Ziņojums - A6-0092/2009Ziņojums
A6-0092/2009

ZIŅOJUMS par daudzvalodību — Eiropas priekšrocību un kopīgu apņemšanos (2008/2225(INI))

24.2.2009

Kultūras un izglītības komiteja
Referents: Vasco Graça Moura

Procedūra : 2008/2225(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0092/2009

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par daudzvalodību — Eiropas priekšrocību un kopīgu apņemšanos

(2008/2225(INI))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā EK līguma 149. un 151. pantu,

–    ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. un 22. pantu,

–   ņemot vērā UNESCO 2003. gada Konvenciju par cilvēces nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu,

–    ņemot vērā Komisijas 2008. gada 18. septembra paziņojumu „Daudzvalodība: Eiropas priekšrocība un kopīga apņemšanās” (COM(2008)0566) un ar to saistītos Komisijas dienestu darba dokumentus (SEC(2008)2443, SEC(2008)2444, SEC(2008)2445),

–    ņemot vērā Komisijas 2007. gada 13. aprīļa paziņojumu „Eiropas apsekojuma par valodu kompetencēm sistēma” (COM(2007)0184),

–    ņemot vērā Komisijas 2007. gada 5. novembra darba dokumentu „Ziņojums par rīcības plāna „Valodu mācīšanās un valodu daudzveidības veicināšana” īstenošanu” (COM(2007)0554) un tam pievienoto Komisijas dienestu darba dokumentu (SEC(2007)1222),

–    ņemot vērā 2008. gada 10. aprīļa rezolūciju par Eiropas darba kārtību kultūras jomā globalizācijas apstākļos[1],

–    ņemot vērā 2006. gada 15. novembra rezolūciju par jaunu daudzvalodības pamatstratēģiju[2],

–    ņemot vērā 2006. gada 27. aprīļa rezolūciju par daudzvalodības un valodu apguves veicināšanas pasākumiem Eiropas Savienībā: Eiropas valodu kompetences rādītājs[3],

–   ņemot vērā 2003. gada 4. septembra rezolūciju ar ieteikumiem Komisijai par Eiropas reģionālajām un mazāk lietotajām valodām — par minoritāšu valodām Eiropas Savienībā — saistībā ar paplašināšanos un kultūras daudzveidību[4],

–    ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Lēmumu Nr. 1934/2000/EK par 2001. gadu kā Eiropas valodu gadu[5],

–    ņemot vērā prezidentvalsts secinājumus pēc 2002. gada 15. un 16. martā Barselonā notikušās Eiropadomes sanāksmes,

–    ņemot vērā Izglītības, jaunatnes lietu un kultūras padomes 2008. gada 21. un 22. maija secinājumus, kuros iekļauta īpaša atsauce uz daudzvalodību,

–    ņemot vērā Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju 2008. gada novembra secinājumus par kultūras daudzveidības un kultūru dialoga sekmēšanu Eiropas Savienības un tās dalībvalstu ārējās attiecībās[6],

–    ņemot vērā Reģionu komitejas 2008. gada 18. un 19. jūnija atzinumu par tematu „Daudzvalodība”[7] un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2008. gada 18. septembra atzinumu par daudzvalodību,

–    ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

–    ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A6-0092/2009),

A.  tā kā valodu un kultūras daudzveidība ievērojami ietekmē Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi plašsaziņas līdzekļu izplatības, augošas mobilitātes un migrācijas un aizvien lielākas globalizācijas dēļ;

B.   tā kā dažādu valodu prasmju apgūšanai tiek piešķirta vislielākā nozīme visu Eiropas Savienības pilsoņu dzīvē, jo šīs prasmes ļauj pilnvērtīgi izmantot ekonomiskās, sociālās un kultūras iespējas, ko sniedz pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības attiecības ar trešām valstīm;

C.  tā kā pieaug daudzvalodības nozīme dalībvalstu attiecību un multikulturālās sabiedrības pārstāvju līdzāspastāvēšanas kontekstā un Eiropas Savienības kopējās politikas virzienos;

D.  tā kā daudzvalodības novērtējuma apstiprināšanai ir nepieciešami atzīti instrumenti, piemēram, Eiropas vienotā valodu prasmes noteikšanas sistēma (CEFR) un citi instrumenti;

E.   tā kā dažām Eiropas valodām ir būtiska nozīme, veidojot attiecības ar trešām valstīm un starp tautām no visdažādākajiem pasaules reģioniem;

F.   tā kā Pamattiesību hartas 21. un 22. pantā ir atzīts, ka pilsoņiem ir tiesības uz valodu daudzveidību, un tā kā ar daudzvalodību jācenšas veicināt arī cieņu pret daudzveidību un toleranci, lai novērstu jebkādu aktīvu vai pasīvu konfliktu veidošanos starp dažādu valodu kopienām dalībvalstīs,

1.   atzinīgi vērtē Komisijas paziņojuma par daudzvalodību iesniegšanu un uzmanību, ko tam veltījusi Padome;

2.   atkārtoti pauž nostāju, ko tas jau ir paudis par daudzvalodību un kultūras daudzveidību;

3.   uzsver nepieciešamību atzīt ES valsts valodu vienlīdzību visos sabiedriskās darbības aspektos;

4.   uzskata, ka Eiropas valodu daudzveidība ir nozīmīga kultūras vērtība un Eiropas Savienība rīkotos nepareizi, ja tā aprobežotos ar vienas galvenās valodas izmantošanu;

5.   uzsver ES iestāžu būtisko lomu, nodrošinot valodu vienlīdzības principa ievērošanu dalībvalstu attiecībās un pašās ES iestādēs, kā arī ES pilsoņu attiecībās ar valsts pārvaldes iestādēm un Kopienas un starptautiskām iestādēm un struktūrām;

6.   atgādina, ka daudzvalodībai ir liela nozīme ne tikai ekonomikas un sociālajā jomā un ka ir jāpievērš uzmanība kultūras un zinātnes jaunradei un šīs jaunrades rezultātu popularizēšanai, un literārās un tehniskās tulkošanas svarīgumam pilsoņu dzīvē un ES ilgtermiņa attīstībā; turklāt ne mazāk svarīgs aspekts ir valodu nozīme identitātes veidošanā un stiprināšanā;

7.   uzsver, ka daudzvalodība ir parādība, kas skar daudzas jomas un kas lielā mērā ietekmē Eiropas pilsoņu dzīvi; tādēļ aicina dalībvalstis iekļaut to ne tikai izglītības politikā, bet arī citos politikas virzienos, piemēram, mūžizglītības, sociālās integrācijas, nodarbinātības, plašsaziņas līdzekļu un pētniecības politikā;

8.   uzsver to, cik liela nozīme ir īpašu, tulkošanas atbalstam paredzētu programmu izstrādei un daudzvalodu terminoloģijas datubāzu tīklu izveidei;

9.   atgādina, ka daudzvalodības veicināšanai jāizmanto informācijas un sakaru tehnoloģijas, un tādēļ uzsver to, cik liela nozīme Eiropas Savienības un tās dalībvalstu pārvaldes sistēmās un plašsaziņu līdzekļos ir attiecīgajam starptautiskajam standartam (ISO 10646), kurā paredzēta visu valodu alfabētu atveidošana, un cik svarīgi ir šo standartu izmantot;

10. ierosina ieviest Eiropas Tulkotāju un tulku dienu vai atzīmēt un izcelt šīs profesijas Eiropas Valodu dienā, ko katru gadu atzīmē 26. septembrī;

11. uzsver, ka ir ļoti svarīgi saglabāt vecākiem un aizbildņiem iespēju izvēlēties oficiālo valodu, kādā bērni tiks izglītoti valstīs, kurās ir vairāk nekā viena valsts vai reģionālā valoda;

12. brīdina, ka būtu nepareizi veicināt vienas valodas izmantošanu, pārkāpjot citas valodas lietotāju tiesības, vai izmantot jebkādas piespiedu vai diskriminējošas metodes, neņemot vērā vai pārkāpjot šīs tiesības;

13. apstiprina, ka ir svarīgi saglabāt daudzvalodību valstīs vai reģionos, kuros paralēli izmanto divas vai vairākas valodas, un nodrošināt, ka visas šādas valodas tiek izmantotas kā mācību valodas visos izglītības līmeņos;

14.     uzsver nepieciešamību dalībvalstīs, kurās ir vairākas oficiālās valodas, nodrošināt pilnvērtīgu savstarpēju šo valodu saprotamību, īpaši vecāka gadagājuma pilsoņu gadījumā un tiesību sistēmā, veselības aprūpē, pārvaldē un nodarbinātības jomā;

15. mudina ierēdņus, kuri savā darbā sazinās ar citu dalībvalstu pilsoņiem, mācīties vēl kādu Eiropas Savienības valodu;

16. uzskata, ka ir nepieciešami un lietderīgi radīt svešvalodu apguves iespējas pieaugušiem cilvēkiem, piedāvājot arodapmācības vai mūžizglītības programmas, lai sekmētu viņu personisko un profesionālo izaugsmi;

17. uzsver, ka izglītība dzimtajā valodā ir ārkārtīgi nepieciešama ne tikai vispārējas izglītības nolūkos, bet jo īpaši, lai pieņemamā līmenī apgūtu citas valodas, un ļoti atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu izglītības jomā sekmēt mērķi „dzimtā valoda +2”; uzsver, ka tādēļ nevienam skolēnam nebūtu jāliedz iespēja iegūt izglītību oficiālā valodā;

18. pauž nožēlu, ka līdz šim Komisija nav nedz ieviesusi daudzgadu programmu par valodu daudzveidību un valodas mācīšanu, nedz izveidojusi Valodu apguves un valodu daudzveidības aģentūru, kā Parlaments aicināja darīt iepriekš minētajā rezolūcijā, ko 2003. gada 4. septembrī Parlamenta deputāti pieņēma ar lielu balsu pārsvaru;

19. turklāt uzsver, cik svarīga ir uzņēmējas valsts oficiālo valodu pilnīga prasme pilnvērtīgai imigrantu un viņu ģimeņu integrācijai, un uzsver, ka valstu valdībām ir efektīvi jāsekmē īpašu valodu kursu organizēšanu, sevišķi tādu, kas paredzēti sievietēm un vecākiem cilvēkiem; aicina dalībvalstis izturēties pret imigrantiem atbildīgi, nodrošinot imigrantiem līdzekļus, kas nepieciešami uzņēmējas valsts oficiālās valodas un kultūras apguvei, vienlaikus ļaujot un mudinot viņus saglabāt savu dzimto valodu;

20. atgādina, ka šo iemeslu dēļ ir svarīgi nodrošināt kvalitāti, tostarp skolotāju attiecīgu apmācību;

21. uzsver nepieciešamību pievērst pietiekamu uzmanību tam, lai bērni pirmsskolas līmenī apgūtu valodas, īpaši valodu, kas ir oficialā valoda tajā valstī, kurā viņi apmeklē skolu;

22. uzskata, ka pirms skolas sākuma bērniem viņu pašu interesēs jāspēj sazināties tās valsts oficiālajā valodā, kurā viņi dzīvo, lai tiktu nodrošināts, ka šie bērni, iegūstot izglītību un turpmāko apmācību, netiek diskriminēti un spēj vienlīdzīgi piedalīties visos pasākumos;

23. ierosina dalībvalstīm izskatīt iespējas dažādos izglītības līmeņos mainīt pedagoģisko personālu, lai nodrošinātu dažādu priekšmetu mācīšanu dažādās valodās, un uzskata, ka šo iespēju jo īpaši varētu izmantot pierobežas reģionos, tādējādi uzlabojot darba ņēmēju mobilitāti un iedzīvotāju valodu zināšanās;

24. uzskata, ka ir svarīgi veicināt valodu skolotāju un studentu mobilitāti un apmaiņu; atgādina, ka raita valodu skolotāju pārvietošanās Eiropas Savienībā palīdzēs iespējami lielam skaitam profesionāļu nodrošināt efektīvu kontaktu ar dzimto vidi valodām, kuras viņi māca;

25. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt skolotāju profesionālo mobilitāti un skolu un dažādu valstu sadarbību, īstenojot tehnoloģiskā un kultūras ziņā novatoriskus pedagoģiskos projektus;

26. mudina un atbalsta minoritāšu dzimto valodu, vietējo un svešvalodu fakultatīvu apguvi skolu programmās un/vai sabiedrībai pieejamās ārpusskolas aktivitātēs;

27.     vēlreiz uzsver savu ilggadīgo iesaisti valodu apguves, daudzvalodības un valodu daudzveidības veicināšanā Eiropas Savienībā, ietverot tajā reģionālās un minoritāšu valodas, jo šīs kultūras vērtības ir jāsaglabā un jākopj; uzskata, ka daudzvalodība ir būtiski svarīga efektīvai saziņai un ir uzskatāma par līdzekli sapratnes veicināšanai starp cilvēkiem un tādējādi arī daudzveidības un minoritāšu pieņemšanai;

28. iesaka dalībvalstīm akadēmiskajā mācību programmā iekļaut trešās svešvalodas fakultatīvu apguvi, šādu iespēju paredzot no vidusskolas līmeņa;

29. uzsver, cik svarīgi ir mācīties kaimiņvalstu valodas, jo tas atvieglo saziņu un sekmē savstarpējo saprašanos Eiropas Savienībā, vienlaikus stiprinot Kopienu;

30. iesaka atbalstīt kaimiņvalstu un kaimiņreģionu valodu apguvi, jo īpaši pierobežas apgabalos;

31. atkārto, cik svarīgi ir sekmēt un atbalstīt novatorisku pedagoģisko modeļu un valodas mācīšanas pieeju izstrādi, lai sekmētu valodu prasmju apguvi, kā arī palielinātu iedzīvotāju informētību un motivāciju;

32. ierosina nodrošināt, ka visos izglītības līmeņos neatkarīgi no ģeogrāfiskās atrašanās vietas strādā kvalificēti svešvalodu skolotāji, kuriem ir praktiska pieredze darbā ar informācijas un sakaru tehnoloģijām un kuri ir sertificēti šajā jomā;

33. iesaka apspriesties ar moderno valodu skolotāju Eiropas federācijām un biedrībām par piemērojamām programmām un metodoloģiju;

34. pastāv uz to, ka šo mērķu sasniegšanai ir nepieciešama politika lasīšanas stimulēšanai un radošas rakstniecības sekmēšanai;

35. atzinīgi vērtē Komisijas plānus uzsākt informēšanas un izglītošanas kampaņas par priekšrocībām, ko sniedz valodu mācīšanās, izmantojot plašsaziņas līdzekļus un jaunās tehnoloģijas; mudina Komisiju izmantot secinājumus, kas gūti apspriedēs par valodu mācīšanu migrantu bērniem un izcelsmes valsts valodas un kultūras mācīšanu uzņēmējā valstī;

36. iesaka un mudina izmantot informācijas un sakaru tehnoloģijas kā neatņemamu rīku valodu mācīšanā;

37. atkārtoti norāda, ka tā politiskā prioritāte ir panākt, ka iedzīvotāji apgūst valodu prasmes, mācoties citu ES valstu valodas, no kurām vienai jābūt kaimiņvalsts valodai, bet otrai — starptautiskai, plaši izmantotai valodai; uzskata, ka tādējādi iedzīvotāji iegūtu tādu kompetenci un kvalifikāciju, kas ļautu piedalīties demokrātiskas sabiedrības procesos, kuros nodrošināta aktīva pilsoniskā līdzdalība, nodarbinātības iespējas un citu kultūru iepazīšana;

38. ierosina nodrošināt attiecīgu daudzvalodības līmeni plašsaziņas līdzekļos un internetā, un jo īpaši valodas politikā, ko piemēro Eiropas Savienības un citām ar to saistītām tīmekļa vietnēm un portāliem, kuros ir pilnībā jāievēro Eiropas daudzvalodības princips, vismaz attiecībā uz Eiropas Savienības 23 oficiālajām valodām;

