Postopek : 2005/0237A(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0097/2009

Predložena besedila :

A6-0097/2009

Razprave :

PV 10/03/2009 - 12
CRE 10/03/2009 - 12

Glasovanja :

PV 11/03/2009 - 5.5
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2009)0105

POROČILO     ***III
PDF 149kWORD 97k
25.2.2009
PE 418.433v02-00 A6-0097/2009

o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev), ki ga je potrdil Spravni odbor

(PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD))

Delegacija Evropskega parlamenta v Spravnem odboru

Predsednica delegacije: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Poročevalec: Luis de Grandes Pascual

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o skupnem besedilu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta  o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev), ki ga je potrdil Spravni odbor

(PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD))

(Postopek soodločanja: tretja obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju skupnega besedila, ki ga je odobril Spravni odbor (PE-CONS 3719/2008 – C6-0042/2009),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave(1) o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (KOM(2005)0587),

–   ob upoštevanju svojega stališča iz druge obravnave(2) o skupnem stališču Sveta(3),

–   ob upoštevanju mnenja Komisije o spremembah skupnega stališča, ki jih je predlagal Parlament (KOM(2008)0828)(4),

–   ob upoštevanju člena 251(5) Pogodbe o ES,

–   ob upoštevanju člena 65 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila delegacije Evropskega parlamenta v Spravnem odboru (A6-0097/2009),

1.  odobri skupno besedilo;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše pravni akt v skladu s členom 254(1) Pogodbe o ES;

3.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj po tem, ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše pravni akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to zakonodajno resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 74 E, 20.03.2008, str. 632.

(2)

Sprejeta besedila, 24.9.2008, P6_TA(2008)0447.

(3)

UL C 184 E, 22.07.2008, str. 11.

(4)

Še ni objavljeno v Uradnem listu.


OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

I.1 Tretji pomorski paket

Komisija je tretji pomorski paket (znan tudi kot paket Erika III) predlagala konec leta 2005. Bil je nadgradnja drugih dveh, in sicer Erike I in II, pripravljenih takoj po nesreči Erike nedaleč od francoske atlantske obale leta 1999 in je sledil resoluciji Parlamenta z 21. aprila 2004, ki jo je pripravil Začasni odbor za krepitev pomorske varnosti (odbor MARE), ustanovljen po nesreči Prestige leta 2002.

Končni cilj tretjega pomorskega paketa je okrepiti obstoječe varnostne predpise EU in v zakonodajo Skupnosti prenesti osrednje mednarodne instrumente. S sedmimi predlogi, ki ga sestavljajo, naj bi preprečili nesreče (zaradi večje kakovosti evropskih zastav, revizije predpisov o pomorski inšpekciji in spremljanju ladijskega prometa ter boljših pravil za klasifikacijske zavode) in omogočili učinkovit odziv v primeru nesreče (z usklajenim okvirom za preiskavo nesreč, novimi pravili o odškodninah za potnike v primeru nesreče in novimi pravili o odgovornosti lastnikov ladij in obveznem zavarovanju).

I.2 Pričujoči predlog

Cilj predloga Komisije je okrepiti skupne predpise in standarde za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav. Glavna naloga je bila revidirati zakonodajo EU, ki se je uporabila v Direktivi 94/57/ES, kar je pomenilo ureditev pristojnosti organizacij, ki so znane kot klasifikacijski zavodi, in ki izvajajo inšpekcijske preglede ladij ter jim izdajajo spričevala.

Predlog Komisije krepi in pojasnjuje vlogo klasifikacijskih zavodov, priznanih v EU, saj so pri inšpekcijskih pregledih in izdajanju spričeval o varnosti plovil nastale pomanjkljivosti. Pregledi ustreznih organov morajo zagotavljati odločno in povsem neodvisno delovanje organizacij, pristojnih za nadzor nad tem, ali ladje, ki plujejo po naših vodah, ustrezajo mednarodnim standardom s področja varnosti in preprečevanja onesnaževanja.

II. Zakonodajni postopek pred spravnim postopkom

II.1 Tretji pomorski paket v prvi in drugi obravnavi

Za Parlament je pomorski paket vedno predstavljal celoto, zaradi česar je njegove posamezne dele vedno obravnaval skupaj. Prva obravnava vseh sedmih predlogov je potekala marca in aprila 2007. Svet je politični dogovor o šestih od osmih predlogov (en predlog je bil razdeljen na direktivo in uredbo) dosegel na sejah med junijem in novembrom 2007, dva predloga (o obveznosti držav zastave in civilni odgovornosti) pa sta obstala, ker so države članice ugovarjale sprejetju tovrstne zakonodaje na ravni EU. Poskus deblokade obeh predlogov aprila 2008 je bil neuspešen.

Države članice so skušale na Parlament izvajati pritisk, da bi se zakonodajni postopek nadaljeval za šest predlogov, za katere so posredovale skupna stališča. Nazadnje je Parlament na tak potek pristal, da obravnava ne bi v celoti obstala.

Po prejemu skupnih stališč junija 2008 je Parlament vendarle pritiskal na Svet, naj se posveti preostalima predlogoma (imenovanima „manjkajoča dva“). To je storil tako, da je bistvo obeh predlogov s predlogi sprememb vključil v nekatere aktivne zakonodajne predloge iz paketa.

Sočasno so se brez uspeha nadaljevala pogajanja o šestih predlogih v drugi obravnavi. Usoda „manjkajočih dveh“, pa tudi težave pri nekaterih drugih predlogih so navedle na odločitev o tem, da v drugi obravnavi ne bo dogovora o nobenem predlogu. Parlament je na plenarnem zasedanju v vse predloge ponovno vnesel predloge sprememb iz prve obravnave, pa tudi predloge sprememb, s katerimi je bilo vneseno bistvo „manjkajočih dveh“. Zaradi tega je o šestih predlogih stekel spravni postopek.

II.2. Pričujoči predlog v prvi in drugi obravnavi

Parlament je pri obravnavi tega besedila sodeloval s Komisijo. V prvi obravnavi je poskušal pojasniti in izboljšati predlog (na primer vlogo priznanih organizacij, ki delujejo v imenu držav, vzpostavitev ocenjevalnega odbora, ki bi ocenil kakovost upravljalnih sistemov priznanih organizacij).

Svet je v svojem skupnem mnenju podprl mnenje Parlamenta iz prve obravnave, tudi pri drugi obravnavi ni bilo velikih odstopanj med institucijami. Največja sprememba, ki jo je uvedel Svet, je bila cepitev prvotnega predloga na ločena pravna instrumenta (direktivo in uredbo), kar sta Parlament in Komisija sprejela, saj se je pravna varnost s tem izboljšala.

III. Spravni postopek

III.1 Tretji pomorski paket v spravnem postopku

Po glasovanju ob drugi obravnavi 24. septembra. 2008 in zaradi politične volje, da se spravni postopek zaključi v času francoskega predsedovanja, je Parlament zelo hitro 7. oktobra. 2008 ustanovil delegacijo v spravnem postopku.

Hkrati je pritisk Parlamenta na Svet za dogovor o „manjkajočih dveh“ obrodil sadove. Po neformalnem srečanju Sveta, kjer so o vprašanju razpravljali ob navzočnosti predsednika odbora TRAN Paola Coste, je bil 9. 10. 2008 dosežen politični dogovor o obeh predlogih.

Parlament in Svet sta se sešla na dveh tristranskih srečanjih (4. novembra in 2. decembra) in enem neformalnem srečanju ter o najtežjih predlogih razpravljala pred srečanjem spravnega odbora 8. decembra, s katerim so se pogajanja zaključila. Poleg sestankov pogajalske skupine, v kateri so bili – zaradi obsega paketa – izjemoma tudi koordinatorji odbora TRAN, se je delegacija Parlamenta sešla dvakrat (5. novembra in 3. decembra).

Dogovor o zadnjih nerešenih vprašanjih najtežjega predloga (g. Coste) je bil dosežen 8. decembra. Tega večera je Parlament tudi predsedstvu izročil pisma, v katerih je potrdil svojo pripravljenost za dosego dogovora o „manjkajočih dveh“ v zgodnji fazi druge obravnave, kar bi Svetu omogočilo, da svoji skupni stališči sprejme na zasedanju 9. decembra.

V spravnem odboru je Svet zastopal predsedujoči Svetu in francoski državni sekretar za promet Dominique Bussereau. Podpredsednik Tajani je zastopal Komisijo. Ponovno se je izkazalo, da sodelovanje najvišje politične ravni pri zelo težkih pogajanjih in dinamika spravnega večera lahko še kako vplivata na dosego dogovora.

V celoti gledano je izid spravnega postopka za Parlament zelo ugoden. Ne le, da je bil sočasno dosežen dogovor o „manjkajočih dveh“, pač pa so besedila, o katerih je bil dosežen dogovor v spravnem postopku, doživela številne izboljšave. To je v največji meri zasluga solidarnosti med poslanci, ki niso dovolili, da bi se razprava o katerem koli predlogu zaključila brez skupnega dogovora o drugih.

Vseeno pa je posebno dogajanje okoli pomorskega paketa pokazalo, da ni najbolje, če je isto predsedstvo odgovorno za pogajanja v drugi in tretji obravnavi. V Coreperju je kazalo, da predsedstvo le s težavo prepričuje države članice, naj se vendarle potrudijo, ker so, psihološko gledano, pogajanja že tako potekala predolgo. In medtem ko se je za Parlament s spravnim postopkom odprla povsem nova faza, je Svet v času istega predsedovanja na postopek gledal kot na nadaljevanje prejšnje faze.

III.2 Pričujoči predlog v spravnem postopku

Pogajanja o tem besedilu v spravnem postopku so se zaključila na ravni tristranskih srečanj, ki so se odvijala pred sejo spravnega odbora, ki je obravnaval samo preostala odprta vprašanja. Glavne točke doseženega sporazuma je mogoče povzeti v naslednjih točkah:

· pravna zaščita priznanih organizacij: vloga priznanih organizacij pri njihovem delovanju v imenu držav članic je bila pojasnjena z uvedbo nove uvodne izjave.

· Umik ali zavrnitev pooblastila: postopek, po katerem lahko država članica zavrne ali umakne pooblastilo priznane organizacije, je bil pojasnjen.

V. Zaključek

Dogovor, dosežen ob koncu spravnega postopka, vključuje glavne točke predlogov sprememb, ki jih je Parlament sprejel na drugi obravnavi. Delegacija zato Parlamentu predlaga, naj v tretji obravnavi skupno besedilo sprejme.


POSTOPEK

Naslov

Skupno besedilo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij, ter za ustrezne dejavnosti pomorskih uprav, o katerem se je sporazumel Spravni odbor (preoblikovanje)

Referenčni dokumenti

(PE-CONS 3719/2008 – C6‑0042/2009 – 2005/0237A(COD)

Predsednik/-ca delegacije: podpredsednik/-ca

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Pristojni odbor

  Predsednik/-ca

TRANPaolo Costa

 

Poročevalec/-ka

Luis de Grandes Pascual

 

Predlog Komisije

COM(2005)0587

Datum 1. obravnave EP – številka P

25.4.2007

P6_TA(2007)0150

Spremenjeni predlog Komisije

 

Skupno stališče Sveta

  Date announced in plenary

5724/2/2008 – C5-0222/2008

19.6.2008

Stališče Komisije(člen 251(2), pododstavek 2, alinea 3 )

 

COM(2008)0370

Datum 2. obravnave EP – številka P

24.9.2008

P6-TA(2008)0447

Mnenje Komisije(člen 251(2), pododstavek 3, točka c))

 

COM(2008)0828

Datum prejema stališča iz 2. obravnave Sveta

10.10.2008

Datum sporočila Sveta, da ne odobri sprememb EP

27.11.2008

Seja Spravnega odbora

8.12.2008

 

 

 

Datum glasovanja delegacije EP

8.12.2008

Izid glasovanja

+:

-:

0:

14

0

0

Navzoči poslanci

Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Navzoči namestniki

Inés Ayala Sender, Renate Sommer

Navzoči namestniki (člen 178(2))

 

Datum sporazuma v Spravnem odboru

8.12.2008

Sporazum z izmenjavo pisem

 

 

Datum ugotovitve sopredsedujočih o odobritvi skupnega besedila in posredovanje skupnega besedila EP in Svetu

3.2.2008

Datum predložitve

25.2.2008

Pripombe (na voljo samo v enem jeziku)

PODALJŠANJE ROKOV

Rok za 2. obravnavo Sveta

0.0.0000

Rok za sklic Spravnega odbora

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

0.0.0000[Council] – 0.0.0000

 

Rok za delo odborov

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

3.2.2009[Parliament] – 19.1.2009

 

Rok za sprejetje akta

  Institucija, ki zahteva podaljšanje – datum

0.0.0000[Council] – 0.0.0000

 

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov