Postup : 2008/0152(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0105/2009

Předložené texty :

A6-0105/2009

Rozpravy :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hlasování :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2009)0209

ZPRÁVA     ***I
PDF 370kWORD 739k
25. 2. 2009
PE 418.115v02-00 A6-0105/2009

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodaj: Salvatore Tatarella

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0401),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0279/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0105/2009),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná, a měla by se proto omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí.

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví, klima a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná a měla by být založena na vědeckých důkazech a zohledňovat nejnovější technologický rozvoj. Tato kritéria by měla být tržně orientována a měla by se omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu, včetně fáze výroby, spotřeby a zastaralosti.

Odůvodnění

Předcházení nepříznivým účinkům na klima je nedílnou součástí systému ekoznačky.

Evropská rada chemického průmyslu (CEFIC) zdůrazňuje potřebu, aby kritéria ekoznačky byla spolehlivě založena na vědeckých poznatcích. CEFIC rovněž podporuje kritéria ekoznačky, která jsou v souladu se zásadami udržitelného rozvoje s ohledem na hospodářské, ekologické a sociální aspekty, a vztahují se na celý životní cyklus výrobků.

Při stanovování kritérií pro ekoznačku je zapotřebí vzít v úvahu celý životní cyklus produktů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Pro přijetí systému Společenství pro udělování ekoznačky veřejností je nezbytné, aby nevládní ekologické organizace společně s organizacemi spotřebitelů hrály významnou úlohu při vypracování a stanovení kritérií ekoznačky Společenství a byly do nich aktivně zapojeny.

Odůvodnění

Navrácení bodu odůvodnění 5 stávajícího nařízení.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému ekoznačky Společenství a snížení administrativní zátěže v souvislosti s používáním ekoznačky by měly být postupy posuzování a ověřování nahrazeny systémem registrace.

(6) Za účelem zjednodušení systému ekoznačky Společenství a snížení administrativní zátěže v souvislosti s používáním ekoznačky by měl být zaveden systém registrace, který by měl být uplatňován ve všech členských státech a všemi příslušnými subjekty. Registrace bude provedena poté, co se ověří, že daný výrobek splňuje kritéria stanovená pro konkrétní kategorii výrobků.

Odůvodnění

Tím, že se starý systém nahradí registračním postupem, by nemělo dojít ke snížení účinnosti předběžných kontrol.

Aby se zabránilo roztříštění vnitřního trhu, musí být systémy registrace všech členských států harmonizovány.

Je důležité, aby systém registrace doplnil postupy posuzování a ověřování, a důvěryhodnost tohoto systému tak nebyla na úkor jeho pružnosti.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) S cílem rozšířit používání ekoznačky a zamezit penalizaci těch, jejichž výrobky splňují kritéria ekoznačky, měly by být sníženy náklady na používání ekoznačky.

vypouští se

Odůvodnění

Registrační poplatek 200 EUR nepokryje administrativní náklady řízení. V důsledku toho budou členské státy nuceny řízení dotovat a to se stane překážkou úspěchu symbolu květu EU a jeho rozšíření na celém vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Aby se v budoucích revizích tohoto nařízení zintenzivnilo využívání systému ekoznačky Společenství, bude nutné definitivně opustit kritérium 10 % nejšetrnějších produktů ve prospěch zavedení hodnotícího systému v každé kategorii produktů, který by spotřebitelům pomohl volit udržitelné produkty a služby a výrobce by pobídkami motivoval k neustálému zlepšování nabídky.

Odůvodnění

„Systém 10 % nejlepších produktů“ není považován za dostatečně účinný k tomu, aby se skutečně rozšířilo využívání ekoznačky Společenství. U každého výrobku z kterékoli skupiny produktů by mělo být možné o tuto značku požádat a produkt jí označit. Podle hodnotícího systému by potom stupeň „A“, „B“ či „C“ uváděl působení produktu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem ke zjednodušeným postupům pro používání ekoznačky je vhodné stanovit podmínky používání ekoznačky a v zájmu zajištění dodržování těchto podmínek by se mělo od příslušných subjektů vyžadovat, aby provedly ověření a zakázaly používání ekoznačky, nebudou-li podmínky použití splněny. Dále je vhodné vyžadovat od členských států, aby stanovily předpisy týkající se sankcí v případě porušování tohoto nařízení a aby zajistily jejich uplatňování.

(8) Vzhledem ke zjednodušeným postupům pro používání ekoznačky je vhodné stanovit podmínky používání ekoznačky a v zájmu zajištění dodržování těchto podmínek by se mělo od příslušných subjektů vyžadovat, aby provedly ověření a zakázaly používání ekoznačky, nebudou-li podmínky použití splněny. Dále je vhodné vyžadovat od členských států, aby stanovily předpisy týkající se sankcí v případě porušování tohoto nařízení a aby zajistily jejich uplatňování. Členské státy by měly za tímto účelem zajistit, aby byly příslušným subjektům poskytnuty veškeré nezbytné finanční prostředky a lidské zdroje.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na dostupných zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

(9) Je nezbytné informovat veřejnost a rozšiřovat její povědomí o ekoznačce Společenství propagačními akcemi a informačními a vzdělávacími kampaněmi na místní a vnitrostátní úrovni i na úrovni Společenství, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci. Je to nezbytné rovněž k tomu, aby se systém stal přitažlivějším pro výrobce a maloobchodníky. Příjmy plynoucí z jakýchkoli poplatků za podání žádosti o registraci, jež jsou účtovány v rámci tohoto nařízení, by měly být použity v první řadě k marketingovým účelům.

Odůvodnění

Zvyšování informovanosti spotřebitelů a zatraktivňování systému ekoznačky pro výrobce je klíčové pro úspěch ekoznačky.

Informační a vzdělávací kampaně jsou prostředky komunikace důležité k tomu, aby se spotřebitelé s ekoznačkou v bezprostřední budoucnosti blíže seznámili.

Je zřejmé, že jedním z největších nedostatků současného systému je nedostatečná informovanost spotřebitelů, která je důsledkem nevyhovujícího marketingu. Proto je důležité věnovat na tyto účely značnou část finančních zdrojů. Je nezbytné informovat veřejnost a rozšiřovat povědomí veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Komise a členské státy by měly zajistit, aby byly na osvětové kampaně a propagaci ekoznačky vyčleněny nutné finanční prostředky.

Odůvodnění

EU a členské státy by měly podporovat propagaci ekoznačky.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Systém ekoznačky Společenství by měl vzít v úvahu stávající právní předpisy Společenství, aby se předešlo rozdílným přístupům a na podniky nebyla kladena vyšší administrativní zátěž. Proto by se měla zvýšit součinnost mezi různými nástroji politiky týkajícími se výrobků a to by mělo vést k harmonizaci rámce, v němž jsou vypracovávána kritéria.

Odůvodnění

Jelikož je ekoznačka pouze součástí akčního plánu pro udržitelnou výrobu a spotřebu, je nanejvýše důležité zajistit součinnost s ostatními akcemi v rámci tohoto plánu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Jelikož malé podniky mají často větší potíže s přizpůsobením se novým předpisům a normám, mělo by se úkolem informačních kanceláří, které mají být vytvořeny na základě chystaného zákona o drobném podnikání, stát také poskytování informací o systému ekoznačky.

Odůvodnění

Pro usnadnění fungování malých a středních podniků je důležité vytvořit vazbu mezi systémem ekoznačky a zákonem o drobném podnikání.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c) Jelikož existence různých systémů ekoznačky vždy představuje práci navíc, zejména pro malé podniky, mělo by být úkolem Komise aktivně pracovat na sblížení jednotlivých systémů ekoznačky.

Odůvodnění

Je velmi důležité nezapomínat na administrativní zatížení malých a středně velkých podniků a  snažit se v souladu s tím o jeho maximální omezení.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotám mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství.

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotám mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství a rovněž vytvořit oficiální internetovou stránku EU, na které by byly shromážděny všechny informace a postupy týkající se ekologických označení v EU, jež by sloužily k informování spotřebitelů a byly by dostupné ve všech úředních jazycích Společenství. To, že tyto systémy existují zároveň, by mělo vyústit v situaci, kdy díky výměně osvědčených postupů nebude poražených, ale pouze vítězů, a to pro obě značky. Navíc by měl systém ekoznačky Společenství podporovat výrobky s ekoznačkou na vnitrostátních trzích a měl by usnadňovat vstup výrobků s ekoznačkou na trhy ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Zejména by měla být Komise zmocněna ke stanovení kritérií, která musí splnit výrobky, chtějí-li získat ekoznačku, a ke změně příloh k tomuto nařízení. Jelikož jsou uvedená opatření obecného významu a jejich předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení mimo jiné jeho doplněním o nové, jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(13) Zejména by měla být Komise zmocněna ke stanovení kritérií, která musí splnit výrobky, chtějí-li získat ekoznačku, a ke změně příloh k tomuto nařízení, pokud budou taková kritéria plně v souladu se základem pro jejich přijetí stanoveným tímto nařízením. Jelikož jsou uvedená opatření obecného významu a jejich předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení mimo jiné jeho doplněním o nové, jiné než podstatné prvky, musí být přijata regulativním postupem s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Proces přijímání a přezkumu kritérií ekoznačky by se měl řídit původními cíli nařízení, a sice cílem poskytování přesných, neklamavých a vědecky podložených informací spotřebitelům o dopadech výrobků na životní prostředí během celého jejich životního cyklu.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 se toto nařízení vztahuje pouze na zpracované potraviny a na produkty rybolovu a akvakultury.

Toto nařízení se bude vztahovat na potraviny a nápoje podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, pokud studie, kterou má Komise vypracovat nejpozději do 31. prosince 2011, zohledňující názor vyjádřený v této otázce výborem EUEB prokáže, že u potravin, nebo pouze u některých určitých kategorií potravin, je možné stanovit spolehlivá kritéria, jež by pokrývala environmentální působení během celého životního cyklu produktů, a to se zvláštním zaměřením na proveditelnost a vliv kritérií ekoznačky na potraviny patřící do působnosti nařízení (ES) č. 834/2007 a se zaměřením na produkty rybolovu a akvakultury.

 

V takových případech jsou kritéria stanovena v souladu s postupem stanoveným v bodě 2a části A přílohy I.

 

 

Odůvodnění

Je třeba vypracovat další studie týkající se proveditelnosti environmentálních kritérií pro potraviny.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. V souladu se zásadou předběžné opatrnosti nesmí být ekoznačka udělena výrobkům, které obsahují látky či přípravky klasifikované jako velmi toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle směrnice 67/548/EHS, směrnice 1999/45/ES nebo nařízení (ES) č. 1272/2008, ani látkám uvedeným v článku 57 nařízení 1907/2006/ES (REACH).

 

U konkrétních kategorií zboží, u kterých neexistují odpovídající alternativy bez takovýchto látek či přípravků a které mají jinak výrazně příznivější celkové environmentální působení oproti jinému zboží ve stejné kategorii, může Komise přijmout opatření, která stanovují výjimky z prvního pododstavce.

 

Opatření, jejichž účelem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení, se přijmou regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Zákaz velmi nebezpečných látek kromě určitých kategorií, pro něž jsou stanoveny výjimky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Toto nařízení se nevztahuje na humánní léčivé přípravky definované ve směrnici Evropského parlamentu a Evropské komise č. 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků.

Odůvodnění

Vzhledem ke svému zvláštnímu určení by měly farmaceutické výrobky zůstat vyňaty z působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za provádění úkolů stanovených tímto nařízením (dále jen „příslušný subjekt“ nebo „příslušné subjekty“) a zajistí jeho/jejich vykonávání činnosti. Je-li jmenován více než jeden příslušný subjekt, členský stát stanoví jednotlivé pravomoci těchto příslušných subjektů a příslušné požadavky na koordinaci.

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za provádění úkolů stanovených tímto nařízením (dále jen „příslušný subjekt“ nebo „příslušné subjekty“) a zajistí vykonávání jejich činnosti poskytnutím všech nezbytných finančních prostředků a lidských zdrojů. Je-li jmenován více než jeden příslušný subjekt, členský stát stanoví jednotlivé pravomoci těchto příslušných subjektů a příslušné požadavky na koordinaci.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na dostupných zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Příslušné subjekty provádějí ověřování důsledně a spolehlivě podle norem řady EN 45000 nebo obdobných mezinárodních standardů.

Odůvodnění

Touto změnou se zajišťuje vysoká kvalita ověřovacích postupů podle norem EU a mezinárodních standardů.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise zajistí, aby výbor při vykonávání svých činností v případě každé skupiny výrobků dbal na vyváženou účast všech zúčastněných stran, jako např. příslušných subjektů, výrobců, maloobchodníků, dovozců, environmentálních skupin a organizací spotřebitelů.

2. Komise zajistí, aby výbor při vykonávání svých činností v případě každé skupiny výrobků dbal na vyváženou účast všech zúčastněných stran, jako např. příslušných subjektů, výrobců, producentů, poskytovatelů služeb, malých a středních podniků, dovozců, environmentálních skupin a organizací spotřebitelů.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Kritéria ekoznačky se zakládají na environmentálním působení výrobků a zohledňují nejnovější strategické cíle Společenství v oblasti ochrany životního prostředí.

1. Kritéria ekoznačky stanoví environmentální požadavky, které musí výrobek splňovat, aby mohl být opatřen ekoznačkou, a zakládají se na vědecké analýze, která hodnotí environmentální působení výrobků, přičemž zohledňují nejnovější strategické cíle Společenství v oblasti ochrany životního prostředí.

Odůvodnění

Je vhodné v prvé řadě připomenout, jakou funkci tato kritéria mají (tento pozměňovací návrh jednoduše uvádí text odstavce 3 – viz pozměňovací návrh 9).

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Kritéria ekoznačky se zakládají na zásadě předběžné opatrnosti.

Odůvodnění

Jako nástroj dosahování vysoké kvality ochrany životního prostředí by se ekoznačka měla řídit přístupem předběžné opatrnosti. Zejména u použití chemických látek musí ekoznačka jít nad rámec REACH a dalších relevantních předpisů, včetně směrnic o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS) a o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se určuje na základě výrobků na trhu Společenství, které mají nejlepší vlastnosti s ohledem na svůj dopad na životní prostředí. Za tímto účelem se zohledňují nejvýznamnější dopady na životní prostředí během životního cyklu výrobků, zejména dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování nebezpečných látek.

2. Tato kritéria se určují s ohledem na environmentální dopady výrobků dostupných na trhu Společenství. Za tímto účelem se zohledňují pouze nejvýznamnější dopady na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků, které mohou zahrnovat dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování nebezpečných látek s potenciálním rizikem pro životní prostředí ve smyslu předpisů Společenství stejně jako případnou schopnost snižovat takové dopady danou životností a opětovnou použitelností výrobků. Aby se zajistilo úplné dodržování koncepce životního cyklu stanovené tímto článkem, přezkoumávají se do 18 měsíců od přijetí tohoto nařízení stávající kritéria ekoznačky u jednotlivých skupin výrobků.

Odůvodnění

Kritéria se musí odvíjet od celého životního cyklu výrobků a veškerých jejich dopadů na životní prostředí. To musí platit i pro kritéria stávající.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Kritéria ekoznačky stanoví environmentální požadavky, které musí výrobek splňovat, aby mohl být opatřen ekoznačkou.

vypouští se

Odůvodnění

Tento text byl přesunut do prvního odstavce tohoto článku (viz pozměňovací návrh 7).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Kritéria ekoznačky zohlední kritéria jiných ekologických značek, jež případně pro danou skupinu existují.

6. Kritéria ekoznačky zohlední kritéria jiných ekologických značek, jež případně pro danou skupinu existují, aby se zvýšila součinnost. U výrobků, na něž se vztahují stávající právní předpisy Společenství o označování výrobků, odpovídají kritéria ekoznačky vždy nejpřísnějším environmentálním požadavkům.

Odůvodnění

Ekoznačka je udělením statusu excelence. Z toho plyne, že i když je žádoucí vyhnout se zbytečné administrativní zátěži tím, že se zohlední kritéria, jež jsou stanovena v rámci stávajících právních předpisů, je rovněž důležité, aby tato kritéria odpovídala nejpřísnějším environmentálním požadavkům.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Komise zajistí, aby byla při vypracování a revizi kritérií věnována klíčová pozornost omezení zkoušek na zvířatech.

Odůvodnění

Kritéria pro udělení ekoznačky by se měla pokusit na trh působit tak, aby došlo k omezení zkoušek na zvířatech.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po konzultaci výboru EUEB mohou zahajovat a řídit vypracování či revizi kritérií ekoznačky rovněž členské státy, příslušné subjekty a jiné zúčastněné strany.

Po konzultaci výboru EUEB a Komise mohou zahajovat a řídit vypracování či revizi kritérií ekoznačky rovněž členské státy a příslušné subjekty. Zúčastněné strany zastoupené ve výboru EUEB mohou být pověřeny tím, aby vedly vypracování kritérií, a to za předpokladu, že mohou prokázat odborné znalosti problematiky daného výrobku, jakož i schopnost provádět tuto činnost nestranně a v souladu s cíli tohoto nařízení.

Odůvodnění

Je důležité, aby nad průběhem tohoto postupu měl stále přehled určitý centralizovaný orgán. Má-li se zajistit nezávislost a transparentnost daného postupu, jakož i důvěra veřejnosti v ekoznačku, je třeba, aby k zahájení vypracování kritérií a k vedení této činnosti byly oprávněny pouze některé zúčastněné strany.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto dokumenty se předkládají Komisi.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh slouží k objasnění postupu.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro zpracované potraviny jiné než produkty akvakultury, vztahují se tato kritéria pouze na zpracování, přepravu nebo na balení.

vypouští se

Odůvodnění

Potraviny, které jsou do návrhu tohoto nařízení zahrnuty, by do něj z výše vysvětlených důvodů být zahrnuty neměly.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Je-li třeba provést jinou než podstatnou revizi kritérií, lze použít zkrácený postup uvedený v příloze I Ba.

Odůvodnění

K provádění malých a jiných než podstatných změn kritérií je třeba mít účinný a rychlý nástroj.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost, po konzultaci s výborem EUEB a v souladu s cíli a zásadami stanovenými v článku 1, Komise připraví a zveřejní tříletý pracovní plán pro ekoznačku Společenství, v němž budou uvedeny cíle a předběžný seznam skupin výrobků, kterých se budou opatření Společenství týkat přednostně. Tento plán je pravidelně aktualizován.

Odůvodnění

Malé doplnění pozměňovacího návrhu 15 zpravodajem upřesňující, že pracovní plán by měl být tříletý.

Pozměňovací návrh              31

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1. V souladu s postupem uvedeným v příloze I a s ohledem na pracovní plán se připraví návrh kritérií ekoznačky.

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise přijme pro každou skupinu výrobků opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky.

1. S výhradou požadavků článku 6 přijme Komise pro každou skupinu výrobků opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky, a to tímto postupem:.

 

Do tří měsíců od předložení „závěrečné zprávy a návrhu kritérií“ Komisi, jak je uvedeno v článku 7, konzultuje Komise návrh s výborem EUEB.

 

Komise vysvětlí a zdokumentuje důvody případných změn v návrhu ve srovnání s kritérii předloženými v závěrečné zprávě podle článku 7.

 

Do tří měsíců od konzultace s výborem EUEB Komise předloží návrh kritérií ekoznačky regulativnímu výboru zřízenému v souladu s čl. 16 odst. 2 a následně přijme pro konkrétní skupinu výrobků opatření ke stanovení kritérií ekoznačky.

 

Ve svém konečném návrhu zohlední Komise připomínky výboru EUEB a jasně zvýrazní, zdokumentuje a vysvětlí důvody všech případných změn v konečném návrhu ve srovnání s předběžným návrhem, a to po konzultaci s výborem EUEB.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Komise by měla vysvětlit změny, k nimž došlo v jejím předběžném návrhu ve srovnání se stanoviskem výboru EUEB. Pro přijetí konečného rozhodnutí Komisí by rovněž měl být stanoven termín.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Prostřednictvím opatření uvedených v odstavci 1 Komise:

Prostřednictvím opatření uvedených v odstavci 1 Komise:

a) stanoví požadavky pro posouzení souladu konkrétních výrobků s kritérii ekoznačky;

a) stanoví požadavky pro posouzení souladu konkrétních výrobků s kritérii ekoznačky;

b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které je třeba uvést na ekoznačce;

b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které je možno uvést na ekoznačce;

c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování.

c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování nepřesahující dva roky;

 

d) na dobu platnosti uvedenou v bodě c) stanoví povolenou míru změn výrobku.

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité naplánovat mechanismus zohledňující neustálé zlepšování výrobků, a to i v období platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro výrobky jsou nyní stanovena na dlouhá období (např. 3 roky) a nejsou pružná. Sebemenší změna formulace, zahrnující nové, udržitelnější součásti a uzpůsobující výrobek technickému pokroku, je obtížná a zpravidla vyžaduje předložení nové žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Při stanovování kritérií ekoznačky se dbá na to, aby se nezaváděla opatření, jejichž uplatňování by mohlo malé a střední podniky nepřiměřeným způsobem administrativně a ekonomicky zatížit.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 9 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Registrace používání ekoznačky

Osvědčení a registrace používání ekoznačky

Odůvodnění

Pro získání ekoznačky nedostačuje pouhá registrace výrobku. Aby si ekoznačka získala respekt, je zapotřebí přezkum nezávislým subjektem (tj. kontrola shody).

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v souladu s těmito pravidly:

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se všichni provozovatelé zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v kterémkoli členském státě, kde výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

a) jestliže výrobek pochází z jednoho členského státu, registrace se provede u příslušného subjektu tohoto členského státu;

 

b) jestliže výrobek pochází ve stejné podobě z více členských států, registraci lze provést u příslušného subjektu jednoho z těchto členských států;

 

c) jestliže výrobek pochází ze země mimo Společenství, registrace se provede u příslušného subjektu v jednom z těch členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

 

Odůvodnění

Zjednodušení textu.

Účelem pozměňovacího návrhu je zjednodušit registraci ustanovením, že registraci (bez ohledu na původ výrobku) provádí příslušný orgán v členském státě, kde výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V žádosti o registraci se uvede název a adresa obchodníka, daná skupina výrobků a úplný popis výrobku.

2. V žádosti o registraci se uvede název a adresa provozovatele, daná skupina výrobků a úplný popis výrobku.

Odůvodnění

Žádost o registraci nemusí předkládat pouze obchodník. Výraz „provozovatel“ se proto jeví jako vhodnější.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Žádosti o registraci zahrnují veškerou příslušnou dokumentaci, jak je uvedeno v příslušném opatření Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky pro danou skupinu výrobků.

Žádosti o registraci zahrnují veškerou příslušnou dokumentaci, jak je uvedeno v příslušném opatření Komise, kterým se stanoví kritéria ekoznačky pro danou skupinu výrobků. Obchodník prokáže, že je splnění kritérií pro ekoznačku osvědčeno nezávislým subjektem.

Odůvodnění

Pro získání ekoznačky nedostačuje pouhá registrace výrobku. Aby si ekoznačka získala respekt, je zapotřebí přezkum nezávislým subjektem (tj. kontrola shody).

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána žádost o registraci, si může za registraci účtovat poplatek do výše 200 EUR. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka používána, pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané lhůtě.

3. Každá žádost o udělení ekoznačky podléhá poplatku souvisejícímu s náklady na zpracování žádosti. Tento poplatek by měl být pro malé a střední podniky snížen vždy nejméně o 25 %.

Odůvodnění

Registrační poplatek 200 EUR nepokryje administrativní náklady řízení. V důsledku toho budou členské státy nuceny řízení dotovat a to se stane překážkou úspěchu symbolu květu EU a jeho rozšíření na celém vnitřním trhu.

Je třeba vycházet ze zásady, že pro malé a střední podniky bude registrace v systému ekoznačky představovat větší obtíže a náklady. Proto by měly být tyto podniky motivovány určitými výhodami.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou měsíců od obdržení žádosti o registraci prověří dokumentaci uvedenou v odstavci 2.

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou měsíců od obdržení žádosti o registraci ověří dokumentaci uvedenou v odstavci 2 a také to, zda výrobek vyhovuje kritériím, která Komise stanovila v článku 8.

Je-li dokumentace úplná, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo.

Je-li dokumentace schválena, vyhovuje-li výrobek kritériím a odpovídá-li registrace požadavkům na posuzování a ověřování, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo. Příslušný subjekt dokončí celý schvalovací proces do čtyř měsíců od data podání žádosti.

Odůvodnění

Jednou z velkých výhod stávajícího nařízení je vysoká míra důvěryhodnosti, která by neměla být ohrožena zrušením postupů ověřování a posuzování před udělením ekoznačky, a to kvůli větší pružnosti. To bylo dosud zajištěno prostřednictvím ověření třetí osobou.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, oznámí každou registraci Komisi. Komise založí společný registr, který pravidelně aktualizuje. Tento registr se zpřístupní veřejnosti.

6. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, oznámí každou registraci Komisi. Komise založí společný registr, který pravidelně aktualizuje. Tento registr se zpřístupní veřejnosti, zejména prostřednictvím internetové stránky věnované ekoznačce a současně i prostřednictvím orgánů členských států.

Odůvodnění

Spotřebitelům je nutno zajistit co nejjednodušší možný přístup k seznamu výrobků označených ekoznačkou.

Ekoznačce se může dostat většího uznání díky transparentním, názorným a dostupným informacím poskytovaným prostřednictvím internetového portálu způsobem, který by vyhovoval uživatelům.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál.

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál. Umístění ekoznačky má být nápadné a má dotyčný výrobek definovat i tehdy, kupuje-li jej zákazník společně s jinými výrobky.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Je-li ekoznačka umístěna na zpracovaných potravinách jiných než produktech akvakultury, které nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, musí být ve stejném zorném poli doplněna údajem, že ekoznačka se vztahuje pouze na environmentální působení zpracování, přepravy nebo balení produktu.

vypouští se

První pododstavec se vztahuje rovněž na zpracované potraviny označené v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 834/2007.

 

Odůvodnění

Problematika potravin je pojednána výše.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, provádí pravidelně nebo na základě stížnosti kontroly jím provedených registrací. Toto ověřování může probíhat ve formě namátkových kontrol.

2. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, provádí pravidelně nebo na základě stížnosti kontroly jím provedených registrací. Toto ověřování může probíhat ve formě namátkových kontrol. Komise zajistí, aby příslušné subjekty pravidelně prováděly namátkové kontroly. Členské státy poskytují příslušným subjektům k provádění těchto kontrol veškeré potřebné prostředky.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na dostupných zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Malé a střední podniky

 

S cílem chránit malé a střední podniky Komise:

 

a) zajistí, aby se úkolem informačních kanceláří, které mají být vytvořeny na základě chystaného zákona o drobném podnikání (Small Business Act), stalo také poskytování informací o systému ekoznačky, dále pak

 

b) bude aktivně pracovat na sblížení jednotlivých systémů ekoznačky.

Odůvodnění

Je velmi důležité nezapomínat na administrativní zatížení malých a středně velkých podniků a v souladu s tím se snažit o jeho maximální omezení.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Souběžná existence ekoznačky Společenství a vnitrostátních systémů ekologických označení bude zajištěna prostřednictvím výměny osvědčených postupů. Navíc může systém ekoznačky Společenství podporovat výrobky s ekoznačkou na příslušných vnitrostátních trzích a může usnadňovat vstup výrobků s ekoznačkou na trhy ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   46

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise ve spolupráci s členy výboru EUEB propagují používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti, a tím podporují rozvoj systému.

Komise, členské státy a zúčastněné podniky ve spolupráci s členy výboru EUEB přidělují významný objem prostředků na propagaci používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti, a to včetně škol, a šířením informací prostřednictvím internetových stránek věnovaných ekoznačce a tím podporují rozvoj systému. Činí tak rovněž tím, že podporují vyžívání systému, a to především zřizováním kontaktních středisek na pomoc provozovatelům, zejména malých a středních podniků. Zatímco marketing systému ekoznačky zůstává v působnosti jednotlivých států, aby lépe odrážel preference spotřebitelů v každém z nich, mělo by být vytvořeno společné marketingové poradenství, aby poskytovalo rady, provádělo koordinaci a podporovalo výměnu osvědčených postupů a vypracovalo konkrétní akční plány na úrovni Společenství.

 

Veřejný sektor se více zapojí do podpory systému ekoznačky, a to jednak jako vůdčí činitel, který jde příkladem při plnění cílů Společenství v oblasti životního prostředí, jednak jako spotřebitel. Proto, když orgány Společenství a veřejné orgány jednotlivých států nakupují formou zadávání veřejných zakázek výrobky, pro něž existují kritéria ekoznačky, musí tyto výrobky přinejmenším splňovat požadavky systému ekoznačky Společenství.

Odůvodnění

Marketingové kampaně by měly být uzpůsobeny specifickým potřebám každého trhu, aby byly efektivnější. Zadávání veřejných zakázek může být velmi účinným nástrojem při prosazování výrobků s ekoznačkou, neboť nejen umožní členským státům jít spotřebitelům příkladem, ale také poskytne rozhodující stimul poptávce po výrobcích šetrných vůči životnímu prostředí na trhu.

V rámci propagační činnosti by neměly být financovány pouze informační kampaně, ale provozovatelům, kteří chtějí podat žádost o registraci k používání ekoznačky, by měla být poskytována i praktická pomoc.

Je důležité, aby do propagace ekoznačky Společenství byli zapojeni všichni hráči.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Popularizaci ekoznačky je třeba provádět ve všech 23 oficiálních jazycích na webové stránce, v informačních kampaních organizovaných Komisí, respektive pomocí informačních materiálů distribuovaných v členských státech.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Čl. 12 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy stanovují cílové hodnoty nákupu výrobků nesoucích ekoznačku ve veřejných zakázkách.

Odůvodnění

K propagaci ekoznačky nedostačují jen osvětová opatření a informační kampaně. Členské státy by měly stanovit cílové hodnoty pro nákup těchto výrobků ve veřejných zakázkách.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Čl. 13 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vzájemné hodnocení

Výměna informací a osvědčených postupů

Odůvodnění

Příslušné subjekty by měly být motivovány ke vzájemné spolupráci.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za účelem zajištění jednotného uplatňování článku 9 a 10 provádí příslušné subjekty vzájemné hodnocení. Hodnocení probíhá na základě fundovaných a transparentních kritérií a ustanovení.

Za účelem zajištění jednotného uplatňování tohoto nařízení a zejména článků 9 a 10 si příslušné subjekty na pravidelné bázi a v institucionalizovaných kruzích vyměňují informace a zkušenosti a snaží se koordinovat činnost a služby příslušných vnitrostátních subjektů.

Odůvodnění

U zodpovědných orgánů je třeba pravidelná a institucionalizovaná výměna zkušeností a spolupráce v zájmu toho, aby zvyšovaly účinnost používání ekoznačky a aby byly změny v průběhu ověřování prováděny na základě praktických zkušeností.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Nejpozději do [přesné datum – do pěti let od data zveřejnění] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění systému ekoznačky Společenství. Ve zprávě se rovněž uvedou prvky pro možný přezkum systému.

Nejpozději do [přesné datum – do pěti let od data zveřejnění] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění systému ekoznačky Společenství, a to zejména pokud jde o provádění článku 12. Ve zprávě se rovněž uvede, kterých cílů vytčených v pracovním plánu bylo dosaženo a jaké jsou prvky, které mohou být předmětem přezkumu systému.

Odůvodnění

Je důležité pečlivě sledovat, k jakému vývoji v souvislosti s ekoznačkou dochází, jak se využívají finanční prostředky a zda jsou či nejsou, případně z jakých důvodů, plněny příslušné cíle.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může zvýšit maximální poplatek podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.

Komise může upravit maximální poplatek podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.

Odůvodnění

Mělo by být také možné poplatek snížit.

Pozměňovací návrh              53

Návrh nařízení

Příloha 1 – část A – bod 1 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

– analýzu dostupnosti výrobků ve skupině výrobků neobsahujících látky, přípravky či směsi klasifikované jako velmi toxické, toxické, nebezpečné pro životní prostředí, karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci podle směrnice 67/548/EHS, směrnice 1999/45/ES nebo nařízení (ES) č. 1278/2008 ani látky uvedené v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Odůvodnění

Kritéria by měla brát v potaz zásadu nahrazování.

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií zveřejní na internetových stránkách Komise věnovaných ekoznačce za účelem případných připomínek a odvolání.

Předběžná zpráva se během vývoje kritérií zveřejní na internetových stránkách Komise, které budou věnovány ekoznačce za účelem případných připomínek a odvolání a které je nutno zpřístupnit ve všech 23 oficiálních jazycích.

Odůvodnění

Podnikatelům všech členských států je nutno dát k dispozici informace o logu na oficiálních webových stránkách.

Pozměňovací návrh              55

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zakládají se na environmentálním působení výrobku, který je během svého životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu prostředí, a odpovídají pokud možno 10 % výrobků s nejlepším environmentálním působením dostupných na trhu;

– zakládají se na environmentálním působení výrobku, který je během svého životního cyklu nejšetrnější vůči životnímu prostředí na vnitřním trhu v době jejich schválení;

 

– odpovídají určitému procentuálním podílu výrobků s nejlepším environmentálním působením dostupných na vnitřním trhu v době jejich schválení. Přesný procentuální podíl se stanoví flexibilně případ od případu na základě kategorie výrobků, většinou v rozmezí 10 a 20 %, a to každopádně s cílem odměňovat a prosazovat ty výrobky na trhu, které jsou nejvíce přátelské k životnímu prostředí, a zajistit spotřebitelům dostatečnou možnost výběru mezi výrobky s ekoznačkou.

Odůvodnění

Důležité je, aby ekoznačka byla i nadále hybnou silou inovace.

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 2 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

– zakládají se na nejvýznamnějších dopadech výrobku na životní prostředí, vyjadřují se pokud možno prostřednictvím klíčových technických ukazatelů environmentálního působení výrobku a jsou vhodné k posouzení podle pravidel tohoto nařízení;

– zakládají se na dopadech výrobku na životní prostředí, vyjadřují se pokud možno prostřednictvím klíčových technických ukazatelů environmentálního působení výrobku a jsou vhodné k posouzení podle pravidel tohoto nařízení;

Odůvodnění

Odměňování pouhých 10 % nejlepších výrobků v každé skupině není vhodné pro všechny skupiny výrobků. Při stanovování kritérií pro každou skupinu výrobků by proto měl být stanoven přesný cílový podíl v rozmezí od 10 % do 20 %. Kritéria by měla být založena na veškerých dopadech výrobku na životní prostředí.

Pozměňovací návrh              57

Návrh nařízení

Příloha I – část A – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Zvláštní pravidla pro ekoznačku týkající se potravin a nápojů, jak je stanoví článek 2 nařízení (ES) č. 178/2002, jakož i potravin, které patří do rámce působnosti nařízení (ES) č. 834/2007.

 

Technická zpráva by měla dokládat, že:

 

– vypracování kritérií ekoznačky pro určitý výrobek je skutečným přínosem pro životní prostředí;

 

– ekoznačka zohledňuje celý životní cyklus výrobku;

 

– použití ekoznačky na určitém výrobku nepovede – při srovnávání s jinými označeními potravin – k matení spotřebitelů.

 

V případech, kdy se vypracovávají kritéria pro potraviny a nápoje patřící do rámce působnosti nařízení (ES) č. 834/2007, lze formu označení a informace, které přináší, měnit, aby předešlo jakémukoliv matení spotřebitelů.

Odůvodnění

Je třeba vypracovat další studie týkající se proveditelnosti environmentálních kritérií pro potraviny.

Pozměňovací návrh   58

Návrh nařízení

Příloha I - bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypracuje se uživatelská příručka pro orgány zadávající veřejné zakázky, která má pomoci při používání kritérií ekoznačky.

Vypracuje se uživatelská příručka přeložená do všech úředních jazyků Společenství pro orgány zadávající veřejné zakázky, která má pomoci při používání kritérií ekoznačky.

Poznámka: Komise poskytne vzory pro uživatelskou příručku určenou pro žadatele a příslušné subjekty a pro uživatelskou příručku určenou pro orgány zadávající veřejné zakázky.

Poznámka: Komise poskytne vzory přeložené do všech úředních jazyků Společenství pro uživatelskou příručku určenou pro žadatele a příslušné subjekty a pro uživatelskou příručku určenou pro orgány zadávající veřejné zakázky.

Odůvodnění

Překlad uživatelské příručky a vzorů této příručky usnadní postup podávání žádostí, jímž musí podniky projít, aby obdržely ekoznačku.

Pozměňovací návrh   59

Návrh nařízení

Příloha I – bod B a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Ba.) ZKRÁCENÝ POSTUP PRO JINOU NEŽ PODSTATNOU REVIZI KRITÉRIÍ

 

Komise vypracuje zprávu, jejíž součástí je:

 

- vysvětlení, proč není třeba provádět kompletní revizi kritérií a proč stačí provést pouze jejich jednoduchou aktualizaci a změnit míru jejich přísnosti

 

- technická část obsahující aktualizaci předchozích údajů o trhu pro účely stanovení kritérií

 

- předloha návrhu revidovaných kritérií

 

- kvantitativní vyjádření celkového environmentálního působení, jehož mají revidovaná kritéria celkově dosáhnout ve srovnání s průměrnými výrobky na trhu;

 

- revidovaná příručka pro potenciální uživatele ekoznačky a příslušné subjekty; dále pak

 

- revidovaná příručka pro orgány zadávající veřejné zakázky.

 

Zpráva a předloha návrhu kritérií se na dva měsíce zpřístupní za účelem veřejné konzultace a vyjádření připomínek na internetových stránkách Komise věnovaných ekoznačce.

 

Na všechny připomínky obdržené během období veřejné konzultace musí být poskytnuta odpověď, v níž se uvede, zda se připomínka přijímá, nebo zamítá a z jakého důvodu.

 

S výhradou změn provedených během období veřejné konzultace může Komise kritéria přijmout podle článku 8, pokud žádný členský stát nepožádá o otevřené setkání pracovní skupiny.

 

K předloze návrhu revidovaných kritérií se na žádost kteréhokoli členského státu uskuteční otevřené setkání pracovní skupiny, jehož se zúčastní všechny zúčastněné strany, mezi něž patří příslušné subjekty, zástupci odvětví (včetně malých a středních podniků), odborové svazy, maloobchodníci, dovozci, environmentální a spotřebitelské organizace. Tohoto jednání se zúčastní i Komise.

 

S výhradou změn provedených během období veřejné konzultace nebo během setkání pracovní skupiny může Komise kritéria přijmout podle článku 8.

Odůvodnění

Jedním z klíčů k úspěchu ekoznačky by bylo, že příslušná kritéria lze rychle aktualizovat, pokud dojde k jiné než podstatné změně jednoho jejich prvku.

Pozměňovací návrh   60

Návrh nařízení

Příloha II - odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

O uvedení písmen v ekoznačce rozhodují příslušné subjekty každého členského státu za použití úředního jazyka nebo jazyků daného členského státu tak, aby toto znění odpovídalo anglickému originálu.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Ekoznačka představuje dobrovolné označení, jehož cílem je podporovat na evropské úrovni rozšíření výrobků, které jsou vysoce účinné a mají „během celého svého životního cyklu“ omezený vliv na životní prostředí.

Za tímto účelem byly pro každou konkrétní kategorii výrobků stanoveny úrovně ekologické kvality, jež můžeme označovat jako „kritéria“. Dosud bylo vytvořeno 26 kategorií výrobků, vydáno 622 povolení a ekoznačkou se pyšní více než 3 000 výrobků a služeb (čisticích přípravků, papírenských výrobků, oděvů, obuvi, látek a tkanin, služeb spjatých s cestovním ruchem a kempováním).

Toto označení a symbol květu, který se pro něj používá, lze považovat za motivující prostředek, jenž díky neustálé aktualizaci environmentálních požadavků stanovených pro výrobky s ekoznačkou vede podniky k vytrvalému a efektivnímu úsilí o celkové zvyšování úrovní ekologické kvality výrobků na trhu.

Prostřednictvím evropského akčního plánu pro udržitelnou výrobu a spotřebu a zejména pomocí přezkumu nařízení o ekoznačce, nařízení věnovaného systému EMAS (KOM(2008)0402) a směrnice o ekodesignu (KOM(2008)0399) a v těsné souvislosti se sdělením „Zadávání veřejných zakázek v zájmu lepšího životního prostředí“ (KOM(2008)0408) usiluje Evropská unie o podporu dobrovolného a integrovaného systému, který by podněcoval podniky ke zdokonalování jejich výrobků, a zároveň tak zajišťuje větší energetickou účinnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Pokud jde o ekoznačku, jsou reakce trhu protichůdné. Ze zkušeností nabytých po téměř deseti letech existence tohoto certifikátu vyplývá, že nutné jsou poněkud rozhodnější kroky, které by vyřešily některé kritické prvky systému.

Na jedné straně certifikátu ekoznačky využívá stále větší počet podniků z nejrůznějších odvětví. Provozovatelé podniků uznávají přínos objektivní certifikace oceňované spotřebiteli, kterým v souvislosti s ochranou životního prostředí není lhostejná sociální odpovědnost podniků.

Navíc další výhodou, mnohými podniky oceňovanou a požadovanou, je možnost využívat ekoznačku na celoevropské úrovni.

Na druhé straně si však mnozí stěžují na nedostatečně rozšířené povědomí o tomto označení mezi širokou veřejností, která je – na rozdíl od jiných evropských značek – často nezná nebo nezná jeho význam, a není si tudíž vědoma ani environmentálních vlastností, jež se toto označení snaží zhodnotit. Je pravdou, že i ze srovnávání ekoznačky s vnitrostátními označeními s podobnou funkcí jasně vyplývá, že toto evropské označení je méně rozšířené a známé.

Navíc si provozovatelé podniků či služeb a nevládní organizace stěžují na příliš dlouhé lhůty potřebné ke schválení kritérií (v některých případech je zapotřebí i více než 4 let) a na různorodost kritérií přijímaných pro podobné kategorie výrobků.

Nakonec je třeba upozornit i na chabou koordinaci tohoto označení s podobnými vnitrostátními značkami, které mají mnohdy jiné parametry, ačkoliv se jedná o stejný druh výrobků, a jsou více uznávané a oceňované než evropská ekoznačka.

S cílem vyřešit tyto problémy předložila Komise návrh nového nařízení, s nímž z velké části souhlasím.

Především došlo k zavedení řady změn týkajících se schvalování kritérií a nového systému pro udělování ekoznačky.

Dosud platný systém, který vyžadoval uzavření smlouvy mezi příslušným orgánem a provozovatelem, byl nahrazen systémem registrace.

Mimoto byla do nařízení zahrnuta ustanovení, jejichž cílem je lepší koordinace systému ekoznačky s vnitrostátními certifikačními systémy.

Se záměrem zajistit víceúrovňový přístup byla navíc různým stranám, například Komisi, členským státům a provozovatelům podniků či služeb, dána možnost podporovat rozvoj a vypracování kritérií a převzít v této oblasti vůdčí úlohu.

Komise ve svém návrhu zavádí nové kategorie výrobků, jako jsou zpracované potravinářské výrobky a produkty rybolovu a akvakultury.

Návrhy zpravodaje

Mým záměrem je nicméně zapracovat do návrhu některé změny, které se drží těchto tří hlavních linií:

 zachování důvěry spotřebitelů ve vysokou úroveň ekologické kvality, kterou ekoznačka představuje;

 větší rozšíření ekoznačky: prostřednictvím osvětových kampaní mezi spotřebiteli a současně i zvýšením počtu kategorií výrobků, jimž může být ekoznačka udělena;

 zaručení takového procesu schvalování kritérií, který bude s to držet krok s dobou a s mírou inovace výrobků nabízených na trhu. Tento proces musí však v každém případě zachovat výjimečné ekologické vlastnosti výrobků a služeb a zajistit rovněž účast všech zainteresovaných subjektů.

Vhodné je podle mého názoru odstranit zmínku o zpracovaných potravinářských výrobcích a o produktech rybolovu a akvakultury. Nedomnívám se, že tyto kategorie produktů by vyžadovaly zvláštní přístup, a za ještě méně opodstatněné považuji zavádět odlišný přístup k potravinám zpracovaným a k potravinám nezpracovaným. Mimoto je zapotřebí také pečlivě dbát na nebezpečí záměny za bioprodukty.

Z těchto důvodů bych rozhodnutí o případném udělení ekoznačky určité kategorii nebo určitému druhu potravin přenechal na odborníky. Domnívám se, že k posouzení případné slučitelnosti celého životního cyklu určitého potravinářského výrobku s ekologickými kritérii je zapotřebí odborných znalostí.

Pokud jde o nový postup, důležité je podle mne jasně stanovit, že před registrací nového výrobku do systému ekoznačky musí vždy proběhnout konkrétní kontrola skutečného splnění požadavků, nikoliv pouze kontrola provedená na základě předložených dokumentů. Jeden pozměňovací návrh jsem proto věnoval znovuzavedení kontroly, kterou lze definovat jako předběžná kontrola a jež má být provedena před udělením ekoznačky.

Vzhledem k dobrovolnému charakteru označení a k mimořádné kvalitě, kterou spotřebitelé od výrobků označených „květem“ ekoznačky očekávají, jsem opět navrhl, že by toto označení nemělo být udělováno výrobkům obsahujícím látky ohrožující zdraví spotřebitelů a životní prostředí.

S cílem zachovat důvěryhodnost certifikačního systému ekoznačky pokládám za zásadní hájit u produktů s ekoznačkou obecnou zásadu ochrany zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

Ovšem s ohledem na skutečnost, že vynětí výrobků škodlivých pro zdraví a životní prostředí by mohlo omezit případné rozšíření ekoznačky na větší počet kategorií výrobků, navrhuji, aby měla Komise možnost stanovit – prostřednictvím postupu projednání ve výborech – výjimky z tohoto pravidla pro určité kategorie výrobků.

Jelikož evropský právní rámec, nařízení REACH, globální harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek (GHS) apod. nutí ke stále většímu omezování zkoušek na zvířatech, jsem toho názoru, že tato zásada by měla být začleněna i do dobrovolného systému ekoznačky, jejímž záměrem je zajistit a certifikovat výrobky, které lze označit za nejlepší volbu z hlediska životního prostředí.

Pokud jde o postup schvalování kritérií pro konkrétní kategorie výrobků, řada provozovatelů kritizuje jeho přílišnou zdlouhavost a rychlé zastarávání kritérií ve srovnání s vývojem na trhu poté, co dojde k jejich schválení.

V tomto ohledu navrhuji dvě opatření:

Domnívám se, že pro omezení prodlev při schvalování kritérií je užitečné zavést lhůtu o maximální délce 180 dnů od dokončení zpracování kritérií po jejich schválení Komisí.

Mimoto jsem pro jiné než podstatné změny v kritériích navrhl postup zjednodušené a zkrácené revize: viz nová příloha 1 Ba.

Co se týče propagační činnosti, která byla dříve definována v článku 12 nařízení, je zapotřebí více informovat spotřebitele a zahájit osvětové kampaně. Současně je také třeba využívat evropské fondy k poskytování poradenství podnikům v praktických otázkách souvisejících s registrací jednotlivých kategorií výrobků.

Nakonec považuji za nezbytné věnovat zvýšenou pozornost malým a středním podnikům. Mimo jiné i s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám potřebují tyto podniky konkrétní pomoc ke zvýšení svého povědomí o ekoznačce jakož i možnost účastnit se procesů rozhodování o kritériích.

Závěrem bych rád uvedl, že pokládám ekoznačku za nástroj mimořádně užitečný ke zvýšení souladu evropských výrobků s ekologickými kritérii i k povzbuzení výzkumu a technologických inovací.

Náročný úkol, v němž je zapotřebí obstát, spočívá v poskytování přesných parametrů, které budou zohledňovat ekologické vlastnosti výrobků či služeb během celého jejich životního cyklu. Bude nezbytně nutné vypracovat důvěryhodná a nevyvratitelná kritéria, jejichž pomocí by bylo možné zaručit konkrétní mimořádné vlastnosti výrobků v průběhu celého jejich životního cyklu a zajistit zachování důvěry spotřebitelů v ekoznačku.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (22. 1. 2009)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Navrhovatel: Nikolaos Vakalis

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Obsahová náplň a záměr stanoviska

Cílem tohoto návrhu – se zahrnutím níže uvedených změn – je vést spotřebitele k užívání výrobků a služeb šetrných vůči životnímu prostředí, a to udělováním ekoznačky, tedy značky excelence, výrobkům a službám nejšetrnějším vůči životnímu prostředí na základě environmentálních kritérií. Logo ekoznačky (Květ EU) by měli používat výrobci jako marketingový nástroj a mělo by napomáhat prosazování těchto výrobků a služeb. Tento návrh nahrazuje nařízení (ES) č. 1980/2000 o revidovaném systému Společenství pro udělování ekoznačky, neboť ekoznačka není dostatečně známa a vzhledem k vysoké byrokratické zátěži ji podniky používají jen v malé míře.

Relevantní aspekty návrhu předloženého Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku

Přezkum nařízení o systému ekoznačky EU skýtá možnost pozitivně ovlivnit energetickou účinnost a konkurenceschopnost průmyslu v rámci EU.

Zaprvé, přezkum ekoznačky EU umožní zdokonalit systém stanovování kritérií, který bude rozhodovat o tom, zda EU bude na předních místech mezi uživateli aktualizovaných a ambiciózních – a přesto dosažitelných – standardů energetické účinnosti.

Zadruhé, přezkum tohoto systému skýtá potenciál k tomu, aby poskytnul podnikatelské sféře další možnosti. Podniky mohou využívat Květ EU jako účinný marketingový nástroj na celém vnitřním trhu a zároveň přispívat k udržitelnosti životního prostředí a vyhovět také spotřebitelům, kteří stále více požadují výrobky a služby šetrnější k životnímu prostředí.

Stávající nařízení bohužel nepřineslo uspokojivé výsledky. Navrhovatel proto usiluje o vytvoření atraktivnějších pobídek pro podniky, aby se zapojily do dobrovolného systému, a aby byla ve vztahu k nim odbourána veškeré zbytečná finanční a administrativní zátěž, aniž by se tak stalo na úkor důvěryhodnosti tohoto systému.

Zejména zohledněním těchto otázek zpravodaj usiluje o zlepšení následujících aspektů navrhovaného nařízení.

Ponechat potraviny mimo rámec působnosti nařízení

Revidované nařízení vyzývá k zahrnutí zpracovaných potravin, přičemž kritéria pro udělování ekoznačky by se měla týkat výhradně jejich zpracování, dopravy a balení. To by způsobilo značné nesrovnalosti a mohlo by zmást také spotřebitele.

Zaprvé, navrhované uplatňování této směrnice na omezený segment potravin (zpracované potraviny, produkty rybolovu, akvakulturu) by mezi nimi činilo svévolně rozdíly. Zadruhé, pokud by se posuzovalo pouze zpracování, doprava a balení u malé části potravin, narušilo by to přístup, který zohledňuje životní cyklus, a nebyla by vzata v úvahu ta fáze životního cyklu potravin, která má největší dopad na životní prostředí, tj. jejich výroba a spotřeba. Zatřetí, tato situace by způsobila zmatek, pokud jde o stávající právní předpisy týkající se potravin pocházejících z ekologického zemědělství. Proto navrhovatel přichází s myšlenkou pracovat na úrovni EU odděleně na požadavcích na označování potravin v souladu se stávajícími právními předpisy EU v oblasti potravin.

Zdůraznit jednoznačný přístup ke stanovování kritérií, který zohledňuje životní cyklus

Vytváření kritérií musí vzít v úvahu celý životní cyklus výrobků, aby byla vypracována smysluplná ekologická kritéria, která umožní vést spotřebitele k udržitelnější spotřebě a průmysl k udržitelnějším způsobům výroby.

Rozšířit uznávání ekoznačky EU

Nejmarkantnějším problémem je skutečnost, že spotřebitelé v EU tuto značku neuznávají v žádoucí míře. Proto je zvýšení informovanosti spotřebitelů a výrobců o této značce věcí prvořadého významu. Vezmeme-li v úvahu zásadu subsidiarity, nesou odpovědnost za prosazování systému ekoznačky členské státy. Je však také možné poskytnout některé pokyny na úrovni EU, aby tak byl zahájen proces vzájemného sdílení osvědčených postupů k prosazování ekoznačky, zejména s ohledem na to, že v některých členských státech jsou národní ekoznačky velmi úspěšné. Mimoto může veřejný sektor sehrát důležitou úlohu při prosazování ekoznaček tím, že je zohlední při postupech zadávání veřejných zakázek.

Vzhledem k tomu, že propagační činnost je zapotřebí odpovídajícím způsobem financovat, měla by být část výnosů získaných z registračních poplatků investována do prosazování ekoznačky. To učiní tento systém – jakožto marketingový nástroj – efektivnějším a přiláká více výrobců k využívání jeho výhod, čímž se zajistí další registrační poplatky.

Registrační poplatky

Navrhovatel vítá návrh na zrušení stávajících ročních poplatků, které od uživatelů ekoznačky vybírají příslušné subjekty, jako důležitý krok ke snížení byrokratičnosti systému a administrativní zátěže společností. Za provedení registrace navrhuje poplatek až do výše 1 000 EUR, a to v závislosti na velikosti jednotlivých podniků, ale zároveň navrhuje, že členské státy by možná nemusely v rámci opatření zaměřených na podporu tohoto systému účtovat poplatky žádné.

Posílit dohled nad trhem

Je zapotřebí posílit dohled nad trhem, zejména zajistit v rámci společného trhu rovné podmínky. Proto by mělo být stanoveno, že v každém členském státě musí být k dispozici potřebná výše zdrojů k zajištění takového dohledu.

Transparentní a nediskriminační registrace

Aby se zabránilo diskriminaci mezi výrobci ze zemí EU a výrobci z třetích zemí, měla by být pro registraci týkající se používání ekoznačky uplatňována stejná pravidla. To znamená, že výrobci, kteří chtějí ekoznačku používat, se zaregistrují v jakémkoli z členských států, v nichž byl výrobek uveden na trh. Transparentnost registrace by měla zvýšit zvláštní ustanovení, jež by zároveň měla zabránit jakémukoli matení spotřebitelů.

Rychlé rozšíření skupin výrobků

Tímto nařízením musí být stanoven systém umožňující rychle vytvořit kritéria pro rozšířený počet skupin výrobků. Jen omezený počet skupin výrobků se stal reálnou překážkou na cestě k širšímu vlivu ekoznačky jakožto marketingového nástroje. Rozšíření počtu skupin výrobků tudíž umožní, aby se do tohoto systému zapojil větší počet podniků.

Za tímto účelem by měl být vypracován pracovní plán a měly by být stanoveny lhůty jeho provádění.

Navrhovatel mimoto předkládá některá opatření k zajištění toho, aby kritéria vycházela z vědeckých norem a aby zúčastněné strany měly příslušnou kvalifikaci.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Aby se zamezilo nekontrolovanému šíření systémů ekoznaček a podpořilo se lepší environmentální působení ve všech odvětvích, v nichž dopad na životní prostředí představuje jistý faktor v rámci spotřebitelské volby, měla by být rozšířena možnost používání ekoznačky Společenství. Je ovšem nutné zajistit jasné rozlišení mezi tímto nařízením a nařízením Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91.

(3) Aby se zamezilo nekontrolovanému šíření systémů ekoznaček a podpořilo se lepší environmentální působení ve všech odvětvích, v nichž dopad na životní prostředí představuje jistý faktor v rámci spotřebitelské volby, měla by být rozšířena možnost používání ekoznačky Společenství. Potraviny by ovšem – s ohledem na své specifické vlastnosti – měly být z působnosti tohoto nařízení vyňaty. Komise by měla ve spolupráci se všemi zúčastněnými stranami, včetně vědecké obce, občanské společnosti a dotčeného odvětví průmyslu, napomáhat vytvoření ekoznačky pro zpracované i nezpracované potravinářské výrobky šetrné k životnímu prostředí, která by se vztahovala na celý životní cyklus výrobku a zohledňovala specifické vlastnosti potravin – zejména z hlediska zdraví a výživy – a vzala v potaz stávající i nově vznikající právní předpisy v celé Evropské unii.

Odůvodnění

Účelem vyjmutí potravin ze stávajícího nařízení je předejít střetům s existujícími právními předpisy EU v oblasti potravin a také předejít matení spotřebitelů. Je to také v souladu se zásadou životního cyklu, což je v tomto nařízení parametr prvořadého významu. Komise by měla napomoci vytvoření ekoznačky pro zpracované i nezpracované potravinářské výrobky šetrné k životnímu prostředí, která by se vztahovala na celý životní cyklus výrobku a zohledňovala specifické vlastnosti této skupiny výrobků.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná, a měla by se proto omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí.

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná, a měla by vycházet z vědeckých důkazů zohledňujících nejnovější vývoj v technologické oblasti. Tato kritéria by měla být tržně orientována a měla by se omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí v průběhu jejich celého životního cyklu, včetně fáze výroby, spotřeby a zastaralosti.

Odůvodnění

Kritéria, která musí výrobky splňovat, aby mohly nést ekoznačku, musí být důvěryhodná. Tak tomu může být jen v případě, že budou vycházet z pevného vědeckého základu a že budou pravidelně zohledňovat aktuální vývoj v technologické oblasti. Tato kritéria by měla rovněž zohledňovat pokud možno všechny využívané zdroje a všechny environmentální a zdravotní důsledky související s celkovým životním cyklem produktu (zboží nebo služby).

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Systém ekoznačky Společenství by měl přihlédnout k platným právním předpisům Společenství, aby se zamezilo rozdílným přístupům k hodnocení bezpečnosti.

Odůvodnění

Nařízení o ekoznačce by nemělo vést k tomu, že by Evropské společenství stanovovalo různé systémy hodnocení bezpečnosti, nakládání s chemickými látkami a jejich použití, což nyní upravuje nařízení REACH a nařízení o klasifikaci a označování. Především je třeba se řídit stávajícími právními předpisy.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Za účelem zjednodušení systému ekoznačky Společenství a snížení administrativní zátěže v souvislosti s používáním ekoznačky by měly být postupy posuzování a ověřování nahrazeny systémem registrace.

(6) Za účelem zjednodušení systému ekoznačky Společenství a snížení administrativní zátěže v souvislosti s používáním ekoznačky by měly být postupy posuzování a ověřování zahrnuty do harmonizovaného systému registrace, který by měl být uplatňován ve všech členských státech a všemi příslušnými subjekty.

Odůvodnění

Je důležité, aby systém registrace doplnil postupy posuzování a ověřování a důvěryhodnost tohoto systému tak nebyla na úkor jeho pružnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Aby se v budoucích revizích tohoto nařízení zintenzivnilo využívání systému ekoznačky Společenství, bude nutné definitivně opustit kritérium 10 % nejšetrnějších produktů ve prospěch zavedení hodnotícího systému v každé kategorii produktů, který by spotřebitelům pomohl volit udržitelné produkty a služby a výrobce by pobídkami motivoval k neustálému zlepšování nabídky.

Odůvodnění

„Systém 10 % nejlepších produktů“ není považován za dostatečně účinný k tomu, aby se skutečně rozšířilo využívání ekoznačky Společenství. U každého výrobku z kterékoli skupiny produktů by mělo být možné o tuto značku požádat a produkt jí označit. Podle hodnotícího systému by potom stupeň „A“, „B“ či „C“ uváděl působení produktu na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem ke zjednodušeným postupům pro používání ekoznačky je vhodné stanovit podmínky používání ekoznačky a v zájmu zajištění dodržování těchto podmínek by se mělo od příslušných subjektů vyžadovat, aby provedly ověření a zakázaly používání ekoznačky, nebudou-li podmínky použití splněny. Dále je vhodné vyžadovat od členských států, aby stanovily předpisy týkající se sankcí v případě porušování tohoto nařízení a aby zajistily jejich uplatňování.

(8) Vzhledem ke zjednodušeným postupům pro používání ekoznačky je vhodné stanovit podmínky používání ekoznačky a v zájmu zajištění dodržování těchto podmínek by se mělo od příslušných subjektů vyžadovat, aby provedly ověření a zakázaly používání ekoznačky, nebudou-li podmínky použití splněny. Dále je vhodné vyžadovat od členských států, aby stanovily předpisy týkající se sankcí v případě porušování tohoto nařízení a aby zajistily jejich uplatňování. Členské státy by měly za tímto účelem zajistit, aby byly příslušným subjektům poskytnuty veškeré nezbytné finanční prostředky a lidské zdroje.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na disponibilních zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

(9) Je nezbytné informovat veřejnost a rozšiřovat povědomí veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci. Příjmy plynoucí z jakýchkoli poplatků za podání žádosti o registraci, jež jsou účtovány v rámci tohoto nařízení, by měly být použity v první řadě k marketingovým účelům.

Odůvodnění

Je zřejmé, že jedním z největších nedostatků současného systému je nedostatečná informovanost spotřebitelů, která je důsledkem nevyhovujícího marketingu. Proto je důležité věnovat na tyto účely značnou část finančních zdrojů. Je nezbytné informovat veřejnost a rozšiřovat povědomí veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Systém ekoznačky Společenství by měl vzít v úvahu stávající právní předpisy Společenství, aby se předešlo rozdílným přístupům a na podniky nebyla kladena vyšší administrativní zátěž. Proto by se měla zvýšit součinnost mezi různými nástroji politiky týkajícími se výrobků a to by mělo vést k harmonizaci rámce, v němž jsou prezentována kritéria.

Odůvodnění

Jelikož je ekoznačka pouze součástí akčního plánu pro udržitelnou výrobu a spotřebu, je nanejvýše důležité zajistit součinnost s ostatními akcemi v rámci tohoto plánu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9b) Jelikož malé podniky mají často větší potíže s přizpůsobením se novým předpisům a normám, mělo by se úkolem informačních kanceláří, které mají být vytvořeny na základě chystaného zákona o drobném podnikání, stát také poskytování informací o systému ekoznačky.

Odůvodnění

Pro usnadnění fungování malých a středních podniků je důležité vytvořit vazbu mezi systémem ekoznačky a zákonem o drobném podnikání.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9c) Jelikož existence různých systémů ekoznačky vždy představuje práci navíc, zejména pro malé podniky, mělo by být úkolem Komise aktivně pracovat na sblížení jednotlivých systémů ekoznačky.

Odůvodnění

Je velmi důležité nezapomínat na administrativní zatížení malých a středně velkých podniků a v souladu s tím se snažit o jeho maximální omezení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotám mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství.

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotě mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství a vytvořit oficiální internetovou stránku EU, na které by byly shromážděny všechny informace a postupy týkající se ekologických označení v EU, jež by sloužily k informování spotřebitelů. To, že tyto systémy existují zároveň, by mělo vyústit v situaci, kdy díky výměně osvědčených postupů nebude poražených, ale pouze vítězů, a to pro obě značky. Navíc by měl systém ekoznačky Společenství podporovat výrobky s ekoznačkou na vnitrostátních trzích a měl by usnadňovat vstup výrobků s ekoznačkou na trhy ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

S ohledem na potraviny podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 se toto nařízení vztahuje pouze na zpracované potraviny a na produkty rybolovu a akvakultury.

Toto nařízení se nevztahuje na potraviny podle článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Odůvodnění

Účelem vyjmutí potravin ze stávajícího nařízení je předejít střetům s existujícími právními předpisy EU v oblasti potravin a také předejít matení spotřebitelů. Je to také v souladu se zásadou životního cyklu, což je v tomto nařízení parametr prvořadého významu. Komise by měla napomoci vytvoření ekoznačky pro zpracované i nezpracované potravinářské výrobky šetrné k životnímu prostředí, která by se vztahovala na celý životní cyklus výrobku a zohledňovala specifické vlastnosti této skupiny výrobků.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za provádění úkolů stanovených tímto nařízením (dále jen „příslušný subjekt“ nebo „příslušné subjekty“) a zajistí jeho/jejich vykonávání činnosti. Je-li jmenován více než jeden příslušný subjekt, členský stát stanoví jednotlivé pravomoci těchto příslušných subjektů a příslušné požadavky na koordinaci.

1. Každý členský stát určí subjekt nebo subjekty odpovědné za provádění úkolů stanovených tímto nařízením (dále jen „příslušný subjekt“ nebo „příslušné subjekty“) a zajistí vykonávání jejich činnosti poskytnutím všech nezbytných finančních prostředků a lidských zdrojů. Je-li jmenován více než jeden příslušný subjekt, členský stát stanoví jednotlivé pravomoci těchto příslušných subjektů a příslušné požadavky na koordinaci.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na dostupných zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se určuje na základě výrobků na trhu Společenství, které mají nejlepší vlastnosti s ohledem na svůj dopad na životní prostředí. Za tímto účelem se zohledňují nejvýznamnější dopady na životní prostředí během životního cyklu výrobků, zejména dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování nebezpečných látek.

2. Environmentální působení výrobků se určuje na základě výrobků na trhu Společenství, které mají nejlepší vlastnosti s ohledem na svůj dopad na životní prostředí. Za tímto účelem se zohledňují nejvýznamnější vědecky dokázané dopady na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků, k nimž může patřit dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, vytváření odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování látek, které představují potenciální riziko pro životní prostředí, jak je definují právní předpisy Společenství. Stávající kritéria ekoznačky stanovená pro různé skupiny produktů budou do …* přezkoumána, aby byl zajištěn jejich plný soulad s přístupem vycházejícím z životního cyklu, který je uveden v tomto článku.

* 18 měsíců ode dne přijetí tohoto nařízení.

Odůvodnění

Ve většině případů se v současných kritériích ekoznačky neodráží přístup vycházející z reálného životního cyklu, který je popsán v tomto článku. Bod odůvodnění č. 4 navíc vyžaduje, aby byla kritéria omezena na nejvýznamnější aspekty produktů související s životním prostředím. Je tedy naléhavě nutné, aby Komise přezkoumala současná kritéria pro všechny skupiny produktů, a zajistila tak, aby byla v souladu s těmito přístupy a zásadami. Stávající právní předpisy, jako je REACH, náležitě upravují řízení rizik v oblasti chemických látek a jejich cílem je mj. snížit dopad chemikálií na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Kritéria ekoznačky stanoví environmentální požadavky, které musí výrobek splňovat, aby mohl být opatřen ekoznačkou.

3. Kritéria ekoznačky stanoví environmentální požadavky, které musí výrobek splňovat během celého životního cyklu, aby mohl být opatřen ekoznačkou, přičemž se zohlední nejnovější vývoj v technologické oblasti a také technická a ekonomická proveditelnost úprav nutných k tomu, aby byly požadavky splněny v přiměřeném termínu.

Odůvodnění

Kritéria, která musí výrobky splňovat, aby mohly nést ekoznačku, musí být důvěryhodná. Tak tomu může být jen v případě, že budou vycházet z pevného vědeckého základu a že budou pravidelně zohledňovat aktuální vývoj v technologické oblasti. Tato kritéria by měla rovněž zohledňovat pokud možno všechny využívané zdroje a všechny environmentální a zdravotní důsledky související s celkovým životním cyklem produktu (zboží nebo služby).

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Kritéria ekoznačky zohlední kritéria jiných ekologických značek, jež případně pro danou skupinu existují.

6. Kritéria ekoznačky zohlední kritéria jiných ekologických značek, jež případně pro danou skupinu existují, aby se zvýšila součinnost. U výrobků, na něž se vztahují stávající právní předpisy Společenství o označování výrobků, odpovídají kritéria ekoznačky vždy nejpřísnějším environmentálním požadavkům.

Odůvodnění

Ekoznačka je udělením statusu excelence. Z toho plyne, že i když je žádoucí vyhnout se zbytečné administrativní zátěži tím, že se zohlední kritéria, jež jsou stanovena v rámci stávajících právních předpisů, je rovněž důležité, aby tato kritéria odpovídala nejpřísnějším environmentálním požadavkům.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Po konzultaci výboru EUEB mohou zahajovat a řídit vypracování či revizi kritérií ekoznačky rovněž členské státy, příslušné subjekty a jiné zúčastněné strany.

Po konzultaci výboru EUEB mohou zahajovat a řídit vypracování či revizi kritérií ekoznačky rovněž členské státy, příslušné subjekty a jiné zúčastněné strany při zachování neutrálního postoje, objektivity a zohlednění objektivního názoru dotčeného odvětví.

Odůvodnění

Kritéria ekoznačky musí být dostatečně tržně orientována, aby umožnila úspěšné rozšiřování výrobků a služeb nejšetrnějších k životnímu prostředí na trhu Společenství. Tohoto cíle lze dosáhnout spravedlivým a transparentním postupem za účasti všech zúčastněných stran a při zohlednění názorů tohoto odvětví.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Tam, kde byla navržena kritéria pro zpracované potraviny jiné než produkty akvakultury, vztahují se tato kritéria pouze na zpracování, přepravu nebo na balení.

vypouští se

Odůvodnění

Účelem vyjmutí potravin ze stávajícího nařízení je předejít střetům s existujícími právními předpisy EU v oblasti potravin a také předejít matení spotřebitelů. Je to také v souladu se zásadou životního cyklu, což je v tomto nařízení parametr prvořadého významu. Komise by měla napomoci vytvoření ekoznačky pro zpracované i nezpracované potravinářské výrobky šetrné k životnímu prostředí, která by se vztahovala na celý životní cyklus výrobku a zohledňovala specifické vlastnosti této skupiny výrobků.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 7a

Pracovní plán

 

1. Komise připraví a zveřejní do jednoho roku od vstupu tohoto nařízení v platnost a po provedení konzultací s výborem EUEB pracovní plán zabývající se problematikou ekoznačky Společenství.

 

2. Součástí pracovního plánu je strategie rozvoje systému ekoznačky a neúplný seznam výrobků, na něž se tato akce Společenství přednostně zaměří.

 

3. Pracovní plán se pravidelně reviduje.

Odůvodnění

Pracovní plán usnadní spolupráci mezi Komisí a výborem EUEB a zároveň také zajistí, že bude fungovat strategické rozhodování a plánování.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Po konzultaci výboru EUEB Komise přijme pro každou skupinu výrobků opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky.

1. Komise přijme pro každou skupinu výrobků opatření ke stanovení konkrétních kritérií ekoznačky.

 

Návrh kritérií ekoznačky je vypracován v souladu s postupem stanoveným v příloze I a se zohledněním pracovního plánu uvedeného v článku 7a. Nejpozději do tří měsíců od předložení závěrečné zprávy uvedené v příloze I části A bodu 3 Komisi bude konzultován výbor EUEB ohledně dokumentu obsahujícího navrhovaná kritéria. Komise poskytne dokumentaci a objasní důvody, které ji vedly k jakýmkoli změnám kritérií předloženým v závěrečné zprávě.

 

Nejpozději do tří měsíců od ukončení konzultací s výborem EUEB Komise předloží výboru zřízenému podle článku 16 návrh kritérií ekoznačky a následně přijme opatření k vytvoření specifických kritérií ekoznačky pro každou skupinu výrobků. Komise zohlední připomínky výboru EUEB, poskytne dokumentaci a objasní důvody, které ji vedly k jakýmkoli změnám návrhu po konzultaci s výborem EUEB.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Uvedená opatření, jejichž předmětem je změna jiných než podstatných prvků tohoto nařízení jeho doplněním, se přijímají regulativním postupem s kontrolou podle čl. 16 odst. 2.

Odůvodnění

Účelem stanovení lhůt je řešit potíže s včasným plněním dohod o stanovení nebo přezkumu kritérií ekoznačky při konzultacích mezi jednotlivými útvary Komise. To má zásadní význam pro účely navrhovaného nařízení, pokud jde o začlenění dalších kategorií výrobků.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které je třeba uvést na ekoznačce;

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které je možné uvést na ekoznačce;

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité vytvořit mechanizmus, který by zohledňoval neustálé zdokonalování produktů, a to i v době platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena na dlouhé období (např. 3 roky) a nelze je měnit. Je obtížné i jen trochu pozměnit formulaci tak, aby zahrnovala nové, ekologicky přijatelné přísady a byla přizpůsobena technickému pokroku, aniž by bylo nutné projít opět celým procesem podávání žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování.

(c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování, která nepřesáhne dva roky.

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité vytvořit mechanizmus, který by zohledňoval neustálé zdokonalování produktů, a to i v době platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena na dlouhé období (např. 3 roky) a nelze je měnit. Je obtížné i jen trochu pozměnit formulaci tak, aby zahrnovala nové, ekologicky přijatelné přísady a byla přizpůsobena technickému pokroku, aniž by bylo nutné projít opět celým procesem podávání žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ca) uvést maximální míru změny výrobku, jež je povolena v průběhu doby platnosti kritérií.

Odůvodnění

Je nanejvýše důležité zajistit, aby kritéria měla jistou míru pružnosti a aby nemusela být znovu definována pokaždé, kdy ve skupině výrobků dojde k drobné změně.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v souladu s těmito pravidly:

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v kterémkoli členském státě, ve kterém výrobek byl nebo má být uveden na trh.

(a) jestliže výrobek pochází z jednoho členského státu, registrace se provede u příslušného subjektu tohoto členského státu;

 

(b) jestliže výrobek pochází ve stejné podobě z více členských států, registraci lze provést u příslušného subjektu jednoho z těchto členských států;

 

(c) jestliže výrobek pochází ze země mimo Společenství, registrace se provede u příslušného subjektu v jednom z těch členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

 

Ekoznačka má jednu z podob uvedených v příloze II.

Ekoznačka má jednu z podob uvedených v příloze II.

Ekoznačka smí být používána pouze pro zaregistrované výrobky splňující daná kritéria pro ekoznačku.

Ekoznačka smí být používána pouze pro zaregistrované výrobky splňující daná kritéria pro ekoznačku.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit registraci tím, že tato registrace bude (nehledě na místo původu výrobku) provedena u příslušného subjektu v kterémkoli členském státě, ve kterém výrobek byl nebo má být uveden na trh. Návrh Komise zvýhodňuje produkty pocházející ze zemí mimo EU oproti výrobkům z EU. Zatímco produkty pocházející ze zemí mimo EU mohou být registrovány u příslušného subjektu v kterémkoliv členském státě, ve kterém výrobek byl nebo má být uveden na trh, výrobky z EU musejí být registrovány v tom členském státě, z něhož pocházejí. Pozměňovací návrh napravuje tuto anomálii a zajišťuje rovné zacházení se všemi výrobky.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána žádost o registraci, si může za registraci účtovat poplatek do výše 200 EUR. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka používána, pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané lhůtě.

3. Příslušný subjekt, u něhož byla podána žádost o registraci, si může za registraci účtovat poplatek do výše 1 000 EUR, v závislosti na velikosti podniku. Tento poplatek vychází z:

 

(a) nákladů vzniklých v souvislosti s informacemi a pomocí, kterou podnikům poskytly příslušné subjekty a

 

(b) nákladů na správní stránku postupu registrace.

 

Členské státy mohou rozhodnout o tom, že v rámci podpory tohoto systému se neúčtují žádné poplatky. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka používána, pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané lhůtě.

Odůvodnění

Navrhovaný poplatek ve výši 200 EUR je nepochybně příliš nízký a nemůže pokrýt ani náklady spojené s registrací. Není také spravedlivý, neboť posuzuje všechny podniky stejně, bez ohledu na jejich velikost. Konečně, zbavuje členské státy zdroje příjmu, který by se mohl použít na propagaci ekoznačky a obecně na udržování tohoto systému. Členským státům by měla být ponechána volnost, aby přijaly výši poplatku výhodnou z hlediska nákladů, nebo aby žadatele této povinnosti úplně zprostily.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou měsíců od obdržení žádosti o registraci prověří dokumentaci uvedenou v odstavci 2.

4. Dotčený příslušný subjekt do dvou měsíců od obdržení žádosti o registraci ověří dokumentaci uvedenou v odstavci 2 a také to, zda výrobek vyhovuje kritériím, která Komise stanovila v článku 8.

Je-li dokumentace úplná, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo.

Je-li dokumentace schválena, vyhovuje-li výrobek kritériím a odpovídá-li registrace požadavkům na posuzování a ověřování, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo. Příslušný subjekt dokončí celý schvalovací proces do čtyř měsíců od data podání žádosti.

Odůvodnění

Jednou z velkých výhod stávajícího nařízení je vysoká míra důvěryhodnosti, která by neměla být ohrožena zrušením postupů ověřování a posuzování před udělením ekoznačky, a to kvůli větší pružnosti. To bylo dosud zajištěno prostřednictvím ověření třetí osobou.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, oznámí každou registraci Komisi. Komise založí společný registr, který pravidelně aktualizuje. Tento registr se zpřístupní veřejnosti.

6. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, oznámí každou registraci Komisi. Komise založí společný registr, který pravidelně aktualizuje. Tento registr se zpřístupní veřejnosti na internetovém portálu určeném pro ekoznačku.

Odůvodnění

Ekoznačce se může dostat většího uznání díky transparentním, názorným a dostupným informacím poskytovaným prostřednictvím internetového portálu způsobem, který by vyhovoval uživatelům.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál.

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál. Umístění ekoznačky má být nápadné a má dotyčný produkt definovat i tehdy, kupuje-li jej zákazník společně s jinými výrobky.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Je-li ekoznačka umístěna na zpracovaných potravinách jiných než produktech akvakultury, které nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, musí být ve stejném zorném poli doplněna údajem, že ekoznačka se vztahuje pouze na environmentální působení zpracování, přepravy nebo balení produktu.

vypouští se

První pododstavec se vztahuje rovněž na zpracované potraviny označené v souladu s článkem 24 nařízení (ES) č. 834/2007.

 

Odůvodnění

Účelem vyjmutí potravin ze stávajícího nařízení je předejít střetům s existujícími právními předpisy EU v oblasti potravin a také předejít matení spotřebitelů. Je to také v souladu se zásadou životního cyklu, což je v tomto nařízení parametr prvořadého významu. Komise by měla napomoci vytvoření ekoznačky pro zpracované i nezpracované potravinářské výrobky šetrné k životnímu prostředí, která by se vztahovala na celý životní cyklus výrobku a zohledňovala specifické vlastnosti této skupiny výrobků.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, provádí pravidelně nebo na základě stížnosti kontroly jím provedených registrací. Toto ověřování může probíhat ve formě namátkových kontrol.

2. Příslušný subjekt, který provedl registraci výrobku, provádí pravidelně nebo na základě stížnosti kontroly jím provedených registrací. Toto ověřování může probíhat ve formě namátkových kontrol. Komise zajistí, aby příslušné subjekty pravidelně prováděly namátkové kontroly. Členské státy poskytují příslušným subjektům k provádění těchto kontrol veškeré potřebné prostředky.

Odůvodnění

Řádné fungování příslušných subjektů závisí do značné míry na dostupných zdrojích, které jim poskytují členské státy.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 10a

 

Malé a střední podniky

 

S cílem chránit malé a střední podniky Komise:

 

(a) zajistí, aby se úkolem informačních kanceláří, které mají být vytvořeny na základě chystaného zákona o drobném podnikání (Small Business Act), stalo také poskytování informací o systému ekoznačky, a

 

(b) bude aktivně pracovat na sblížení jednotlivých systémů ekoznačky.

Odůvodnění

Je velmi důležité nezapomínat na administrativní zatížení malých a středně velkých podniků a v souladu s tím se snažit o jeho maximální omezení.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Souběžná existence ekoznačky Společenství a vnitrostátních systémů ekologických označení bude zajištěna prostřednictvím výměny osvědčených postupů. Navíc může systém ekoznačky Společenství podporovat výrobky s ekoznačkou na příslušných vnitrostátních trzích a může usnadňovat vstup výrobků s ekoznačkou na trhy ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise ve spolupráci s členy výboru EUEB propagují používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti, a tím podporují rozvoj systému.

Členské státy a Komise ve spolupráci s členy výboru EUEB propagují používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti a šířením informací prostřednictvím internetových stránek věnovaných ekoznačce, a tím podporují rozvoj systému. Zatímco marketing systému ekoznačky zůstává v působnosti jednotlivých států, aby lépe odrážel preference spotřebitelů v každém z nich, mělo by být vytvořeno společné marketingové poradenství, aby poskytovalo rady, provádělo koordinaci a podporovalo výměnu osvědčených postupů a vypracovalo konkrétní akční plány na úrovni Společenství.

 

Veřejný sektor se více zapojí do podpory systému ekoznačky, a to jednak jako vůdčí činitel, který jde příkladem při plnění cílů Společenství v oblasti životního prostředí, jednak jako spotřebitel. Proto, když orgány Společenství a veřejné orgány jednotlivých států nakupují formou zadávání veřejných zakázek výrobky, pro něž existují kritéria ekoznačky, musí tyto výrobky přinejmenším splňovat požadavky systému ekoznačky Společenství.

Odůvodnění

Marketingové kampaně by měly být uzpůsobeny specifickým potřebám každého trhu, aby byly efektivnější. Zadávání veřejných zakázek může být velmi účinným nástrojem při prosazování výrobků s ekoznačkou, neboť nejen umožní členským státům jít spotřebitelům příkladem, ale také poskytne rozhodující stimul poptávce po výrobcích šetrných vůči životnímu prostředí na trhu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Příloha I - bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vypracuje se uživatelská příručka pro orgány zadávající veřejné zakázky, která má pomoci při používání kritérií ekoznačky.

Vypracuje se uživatelská příručka přeložená do všech úředních jazyků Společenství pro orgány zadávající veřejné zakázky, která má pomoci při používání kritérií ekoznačky.

Poznámka: Komise poskytne vzory pro uživatelskou příručku určenou pro žadatele a příslušné subjekty a pro uživatelskou příručku určenou pro orgány zadávající veřejné zakázky.

Poznámka: Komise poskytne vzory přeložené do všech úředních jazyků Společenství pro uživatelskou příručku určenou pro žadatele a příslušné subjekty a pro uživatelskou příručku určenou pro orgány zadávající veřejné zakázky.

Odůvodnění

Překlad uživatelské příručky a vzorů této příručky usnadní postup podávání žádostí, jímž musí podniky projít, aby obdržely ekoznačku.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 4 a (nový) (a konec Přílohy II)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

O uvedení písmen v ekoznačce rozhodují příslušné subjekty každého členského státu za použití úředního jazyka nebo jazyků daného členského státu tak, aby toto znění odpovídalo anglickému originálu.

POSTUP

Název

Systém pro ekoznačku Společenství

Referenční údaje

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Nikolaos Vakalis

25.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

13.11.2008

11.12.2008

 

 

Datum přijetí

20.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

47

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (23. 1. 2009)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o systému ekoznačky Společenství

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Navrhovatelka: Edit Herczog

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Všeobecným cílem nařízení o systému ekoznačky Společenství je podporovat udržitelnou výrobu a spotřebu produktů a udržitelné poskytování a využívání služeb. Účelem dobrovolného systému ekoznačky je směrovat spotřebitele k nejlepším produktům a službám na trhu. Navrhovatelka tohoto stanoviska vítá návrh Komise na revizi systému ekoznačky i její úsilí o řešení nedostatků současného systému.

Ekoznačka je součástí akčního plánu pro udržitelnou spotřebu a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku. Mimo to, že zdůrazňuje všeobecný význam tohoto akčního plánu, navrhovatelka rovněž plně podporuje obecné cíle návrhu týkajícího se ekoznačky. V této souvislosti jsou vítány snahy o posílení současného systému snížením jeho nákladů a byrokracie, i jeho větší propagací. Důležité je také podporovat harmonizaci s jinými systémy ekoznaček, aby byla zajištěna jednotnost a zabránilo se tříštění v rámci vnitřního trhu.

Navrhovatelka vítá zrušení ročních poplatků, což je obzvláště důležité z hlediska MSP. Stejně tak podstatné je zavedení vzoru pro dokumenty o kritériích s cílem učinit tyto dokumenty vstřícnější k uživatelům. Navrhovatelka by ovšem ráda zdůraznila, že nestačí zrevidovat „formální stránku“ kritérií, aniž by byl zrevidován jejich skutečný obsah.

Revize systému ekoznačky se nicméně jeví jako převážně administrativní a procedurální opatření, které se nezabývá nedostatky v principech, o něž se opírají současná kritéria stanovená pro produkty s ekoznačkou. Ve většině případů se v současných kritériích neodráží přístup vycházející z reálného životního cyklu. Navrhovatelka je toho názoru, že kritéria by se neměla zabývat pouze konečnými produkty, ale i takovými otázkami, jako je výrobní proces, spotřební zvyklosti, chování spotřebitelů a změna klimatu. Je tudíž nezbytné zásadním způsobem přezkoumat současná kritéria pro produkty tak, aby odrážela širší hledisko udržitelnosti a reálného životního cyklu. Důležité je, aby byl systém ekoznačky v souladu s platnými právními předpisy EU (REACH, nařízení o klasifikaci a označování) a aby neusiloval o přijetí rozdílných přístupů. Dále je nanejvýš podstatné, aby vypracování kritérií bylo založeno na vědeckých důkazech.

Zdá se, že projednávaný návrh zvýhodňuje produkty pocházející ze zemí mimo EU ve srovnání s produkty z EU. Zatímco první zmíněné produkty mohou být registrovány u příslušného subjektu v kterémkoliv ze členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh, druhé zmíněné produkty musí být registrovány v tom členském státě, z něhož pochází.

Navrhovatelka s politováním konstatuje, že ačkoliv Komise navrhuje rozšířit systém ekoznačky na omezenou skupinu potravin a nápojů, jejím záměrem je zohlednit pouze několik vymezených fází životního cyklu těchto produktů, totiž zpracování, přepravu a balení. Závažný dopad potravin a nápojů na životní prostředí vzniká ve fázi zemědělské výroby a ve fázi spotřeby a je nepochopitelné, že obě tyto významné fáze životního cyklu těchto produktů nejsou součástí hodnocení Komise. Stejně tak je nepochopitelné, proč by zpracované potraviny měly patřit do systému ekoznačky a proč by čerstvé potraviny z něho měly být vyloučeny. Navrhovatelka se proto domnívá, že současné vynětí veškerých potravin a nápojů z působnosti nařízení by mělo být zachováno.

V současné době se příslušné orgány ve svém přístupu a způsobu výkladu značně liší, což vede ke tříštění vnitřního trhu. Je tudíž důležité zajistit harmonizaci procesu a časového rozvržení zpracování žádostí o ekoznačku mezi příslušnými subjekty jednotlivých států.

Je rovněž podstatné mít k dispozici mechanismus, který by zohledňoval neustálé zdokonalování produktů. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena na dlouhá období (např. 3 roky) a nejsou flexibilní. Je proto obtížné pozměnit formulace tak, aby zahrnovaly například nové, udržitelnější přísady a byly přizpůsobeny technickému pokroku, aniž by bylo nutné opět projít celým procesem podávání žádosti o ekoznačku.

A konečně je důležité zvýšit úsilí o propagaci ekoznačky mezi spotřebiteli, zejména také vytvořením oficiální evropské internetové stránky, na níž budou uvedeny všechny příslušné informace a postupy.

Navrhovatelka se rozhodně domnívá, že jelikož spotřebitelé mají tu moc změnit spotřební zvyklosti a vyžadovat výběr mezi udržitelnějšími produkty a službami, je nutné pomoci jim k tomu, aby tuto moc využili. Tento návrh představuje významný nástroj k tomuto účelu a předkládané pozměňovací návrhy by jeho obsah ještě zdůraznily.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná, a měla by se proto omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí.

(4) Systém ekoznačky Společenství je součástí politiky Společenství v oblasti udržitelné spotřeby a výroby, jejímž cílem je snížit nepříznivý dopad spotřeby a výroby na životní prostředí, zdraví a přírodní zdroje. Tímto systémem mají být propagovány výrobky, které používáním ekoznačky vykazují vysoký stupeň environmentálního působení. Je proto vhodné vyžadovat, aby se kritéria, která výrobky musí splňovat, chtějí-li obdržet ekoznačku, zakládala na nejlepším environmentálním působení, jehož výrobky na trhu Společenství dosáhly. Tato kritéria by měla být jasně srozumitelná a jednoduše použitelná, a měla by se proto omezovat na nejvýznamnější dopady výrobků na životní prostředí v průběhu celého jejich životního cyklu, a to i během jejich výroby a používání.

Odůvodnění

Při stanovování kritérií pro ekoznačku je zapotřebí vzít v úvahu celý životní cyklus produktů.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Systém ekoznačky by měl přihlédnout k platným právním předpisům Společenství, aby se zamezilo rozdílným přístupům k hodnocení bezpečnosti.

Odůvodnění

Nařízení o ekoznačce by nemělo vést k rozdílným přístupům Evropského společenství k hodnocení bezpečnosti, nakládání s chemickými látkami a jejich použití, což nyní upravuje nařízení REACH a nařízení o klasifikaci a označování. Především je třeba se řídit stávajícími právními předpisy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) S cílem zintenzivnit v budoucích revizích tohoto nařízení využívání systému ekoznačky Společenství bude nutný definitivní přechod z kritéria 10 % nejšetrnějších produktů směrem k zavedení hodnotícího systému v každé kategorii produktů, který by spotřebitelům pomohl volit při spotřebě udržitelné produkty a služby a výrobce by pobídkami motivoval k neustálému zlepšování nabídky.

Odůvodnění

Za účelem skutečného rozšíření využívání ekoznačky Společenství není „systém 10 % nejlepších“ považován za dostatečně účinný. U každého produktu z kterékoliv skupiny produktů by mělo být možné o tuto značku požádat a produkt jí označit. Podle hodnotícího systému by potom stupeň „A“, „B“ či „C“ odkazoval na enivronmentální působení produktu.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

(9) Je nezbytné zvyšovat informovanost veřejnosti o ekoznačce Společenství propagačními akcemi a informačními a vzdělávacími kampaněmi, aby si spotřebitelé lépe uvědomovali význam této značky a aby byli schopni rozhodovat s plnou znalostí věci.

Odůvodnění

Informační a vzdělávací kampaně jsou prostředky komunikace důležité k tomu, aby se spotřebitelé s ekoznačkou v bezprostřední budoucnosti blíže seznámili.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotám mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství.

(10) Ve snaze usnadnit uvádění výrobků opatřených ekoznačkou na trh na vnitrostátní úrovni a na úrovni Společenství a zabránit nejistotám mezi spotřebiteli je rovněž nezbytné zlepšit soulad mezi systémem ekoznačky Společenství a vnitrostátními systémy ekoznaček ve Společenství a rovněž vytvořit oficiální internetovou stránku EU, na které by byly shromážděny všechny informace a postupy týkající se ekologických označení v EU, jež by sloužily k informování spotřebitelů a byly by dostupné ve všech úředních jazycích Společenství. Mimoto by výrobky s ekoznačkou Společenství nebo s vnitrostátním ekologickým označením měly být propagovány na vnitrostátních trzích.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10a) Mělo by být zřejmé, že ačkoliv se ukázalo, že prostřednictvím vnitrostátních ekologických označení je možné formovat povědomí spotřebitelů, dlouhodobým cílem tohoto nařízení je zavést ekoznačku Společenství, která vnitrostátní a regionální ekologiciká označení nahradí.

Odůvodnění

Ekoznačka EU je jediný oficiální systém platný v rámci celého vnitřního trhu. Existující vnitrostátní nebo regionální systémy ekologických označení pokrývají vnitřní trh jen zčásti. Záměrem nového nařízení je rozšířit používání ekoznačky, a zabránit tak nekontrolovatelnému šíření systémů ekoznaček.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Environmentální působení výrobků se určuje na základě výrobků na trhu Společenství, které mají nejlepší vlastnosti s ohledem na svůj dopad na životní prostředí. Za tímto účelem se zohledňují nejvýznamnější dopady na životní prostředí během životního cyklu výrobků, zejména dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování nebezpečných látek.

2. Environmentální působení výrobků se určuje na základě výrobků na trhu Společenství, které mají nejlepší vlastnosti s ohledem na svůj dopad na životní prostředí. Za tímto účelem se zohledňují nejvýznamnější, vědecky dokázané dopady na životní prostředí během celého životního cyklu výrobků, k nimž může patřit dopad na změnu klimatu, dopad na přírodu a rozmanitost druhů, spotřebu energie a zdrojů, tvorbu odpadu, emise do všech složek životního prostředí, znečištění v důsledku fyzikálního působení a používání a uvolňování látek. Stávající kritéria ekoznačky stanovená pro různé skupiny produktů budou do …* přezkoumána, aby byl zajištěn jejich plný soulad s přístupem vycházejícím z životního cyklu, který je nastíněn v tomto článku.

 

___________

* 18 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Ve většině případů se v současných kritériích ekoznačky neodráží přístup vycházející z reálného životního cyklu, který je popsán v tomto článku. Bod odůvodnění č. 4 navíc vyžaduje, aby byla kritéria omezena na nejvýznamnější aspekty produktů související s životním prostředím. Je tedy naléhavě nutné, aby Komise přezkoumala současná kritéria pro všechny skupiny produktů, a zajistila tak, aby byla v souladu s těmito přístupy a zásadami.

Stávající právní předpisy, jako je REACH, náležitě upravují řízení rizik v oblasti chemikálií a jejich cílem je, mimo jiné, snížit dopad chemikálií na životní prostředí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2 - písm. b a c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které je třeba uvést na ekoznačce;

(b) určí tam, kde je to vhodné, tři klíčové environmentální vlastnosti, které mohou být uvedeny na ekoznačce;

(c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování.

(c) upřesní dobu platnosti kritérií a požadavků na posuzování, která nepřekročí dva roky;

 

(ca) určí stupeň variability produktu, který je povolen v době platnosti;

Odůvodnění

Je nanejvýš důležité vytvořit mechanizmus, který by zohledňoval neustálé zdokonalování produktů, a to i v době platnosti kritérií ekoznačky. Kritéria pro produkty jsou nyní stanovena na dlouhé období (např. 3 roky) a nelze je měnit. Je obtížné i jen trochu pozměnit formulaci tak, aby zahrnovala nové, ekologicky přijatelné přísady a byla přizpůsobena technickému pokroku, aniž by bylo nutné projít opět celým procesem podávání žádosti o ekoznačku.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 1 – podostavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v souladu s těmito pravidly:

1. Aby mohli používat ekoznačku, musí se výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci či maloobchodníci, kteří ekoznačku chtějí používat, zaregistrovat u jednoho z příslušných subjektů uvedených v článku 4 v jednom z těch členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

(a) jestliže výrobek pochází z jednoho členského státu, registrace se provede u příslušného subjektu tohoto členského státu;

 

(b) jestliže výrobek pochází ve stejné podobě z více členských států, registraci lze provést u příslušného subjektu jednoho z těchto členských států;

 

(c) jestliže výrobek pochází ze země mimo Společenství, registrace se provede u příslušného subjektu v jednom z těch členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh.

 

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zjednodušit registraci tím, že tato registrace bude (nehledě na místo původu výrobku) provedena u příslušného subjektu v kterémkoli členském státě, ve kterém výrobek byl nebo má být uveden na trh.

Návrh Komise zvýhodňuje produkty pocházející ze zemí mimo EU oproti výrobkům z EU: první zmíněné produkty mohou být registrovány u příslušného subjektu v kterémkoliv ze členských států, ve kterých výrobek má být nebo již byl uveden na trh, druhé zmíněné produkty musí být registrovány v tom členském státě, z něhož pochází. Pozměňovací návrh napravuje tuto anomálii a zajišťuje rovné zacházení se všemi výrobky.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Je-li dokumentace úplná, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo.

Je-li dokumentace schválená, příslušný subjekt každému výrobku přidělí registrační číslo. Příslušný subjekt dokončí celý proces do čtyř měsíců od data podání žádosti.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Příslušný subjekt, u něhož byla podána žádost o registraci, si může za registraci účtovat poplatek do výše 200 EUR. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka používána, pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané lhůtě.

Příslušný subjekt, u něhož byla podána žádost o registraci, si může za registraci účtovat poplatek do výše 1 000 EUR, v závislosti na velikosti podniku. Tento poplatek vychází z:

(a) nákladů vzniklých v souvislosti s informacemi a pomocí, kterou podnikům poskytl příslušný subjekt;

(b) nákladů na správu postupu registrace.

Členské státy mohou rozhodnout o tom, že v rámci podpory tohoto systému se neúčtují žádné poplatky. Je-li účtován poplatek, smí být ekoznačka používána, pouze pokud byl poplatek zaplacen v dané lhůtě.

Odůvodnění

V EU dosud existuje pouze 26 skupin výrobků a jen asi 500 společností, které vyrábí výrobky s ekoznačkou. Současný systém trpí tím, že ekoznačka není dostatečně známá a že ji podniky používají jen v malé míře. Za účelem motivování společností, a to především malých a středních podniků, by registrační poplatek neměl přesáhnout 100 EUR.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 9 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál.

7. Ekoznačka smí být používána pro zaregistrované výrobky a související propagační materiál. Umístění ekoznačky má být nápadné a má dotyčný produkt definovat i tehdy, kupuje-li jej zákazník společně s jinými výrobky.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy a Komise ve spolupráci s členy výboru EUEB propagují používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti, a tím podporují rozvoj systému.

Členské státy a Komise ve spolupráci s členy výboru EUEB propagují používání ekoznačky Společenství osvětovou činností a informačními kampaněmi určenými spotřebitelům, výrobcům, zadavatelům veřejných zakázek, obchodníkům, maloobchodníkům a široké veřejnosti, a tím podporují rozvoj systému, a navíc propagují obecnější opatření pro vzdělávání široké veřejnosti v oblasti životního prostředí s cílem vytvořit u spotřebitelů uvědomělý vztah k životnímu prostředí a usnadňují šíření a rozpoznatelnost ekoznačky Společenství.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komise může zvýšit maximální poplatek podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy.

Komise může zvýšit maximální poplatek podle čl. 9 odst. 3 a měnit přílohy, pouze pokud toto zvýšení má pokrýt náklady na registraci.

Odůvodnění

Není jasné, do jaké míry a za jakých podmínek může Komise maximální poplatek zvýšit. S cílem odstranit všechny nejasnosti v tomto ohledu může být maximální poplatek zvýšen pouze za tím účelem, aby pokryl skutečné náklady na zpracování registrace.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Příloha II – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

O uvedení písmen v ekoznačce rozhodují příslušné subjekty každého členského státu za použití úředního jazyka nebo jazyků daného členského státu tak, aby toto znění odpovídalo anglickému originálu.


POSTUP

Název

Systém pro ekoznačku Společenství

Referenční údaje

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Příslušný výbor

ENVI

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Edit Herczog

10.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

6.11.2008

2.12.2008

22.1.2009

 

Datum přijetí

22.1.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné

POSTUP

Název

Systém pro ekoznačku Společenství

Referenční údaje

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Datum predložení EP

16.7.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

2.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Salvatore Tatarella

17.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

21.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

17.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

51

0

2

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Domenico Antonio Basile

Právní upozornění - Ochrana soukromí