SPRÁVA o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady schválenom Zmierovacím výborom, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES a ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

25.2.2009 - (PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009 – 2005/0239(COD)) - ***III

Delegácia Európskeho parlamentu v Zmierovacom výbore
Predsedníčka delegácie: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
Spravodajca: Dirk Sterckx

Postup : 2005/0239(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0100/2009
Predkladané texty :
A6-0100/2009
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o spoločnom texte smernice Európskeho parlamentu a Rady schválenom Zmierovacím výborom, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES a ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

(PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009 – 2005/0239(COD))

(Spolurozhodovací postup: tretie čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločný text, ktorý schválil Zmierovací výbor (PE-CONS 3722/2008 – C6‑0045/2009),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní[1] k návrhu Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2005)0589),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v druhom čítaní[2] k spoločnej pozícii Rady[3],

–   so zreteľom na stanovisko Komisie k pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom Európskeho parlamentu k spoločnej pozícii (KOM(2008)0829),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 5 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na článok 65 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu svojej delegácie v Zmierovacom výbore (A6‑0100/2009),

1.  schvaľuje spoločný text;

2.  poveruje svojho predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady, v súlade s článkom 254 ods. 1 Zmluvy o ES;

3.  poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

4.  poveruje svojho predsedu, aby toto legislatívne uznesenie postúpil Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 74 E, 20.3.2008, s. 533.
  • [2]  Prijaté texty, 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.
  • [3]  Ú. v. EÚ C 184 E, 22.7.2008, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Súvislosti

I.1 Tretí námorný balík

Komisia navrhla na konci roka 2005 tretí námorný balík (známy aj ako balík Erika III). Tento balík nadväzuje na balíky Erika I a II, ktoré boli predložené po havárii tankera Erika pri francúzskom pobreží Atlantického oceánu v roku 1999. Nadväzuje tiež na uznesenie Parlamentu z 21. apríla 2004, ktoré vypracoval Dočasný výbor pre zlepšenie bezpečnosti na mori (MARE), vytvorený po havárii tankera Prestige v roku 2002.

Celkovým zámerom tretieho námorného balíka je posilniť platné právne predpisy EÚ v oblasti bezpečnosti a transponovať hlavné medzinárodné nástroje do práva Spoločenstva. Cieľom siedmich návrhov, ktoré sú súčasťou balíka, je zabrániť nehodám (zlepšením kvality európskych vlajok, revíziou právnych predpisov o štátnej prístavnej kontrole a monitorovaní lodnej dopravy a zlepšením pravidiel týkajúcich sa klasifikačných spoločností) a zabezpečiť účinnú reakciu v prípade nehody (vytvorením harmonizovaného rámca pre vyšetrovanie nehôd, zavedením pravidiel odškodnenia cestujúcich v prípade nehody a zavedením predpisov o zodpovednosti majiteľov lodí spolu so systémom povinného poistenia).

I.2 Tento návrh

Komisia prijala 23. novembra 2005 návrh smernice, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES, ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu. Jeho cieľom je zohľadniť technický rozvoj, pokiaľ ide o monitorovanie lodí, a zlepšiť postupy prijímania lodí v miestach útočišťa. Najmä zlepšenie týchto postupov je už dlhý čas politickou prioritou Parlamentu. Na základe niekoľkých po sebe nasledujúcich havárií a udalostí, ktoré boli na hranici havárie, možno konštatovať, že často došlo k výraznej strate času, pretože právomoci neboli jasne vymedzené alebo subjekty oprávnené na prijímanie rozhodnutí sa museli odvolať na odborný posudok pracovnej skupiny, ktorú bolo neraz treba ustanoviť ad hoc. Parlament vo svojom uznesení, ktoré vypracoval výbor MARE, preto požadoval, aby záväzné rozhodnutia o mieste útočišťa prijímali nezávislé orgány s príslušnými právomocami a odbornými znalosťami.

II. Legislatívny postup pred zmierovacím konaním

II.1 Tretí námorný balík v prvom a druhom čítaní

Parlament vždy vnímal námorný balík ako celok, a preto sa jeho jednotlivými časťami vždy zaoberal spoločne. Prvé čítanie o siedmich návrhoch balíka sa uskutočnilo v marci a apríli 2007. Rada dosiahla politickú dohodu o šiestich z ôsmich návrhov (jeden dokument sa rozdelil na smernicu a nariadenie) na schôdzach v júni a novembri 2007. V prípade dvoch dokumentov (o povinnostiach vlajkových štátov a občianskoprávnej zodpovednosti) sa však nepodarilo dosiahnuť pokrok, lebo členské štáty nemali záujem prijať takýto právny predpis na úrovni EÚ. Pokus o odblokovanie týchto dvoch dokumentov v apríli 2008 bol neúspešný.

Členské štáty prostredníctvom spoločných pozícií vyvíjali tlak na Parlament, aby pokračoval v legislatívnom postupe šiestich ostatných dokumentov. Parlament s týmto prístupom napokon v záujme dosiahnutia pokroku súhlasil.

Po predložení spoločných pozícií v júni 2008 však Parlament naďalej vyvíjal tlak na Radu, aby pokročila v rokovaní o zostávajúcich tzv. dvoch chýbajúcich dokumentoch. Dosiahlo sa to začlenením obsahu týchto dvoch dokumentov do niektorých z aktívnych legislatívnych dokumentov balíka formou pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

V druhom čítaní sa zároveň rokovalo o šiestich návrhoch, ale neúspešne. Osud dvoch tzv. chýbajúcich dokumentov, ako aj ťažkosti s niektorými ďalšími návrhmi viedli k rozhodnutiu nedosiahnuť dohodu v druhom čítaní o žiadnom z nich. Parlament na plenárnej schôdzi obnovil svoje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy z prvého čítania ku všetkým dokumentom, ako aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa podstata tzv. dvoch chýbajúcich dokumentov začlenila do ostatných návrhov. Šesť návrhov bolo potom predmetom zmierovacieho konania.

II.2 Tento návrh v prvom a druhom čítaní

Parlament v prvom čítaní plne podporil návrh, pričom požiadal len o spresnenie a zdôraznenie niektorých otázok. Tieto otázky sa týkali:

· nezávislosti znalcov a úloh orgánov poverených rozhodnutím o prijatí lode v núdzi;

· uplatňovania usmernení IMO pre spravodlivé zaobchádzanie s námorníkmi v prípade nehody;

· povinnosti prijať aj nepoistenú loď v miestach útočišťa;

· informácií, ktoré ma na vlastnú zodpovednosť poskytnúť zasielateľ o každom plavidle vstupujúcom do európskeho prístavu;

· náhrady škôd prístavom a miestam útočísk;

· požiadaviek dôvernosti údajov o doprave.

Pokiaľ ide o povinnosť vybavenia rybárskych plavidiel identifikačným systémom, Parlament sa snažil dosiahnuť väčšiu pružnosť vyňatím plavidiel kratších ako 24 metrov.

Vzhľadom na to, že Rada prijala svoj všeobecný prístup niekoľko mesiacov pred prvým čítaním v Parlamente, a teda následne ani len nezvážila názory Parlamentu a jeho pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, pričom navyše zamietla niekoľko návrhov Komisie, spravodajca odporučil, aby v druhom čítaní bola opätovne predložená takmer úplná pozícia Parlamentu z prvého čítania.

Značný pokrok sa potom dosiahol počas rokovaní v rámci druhého čítania, počas ktorých sa podarilo vyriešiť väčšinu problémov. Týkalo sa to najmä všetkých aspektov orgánu rozhodujúceho o prijatí lodí v núdzovej situácii

Dokument bol následne predložený v zmierovacom konaní s obmedzeným množstvom otvorených otázok a niekoľkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, v ktorých boli opätovne zapracované odkazy na tzv. dva chýbajúce dokumenty a ich obsah.

III. Zmierovacie konanie

III.1 Tretí námorný balík v zmierovacom konaní

Po hlasovaní v druhom čítaní, ktoré sa konalo 24. septembra 2008, a vzhľadom na politickú vôľu uzavrieť zmierovacie konanie počas francúzskeho predsedníctva bola veľmi rýchlo – 7. októbra 2008 – vytvorená delegácia Parlamentu v Zmierovacom výbore.

Zároveň sa začali ukazovať výsledky tlaku, ktorý Parlament vyvíjal na Radu v súvislosti s dosiahnutím dohody o tzv. dvoch chýbajúcich dokumentoch. Po neformálnom stretnutí Rady, na ktorom sa o tejto otázke rokovalo v prítomnosti predsedu výboru TRAN Paola Costu, sa 9. októbra 2008 dospelo k politickej dohode o oboch dokumentoch.

Parlament a Rada zorganizovali dva trialógy (4. novembra a 2. decembra) a jedno neformálne stretnutie o najkomplikovanejších dokumentoch v rámci prípravy zasadnutia Zmierovacieho výboru 8. decembra, ktorým sa rokovania uzavreli. Delegácia Parlamentu sa okrem stretnutí rokovacej skupiny, ktorej členmi boli vzhľadom na rozsah balíka výnimočne aj koordinátori výboru TRAN, stretla ešte dvakrát (5. novembra. a 3. decembra).

Dohoda o posledných otvorených otázkach najkomplikovanejšieho dokumentu (pána Costu) sa dosiahla 8. decembra. V ten istý večer odovzdal Parlament predsedníctvu listy, v ktorých potvrdil svoju ochotu uzavrieť skorú dohodu v druhom čítaní o dvoch chýbajúcich dokumentoch, čím umožnil, aby Rada prijala svoje dve spoločné pozície na schôdzi 9. decembra.

Radu zastupoval v zmierovacom výbore úradujúci predseda Rady a francúzsky štátny tajomník pre dopravu pán BUSSEREAU. Komisiu zastupoval podpredseda TAJANI. Opäť sa tým dokázalo, že v prípade veľmi náročných rokovaní môže zapojenie najvyššej politickej úrovne a dynamika zmierovacieho večera rozhodujúcim spôsobom prispieť k dosiahnutiu dohody.

Celkový výsledok zmierovacieho konania je pre Parlament veľmi pozitívny. Dva chýbajúce dokumenty sa podarilo uzavrieť v rovnakom čase a okrem toho sa prijali mnohé zlepšenia textov dohodnutých v zmierovacom konaní. Je to predovšetkým výsledkom solidarity medzi poslancami, ktorí nedovolili, aby sa niektorý z dokumentov uzavrel bez celkovej dohody o všetkých z nich.

Osobitné okolnosti námorného balíka však ukázali, že nie je ideálne, aby bolo to isté predsedníctvo zodpovedné za rokovania v druhom aj treťom čítaní. Pre predsedníctvo bolo vo výbore Coreper veľmi ťažké presvedčiť členské štáty, aby sa návrhmi opäť zaoberali, lebo psychologicky už rokovania prebiehali príliš dlho. Pre Parlament sa však zmierovacím konaním začala úplne nová fáza, hoci v Rade sa za rovnakého predsedníctva vnímalo ako pokračovanie tej istej fázy.

III.1 Tento návrh v zmierovacom konaní

Po rokovaniach v rámci druhého čítania zostali nevyriešené len tieto tri otázky:

· náhrada prípadných škôd prístavom v prípade, že ich rozhodovacia právomoc o tom, či prijať alebo neprijať loď v núdzi, bola prenesená na orgán prijímajúci nezávislé rozhodnutia;

· otázka, ako zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie s námorníkmi v prípade nehody, aby posádka lode v núdzovej situácii okamžite privolala pomoc bez ohľadu na to, v akých teritoriálnych vodách sa nachádza; a

· množstvo oleja v zásobníkoch, ktoré nebude potrebné deklarovať.

Tieto otázky sa podarilo vyriešiť v rámci dvoch trialógoch, ktoré sa konali 4. novembra a 2. decembra 2008.

IV. Hlavné body dosiahnutej dohody

· Ustanovenie nezávislého príslušného orgánu

Parlamentu sa podarilo presvedčiť Radu, aby objasnila vymedzenie pojmu orgánu zodpovedného za prijímanie rozhodnutí v prípade havárie. Spravodajca nepožadoval, aby členské štáty úplne upustili od ich vnútornej štruktúry, ale chcel zabezpečiť, aby príslušný orgán mal odborné znalosti (v oblasti námornej dopravy) na to, aby mohol nezávisle rozhodnúť o ďalšom postupe s cieľom zamedziť havárii alebo čo najviac obmedziť jej rozsah. V tejto súvislosti bol významným prvkom trvalý charakter orgánu.

· Pojem loď, ktorá potrebuje pomoc oproti pojmu loď v núdzi

Komisia s podporou Parlamentu použila výraz „loď v núdzi“. Rada, ktorá vychádzala z usmernení IMO o prijímaní lodí, ktoré potrebujú pomoc, použila výraz „loď, ktorá potrebuje pomoc“. Spravodajca by mohol s Radou súhlasiť, no nebol spokojný s vymedzením tohto pojmu Radou, v ktorom sa prehliadal význam ľudských životov pri prijímaní lodí, ktoré sa ocitli v ťažkostiach. Následne sa spresnila súvislosť s dohovorom o pátraní a záchrane z roku 1979, ktorý sa týka záchrany ľudských životov.

· Spravodlivé zaobchádzanie s kapitánom a posádkou v prípade nehody

Po prediskutovaní právnych možností sa našlo riešenie spôsobu začlenenia usmernení IMO o spravodlivom zaobchádzaní s námorníkmi v prípade nehody: V jednom z odôvodnení sa vysvetľuje, aký význam má spravodlivé zaobchádzanie s námorníkmi v prípade nehody na námornú bezpečnosť a jedným z článkov sa od členských štátov požaduje, aby zohľadnili príslušné ustanovenia usmernení IMO.

· Dôsledky chýbajúceho osvedčenia o poistení alebo finančnej záruke

Objasnilo sa, že chýbajúce osvedčenie o poistení sa ako také nebude považovať za dostatočný dôvod na neprijatie lode v núdzi. Po dosiahnutí politickej dohody o dokumente týkajúcom sa občianskoprávnej zodpovednosti (jeden z chýbajúcich dvoch dokumentov) bolo možné opätovne zapracovať príslušné odkazy.

· Kompenzačný systém pre miesta útočiska a prístavy

Vo výnimočných prípadoch môžu danému prístavu vzniknúť v dôsledku prijatia lode škody a náklady, ktoré nie sú zahrnuté do existujúcich fondov či dohovorov. Parlament pri viacerých príležitostiach za ostatné roky požadoval vytvorenie systému náhrady škôd v takýchto prípadoch, ktoré by mohlo prispieť k obmedzeniu akéhokoľvek odporu prístavov poskytnúť útočište. Keďže takýto systém nebol pre Radu prijateľný, dosiahol sa kompromis, na základe ktorého bola Komisia požiadaná, aby preskúmala a navrhla rôzne politické možnosti a predložila ich v správe do roku 2011.

· Olej v zásobníkoch

Dosiahol sa kompromis, podľa ktorého bude potrebné ohlásiť akýkoľvek olej v zásobníkoch, ktorého hrubá priestornosť presahuje 1000 ton.

· Zavedenie automatického identifikačného systému (AIS) pre rybárske plavidlá

Parlament súhlasil s Radou, aby malé plavidlá v dĺžke od 15 metrov boli vybavené AIS. Toto má jasný prínos pre malé rybárske plavidlá, keďže práve táto kategória plavidla sa často dostáva do kolízií, ktoré majú smrteľné následky pre posádku.

V. Záver

Keďže dosiahnutá dohoda značne presahuje rámec toho, čo sa mohlo dosiahnuť v raných fázach postupu, delegácia odporúča, aby Parlament schválil spoločný text v treťom čítaní.

Odsúhlasením tohto znenia Parlament dokončí významnú časť legislatívneho rámca potrebného na zamedzenie tomu, aby sa neustále opakovali námorné nešťastia, ako boli havárie tankerov Erika a Prestige. Úspech záchrannej operácie je najmä otázkou času. Táto smernica donúti členské štáty k tomu, aby vypracovali úplný „scenár“ pre prípad nehody. Spravodajca dúfa, že členské štáty nebudú čakať s prijatím opatrení potrebných na vykonanie tejto smernice do roku 2011. Táto smernica zároveň odráža pokrok, ktorý sa dosiahol pri harmonizovaní elektronickej výmeny údajov, čo umožní ďalšiu optimalizáciu a integráciu monitorovacieho a informačného systému pre lodnú dopravu.

POSTUP

Názov

Spoločný text smernice Európskeho parlamentu a Rady schválený Zmierovacím výborom, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/59/ES a ktorou sa zriaďuje monitorovací a informačný systém Spoločenstva pre lodnú dopravu

Referenčné čísla

PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009 – 2005/0239(COD)

Predsedníčka delegácie:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Gestorský výbor

Predseda:

TRANPaolo Costa

 

Spravodajca

Dirk Sterckx

 

Návrh Komisie

KOM(2005)0589 - C6-0004/2006

Dátum prvého čítania v EP – Číslo P

25.4.2007

P6_TA(2007)0146

Spoločná pozícia Rady

  dátum oznámenia na schôdzi

5719/3/2008 - C6-0225/2008

19.6.2008

Stanovisko Komisie(čl. 251 ods. 2 druhý pododsek tretia zarážka)

 

KOM(2008)0310

Dátum druhého čítania v EP – Číslo P

24.9.2008

P6_TA(2008)0443

Stanovisko Komisie(čl. 251 ods. 2 tretí pododsek písm. c))

 

KOM(2008)0829

Dátum, kedy Rada dostala výsledky druhého čítania

10.10.2008

Dátum listu Rady s oznámením neprijatia pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov EP

27.11.2008

Schôdza Zmierovacieho výboru

8.12.2008

 

 

 

Dátum hlasovania delegácie EP

8.12.2008

Výsledok hlasovania

+:

-:

0:

14

0

0

Poslanci prítomní na hlasovaní

Paolo Costa, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Georg Jarzembowski, Anne E. Jensen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Rosa Miguélez Ramos, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool

Náhradníci prítomní na hlasovaní

Inés Ayala Sender, Renate Sommer

Dátum prijatia v Zmierovacom výbore

8.12.2008

Dátum oznámenia predsedajúcich o schválení spoločného textu a jeho odovzdania EP a Rade

3.2.2009

Dátum predloženia

25.2.2009

PREDĹŽENIE LEHÔT

Lehota pre druhé čítanie v Rade

0.0.0000

Lehota pre zvolanie výboru

        inštitúcia, ktorá žiada o predĺženie – dátum

0.0.0000[

Rada] – 0.0.0000

Lehota pre činnosť výboru

        inštitúcia, ktorá žiada o predĺženie – dátum

3.2.2009

[EP] – 19.1.2009

Lehota pre prijatie aktu

        inštitúcia, ktorá žiada o predĺženie – dátum

0.0.0000[

Rada] – 0.0.0000