39. atbalsta, ka televīzijas programmas nevis dublē vai nodrošina tām aizkadra tulkojumu, bet izmanto tajās subtitrus valsts oficiālajā valodā, lai tādējādi atvieglotu ES valodu mācīšanos un praktizēšanu un labāk izprastu audiovizuālo raidījumu kultūras fonu;

40. iesaka dalībvalstīm televīzijas raidījumus, īpaši bērnu raidījumus, pārraidīt ar subtitriem, nevis dublēt;

41. mudina ES izmantot ārējās attiecībās potenciālās priekšrocības, ko sniedz Eiropas valodas, un aicina turpināt šo priekšrocību pilnveidošanu kultūras, ekonomiskajā un sociālajā dialogā ar pārējo pasauli, lai stiprinātu ES nozīmi starptautiskajā arēnā un piešķirtu tai papildu vērtību, un atbalstītu trešās valstis, rīkojoties atbilstīgi ES sekmētajai attīstības politikai;

42.     uzskata, ka mūžizglītības kontekstā jāsniedz pietiekams atbalsts, lai visu vecuma grupu pilsoņiem palīdzētu pastāvīgi attīstīt un uzlabot valodu prasmi, nodrošinot viņiem piekļuvi piemērotām valodu apguves vai citām saziņas atvieglošanas iespējām, tostarp valodu apmācībai agrīnā vecumā, lai tādējādi veicinātu viņu sociālo integrāciju, nodarbinātības iespējas un labklājību;

43. aicina Komisiju un dalībvalstis veicināt pasākumus, kas atvieglo valodu apguvi cilvēkiem, kuri atrodas nelabvēlīgā stāvoklī, nacionālo minoritāšu pārstāvjiem un migrantiem, lai šīs personas varētu iemācīties uzņēmējas valsts vai uzņēmēja reģiona valodu(-as) nolūkā panākt sociālo integrāciju un apkarot sociālo atstumtību; uzsver, ka migrantiem ir nepieciešams sniegt iespēju, attīstot valodu prasmi, lietot savu galveno valodu; tādēļ mudina dalībvalstis stimulēt cilvēkus lietot savu galveno valodu, kā arī mācīties oficiālo(-ās) valodu(-as);

44. uzskata, ka ir nepieciešams sniegt lielāku atbalstu starptautiskai Eiropas valodu popularizēšanai visā pasaulē, jo tās ir Eiropas projekta neatņemama daļa, ņemot vērā ES un trešo valstu valodniecisko, vēsturisko un kultūras saišu būtisko nozīmi un demokrātisko vērtību sekmēšanu šajās valstīs;

45. uzskata, ka uzņēmumiem un jo īpaši MVU Eiropas Savienībā ir jāsniedz piemērots atbalsts valodu mācīšanai un lietošanai, tādējādi atvieglojot tiem piekļuvi pasaules tirgiem un īpaši jauniem tirgiem;

46. īpaši vērš uzmanību uz iespējamo risku, ko var radīt saziņas trūkums starp cilvēkiem no dažādām kultūrām un sociālais dalījums daudzvalodīgos un vienvalodīgos cilvēkos; norāda, ka ārvalstu darba ņēmēju valodu prasmes trūkums daudzās dalībvalstīs joprojām ir nopietns šķērslis viņu sociālai integrācijai un integrācijai darba tirgū; tādēļ mudina Komisiju un dalībvalstis veikt pasākumus, lai samazinātu plaisu starp daudzvalodīgām personām, kam Eiropas Savienībā ir labākas iespējas, un vienvalodīgām personām, kam daudzas iespējas ir liegtas;

47. uzskata, ka ir jāatbalsta trešo valstu valodu apguve, tostarp Eiropas Savienībā;

48. uzsver, ka tūrisma zonās, jo īpaši tūrisma informācijas centros, uz tūristiem paredzētām zīmēm un ceļa zīmēm jālieto galvenās starptautiskās valodas;

49. prasa, lai valodu kompetences rādītāju nodrošinājumu pēc iespējas ātrāk paplašinātu, ietverot tajā visas oficiālās ES valodas un neierobežojot to paplašināšanu attiecībā uz citām valodām, kurās runā Eiropas Savienībā;

50. iesaka paplašināt valodu kompetences rādītājus, attiecinot tos arī uz klasisko grieķu un latīņu valodu ne tikai tāpēc, ka šīs valodas ir daļa no kopīgā Eiropas mantojuma, kas ir būtiski ietekmējis Eiropas kultūru un civilizāciju, bet arī tāpēc, ka šo valodu apguve sekmē turpmāku mācību procesu un stimulē pārdomas par valodu;

51. uzskata, ka, apkopojot datus, būtu jāpārbauda četras valodas prasmes, t.i., rakstveida valodas izpratne, mutvārdu valodas izpratne, rakstveida izteikšanās un mutvārdu izteikšanās;

52. aicina Komisiju un dalībvalstis stiprināt centienus ES līmeņa sadarbības uzlabošanā, izmantojot atklātās koordinēšanas metodi, lai atvieglotu pieredzes un paraugprakses apmaiņu daudzvalodības jomā, ņemot vērā arī pozitīvo ekonomisko ietekmi, kas novērota, piemēram, uzņēmumos, kuros izmanto daudzvalodību;

53. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

  • [1]  Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0124.
  • [2]  OV C 314 E, 21.12.2006., 207. lpp.
  • [3]  OV C 296 E, 6.12.2006., 271. lpp.
  • [4]  OV C 76 E, 25.3.2004., 374. lpp.
  • [5]  OV L 232, 14.9.2000., 1. lpp.
  • [6]  OV C 320, 16.12.2008., 10. lpp.
  • [7]  OV C 257, 9.10.2008., 30. lpp.

PASKAIDROJUMS

Tā kā Eiropas Parlaments jau iepriekš ir izskatījis daudzvalodības jautājumu, ir nepieciešams tikai īss paskaidrojums.

Referents pievienojas Komisijas uzskatam, ka ES valodu un kultūras daudzveidība rada milzīgas priekšrocības ES konkurētspējai, un atgādina par nepieciešamību pilnvērtīgi atbalstīt valodu mācīšanas un apmaiņas programmas izglītības un kultūras jomā gan ES, gan ārpus tās.

Tā kā valoda ir saistīta ar sociālo integrāciju, ir svarīgi izstrādāt politikas pamatnostādnes gan literārās, gan tehniskās tulkošanas atbalstam.

ES ir maksimāli jāizmanto šīs priekšrocības visās iespējamās situācijās, risinot dialogus ar citiem pasaules reģioniem, pievēršot uzmanību īpašām saiknēm, kas pastāv starp ES un trešām valstīm valodas, vēstures un kultūras ziņā.

Daudzvalodības veicināšana ir arī cieši saistīta ar audiovizuālo nozari, informācijas un sakaru tehnoloģijām un jaunām koncepcijām par piekļuvi kultūrai un izglītībai, īpaši, izmantojot tiešsaistē pieejamu informāciju. Šīs mūsdienu kultūras apmaiņas tendences atvieglo tautu dabisku saskarsmi, un arī šajā ziņā daudzvalodībai ir liela nozīme.

Valodu kompetences rādītāji ir pēc iespējas ātrāk jāpaplašina, lai ietvertu tajos visas oficiālās ES valodas, neierobežojot šo paplašināšanu attiecībā uz citām valodām, kurās runā un kuras mācās Eiropā.

Referents uzskata, ka ir svarīgi nodrošināt, ka šie rādītāji attiecas uz visām ES oficiālajām valodām.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

3

8

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Maria Badia i Cutchet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Nicodim Bulzesc, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Adrian Manole, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Doris Pack, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Gyula Hegyi, Iosif Matula, Raimon Obiols i Germà, Christel Schaldemose, Nina Škottová, Ewa Tomaszewska, Jaroslav Zvěřina

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raül Romeva i Rueda, Alejo Vidal-Quadras