Eljárás : 2008/0152(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0105/2009

Előterjesztett szövegek :

A6-0105/2009

Viták :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Szavazatok :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2009)0209

JELENTÉS     ***I
PDF 356kWORD 732k
25.2.2009
PE 418.115v02-00 A6-0105/2009

a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Előadó: Salvatore Tatarella

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0401),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6‑0279/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság és a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság véleményére (A6‑0105/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás                  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az Európai Bizottság fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó szakpolitikájának, amely az előállítás és a fogyasztás környezet- és egészségkárosító, a természeti erőforrásokat kimerítő hatásainak csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, ezért a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk.

(4) A közösségi ökocímkerendszer része a Közösség fenntartható fogyasztásra és termelésre vonatkozó politikájának, amely a fogyasztás és a termelés által a környezetre, az egészségre, az éghajlatra és a természeti erőforrásokra gyakorolt negatív hatások csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, valamint tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk, tekintetbe véve a legújabb technológiai fejleményeket. Az említett követelményeknek piacorientáltnak kell lenniük, és a termékek teljes életciklusuk alatt kifejtett, legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk, beleértve a gyártást és a felhasználást is.

Indokolás

Az éghajlat-károsító hatások megelőzése az ökocímkerendszer szerves részét képezi.

A Cefic hangsúlyozza, hogy az ökocímke-követelményeknek szilárd tudományos alappal kell rendelkezniük. Továbbá a Cefic azon ökocímke-követelményeket támogatja, amelyek összhangban vannak a fenntartható fejlődésnek a gazdasági, környezeti és társadalmi vonatkozásokra kiterjedő elveivel, valamint a termékek teljes életciklusát felölelik.

Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények meghatározása során a termékek teljes életciklusát figyelembe kell venni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Ahhoz, hogy a nyilvánosság elfogadja a közösségi ökocímke odaítélésének rendszerét, elengedhetetlen, hogy a környezetvédelmi nem kormányzati szervezetek és a fogyasztóvédelmi szervezetek fontos szerepet játsszanak és tevékenyen részt vegyenek a közösségi ökocímke-követelmények kidolgozásában és meghatározásában.

Indokolás

Reinstatement of Recital 5 of the current regulation.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közösségi ökocímkerendszer egyszerűsítéséhez és az ökocímke használatával járó adminisztratív terhek csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és ellenőrzési eljárásokat nyilvántartási rendszerrel kell felváltani.

(6) A közösségi ökocímkerendszer egyszerűsítéséhez és az ökocímke használatával járó adminisztratív terhek csökkentéséhez egy valamennyi tagállamban és felelős szervnél alkalmazandó harmonizált nyilvántartási rendszer bevezetése szükséges. A nyilvántartásba vételt annak megállapítását követően hagyják jóvá, hogy a termék megfelel-e a konkrét termékkategóriára vonatkozó követelményeknek.

Indokolás

A korábbi rendszernek egy nyilvántartási folyamattal történő helyettesítése nem csökkentené az előzetes ellenőrzések hatékonyságát.

A belső piac széttagoltságának elkerülése érdekében a nyilvántartási rendszereket az összes tagállamban össze kell hangolni.

Fontos, hogy a nyilvántartási rendszer kiegészítse az értékelési és ellenőrzési eljárásokat, hogy a rendszer hitelessége ne essen a rugalmasság áldozatául.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Csökkenteni kell az ökocímke használatának költségeit ahhoz, hogy alkalmazása szélesebb körben elterjedjen, és ne érintse hátrányosan a követelményeit teljesítőket.

törölve

Indokolás

A 200 EUR összegű nyilvántartásba vételi díj nem fogja fedezni az eljárás adminisztratív költségeit. Következésképpen a tagállamoknak kell majd támogatást nyújtaniuk az eljárás elvégzéséhez, ami akadályt jelent az európai ökocímke („EU flower”) sikere és a belső piacon való elterjedése szempontjából.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Annak érdekében, hogy e rendelet jövőbeni felülvizsgálatai alkalmával a közösségi ökocímkerendszer alkalmazása megerősödjön, mindenképpen át kell térni a legjobb teljesítményű termékek 10 %-os követelményéről a termékcsoportok osztályozási rendszerének bevezetésére, a fenntartható fogyasztói döntések elősegítése, valamint annak érdekében, hogy a gyártók folyamatos ösztönzést kapjanak kínálatuk javítására.

Indokolás

A közösségi ökocímkerendszer alkalmazásának valódi elterjedéséhez a „legjobb 10% rendszere” nem tekinthető elég hatékonynak. Az összes termékcsoport minden terméke számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy címkét kérelmezzen, azt a termékre felhelyezze, és azon egy osztályozási rendszernek megfelelően „A”, „B” vagy „C” osztályozás jelezze a termék környezetvédelmi teljesítményét.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó eljárás egyszerűsödésével indokolt rendelkezni az ökocímke használatának feltételeiről, és azok teljesítése érdekében elő kell írni a felelős szervek számára a hitelesítést, melynek eredményeitől függően az ökocímke használata akár el is utasítható. Indokolt követelmény továbbá a tagállamokkal szemben, hogy határozzanak meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen rendeletben foglaltak sérülnének, illetve biztosítsák azok végrehajtását.

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó eljárás egyszerűsödésével indokolt rendelkezni az ökocímke használatának feltételeiről, és azok teljesítése érdekében elő kell írni a felelős szervek számára a hitelesítést, melynek eredményeitől függően az ökocímke használata akár el is utasítható. Indokolt követelmény továbbá a tagállamokkal szemben, hogy határozzanak meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen rendeletben foglaltak sérülnének, illetve biztosítsák azok végrehajtását. A tagállamoknak e célból szavatolniuk kell valamennyi szükséges pénzügyi eszköz és emberi erőforrás biztosítását a felelős szervek számára.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagymértékben függ a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott erőforrásoktól.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

(9) Helyi, nemzeti és közösségi szinten promóciós fellépésekkel, tájékoztató és oktatási kampányokkal kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, valamint arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor. Ez ahhoz is elengedhetetlen, hogy a rendszer vonzóbbá váljon a termelők és a kiskereskedők számára. A nyilvántartásba vételi kérelem tekintetében e rendelet alapján felszámított esetleges díjakból származó bevételeket elsősorban marketingcélokra kell fordítani.

Indokolás

Az ökocímke sikere szempontjából döntő fontosságú, hogy a fogyasztók tájékozottabbak legyenek, és a termelők számára vonzóbbá váljon az ökocímkerendszer.

A tájékoztató és oktatási kampányok fontos kommunikációs eszközei az ökocímkézés a közeljövőben a polgárokkal való megismertetésének.

Világos, hogy a jelenlegi rendszer egyik fő hiányossága a fogyasztói tudatosság gyenge marketing miatti hiánya. Ezért fontos, hogy e célra jelentős összegű pénzügyi forrásokat fordítsanak. Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, valamint arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A Bizottságnak és a tagállamoknak biztosítaniuk kellene a szükséges források elkülönítését figyelemfelkeltő kampányokra és az ökocímke népszerűsítésére.

Indokolás

Az EU-nak és a tagállamoknak folytatniuk kell az ökocímke népszerűsítését.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A közösségi ökocímkerendszernek az eltérő megközelítések és a vállalkozásokat terhelő adminisztratív terhek növelésének elkerülése érdekében figyelembe kell vennie a meglévő közösségi jogszabályokat. Ezért növelni kell a szinergiákat a különböző termékekkel kapcsolatos politikai eszközök között, ezzel biztosítva a követelmények fejlesztésének harmonizált keretrendszerét.

Indokolás

Mivel az ökocímke csak egy alkotóeleme a fenntartható termelést és fogyasztást célzó cselekvési tervnek, nagyon fontos, hogy biztosított legyen a szinergia a terv többi intézkedésével.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Mivel a kisvállalkozásoknak gyakran nagyobb nehézségeket okoz az új rendelkezésekhez és szabályokhoz való igazodás, ezért az ökocímkéről való tájékoztatás feladatát is a készülő európai kisvállalkozói intézkedéscsomag által létrehozandó tájékoztatási hivatalokra kell bízni.

Indokolás

A KKV-k dolgának megkönnyítése érdekében fontos kapcsolatokat létrehozni az ökocímkerendszer és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag között.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Mivel a különböző ökocímkerendszerek mindig többlet munkával járnak – különösen a kisvállalkozások számára –, a Bizottságnak tevékenyen közre kell működnie a különböző rendszerek közelítésében.

Indokolás

Nagyon fontos a KKV-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és ennek megfelelően törekedni kell azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit.

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit, valamint létre kell hozni egy olyan hivatalos uniós honlapot, amely a fogyasztók tájékoztatására összegyűjti az összes uniós ökocímkézési információt és gyakorlatot és a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. E rendszerek párhuzamos létezésének a legjobb gyakorlatok kicserélésével mindkét címke szempontjából előnyös helyzetet kell teremtenie. A közösségi ökocímkerendszernek ezenfelül népszerűsítenie kell az ökocímkével ellátott termékeket a nemzeti piacokon, és meg kell könnyítenie az ökocímkével ellátott termékek bejutását más tagállamok piacaira.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell hatalmazni az ökocímke használatára vonatkozó követelmények elfogadására, és e rendelet mellékleteinek módosítására. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és céljuk ezen rendelet nem lényegi elemeinek módosítása többek között új, nem lényegi elemekkel történő kiegészítés révén, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

(13) A Bizottságot mindenekelőtt fel kell hatalmazni az ökocímke használatára vonatkozó követelmények elfogadására, és e rendelet mellékleteinek módosítására azzal a feltétellel, hogy e követelmények teljes mértékben tekintetbe veszik az elfogadásukhoz e rendeletben megállapított alapot. Mivel az említett intézkedések általános hatályúak és céljuk ezen rendelet nem lényegi elemeinek módosítása többek között új, nem lényegi elemekkel történő kiegészítés révén, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikkében meghatározott, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

Az ökocímke-követelmények elfogadása és felülvizsgálata során tekintetbe kell venni a rendelet eredeti céljait, különösen azt, hogy a fogyasztókat pontos, nem megtévesztő és tudományosan megalapozott információkkal kell ellátni a termékek által a teljes életciklus során kifejtett környezeti hatásról.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett élelmiszertermékek tekintetében ez a rendelet csak a feldolgozott élelmiszerekre, valamint a halászati és az akvakultúra-termékekre alkalmazandó.

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett élelmiszerek és italok tekintetében e rendelet alkalmazandó, ha egy, a Bizottság által legkésőbb 2011. december 31-ig elvégzett vizsgálat – az EUÖB-nek ezzel kapcsolatosan kifejtett véleményét figyelembe véve – kimutatja, hogy az élelmiszerek vagy csak konkrét élelmiszer-kategóriák esetében megbízható kritériumokat lehet megállapítani a termékek teljes életciklusa során a környezeti teljesítmény vonatkozásában, különös figyelmet szentelve az ökocímke-követelmény megvalósíthatóságának és a 834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerekre, valamint halászati és akvakultúra-termékekre kifejtett hatásának.

 

Ilyen esetekben a kritériumokat az I. melléklet A. részének 2a) pontjában megállapított eljárással összhangban dolgozzák ki.

 

 

Indokolás

További vizsgálatokra van szükség az élelmiszerek tekintetében a környezetvédelmi szempontok megvalósíthatóságával kapcsolatosan.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az elővigyázatosság elvének megfelelően nem ítélhető oda az ökocímke olyan termékeknek, amelyek a 67/548/EGK irányelv, az 1999/45/EK irányelv vagy az 1272/2008/EK rendelet értelmében igen mérgező, mérgező, környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a szaporodóképességre káros besorolású anyagokat, készítményeket vagy keveréket tartalmaznak, sem az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 57. cikkében említett anyagoknak.

 

Konkrét termékkategóriák tekintetében – amelyek esetében nem áll rendelkezésre ilyen anyagokat vagy készítményeket nem tartalmazó, egyenértékű alternatíva, és amelyeknek ugyanezen kategória egyéb termékeihez viszonyítva lényegesen nagyobb az általános környezeti teljesítménye – a Bizottság az első albekezdéstől való eltérés engedélyezésére irányuló intézkedéseket fogadhat el.

 

Az e rendelet nem lényegi elemeinek módosítására irányuló ezen intézkedéseket a 16. cikk (2) bekezdésében említett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A rendkívüli aggodalomra okot adó anyagok tilalma, kivéve konkrét kategóriák esetében, amelyekre eltérést engedélyeztek.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet nem alkalmazandó az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben szereplő emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre.

Indokolás

Sajátos jellegüknél fogva a gyógyszeripari termékekre továbbra sem kellene alkalmazni a rendeletet.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden tagállam biztosítja az e rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős szerv vagy szervek) kijelölését és működését. Ha párhuzamosan több hatáskörrel rendelkező testület is működik, a tagállamnak meg kell határoznia azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó koordinációs követelményeket.

1. Minden tagállam biztosítja az e rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős szerv vagy szervek) kijelölését és működését, azok megfelelő anyagi eszközökkel és munkaerővel való ellátása révén. Ha párhuzamosan több hatáskörrel rendelkező testület is működik, a tagállamnak meg kell határoznia azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó koordinációs követelményeket.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagymértékben függ a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott erőforrásoktól.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az ellenőrzési folyamatot az illetékes szervek egységes és megbízható módon végzik az EN 45000 szabványsorozatnak vagy egyenértékű nemzetközi szabványoknak megfelelően.

Indokolás

A módosítás célja az ellenőrzési folyamat magas színvonalának biztosítása uniós és nemzetközi szabványok alapján.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az EUÖB saját működési területén belül az egyes termékcsoportokban érdekelt felek, így a felelős szervek, a gyártók, a kiskereskedők, az importőrök, a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek a bizottságon belül egyenlő arányban képviseltessék magukat.

2. A Bizottság gondoskodik róla, hogy az EUÖB saját működési területén belül az egyes termékcsoportokban érdekelt felek, így a felelős szervek, a gyártók, a termelők, a szolgáltatók, a kkv-k, az importőrök, a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek a bizottságon belül egyenlő arányban képviseltessék magukat.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ökocímke használatának követelményei a termékek környezetvédelmi teljesítményén, valamint a Közösség legutóbbi környezetvédelmi stratégiáin alapulnak.

1. Az ökocímke használatának követelményei megállapítják azokat a környezeti követelményeket, amelyeknek egy adott terméknek meg kell felelnie ahhoz, hogy az ökocímkét fel lehessen tüntetni rajta és a termékek környezetvédelmi teljesítményét értékelő tudományos elemzésen alapulnak, figyelembe véve a Közösség legutóbbi környezetvédelmi stratégiai célkitűzéseit.

Indokolás

(A módosítás pusztán a (3) bekezdés szövegének helyét változtatja meg – lásd a 9. módosítást.)

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. Az ökocímke-követelményeknek az elővigyázatosság elvén kell alapulniuk.

Indokolás

A környezeti kiválóság eszközeként az ökocímkének az elővigyázatossági megközelítést kell követnie. Az ökocímkének különösen a vegyi anyagok alkalmazásával kapcsolatban meg kell haladnia a REACH-rendeletben és az egyéb vonatkozó jogszabályokban, például a RoHS- és a WEEE-irányelvben foglaltakat.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A környezetvédelmi teljesítmény meghatározásához a környezetvédelem terén a közösségi piacon legjobban teljesítő termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez meg kell vizsgálni a termékek életciklusa során a környezetet érintő legsúlyosabb hatásokat, különösen az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint a veszélyes anyagok használatát, illetve kibocsátását.

2. A követelmények meghatározása a közösségi piacon kapható termékek környezeti hatásainak figyelembevételével történik. Ehhez kizárólag a termékek életciklusa során a környezetet érintő hatásokat kell megvizsgálni, amelyek magukban foglalhatják az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint a közösségi jogszabályokban foglalt, a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő veszélyes anyagok használatát, illetve kibocsátását, valamint e hatások csökkentésének lehetőségét a termékek tartóssága és újrafelhasználhatósága révén. A különböző termékcsoportokra vonatkozó, meglévő ökocímke-követelményeket e rendelet elfogadásától számított 18 hónapon belül felül kell vizsgálni annak biztosítása érdekében, hogy teljes mértékben megfeleljenek az e cikkben meghatározott életciklus-szemléletnek.

Indokolás

A követelményeknek a termékek teljes életciklusán és az általuk gyakorolt összes környezeti hatáson kell alapulniuk. Ugyanez érvényes a meglévő követelményekre is.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az ökocímke-követelmények rögzítik azokat a környezetvédelmi előírásokat, amelyeket egy adott terméknek teljesítenie kell az ökocímke engedélyezett használatához.

törölve

Indokolás

A szöveg e cikk (1) bekezdésébe került át (lásd a 7. módosítást).

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények építenek más környezetvédelmi címkerendszerek követelményeire is, ha egy adott termékcsoportban már léteznek.

6. Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények a szinergia növelése érdekében építenek más környezetvédelmi címkerendszerek követelményeire is, ha egy adott termékcsoportban már léteznek. A címkézésre vonatkozó meglévő közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó termékek esetében az ökocímke-kritériumoknak mindig meg kell felelniük a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek.

Indokolás

Az ökocímke egy kiválósági díj. Következésképpen – jóllehet, kívánatos a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése a meglévő jogszabályok keretében már rögzített kritériumok figyelembevételével – az is fontos, hogy ezek a kritériumok megfeleljenek a legszigorúbb környezeti követelményeknek.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A Bizottság biztosítja, hogy az állatkísérletek mérséklése kulcsfontosságú szempont legyen a követelmények kidolgozásakor és felülvizsgálatakor.

Indokolás

Az ökocímkékre vonatkozó követelményeknek az állatkísérletek mérséklésére kellene ösztönöznie a piacot.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az EUÖB-vel folytatott egyeztetést követően a tagállamok, a hatáskörrel rendelkező testületek és az egyéb érdekelt felek szintén kezdeményezhetik és irányíthatják az ökocímke-követelmények kidolgozását, illetve felülvizsgálatát.

A tagállamok és a felelős szervek szintén kezdeményezhetik az ökocímke-használat követelményeinek kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve az ez irányú törekvések élére állhatnak, miután egyeztettek az EUÖB-vel és a Bizottsággal. Az EUÖB-ben képviselt érdekelteket megbízhatják a követelmények kidolgozásának irányításával, feltéve hogy tanúbizonyságot tesznek a termékterületre vonatkozó szakmai ismereteikről, valamint arról, hogy semlegesen és e rendelet céljainak megfelelően képesek a folyamat irányítására.

Indokolás

Fontos, hogy egy központosított testület nyomon kövesse a folyamat alakulását. Az eljárás függetlenségének és átláthatóságának, illetve a közvélemény ökocímke iránti bizalmának biztosítása érdekében olyan szűrő beiktatása szükséges, amelynek köszönhetően nem lehet minden érdekelt fél jogosult vezető szerep betöltésére a követelmények kidolgozásának folyamatában.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A dokumentumokat a Bizottsághoz kell benyújtani.

Indokolás

A módosítás célja az eljárás egyértelművé tétele.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az akvakultúra-termékektől különböző feldolgozott élelmiszerek esetében a kidolgozott követelmények csak a feldolgozásra, a szállításra és a csomagolásra vonatkozhatnak.

törölve

Indokolás

Az élelmiszereket a fent kifejtett okokból nem szabad a rendelet által javasolt módon felvenni.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A követelmények nem lényegi felülvizsgálatának szükségessége esetén az I Ba. mellékletben meghatározott rövidített felülvizsgálati eljárás alkalmazható.

Indokolás

Fontos, hogy hatékony és gyors eszköz álljon rendelkezésre a követelményekre vonatkozó kisebb és azok lényegi részét nem érintő változtatások végrehajtásához.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. E rendelet hatálybalépését követő egy éven belül az EUÖB-vel folytatott konzultáció után és az 1. cikkben meghatározott elveknek és célkitűzéseknek megfelelően a Bizottság közösségi ökocímkézési munkatervet készít és tesz közzé, amely meghatározza a célkitűzéseket és azon termékcsoportok nem kimerítő listáját, amelyeket közösségi fellépés szempontjából kiemelt fontosságúnak tekint. A tervet rendszeresen, évente frissíteni kell.

Indokolás

A 15. módosítás előadó által előterjesztett apró kiegészítése annak meghatározása érdekében, hogy a munkatervnek három évre kell szólnia.

Módosítás                31

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Az I. mellékletben megállapított eljárásnak megfelelően és a munkaterv figyelembevételével ki kell dolgozni az ökocímke-követelmények tervezetét.

1. A Bizottság az EUÖB-vel történt egyeztetést követően intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportok konkrét ökocímke-követelményeinek meghatározása érdekében.

1. A Bizottság az alábbi eljárásnak megfelelően és a 6. cikk követelményeire is figyelemmel, intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportok konkrét ökocímke-követelményeinek meghatározásához:

 

A Bizottság a javaslattervezetről konzultál az EUÖB-vel, legkésőbb három hónappal azt követően, hogy a 7. cikkben említett zárójelentést és követelménytervezetet benyújtották a Bizottságnak.

 

A Bizottság magyarázatokkal és dokumentumokkal szolgál a 7. cikknek megfelelően a zárójelentésben előterjesztett követelményekhez képest a javaslattervezetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos érvekre vonatkozóan.

 

Az EUÖB-vel folytatott konzultáció után legkésőbb 3 hónappal a Bizottság az ökocímke-követelményekre vonatkozóan javaslatot nyújt be a 16 cikk (2) bekezdése alapján létrehozott szabályozási bizottsághoz, majd ezt követően intézkedéseket fogad el a konkrét termékcsoportok ökocímke-követelményeinek meghatározásához.

 

Zárójavaslatában a Bizottság tekintetbe veszi az EUÖB észrevételeit, és egyértelműen kiemeli és dokumentálja a javaslattervezethez képest a zárójavaslatában az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően bekövetkezett változásokkal kapcsolatos érveket, valamint magyarázatokkal szolgál azokra vonatkozóan.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja az ezen rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása – a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja az ezen rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása – a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A Bizottságnak magyarázattal kell szolgálnia javaslattervezetében az EUÖB véleményéhez képest bekövetkezett változtatásokra vonatkozóan. A Bizottság számára határidőt kell megállapítani a záróhatározat meghozatalára.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (1) bekezdésben említett intézkedések részeként a Bizottság:

Az (1) bekezdésben említett intézkedések részeként a Bizottság:

a) megállapítja az ökocímke-követelményeknek való megfelelés ellenőrzési kritériumait az egyes termékek vonatkozásában;

a) megállapítja az ökocímke-követelményeknek való megfelelés ellenőrzési kritériumait az egyes termékek vonatkozásában;

b) amennyiben erre mód van, megnevezi azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

b) amennyiben erre mód van, megnevezheti azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok érvényességi időtartamát.

c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok érvényességi időtartamát, amely nem haladhatja meg a 2 évet;

 

d) meghatározza a termékek vonatkozásában a c) pontban említett érvényességi időtartam során engedélyezett változtathatóság mértékét.

Indokolás

Döntő fontosságú, hogy a folyamatos – az ökocímke-követelmények érvényességi időtartama alatt is bekövetkező – termékfejlesztés figyelembevétele céljából sor kerüljön egy mechanizmus előírására. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időtartamra (azaz 3 évre) érvényesek, és rugalmatlanok; még kisebb változtatásokat is nehéz végrehajtani a készítményekben annak érdekében, hogy új, fenntarthatóbb összetevőket tartalmazzanak, valamint hogy a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás anélkül is végbemehessen, hogy az ökocímkére vonatkozó teljes újrakérelmezési eljáráson át kelljen menni.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az ökocímke-követelmények meghatározása során figyelmet kell fordítani arra, hogy ne kerüljön sor olyan intézkedések bevezetésére, amelyek végrehajtása aránytalan adminisztratív és gazdasági terheket róhat a kkv-kre.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ökocímke-használat nyilvántartásba vétele

Az ökocímke-használat tanúsítása és nyilvántartásba vétele

Indokolás

Az ökocímke tekintetében nem elegendő a termékek egyszerű nyilvántartásba vétele. Egy független szerv által végzett vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az ökocímke számára kellő mértékű jelentőséget tulajdonítsanak (azaz megfelelőségi vizsgálatot kell biztosítani).

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ökocímke használatához a gyártóknak, importőröknek, szolgáltatóknak, nagy- és kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat az alábbi szabályoknak megfelelően:

1. Az ökocímke használatához minden piaci szereplőnek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat abban a tagállamban, amelyben a terméket jelenleg vagy a jövőben forgalomba hozzák.

(a) ha a termék egyetlen tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az adott tagállam felelős szervénél kell kérelmezni;

 

(b) ha a termék azonos formában több tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az érintett tagállamok egyikének felelős szervénél kell kérelmezni;

 

(c) ha a termék a Közösségen kívülről származik, a nyilvántartásba vételt a termék rendeltetési helye szerinti bármely tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.

 

Indokolás

Simplification of the text.

E módosítás célja, hogy egyszerűsítse a nyilvántartásba vételt annak közlésével, hogy a nyilvántartásba vételt (a termék származási helyétől függetlenül) mindazon tagállam felelős szervénél végre kell hajtani, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy forgalomba kívánják hozni.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza a kereskedő nevét és címét, a kérdéses termékcsoport megnevezését, valamint a termék teljes leírását.

2. A nyilvántartásba vételi kérelem tartalmazza a piaci szereplő nevét és címét, a kérdéses termékcsoport megnevezését, valamint a termék teljes leírását.

Indokolás

Nem csak a kereskedő folyamodhat a nyilvántartásba vételért; a „piaci szereplő” megfelelőbb megfogalmazásnak tűnik.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a kérdéses termékcsoporttal kapcsolatos ökocímke-követelményeket meghatározó bizottsági intézkedésben előírt minden igazoló dokumentumot.

A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a kérdéses termékcsoporttal kapcsolatos ökocímke-követelményeket meghatározó bizottsági intézkedésben előírt minden igazoló dokumentumot. A gazdasági szereplő igazolja, hogy az ökocímke-követelmények betartását egy független szerv tanúsítja.

Indokolás

Az ökocímke tekintetében nem elegendő a termékek egyszerű nyilvántartásba vétele. Egy független szerv által végzett vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az ökocímke számára kellő mértékű jelentőséget tulajdonítsanak (azaz megfelelőségi vizsgálatot kell biztosítani).

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A nyilvántartásba vételi kérelem feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős szerv 200 EUR összeghatárig díjat számolhat fel. Amennyiben a kérelem díjköteles, az ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

3. Az ökocímke odaítélésére irányuló valamennyi kérelem feltételéül a feldolgozásának költségeivel kapcsolatos díj megfizetését kell megszabni. Kkv-k esetében a díjat legalább 25 %-kal csökkenteni kell.

Indokolás

A 200 EUR összegű nyilvántartásba vételi díj nem fogja fedezni az eljárás adminisztratív költségeit. Következésképpen a tagállamoknak kell majd támogatást nyújtaniuk az eljárás elvégzéséhez, ami akadályt jelent az európai ökocímke („EU flower”) sikere és a belső piacon való elterjedése szempontjából.

El kell ismerni, hogy a kkv-knak nehezebb és nagyobb terhet jelent az ökocímkerendszerhez történő csatlakozás. Ezért kedvezményes elbánás biztosításával ösztönözni kell őket.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) bekezdésben említett dokumentumokat.

4. A nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) bekezdésben említett dokumentumokat, valamint azt, hogy a termék megfelel-e a Bizottság által a 8. cikk alapján elfogadott követelményeknek.

Amennyiben a dokumentumokat hiánytalannak találja, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel.

Amennyiben a dokumentumokat jóváhagyja, és a termék megfelel a követelményeknek, a nyilvántartásba vétel pedig az értékelési és ellenőrzési követelményeknek, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel. A felelős szerv a jóváhagyási eljárást a kérelem benyújtásának időpontjától számított négy hónapon belül lefolytatja.

Indokolás

A jelenlegi rendelet egyik legfőbb előnye a nagyfokú hitelessége, amelyet nem szabad azzal veszélyeztetni, hogy a rugalmasság kedvéért eltörlik az ökocímke odaítélését megelőző ellenőrzési és értékelési eljárásokat. Ezt eddig harmadik fél által végzett ellenőrzés biztosította.

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A terméket nyilvántartó, felelős szerv minden bejegyzésről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság összesített jegyzéket készít, amelyet rendszeresen frissít. A jegyzék nyilvánosan hozzáférhető.

(6) A terméket nyilvántartó, felelős szerv minden bejegyzésről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság összesített jegyzéket készít, amelyet rendszeresen frissít. A jegyzék nyilvánosan – különösen egy ökocímke tárgyú weboldalon, valamint a tagállami hatóságokon keresztül – hozzáférhető.

Indokolás

A fogyasztók számára biztosítani kell az ökocímkével rendelkező termékek listájának legegyszerűbb módon való elérését.

Az ökocímke elismertségét növelheti egy átlátható, látható és elérhető tájékoztatást nyújtó, felhasználóbarát honlap.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel.

7. Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel. Az ökocímkét feltünő helyen kell elhelyezni, valamint meg kell jelölnie a szóban forgó terméket akkor is, ha azt más termékekkel együtt vásárolják meg.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A 834/2007/EK rendelet követelményeit nem kielégítő akvakultúra-termékektől különböző feldolgozott élelmiszereken elhelyezett ökocímke mellett – ugyanazon a látómezőn belül – olyan kiegészítő jelzést is el kell helyezni, amely arról tájékoztat, hogy a címke csak a termék feldolgozásának, szállításának vagy csomagolásának környezetvédelmi teljesítményére utal.

törölve

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés a 834/2007/EK rendelet 24. cikkében előírt jelöléssel ellátott feldolgozott élelmiszerekre is alkalmazandó.

 

Indokolás

Lásd fent az élelmiszerek kérdését.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés - 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az általa rögzített bejegyzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár szúrópróbaszerű is lehet.

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az általa rögzített bejegyzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár szúrópróbaszerű is lehet. A Bizottság szavatolja, hogy a felelős szervek rendszeresen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezzenek. A tagállamok minden szükséges eszközzel ellátják a felelős szerveket ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtásához.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagymértékben függ a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott erőforrásoktól.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Kis- és középvállalkozások

 

A kis- és középvállalkozások védelme érdekében a Bizottság:

 

a) biztosítja, hogy az ökocímkerendszerről való tájékoztatást is a készülő európai kisvállalkozói intézkedéscsomag által létrehozandó tájékoztatási hivatalokra bízzák; valamint

 

b) előmozdítja a különböző címkézési rendszerek közelítését.

Indokolás

Nagyon fontos a KKV-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és ennek megfelelően törekedni kell azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közösségi ökocímke és a nemzeti ökocímke-rendszerek párhuzamos létezését a legjobb gyakorlatok kicserélése révén szavatolják. A közösségi ökocímkerendszer ezenkívül népszerűsítheti az ökocímkével ellátott termékeket a megfelelő nemzeti piacokon, és megkönnyítheti az ökocímkével ellátott termékek bejutását más tagállamok piacaira.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve népszerűsítik a közösségi ökocímke használatát a fogyasztókat, a gyártókat, a közbeszerzőket, a nagy- és kiskereskedőket, valamint a közvéleményt célzó felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését.

A Bizottság, atagállamok és a résztvevő vállalatok az EUÖB tagjaival együttműködve jelentős forrásokat különítenek el a közösségi ökocímke használatának népszerűsítéséhez, a fogyasztók, gyártók, a termelők, közbeszerzők, nagy- és kiskereskedők és a közvélemény, köztük az iskolák számára hozott felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, valamint az információknak a külön ökocímke-weboldalon való terjesztésével, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését, valamint a rendszer elterjedésének ösztönzésével, konkrétan ügyfélszolgálati szolgáltatások létrehozásával a piaci szereplők, elsősorban a kkv-k számára. Noha az ökocímkerendszer piaci hasznosítása továbbra is nemzeti hatáskörben marad, jobban figyelembe véve ezzel az egyes tagállamok fogyasztói preferenciáit, létre kell hozni egy közös marketing-szakértői csoportot azzal a céllal, hogy útmutatást és összehangolást biztosítsona legjobb gyakorlatok cseréjének előmozdítása céljából, és közösségi szinten konkrét cselekvési terveket dolgozzon ki.

 

Az állami szektort jobban bevonják az ökocímke-rendszer népszerűsítésébe, mind a Közösség környezetvédelmi céljainak elérése tekintetében példát mutató éllovasként, mind fogyasztóként. Ezért ha a közösségi intézmények és nemzeti hatóságok közbeszerzés útján olyan termékeket vásárolnak, amelyek tekintetében léteznek ökocímke-követelmények, úgy e termékeknek meg kell felelniük legalább a közösségi ökocímkerendszer követelményeinek.

Indokolás

A marketingkampányokat az egyes piacok sajátos igényeihez kell igazítani, hogy hatékonyabbak legyenek. A közbeszerzés nagyon hatékony eszköz lehet az ökocímkével ellátott termékek népszerűsítésében, nemcsak azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállam számára, hogy példát mutasson a fogyasztóknak, hanem azáltal is, hogy döntően fellendítheti a környezetbarát termékek iránti piaci keresletet.

A népszerűsítő tevékenységek keretében nemcsak tájékoztatási kampányokat kellene finanszírozni, hanem gyakorlati segítséget is kellene nyújtani azoknak a piaci szereplőknek, akik az ökocímke szerinti nyilvántartásba vételért kívánnak folyamodni.

Fontos, hogy valamennyi szereplő részt vegyen az európai uniós ökocímke népszerűsítésében.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A népszerűsítés a mind a 23 hivatalos nyelven elérhető ökocímke weboldalán, a Bizottság által szervezett uniós tájékoztató kampányon, illetve a tagállamokban terjesztett információs anyagokon keresztül kell, hogy megvalósuljon.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamoknak célkitűzéseket kell meghatározniuk az ökocímkével ellátott termékek közbeszerzés során történő beszerzésére vonatkozóan.

Indokolás

A figyelemfelkeltő intézkedések és a tájékoztató kampányok önmagukban nem elegendőek az ökocímke népszerűsítéséhez. A tagállamoknak célkitűzéseket kell megállapítaniuk az ilyen termékek közbeszerzés során történő beszerzésére vonatkozóan.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Kölcsönös szakértői értékelés

Az információk és legjobb gyakorlatok cseréje

Indokolás

Az illetékes szerveket ösztönözni kellene az együttműködésre.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 9. és a 10. cikk egységes alkalmazása érdekében a felelős szervek ellenőrzik egymás munkáját. A vizsgálatot megalapozott és átlátható értékelési kritériumok és előírások alapján folytatják le.

A rendelet és különösen a 9. és a 10. cikk egységes alkalmazása érdekében a felelős szervek rendszeres jelleggel, intézményesített keretek között megosztják egymással az információkat és a tapasztalatokat, és törekszenek az illetékes nemzeti szervek munkájának és szolgáltatásainak koordinálására.

Indokolás

Szükség van a felelős hatóságok közötti rendszeres és intézményesített tapasztalatcserére és együttműködésre annak érdekében, hogy az ökocímke használatának hatékonyságát növeljék, és a felülvizsgálati eljárások során a gyakorlati tapasztalatok alapján kerüljön sor a módosításokra.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Legkésőbb [a kihirdetéstől számított öt év – adja meg a pontos dátumot] napjáig a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára a közösségi ökocímkerendszer végrehajtásáról. A jelentésnek a rendszer esetleges felülvizsgálatára vonatkozó elemeket is tartalmaznia kell.

Legkésőbb [a kihirdetéstől számított öt év – adja meg a pontos dátumot] napjáig a Bizottság jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára a közösségi ökocímkerendszer végrehajtásáról, különös tekintettel a 12. cikk végrehajtására. A jelentésnek a munkatervben meghatározott célkitűzések terén elért eredményeket és a rendszer esetleges felülvizsgálatára vonatkozó elemeket is tartalmaznia kell.

Indokolás

Szorosan nyomon kell követni az ökocímke fejlődésének folyamatát, a források felhasználását és azt, hogy a célkitűzések teljesülnek-e vagy sem, valamint ennek okait.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) bekezdésében rögzített díjhatár emeléséről és módosíthatja a mellékleteket.

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) bekezdésében rögzített díjhatár módosításáról és módosíthatja a mellékleteket.

Indokolás

Lehetővé kell tenni a díj csökkentését is.

Módosítás                53

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 1 pont – 9 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

– egy adott termékcsoporton belül azon termékek elérhetőségének vizsgálata, amelyek nem tartalmaznak a 67/548/EGK irányelv, az 1999/45/EK irányelv vagy az 1278/2008/EK rendelet értelmében igen mérgező, mérgező, a környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy a reprodukciót károsító besorolású anyagokat, készítményeket vagy keverékeket, sem az 1907/2006/EK rendelet (REACH) 57. cikkében említett anyagokat.

Indokolás

A követelményeknek figyelembe kell venniük a helyettesítési elvet.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 1 pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A követelmények kidolgozásának szakaszában az előzetes jelentés véleményezés és hivatkozás céljából megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú weboldalán.

A követelmények kidolgozásának szakaszában az előzetes jelentés véleményezés és hivatkozás céljából megjelenik a Bizottság ökocímke tárgyú weboldalán, amely mind a 23 hivatalos nyelven elérhető kell, hogy legyen.

Indokolás

Minden tagállam vállalkozása számára elérhetővé kell tenni az emblémára vonatkozó információkat a hivatalos honlapon.

Módosítás                55

Rendeletre irányuló javaslat

I Melléklet – II rész – 2 bekezdés – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a piacon a környezetvédelem terén legjobban teljesítő termékek életciklusra vetített környezetvédelmi teljesítményén alapul, mégpedig – a lehetőségek határain belül – 10%-uk teljesítményszintjének megfelelően

– az elfogadás pillanatában a belső piacon a környezetvédelem terén legjobban teljesítő termékek életciklusra vetített környezetvédelmi teljesítményén alapul.

 

– a belső piacon az elfogadásuk pillanatában elérhető, a környezetvédelem terén legjobban teljesítő termékek bizonyos százalékos arányának felel meg. A pontos százalékarányt rugalmasan, eseti alapon, a termékkategóriától függően, általában 10–20% között kell meghatározni azzal a céllal, hogy a piacon a leginkább környezetbarát termékeket jutalmazzák és népszerűsítsék, valamint biztosítsák, hogy a fogyasztók kellő választási lehetőséggel rendelkezzenek az ökocímkével ellátott termékek tekintetében.

Indokolás

Fontos, hogy az ökocímke a további innováció ösztönzője maradjon.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 2 pont – 2 albekezdés – 2 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira épül, amelyeket a lehetőségekhez mérten a környezetvédelmi teljesítmény fő technikai mutatószámaiban kell kifejezni, és amelyek alkalmasak az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő értékelésre

a termékek környezeti hatásaira épül, amelyeket a lehetőségekhez mérten a környezetvédelmi teljesítmény fő technikai mutatószámaiban kell kifejezni, és amelyek alkalmasak az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő értékelésre;

Indokolás

Az, hogy egy adott termékcsoporton belül legjobban teljesítő termékek csupán 10%-át jutalmazzák, nem megfelelő minden termékcsoport vonatkozásában. Ezért az egyes termékcsoportokra vonatkozó követelmények meghatározása során az elérendő cél pontos szintjét 10–20% között kell megállapítani. A követelményeknek a termék által a környezetre gyakorolt valamennyi hatáson kell alapulniuk.

Módosítás                57

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – A rész – 2 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. Az ökocímke használatára vonatkozó konkrét szabályok a 178/2002/EK rendelet 2. cikkében meghatározott élelmiszer- és italtermékek, valamint a 834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszerek vonatkozásában.

 

A technikai jelentés a következőkre tér ki:

 

– a kiválasztott termékek vonatkozásában az ökocímke-követelmények kidolgozása valódi hozzáadott környezetvédelmi értéket teremt,

 

– az ökocímke figyelembe veszi a termék eljes életciklusát,

 

– a kiválasztott termék vonatkozásában az ökocímke használata nem zavarja össze a fogyasztókat az élelmiszerekre vonatkozó más címkékkel.

 

Amennyiben a követelményeket a 834/2007/EK rendelet hatálya alá tartozó élelmiszer- és italtermékekre vonatkozóan dolgozzák ki, a címke formáját és a címkén szereplő információt meg lehet változtatni a fogyasztók összezavarásának elkerülése érdekében.

Indokolás

További vizsgálatokra van szükség az élelmiszerek tekintetében a környezetvédelmi szempontok megvalósíthatóságával kapcsolatosan.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

I. melléklet - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felhasználói kézikönyv készül, amely az ökocímkerendszer követelményeivel kapcsolatban útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

Felhasználói kézikönyv készül, amely az ökocímkerendszer követelményeivel kapcsolatban útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére, és amelyet a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanak.

Megjegyzés: A Bizottság dokumentumsablonokat biztosít a bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek felhasználói kézikönyvéhez, valamint a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságok felhasználói kézikönyvéhez.

Megjegyzés: A Bizottság dokumentumsablonokat biztosít a bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek felhasználói kézikönyvéhez, valamint a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságok felhasználói kézikönyvéhez, amelyeket a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanak.

Indokolás

A felhasználói kézikönyv és a dokumentumsablonok lefordítása meg fogja könnyíteni a kérelmezési eljárást, amelynek a vállalkozásokat az ökocímke megszerzéséhez alá kell vetni.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – B a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(Ba.) Ba) A KÖVETELMÉNYEK NEM LÉNYEGI FELÜLVIZSGÁLATÁRA VONATKOZÓ RÖVIDÍTETT ELJÁRÁS

 

A Bizottság jelentést készít, amely az alábbiakat tartalmazza:

 

- indokolás, amely magyarázatot ad arra, hogy miért nincs szükség a követelmények teljes felülvizsgálatára, és miért elégséges a követelmények és követelményszintjük puszta frissítése,

 

- a követelmények meghatározásához felhasznált korábbi piaci adatok frissítését tartalmazó technikai rész,

 

- felülvizsgált követelménytervezetre irányuló javaslat,

 

- az általános környezetvédelmi teljesítmény számszerűsített értéke, amely a felülvizsgált követelmények alkalmazásával a piac átlagos termékeinek környezetvédelmi teljesítményével összehasonlításban, összességében elérhető,

 

- felülvizsgált kézikönyv az ökocímke lehetséges használóinak és a felelős szerveknek és valamint

 

- felülvizsgált felhasználói kézikönyv a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

 

A jelentés és a követelménytervezet javaslata nyilvános konzultációra bocsátás, illetve véleményezés céljából két hónapos időszakra a Bizottság ökocímke tárgyú weboldalára kerül.

 

A nyilvános konzultáció során beérkezett összes észrevételre válaszolni kell, feltüntetve a helybenhagyás, illetve az elutasítás tényét és indokait.

 

Ha a nyilvános konzultációs időszak során nem indítványoznak módosítást, illetve a tagállamok nem támasztanak igényt további nyílt munkacsoporti egyeztetésre, a Bizottság a 8. cikk alapján elfogadhatja a követelményrendszert.

 

A tagállamok bármelyikének kérésére nyílt munkacsoporti egyeztetést kell tartani a követelménytervezet tárgyában az összes érdekelt fél, köztük a felelős szervek, az ágazat, ezen belül a kis- és középvállalkozások, a szakszervezetek, a nagykereskedők, az importőrök, a környezet- és fogyasztóvédelmi szervezetek képviselőinek részvételével. Az egyeztetéseken a Bizottság szintén részt vesz.

 

Ha a nyilvános konzultációs időszak vagy a munkacsoporti egyeztetés során nem indítványoznak módosítást, a Bizottság a 8. cikknek megfelelően elfogadhatja a követelményrendszert.

Indokolás

Indokolás: Az ökocímke sikerének egyik legfontosabb eleme az lenne, hogy a követelmények egy adott elemét érintő nem lényegi változás esetén a követelményeket rövid időn belül frissíteni lehessen.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ökocímkén szereplő feliratot az egyes tagállamok felelős szervei határozzák meg az adott tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, oly módon, hogy a felirat szövege megegyezzen az angol nyelvű eredetivel.


INDOKOLÁS

Az ökocímke olyan önkéntesen alkalmazható jelölés, amely a hatékony, és „teljes életciklusuk során” korlátozott környezeti hatású termékek európai szintű elterjedését szándékozik támogatni.

Ennek érdekében „követelményeknek” nevezett ökológiai minőségi előírásokat dolgoztak ki minden egyes termékkategória esetében. Jelenleg 26 termékkategória és 622 engedély van, illetve több mint 3000 termék és szolgáltatás (mosószerek, papír, ruhaneműk, köztük cipők és szövetek, idegenforgalom, kempingek) viseli az ökocímkét.

Ez a jelölés, vagyis a virágembléma ösztönzőként szolgálhat, amely az azt viselő termékek környezeti követelményeinek folyamatos frissítése révén állandó erőfeszítésre készteti a vállalkozásokat, ami révén a piacon levő termékek környezeti minőségi előírásai összességében is szigorodnak.

Az ökocímkerendszerről szóló rendelet, az Emas-rendelet (COM(2008)0402) és a környezetbarát tervezésről szóló rendelet (COM(2008)0399) módosítása, valamint az „Európai cselekvési terv a fenntartható termelésért és fogyasztásért” révén, továbbá szorosan kapcsolódva a „Környezetbarát közbeszerzések” című közleményhez (COM (2008)408), az Európai Unió támogatni kívánja egy önkéntes integrált rendszer fejlődését, amely arra készteti a vállalkozásokat, hogy magasabb energiahatékonysági és környezetvédelmi mutatók elérése révén tökéletesítsék termékeiket.

Az ökocímkével kapcsolatban egymásnak ellentmondó jelzések érkeznek a piacról. A tanúsítvány mintegy tíz éves működésének tanulságai szerint határozott fellépésre van szükség a rendszer egyes problémáinak megoldása érdekében.

Egyrészt egyre több piaci szereplő használja az ökicímkerendszert a legkülönfélébb ágazatokban. A piaci szereplők felismerik a független és a piaci szereplők környezetvédelem terén tanúsított társadalmi szerepvállalására érzékeny fogyasztók által értékelt tanúsítvány hozzáadott értékét.

Az ökocímke európai szintű használatának lehetősége továbbá többletértéket hordoz, amit számos vállalkozás elismer és igényel.

Másrészt viszont sokan panaszkodnak arra, hogy a jelölést nem nagyon ismeri a nagyközönség, és hogy a többi európai jelöléstől eltérően gyakran nem vesznek tudomást létezéséről vagy nem ismerik jelentését, és így nem ismerik azokat a környezeti jellemzőket sem, amelyeket a jelölés előtérbe kíván helyezni. Valóban, a hasonló szerepű nemzeti jelölésekkel összehasonlítva egyértelmű, hogy az európai jelölés kevésbé elterjedt és ismert.

A piaci szereplők és a nem kormányzati szervezetek továbbá arra panaszkodnak, hogy túl sok idő szükséges a követelmények jóváhagyásához (egyes esetekben több mint 4 év is lehet), és hogy hasonló termékkategóriák esetében különböző követelményeket határoztak meg.

Végül meg kell jegyezni, hogy korlátozott az együttműködés a nemzeti szinten működő hasonló jelölési rendszerekkel, amelyek esetenként különböző paramétereket írnak elő ugyanazon fajta termék esetében, és ismertebbek és elismertebbek az európai jelölésnél.

E problémák kezelése érdekében a Bizottság újabb rendeletre irányuló javaslatot nyújtott be, amellyel nagyrészt egyetértek.

Számos módosítás vonatkozik a kritériumok jóváhagyására, és egy új címke-odaítélési rendszerre.

A korábbi rendszert, amely egy szerződés megkötését feltételezte az illetékes szervezet és a piaci szereplő között, egy regisztrációs rendszer váltja fel.

Számos rendelkezést tartalmaz a nemzeti tanúsítási rendszerekkel való együttműködés javítása érdekében is.

Végül a többszintű megközelítés elősegítése érdekében számos intézmény – a Bizottság, a tagállamok és az ágazat piaci szereplői – számára lehetővé teszik, hogy vezető szerepet vállaljanak a kritériumok kialakításában és kidolgozásában.

A Bizottság javaslata számos új termékkategóriát is bevezet, például a feldolgozott élelmiszerekét, valamint a halászati és akvakultúra-termékekét.

Az előadó javaslatai

Néhány módosítást azonban tennék a javaslatban, három fő csapás mentén:

- meg kell őrizni a fogyasztók bizalmát az ökocímke által képviselt szigorú környezetvédelmi minőségi előírásokban;

- növelni kell az ökocímke elterjedtségét: kampányokat kell folytatni a fogyasztók tájékoztatása érdekében, ugyanakkor növelni kell a címkézhető termékkategóriák számát;

- biztosítani kell, hogy a kritériumok jóváhagyási eljárása lépést tartson a korral és a piacon levő termékek innovációjának szintjével. Az eljárásnak minden esetben továbbra is biztosítania kell a környezetvédelem magas szintjét és az ágazat valamennyi piaci szereplője és az érdekelt felek bevonását.

Törölni kívánom a feldolgozott élelmiszerekre, valamint a halászati és akvakultúra-termékekre történő hivatkozást. Úgy vélem, hogy nem kell megkülönböztetetten kezelni a termékek e kategóriáját, és még kevésbé érzem indokoltnak eltérő bánásmódot biztosítani a feldolgozott és nem feldolgozott élelmiszerek számára. Figyelmet kell fordítani a biotermékekkel való összetévesztés kockázatára is.

Ezen okok miatt a szakértőkre bíznám annak eldöntését, hogy egy termékcsoport vagy egy adott élelmiszerfajta megkaphatja-e az ökocímkét. Úgy vélem, hogy csak technológiai alapon lehet eldönteni, hogy egy élelmiszeripari termék teljes életciklusa megfelel-e a környezetvédelmi előírásoknak.

Az új eljárás kapcsán alapvető fontosságúnak tartom annak tisztázását, hogy egy új termék regisztrációját az ökocímkerendszerbe meg kell előznie egy tényleges vizsgálatnak az előírások teljesülését illetően, amely nem csupán a dokumentumok ellenőrzésére terjed ki. Ezért ismét beillesztettem egy módosítást az ökocímke használatának engedélyezését megelőzően elvégzendő előzetes ellenőrzésről.

Mivel a jelölés önkéntes, és a fogyasztóknak nagy elvárásaik vannak az ökocímke „virágával” jelzett termékek minőségével kapcsolatban, beillesztettem egy arra vonatkozó tiltást, hogy olyan termékek ne kaphassák meg az ökocímkét, amelyek a fogyasztók egészségére vagy a környezetre nézve veszélyes anyagokat tartalmaznak.

Fontosnak tartom, hogy az ökocímkerendszer hitelességének megőrzése érdekében a címkézett termékek esetében továbbra is érvényesüljön a fogyasztók egészsége és a környezet megóvásának általános alapelve.

Mindazonáltal tisztában lévén azzal, hogy ez a tiltás korlátozhatja az ökocímkerendszer kiterjesztését további termékkategóriákra, lehetővé teszem, hogy a Bizottság egyes termékkategóriák esetében, indokolt esetben komitológiai eljárással, kivételt tegyen ezen alapelv alól.

Továbbá, mivel az európai szabályozási keret – REACH, GHS stb. – egyre inkább az állatkísérletek korlátozására ösztönöz, úgy vélem, hogy ennek az alapelvnek helyet kell kapnia az önkéntes ökocímkerendszerben, amely a környezetvédelmi szempontból legjobb választást jelentő terméket tanúsítja és minősíti.

A kritériumok jóváhagyási eljárását illetően az adott termékkategóriákban, számos piaci szereplő arról panaszkodik, hogy rendkívül sokáig tart a kritériumok jóváhagyási eljárása, viszont a jóváhagyást követően gyorsan elévülnek a piac változásaival összevetve.

E témakörben két módosítást javaslok:

A kritériumok jóváhagyása terén jelentkező késedelem csökkentése érdekében hasznosnak tartanám egy, a vizsgálat megkezdésétől számított legfeljebb 180 napos határidő bevezetését, amelyen belül a Bizottságnak döntenie kell a jóváhagyásról.

Beillesztettem egy egyszerűsített és lerövidített felülvizsgálati eljárást is a kritériumok nem lényegbevágó módosítása esetén: lásd az új 1 Ba mellékletet.

A rendelet 12. cikke szerinti népszerűsítési tevékenység keretében jobb tájékoztatást kell nyújtani a fogyasztóknak, és tájékoztató kampányokat kell indítani, ugyanakkor az európai alapokat is fel kell használni a vállalkozások részére az egyes termékkategóriák regisztrációjának gyakorlati módjairól nyújtott tanácsadási tevékenységekre.

Végül fontosnak tartom, hogy nagy figyelmet fordítsunk a kkv-kra, amelyeknek gyakorlati segítséget kell nyújtani az ökocímke jelölés megismerésében, és lehetővé kell tenni számukra, hogy részt vehessenek a kritériumok meghatározásának folyamatában, figyelembe véve speciális igényeiket is.

Végül úgy vélem, hogy az ökocímke rendkívül hasznos eszköz az európai termékek környezetbarátabbá tétele, valamint a kutatás és a műszaki innováció ösztönzése terén.

A kihívást az jelenti, hogy megbízható paramétereket dolgozzunk ki, amelyek figyelembe veszik a termék vagy a szolgáltatás környezeti jellemzőit, azok egész életciklusa során. A termékek egész életciklusán átívelő kiválóság gyakorlati biztosítása és a fogyasztóknak az ökocímkébe vetett bizalmának megőrzése érdekében megbízható és megcáfolhatatlan kritériumok kidolgozására van szükség.


VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (22.1.2009)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

A vélemény előadója: Nikolaos Vakalis

RÖVID INDOKOLÁS

Tartalom és cél

Az alábbiakban módosított javaslatnak az a célja, hogy egy ökocímkének – egy kiválósági címkének – a legjobb teljesítményt nyújtó termékek és szolgáltatások számára, környezeti kritériumok alapján történő odaítélésével a környezetbarát termékek és szolgáltatások irányába terelje a fogyasztókat. A gyártók az ökocímke logóját (EU-virág) marketingeszközként használhatják fel e termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. A rendelet a közösségi ökocímke módosított odaítélési rendszeréről szóló 1980/2000/EK rendelet helyébe lép; ennek problémája a címke gyenge ismertsége és az ipar általi gyenge elfogadottsága, ami a túlzottan bürokratikus folyamatokból és igazgatásból fakad.

Az ITRE bizottság számára fontos szempontok

Az EU ökocímkerendszeréről szóló rendelet felülvizsgálata alkalmas lehet arra, hogy pozitív hatást fejtsen ki az energiahatékonyságra és az ipar versenyképességére az EU-n belül.

Először is, az EU ökocímkerendszerének felülvizsgálata a kritériumok megszabásának jobb rendszerét határozza meg, és ezen fog múlni, hogy az EU korszerű és nagyra törő, ám elérhető energiahatékonysági szabványokkal élen fog-e járni.

Másodszor, a rendszer átdolgozása alkalmas arra, hogy további lehetőségekhez juttassa a vállalkozásokat. A belső piacon hatékony marketingeszközként használhatják az EU-virágot, egyben hozzájárulva ezzel a környezeti fenntarthatósághoz, és kedvezőbb helyzetet teremtve a fogyasztók számára, akik egyre nagyobb mértékben keresik a környezetbarátabb termékeket és szolgáltatásokat.

A jelenlegi rendelettel sajnálatos módon nem sikerült kielégítő eredményeket elérni. Az előadó ezért annak biztosítására törekszik, hogy a vállalkozásokat az önkéntes rendszerben való részvételre biztató, erőteljesebb ösztönzőket teremtsenek, és hogy elkerüljék az iparra nehezedő szükségtelen pénzügyi és adminisztratív terheket, anélkül, hogy ez kárára válna a rendszer hitelességének.

Az előadó különösen a fenti kérdéseket figyelembe véve a javasolt rendelet következő elemeit igyekszik javítani.

Az élelmiszerek kívül tartása a rendelet hatályán

A felülvizsgált rendelet a feldolgozott élelmiszerek bevonását szorgalmazza, oly módon, hogy az ökocímke odaítélésének kritériumai csak azok feldolgozására, szállítására és csomagolására vonatkoznának. Ez súlyos következetlenséghez vezetne, és elbizonytalanítaná a fogyasztókat.

Először is, a rendelet élelmiszertermékek egy korlátozott körére való javasolt alkalmazása (feldolgozott élelmiszerek, halászati és akvakultúra-termékek) az élelmiszerek önkényes megkülönböztetéséhez vezetne. Másodszor, a kizárólag az élelmiszertermékek töredékének feldolgozására, szállítására és csomagolására irányuló vizsgálat sértené az életcikluson alapuló megközelítést, és az élelmiszertermékek életciklusának éppen azt a szakaszát hanyagolná el, amely a legnagyobb hatással van a környezetre, vagyis a termelést és a fogyasztást. Harmadszor, ez a bioélelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályokkal való kavarodáshoz vezethetne. Az előadó ezért azt javasolja, hogy az élelmiszertermékek címkézési követelményeivel kapcsolatban uniós szinten külön folyjon a munka, az élelmiszerekre vonatkozó meglévő uniós jogszabályokkal összhangban.

A kritériumok megszabása tekintetében az életcikluson alapuló világos megközelítés hangsúlyozása

A kritériumok kidolgozása során a termékek teljes életciklusát figyelembe kell venni annak érdekében, hogy valódi tartalommal bíró ökokövetelményeket alakítsanak ki, amelyek lehetővé teszik a fogyasztók fenntarthatóbb fogyasztás irányába, illetve az ipar fenntarthatóbb termelési minták irányába történő terelését.

Az uniós ökocímke felismerésének javítása

A legszembeszökőbb probléma az, hogy az uniós fogyasztók nem ismerik fel az ökocímkét. Ezért mindennél fontosabb a fogyasztók és a gyártók tudatosságának növelése. A szubszidiaritás elvének figyelembevételével az ökocímke népszerűsítésének feladata a tagállamokra hárul. Bizonyos útmutatás azonban uniós szinten is adható az ökocímke népszerűsítésével kapcsolatos kölcsönös tanulás folyamatába való bekapcsolódáshoz, különös tekintettel arra, hogy a nemzeti ökocímkék egyes tagállamokban nagyon sikeresek. Az állami szektor továbbá fontos szerepet játszhat az ökocímkék népszerűsítésében azzal, hogy ezeket a közbeszerzési eljárásokban figyelembe veszi.

Mivel a népszerűsítő tevékenységekhez megfelelő finanszírozásra van szükség, a nyilvántartásba vételi díjakból származó bevételek egy részét az ökocímke népszerűsítésébe kellene befektetni. Ez hatékonyabbá fogja tenni a rendszert mint marketingeszközt, és több gyártó számára teszi vonzóvá felhasználását – ami pedig további nyilvántartásba vételi díjakat fog kitermelni.

Nyilvántartásba vételi díjak

Az előadó üdvözli a felelős szervek által az ökocímke-használókra kiszabott jelenlegi éves díjak eltörlésére irányuló javaslatot, amely jelentős lépés a rendszer kevésbé bürokratikus szervezése és a vállalatokra nehezedő adminisztratív teher csökkentése irányába. A nyilvántartásba vétel feldolgozása érdekében egy legfeljebb 1000 EUR összegű díjat javasol, az egyes vállalkozások nagyságával arányosan, ugyanakkor azt javasolja, hogy a tagállamoknak – a rendszer népszerűsítését célzó intézkedésként – legyen lehetőségük arra, hogy semmilyen díjat ne számítsanak fel.

A piacfelügyelet erősítése

A piacfelügyeletet erősíteni kell, különösen a közös piacon belüli egyenlő feltételek szavatolása érdekében. Ezért gondoskodni kell arról, hogy az egyes tagállamokban rendelkezésre álljanak a szükséges erőforrások a piacfelügyelet biztosításához.

Átlátható és megkülönböztetésmentes nyilvántartásba vétel

Az uniós és a harmadik országbeli gyártók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni az ökocímke használatának nyilvántartásba vételére. Ez azt jelenti, hogy azok a gyártók, akik alkalmazni kívánják az ökocímkét, bármely tagállamban nyilvántartásba vetethetik magukat, ahol a terméket forgalomba hozzák. Meghatározott rendelkezések hivatottak a nyilvántartásba vétel átláthatóságának növelésére és a fogyasztók lehetséges elbizonytalanításának elkerülésére.

A termékcsoportok gyors bővülése

A rendeletnek olyan rendszert kell létrehoznia, amely több termékcsoport esetében lehetővé teszi a kritériumok gyors kialakítását. A termékcsoportok korlátozott mennyisége nyilvánvalóan akadályozta az ökocímke mint marketingeszköz szélesebb körű hatását. A termékcsoportok számának bővítése így több cég számára fogja lehetővé tenni a részvételt a rendszerben.

E célból munkavégzési tervet kell létrehozni, és e munkavégzési terv végrehajtása tekintetében határidőket kell megszabni.

Az előadó ezen felül intézkedéseket javasol annak biztosítása céljából, hogy a kritériumok tudományos elveken alapuljanak, és hogy biztosított legyen a részt vevő érdekelt felek alkalmassága.

MÓDOSÍTÁSOK

Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A közösségi ökocímke-rendelet hatályának kiterjesztésével megakadályozható a különböző egyéb ökocímkézési rendszerek elterjedése, és nőhet a környezetvédelmi teljesítmény azokban az ágazatokban, ahol a környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói választást befolyásoló tényező. A világos elkülönítés érdekében azonban e rendelet hatályát egyeztetni kell az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályával.

(3) A közösségi ökocímke-rendelet hatályának kiterjesztésével megakadályozható a különböző egyéb ökocímkézési rendszerek elterjedése, és nőhet a környezetvédelmi teljesítmény azokban az ágazatokban, ahol a környezetre gyakorolt hatás a fogyasztói választást befolyásoló tényező. Az élelmiszertermékeket azonban – sajátosságaikra tekintettel – ki kell zárni e rendelet hatálya alól. A Bizottságnak valamennyi érdekelt féllel – köztük a tudományos közösséggel, a civil társadalommal és az iparral – együtt kell működnie a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozásának megkönnyítése érdekében, amely a termék teljes életciklusát felöleli, figyelembe véve az élelmiszer sajátosságait az egészség és a táplálkozás szempontjából, és tekintettel a meglévő jogszabályokra és a jogszabályok alakulására az Európai Unió egészében.

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az Európai Bizottság fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó szakpolitikájának, amely az előállítás és a fogyasztás környezet- és egészségkárosító, a természeti erőforrásokat kimerítő hatásainak csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, ezért a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk.

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az Európai Bizottság fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó szakpolitikájának, amely az előállítás és a fogyasztás környezet- és egészségkárosító, a természeti erőforrásokat kimerítő hatásainak csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, és a legújabb technológiai fejlődést figyelembe vevő tudományos bizonyítékokon kell alapulniuk. Az említett követelményeknek piacorientáltnak kell lenniük, és a termékek teljes életciklusuk alatt kifejtett, legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk.

Indokolás

Azoknak a kritériumoknak, amelyeket a termékeknek az ökocímke viseléséhez teljesíteniük kell, hitelesnek kell lenniük. Ez csak akkor lehet így, ha ezek megbízható tudományos alapokon nyugszanak, és rendszeresen figyelembe veszik a legfrissebb technológiai fejleményeket. Ezeknek a kritériumoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a termék (áru vagy szolgáltatás) teljes életciklusa alatt elfogyasztott összes erőforrást, és a termék teljes életciklusához kötődő összes környezeti és egészségügyi következményt.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A közösségi ökocímkerendszernek a különböző biztonsági értékelési módok elkerülése érdekében figyelembe kell vennie a meglévő közösségi jogszabályokat.

Indokolás

Az ökocímke-rendelet nem vezethet ahhoz, hogy az Európai Unióban különböző megközelítéseket alkalmazzanak a vegyi anyagok biztonsági értékelése, kezelése és használata tekintetében, amelyekre jelenleg a REACH, valamint az osztályozásról és címkézésről szóló irányelv vonatkozik. A meglévő jogszabályoknak kell továbbra is érvényesülniük.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A közösségi ökocímkerendszer egyszerűsítéséhez és az ökocímke használatával járó adminisztratív terhek csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és ellenőrzési eljárásokat nyilvántartási rendszerrel kell felváltani.

(6) A közösségi ökocímkerendszer egyszerűsítéséhez és az ökocímke használatával járó adminisztratív terhek csökkentéséhez a jelenlegi értékelési és ellenőrzési eljárásokat egy harmonizált nyilvántartási rendszerbe kell foglalni, amelyet valamennyi tagállamban és felelős szervnél alkalmazni kell.

Indokolás

Fontos, hogy a nyilvántartási rendszer kiegészítse az értékelési és ellenőrzési eljárásokat, hogy a rendszer hitelessége ne essen a rugalmasság áldozatául.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Annak érdekében, hogy e rendelet jövőbeni felülvizsgálatai alkalmával a közösségi ökocímkerendszer alkalmazása megerősödjön, mindenképpen át kell térni a legjobb teljesítményű termékek 10%-os követelményéről a termékcsoportok osztályozási rendszerének bevezetésére, a fenntartható fogyasztói döntések elősegítése, valamint annak érdekében, hogy a gyártók folyamatos ösztönzést kapjanak kínálatuk javítására.

Indokolás

A közösségi ökocímke alkalmazásának tényleges elterjesztése szempontjából a „legjobb 10% rendszere” nem tűnik elég hatékonynak. Minden termékcsoport minden egyes terméke számára biztosítani kell annak lehetőségét, hogy pályázzon a címkére , azt a terméken feltüntesse, illetve az osztályozási rendszernek megfelelően az „A”, „B” vagy a „C” jelzéssel jelezze a környezeti teljesítményt.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó eljárás egyszerűsödésével indokolt rendelkezni az ökocímke használatának feltételeiről, és azok teljesítése érdekében elő kell írni a felelős szervek számára a hitelesítést, melynek eredményeitől függően az ökocímke használata akár el is utasítható. Indokolt követelmény továbbá a tagállamokkal szemben, hogy határozzanak meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen rendeletben foglaltak sérülnének, illetve biztosítsák azok végrehajtását.

(8) Az ökocímke-használatra vonatkozó eljárás egyszerűsödésével indokolt rendelkezni az ökocímke használatának feltételeiről, és azok teljesítése érdekében elő kell írni a felelős szervek számára a hitelesítést, melynek eredményeitől függően az ökocímke használata akár el is utasítható. Indokolt követelmény továbbá a tagállamokkal szemben, hogy határozzanak meg szankciókat arra az esetre, ha az ezen rendeletben foglaltak sérülnének, illetve biztosítsák azok végrehajtását. A tagállamoknak e célból szavatolniuk kell valamennyi szükséges pénzügyi eszköz és emberi erőforrás biztosítását a felelős szervek számára.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagymértékben függ a tagállamok által a rendelkezésükre bocsátott erőforrásoktól.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

(9) Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, valamint arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor. A nyilvántartásba vételi kérelem tekintetében e rendelet alapján felszámított esetleges díjakból származó bevételeket elsősorban marketingcélokra kell fordítani.

Indokolás

Világos, hogy a jelenlegi rendszer egyik fő hiányossága a fogyasztói tudatosság gyenge marketing miatti hiánya. Ezért fontos, hogy e célra jelentős összegű pénzügyi forrásokat fordítsanak. Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni a nyilvánosság tájékoztatásáról, valamint arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A közösségi ökocímkerendszernek az eltérő megközelítések és a vállalkozásokat terhelő adminisztratív terhek növelésének elkerülése érdekében figyelembe kell vennie a meglévő közösségi jogszabályokat. Ezért növelni kell a szinergiát a különböző termékekkel kapcsolatos politikai eszközök között, ezzel biztosítva a követelmények megjelenésének harmonizált keretrendszerét.

Indokolás

Mivel az ökocímke csak egy alkotóeleme a fenntartható termelést és fogyasztást célzó cselekvési tervnek, nagyon fontos, hogy biztosított legyen a szinergia a terv többi intézkedésével.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) Mivel a kisvállalkozásoknak gyakran nagyobb nehézségeket okoz az új rendelkezésekhez és szabályokhoz való igazodás, ezért az ökocímkéről való tájékoztatás feladatát is a készülő európai kisvállalkozói intézkedéscsomag által létrehozandó tájékoztatási hivatalokra kell bízni.

Indokolás

A kkv-k dolgának megkönnyítése érdekében fontos kapcsolatokat létrehozni az ökocímkerendszer és az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag között.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) Mivel a különböző ökocímkerendszerek mindig többlet munkával járnak – különösen a kisvállalkozások számára –, a Bizottságnak tevékenyen közre kell működnie a különböző rendszerek közelítésében,

Indokolás

Nagyon fontos a kkv-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és törekedni kell azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit.

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit, valamint létre kell hozni egy hivatalos uniós honlapot, amely a fogyasztók tájékoztatása céljából összegyűjt minden, az ökocímkézéssel kapcsolatos uniós információt és gyakorlatot. E párhuzamos rendszerek a legjobb gyakorlatok kicserélésével mindkét címke szempontjából előnyös helyzetet kell teremtsenek. A közösségi ökocímkerendszernek ezenfelül népszerűsítenie kell az ökocímkével ellátott termékeket a nemzeti piacokon, és meg kell könnyítenie az ökocímkével ellátott termékek bejutását más tagállamok piacaira.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett élelmiszertermékek tekintetében ez a rendelet csak a feldolgozott élelmiszerekre, valamint a halászati és az akvakultúra-termékekre alkalmazandó.

Ez a rendelet a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke értelmében vett élelmiszertermékekre nem alkalmazandó.

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Minden tagállam biztosítja az e rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős szerv vagy szervek) kijelölését és működését. Ha párhuzamosan több felelős szerv is működik, a tagállam meghatározza azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó koordinációs követelményeket.

1. Minden tagállam biztosítja az e rendeletben előírtak végrehajtásáért felelős szerv vagy szervek (a továbbiakban: felelős szerv vagy szervek) kijelölését és működését, azok megfelelő anyagi eszközökkel és munkaerővel való ellátása révén. Ha párhuzamosan több felelős szerv is működik, a tagállam meghatározza azok hatáskörét és a rájuk vonatkozó koordinációs követelményeket.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagyban függ a tagállamok által számukra biztosított forrásoktól.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A környezetvédelmi teljesítmény meghatározásához a környezetvédelem terén a közösségi piacon legjobban teljesítő termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez meg kell vizsgálni a termékek életciklusa során a környezetet érintő legsúlyosabb hatásokat, különösen az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint a veszélyes anyagok használatát, illetve kibocsátását.

2. A környezetvédelmi teljesítmény meghatározásához a környezetvédelem terén a közösségi piacon legjobban teljesítő termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez a termékek teljes életciklusa során a környezetet érintő legsúlyosabb, tudományosan bizonyított hatásokat kell megvizsgálni, amelyek magukban foglalhatják az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint a közösségi jogszabályokban meghatározott, a környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyagok használatát, illetve kibocsátását. A különböző termékcsoportokra alkalmazandó meglévő ökocímke-követelményeket az e cikkben körvonalazott, életcikluson alapuló megközelítéssel való teljes összhang érdekében ….* múlva felül kell vizsgálni.

* e rendelet elfogadást követő 18 hónap.

Indokolás

A legtöbb esetben a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi ökocímke-követelmények nem tükrözik az e cikkben szereplő, valós életciklus-megközelítést. Emellett a (4) preambulumbekezdés előírása szerint a követelményeket a termék legfontosabb környezeti jellemzőire kell korlátozni. Ennél fogva a Bizottságnak a legsürgősebben felül kell vizsgálnia a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi követelményeket annak biztosítására, hogy azok összhangban legyenek ezekkel a megközelítésekkel és elvekkel. A meglévő jogszabályok, mint a REACH, megfelelő kockázatkezelést biztosítanak a vegyi anyagok tekintetében, és céljuk többek között azok környezeti hatásainak csökkentése.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az ökocímke-követelmények rögzítik azokat a környezetvédelmi előírásokat, amelyeket egy adott terméknek teljesítenie kell az ökocímke engedélyezett használatához.

3. Az ökocímke-követelmények rögzítik azokat a környezetvédelmi előírásokat, amelyeket egy adott terméknek teljes életciklusa alatt teljesítenie kell az ökocímke engedélyezett használatához, figyelembe véve a legfrissebb technológiai fejleményeket, valamint az előírások ésszerű időn belüli teljesítéséhez szükséges kiigazítások műszaki és gazdasági megvalósíthatóságát.

Indokolás

Azoknak a kritériumoknak, amelyeket a termékeknek az ökocímke viseléséhez teljesíteniük kell, hitelesnek kell lenniük. Ez csak akkor lehet így, ha ezek megbízható tudományos alapokon nyugszanak, és ha ezek rendszeresen figyelembe veszik a legfrissebb technológiai fejleményeket. Ezeknek a kritériumoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a termék (áru vagy szolgáltatás) teljes életciklusa alatt elfogyasztott összes erőforrást, és a termék teljes életciklusához kötődő összes környezeti és egészségügyi következményt.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények építenek más környezetvédelmi címkerendszerek követelményeire is, ha egy adott termékcsoportban már léteznek.

6. Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények a szinergia növelése érdekében építenek más környezetvédelmi címkerendszerek követelményeire is, ha egy adott termékcsoportban már léteznek. A címkézésre vonatkozó meglévő közösségi jogszabályok hatálya alá tartozó termékek esetében az ökocímke-kritériumoknak mindig meg kell felelniük a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek.

Indokolás

Az ökocímke egy kiválósági díj. Következésképpen – jóllehet, kívánatos a szükségtelen adminisztratív terhek elkerülése a meglévő jogszabályok keretében már rögzített kritériumok figyelembevételével – az is fontos, hogy ezek a kritériumok megfeleljenek a legszigorúbb környezeti követelményeknek.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok, a felelős szervek és egyéb érdekeltek szintén kezdeményezhetik az ökocímke-használat követelményeinek kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve az ez irányú törekvések élére állhatnak, miután egyeztettek az EUÖB-vel.

A tagállamok, a felelős szervek és egyéb érdekeltek semlegességről, objektivitásról és az iparra irányuló kiegyensúlyozott szemléletről tanúbizonyságot téve szintén kezdeményezhetik az ökocímke-használat követelményeinek kidolgozását vagy felülvizsgálatát, illetve az ez irányú törekvések élére állhatnak, miután egyeztettek az EUÖB-vel.

Indokolás

Az ökocímke-kritériumoknak kellően piacorientáltnak kell lenniük ahhoz, hogy sikerüljön a közösségi piacon a legjobb környezeti teljesítményű termékek és szolgáltatások elterjesztése. Ez tisztességes és átlátható eljárással érhető el, amelybe minden érdekelt felet bevonnak, és amely figyelembe veszi az ipar nézeteit.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az akvakultúra-termékektől különböző feldolgozott élelmiszerek esetében a kidolgozott követelmények csak a feldolgozásra, a szállításra és a csomagolásra vonatkozhatnak.

törölve

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

A munkaterv

 

1. A Bizottság e rendelet hatálybalépése után az EUÖB-vel folytatott előzetes konzultációt követően egy éven belül elkészíti és közzéteszi a közösségi ökocímkére vonatkozó munkatervet.

 

2. A munkaterv tartalmazza az ökocímkerendszer kidolgozásának stratégiáját, valamint a közösségi fellépés szempontjából prioritásnak minősülő termékek nem kimerítő felsorolását.

 

3. A munkatervet bizonyos időszakonként felülvizsgálják.

Indokolás

A munkaterv meg fogja könnyíteni a Bizottság együttműködését az EUÖB-vel, ugyanakkor biztosítani fogja a stratégiai döntéshozatalt és tervezést.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. A Bizottság az EUÖB-vel történő egyeztetést követően intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportok konkrét ökocímke-követelményeinek meghatározásához.

1. A Bizottság intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportok konkrét ökocímke-követelményeinek meghatározásához.

 

Az ökocímke-követelmények tervezetét az I. mellékletben megállapított eljárással összhangban, a 7a. cikkben említett munkaterv figyelembevételével dolgozzák ki. A javasolt követelményeket tartalmazó dokumentumról konzultálni kell az EUÖB-vel, legkésőbb három hónappal azt követően, hogy az I. melléklet A. részének 3. pontjában említett zárójelentést benyújtották a Bizottságnak. A Bizottság indokolással és dokumentumokkal támasztja alá a zárójelentésben benyújtott követelményekben elvégzett változtatások alapjául szolgáló érvelést.

 

A Bizottság legkésőbb három hónappal az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően javaslatot nyújt be a 16. cikk alapján létrehozott bizottságnak az ökocímke-követelményekről, és ezt követően intézkedéseket fogad el az egyes termékcsoportokra vonatkozó konkrét ökocímke-követelmények megállapítása érdekében. A Bizottság figyelembe veszi az EUÖB észrevételeit, és indokolással és dokumentumokkal támasztja alá az EUÖB-vel folytatott konzultációt követően a javaslatban elvégzett változtatások alapjául szolgáló érvelést.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja az ezen rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása – a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezeket az intézkedéseket – amelyek célja az ezen rendelet nem lényegi elemeinek kiegészítéssel történő módosítása – a 16. cikk (2) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

A határidők megállapítása azt a problémát hivatott kezelni, hogy a Bizottság szolgálatai közötti konzultációval nem sikerült késedelem nélkül megállapodásra jutni az ökocímke-követelmények meghatározásáról vagy felülvizsgálatáról. Ez kulcsfontosságú a javasolt rendelet több termékkategória bevonására vonatkozó célja szempontjából.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(b) amennyiben erre mód van, megnevezi azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

(b) amennyiben erre mód van, megnevezheti azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

Indokolás

Kiemelkedően fontos egy olyan mechanizmus elfogadása, amelynek célja a termékek folyamatos fejlődésének figyelembe vétele, az ökocímke-követelmények érvényességi ideje alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelményeket hosszú távra (pl. 3 év) állapítják meg, és azok nem rugalmasak; nagyon nehéz a megfogalmazásoknak az új, fenntarthatóbb összetevők bevonása, illetve a technikai fejlődés érdekében történő legkisebb megváltoztatása is, különösen úgy, hogy közben ne legyen szükség az ökocímke kérelmezési eljárásának a megismétlésére.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok érvényességi időtartamát.

(c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok két évet meg nem haladó érvényességi időtartamát.

Indokolás

Kiemelkedően fontos egy olyan mechanizmus elfogadása, amelynek célja a termékek folyamatos fejlődésének figyelembe vétele, az ökocímke-követelmények érvényességi ideje alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelményeket hosszú távra (pl. 3 év) állapítják meg, és azok nem rugalmasak; nagyon nehéz a megfogalmazásoknak az új, fenntarthatóbb összetevők bevonása, illetve a technikai fejlődés érdekében történő legkisebb megváltoztatása is, különösen úgy, hogy közben ne legyen szükség az ökocímke kérelmezési eljárásának a megismétlésére.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ca) meghatározza a termék megváltoztatásának a követelmények érvényességi ideje alatt megengedett maximális mértékét.

Indokolás

Rendkívül fontos annak szavatolása, hogy a követelmények bizonyos fokú rugalmasságot mutassanak, és hogy ne kelljen ezeket minden alkalommal újra meghatározni, amikor egy termékcsoport kisebb változáson esik át.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az ökocímke használatához a gyártóknak, importőröknek, szolgáltatóknak, nagy- és kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat az alábbi szabályoknak megfelelően:

1. Az ökocímke használatához a gyártóknak, importőröknek, szolgáltatóknak, nagy- és kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat a termék rendeltetési helye szerinti bármely tagállamban.

(a) ha a termék egyetlen tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az adott tagállam felelős szervénél kell kérelmezni;

 

(b) ha a termék azonos formában több tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az érintett tagállamok egyikének felelős szervénél kell kérelmezni;

 

(c) ha a termék a Közösségen kívülről származik, a nyilvántartásba vételt a termék rendeltetési helye szerinti bármely tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.

 

Az ökocímke két lehetséges formátumát a II. melléklet mutatja.

Az ökocímke két lehetséges formátumát a II. melléklet mutatja.

Az ökocímke kizárólag a nyilvántartásban szereplő és a vonatkozó ökocímke-követelményeket teljesítő termékeken használható.

Az ökocímke kizárólag a nyilvántartásban szereplő és a vonatkozó ökocímke-követelményeket teljesítő termékeken használható.

Indokolás

E módosítás célja a nyilvántartásba vétel egyszerűsítése azzal, hogy (a termék származási helyétől függetlenül) a nyilvántartásba vételt abban a tagállamban kell elvégezni, amelyben a terméket jelenleg vagy a jövőben forgalomba hozzák. A bizottsági javaslat az uniós termékekhez képest előnyt biztosít az Unión kívülről származó termékek számára: az előbbieket a termék származása szerinti tagállamban, míg az utóbbiakat a jelenlegi vagy jövőbeni forgalomba hozatal szerinti tagállamban kell nyilvántartásba venni. E módosítás megszüntetné ezt a problémát, és biztosítaná minden termék azonos kezelését.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. A nyilvántartásba vételi kérelem feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős szerv 200 EUR összeghatárig díjat számolhat fel. Amennyiben a kérelem díjköteles, az ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

3. A nyilvántartásba vételi kérelem feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős szerv a vállalkozás méretével arányosan 1000 EUR összeghatárig díjat számolhat fel. Ez a díj a következőkön alapul:

 

a) a felelős szerveknél a vállalkozásoknak nyújtott tájékoztatással és segítséggel kapcsolatban felmerülő költségek; és

 

b) a nyilvántartásba vételi folyamat adminisztrációs költségei.

 

A tagállamok a rendszer népszerűsítésének eszközeként dönthetnek úgy, hogy semmilyen díjat nem számítanak fel. Amennyiben a kérelem díjköteles, az ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

Indokolás

A javasolt, legfeljebb 200 EUR összegű díj kétségtelenül túlságosan alacsony, és még a nyilvántartásba vétel költségeinek fedezésére sem elegendő. Igazságtalan is, mivel egyenlően kezeli az összes vállalkozást, méretüktől függetlenül. Végül pedig megfosztja a tagállamokat egy bevételi forrástól, amelyet az ökocímke népszerűsítésére és általában a rendszer fenntartására lehetne felhasználni. A tagállamok számára szabadon kell hagyni annak lehetőségét, hogy költséghatékony díjmértéket vezessenek be, vagy teljességgel felmentsék a kérelmezőket e kötelezettség alól.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. A nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) bekezdésben említett dokumentumokat.

4. A nyilvántartásba vételi kérelem kézhezvételétől számított két hónapon belül a felelős szerv ellenőrzi a (2) bekezdésben említett dokumentumokat, valamint azt, hogy a termék megfelel-e a Bizottság által a 8. cikk alapján elfogadott követelményeknek.

Amennyiben a dokumentumokat hiánytalannak találja, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel.

Amennyiben a dokumentumokat jóváhagyja, és a termék megfelel a követelményeknek, a nyilvántartásba vétel pedig az értékelési és ellenőrzési követelményeknek, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel. A felelős szerv a jóváhagyási eljárást a kérelem benyújtásának időpontjától számított négy hónapon belül lefolytatja.

Indokolás

A jelenlegi rendelet egyik legfőbb előnye a nagyfokú hitelesség, amelyet nem szabad azzal veszélyeztetni, hogy a rugalmasság kedvéért eltörlik az ökocímke odaítélését megelőző ellenőrzési és értékelési eljárásokat. Ezt eddig harmadik fél által végzett ellenőrzés biztosította.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. A terméket nyilvántartó, felelős szerv minden bejegyzésről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság összesített jegyzéket készít, amelyet rendszeresen frissít. A jegyzék nyilvánosan hozzáférhető.

6. A terméket nyilvántartó, felelős szerv minden bejegyzésről tájékoztatja a Bizottságot. A Bizottság összesített jegyzéket készít, amelyet rendszeresen frissít. A jegyzék nyilvánosan hozzáférhető az ökocímke honlapján.

Indokolás

Az ökocímke elismertségét növelheti egy átlátható, látható és elérhető tájékoztatást nyújtó, felhasználóbarát honlap.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel.

7. Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel. Az ökocímkét feltűnő helyen kell elhelyezni, valamint meg kell jelölni a szóban forgó terméket akkor is, ha azt más termékekkel együtt vásárolják meg.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

10. A 834/2007/EK rendelet követelményeit nem kielégítő akvakultúra-termékektől különböző feldolgozott élelmiszereken elhelyezett ökocímke mellett – ugyanazon a látómezőn belül – olyan kiegészítő jelzést is el kell helyezni, amely arról tájékoztat, hogy a címke csak a termék feldolgozásának, szállításának vagy csomagolásának környezetvédelmi teljesítményére utal.

törölve

Az első albekezdésben foglalt rendelkezés a 834/2007/EK rendelet 24. cikkében előírt jelöléssel ellátott feldolgozott élelmiszerekre is alkalmazandó.

 

Indokolás

Az élelmiszerek kizárása a meglévő rendelet hatálya alól az EU élelmiszerekre vonatkozó meglévő jogszabályaival való összeütközés, valamint a fogyasztók elbizonytalanításának elkerülését szolgálja. Összhangban van az életciklus elvével is, amely e rendelet egyik legfontosabb paramétere. A Bizottságnak meg kell könnyítenie a feldolgozott és feldolgozatlan élelmiszertermékek környezeti teljesítményét jelző ökocímke kidolgozását, amely a termék teljes életciklusát felöleli, és figyelembe veszi e termékcsoport sajátosságait.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az általa rögzített bejegyzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár szúrópróbaszerű is lehet.

2. A terméket nyilvántartó, felelős szerv rendszeres jelleggel, illetve panasz esetén köteles ellenőrző vizsgálatot folytatni az általa rögzített bejegyzésekkel kapcsolatban. Az ellenőrző vizsgálat akár szúrópróbaszerű is lehet. A Bizottság szavatolja, hogy a felelős szervek rendszeresen szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezzenek. A tagállamok minden szükséges eszközzel ellátják a felelős szerveket ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtásához.

Indokolás

A felelős szervek megfelelő működése nagyban függ a tagállamok által számukra biztosított forrásoktól.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

10 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. cikk

 

Kis- és középvállalkozások

 

A kis- és középvállalkozások védelme érdekében a Bizottság:

 

a) biztosítja, hogy az ökocímkerendszerről való tájékoztatást is a készülő európai kisvállalkozói intézkedéscsomag által létrehozandó tájékoztatási hivatalokra bízzák; valamint

 

b) előmozdítja a különböző címkézési rendszerek közelítését.

Indokolás

Nagyon fontos a kkv-k adminisztrációs kötelezettségeinek figyelembe vétele, és törekedni kell azok lehetőség szerinti csökkentésére.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közösségi ökocímke és a nemzeti ökocímkerendszerek párhuzamos létezését a legjobb gyakorlatok kicserélése révén szavatolják. A közösségi ökocímkerendszer ezenkívül népszerűsítheti az ökocímkével ellátott termékeket a megfelelő nemzeti piacokon, és megkönnyítheti az ökocímkével ellátott termékek bejutását más tagállamok piacaira.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve népszerűsítik a közösségi ökocímke használatát, a fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- és kiskereskedők és a közvélemény számára hozott felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését.

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve népszerűsítik a közösségi ökocímke használatát, a fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- és kiskereskedők és a közvélemény számára hozott felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, valamint az információknak a külön ökocímke-weboldalon való terjesztésével, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését. Noha az ökocímkerendszer piaci hasznosítása továbbra is nemzeti hatáskörben marad, jobban figyelembe véve ezzel az egyes tagállamok fogyasztói preferenciáit, létre kell hozni egy közös marketing-szakértői csoportot azzal a céllal, hogy útmutatást és összehangolást biztosítsona legjobb gyakorlatok cseréjének előmozdítása céljából, és közösségi szinten konkrét cselekvési terveket dolgozzon ki.

 

Az állami szektort jobban be kell vonni az ökocímkerendszer népszerűsítésébe, mind a Közösség környezetvédelmi céljainak elérése tekintetében példát mutató éllovasként, mind fogyasztóként. Ezért ha a közösségi intézmények és nemzeti hatóságok közbeszerzés útján olyan termékeket vásárolnak, amelyek tekintetében léteznek ökocímke-követelmények, úgy e termékeknek meg kell felelniük legalább a közösségi ökocímkerendszer követelményeinek.

Indokolás

A marketingkampányokat az egyes piacok sajátos igényeihez kell igazítani, hogy hatékonyabbak legyenek. A közbeszerzés nagyon hatékony eszköz lehet az ökocímkével ellátott termékek népszerűsítésében, nemcsak azáltal, hogy lehetővé teszi a tagállam számára, hogy példát mutasson a fogyasztóknak, hanem azáltal is, hogy döntően fellendítheti a környezetbarát termékek iránti piaci keresletet.

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet - 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Felhasználói kézikönyv készül, amely az ökocímkerendszer követelményeivel kapcsolatban útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére.

Felhasználói kézikönyv készül, amely az ökocímkerendszer követelményeivel kapcsolatban útmutatást biztosít a közbeszerzési eljárások ajánlatkérő hatóságai részére, és amelyet a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanak.

Megjegyzés: A Bizottság dokumentumsablonokat biztosít a bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek felhasználói kézikönyvéhez, valamint a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságok felhasználói kézikönyvéhez.

Megjegyzés: A Bizottság dokumentumsablonokat biztosít a bejegyzést kérelmezők és a felelős szervek felhasználói kézikönyvéhez, valamint a közbeszerzési megbízásokat odaítélő hatóságok felhasználói kézikönyvéhez, amelyeket a Közösség valamennyi hivatalos nyelvére lefordítanak.

Indokolás

A felhasználói kézikönyv és a dokumentumsablonok lefordítása meg fogja könnyíteni a kérelmezési eljárást, amelynek a vállalkozásokat az ökocímke megszerzéséhez alá kell vetni.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4a bekezdés (új) (a II melléklet végén)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ökocímke feliratának szövegét a tagállamok felelős szervei állapítják meg a tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein úgy, hogy az megfeleljen az eredeti angol szövegnek.

ELJÁRÁS

Cím

Közösségi ökológiai címkerendszer

Hivatkozások

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

2.9.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nikolaos Vakalis

25.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

13.11.2008

11.12.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

20.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (23.1.2009)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

a közösségi ökocímkerendszerről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

A vélemény előadója: Herczog Edit

RÖVID INDOKOLÁS

A közösségi ökocímkerendszerről szóló rendelet általános célja, hogy ösztönözze a termékek fenntartható előállítását és fogyasztását, illetve a szolgáltatások fenntartható nyújtását és igénybevételét. Az ökocímke önkéntes rendszere a fogyasztókat a kiemelkedő piaci szereplők felé irányítja. A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát az ökocímkerendszer átdolgozására, valamint erőfeszítéseit a jelenlegi rendszer hiányosságainak orvoslására.

Az ökocímke a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó cselekvési terv és a fenntartható iparpolitika része. Hangsúlyozva a cselekvési terv általános jelentőségét, a vélemény előadója teljes mértékben támogatja az ökocímkéről szóló javaslat általános célkitűzéseit. Ebben az összefüggésben üdvözlendők jelenlegi rendszer kevésbé költségessé és bürokratikussá, valamint ismertebbé tételén keresztül történő megerősítésére irányuló erőfeszítések. A más ökocímkézési rendszerekkel való harmonizáció ösztönzése is lényeges az egységesség biztosítása és a belső piacon belüli széttöredezettség megakadályozása érdekében.

A vélemény előadója üdvözli az éves díjak eltörlését, ami a KKV-k számára különösen fontos. Hasonlóan fontos elem a sablonok használata a követelmények dokumentációjában a felhasználóbarát alkalmazás érdekében, de a vélemény előadója hangsúlyozni kívánja, hogy a követelmények „formájának” átdolgozása azok tényleges tartalmának felülvizsgálata nélkül nem elegendő.

Az ökocímkerendszer átdolgozása ugyanakkor elsősorban adminisztratív és eljárási feladatnak tűnik, és nem érinti a termékek ökocímkézésére vonatkozó jelenlegi követelmények alapjául szolgáló elvi hibákat. A legtöbb esetben a jelenlegi követelmények nem valódi életciklus-szemléletet tükröznek. A vélemény előadója szerint a követelményeknek a végtermékek mellett a gyártási folyamat, a fogyasztási szokások, a fogyasztói viselkedés és az éghajlatváltozás problémáit is érinteniük kell. Ezért a termékekre vonatkozó követelmények alapoktól való felülvizsgálatára van szükség annak érdekében, hogy a fenntarthatóság szélesebb körű szemléletét és a valódi életciklus-szemléletet tükrözzék. Fontos az is, hogy az ökocímkerendszer összhangban legyen a hatályos uniós jogszabályokkal (REACH, az osztályozásról és címkézésről szóló rendelet), és ne próbáljon ezektől eltérő megközelítéseket alkalmazni. Ezenfelül életbevágóan fontos, hogy a követelmények kialakítása tudományos bizonyítékok alapján történjen.

Úgy tűnik, hogy a jelenlegi javaslat előnyt biztosít az EU-n kívülről származó termékeknek az uniós termékekkel szemben. Míg az előbbiek minden olyan tagállam illetékes hatóságánál regisztrálhatók, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy hozták, az utóbbiakat abban a tagállamban kell regisztrálni, ahonnan a termék származik.

A vélemény előadója sajnálja, hogy az ökocímkézési rendszernek az élelmiszerek és italok meghatározott töredékére történő kiterjesztésére irányuló javaslatában a Bizottság e termékek életciklusának csak néhány korlátozott szakaszát, nevezetesen a feldolgozást, a szállítást és a csomagolást kívánja figyelembe venni. Az élelmiszerek és italok környezeti hatásainak döntő része a mezőgazdasági termelés, valamint a fogyasztás szakaszában keletkezik, és érthetetlen, hogy e termékek életciklusának e jelentős szakaszait a Bizottság miért zárta ki a vizsgálatból. Ugyanilyen érthetetlen, hogy miért kellene a feldolgozott élelmiszereknek az ökocímkézési rendszer hatálya alá tartozniuk, miközben a friss élelmiszereket kizárnák. Ezért a vélemény elődadója úgy gondolja, hogy fenn kell tartani az összes élelmiszer és ital e rendelet hatálya alóli jelenlegi mentességét.

Jelenleg jelentős szemléletbeli és értelmezési különbségek vannak a hatóságok között, ami a belső piac széttöredezettségét eredményezi. Ezért fontos az ökocímkére irányuló kérelmek kezelésére vonatkozó eljárások és időtartamok összehangolásának biztosítása az illetékes nemzeti hatóságokon keresztül.

Fontos az is, hogy legyen olyan mechanizmus, amely figyelembe veszi a termékek folyamatos fejlődését. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időre (például 3 évre) vannak meghatározva, és rugalmatlanok. Ezért nehéz megváltoztatni a megfogalmazásokat oly módon, hogy kiterjedjenek például az új, fenntartható alapanyagokra, és alkalmazkodjanak a műszaki fejlődéshez anélkül, hogy végig kellene menni az ökocímke ismételt kérelmezésének teljes folyamatán.

Végezetül, fontos az ökocímkének a fogyasztók körében történő népszerűsítésére irányuló erőfeszítések fokozása, az összes vonatkozó információt és gyakorlatot bemutató hivatalos európai internetes honlap révén is.

A vélemény előadójának határozott meggyőződése, hogy mivel a fogyasztók megváltoztathatják fogyasztási szokásaikat és fenntartható választási lehetőségeket követelhetnek, nagyon fontos, hogy e hatalmuk gyakorlásához segítséget kapjanak. E javaslat fontos eszköz a fenti cél eléréséhez, a javasolt módosítások pedig tovább erősítik.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felhívja a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az Európai Bizottság fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó szakpolitikájának, amely az előállítás és a fogyasztás környezet- és egészségkárosító, a természeti erőforrásokat kimerítő hatásainak csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, ezért a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk.

(4) A közösségi ökocímkerendszer része az Európai Bizottság fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó szakpolitikájának, amely az előállítás és a fogyasztás környezet- és egészségkárosító, a természeti erőforrásokat kimerítő hatásainak csökkentésére irányul. A rendszer az ökocímke használatán keresztül azokat a termékeket kívánja népszerűsíteni, amelyek kiemelkedő környezetvédelmi teljesítménnyel rendelkeznek. Ennek megfelelően indokolt az a kívánalom, hogy az ökocímke-tanúsítvány odaítélési követelményeinek alapja a környezetvédelem terén kiemelkedő, közösségi piacon forgalmazott termékek környezetvédelmi teljesítményszintje legyen. Az említett követelményeknek az egyszerű alkalmazhatóság érdekében közérthetőnek kell lenniük, ezért a termékek legmeghatározóbb környezeti hatásaira kell korlátozódniuk azok teljes életciklusa alatt, beleértve a gyártást és a felhasználást is.

Indokolás

Az ökocímke használatára vonatkozó követelmények meghatározása során a termékek teljes életciklusát figyelembe kell venni.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Az ökocímkerendszernek figyelembe kell vennie a hatályos közösségi jogszabályokat a biztonsági minősítések eltérő megközelítésének elkerülése érdekében.

Indokolás

Az ökocímkéről szóló rendelet nem vezethet olyan helyzethez, hogy az Európai Közösség különböző megközelítéseket alkalmazzon a vegyi anyagok – jelenleg a REACH és az osztályozásról és címkézésről szóló rendelet által szabályozott – biztonsági minősítése, kezelése és felhasználása tekintetében. A meglévő jogszabályoknak kell érvényre jutniuk.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Annak érdekében, hogy közösségi ökocímkerendszer alkalmazása elterjedjen, a rendelet jövőbeli felülvizsgálatai során a 10%-nyi legjobban teljesítő termékre vonatkozó követelményről egy olyan termékkategóriánkénti osztályozási rendszer bevezetése felé kell elmozdulni, amely segítséget nyújt a fogyasztóknak abban, hogy fenntartható fogyasztási döntéseket hozzanak, és a gyártókat kínálatuk folyamatos tökéletesítésére ösztönözzék.

Indokolás

A közösségi ökocímkerendszer alkalmazásának valódi elterjedéséhez a „legjobb 10% rendszere” nem tekinthető elég hatékonynak. Az összes termékcsoport minden terméke számára biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy címkét kérelmezzen, azt a termékre felhelyezze, és azon egy osztályozási rendszernek megfelelően „A”, „B” vagy „C” osztályozás jelezze a termék környezetvédelmi teljesítményét.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Promóciós fellépésekkel kell gondoskodni arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

(9) Promóciós fellépésekkel, tájékoztató és oktatási kampányokkal kell gondoskodni arról, hogy a közösségi ökocímke fogalma jobban beépüljön a köztudatba, és ennek nyomán a fogyasztók tisztában legyenek a címke jelentésével, és tájékozottabban dönthessenek egy adott termék megvásárlásakor.

Indokolás

A tájékoztató és oktatási kampányok fontos kommunikációs eszközei az ökocímkézés a közeljövőben a polgárokkal való megismertetésének.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit.

(10) A környezetvédelmi címkével ellátott termékek forgalmazásának nemzeti és közösségi szintű előmozdítása érdekében, valamint a fogyasztók elbizonytalanítását elkerülendő szorosabban össze kell hangolni a közösségi ökocímkerendszert és a tagállamok ökocímkerendszereit, valamint létre kell hozni egy olyan hivatalos uniós honlapot, amely a fogyasztók tájékoztatására összegyűjti az összes uniós ökocímkézési információt és gyakorlatot és a Közösség valamennyi hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. Emellett a nemzeti piacokon népszerűsíteni kell a közösségi vagy nemzeti ökocímkével ellátott termékeket.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10a) Fel kell ismerni, hogy – noha a nemzeti ökocímkék bizonyítottan felhívták magukra a fogyasztók figyelmét – e rendelet célja hosszú távon létrehozni egy közösségi ökocímkét, amely a nemzeti és regionális ökocímkék helyébe lép majd.

Indokolás

Az ökocímkézés az egyetlen hivatalos címkézési rendszer az egész belső piacon. A létező nemzeti és regionális ökocímkerendszerek csak részben fedik le a belső piacot. Az új rendelet az ökocímke használatának elterjesztésére törekszik a környezetvédelmi címkézési rendszerek elsokasodásának megelőzése érdekében.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A környezetvédelmi teljesítmény meghatározásához a környezetvédelem terén a közösségi piacon legjobban teljesítő termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez meg kell vizsgálni a termékek életciklusa során a környezetet érintő legsúlyosabb hatásokat, különösen az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint a veszélyes anyagok használatát, illetve kibocsátását.

(2) A környezetvédelmi teljesítmény meghatározásához a környezetvédelem terén a közösségi piacon legjobban teljesítő termékek adnak viszonyítási alapot. Ehhez meg kell vizsgálni a termékek életciklusa során a környezetet érintő, tudományosan bizonyított legsúlyosabb hatásokat, amelyek magukban foglalhatják az éghajlatváltozást előidéző hatásokat, a természetre és a biodiverzitásra gyakorolt hatást, az energia- és az erőforrás-felhasználást, a hulladéktermelést, a szennyezőanyag-kibocsátást minden környezeti elem esetében, a környezetszennyező fizikai hatásokat, valamint az anyagok használatát, illetve kibocsátását. …-ig* felül kell vizsgálni a különböző termékcsoportokra vonatkozó ökocímke-használat követelményeit az e cikkben körvonalazott életciklus-szemléletnek való teljes megfelelésük biztosítása érdekében.

 

___________

* E rendelet hatálybalépésétől számítva 18 hónapon belül.

Indokolás

A legtöbb esetben a termékcsoportokra vonatkozó jelenlegi követelmények nem tükrözik az e cikkben leírt valódi életciklus-szemléletet. Emellett a (4) preambulumbekezdés előírja, hogy a követelményeknek a termékek környezetet érintő legsúlyosabb hatásaira kell korlátozódniuk. Ezért a Bizottságnak sürgősen felül kell vizsgálnia a jelenlegi követelményeket az összes termékcsoport vonatkozásában, annak biztosítása érdekében, hogy azok összhangban legyenek ezekkel a megközelítésekkel és elvekkel.

A hatályos jogszabályok – mint például a REACH – megfelelően szabályozza a kockázatkezelést a vegyi anyagok tekintetében, és többek között azok környezeti hatásainak csökkentését célozza.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – b és c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amennyiben erre mód van, megnevezi azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

b) amennyiben erre mód van, megnevezheti azt a három fő környezetvédelmi jellemzőt, ami az ökocímkére kerül;

c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok érvényességi időtartamát.

c) meghatározza a követelmények és az értékelési kritériumok érvényességi időtartamát, amely két évnél nem lehet hosszabb.

 

ca) meghatározza azt, hogy az érvényességi időtartam alatt a termék milyen mértékben változtatható meg.

Indokolás

Kiemelkedően fontos, hogy gondoskodjunk olyan mechanizmusról, amely figyelembe veszi a termékek folyamatos tökéletesítését az ökocímke-használat követelményeinek érvényességi időtartama alatt is. Jelenleg a termékekre vonatkozó követelmények hosszú időtartamra (pl. 3 évre) vannak meghatározva, és rugalmatlanok; még kisebb változtatásokat is nehéz végrehajtani szövegükön annak érdekében, hogy az új, fenntarthatóbb összetevőkre is kiterjedjenek, és alkalmazkodjanak műszaki fejlődéshez anélkül, hogy végig kellene menni az ökocímke újbóli kérelmezésének teljes folyamatán.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ökocímke használatához a gyártóknak, importőröknek, szolgáltatóknak, nagy- és kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat az alábbi szabályoknak megfelelően:

(1) Az ökocímke használatához a gyártóknak, importőröknek, szolgáltatóknak, nagy- és kiskereskedőknek a 4. cikkben említett, felelős szervek egyikénél nyilvántartásba kell vetetniük magukat a termék rendeltetési helye szerinti bármely tagállamban.

a) ha a termék egyetlen tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az adott tagállam felelős szervénél kell kérelmezni;

 

b) ha a termék azonos formában több tagállamból származik, a nyilvántartásba vételt az érintett tagállamok egyikének felelős szervénél kell kérelmezni;

 

c) ha a termék a Közösségen kívülről származik, a nyilvántartásba vételt a termék rendeltetési helye szerinti bármely tagállam felelős szervénél kell kérelmezni.

 

Indokolás

E módosítás a nyilvántartásba vétel egyszerűsítésére törekszik, megjelölve, hogy (függetlenül a termék származási helyétől) a nyilvántartásba vételt a termék rendeltetési helye szerinti tagállamok felelős szervénél kell kérelmezni.

Úgy tűnik, hogy a bizottsági javaslat előnyben részesíti az EU-n kívülről származó termékeket az uniós termékekkel szemben: míg az előbbiek minden olyan tagállam illetékes hatóságánál regisztrálhatók, ahol a terméket forgalomba hozzák vagy hozták, az utóbbiakat abban a tagállamban kell regisztrálni, ahonnan a termék származik. E módosítás ezt a rendellenességet korrigálná, és minden terméket azonos módon kezelne.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a dokumentumokat hiánytalannak találja, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel.

Amennyiben a dokumentumokat jóváhagyja, a felelős szerv minden egyes termékhez nyilvántartási számot rendel. A felelős szerv a kérelem benyújtásától számított négy hónapon belül lezárja az eljárást.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A nyilvántartásba vételi kérelem feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős szerv 200 EUR összeghatárig díjat számolhat fel. Amennyiben a kérelem díjköteles, az ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

A nyilvántartásba vételi kérelem feldolgozásáért a kérelmet elbíráló, felelős szerv 1000 EUR összeghatárig díjat számolhat fel, a vállalkozás méretével arányosan. Ez a díj a következőkön alapszik:

a) a vállalkozásoknak az illetékes szerv által történő tájékoztatás- és segítségnyújtással kapcsolatban felmerült költségek;

b) a nyilvántartásba vételi eljárás adminisztrációs költségei.

A tagállamok határozhatnak úgy is, hogy rendszer népszerűsítésének eszközeként nem számolnak fel díjat. Amennyiben a kérelem díjköteles, az ökocímke használatának feltétele a díj határidőre történő kifizetése.

Indokolás

Még csak 26 termékcsoportot hoztak létre és az EU-ban még csak 500 vállalat gyárt ökocímkével ellátott termékeket. A jelenlegi rendszer címkéje kevéssé ismert és az ipar kevéssé használja. A vállalatok, különösen a kis- és középvállalkozások ösztönzése érdekében a regisztrációs díjnak nem szabad meghaladnia a 100 eurót.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel.

(7) Az ökocímke a nyilvántartásban szereplő termékeken és azok reklámanyagain tüntethető fel. Az ökocímkének szembetűnő helyen kell szerepelnie, és meg kell határoznia az érintett terméket még abban az esetben is, ha azt más termékekkel együtt vásárolják.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

12. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve népszerűsítik a közösségi ökocímke használatát, a fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- és kiskereskedők és a közvélemény számára hozott felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését.

tagállamok és a Bizottság az EUÖB tagjaival együttműködve népszerűsítik a közösségi ökocímke használatát, a fogyasztók, gyártók, közbeszerzők, nagy- és kiskereskedők és a közvélemény számára hozott felvilágosító intézkedésekkel és tájékoztatási kampányokkal, ezzel támogatva a rendszer fejlesztését, ezen felül pedig előmozdítják a széles nyilvánosság általános környezetvédelmi tudatosítását szolgáló intézkedéseket, hogy a fogyasztók környezettudatossá válását elősegítsék, és hozzájáruljanak az ökocímke elterjedéséhez és felismeréséhez.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság dönthet a 9. cikk (3) bekezdésében rögzített díjhatár emeléséről és módosíthatja a mellékleteket.

A Bizottság csak akkor dönthet a 9. cikk (3) bekezdésében rögzített díjhatár emeléséről és módosíthatja a mellékleteket, ha az emelés a regisztrációs költségek fedezésére szolgál.

Indokolás

Nem világos, hogy a Bizottság milyen mértékig és milyen körülmények között emelheti a maximális összeget. Az ekképpen felmerülő bizonytalanságok elkerülése végett a maximális díjat csakis a regisztráció feldolgozása mindenkori költségeinek fedezése érdekében szabad emelni.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az ökocímkén szereplő feliratot az egyes tagállamok felelős szervei határozzák meg az adott tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, oly módon, hogy a felirat szövege megegyezzen az angol nyelvű eredetivel.

ELJÁRÁS

Cím

Közösségi ökológiai címkerendszer

Hivatkozások

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

2.9.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Herczog Edit

10.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.11.2008

2.12.2008

22.1.2009

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné


ELJÁRÁS

Cím

Közösségi ökológiai címkerendszer

Hivatkozások

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

16.7.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

2.9.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Salvatore Tatarella

17.9.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.1.2009

 

 

 

Az elfogadás dátuma

17.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

51

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Domenico Antonio Basile

Benyújtás dátuma

25.2.2009

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat