Διαδικασία : 2008/2061(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0095/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0095/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Ψηφοφορία :

PV 24/03/2009 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0156

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 201kWORD 262k
24.2.2009
PE 418.035v02-00 A6-0095/2009

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων

(2008/2061(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Constanze Angela Krehl

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων (2008/2061(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το πρόγραμμα URBACT που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας URBAN, το οποίο διευκολύνει και αναπτύσσει καλές πρακτικές και ανταλλαγές εμπειριών και στο οποίο συμμετέχουν 200 και πλέον πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής(1)

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής(2),

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(3),

–    έχοντας υπόψη τα άρθρα 158 και 159 της Συνθήκης ΕΚ,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που διεξήχθη στην Λισαβόνα στις 23 και 24 Μαρτίου 2000,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2008 με τίτλο "Πέμπτη έκθεση προόδου σχετικά με την οικονομική και κοινωνική συνοχή - Αυξάνονται οι περιφέρειες, μεγαλώνει η Ευρώπη" (COM(2008)0371),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο "Πράσινη Βίβλος σχετικά με την εδαφική συνοχή: Μετατροπή της εδαφικής ποικιλοµορφίας σε προτέρηµα" (COM(2008)0616),

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» (COM(2006)0675),

–    έχοντας υπόψη τη μελέτη του Θεματικού Τμήματός του για τις Διαρθρωτικές πολιτικές και την Πολιτική Συνοχής σχετικά με τις ορθές πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών Ταμείων,

–   έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Κοινοβουλίου στις 17 Ιουλίου 2008,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0095/2009),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής της ΕΕ τόσο όσον αφορά τον προϋπολογισμό της , όσο και κυρίως επειδή αποτελεί έναν πολύ σημαντικό πυλώνα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και λόγω της σημασίας της για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη των 268 συνολικά περιφερειών της, μειώνοντας την υστέρηση και τις διαφορές στον τομέα της ανάπτυξης, και βελτιώνοντας τη ζωή όλων των πολιτών της ΕΕ·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοιες προκλήσεις, αν και ο αντίκτυπος τους είναι πολύ διαφορετικός από περιφέρεια σε περιφέρεια, εξαιτίας συγκεκριμένων ιδιαιτεροτήτων, τόσο όσον αφορά τον χαρακτήρα τους, (για παράδειγμα, νησιωτικές ή ορεινές περιοχές) όσο και τον πληθυσμό τους: παγκοσμιοποίηση και επίσπευση των οικονομικών αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με αυτήν, άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων, συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης, και της κλιματικής αλλαγής, ανάπτυξη της βασισμένης στη γνώση οικονομίας, δημογραφική αλλαγή, συρρίκνωση του πληθυσμού και αύξηση μετανάστευσης·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι τα καλύτερα αποτελέσματα, τα οποία ενισχύουν τις βάσεις της γνώσης και βελτιώνουν τον ανταγωνισμό, επιτυγχάνονται συχνά στα έργα μέσω της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου τομέα, των επιχειρήσεων, του εκπαιδευτικού τομέα και των τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να αναπτύξει όλο της το δυναμικό για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, επειδή οι ενδεχόμενοι φορείς υλοποίησης των έργων αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως, μεταξύ άλλων:

- υπέρμετρα γραφειοκρατικά εμπόδια,

- πάρα πολλούς περίπλοκους κανόνες, ορισμένοι από τους οποίους διατίθενται μόνο ηλεκτρονικά, αποκλείοντας, ως εκ τούτου, την πρόσβαση πολλών εν δυνάμει δικαιούχων αυτών των πόρων σε αυτές τις πηγές,

- συχνή τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των απαιτούμενων εγγράφων από ορισμένα κράτη μέλη,

- έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και στα συστήματα συγχρηματοδότησης και καθυστερήσεις στις πληρωμές,

- βραδείς και δυσκίνητες διοικήσεις των κρατών μελών σε κεντρικό επίπεδο και εφαρμογή των κανόνων με τρόπο αυξάνει την υπάρχουσα γραφειοκρατία και οδηγεί στην ανεπαρκή παροχή πληροφοριών,

- ανεπαρκής αποκεντρωμένη διοικητική ικανότητα και διαφορετικά μοντέλα περιφερειακής οργάνωσης στα κράτη μέλη τα οποία δεν επιτρέπουν την ύπαρξη συγκριτικών δεδομένων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών,

- ανεπαρκείς ρυθμίσεις διαπεριφερειακού συντονισμού,

- έλλειψη ενός λειτουργικού προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες από τις παρατηρούμενες ανεπάρκειες στον τομέα της πολιτικής συνοχής οφείλονται στα υφιστάμενα εμπόδια,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή της διαρθρωτικής πολιτικής οφείλονται εν μέρει στην υπέρμετρη δυσκαμψία των διαδικασιών και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο απλούστευσης των εν λόγω διαδικασιών και του σαφούς επιμερισμού των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων μεταξύ της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών,

1.  τονίζει ότι, μολονότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστιθέμενη αξία της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών στο ευρύ κοινό από πλευράς καλύτερης επικοινωνίας και σχέσης κόστους - ωφέλειας, οι προσπάθειες για την ενσωμάτωση των πρακτικών αυτών στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ πρέπει να απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις αρχές διαχείρισης καθοδηγώντας τες να καθορίζουν τους κανόνες που διέπουν την πρόσβαση στους διαρθρωτικούς πόρους, ούτως ώστε η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών να μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των έργων, με την παροχή λύσεων σε κοινά προβλήματα και την επιλογή πιο αποτελεσματικών και στοχευμένων παρεμβάσεων

2.  επισημαίνει την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων, κυρίως σε σχέση με τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· επικροτεί συνεπώς τη δέσμη μέτρων αναθεώρησης του ρυθμιστικού πλαισίου ως απάντηση στην τρέχουσα οικονομική κρίση• αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τις περαιτέρω προτάσεις της Επιτροπής στον συγκεκριμένο τομέα οι οποίες επρόκειτο να ανακοινωθούν στους προσεχούς μήνες·

Εξάλειψη εμποδίων

3.  καλεί την Επιτροπή, για την εξάλειψη των εμποδίων που αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων:

- να ορίσει μακροπρόθεσμα κριτήρια αξιολόγησης έργων που συγχρηματοδοτήθηκαν με διαρθρωτικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- να μην αξιολογεί καινοτόμα έργα βάσει των κριτηρίων που ισχύουν για άλλου είδους έργα, αλλά να επεξεργαστεί ειδικά –δηλαδή προσαρμοσμένα στον καινοτόμο χαρακτήρα των έργων- κριτήρια αξιολόγησης, που επιτρέπουν κατά βάση μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων,

- να μειώσει τη διάρκεια του μέγιστου χρόνου διατήρησης των αρχείων των έργων με σκοπό τον έλεγχο από την Επιτροπή από τα ισχύοντα δέκα χρόνια στα τρία χρόνια,

- να διαμορφώσει ειδικά μέτρα πολιτικής και νέους ποιοτικούς δείκτες για τις περιοχές με συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όπως οι ορεινές και οι αραιοκατοικημένες περιοχές και οι εξόχως απόκεντρες, παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές, και να προσαρμόσει ανάλογα την εδαφική κλίμακα των πολιτικών παρεμβάσεων, με σκοπό να προωθήσει την εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- να απλοποιήσει το σύστημα ελέγχου και να επιδιώξει την καθιέρωση ενός ενιαίου συστήματος ελέγχου,

- να προσαρμόσει τα πρότυπα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την απλούστευση και την εναρμόνιση·

- να συντονίσει τους κανόνες σχετικά με την επιλεξιμότητα των δαπανών με τα κράτη μέλη·

- να διασφαλίσει τη χορήγηση προκαταβολών στους δικαιούχους σε μεγαλύτερο βαθμό·

- να βελτιώσει τον συντονισμό των μέτρων που υλοποιούνται και συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και στο πλαίσιο της ΚΓΠ II (ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών)·

- να καταστήσει τα προγράμματα τεχνικής βοήθειας πιο ευέλικτα·

- να καθιερώσει πλήρως ηλεκτρονικές διαδικασίες και πλήρη ψηφιακά έγγραφα·

- να καθιερώσει μηχανισμούς για την προώθηση της δικτυακής συνεργασίας και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των ομαδικών έργων·

- να αποσυμφορήσει τον διοικητικό φόρτο που δημιουργούν τα έργα αυτά και να τον διατηρεί σε επίπεδο ανάλογο προς το μέγεθος ενός έργου·

- να απλοποιήσει, να αποσαφηνίσει και να επιταχύνει τις πρακτικές έργων και να τις καταστήσει περισσότερο αποτελεσματικές

- να ενθαρρύνει ενεργά τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν αποτελεσματικό σύστημα συνεργασίας και επιμερισμού των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών επιπέδων,

- να διευκολύνει την πρόσβαση σε πόρους μέσω της στενής συνεργασίας με τις εθνικές κυβερνήσεις για τη μείωση του χρόνου των διαδικασιών,

- να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα για να αναλάβει ενεργό δράση με σκοπό την άρση των εμποδίων και τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πόρους.

4.   συνιστά στην Επιτροπή να προωθήσει και να αναπτύξει μια συντονισμένη, γενικώς προσιτή, προσέγγιση διαπεριφερειακής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι παράγοντες του τομέα της πολιτικής συνοχής τις εμπειρίες άλλων·

5.   επισημαίνει ρητά ότι η επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών δεν πρέπει να οδηγήσει σε πρόσθετη γραφειοκρατία για τους αιτούντες και τους φορείς προώθησης των έργων·

6.   ζητεί να περιορίζεται στο ελάχιστο η γραφειοκρατία κατά την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, και να μην αυξάνεται άσκοπα λόγω μεμονωμένων προϋποθέσεων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη

7.   εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στην πρακτική που αποσκοπεί κάθε κράτος μέλος να παρέχει μια δήλωση ετήσιας εθνικής ασφάλειας που θα καλύπτει τους κοινοτικούς πόρους που βρίσκονται σε από κοινού διαχείριση, και ζητεί η εν λόγω πρακτική να γενικευθεί•

Γενικά και θεματικά κριτήρια για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών

8.  εκτιμά την προσέγγιση που καθιερώνεται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή», αφενός, να επισημανθούν και να παρουσιαστούν στην κοινή γνώμη οι βέλτιστες πρακτικές που φέρουν την ετήσια διάκριση REGIO STARS και, αφετέρου, να δημιουργηθεί ιστοσελίδα για τις βέλτιστες πρακτικές• εφιστά την προσοχή στην περιορισμένη αποτελεσματικότητα μιας ιστοσελίδας και μόνο·

