RAPORT referitor la proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare)

  25.2.2009 - (PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD)) - ***III

  Delegația Parlamentului European la Comitetul de conciliere
  Președinta delegației: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
  Raportor: Luis de Grandes Pascual

  Procedură : 2005/0237A(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0097/2009

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  privind proiectul comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare)

  (PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD))

  (Procedura de codecizie: a treia lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009),

  –   având în vedere poziția sa în primă lectură[1] referitoare la propunerea Comisiei înaintată Parlamentului European și Consiliului (COM(2005)0587),

  –   având în vedere poziția sa în a doua lectură[2] referitoare la poziția comună a Consiliului[3],

  –   având în vedere avizul emis de Comisie privind amendamentele Parlamentului la poziția comună (COM(2008)0828)[4],

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (5) din Tratatul CE,

  –   având în vedere articolul 65 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul delegației sale la Comitetul de conciliere (A6-0097/2009),

  1.  aprobă proiectul comun;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul, împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 254 alineatul (1) din Tratatul CE;

  3.  încredințează Secretarului său General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

  4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție legislativă Consiliului și Comisiei.

  • [1]  JO C 74 E, 20.3.2008, p. 632.
  • [2]  Texte adoptate, 24.9.2008, P6_TA(2008)0447.
  • [3]  JO C 184 E, 22.7.2008, p. 11.
  • [4]  Nepublicată încă în JO.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  I. Context

  I.1 Cel de-al treilea pachet maritim

  Cel de-al treilea pachet maritim (cunoscut, de asemenea, sub denumirea de pachetul Erika III) a fost propus de Comisie la sfârșitul lui 2005. Acest pachet reprezintă continuarea pachetelor Erika I și II, care au fost propuse în urma accidentului petrolierului Erika petrecut în 1999 în largul coastei franceze a Atlanticului. El a urmat, de asemenea, rezoluției Parlamentului din 21 aprilie 2004 redactată de Comisia temporară pentru îmbunătățirea siguranței maritime (MARE), care a fost înființată în urma accidentului petrolierului Prestige în 2002.

  Obiectivul general al celui de-al treilea pachet maritim constă în consolidarea în continuare a legislației UE din domeniul siguranței și transpunerea principalelor instrumente internaționale în legislația comunitară. Cele șapte propuneri care fac parte din pachet vizează prevenirea accidentelor (prin îmbunătățirea calității pavilioanelor europene, revizuirea legislației referitoare la controlul efectuat de statul de port și la monitorizarea traficului naval, precum și prin rectificarea normelor referitoare la societățile de clasificare) și asigurarea luării unor măsuri eficiente în caz de accident (prin elaborarea unui cadru armonizat de investigare a accidentelor, introducerea unor norme de despăgubire a pasagerilor în caz de accident și a unor norme referitoare la răspunderea proprietarilor de nave, însoțite de un regim de asigurare obligatoriu).

  I.2 Prezenta propunere

  Scopul propunerii Comisiei este de a actualiza normele și standardele comune aplicabile în UE referitoare la organismele cu rol de inspecție și control al navelor și la activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime. Principala sarcină o reprezintă revizuirea dispozițiilor legislative incluse în Directiva 94/57/CE referitoare la organizațiile de reglementare, cunoscute, de asemenea, sub denumirea de „societăți de clasificare”, care sunt responsabile în prezent de efectuarea inspecțiilor pe vase și de eliberarea licențelor pentru acestea.

  Propunerea Comisiei consolidează și clarifică rolul societăților de clasificare recunoscute de UE, deoarece, în procesul de inspectare și certificare a siguranței navelor maritime, s-au identificat o serie de deficiențe semnificative. Trebuie efectuată o supraveghere atentă de către autoritățile în drept, pentru a garanta faptul că aceste organizații, cărora le revine sarcina de a asigura faptul că navele care călătoresc pe mările noastre respectă standardele de siguranță și poluare internaționale relevante, își desfășoară activitatea în mod independent și cu rigurozitate.

  II. Procedura legislativă înainte de conciliere

  II.1 Cel de-al treilea pachet maritim în prima și a doua lectură

  Parlamentul a considerat întotdeauna pachetul maritim ca un întreg, drept care dosarele conținute de acesta au fost întotdeauna tratate împreună. Prima lectură a celor șapte propuneri a avut loc în martie-aprilie 2007. În Consiliu s-a ajuns la un acord politic asupra a șase dintre cele opt propuneri (un dosar s-a împărțit într-o directivă și un regulament) în cadrul reuniunilor sale din iunie și noiembrie 2007. Două dosare (privind obligațiile și răspunderea civilă a statelor de pavilion) au rămas totuși blocate pentru că statele membre nu au dorit să adopte această legislație la nivel european. Tentativa de deblocare a acestor dosare din aprilie 2008 s-a soldat cu un eșec.

  Statele membre au încercat să preseze Parlamentul să continue procedura legislativă referitoare la cele șase propuneri trimițând pozițiile comune. Parlamentul și-a exprimat în cele din urmă acordul față de această abordare pentru a avansa.

  După transmiterea pozițiilor comune în iunie 2008, Parlamentul a continuat totuși să preseze Consiliul să progreseze în ceea ce privește cele două dosare restante (cunoscute sub denumirea de cele „două dosare lipsă”). Acest lucru s-a realizat prin includerea fondului acestor dosare, prin intermediul amendamentelor, în câteva dintre dosarele legislative active din pachet.

  Negocierile desfășurate în paralel asupra celor șase dosare în a doua lectură au continuat fără succes. Soarta celor „două dosare lipsă” și dificultățile întâmpinate în unele dosare au condus la decizia de a nu se ajunge la niciun acord în a doua lectură în niciun dosar. În plen, Parlamentul a restabilit amendamentele sale din prima lectură pentru toate dosarele, precum și amendamentele care încorporează fondul celor „două dosare lipsă”. Ulterior, cele șase dosare au ajuns la conciliere.

  II.2. Prezenta propunere în prima și a doua lectură

  Parlamentul și-a exprimat acordul față de modul de abordare a acestui dosar de către Comisie. În primă lectură, Parlamentul a încercat în principal să clarifice și să îmbunătățească propunerea (de exemplu, rolul organizațiilor recunoscute care acționează în numele statului sau crearea unui comitet de evaluare pentru a evalua sistemele de gestionare a calității ale organizațiilor recunoscute).

  În poziția sa comună, Consiliul s-a arătat favorabil poziției Parlamentului adoptată în primă lectură și nicio chestiune majoră nu a scindat cele două instituții în a doua lectură. Principala modificare introdusă de Consiliu a constituit-o împărțirea propunerii inițiale în două instrumente juridice separate (o directivă și un regulament), măsură care a fost acceptată de Parlament și Comisie, întrucât aduce mai multă claritate juridică.

  III. Concilierea

  III.1 Cel de-al treilea pachet maritim în cadrul procedurii de conciliere

  În urma votului din cea de-a doua lectură din 24 septembrie 2008 și având în vedere voința politică de finalizare a etapei concilierii sub Președinția franceză, delegația Parlamentului la Comitetul de conciliere s-a constituit foarte repede, la 7 octombrie 2008.

  În paralel, presiunea exercitată de Parlament asupra Consiliului pentru a se ajunge la un acord cu privire la cele „două dosare lipsă” a început să dea roade. În urma unei reuniuni informale a Consiliului în care problema a fost analizată în prezența președintelui Comisiei TRAN, Paolo Costa, s-a ajuns la un acord politic în ambele dosare, la 9 octombrie 2008.

  Parlamentul și Consiliul au organizat două reuniuni tripartite (la 4 noiembrie și la 2 decembrie), precum și o reuniune informală cu privire la dosarele cele mai dificile, în perioada premergătoare Comitetului de conciliere, care s-a reunit la 8 decembrie și care a marcat încheierea negocierilor. S-au organizat două reuniuni ale delegației Parlamentului (la 5 noiembrie și la 3 decembrie) și o serie de reuniuni ale echipei de negociere, care i-a inclus în mod excepțional, din cauza mărimii pachetului, pe coordonatorii Comisiei TRAN.

  La 8 decembrie s-a ajuns la un acord cu privire la ultimele chestiuni nerezolvate din dosarul cel mai dificil (cel al lui Paolo Costa). În aceeași seară, Parlamentul a înmânat Președinției scrisori de confirmare a voinței sale de a se ajunge la un acord încă din a doua lectură în cazul celor „două dosare lipsă”, oferind astfel Consiliului posibilitatea de a adopta cele două poziții comune ale sale la reuniunea din 9 decembrie.

  Consiliul a fost reprezentat în Comitetul de conciliere de dl Bussereau, președintele în exercițiu al Consiliului și Secretarul de stat pentru transport al Franței. Comisia a fost reprezentată de vicepreședintele Tajani. Acest lucru a demonstrat o dată în plus faptul că, în cazul unor negocieri foarte dificile, implicarea unor părți situate la cel mai înalt nivel politic și dinamica unei sesiuni de conciliere desfășurate în cursul serii pot influența deciziile în vederea obținerii unui acord.

  În general, rezultatul concilierii este pozitiv pentru Parlament. Pe lângă obținerea unui acord în paralel referitor la cele „două dosare lipsă”, s-au înregistrat numeroase progrese și în ceea ce privește textele convenite în cadrul procedurii de conciliere. Acest lucru a fost posibil în special datorită solidarității dintre deputați, care nu au permis definitivarea niciunui dosar fără a se ajunge la un acord global în privința tuturor.

  Circumstanțele speciale ale pachetului maritim au demonstrat, cu toate acestea, că situația în care aceeași președinție este responsabilă cu negocierile în a doua și a treia lectură nu este una ideală. În cadrul Coreper, președinția pare să fi întâmpinat dificultăți în a convinge statele membre să mai facă încă un efort, deoarece, din punct de vedere psihologic, negocierile durau deja de prea mult timp. Pe de altă parte, în ceea ce privește Parlamentul, odată cu concilierea a debutat o nouă etapă, în timp ce în cadrul Consiliului, având aceeași președinție, s-a considerat că aceasta este continuarea aceleiași etape.

  III.2 Prezenta propunere în cadrul procedurii de conciliere

  Negocierile referitoare la acest dosar în cadrul procedurii de conciliere s-au finalizat la nivelul reuniunilor tripartite, anterior reuniunii comitetului de conciliere, care nu a analizat decât dosarul care mai rămăsese deschis. Principalele puncte ale acordului pot fi rezumate astfel:

  · protecția juridică a organizațiilor recunoscute: rolul organizațiilor recunoscute care acționează în numele statelor membre a fost clarificat prin includerea unui nou considerent;

  · retragerea sau refuzul autorizației: procedura prin care un stat membru poate refuza sau retrage o autorizație a unei organizații recunoscute a fost clarificată.

  V. Concluzie

  Acordul obținut la finalul procedurii de conciliere include principalele puncte incluse în amendamentele Parlamentului în a doua lectură. În consecință, delegația recomandă Parlamentului să aprobe proiectul comun în a treia lectură.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Proiect comun, aprobat de Comitetul de conciliere, de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor maritime (reformare)

  Referințe

  PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD)

  Președintele delegației:

  Vicepreședinte:

  Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

   

  Comisia competentă în fond

    Președinte

  TRAN

  Paolo Costa

  Raportor(i)

  Luis de Grandes Pascual

   

  Propunerea Comisiei

  COM(2005)0587

  Data primei lecturi a PE - Numărul P

  25.4.2007

  P6_TA(2007)0150

  Propunerea modificată a Comisiei

   

  Poziția comună a Consiliului

    Data anunțului în plen

  5724/2/2008 – C6‑0222/2008]

  19.6.2008

  Poziția Comisiei(articolul 251 alineatul (2) al doilea paragraf a treia liniu

  ță)

  COM(2008)0370

  Data celei de-a doua lecturi a PE - Numărul P

  24.9.2008

  P6-TA(2008)0447

  Avizul Comisiei(articolul 251 alineatul (2) al treilea paragraf punctul (c))

   

  COM(2008)0828

  Data primirii celei de-a doua lecturi de către Consiliu

  10.10.2008

  Data scrisorii Consiliului referitoare la neaprobarea amendamentelor PE

  27.11.2008

  Reuniunile Comitetului de conciliere

  8.12.2008

   

   

   

  Data votului delegației PE

  8.12.2008

  Rezultatul votului

  +:

  –:

  0:

  14

  0

  0

  Membri titulari prezenți

  Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Țicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

  Membri supleanți prezenți

  Inés Ayala Sender, Renate Sommer

  Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți

   

  Data acordului în Comitetul de conciliere

  8.12.2008

  Acordul prin schimb de scrisori

   

   

  Data constatării de către copreședinți a aprobării proiectului comun și a transmiterii acestuia la PE și la Consiliu

  3.2.2008

  Data depunerii

  25.2.2008

  Observații (date disponibile într-o singură limbă)

  ...

  PROROGĂRI DE TERMENE

  Termenul pentru a doua lectură a Consiliului

  0.0.0000

  Termenul pentru convocarea Comitetului

    Instituția solicitantă - data

  0.0.0000[Consiliul] – 0.0.0000

   

  Termenul de lucru în cadrul Comitetului

    Instituția solicitantă - data

  3.2.2009[PE] –

  19.1.2009

  Termenul de adoptare a actului

    Instituția solicitantă - data

  0.0.0000[Consiliul] – 0.0.0000