims, atsakingiems už auklėjimą, turėtų būti suteikta galimybė pasirinkti oficialiąją kalbą, kuria bus mokomi jų vaikai;

12. perspėja, kad klaidinga propaguoti vieną kalbą kita kalba kalbančių asmenų teisių sąskaita arba juos ignoruojančios ar žeidžiančios prievartos ar diskriminacijos būdu;

13. tvirtina, kad ypač svarbu išsaugoti daugiakalbystę tose šalyse arba regionuose, kuriuose vartojamos dvi ar daugiau oficialiųjų kalbų, ir užtikrinti, jog jos visos būtų vartojamos visais švietimo lygmenimis;

14.     pabrėžia, kaip svarbu valstybėse narėse, kuriose kalbama keliomis oficialiosiomis kalbomis, užtikrinti visišką šių kalbų vartotojų tarpusavio supratimą, ypač vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat teisėsaugos, sveikatos apsaugos, valdymo ir įdarbinimo sektoriuose;

15. ragina pareigūnus, darbe bendraujančius su kitų valstybių narių piliečiais, išmokti antrą Europos Sąjungos kalbą;

16. mano, kad siekiant asmeninio ir profesinio vystymosi reikia ir derėtų sudaryti galimybes suaugusiesiems mokytis užsienio kalbų– rengti profesines ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas;

17. pabrėžia lemiamą gero gimtosios kalbos mokėjimo reikšmę ne tik norint pasiekti gerų mokymosi rezultatų apskritai, bet ir siekiant gerai išmokti kitų kalbų, ir pritaria Komisijos pasiūlymui „įtraukti į mokymo programas gimtąją kalbą bei dar dvi kalbas“; todėl pabrėžia, kad svarbu, jog visiems moksleiviams būtų suteikta galimybė mokytis oficialia valstybine kalba;

18. apgailestauja, kad Komisija dar nepradėjo vykdyti kalbų įvairovės ir kalbų mokymosi daugiametės programos ir neįsteigė kalbų įvairovės ir kalbų mokymosi agentūros, kaip reikalaujama pirmiau minėtoje, balsų dauguma priimtoje Europos Parlamento 2003 m. rugsėjo 4 d. rezoliucijoje;

19. taip pat pabrėžia gero priimančios šalies oficialios kalbos mokėjimo svarbą siekiant visiškos imigrantų ir jų šeimų integracijos ir pažymi, kad šalių vyriausybės turi veiksmingai skatinti specialius kalbų kursus, ypač moterims ir vyresnio amžiaus žmonėms; ragina valstybes nares su imigrantais elgtis atsakingai ir suteikti jiems reikiamų priemonių išmokti priimančios šalies kalbą, susipažinti su jos kultūra, taip pat sudaryti jiems galimybes išlaikyti savo kalbą ir skatinti tai daryti;

20. todėl primena, kad atsižvelgiant į tai būtina užtikrinti mokymo kokybę, įskaitant tinkamą mokytojų mokymą;

21. pabrėžia, kad reikia tinkamai vertinti kalbų mokymą, ypač šalies, kurioje vaikai lanko mokyklą, gimtosios kalbos mokymą, ikimokyklinėse įstaigose;

22. mano, kad mokiniai dar prieš pradėdami lankyti mokyklą savo pačių naudai turi mokėti šalies, kurioje jie gyvena, kalbą, kad mokydamiesi ir vėliau įgydami išsilavinimą nebūtų diskriminuojami, o galėtų lygiomis teisėmis dalyvauti bet kokioje veikloje;

23. siūlo valstybėms narėms ištirti galimybę keistis mokymo darbuotojai įvairiais švietimo sistemos lygmenimis, kad įvairių mokyklinių dalykų būtų mokoma įvairiomis kalbomis, ir mano, kad šia galimybe pirmiausia reikėtų naudotis pasienio regionuose, taip gerinant darbuotojų judumą ir piliečių kalbų mokėjimą;

24. mano, kad būtina skatinti judumą ir kalbų mokytojų bei studentų mainus; pabrėžia, kad kalbų mokytojų Europos Sąjungoje mainai sudarytų galimybes užtikrinti veiksmingą daugumos šių specialistų ryšį su kalbų, kurių moko, natūralia aplinka;

25. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokytojų judumą profesiniais tikslais ir skirtingų šalių mokyklų bendradarbiavimą vykdant technologijų ir kultūros požiūriu naujoviškus mokymo projektus;

26. skatina ir remia gimtųjų tautinių mažumų, vietinių ir užsienio kalbų kaip neprivalomo dalyko įtraukimą į mokyklos programą ir (arba) vartojimą kaip bendruomenei atvirą užklasinę priemonę;

27.     pakartoja savo anksčiau prisiimtą įsipareigojimą skatinti kalbų, įskaitant regionines ir tautinių mažumų kalbas, mokymąsi, daugiakalbystę ir kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje, kadangi tai kultūros vertybė, kurią reikia saugoti ir puoselėti; mano, kad daugiakalbystė būtina norint veiksmingai bendrauti, tai taip pat būdas palengvinti žmonių tarpusavio supratimą, taigi, įvairovės ir tautinių mažumų pripažinimą;

28. rekomenduoja į valstybių narių akademinę programą įtraukti pasirenkamą trečiosios užsienio kalbos mokymą ir pradėti jos mokyti jau mokykloje;

29. pabrėžia, kad svarbu mokytis kaimyninių valstybių kalbų, nes tai būdas palengvinti bendravimą, padidinti tarpusavio supratimą Europos Sąjungoje ir sustiprinti Bendriją;

30. rekomenduoja remti kaimyninių valstybių ir regionų kalbų mokymąsi, ypač pasienio regionuose;

31. pakartoja, kaip svarbu skatinti ir padėti kurti naujoviškus pedagoginius kalbų mokymo modelius ir koncepcijas, kad būtų skatinama įgyti kalbų mokėjimo įgūdžių ir didėtų piliečių sąmoningumas ir motyvacija;

32. siūlo užtikrinti, kad kiekvienu švietimo lygmeniu, nepaisant geografinės aplinkos, būtų kvalifikuotų užsienio kalbų mokytojų, turinčių žinias informacijos ir ryšių technologijų srityje patvirtinantį dokumentą ir patirties šioje srityje;

33. pataria išklausyti Europos gyvų kalbų mokytojų federacijų ir asociacijų nuomonę taikytinų programų ir metodikos klausimu;

34. dar kartą pabrėžia skaitymo ir kūrybinio rašymo skatinimo politikos svarbą siekiant minėtųjų tikslų;

35. pritaria Komisijos planams pasitelkiant žiniasklaidą ir naujas technologijas parengti informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, kurių metu būtų propaguojama kalbų mokymo nauda; ragina Komisiją remtis konsultacijų dėl migrantų vaikų kalbų mokymosi ir kilmės šalies kalbos bei kultūros mokymo priimančioje valstybėje narėje išvadomis;

36. pataria ir skatina naudoti informacijos ir ryšių technologijas kaip priemones, būtinas kalbų mokymui;

37. primena savo politinį prioritetą – siekti, kad kalbų įgūdžių būtų įgyjama mokantis kitų ES kalbų, iš kurių viena turėtų būti kaimyninės šalies kalba, o kita - tarptautinė lingua franca; mano, kad tai piliečiams kompetencijos ir kvalifikacijos dalyvauti demokratinės visuomenės veikloje – būtų daugiau aktyvaus pilietiškumo, didėtų sugebėjimas įsidarbinti, būtų įgyjama daugiau žinių apie kitas kultūras;

38. taip pat siūlo užtikrinti pakankamas daugiakalbystės galimybes atsižvelgiant į žiniasklaidos ir interneto turinį, ypač Europos skaitmeninėje bibliotekoje „Europeana“ ir kitose su Europos Sąjunga susijusiose svetainėse bei portaluose, kur būtina visapusiškai laikytis Europos daugiakalbystės principo bent jau 23 oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų požiūriu;

39. pritaria, kad, užuot dubliavus televizijos programas ar jose vertimą įgarsinant, būtų pateikiami subtitrai, kad būtų lengviau mokytis ES kalbų, jas praktiškai girdėti ir garso bei vaizdo kūriniuose geriau suvokti kultūrines aplinkybes;

40. rekomenduoja valstybėms narėms televizijos programas, ypač skirtas vaikams, ne dubliuoti, o subtitruoti;

41. skatina ES išnaudoti Europos kalbų teikiamas galimybes palaikant ryšius su užsienio šalimis ir ragina puoselėti šį turtą užmezgant kultūrinį ir ekonominį dialogą su kitomis pasaulio šalimis siekiant sustiprinti ES vaidmenį ir suteikti jam daugiau vertės tarptautinėje arenoje bei padėti trečiosioms šalims, kaip numatyta ES propaguojamoje vystymosi politikoje;

42.     mano, kad mokymosi visą gyvenimą srityje reikėtų teikti pakankamą paramą visų piliečių, nesvarbu, koks jų amžius, kalbos įgūdžiams vystyti ir tobulinti nuolat suteikiant jiems atitinkamas kalbų mokymo arba kitas bendravimo galimybes, įskaitant kalbų mokymąsi nuo mažens, kad būtų didinama jų socialinė įtrauktis, užimtumo galimybės ir gerovė;

43. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti naudoti priemones, kurias taikant būtų užtikrinamos galimybės žmonėms, kurių padėtis nepalanki, tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims ir migrantams mokytis priimančios šalies ir (arba) regiono kalbos (-ų), siekiant socialinės integracijos ir kovojant su socialine atskirtimi; pabrėžia, kad migrantams būtina naudoti pagrindinę kalbą vystant kalbos įgūdžius; atitinkamai ragina valstybes nares skatinti pagrindinės kalbos vartojimą ir valstybinės kalbos (-ų) mokymąsi;

44. ragina labiau remti Europos kalbų, kurios yra viena vertingiausių Europos projekto dalių, vartojimą tarptautiniu mastu, nes jos –svarbus ES ir trečiųjų šalių kalbinių, istorinių ir kultūrinių ryšių aspektas siekiant šiose šalyse skatinti demokratines vertybes;

45. supranta, kad Europos įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, būtina teikti veiksmingą paramą siekiant mokytis kalbų ir jas vartoti, kad būtų skatinamas jų patekimas į pasaulinę rinką, ypač į naujas rinkas;

46. ypač atkreipia dėmesį į galimą grėsmę dėl nepakankamo skirtingų kultūrų žmonių bendravimo ir į socialinį daugiakalbių ir vienakalbių žmonių atotrūkį; atkreipia dėmesį į tai, kad daugelyje valstybių narių nepakankamas kalbų mokėjimas išlieka rimta kliūtis socialinei kitų tautybių darbuotojų integracijai į visuomenę ir darbo rinką; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių siekiant sumažinti atotrūkį tarp daugiakalbių žmonių, kurie turi daugiau galimybių ES, ir vienakalbių žmonių, kuriems daugelis šių galimybių neprieinamos;

47. mano, kad reikėtų teikti paramą, taip pat Europos Sąjungoje, trečiųjų šalių kalbų mokymuisi;

48. pabrėžia, kad turistų lankomose vietose reikia naudoti pagrindines tarptautines kalbas, ypač vietose, kuriose pateikiama informacija turistams, jiems skirtuose ženkluose ir kelio ženkluose;

49. siekia, kad per trumpiausią galimą laikotarpį kalbinių gebėjimų rodikliai būtų pradėti taikyti visoms oficialioms ES kalboms, įskaitant ir kitas kalbas, kuriomis kalbama Europos Sąjungoje;

50. pataria sukurti kalbinių gebėjimų rodiklius, kurie taip pat būtų taikomi klasikinei graikų ir lotynų kalboms ne tik todėl, kad tai bendras Europos paveldas, itin svarbus jos civilizacijai ir kultūrai, bet ir dėl to, kad šių kalbų mokymas padeda išmokti naujų kalbų ir išvystyti metalingvistinį mąstymą;

51. mano, kad renkant duomenis reikėtų patikrinti ir keturis kalbinius gebėjimus: rašytinio teksto supratimą, supratimą iš klausos, gebėjimus rašyti ir kalbėti;

52. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą taikant atviro koordinavimo metodą, siekiant sudaryti palankias sąlygas keistis patirtimi ir gerąja praktika daugiakalbystės srityje, atsižvelgiant į ekonominę naudą, pvz., daugiakalbėse bendrovėse;

53. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

  • [1]  Priimti tekstai, P6_TA(2008)0124.
  • [2]  OL C 296 E, 2006 12 6, p. 271.
  • [3]  OL C 76 E, 2004 3 25, p. 374.
  • [4]  OL L 232, 2000 9 14, p. 1.
  • [5]  OL L 320, 2008 12 16, p. 10.
  • [6]  OL L 257, 2008 10 9, p. 30.

AIŠKINAMOJI DALIS

Europos Parlamentas ne kartą svarstė klausimus, susijusius su daugiakalbyste, todėl aiškinamojoje dalyje nebūtina visko išsamiai aiškinti.

Pranešėjas išdėsto Komiteto nuomonę, pagal kurią Europos Sąjungos kalbų ir kultūrų įvairovė suteikia didelį konkurencinį pranašumą, ir primena, kad vienareikšmiškai būtina remti kalbų mokymo programas ir mokyklinius bei kultūrinius mainus, tiek ES viduje, tiek už jos ribų.

Kadangi kalba yra socialinio integravimosi veiksnys, svarbu sustiprinti politines paramos vertimams – ir literatūrinio, ir techninio pobūdžio – priemones.

Europos Sąjunga turi visapusiškai išnaudoti šį pranašumą visada, kai tai įmanoma, užmegzdama dialogą su kitais pasaulio regionais, visų pirma atsižvelgdama į esamus ypatingus ES kalbinius, istorinius, kultūrinius ryšius su trečiosiomis šalimis.

Daugiakalbystės skatinimas taip pat priklauso nuo garso ir vaizdo produktų gamybos, nuo IRT ir nuo naujų prieigos prie kultūros ir švietimo modelių, t. y. naudojantis internetiniu (angl. online) turiniu. Tokia šiuolaikinė kultūrinių mainų srities dinamika sudaro galimybes natūraliai priartėti prie tautų, taip pat jai įtakos turi daugiakalbystė.

Kalbinių gebėjimų rodikliai per trumpiausią galimą laikotarpį turi būti pradėti taikyti visoms oficialiosioms Europos Sąjungos kalboms, įskaitant ir kitas kalbas, kuriomis kalbama ir kurių mokoma Europos erdvėje.

Pranešėjo nuomone, ypač svarbu kad kalbinių gebėjimų rodiklis būtų taikomas visoms oficialioms Europos Sąjungos kalboms.

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto NUOMONĖ (11.2.2009)

pateikta Kultūros ir švietimo komitetui

dėl Daugiakalbystės: Europos turtas ir bendras rūpestis
(2008/2225(INI))

Nuomonės referentas: Csaba Sógor

PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Kultūros ir švietimo komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.   dar kartą pabrėžia savo anksčiau prisiimtą įsipareigojimą skatinti kalbų, įskaitant regionines ir tautinių mažumų kalbas, mokymąsi, daugiakalbystę ir kalbinę įvairovę Europos Sąjungoje, kadangi tai kultūros vertybė, kurią reikia saugoti ir puoselėti; mano, kad daugiakalbystė būtina norint efektyviai bendrauti, tai taip pat būdas skatinti individų tarpusavio supratimą, pripažinti įvairovę ir tautines mažumas;

2.  palankiai vertina tai, kad Komisija savo 2008 m. rugsėjo 18 d. komunikate „Daugiakalbystė – Europos turtas ir bendras rūpestis“(COM(2008)0566) nurodo Europos regionų ir tautinių mažumų kalbų chartiją, kuri buvo priimta 1992 m. remiant Europos Tarybai, ir ragina valstybes nares, kurios dar nepasirašė ar neratifikavo šios chartijos, tai padaryti;

3.   mano, kad kalbinė įvairovė yra ne tik esminė kultūros paveldo dalis, bet ir viena iš svarbiausių kasdienio Europos piliečių gyvenimo ypatybių, kuri padeda skatinti esmines Europos vertybes, pvz., toleranciją, supratimą, ir kurti tinklus;

4.   pabrėžia, kad daugiakalbystė – daugelio sričių klausimas, ji daro poveikį Europos piliečių gyvenimui; todėl ragina valstybes nares integruoti ją ne tik į švietimo, bet ir į kitas politikos sritis, pvz., į mokymosi visą gyvenimą, socialinės įtraukties, užimtumo, žiniasklaidos ir mokslinių tyrimų sritis;

5.   mano, kad reikėtų skatinti skirtingų kalbų, pvz., kaimyninių šalių kalbų, mokymąsi; be to, mano, kad būtų pageidautina mokytis pasienio regiono arba šalia gyvenančių tautinių daugumų /mažumų bendruomenių kalbų – taip būtų sustiprinama Europos regionų socialinė ir kultūrinė integracija ir didėtų tarpvalstybinės darbo jėgos judumas;

6.   atkreipia dėmesį į galimą grėsmę dėl nepakankamo skirtingų kultūrų žmonių bendravimo ir į socialinį daugiakalbių ir vienakalbių žmonių atotrūkį; atkreipia ypatingą dėmesį į tai, kad daugelyje valstybių narių nepakankamas kalbų mokėjimas išlieka rimta kliūtis socialinei kitų tautybių darbuotojų integracijai į visuomenę ir darbo rinką; todėl ragina Komisiją ir valstybes nares imtis priemonių siekiant sumažinti atotrūkį tarp daugiakalbių žmonių, kurie turi daugiau galimybių ES, ir vienakalbių žmonių, kuriems daugelis šių galimybių neprieinamos;

7.   pabrėžia, kad kalbų mokėjimas suteikia galimybę naudotis laisve gyventi ir dirbti kitoje valstybėje narėje ir taip sudaro palankias sąlygas judumui; šiomis aplinkybėmis ragina valstybes nares ir Komisiją dėti didesnes pastangas siekiant Barselonos tikslo, kad piliečiai, be savo gimtosios kalbos, galėtų bendrauti dar dviem kalbomis;

8.   pabrėžia nuolatinio kalbų mokytojų ir kitų asmenų, susijusių su kalbų mokymu, apmokymo ir priemonių, skatinančių jų judumą siekiant patobulinti kalbų įgūdžius ir tarpkultūrines žinias, svarbą;

9.   mano, kad mokymosi visą gyvenimą srityje reikėtų teikti pakankamą pagalbą visų piliečių, nesvarbu, koks jų amžius, kalbos įgūdžiams vystyti ir tobulinti nuolat suteikiant jiems atitinkamas kalbų mokymo arba kitas bendravimo galimybes, kad būtų gerinama jų socialinė įtrauktis, užimtumo galimybės ir gerovė;

10. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti naudoti priemones, kuriomis būtų užtikrinamos galimybės žmonėms, kurių padėtis nepalanki, tautinėms mažumoms priklausantiems asmenims ir migrantams mokytis priimančios šalies ir (arba) regiono kalbos / kalbų, siekiant socialinės integracijos ir kovojant su socialine atskirtimi; pabrėžia, kad migrantams būtina naudoti pagrindinę kalbą vystant kalbos įgūdžius; atitinkamai ragina valstybes nares skatinti pagrindinės kalbos vartojimą ir valstybinės kalbos / valstybinių kalbų mokymąsi;

11. ragina valstybes nares sukurti mechanizmus, kurie leistų vietos bendruomenėms ir paslaugų teikėjams efektyviu būdu patenkinti piliečių, kalbančių kita nei valstybinė kalba, poreikius, taigi skatinti jų įtrauktį ir į darbo rinką, ir į bendruomenę;

12. ragina Komisiją ir valstybes nares skatinti mokytojų judumą profesiniais tikslais ir skirtingų šalių mokyklų bendradarbiavimą vykdant technologijų ir kultūros požiūriu naujoviškus mokymo projektus;

13. ragina valstybes nares, remiamas Komisijos, skatinti geresnę kalbinės įvairovės valdymą įmonėse, pavyzdžiui, kurti kalbos požiūriu maišytas vadovų komandas visais administravimo lygmenimis ir skatinti įgyvendinti mokymo programas, skirtas daugiakalbio bendravimo įgūdžiams vystyti;

14. ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų stiprinant valstybių narių bendradarbiavimą taikant atviro koordinavimo metodą, siekiant sudaryti palankias sąlygas keistis patirtimi ir konkrečiais rezultatais daugiakalbystės srityje, atsižvelgiant į ekonominę naudą, pvz., daugiakalbėse bendrovėse;

15. teigiamai / palankiai vertina Komisijos planus pasitelkiant žiniasklaidą ir naujas technologijas parengti informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, kurių metu būtų propaguojama kalbų mokymo nauda; ragina Komisiją remtis konsultacijų migrantų vaikų kalbų mokymosi ir kilmės šalies kalbos bei kultūros mokymo priimančioje valstybėje narėje klausimais išvadomis.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

11.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

43

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gabriela Creţu, Jamila Madeira, Adrian Manole, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Sógor, Patrizia Toia

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Pierre Jonckheer

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

17.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

3

8

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Raimon Obiols i Germà, Christel Schaldemose, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska, Jaroslav Zvěřina

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Raül Romeva i Rueda, Alejo Vidal-Quadras