9.  επικρίνει την έλλειψη διαφάνειας στις αντικειμενικές βάσεις που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών·

10. ενόψει της ευρείας χρήσης του όρου «βέλτιστες πρακτικές» και των όρων «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας» που χρησιμοποιούνται πολλές φορές παράλληλα με αυτόν, καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει σαφή κατάλογο κριτηρίων ειδικά προσαρμοσμένων στην πολιτική συνοχής βάσει των οποίων μπορούν να διακρίνονται οι «βέλτιστες πρακτικές» από αυτές που χρησιμοποιούνται για άλλα έργα·

11. συνιστά στην Επιτροπή να λάβει υπόψη τα εξής σημεία για την επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών:

- την ποιότητα του έργου

- τη διασφάλιση της αρχής της εταιρικής σχέσης

- την βιωσιμότητα του εν λόγω μέτρου

- την θετική συμβολή στην ισότητα ευκαιριών και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου

- τον καινοτόμο χαρακτήρα του έργου

- την ολοκληρωμένη προσέγγιση μεταξύ των τομεακών και των εδαφικών πολιτικών της ΕΕ

- την αποτελεσματική χρήση των πόρων

- τη διάρκεια μέχρι την έναρξη της υλοποίησης του έργου

- την υλοποίηση του έργου έγκαιρα και σύμφωνα με το σχέδιο

- τη σημαντική ώθηση που δίδεται στην περιφέρεια ή στην ΕΕ ως σύνολο

-            τον αντίκτυπο στην απασχόληση

-            διευκολύνσεις για τις ΜΜΕ

-            τη διευκόλυνση της δικτύωσης και της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ περιφερειών

- τη δυνατότητα μεταβίβασης του έργου, δηλαδή τη δυνατότητα υλοποίησής του και σε άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- την προστιθέμενη αξία των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- τον θετικό αντίκτυπο του έργου στους πολίτες, στις περιφέρειες και στα κράτη μέλη και την κοινωνία στο σύνολό της·

12. τονίζει ότι όλα τα κριτήρια για την επισήμανση των βέλτιστων πρακτικών θα πρέπει να είναι σαφώς μετρήσιμα και αξιόπιστα, ώστε να αποφεύγονται τριβές, παρενέργειες και υποκειμενικές κρίσεις που μπορεί να υπονομεύσουν όλη τη διαδικασία διαβάθμισης έργων βάσει των κριτηρίων αυτών• καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να περιγράψει με σαφήνεια τόσο το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο εφαρμογής των κριτηρίων αυτών·

13. συνιστά να ληφθούν υπόψη πρόσθετοι παράγοντες για τον χαρακτηρισμό των βέλτιστων πρακτικών, βάσει της ανάλυσης πολλών έργων από πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς της πολιτικής συνοχής που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την περαιτέρω ανάπτυξη τόσο των επιμέρους περιφερειών όσο και της ΕΕ στο σύνολό της και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή·

14. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «΄Ερευνα και ανάπτυξη/καινοτομία»:

- ποιοτικά σημαντική επένδυση στην επιστήμη και την έρευνα

- σύνδεση βιομηχανικού τομέα και επιστήμης, με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κυρίως ως κινητήριος μοχλός της εδαφικής ανάπτυξης

- σύνδεση μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών

- ανάπτυξη ή/και καινοτομία στον τομέα των μελλοντοστραφών τεχνολογιών ή/και πρακτικές εφαρμογές για αυτές

- εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στους παραδοσιακούς τομείς

- εφαρμογή στον επιχειρηματικό κόσμο

- λύσεις σε τομείς μείζονος σημασίας για την ΕΕ - περιβάλλον, ενέργεια, κλπ·

15. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Περιβάλλον, κλίμα και αειφόρος ενεργειακή πολιτική»:

- μέτρα προστασίας των περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο, ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή (ευαισθησία), και ιδίως των υδάτων

- διατήρηση και αποδοτική χρησιμοποίηση των πόρων που παρουσιάζουν έλλειψη

- υπεύθυνη προσέγγιση στην χρήση των πόρων

- μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

- σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

- αύξηση της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2

- μέθοδοι ή/και διαδικασίες για την διατήρηση των πόρων που παρουσιάζουν έλλειψη ή κινδυνεύουν·

16. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας»:

- βελτίωση των συνθηκών εργασίας

- αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας

- δημιουργία μελλοντοστραφών βιώσιμων θέσεων εργασίας

- διασφάλιση της ίσης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και για τα δύο φύλα

- αύξηση της παραγωγικότητας

- αύξηση της ανταγωνιστικότητας

- δημιουργία θέσεων εργασίας που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο τόπο, όπως το ηλεκτρονικό επιχειρείν ("e-business")

- μέτρα για την απόκτηση περισσότερο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

- χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας·

- συνδυασμός της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής

- μέτρα για τις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (για παράδειγμα,νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 45 ετών, άτομα χωρίς βασική εκπαίδευση)

- βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των μέσων μεταφοράς, των τηλεπικοινωνιών, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών υγείας·

17. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Δια βίου μάθηση»:

- ποιοτική βελτίωση των προϋποθέσεων της εκπαίδευσης και ποσοτική αύξηση της προσφοράς ιδίως όσον αφορά τις ευκαιρίες των ιδιαίτερα μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού ή των ομάδων πληθυσμού που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο (για παράδειγμα, νέοι, γυναίκες, άτομα με αναπηρίες, μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 45 ετών, άτομα χωρίς σχολική μόρφωση)

- η στενή σύνδεση της παιδείας με την κατάρτιση

- προγράμματα στον τομέα της παιδείας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις από ποιοτική και ποσοτική άποψη

- καθιέρωση και χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών

- μέτρα δημιουργίας και διατήρηση της προθυμίας για κατάρτιση

- αύξηση της συμμετοχής σε δυνατότητες επιμόρφωσης

- δια βίου γλωσσική κατάρτιση·

18. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη»:

- μακρόπνοη ολοκληρωμένη πολιτική για τις δημόσιες συγκοινωνίες, τους πεζούς, τους ποδηλάτες και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων με στόχο την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαφόρων μέσων μεταφοράς, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών

- αποδοτική διαχείριση της κυκλοφορίας

- προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης των πόλεων

- αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα των νέων, και βελτίωση της κοινωνικής ζωής

- ανάπλαση των υποβαθμισμένων γειτονιών και των αποβιομηχανοποιημένων περιοχών

- βελτίωση της ποιότητας της διαμονής στις πόλεις, για παράδειγμα διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των δημόσιων υπηρεσιών

- δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής και αποδοτικότερη χρήση των υδάτων και της ενέργειας, ιδίως στον τομέα των κατοικιών

- υποδομές για τα άτομα με αναπηρία

- ενίσχυση δράσεων που έχουν ως στόχο τη συγκράτηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των νέων, στις πόλεις τους

- συνυπολογισμός του περιβάλλοντος διαβίωσης: του αστικού, του προαστιακού και του κοντινού αγροτικού περιβάλλοντος

- μείωση της υπέρμετρης χρήσης γης με πολύ μεγαλύτερη αναδιευθέτηση χερσοτόπων αποφεύγοντας την άναρχη δόμηση

- βελτίωση της προσβασιμότητας των αστικών και μεταφορικών υποδομών για τα άτομα μειωμένης κινητικότητας

- αύξηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κωμοπόλεων και των αγροτικών περιοχών

- θέσεις απασχόλησης που θα προέρχονται από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση·

19. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Δημογραφική εξέλιξη»:

- καθολική πρόσβαση σε υπηρεσίες

- μέτρα για την προσέλκυση περισσότερο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

- αυξημένη συμμετοχή των πλέον ευάλωτων τομέων με καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση

- μέτρα για την ευελιξία του ωραρίου εργασίας

- μέτρα που διευκολύνουν τη ζωή εργαζομένων γονέων που επιτρέπουν τον συνδυασμό της προσωπικής, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής

- μέτρα για την προώθηση της ομαλής ενσωμάτωσης των μεταναστών

- οι ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων πολιτών

- συμβολή στη διατήρηση του πληθυσμού στα ίδια επίπεδα (σε περιοχές που πλήττονται από τη συρρίκνωση του πληθυσμού)·

20. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Διασυνοριακή συνεργασία»:

- ποιοτική και ποσοτική αύξηση των διασυνοριακών επαφών

- δημιουργία μόνιμων δικτύων και μακροχρόνιων συνεργασιών

- εναρμόνιση διαφορετικών συστημάτων και διαδικασιών

- συμπερίληψη νέων εταίρων

- επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας

- διαρκής διασυνοριακή μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων

- κοινή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των εταίρων περιφερειών

- σύνδεση μεταξύ υποδομών των εταίρων περιφερειών

21. συνιστά να λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράγοντες για τον τομέα «Συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»:

- ποιοτική βελτίωση της εκτέλεσης των έργων από πλευράς αποτελεσματικότητας και απόδοσης

- επίσπευση της εκτέλεσης των έργων

- διαφανής μηχανισμός διασποράς των κινδύνων

- καλύτερη διαχείριση των έργων

- αύξηση της συμμετοχής των τοπικών και περιφερειακών αρχών και φορέων στις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα

- σαφείς και διαφανείς κανόνες συμπεριφοράς σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των οργανισμών και των επιχειρήσεων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

22. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη να προωθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων ιδίως στις εταιρικές σχέσεις δημοσίου/ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτών που επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

23. αντιλαμβάνεται ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για ένα έργο να πληροί σωρευτικά όλα τα ανωτέρω κριτήρια ·καλεί συνεπώς την Επιτροπή, πριν από την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών, να τα κατατάξει με σειρά προτεραιότητας και να καθορίσει ποια συνιστούν υψηλότερη προτεραιότητα προκειμένου να διευκολυνθεί η ανάδειξη αξιόλογων έργων σε βέλτιστες πρακτικές ·τονίζει την ανάγκη να χρησιμοποιούνται από κοινού καθορισμένα κριτήρια για βέλτιστες πρακτικές με ανοικτό και διαφανή τρόπο που θα επιτρέπει την καλύτερη διαχείριση, την αποδοχή και την συγκρισιμότητα βέλτιστων πρακτικών και την αποφυγή σύγχυσης με άλλους παρεμφερείς όρους·

24. καλεί την Επιτροπή να επεξεργαστεί, ενόψει της μελλοντικής χρησιμοποίησης των όρων «βέλτιστες πρακτικές», «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας», μια σαφή και διαφανή κατάταξη ή διαβάθμιση για την αξιολόγηση των έργων βάσει των όρων αυτών·

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

25. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να οργανώσει και να συντονίσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσω ενός δικτύου των περιφερειών και να δημιουργήσει δημόσια ιστοσελίδα που θα περιέχει βασικές πληροφορίες για τα έργα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες προς τον σκοπό αυτό·

26. συνιστά στην Επιτροπή να δημιουργήσει, στο πλαίσιο της σημερινής διοίκησης, ειδική υπηρεσία εντός της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής, που θα οργανώσει σε συνεργασία με το εν λόγω δίκτυο περιφερειών την αξιολόγηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, και θα είναι στη διάθεση τόσο της πλευράς της προσφοράς όσο και της πλευράς της ζήτησης ως μόνιμος συνομιλητής με στόχο τη μακροπρόθεσμη, συνεχή, υπεύθυνη και επιτυχημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή· καλεί την Επιτροπή να διαδώσει αυτήν τη νοοτροπία των βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα τμήματά της·

27. προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, οι μηχανισμοί αξιολόγησης να μελετήσουν και να λάβουν υπόψη καταξιωμένες και ήδη εφαρμοσμένες μεθοδολογίες• ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη συνεργασία με δίκτυο περιφερειακών αρχών και εξειδικευμένων Υπηρεσιών (Agencies) που αποτελούν και την ουσιαστική πηγή από την οποία προκύπτει το πρωτογενές υλικό καλών πρακτικών προς αξιολόγηση·

28. επισημαίνει ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει χρηματοδότηση και καλές πρακτικές, η αξιοποίησή τους εναπόκειται στους κατόχους των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αξιωμάτων· χαιρετίζει σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα τη θέσπιση ενός προγράμματος για τους τοπικά και περιφερειακά εκλεγμένους αντιπροσώπους.

29. συνιστά στην Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα διαθέσιμα εργαλεία της Επιτροπής των Περιφερειών, ιδίως την Πλατφόρμα για την Παρακολούθηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και το Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας, για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των περιφερειών και των κρατών μελών, προκειμένου να εντοπίζονται και να προσδιορίζονται από κοινού οι στόχοι, εν συνεχεία να σχεδιάζονται οι δράσεις και έπειτα να γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της πολιτικής για τη συνοχή·

30. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0492.

(2)

ΕΕ L 239 της 1.9.2006, σ. 248.

(3)

ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η περιφερειακή και η διαρθρωτική πολιτική ανήκουν στους σημαντικότερους τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά όχι μόνο τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως τη σημασία τους για την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την ανάπτυξη των 268 συνολικά περιφερειών. Σε πολλά σημεία οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν προκλήσεις που είναι σε μεγάλο βαθμό όμοιες. Για παράδειγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουν την παγκοσμιοποίηση και την επίσπευση των οικονομικών αναδιαρθρώσεων που συνδέονται με αυτήν, το άνοιγμα των εμπορικών σχέσεων, τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης, την ανάπτυξη της βασισμένης στη γνώση οικονομίας, τη δημογραφική αλλαγή και την αύξηση της μετανάστευσης.

Εμπόδια ως προς την εκτέλεση των διαρθρωτικών ταμείων

Μολονότι στόχος της διαρθρωτικής πολιτικής της ΕΕ είναι να στηρίξει τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι ενδεχόμενοι φορείς υλοποίησης έργων αντιμετωπίζουν μεγάλα εμπόδια σε σχέση με τη χρησιμοποίηση των διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για σοβαρά γραφειοκρατικά εμπόδια, υπερβολικά πολλούς και δυσνόητους κανόνες, που μπορεί να ισχύουν μόνο βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα, ή αδιαφανείς διατάξεις συγχρηματοδότησης.

Έτσι, στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας, σήμερα οι υπεύθυνοι των έργων υποχρεούνται να διατηρούν τα αρχεία των έργων για διάστημα δέκα ετών μετά από την ολοκλήρωσή τους, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ενδεχόμενων ελέγχων από την Επιτροπή. Αυτό αποτελεί υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση ιδίως για τα μικρά έργα. Για να ελαχιστοποιηθεί αυτή η επιβάρυνση και να περιοριστεί η γραφειοκρατία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μείωση αυτού του διαστήματος στα τρία χρόνια.

Παράλληλα με αυτά τα γραφειοκρατικά εμπόδια, οι φορείς των έργων αντιμετωπίζουν μια εν μέρει σημαντική έλλειψη όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό που έχει μεγάλη σημασία για την υλοποίηση των έργων. Ενώ για τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ χορηγείται κατ’ αποκοπήν ενίσχυση για τεχνικά εργαλεία, αυτό δεν είναι δυνατό για έργα που λαμβάνουν πόρους από το ΕΤΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απευθύνει έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγεί τέτοια κατ’ αποκοπήν ποσά για τεχνικά εργαλεία και σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ.

Επιπροσθέτως, για τα έργα υπάρχει το πρόβλημα ότι τα κριτήρια αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Εξαιτίας της ανασφάλειας που προξενεί αυτό στους υπεύθυνους των έργων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μακροπρόθεσμα κριτήρια αξιολόγησης και να κρίνει τα έργα βάσει των κριτηρίων που ίσχυαν στο διάστημα της εκτέλεσής τους. Ωστόσο, τα κριτήρια αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνιστούν επανειλημμένα πρόβλημα και για τα καινοτόμα έργα. Η αιτία είναι ότι για τα καινοτόμα έργα εφαρμόζονται τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης με τα κριτήρια των άλλων έργων. Αυτό δεν ταιριάζει στα καινοτόμα έργα, όπου υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος να γίνουν λάθη ή ακόμα και ο κίνδυνος αποτυχίας είναι σημαντικά μεγαλύτερος από ό,τι σε άλλου είδους έργα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά, κυρίως έχοντας υπόψη και τον στόχο της Λισαβόνας να καταστεί η ΕΕ ο πιο καινοτόμος οικονομικός χώρος του πλανήτη, να επιτρέπεται μεγαλύτερο ποσοστό σφαλμάτων για τα εν λόγω έργα, γιατί διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να σταματούν εν τη γενέσει οι καινοτόμες προσεγγίσεις, πράγμα που θα ήταν αρνητικό για τον στόχο της Λισαβόνας και τη σημασία της κοινοτικής πολιτικής για τη συνοχή.

Άλλο ένα εμπόδιο για την αποτελεσματική χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων συνιστούν οι περιορισμένες σημερινές δυνατότητες ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των κυρίων των έργων και οι ελάχιστα διαμορφωμένες δυνατότητες διαπεριφερειακού συντονισμού. Αν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, που είναι ακόμα σημαντικό για τους υπευθύνους των έργων, αλλά και για τις περιφέρειες, αυτό θα έχει, ακόμα και βραχυπρόθεσμα, έμμεσες θετικές συνέπειες για την υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων, την κατανόηση των υφιστάμενων κανόνων ή των αδιαφανών ρυθμίσεων της συγχρηματοδότησης.

Βέλτιστες πρακτικές μια προσέγγιση για την υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων

Ένας τρόπος για να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια και οι παρατηρούμενες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης όσον αφορά τη χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, που συχνά σχετίζονται με τα υφιστάμενα εμπόδια, είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης προσέγγισης διαπεριφερειακής ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (best practices), προκειμένου οι παράγοντες στις περιφέρειες να μπορούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες άλλων. Αυτός είναι ο στόχος της παρούσας έκθεσης. Ωστόσο, σε συνάρτηση με αυτό τίθενται τόσο θέματα ουσίας όσο και θέματα οργάνωσης. Ένα από τα σημαντικότερα είναι η διευκρίνιση του τι είναι οι βέλτιστες πρακτικές. Βέβαια, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται συχνά και σε πολλούς τομείς –εν μέρει και παράλληλα με όρους όπως «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας»- αλλά δεν υπάρχει ένας σαφής και μονοσήμαντος ορισμός του. Έτσι, για παράδειγμα η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή» τις βέλτιστες πρακτικές που φέρουν την ετήσια διάκριση REGIO STARS και γνωστοποιούνται στην κοινή γνώμη, μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου. Όμως, σήμερα η επιλογή γίνεται σε αδιαφανές πλαίσιο με αντικειμενικές βάσεις που δεν έχουν οριστεί επακριβώς.

Γενικά και θεματικά κριτήρια για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών

Στο πλαίσιο των υφιστάμενων προκλήσεων μπορούν να θεσπιστούν για τον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμένοι παράγοντες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά για τον σκοπό αυτόν τα εξής:

- ποιότητα του έργου

- διασφάλιση της αρχής της εταιρικής σχέσης

- αειφορία του μέτρου

- σεβασμός της ισότητας ευκαιριών

- καινοτόμος χαρακτήρας του έργου

- αποδοτικότητα της χρήσης των πόρων

- διάρκεια μέχρι την έναρξη της υλοποίησης του έργου

- υλοποίηση του έργου έγκαιρα και σύμφωνα με το σχέδιο

- σημαντική ώθηση που δίδεται στην περιφέρεια ή στην ΕΕ ως σύνολο

- δυνατότητα μεταβίβασης του έργου, δηλαδή δυνατότητα υλοποίησής του και σε άλλες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους τομείς της πολιτικής συνοχής που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις επιμέρους περιφέρειες, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της ΕΕ, και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων ως προς την εφαρμογή, πρέπει οι γενικοί παράγοντες να συμπληρωθούν με τη χρησιμοποίηση ειδικών παραγόντων για τον προσδιορισμό των βέλτιστων πρακτικών. Πρόκειται για οκτώ τομείς:

§ έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία

- ποιοτικά σημαντική επένδυση στην επιστήμη και την έρευνα

- σύνδεση οικονομίας και επιστήμης

- σύνδεση μεταξύ επιστημονικών και ερευνητικών οργανισμών

- περαιτέρω ανάπτυξη ή/και ανάπτυξη νέων μελλοντοστραφών τεχνολογιών

§ προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του κλίματος και αειφόρος ενεργειακή πολιτική

- μέτρα προστασίας των περιοχών που διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο ανάλογα με την εκάστοτε περιοχή (ευαισθησία)

- προστασία και αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πρώτων υλών που παρουσιάζουν έλλειψη

- υπεύθυνη χρήση των πρώτων υλών

- σημαντική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

- σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

- αύξηση της αναλογίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

- μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2

- μέθοδοι ή/και διαδικασίες για την προσεκτική χρήση των πόρων που παρουσιάζουν έλλειψη ή κινδυνεύουν

§ δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας

- βελτίωση των συνθηκών εργασίας

- δημιουργία μελλοντοστραφών θέσεων εργασίας

- αύξηση της παραγωγικότητας

- αύξηση της ανταγωνιστικότητας

- δημιουργία θέσεων εργασίας ανεξάρτητων από τον τόπο

- χρησιμοποίηση σύγχρονων μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας

§ δια βίου μάθηση

- ποιοτική βελτίωση των προϋποθέσεων της εκπαίδευσης και ποσοτική αύξηση της προσφοράς ιδίως όσον αφορά τις ευκαιρίες των ιδιαίτερα μειονεκτουσών ομάδων του πληθυσμού ή των ομάδων πληθυσμού που διατρέχουν κίνδυνο

- στενή σύνδεση της παιδείας με την κατάρτιση

- προγράμματα στον τομέα της παιδείας προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις από ποιοτική και ποσοτική άποψη

- καθιέρωση και χρησιμοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και διαδικασιών

- δημιουργία και διατήρηση της προθυμίας για κατάρτιση

- αύξηση της συμμετοχής στην επιμόρφωση

§ ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη

- μεγαλύτερη συμβατότητα μεταξύ των δημόσιων συγκοινωνιών, των πεζών και της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων

- αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων, ενίσχυση και διατήρηση της απασχόλησης και βελτίωση της κοινωνικής ζωής

- ανάπτυξη εγκαταλειμμένων αστικών εκτάσεων

- βελτίωση της ποιότητας της διαμονής στις πόλεις

§ δημογραφική εξέλιξη

- εφαρμογή μέτρων για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ανεξαρτήτως τοποθεσίας (π.χ. με τη δημιουργία πλατφορμών τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, του, e-learning, ...)

- μέτρα για τη δημιουργία/ απόκτηση περισσότερο εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

- μέτρα για τη συμμετοχή των ηλικιωμένων εργαζομένων

§ διασυνοριακή συνεργασία

- βελτίωση των διασυνοριακών επαφών (ποιοτική και ποσοτική)

- δημιουργία μόνιμων δικτύων και μακροχρόνιων συνεργασιών

- εναρμόνιση διαφορετικών συστημάτων και διαδικασιών

- συμπερίληψη νέων εταίρων

- επίτευξη οικονομικής ανεξαρτησίας

- διαρκής διασυνοριακή μεταφορά και ανταλλαγή γνώσεων

- κοινή ανάπτυξη των δυνατοτήτων των περιφερειών εταίρων

- σύνδεση μεταξύ υποδομών των περιφερειών εταίρων

§ συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

- ποιοτική βελτίωση της εκτέλεσης των έργων

- επίσπευση της εκτέλεσης των έργων

Λαμβανομένης υπόψη της συχνής παράλληλης χρησιμοποίησης των όρων «βέλτιστες πρακτικές» με τους όρους «ορθές πρακτικές» και «ιστορίες επιτυχίας», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει στην Επιτροπή να επεξεργαστεί βάσει των παραγόντων μια σαφή και διαφανή κατάταξη –με την έννοια της διαβάθμισης- που θα συνεισφέρει στη διάκριση μεταξύ αυτών των όρων.

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

Για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών υπάρχουν αρκετές δυνατότητες από άποψη οργάνωσης. Έτσι, αφενός, θα ήταν δυνατόν οι κύριοι των έργων να δρομολογήσουν τη δημιουργία ενός δικτύου που θα το λειτουργούν οι ίδιοι ή, αφετέρου, να ενταχθεί η ανταλλαγή στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής που θα οργανώσει το καθήκον αυτό χωρίς δίκτυο.

Όσον αφορά τα καθήκοντα που συνδέονται με την ανταλλαγή, όπως π.χ. η αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτιμά τη δημιουργία αντίστοιχης υπηρεσίας -στο πλαίσιο της σημερινής διοίκησης- εντός της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα οργανώσει σε συνεργασία με το δίκτυο των περιφερειών την αξιολόγηση, συγκέντρωση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και θα είναι στη διάθεση τόσο της πλευράς της προσφοράς όσο και της πλευράς της ζήτησης ως μόνιμος συνομιλητής. Κατά την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί μια μακροπρόθεσμη, διαρκής, υπεύθυνη και επιτυχημένη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έργα για τη διαπίστωση παραγόντων βέλτιστων πρακτικών (επιλογή)

Έρευνα και ανάπτυξη/καινοτομία

- Lasers for Micromachining and Diagnostics (Λιθουανία)

- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Γερμανία)

- Research of Carbon Materials (Σλοβακία)

Προστασία του περιβάλλοντος, προστασία του κλίματος και αειφόρος ενεργειακή πολιτική

- Centre of Excellence for Environmental Technologies (Σλοβενία)

- MOBIZENT - Mobilitätszentrale Burgenland (κέντρο κινητικότητας Burgenland) (Αυστρία)

- Reconstruction of a Minor Water Plant (Σλοβακία)

Δημιουργία σημαντικών θέσεων εργασίας

- “Brainhunt”- Competition of business plans (Εσθονία)

- Neubau des Fraunhofer Instituts für Zelltherapie und Immunologie (ανακατασκευή του Ινστιτούτου Fraunhofer για την κυτταρική θεραπεία και την ανοσοβιολογία) (Γερμανία)

- Development of tools for Knowledge Management in SMEs (Αυστρία)

Δια βίου μάθηση

- Fachkraft für Biotechnologie (ειδικοί στη βιοτεχνολογία) – (Γερμανία)

- Development of training and training environment of Narva Vocational Training Centre – (Εσθονία)

- People for modern office – (Σλοβακία)

Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη

- Entwicklung des problematischen Stadtgebietes „Leipziger Osten“ (ανάπτυξη της προβληματικής περιοχής της Ανατολικής Λειψίας) (Γερμανία)

- Project of Enlargement Parque de las Ciencias in Granada (Ισπανία)

- Städtebauliche Attraktivierung des Ortsbildes Hörnum (αισθητικές βελτιώσεις αστικού σχεδιασμού του Hörnum) (Γερμανία)

Δημογραφική εξέλιξη

- Personalmanagement im Handwerk (διοίκηση προσωπικού βιοτεχνιών) (Γερμανία)

- TELEWORK (Εσθονία)

- BSR eHealth - Integrated regional health care structures: e-health in the Baltic Sea Region (DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL)

Διασυνοριακή συνεργασία

- ECRN - European Chemical Regions Network (ES - DE - EST - PL - NL - IT - UK)

- Baltic Sea Virtual C.........ampus (DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL)

- New Hansa (DE - DK - SE - FI - LV - LT - PL)

Συμβάσεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

- “Brainhunt”- Competition of business plans (Εσθονία)

- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Γερμανία)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (23.1.2009)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής και τα εμπόδια στη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων

(2008/2061(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Nathalie Griesbeck

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα ενός ακριβούς ορισμού της έννοιας "βέλτιστες πρακτικές", που θα περιλαμβάνει επίσης την αρχή της χρηστής διαχείρισης· θεωρεί, σχετικά, ότι θα έπρεπε να θεσπιστούν δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής απόδοσης που θα είναι κοινοί για το σύνολο των κρατών μελών καθώς και ότι θα πρέπει να ορισθεί μια αναλογία κόστους/οφέλους των σχεδίων· υπενθυμίζει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων, ο δείκτης της φτώχειας, η ποιότητα ζωής, το προσδόκιμο επιβίωσης, η ανταγωνιστικότητα, οι διακυμάνσεις του ποσοστού μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και το επίπεδο των υπηρεσιών κοινής ωφελείας στις περιφέρειες θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ως ποιοτικοί δείκτες·

2.  καλεί την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια επιστημονική αξιολόγηση του ποσοστού μεταφοράς των "βέλτιστων πρακτικών" στον τομέα της διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε επίπεδο πληροφορικής των σχεδίων και να ενισχύσει την ορατότητα και τη μεταφορά των "βέλτιστων πρακτικών" μεταξύ των αρχών διαχείρισης του ιδίου κράτους μέλους και μεταξύ αρχών διαχείρισης των διαφόρων κρατών μελών· κρίνει ότι η Επιτροπή θα έπρεπε επίσης να ευνοήσει τη δυνατότητα μεταφοράς των βέλτιστων πρακτικών ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέλη να εξορθολογήσουν την εφαρμογή τους λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνιολογικές, οικονομικές, γεωγραφικές και διοικητικές ιδιαιτερότητες σε κάθε εμπλεκόμενη περιοχή·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη την ανάγκη να ενισχύσει τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των χρηματοδοτικών σχημάτων στις εταιρικές σχέσεις δημοσίου/ιδιωτικού τομέα καθώς και αυτών που επωφελούνται από την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων·

4.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των πρακτικών στην διοικητική και οικονομική διαχείριση καθώς και στη διαχείριση στον τομέα της πληροφορικής των σχεδίων όπως επίσης και τα ποσοστά δυνατότητας μεταφοράς τους·

5.  ζητεί μια έκθεση εμπειρογνωμοσύνης για την εργασία των αρχών διαχείρισης, κυρίως ενόψει του τέλους της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013, που θα ολοκληρωθεί εντός λογικών χρονικών ορίων πριν από την έγκριση του νέου δημοσιονομικού πλαισίου, κατά τρόπον ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον νομοθέτη να κατανοήσει καλύτερα τις εργασίες τους στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου·

6.  ζητεί να περιορίζεται στο ελάχιστο η γραφειοκρατία κατά την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων, και να μην αυξάνεται άσκοπα λόγω μεμονωμένων προϋποθέσεων που επιβάλλουν τα κράτη μέλη·

7.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του στην βέλτιστη πρακτική που αποσκοπεί κάθε κράτος μέλος να παρέχει μια δήλωση ετήσιας εθνικής ασφάλειας που θα καλύπτει τους κοινοτικούς πόρους που βρίσκονται σε από κοινού διαχείριση, και ζητεί η εν λόγω πρακτική να γενικευθεί·

8.  ζητεί, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, να παρασχεθούν επαρκή διοικητικά μέσα στις αρχές διαχείρισης, κυρίως του Ευρωπαϊκού Kοινωνικού Tαμείου, κατά τρόπον ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα σχέδια μικρής κλίμακας σέβονται πλήρως τους όρους επιλεξιμότητας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, James Elles, Hynek Fajmon, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Jan Mulder, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michael Gahler, Paul Rübig, Peter Šťastný, Маруся Иванова Любчева


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

12.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Miguel Angel Martínez Martínez, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Bernard Soulage, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Евгени Кирилов, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler, Νικόλαος Βακάλης

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου