Procedūra : 2008/0152(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0105/2009

Pateikti tekstai :

A6-0105/2009

Debatai :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Balsavimas :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0209

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 352kWORD 840k
25.2.2009
PE 418.115v02-00 A6-0105/2009

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos

(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Salvatore Tatarella

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ
 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos

(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0401),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0279/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto nuomones (A6‑0105/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai, klimatui ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti ir jie turėtų būti grindžiami moksliniais įrodymais, atsižvelgiant į naujausius pasiekimus technologijų srityje. Šie kriterijai turėtų būti orientuoti į rinką, ir reikėtų apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą, įskaitant gamybos ir naudojimo etapus.

Pagrindimas

Neigiamo poveikio klimatui prevencija yra neatskiriama ekologinio ženklo sistemos dalis.

Europos chemijos pramonės taryba (angl. CEFIC) pabrėžia, kad ekologinio ženklo kriterijams būtinas tinkamas mokslinis pagrindas. Be to, CEFIC pritaria ekologinio ženklo kriterijams, kurie atitinka tvarios plėtros, apimančios ekonominius, aplinkos ir socialinius aspektus, principus ir aprėpia visą produkto būvio ciklą.

Nustatant ekologinio ženklinimo kriterijus reikia atsižvelgti į visą produktų būvio ciklą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Kad Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistema būtų priimtina visuomenei, būtina, kad svarbų vaidmenį rengiant ir nustatant Bendrijos ekologinių ženklų kriterijus atliktų nevyriausybinės aplinkosaugos ir vartotojų organizacijos (NVO) ir kad jos aktyviai dalyvautų šioje veikloje.

Pagrindimas

Grąžinama galiojančio reglamento 5 konstatuojamoji dalis.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su ekologinio ženklo naudojimu susijusias administracines išlaidas, vertinimo ir patikros procedūras turėtų pakeisti registracijos sistema.

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su ekologinio ženklo naudojimu susijusias administracines išlaidas, visose valstybėse narėse ir kompetentingose institucijose turėtų būti pradėta taikyti suderinta registracijos sistema. Registracija leidžiama įvertinus, ar produktas atitinka specifinei produktų kategorijai taikomus kriterijus.

Pagrindimas

Pakeitus ankstesniąją sistemą registracijos procedūra, neturėtų sumažėti „ex ante“ kontrolės veiksmingumas.

Siekiant išvengti vidaus rinkos susiskaidymo, visų valstybių narių registracijos sistemos turėtų būti suderintos.

Siekiant, kad vadan sistemos lankstumo nebūtų aukojamas jos patikimumo, svarbu vertinimo ir patikros procedūras papildyti registracijos sistema.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Siekiant paskatinti plačiau naudoti ekologinį ženklą ir nesudaryti sunkumų toms įmonėms, kurių produktai atitinka ekologinio ženklo kriterijus, turėtų būti sumažintos ekologinio ženklo naudojimo išlaidos.

Išbraukta.

Pagrindimas

200 eurų dydžio registracijos mokestis nepadengs procedūros administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės turės subsidijuoti šią procedūrą, o tai trukdytų sėkmingai naudoti ES gėlės ženklą ir platinti jį vidaus rinkoje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Ateityje persvarstant šį reglamentą ir siekiant labiau naudoti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą, užuot taikius 10 proc. geriausių produktų kriterijų, turėtų būti pereita prie kiekvienos produktų kategorijos pakopų sistemos, siekiant padėti vartotojams pasirinkti tausius produktus ir skatinti gamintojus nuolat tobulinti savo pasiūlą.

Pagrindimas

Jeigu norima Bendrijoje išties taikyti ekologinio ženklo sistemą, vadinamasis 10 proc. geriausiųjų kriterijus laikytinas nepakankamai veiksmingu. Turėtų būti sudaryta galimybė teikti paraiškas dėl visų grupių produktų žymėjimo šiuo ženklu remiantis pakopų sistema (raidės A, B ar C liudytų produkto aplinkosauginį poveikį aplinkai).

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas ekologinio ženklo naudojimo procedūras, tikslinga numatyti ekologinio ženklo naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių sąlygų atitiktį, reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrą ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat tikslinga reikalauti, kad valstybės narės nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų įgyvendinimą.

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas ekologinio ženklo naudojimo procedūras, tikslinga numatyti ekologinio ženklo naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių sąlygų atitiktį, reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrą ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat tikslinga reikalauti, kad valstybės narės nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų įgyvendinimą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų skirta bet kokių būtinų finansinių lėšų ir žmogiškųjų išteklių.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus.

(9) Būtina informuoti visuomenę apie Bendrijos ekologinį ženklą ir jį viešinti rengiant informavimo ir švietimo kampanijas vietos, nacionaliniu ir Bendrijos lygmenimis, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus. Tai būtina dar ir siekiant, kad sistema būtų patrauklesnė gamintojams ir mažmenininkams. Pajamos, gautos iš mokesčių už registracijos paraiškų teikimą, kurie nustatyti pagal šį reglamentą, pirmiausia turėtų būtų naudojamos rinkodaros tikslais.

Pagrindimas

Norint užtikrinti ekologinio ženklo sėkmę, būtina skatinti vartotojų informavimą ir ekologinio ženklo sistemos patrauklumą gamintojams.

Informavimo ir švietimo kampanijos yra svarbios informacijos pateikimo priemonės siekiant artimiausioje ateityje išsamiau supažindinti vartotojus su ekologiniu ženklu.

Akivaizdu, kad vienas iš pagrindinių dabartinės sistemos trūkumų yra nepakankamas vartotojų informavimas, kurio priežastis – prasta rinkodara. Taigi svarbu šiuo tikslu skirti pakankamai finansinių išteklių. Būtina informuoti visuomenę apie Bendrijos ekologinį ženklą ir jį viešinti, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir būtų pakankamai informuoti rinkdamiesi produktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų skirta lėšų, kurios reikalingos informavimo skatinimo kampanijoms rengti ir ekologinio ženklo taikymui skatinti.

Pagrindimas

ES ir valstybės narės turėtų remti veiklą, skirtą ekologinio ženklo taikymui skatinti.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Remiantis Bendrijos ekologinio ženklo sistema, turėtų būti atsižvelgta į galiojančius Bendrijos teisės aktus ir išvengta skirtingo požiūrio ir didesnės administracinės naštos įmonėms. Todėl siekiant užtikrinti, kad būtų suderinta kriterijų nustatymo sistema, būtina skatinti su produktais susijusių skirtingų politikos priemonių sąveiką.

Pagrindimas

Kadangi ekologinis ženklas – tik vienas iš tausaus vartojimo ir gamybos veiksmų plano sudedamųjų dalių, svarbu užtikrinti, kad jis būtų susietas su kitais šiame plane numatytais veiksmais.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Kadangi mažoms įmonėms dažnai sunkiau prisitaikyti prie naujų taisyklių ir standartų, informacijos biurams, kurie turi būti įsteigti pagal numatytą Smulkiojo verslo aktą, taip pat turėtų būti pavesta užduotis teikti informaciją apie ekologinio ženklo sistemą.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti MVĮ padėtį, svarbu užtikrinti ekologinio ženklinimo sistemos ir Smulkiojo verslo akto ryšį.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) Kadangi dėl skirtingų ekologinio ženklinimo sistemų visada atsiranda papildomo darbo, ypač mažoms įmonėms, Komisijai turėtų būti pavesta kuo labiau skatinti derinti skirtingas ekologinio ženklinimo sistemas.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į MVĮ tenkančią administracinę naštą ir stengtis ją kaip galima labiau mažinti.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis.

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis ir sukurti oficialią ES interneto svetainę, kurioje būtų sukaupta ir visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis pateikta visa informacija vartotojams apie ES ekologinį ženklinimą ir su juo susijusią praktiką. Keičiantis pažangiąja patirtimi, minėtųjų sistemų sambūvis turėtų būti naudingas abiem ženklų sistemoms. Be to, taikant Bendrijos ekologinio ženklo sistemą turėtų būti skatinama prekyba ekologiniu ženklu pažymėtais produktais nacionalinėse rinkose ir užtikrintas lengvesnis ekologiniu ženklu pažymėtų produktų pateikimas į kitų valstybių narių rinkas.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Visų pirma, Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti ekologinio ženklinimo kriterijus, kuriuos produktai turi atitikti, ir iš dalies pakeisti šio reglamento priedus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies pakeisti neesminius šio reglamento punktus, inter alia, papildžius jį naujais neesminiais punktais, jas būtina priimti laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

(13) Visų pirma, Komisija turėtų būti įgaliota patvirtinti ekologinio ženklinimo kriterijus, kuriuos produktai turi atitikti, ir iš dalies pakeisti šio reglamento priedus, jeigu minėtieji kriterijai visiškai atitinka jų patvirtinimo pagrindą, kaip nustatyta šiame reglamente. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies pakeisti neesminius šio reglamento punktus, inter alia, papildžius jį naujais neesminiais punktais, jas būtina priimti laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Pagrindimas

Tvirtinant ir persvarstant ekologinio ženklo kriterijus, turėtų būti atsižvelgta į pradinius šio reglamento tikslus, t. y. teikti vartotojams tikslią, neklaidinamą bei moksliškai pagrįstą informaciją apie produktų poveikį aplinkai per visą šių produktų būvio ciklą.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

maisto produktų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis taikomas tik perdirbtam maistui ir žvejybos bei akvakultūros produktams.

Šis reglamentas taikomas maisto produktams ir gėrimams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jeigu Komisijos tyrime, kuris turi būti atliktas vėliausiai iki 2011 m. gruodžio 31 d. ir kuriame atsižvelgiama į Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdybos (ESEŽV) pareikštą nuomonę, nurodoma, kad įmanoma maisto produktams ar tik kai kurių specifinių kategorijų maisto produktams nustatyti patikimus kriterijus, aprėpiančius aplinkosauginį veiksmingumą per visą produktų būvio ciklą, ypatingą dėmesį skiriant ekologinio ženklo kriterijų tinkamumui ir poveikiui, kuris daromas maisto produktams, patenkantiems į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį, taip pat žvejybos bei akvakultūros produktams.

 

Šiais atvejais kriterijai turi būti nustatyti vadovaujantis I priedo A skirsnio 2a dalies nustatyta procedūra.

 

 

Pagrindimas

Būtina atlikti papildomus maisto produktų aplinkosaugos kriterijų tinkamumo tyrimus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Vadovaujantis atsargumo principu, ekologinis ženklas negali būti suteiktas produktams, kurių sudėtyje esama medžiagų, preparatų ar mišinių, priskiriamų labai toksiškiems, toksiškiems, kenksmingiems aplinkai, kancerogeniniams, mutageniniams ar toksiškiems reprodukcijai (TRM), kaip nurodoma Direktyvoje 67/548/EEB, Direktyvoje 1999/45/EB arba Reglamente (EB) Nr. 1272/2008, taip pat, jeigu jų sudėtyje esama Reglamento 1907/2006/EB 57 straipsnyje išvardytų medžiagų.

 

Komisija gali patvirtinti priemones, susijusias su specifinių kategorijų produktais, kurie neturi lygiaverčio pakaitalo be minėtųjų medžiagų ar preparatų ir kuriems apskritai būdingi kur kas geresni bendrieji aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai palyginti su kitais tos pačios kategorijos produktais. Taikant šias priemones būtų leidžiama numatyti išimtis iš pirmosios pastraipos.

 

Šios priemonės, skirtos neesminiams šio reglamento punktams iš dalies pakeisti, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Uždraudžiamos itin didelį susirūpinimą keliančios medžiagos, išskyrus specifinių kategorijų produktus, kuriems numatoma taikyti išimtis.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šis Reglamentas netaikomas žmonėms naudoti skirtiems vaistiniams produktams, kaip apibrėžta 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus.

Pagrindimas

Dėl specifinio vaistų pobūdžio šis reglamentas neturėtų būti taikomas vaistams.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją ar institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų užduočių vykdymą (toliau – kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos), ir užtikrina jų veiksmingumą. Paskyrusi kelias kompetentingas institucijas, valstybė narė nustato atitinkamus tų institucijų įgaliojimus ir joms keliamus veiksmų derinimo reikalavimus.

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją ar institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų užduočių vykdymą (toliau – kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos), ir, skirdama joms visas būtinas lėšas ir žmogiškuosius išteklius, užtikrina jų veiksmingumą. Paskyrusi kelias kompetentingas institucijas, valstybė narė nustato atitinkamus tų institucijų įgaliojimus ir joms keliamus veiksmų derinimo reikalavimus.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Kompetentingi organai, vadovaudamiesi serijos EN 45000 ar lygiaverčiais tarptautiniais standartais, atlieka nuoseklų ir patikimą vertinimą.

Pagrindimas

Taip siekiama užtikrinti itin aukšto lygio vertinimo procedūras, kurios atitiktų ES ir tarptautinius standartus.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad vykdydama veiklą ESEŽV siektų proporcingo atstovavimo visoms su kiekviena produktų grupe susijusioms suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip kompetentingos institucijos, gamintojai, mažmeniniai prekiautojai, importuotojai, aplinkos apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

2. Komisija užtikrina, kad vykdydama veiklą ESEŽV siektų proporcingo atstovavimo visoms su kiekviena produktų grupe susijusioms suinteresuotosioms šalims, tokioms kaip kompetentingos institucijos, gamintojai, perdirbėjai, paslaugų teikėjai, MVĮ, importuotojai, aplinkos apsaugos grupės ir vartotojų organizacijos.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ekologinio ženklo kriterijai grindžiami produktų aplinkosauginiu veiksmingumu, atsižvelgiant į naujausius strateginius Bendrijos tikslus aplinkos srityje.

1. Pagal ekologinio ženklo kriterijus nustatomi ekologiškumo reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas ekologiniu ženklu. Šie kriterijai grindžiami moksline analize, aprėpiančia aplinkosauginį veiksmingumą, atsižvelgiant į naujausius strateginius Bendrijos tikslus aplinkos srityje.

Pagrindimas

Visų pirma, turėtų būti nurodyta kriterijų funkcija (pagal šį pakeitimą paprasčiausiai perkeliamas 3 dalies tekstas – žr. 9 pakeitimą).

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Ekologinio ženklo kriterijai grindžiami atsargumo principu.

Pagrindimas

Kadangi ekologinis ženklas yra priemonė ekologinei kokybei užtikrinti, jis turėtų būti suteikiamas laikantis atsargumo požiūrio. Ekologinio ženklo reikalavimai privalo būti griežtesni nei REACH ar kitų susijusių teisės aktų, pvz. pavojingų medžiagų naudojimą ribojančios direktyvos ir direktyvos dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų reikalavimai, ypač kai tai susiję su cheminių medžiagų naudojimu.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius Bendrijos rinkos produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per visą produktų būvio ciklą daromą svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir pavojingų medžiagų naudojimą bei išmetimą.

2. Kriterijai nustatomi atsižvelgiant į Bendrijos rinkoje prieinamų produktų poveikį aplinkai. Šiuo tikslu atsižvelgiama tik į per visą produktų būvio ciklą daromą poveikį aplinkai: tai gali būti poveikis klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimui, atliekų susidarymui, teršalų išmetimui į visas aplinkos terpes, taršai dėl fizinio poveikio ir medžiagų, galinčių kelti grėsmę aplinkai, taip pay naudojimas bei išmetimas, kaip nurodyta Bendrijos teisės aktuose, ir galimybė mažinti šį poveikį dėl produktų patvarumo bei jų pakartotinio naudojimo. Galiojantys skirtingų produktų grupių ekologinio ženklinimo kriterijai persvarstomi per 18 mėnesių nuo šio reglamento priėmimo datos, siekiant, kad jie visiškai atitiktų šiame straipsnyje apibrėžtą būvio ciklo principą.

Pagrindimas

Kriterijai turi būti grindžiami visu produktų būvio ciklu ir jų visapusišku poveikiu aplinkai. Taip turėtų būti elgiamasi ir su galiojančiais kriterijais.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi ekologiškumo reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas ekologiniu ženklu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis tekstas perkeltas į šio straipsnio 1 dalį (žr. 7 pakeitimą).

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Rengiant ekologinio ženklo kriterijus atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai produktų grupei.

6. Siekiant užtikrinti didesnę sąveiką, rengiant ekologinio ženklo kriterijus atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai produktų grupei. Produktų, kuriems taikomi galiojantys Bendrijos ženklinimo teisės aktai, ekologinio ženklinimo kriterijai visada atitinka aukščiausius ekologiškumo reikalavimus.

Pagrindimas

Pagal ekologinį ženklą pripažįstama geriausia kokybė. Taigi, nors ir reikia vengti nereikalingos administracinės naštos ir atsižvelgti į galiojančiuose teisės aktuose jau nustatytus kriterijus, taip pat svarbu, kad šie kriterijai atitiktų aukščiausius ekologiškumo reikalavimus.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Komisija užtikrina, kad rengiant kriterijus ir juos persvarstant svarbiausiu būtų laikomas siekis atlikti kuo mažiau bandymų su gyvūnais.

Pagrindimas

Pagal ekologinio ženklo kriterijus turėtų būti stengiamasi spausti rinką atlikti kuo mažiau bandymų su gyvūnais.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusios su ESEŽV, valstybės narės, kompetentingos institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys taip pat gali pradėti ekologinio ženklo kriterijų rengimą ar persvarstymą ir jam vadovauti.

Pasikonsultavusios su ESEŽV ir su Komisija, valstybės narės ir kompetentingos institucijos taip pat gali pradėti ekologinio ženklo kriterijų rengimą ar persvarstymą ir jam vadovauti. ESEŽV atstovaujamoms suinteresuotosioms šalims gali būti pavesta vadovauti kriterijų rengimo procedūrai, jeigu jos gali pagrįsti kompetenciją konkretaus produkto srityje, taip pat sugebėjimą nešališkai vadovauti procesui pagal šiame reglamente išdėstytus siekius.

Pagrindimas

Svarbu, kad centralizuotas organas nuolat stebėtų procedūros eigą. Siekiant užtikrinti procedūros savarankiškumą ir skaidrumą, taip pat visuomenės pasitikėjimą ekologiniu ženklu, būtinas vadinamasis filtras, kad ne bet kuri suinteresuotoji šalis galėtų pradėti kriterijų rengimo procedūrą ir jai toliau vadovauti.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies trečia a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šie dokumentai teikiami Komisijai.

Pagrindimas

Siekiama patikslinti tvarką.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus akvakultūros produktus, kriterijai, šie kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, gabenimu arba pakavimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuostatos, susijusios su maistu, neturėtų būti įtrauktos dėl pirmiau išdėstytų priežasčių, nors ir siūlyta jas palikti šiame reglamente.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jeigu būtina persvarstyti kriterijus tik iš dalies, gali būti taikoma I priedo Ba dalyje nurodyta sutrumpinta persvarstymo tvarka.

Pagrindimas

Svarbu turėti veiksmingą ir greitą priemonę, kurią taikant būtų galima atlikti nedidelius ir neesminius kriterijų pakeitimus.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija, pasikonsultavusi su ESEŽV ir atsižvelgusi į 1 straipsnyje išdėstytus tikslus ir principus, per vienerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo parengia ir paskelbia Bendrijos ekologinio ženklo trejų metų darbo planą, jame išdėsto tikslus ir pateikia preliminarų produktų, su kuriais ketinama sieti prioritetinius Bendrijos veiksmus, sąrašą. Šis planas turėtų būti nuolat atnaujinamas.

Pagrindimas

Nedidelis pranešėjo pateiktas 15 pakeitimo papildymas siekiant nurodyti, kad darbo planas turėtų būti sudaromas trejiems metams.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1. Ekologinio ženklo kriterijų projektas rengiamas pagal I priede nustatytą procedūrą ir atsižvelgiant į darbo planą.

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ekologinio ženklo kriterijai.

1. Komisija, atsižvelgdama į 6 straipsnio reikalavimus, pagal toliau nurodytą procedūrą patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ekologinio ženklo kriterijai:

 

Kaip nurodyta 7 straipsnyje, Komisija, ne vėliau negu praėjus 3 mėnesiams po galutinės ataskaitos ir pasiūlymo dėl kriterijų projekto parengimo, konsultuojasi su ESEŽV dėl pasiūlymo projekto.

 

Kaip nurodyta 7 straipsnyje, Komisija pateikia pagrindimus ir dokumentus, kuriuose argumentuojami pasiūlymo projekto pakeitimai lyginant su galutinėje ataskaitoje pateiktais kriterijais.

 

Komisija, ne vėliau negu praėjus 3 mėnesiams nuo konsultacijų su ESEŽV, pateikia ekologinio ženklo kriterijų pasiūlymą reguliavimo komitetui, įsteigtam pagal 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, ir tada patvirtina priemones, kuriomis konkrečiai produktų grupei nustatomi ekologinio ženklo kriterijai.

 

Savo galutiniame pasiūlyme Komisija atsižvelgia į ESEŽV pastabas ir išsamiai pagrindžia, pateikia dokumentus ir paaiškina argumentus, kuriais remiantis po konsultacijų su ESEŽV nuspręsta iš dalies keisti pasiūlymo projektą lyginant su galutine ataskaita.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies pakeisti neesminiai šio reglamento punktai jį papildžius, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies pakeisti neesminiai šio reglamento punktai jį papildžius, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Pagrindimas

Komisija turėtų paaiškinti, kodėl, lyginant su ESEŽV nuomone, nusprendė keisti savo pasiūlymo projektą. Be to, Komisijai turėtų būti nustatytas terminas galutiniam sprendimui priimti.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 dalyje nurodytomis priemonėmis Komisija:

1 dalyje nurodytomis priemonėmis Komisija:

a) nustato reikalavimus, kuriais remiantis vertinama, ar konkretūs produktai atitinka ekologinio ženklo kriterijus;

a) nustato reikalavimus, kuriais remiantis vertinama, ar konkretūs produktai atitinka ekologinio ženklo kriterijus;

b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios bus užrašytos ant ekologinio ženklo;

b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios gali būti užrašytos ant ekologinio ženklo;

c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį.

c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį, kuris negali būti ilgesnis kaip 2 metai;

 

d) nurodo, kiek produktas gali kisti galiojimo laikotarpiu, nustatytu c punkte.

Pagrindimas

Labai svarbu, kad taikant priemonę būtų galima atsižvelgti į nuolatinį produktų tobulinimą, taip pat ir ekologinio ženklo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs. Netaikant visos prašymo leisti iš naujo naudoti ekologinį ženklą procedūros, sunku atlikti net mažus formuluočių pakeitimus siekiant įtraukti tausesnes sudedamąsias dalis ir pritaikyti reikalavimus atsižvelgiant į techninę pažangą.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nustatant ekologinio ženklo kriterijus užtikrinama, kad nebūtų pradėtos taikyti priemonės, kurias įgyvendinant MVĮ galėtų būti apkrautos neproporcinga administracine ir ekonomine našta.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Registracija ekologiniam ženklui naudoti

Sertifikavimas ir registracija ekologiniam ženklui naudoti

Pagrindimas

Kai naudojamas ekologinis ženklas, neužtenka tik paprasčiausiai registruoti produktą. Būtina, kad nepriklausoma institucija patikrintų, ar yra reikiamas pagrindas suteikti ekologinį ženklą (pvz., patikrinti atitiktį).

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, gamintojai, importuotojai, paslaugų teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai prekiautojai registruojasi vienoje iš 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, bet kurie ūkio subjektai teikia paraišką vienai iš 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

a) jei produkto kilmės šalis – viena valstybė narė, registruojamasi tos valstybės narės kompetentingoje institucijoje;

 

b) jei tokio pat produkto kilmės šalys – kelios valstybės narės, registruojamasi vienos iš tų valstybių narių kompetentingoje institucijoje;

 

c) jei produkto kilmės šalis – ne Bendrijos valstybė narė, registruojamasi bet kurios valstybės narės, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, kompetentingoje institucijoje.

 

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas.

Šiuo pakeitimu siekiama supaprastinti registraciją, nurodant, kad registruojama valstybės narės, kurioje produktas pateiktas arba bus pateiktas į rinką, kompetentingoje institucijoje (nepaisant produkto kilmės šalies).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Registracijos paraiškoje nurodomas prekybos įmonės pavadinimas bei adresas ir atitinkama produktų grupė, taip pat pateikiamas išsamus produkto aprašas.

2. Registracijos paraiškoje nurodomas ūkio subjekto pavadinimas bei adresas ir atitinkama produktų grupė, taip pat pateikiamas išsamus produkto aprašas.

Pagrindimas

Paraiškas registracijai gali teikti ne tik prekybos įmonės. Tinkamesnė sąvoka „ūkio subjektas“.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kartu su registracijos paraiška pateikiami visi susiję dokumentai, nurodyti susijusioje Komisijos priemonėje, kuria nustatomi atitinkamai produktų grupei taikomi ekologinio ženklo kriterijai.

Kartu su registracijos paraiška pateikiami visi susiję dokumentai, nurodyti susijusioje Komisijos priemonėje, kuria nustatomi atitinkamai produktų grupei taikomi ekologinio ženklo kriterijai. Ūkio subjektas pateikia įrodymų, kad atitiktį pagal ekologinio ženklo kriterijus sertifikavo nepriklausoma institucija.

Pagrindimas

Kai naudojamas ekologinis ženklas, neužtenka tik paprasčiausiai registruoti produktą. Būtina, kad nepriklausoma institucija patikrintų, ar yra reikiamas pagrindas suteikti ekologinį ženklą (pvz., patikrinti atitiktį).

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Už registracijos dokumentų tvarkymą kompetentinga institucija, kuriai pateikta registracijos paraiška, gali imti ne didesnį kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

3. Pateikus bet kurią paraišką suteikti ekologinį ženklą, imamas mokestis paraiškos tvarkymo išlaidoms padengti. Bet kuriuo atveju, mokestis, kurį moka MVĮ, turėtų būti sumažintas mažiausiai iki 25 proc.

Pagrindimas

200 eurų dydžio registracijos mokestis nepadengs procedūros administracinių išlaidų. Todėl valstybės narės turės subsidijuoti šią procedūrą, o tai trukdytų sėkmingai naudoti ES gėlės ženklą ir platinti jį vidaus rinkoje.

Turėtų būti vadovaujamasi principu, kad MVĮ kur kas sunkiau prisitaiko prie ekologinio ženklo sistemos. Todėl šios įmonės turėtų būti skatinamos lengvatine tvarka.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Susijusi kompetentinga institucija patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus per du mėnesius nuo registracijos paraiškos gavimo dienos.

4. Susijusi kompetentinga institucija patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus ir tai, ar produktas atitinka pagal 8 straipsnį Komisijos patvirtintus kriterijus, per du mėnesius nuo registracijos paraiškos gavimo dienos.

Jei pateikti visi dokumentai, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį.

Jei pateikti visi dokumentai, patvirtinantys, kad produktas atitinka kriterijus, o registracija atitinka vertinimo ir patikros reikalavimus, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį. Kompetentinga institucija baigia tvirtinimo procedūrą per keturis mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos.

Pagrindimas

Vienas iš didžiausių dabartinio reglamento privalumų – jo aukštas patikimumo lygis, kuris neturėtų mažėti vardan lankstumo panaikinant vertinimo ir patikros procedūras, taikomas prieš suteikiant ekologinį ženklą. Iki šiol tai buvo užtikrinama atliekant trečiųjų šalių patikrą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija praneša Komisijai apie kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį atnaujina. Šis registras yra viešas.

6. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija praneša Komisijai apie kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį atnaujina. Šis registras yra viešas: visų pirma, jis skelbiamas ekologinio ženklo tinklavietėje, be to, jį galima gauti valstybių narių valdžios institucijose.

Pagrindimas

Vartotojams turi būti užtikrinta pati lengviausia prieiga prie produktų, pažymėtų ekologiniu ženklu, sąrašo.

Ekologinis ženklas galėtų būti lengviau atpažįstamas, jeigu vartotojams patogiame interneto portale būtų skelbiama skaidri ir viešai prieinama informacija.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje.

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje. Ekologinis ženklas nurodomas gerai matomoje vietoje, taigi jo dėka susijęs produktas tampa išskirtinis net ir tada, kai jis perkamas kartu su kitais produktais.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Jei ekologiniu ženklu žymimas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimų neatitinkantis perdirbtas maistas, išskyrus akvakultūros produktus, tame pačiame matomame paviršiuje taip pat nurodoma, kad ženklas susijęs tik su produkto perdirbimo, gabenimo ar pakavimo aplinkosauginiu veiksmingumu.

Išbraukta.

Pirmoji pastraipa taikoma ir pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 straipsnį pažymėtam perdirbtam maistui.

 

Pagrindimas

Nuostatų dėl maisto produktų klausimas jau nagrinėtas.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija atlieka patikrą reguliariai arba gavusi skundą, susijusį su jos užregistruotais produktais. Gali būti vykdoma atsitiktinė patikra vietoje.

2. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija atlieka patikrą reguliariai arba gavusi skundą, susijusį su jos užregistruotais produktais. Gali būti vykdoma atsitiktinė patikra vietoje. Komisija užtikrina, kad kompetentingos institucijos reguliariai vykdytų patikrą vietoje. Valstybės narės skiria kompetentingoms institucijoms visas šiai patikrai vykdyti reikalingas lėšas.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Mažos ir vidutinės įmonės

 

Komisija, siekdama apsaugoti MVĮ:

 

a) užtikrina, kad informacijos biurams, kurie turi būti įsteigti pagal būsimąjį Smulkiojo verslo aktą, taip pat būtų pavesta informuoti apie ekologinio ženklo sistemą;

 

b) aktyviai skatina skirtingų ženklinimo sistemų derinimą.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į administracinę naštą, kuri užkraunama MVĮ, ir stengtis ją kaip galima labiau mažinti.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bendrijos ekologinio ženklo ir nacionalinių ekologinių ženklų sambūvis užtikrinamas keičiantis pažangiąja patirtimi. Be to, remiantis Bendrijos ekologinio ženklo sistema, susijusiose nacionalinėse rinkose gali būti skatinami ekologiniu ženklu pažymėti produktai ir palengvintas ekologiniu ženklu pažymėtų produktų pateikimas į kitų valstybių narių rinkas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, gamintojams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Komisija, valstybės narės ir dalyvaujančios įmonės, bendradarbiaudamos su ESEŽV, skiria pakankamai išteklių siekdamos skatinti naudoti Bendrijos ekologinį ženklą ir vykdydamos vartotojams, gamintojams, gamyklininkams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei, įskaitant mokyklas, skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas, platindamos informaciją ekologiniam ženklui skirtoje interneto tinklavietėje ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą bei skatindamos įsisavinti sistemą, visų pirma, teikdamos techninės informacijos linijų paslaugas subjektams, ypač MVĮ. Kadangi, siekiant labiau atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės vartotojų poreikius, informavimas apie ekologinio ženklo sistemą ir toliau patenka į nacionalinės kompetencijos sritį, atliekama bendra rinkodaros ekspertizė, kad būtų pateiktos gairės, užtikrintas koordinavimas, skatinama keistis pažangiąja patirtimi ir rengiami konkretūs veiksmų planai Bendrijos lygmeniu.

 

Viešasis sektorius aktyviau dalyvauja viešinant ekologinio ženklo sistemą tiek rodydamas pavyzdį, kaip siekti Bendrijos aplinkos apsaugos tikslų, tiek kaip vartotojas. Taigi, kai Bendrijos institucijos ir nacionalinės valstybės institucijos viešųjų pirkimų būdu įsigyja produktų, kuriems nustatyti ekologinio ženklinimo kriterijai, šie produktai būtinai atitinka Bendrijos ekologinio ženklo sistemos reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant didesnio veiksmingumo, rinkodaros kampanijos turėtų būti pritaikytos prie konkrečių kiekvienos rinkos poreikių. Viešieji pirkimai gali labai paskatinti rinktis ekologiniu ženklu pažymėtus produktus ne tik dėl to, kad valstybė narė rodytų pavyzdį vartotojams, bet ir todėl, kad viešieji pirkimai labai padeda didinti ekologiškų produktų paklausą rinkoje.

Skatinamoji veikla aprėpia ne tik informavimo kampanijų finansavimą. Vietoj to turėtų būti numatyta teikti praktinę informaciją ūkio subjektams, pageidaujantiems teikti paraiškas dėl ekologinio ženklo registracijos.

Svarbu, kad visi veikėjai dalyvautų skatinant naudoti ES ekologinį ženklą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Reklama turi būti daroma naudojantis visomis 23 oficialiosiomis kalbomis prieinama interneto tinklaviete, Komisijos organizuojama ES informavimo kampanija ir valstybėse narėse platinama informacine medžiaga.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės nustato tikslus, susijusius su produktų, pažymėtų ekologiniu ženklu įsigijimu viešųjų pirkimų būdu.

Pagrindimas

Vien sąmoningumo ugdymo ir informavimo kampanijų neužtenka siekiant skatinti naudoti ekologinį ženklą. Valstybės narės turėtų nustatyti tikslus, susijusius su šių produktų įsigijimu viešųjų pirkimų būdu.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tarpusavio vertinimas

Informacijos ir pažangiosios patirties mainai

Pagrindimas

Kompetentingos institucijos turėtų būti raginamos dirbti išvien.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad užtikrintų darnų 9 ir 10 straipsnių taikymą, kompetentingos institucijos vertina viena kitą. Tarpusavio vertinimas vykdomas remiantis pagrįstais ir skaidriais vertinimo kriterijais bei nuostatomis.

Kad užtikrintų darnų šio reglamento, visų pirma, jo 9 ir 10 straipsnių taikymą, kompetentingos institucijos reguliariai ir pagal nustatytą tvarką keičiasi informacija ir patirtimi bei skatina kompetentingų nacionalinių organizacijų darbo ir paslaugų koordinavimą. Tarpusavio vertinimas vykdomas remiantis pagrįstais ir skaidriais vertinimo kriterijais bei nuostatomis

Pagrindimas

Jeigu siekiama veiksmingiau naudoti ekologinį ženklą ir keisti persvarstymo procedūras remiantis praktine patirtimi, būtina, kad atsakingos institucijos reguliariai pagal nustatytą tvarką keistųsi patirtimi ir bendradarbiautų.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ne vėliau kaip [nurodyti konkrečią datą – po penkerių metų nuo paskelbimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija teikia Bendrijos ekologinio ženklo sistemos įgyvendinimo ataskaitą. Ataskaitoje nurodomi ir sistemos elementai, kuriuos gali reikėti persvarstyti.

Ne vėliau kaip [nurodyti konkrečią datą – po penkerių metų nuo paskelbimo dienos] Europos Parlamentui ir Tarybai Komisija teikia Bendrijos ekologinio ženklo sistemos įgyvendinimo ataskaitą, ypač kai ji susijusi su 12 straipsnio įgyvendinimu. Ataskaitoje nurodomi ir pasiekimai, susiję su darbo plane išdėstytais tikslais, taip pat sistemos elementai, kuriuos gali reikėti persvarstyti.

Pagrindimas

Svarbu atidžiai stebėti, kaip vystomas ekologinis ženklas, kaip naudojamos lėšos, taip pat, ar pavyksta pasiekti tikslus, o jeigu ne, tai kodėl.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali padidinti 9 straipsnio 3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš dalies pakeisti priedus.

Komisija gali pakeisti 9 straipsnio 3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš dalies pakeisti priedus.

Pagrindimas

Turėtų būti numatyta galimybė mažinti mokestį.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 1 punkto devinta a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

– Galimybės gauti atitinkamos produktų grupės produktų, kuriuose nėra medžiagų arba preparatų, remiantis Direktyva 67/548/EEB, Direktyva 1999/45/EB arba Reglamentu (EB) Nr. 1278/2008, priskiriamų labai toksiškiems, toksiškiems, kenksmingiems aplinkai, kancerogeniniams, mutageniniams ar toksiškiems reprodukcijai (TRM), taip pat Reglamento 1907/2006/EB (REACH) 57 straipsnyje išvardytų medžiagų, analizė.

Pagrindimas

Nustatant kriterijus turėtų būti atsižvelgta į pakeitimo principą.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 1 punkto antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje Komisijos interneto svetainėje, kurioje galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Rengiant kriterijus, parengtinė ataskaita skelbiama ekologiniam ženklui skirtoje Komisijos interneto svetainėje, būtinai prieinamoje visomis 23 oficialiosiomis kalbomis, kurioje galima teikti pastabas ir gauti informacijos.

Pagrindimas

Kiekvienai valstybei narei turi būti sudaryta galimybė gauti informacijos apie logotipą oficialioje tinklavietėje.

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 2 punkto pirma įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

– jie nustatomi remiantis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir, jei įmanoma, atitinka 10 % geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų rinkoje;

– jie nustatomi remiantis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių rinkos produktų viso būvio ciklo aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais vidaus rinkoje jų patvirtinimo momentu;

 

– jie atitinka konkrečią geriausių rinkoje prieinamų aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų procentinę dalį. Tiksli procentinė dalis lanksčiai nustatoma kiekvienu atskiru atveju atsižvelgiant į produkto kategoriją, paprastai – 10–20 %, taip pat bet kuriuo atveju, kai siekiama remti ir skatinti geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius rinkos produktus bei užtikrinti, kad vartotojams būtų numatytas pakankamas ekologiniu ženklu pažymėtų produktų pasirinkimas.

Pagrindimas

Svarbu, kad ekologinis ženklas skatintų tolesnes naujoves.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 2 punkto antros pastraipos antra įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–jie nustatomi atsižvelgiant į svarbiausią produkto poveikį aplinkai; kiek tai pagrįstai įmanoma, suformuluojami remiantis pagrindiniais techniniais produkto aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir yra tinkami taikyti atliekant vertinimą pagal šio reglamento taisykles;

– jie nustatomi atsižvelgiant į produkto poveikį aplinkai; kiek tai pagrįstai įmanoma, suformuluojami remiantis pagrindiniais techniniais produkto aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais ir yra tinkami taikyti atliekant vertinimą pagal šio reglamento taisykles;

Pagrindimas

Ne visoms produktų grupėms tinka skatinti tik 10 % geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčių produktų. Taigi nustatant kiekvienos produktų grupės kriterijus, tikslus siektinas intervalas turėtų būti 10–20 %. Kriterijai turėtų būti grindžiami visapusišku produktų poveikiu aplinkai.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo A dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Specialios maisto produktų ir gėrimų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, taip pat maisto produktų, patenkančių į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį, ekologinio ženklo taisyklės.

 

Techninėje ataskaitoje turi būti nurodyta, ar:

 

– nustatant pasirinkto produkto ekologinio ženklo kriterijus, užtikrinama aiški pridėtinė vertė aplinkosaugos požiūriu;

 

– suteikiant ekologinį ženklą atsižvelgta į visą produkto būvio ciklą;

 

– vartotojas, naudodamas ekologiniu ženklu pažymėtą pasirinktą produktą, nepainioja jo su kitais maisto prekės ženklais pažymėtais produktais.

 

Kai nustatomi maisto produkto ir gėrimo, patenkančių į Reglamento (EB) Nr. 834/2007 taikymo sritį, kriterijai, ženklo pobūdis ir pagal jį suteikiama informacija gali būti taisoma siekiant, kad nebūtų painiojami vartotojai.

Pagrindimas

Būtina papildomai ištirti maisto produktų aplinkosauginių kriterijų tinkamumą.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parengiamos instrukcijos, kuriose viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms pateikiamos ekologinio ženklo kriterijų taikymo gairės.

Parengiamos į visas oficialiąsias Bendrijos kalbas išverstos instrukcijos, kuriose viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms pateikiamos ekologinio ženklo kriterijų taikymo gairės.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, kompetentingoms institucijoms ir viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms skirtų instrukcijų šablonus.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, kompetentingoms institucijoms ir viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms skirtų instrukcijų šablonus, išverstus į visas oficialiąsias Bendrijos kalbas.

Pagrindimas

Išvertus instrukcijas ir instrukcijų šablonus būtų palengvinta paraiškų teikimo procedūra, kurios turi laikytis įmonės, norinčios gauti ekologinį ženklą.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo B a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(Ba) SUTRUMPINTA NEESMINIO KRITERIJŲ PERSVARSTYMO TVARKA

 

Komisija parengia ataskaitą, į kurią turi būti įtraukta:

 

- pagrindimas, kodėl nebūtinas išsamus kriterijų persvarstymas ir kodėl pakanka tik atnaujinti kriterijus bei griežto jų taikymo principus;

 

- techninė skiltis, kurioje pateikti atnaujinti ankstesni rinkos duomenys, pagal kuriuos buvo nustatyti kriterijai;

 

- pasiūlymo dėl kriterijų projektas;

 

- bendro aplinkosauginio veiksmingumo kiekybinis rodiklis, kuris, kaip tikimasi, bus pasiektas taikant visus kriterijus kartu, palyginti su vidutiniu rinkos produktų rodikliu;

 

- persvarstytas vartotojo vadovas, skirtas galimiems ekologinio ženklo naudotojams ir kompetentingoms institucijoms, ir

 

- persvarstytas vartotojo vadovas, skirtas viešojo pirkimo sutartis skiriančioms valdžios institucijoms.

 

Ataskaita ir pasiūlymo dėl kriterijų projektas paskelbiami ir surengiamos viešos konsultacijos ekologiniam ženklui skirtoje Komisijos tinklavietėje, kurioje 2 mėnesių laikotarpiu galima teikti pastabas.

 

Atsakoma į visas viešųjų konsultacijų laikotarpiu pateiktas pastabas, taip pat nurodoma, ar jos priimtos, ar atmestos, ir išdėstomos priėmimo arba atmetimo priežastys.

 

Komisija, atsižvelgdama į visus viešųjų konsultacijų laikotarpiu atliktus pakeitimus, ir jeigu nė viena valstybė narė nesikreipė su prašymu surengti atvirą darbo grupės susitikimą, gali patvirtinti kriterijus, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

 

Bet kuriai valstybei narei paprašius, rengiamas atviras darbo grupės susitikimas siūlomiems kriterijams aptarti, kuriame dalyvauja visos suinteresuotosios šalys, pvz., kompetentingosios institucijos, įmonės (įskaitant MVĮ), profesinės sąjungos, mažmenininkai, importuotojai, aplinkos ir vartotojų apsaugos organizacijos. Komisija taip pat dalyvauja šiame susitikime.

 

Komisija, atsižvelgdama į visus viešųjų konsultacijų laikotarpiu arba darbo grupės susitikime atliktus pakeitimus, gali patvirtinti kriterijus, kaip nustatyta 8 straipsnyje.

Pagrindimas

Vienas iš svarbiausių ekologinio ženklo sėkmės garantų būtų tai, kad kriterijus būtų galima skubiai atnaujinti, kai keičiamas vos vienas neesminis kriterijaus elementas.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustato ekologinio ženklo užrašą valstybine (-ėmis) kalba (-omis) taip, kad tekstas visiškai atitiktų originalų užrašą anglų kalba.


AIŠKINAMOJI DALIS

Ekologinis ženklas – tai savanoriškai taikoma ženklinimo sistema, skirta Europos lygmeniu skatinti itin veiksmingų produktų, kurių ekologinis poveikis per jų būvio ciklą itin mažas, platinimą.

Šiuo tikslu nustatyti konkretūs kiekvienos specifinės produktų kategorijos, kurių yra daugybė, ekologinės kokybės standartai (vadinsime juos kriterijais). Šiuo metu ekologinis ženklas suteiktas 26 produktų kategorijoms, 622 licencijoms ir daugiau negu 3000 prekių ir paslaugų. Tai plovikliai, popierius, apranga (įskaitant avalynę ir tekstilės gaminius), turizmo ir stovyklavimo reikmenys ir t. t.

Ši ženklinimo sistema ir ją simbolizuojanti gėlė yra kintantys elementai. Jų dėka ir nuolat atnaujinant produktų, kuriems suteikti šie simboliai, ekologinius kriterijus, įmonės apskritai skatinamos nuolat gerinti rinkos produktų ekologinę kokybę.

Europos Sąjunga, remdamasi Europos gamybos ir tausaus vartojimo veiksmų planu, visomis išgalėmis skatina taikyti savanorišką integruotą sistemą: įmonės skatinamos gerinti savo gaminių kokybę ir užtikrinti aukštesnius energijos veiksmingumo bei naudingumo aplinkai standartus. Šiuo tikslu persvarstytas ekologinio ženklo reglamentas, Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (AVAS) taikymo reglamentas (COM(2008)0402) ir ekologinio projektavimo direktyva (COM(2008)0399). Šiuo tikslu vadovautasi ir komunikato dėl viešojo pirkimo sutarčių siekiant gerinti aplinkos padėtį (COM(2008)408) nuostatomis.

Tačiau rinkos siunčiami signalai gali prieštarauti ekologinio ženklinimo sistemos siekiams. Minėtasis sertifikatas taikomas beveik 10 metų. Sprendžiant iš patirties, kuri įgyta per šiuos metus, būtina imtis ryžtingesnių veiksmų siekiant spręsti su kai kuriais itin svarbiais sistemos aspektais susijusius klausimus.

Viena vertus, vis daugiau labai skirtingiems sektoriams atstovaujančių įmonių siekia gauti ekologinio ženklo sertifikatą. Ūkio subjektai suvokia, kad nešališkas sertifikato suteikimo procesas užtikrina pridėtinę vertę, kadangi minėtąjį sertifikatą vertina vartotojai, kuries šiuo metu tikisi įmonių socialinės atsakomybės sprendžiant aplinkos apsaugos klausimus.

Dar vienas pranašumas – galimybė sukurti Europos ekologinį ženklą, kaip daugybės įmonių pripažintą ir pageidaujamą simbolį.

Daugelis nežino, kad, kitaip negu kitų Europos ženklų, ekologinio ženklo svarba nėra suvokiama, taigi nepripažintos ir ekologinės savybės, į kurias juo siekiama atkreipti dėmesį. Išties, norint suvokti, kad Europos ženklas menkiau paplitęs ir ne taip gerai žinomas, pakanka jį palyginti su panašią funkciją atliekančiais nacionaliniais ženklais.

Sektoriaus ūkio subjektai ir NVO kritiškai atsiliepia apie tai, kad labai užtrunka kriterijų patvirtinimas (tai gali trukti daugiau negu 4 metus) ir kad nepakankamai suderinti panašioms produktų kategorijų taikomi kriterijai.

Be to, nepakankamai koordinuojami veiksmai su panašiomis nacionalinėmis rinkomis, kuriose tam tikrais atvejais naudojami skirtingi parametrai vertinami palankiau negu ekologinis ženklas.

Komisija, siekdama spręsti šias problemas, pateikė pasiūlymą dėl naujo reglamento. Pranešėjas palankiai vertina didžiąją jo dalį.

Į pasiūlymą įtraukta daugybė pakeitimų, susijusių su kriterijų ir naujos sistemos, pagal kurią būtų suteiktas ženklas, patvirtinimu.

Senoji sistema, pagal kurią kompetentingoji institucija ir ūkio subjektas privalo sudaryti sutartį, keičiama registracijos sistema.

Numatytos naujos nuostatos, skirtos koordinavimui pagal nacionalines sertifikavimo sistemas pagerinti.

Siekiant, kad būtų labiau vadovaujamasi daugialygmeniu požiūriu, daugeliui veikėjų, pvz., Komisijai, valstybėms narėms ir sektoriaus ūkio subjektams, sudarytos sąlygos skatinti sistemos taikymą ir atlikti vadovaujamą vaidmenį rengiant bei nustatant kriterijus.

Komisijos pasiūlyme pateikiama keletas naujų produktų kategorijų, įskaitant apdoroto maisto ir žvejybos bei akvakultūros produktus.

Pranešėjo pasiūlymas

Pranešėjas pateikė keletą pasiūlymo pakeitimų remdamasis trimis gairėmis:

- vartotojų pasitikėjimo ekologine kokybe, kurią užtikrina ekologinis ženklas ir kuriai taikomi aukšti standartai, išsaugojimas,

- aktyvesnis ekologinio ženklo platinimas informuojant vartotojus ir didinant tinkamų produktų kategorijų skaičių,

- kriterijų patvirtinimo tvarka, kurią taikant būtų atsižvelgta į laiko tendencijas ir į tai, ar konkretus produktas išties yra rinkos naujovė; siekis išsaugoti nepriekaištingas ekologines savybes ir įtraukti visus sektoriaus ūkio subjektus ir suinteresuotąsias šalis.

Pranešėjas išbraukė nuostatas, susijusias su apdoroto maisto, žvejybos ir akvakultūros produktais, kadangi nepatartina taikyti skirtingą tvarką šių kategorijų produktams, tačiau pritaria, kad apdoroto ir nepadoroto maisto produktams turėtų būti taikomos skirtingos taisyklės. Taip pat svarbu imtis priemonių, kad ekologinis ženklas nebūtų painiojamas su natūralaus produkto ženklu.

Atrodo, kad būtų geriausia, jei bet kurį sprendimą dėl to, ar tam tikros rūšies maisto produktui galėtų būti priskirtas ekologinis ženklas, priimtų specialistai. Tik būtinųjų techninių žinių įgiję asmenys gali spręsti dėl to, ar maisto produktas išties išsaugo ekologines savybes per visą jo gyvavimo ciklą.

Kalbant apie naująją tvarką, itin svarbu aiškiai pabrėžti, kad prieš užregistruojant naują produktą pagal ekologinio ženklo kriterijus, turi būti patikrinta, ar produktas išties atitinka šiuos kriterijus, ir šis patikrinimas turi būti daugiau negu formalus. Todėl pranešėjas pateikė specialų pakeitimą, kuriame įrašoma pastaba apie ex ante kontrolę. Ši kontrolė turi būti atlikta prieš suteikiant ekologinį ženklą.

Pranešėjas, atsižvelgdamas į savanorišką ženklinimo pobūdį ir į didelius lūkesčius, kuriuos vartotojai sieja su ekologinį ženklą simbolizuojančia gėle pažymėtais produktais, įterpė nuostatą, pagal kurią ekologinis ženklas negali būti suteiktas produktams, turintiems vartotojų sveikatai ar aplinkai pavojingų medžiagų.

Norint išlaikyti ekologinio ženklo sertifikavimo sistemos patikimumą, labai svarbu užtikrinti, kad paženklintiems produktams ir toliau būtų taikomas bendrasis vartotojų sveikatos ir aplinkos apsaugos principas.

Nežiūrint į tai, pranešėjas, suvokdamas, kad dėl draudimo būtų apribota galimybė taikyti ekologinį ženklą didesniam skaičiui produktų kategorijų, siūlo Komisijai pagal komitologijos procedūrą numatyti pateisinamas išimtis iš pirmiau nurodyto principo, kurios galėtų būti taikomos specifinėms produktų kategorijoms.

Be to, kadangi ES teisinis pagrindas (REACH, GRIS ir kt.) vis labiau orientuotas į siekį atlikti mažiau bandymų su gyvūnais, pranešėjas įsitikinęs, kad pirmiau minėtas principas taip pat turėtų būti įtrauktas į savanorišką ekologinio ženklo sistemą, kurios esmė – aukščiausius ekologinius standartus atitinkančių produktų gamyba ir sertifikavimas.

Dauguma sektoriaus ūkio subjektų kritiškai vertina tai, kad specifinėms produktų kategorijoms taikomi kriterijai tvirtinami labai ilgai ir kad sparčiai kintant rinkos tendencijoms kriterijai pasensta vos juos patvirtinus.

Todėl pranešėjas siūlo dvi išeitis:

– siekiant, kad kriterijų tvirtinimas neužsitęstų, turėtų būti užtikrintas maksimalus 180 dienų laikotarpis nuo įvertinimo pabaigos iki kriterijų patvirtinimo Komisijos vardu;

– kriterijų keičiant ne iš esmės, turėtų būti taikoma paprastesnė ir trumpesnė persvarstymo tvarka (žr. naują priedą).

Skatinamoji veikla (ankstesnis reglamento 12 straipsnis) turėtų aprėpti geresnį vartotojų informavimą ir informavimo kampanijų rengimą, taip pat ES lėšų panaudojimą tariantis su konsultacinėmis bendrovėmis praktiniais produktų kategorijų registravimo klausimais.

Taip pat labai svarbu ypatingą dėmesį skirti MVĮ, išsamiau jas informuoti apie ekologinį ženklą ir skatinti jas dalyvauti priimant sprendimus dėl kriterijų bei atsižvelgti į jų specifines reikmes.

Pranešėjas konstatuoja, kad ekologinis ženklas yra labai naudinga priemonė Europos produktų ekologiškoms savybėms gerinti ir moksliniams tyrimams bei technikos naujovėms skatinti.

Uždavinys – užtikrinti tikslius parametrus atsižvelgiant į prekės ar paslaugos ekologines savybes per jų būvio ciklą. Siekiant užtikrinti puikias produkto ekologines savybes per visą jo būvio ciklą ir išsaugoti vartotojo pasitikėjimą ekologiniu ženklu, būtina vadovautis patikimais ir tvirtais kriterijais.


Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ  (22.1.2009)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Nuomonės referentas: Nikolaos Vakalis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Turinys ir tikslas

Pasiūlymu su toliau pateiktais pakeitimais siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į ekologiškus produktus ir paslaugas suteikiant ekologinį ženklą – geriausios kokybės ženklą – ekologiškiausiems produktams ir paslaugoms, remiantis ekologiniais kriterijais. Gamintojai turėtų naudoti ekologinio ženklo logotipą („ES gėlę“) kaip rinkodaros priemonę ir turėtų skatinti rinktis šiuos produktus ir paslaugas. Šis pasiūlymas pakeičia Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos, nes ženklas yra mažai žinomas ir menkai diegiamas pramonėje dėl pernelyg biurokratiškų procedūrų ir valdymo.

ITRE komitetui svarbūs aspektai

Reglamento dėl ES ekologinio ženklo sistemos persvarstymas gali turėti teigiamą poveikį energijos vartojimo efektyvumui ir pramonės konkurencingumui ES.

Pirma, keičiant ES ekologinio ženklo sistemą tobulinama kriterijų nustatymo sistema, o nuo to priklausys, ar ES pirmaus kuriant naujausius ir ambicingus, tačiau tuo pat metu įgyvendinamus energijos vartojimo efektyvumo standartus.

Antra, pakeitus sistemą įmonėms būtų galima suteikti naujų galimybių. Jos galėtų naudoti „ES gėlę“ kaip veiksmingą rinkodaros priemonę visoje vidaus rinkoje, tuo pačiu metu prisidėdamos prie aplinkos tvarumo ir teikdamos naudos vartotojams, kurie vis labiau reikalauja ekologiškų produktų ir paslaugų.

Deja, dabartinio reglamento rezultatai netenkina. Nuomonės referentas siekia užtikrinti, kad įmonės būtų labiau skatinamos dalyvauti savanoriškoje sistemoje ir kad joms nebūtų užkraunama jokia nereikalinga finansinė ir administracinė našta, tačiau nebūtų pakenkta patikimumui.

Visų pirma atsižvelgdamas į šiuos klausimus, nuomonės referentas siekia tobulinti toliau pateikiamus siūlomo reglamento aspektus.

Reglamento netaikymas maisto produktams

Pakeistame reglamente raginama reglamentą taikyti ir perdirbtam maistui, susiejant ekologinio ženklo suteikimo kriterijus tik su perdirbimu, transportavimu ir pakavimu. Tai lemtų didelį nenuoseklumą ir klaidintų vartotojus.

Pirma, tai, kad reglamentą siūloma taikyti tik tam tikriems maisto produktams (perdirbtam maistui, žvejybos ir akvakultūros produktams), lemtų nepagrįstą jų skirstymą. Antra, atsižvelgiant tik į tam tikrų maisto produktų perdirbimą, transportavimą ir pakavimą nebūtų laikomasi būvio ciklo požiūrio ir nebūtų skiriama dėmesio tam produkto būvio ciklo etapui, kurio metu daromas didžiausias poveikis aplinkai, t. y. gamybai ir vartojimui. Trečia, galėtų kilti painiava su galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais ekologiškus produktus. Taigi nuomonės referentas siūlo ES lygmeniu atskirai nustatyti maisto produktų ženklinimo reikalavimus, atsižvelgiant į galiojančius ES maisto teisės aktus.

Aiškaus būvio ciklo požiūrio svarba nustatant kriterijus

Nustatant kriterijus būtina atsižvelgti į visą produktų būvio ciklą, kad būtų nustatyti aiškūs ekologiniai kriterijai, kuriuos taikant vartotojų dėmesys būtų atkreipiamas į tausesnio vartojimo modelius, o įmonių dėmesys – į tausesnės gamybos modelius.

ES ekologinio ženklo atpažinimo didinimas

Didžiausia problema – tai, kad ES vartotojai neatpažįsta ekologinio ženklo. Todėl labai svarbu geriau informuoti ir vartotojus, ir gamintojus. Atsižvelgiant į subsidiarumo principą, už ekologinio ženklo sistemos viešinimą atsakingos valstybės narės. Tačiau galima ES lygmeniu teikti rekomendacijas siekiant užtikrinti abipusį mokymąsi, kaip naudoti ekologinį ženklą, visų pirma turint mintyje tai, kad nacionaliniai ekologiniai ženklai labai sėkmingai naudojami kai kuriose valstybėse narėse. Be to, viešasis sektorius gali būti svarbus skatinant naudoti ekologinius ženklus, jei į juos atsižvelgiama vykdant viešojo pirkimo procedūras.

Kadangi skatinamajai veiklai reikalingas tinkamas finansavimas, dalis pajamų, gautų iš registracijos mokesčių, turėtų būti investuojama į skatinimą naudoti ekologinį ženklą. Tokiu būdu sistema taps efektyvesnė kaip rinkodaros priemonė ir paskatins daugiau gamintojų ją naudoti, tuo pačiu surenkant papildomų registracijos mokesčių.

Registracijos mokesčiai

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymui panaikinti esamus metinius mokesčius, kuriuos kompetentingos institucijos taiko ekologinio ženklo naudotojams, kadangi tai būtų didelis žingsnis pirmyn siekiant sumažinti sistemos biurokratiškumą ir įmonių administracines išlaidas. Nuomonės referentas siūlo ne didesnį kaip 1000 eurų registracijos mokestį, kuris būtų nustatomas pagal įmonės dydį, ir tuo pačiu metu siūlo, kad valstybės narės galėtų nerinkti mokesčių, siekdamos propaguoti sistemą.

Rinkos priežiūros stiprinimas

Reikia stiprinti rinkos priežiūrą, ypač siekiant užtikrinti vienodas veiklos sąlygas bendrojoje rinkoje. Dėl šios priežasties reikėtų numatyti nuostatas, pagal kurias rinkos priežiūrai užtikrinti būtini ištekliai būtų skiriami kiekvienoje valstybėje narėje.

Skaidri registracija nediskriminuojant

Siekiant nediskriminuoti nei ES, nei trečiųjų šalių gamintojų, reikėtų taikyti vienodas registracijos, suteikiančios teisę naudoti ekologinį ženklą, taisykles. Tai reiškia, kad gamintojai, norintys naudoti ekologinį ženklą, registruojasi bet kurioje valstybėje narėje, kurioje produktas pateikiamas rinkai. Konkrečios nuostatos turėtų padidinti skaidrumą ir padėti išvengti bet kokio galimo vartotojų klaidinimo.

Greitas produktų grupių skaičiaus padidinimas

Pagal šį reglamentą turi būti sukurta sistema, kurią taikant būtų galima greitai nustatyti kriterijus ir padidinti produktų grupių skaičių. Ribotas produktų grupių skaičius – akivaizdi kliūtis norint užtikrinti didesnį ekologinio ženklo kaip rinkodaros priemonės poveikį. Taigi padidinus produktų grupių skaičių, daugiau įmonių galės taikyti sistemą.

Šiuo tikslu reikia parengti darbo planą ir nustatyti jo įgyvendinimo terminus.

Be to, nuomonės referentas siūlo keletą priemonių, padėsiančių užtikrinti, kad kriterijai būtų grindžiami moksliniais standartais, o dalyvaujančios suinteresuotosios šalys būtų kvalifikuotos.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio ženklinimo sistemų ir paskatinti visus sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau būtina užtikrinti, kad šis reglamentas aiškiai skirtųsi nuo 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 2092/91.

(3) Siekiant išvengti daugybės ekologinio ženklinimo sistemų ir paskatinti visus sektorius, kuriuose poveikis aplinkai lemia vartotojų pasirinkimą, siekti geresnių aplinkosauginio veiksmingumo rodiklių, turėtų būti sudaryta galimybė Bendrijos ekologinį ženklą naudoti plačiau. Tačiau, atsižvelgiant į specifines maisto produktų savybes, jiems šis reglamentas neturėtų būti taikomas. Komisija turėtų bendradarbiauti su visomis suinteresuotomis šalimis, įskaitant mokslininkų bendruomenę, pilietinę visuomenę ir įmones, siekdama palengvinti ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą ir specifines maisto produktų savybes, susijusias su sveikata ir mityba, taip pat apsvarstant esamus ir būsimus teisinius pokyčius visoje Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti, ir jie turėtų būti grindžiami moksliniais įrodymais, atsižvelgiant į naujausius pasiekimus technologijų srityje. Šie kriterijai turėtų būti orientuoti į rinką ir apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą, įskaitant gamybos, naudojimo ir susidėvėjimo etapus.

Pagrindimas

Ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, turi būti patikimi. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei jie nustatomi remiantis tvirtu moksliniu pagrindu ir jei reguliariai atsižvelgiama į naujus pasiekimus technologijų srityje. Nustatant šiuos kriterijus taip pat turi būti kiek įmanoma atsižvelgiama į viso produkto (prekės arba paslaugos) būvio ciklo metu sunaudojamus išteklius ir poveikį aplinkai bei sveikatai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Pagal Bendrijos ekologinio ženklo sistemą turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius Bendrijos teisės aktus, siekiant išvengti skirtingų požiūrių į saugos vertinimą.

Pagrindimas

Reglamentu dėl ekologinio ženklo neturėtų būti skatinama Europos bendrijoje taikyti skirtingų požiūrių į cheminių medžiagų saugos vertinimą, valdymą ir naudojimą, kurie šiuo metu reglamentuojami REACH reglamente ir Direktyvoje dėl klasifikavimo ir ženklinimo. Turėtų būti teikiama pirmenybė galiojantiems teisės aktams.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su ekologinio ženklo naudojimu susijusias administracines išlaidas, vertinimo ir patikros procedūras turėtų pakeisti registracijos sistema.

(6) Siekiant supaprastinti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą ir sumažinti su ekologinio ženklo naudojimu susijusias administracines išlaidas, vertinimo ir patikros procedūras reikėtų į traukti į darnią registracijos sistemą, kurią turėtų taikyti visos valstybės narės ir kompetentingos institucijos.

Pagrindimas

Siekiant, kad dėl sistemos lankstumo nebūtų atsisakyta jos patikimumo, svarbu, kad vertinimo ir patikros procedūras papildytų registracijos sistema.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Ateityje persvarstant šį reglamentą ir siekiant intensyviau naudoti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą, užuot taikius 10 proc. geriausių produktų kriterijų, reikės pereiti prie pakopų sistemos kiekvienoje produktų kategorijoje, siekiant padėti vartotojams pasirinkti tausius produktus ir skatinti gamintojus nuolat tobulinti savo pasiūlą.

Pagrindimas

Siekiant, kad Bendrijoje iš tiesų būtų taikoma ekologinio ženklo sistema, vadinamasis 10 proc. geriausiųjų kriterijus laikomas nepakankamai veiksmingu. Turėtų būti sudaryta galimybė siekti šiuo ženklu žymėti visų produktų grupių produktus, remiantis pakopų sistema (raidės A, B ar C nurodytų produkto tausojamojo poveikio aplinkai lygį).

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas ekologinio ženklo naudojimo procedūras, tikslinga numatyti ekologinio ženklo naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių sąlygų atitiktį, reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrą ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat tikslinga reikalauti, kad valstybės narės nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų įgyvendinimą.

(8) Atsižvelgiant į supaprastintas ekologinio ženklo naudojimo procedūras, tikslinga numatyti ekologinio ženklo naudojimo sąlygas ir, siekiant užtikrinti šių sąlygų atitiktį, reikalauti, kad kompetentingos institucijos atliktų patikrą ir uždraustų naudoti ekologinį ženklą, jei nesilaikoma jo naudojimo sąlygų. Taip pat tikslinga reikalauti, kad valstybės narės nustatytų šį reglamentą pažeidus skiriamų nuobaudų taisykles ir užtikrintų jų įgyvendinimą. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kompetentingoms institucijoms būtų skiriamos visos būtinos finansinės lėšos ir žmogiškieji ištekliai.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus.

(9) Būtina informuoti visuomenę apie Bendrijos ekologinį ženklą ir jį viešinti, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus. Pajamos, gautos iš šiame reglamente nustatytų mokesčių už registracijos paraiškų teikimą, pirmiausia turėtų būtų naudojamos rinkodaros tikslais.

Pagrindimas

Akivaizdu, kad vienas iš pagrindinių dabartinės sistemos trūkumų yra nepakankamas vartotojų informavimas, kurio priežastis – prasta rinkodara. Taigi svarbu šiam tikslui skirti pakankamai finansinių išteklių. Būtina informuoti visuomenę apie Bendrijos ekologinį ženklą ir jį viešinti, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) Pagal Bendrijos ekologinio ženklo sistemą turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius Bendrijos teisės aktus, siekiant išvengti skirtingų požiūrių ir didesnės įmonėms tenkančios administracinės naštos. Taigi siekiant užtikrinti, kad būtų suderinta kriterijų pateikimo sistema, reikia didinti su produktais susijusių skirtingų politikos priemonių sąveiką.

Pagrindimas

Kadangi ekologinis ženklas – tik vienas iš Tausaus vartojimo ir gamybos veiksmų plano aspektų, svarbu užtikrinti, kad jis būtų susietas su kitais šiame plane numatytais veiksmais.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) Kadangi mažoms įmonėms dažnai sunkiau prisitaikyti prie naujų taisyklių ir standartų, informacijos biurams, kurie turi būti įsteigti pagal būsimą Smulkiojo verslo aktą, taip pat turėtų būti pavesta užduotis teikti informaciją apie ekologinio ženklo sistemą.

Pagrindimas

Siekiant palengvinti MVĮ padėtį svarbu nustatyti ryšį tarp ekologinio ženklinimo sistemos ir Smulkiojo verslo akto.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9c) Kadangi dėl skirtingų ekologinio ženklinimo sistemų visada randasi papildomo darbo, ypač mažoms įmonėms, Komisijai turėtų būti pavesta aktyviai skatinti derinti skirtingas ekologinio ženklinimo sistemas.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į MVĮ tenkančią administracinę naštą ir stengtis ją kiek įmanoma sumažinti.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis.

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis ir sukurti oficialią ES interneto svetainę, kurioje siekiant informuoti vartotojus būtų sukaupta visa informacija apie ES ekologinį ženklinimą ir su juo susijusi praktika. Keičiantis pažangiąja patirtimi minėtųjų sistemų sambūvis turėtų būti naudingas abiem ženklų sistemoms. Be to, Bendrijos ekologinio ženklo sistema turėtų skatinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais nacionalinėse rinkose ir turėtų palengvinti ekologiniu ženklu pažymėtų produktų patekimą į kitų valstybių narių rinkas.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

maisto produktų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, jis taikomas tik perdirbtam maistui ir žvejybos bei akvakultūros produktams.

Šis reglamentas netaikomas maisto produktams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje.

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją ar institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų užduočių vykdymą (toliau – kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos), ir užtikrina jų veiksmingumą. Paskyrusi kelias kompetentingas institucijas, valstybė narė nustato atitinkamus tų institucijų įgaliojimus ir joms keliamus veiksmų derinimo reikalavimus.

1. Kiekviena valstybė narė skiria instituciją ar institucijas, atsakingas už šiame reglamente numatytų užduočių vykdymą (toliau – kompetentinga institucija arba kompetentingos institucijos), ir užtikrina jų veiksmingumą, skirdama joms visas būtinas lėšas ir žmogiškuosius išteklius. Paskyrusi kelias kompetentingas institucijas, valstybė narė nustato atitinkamus tų institucijų įgaliojimus ir joms keliamus veiksmų derinimo reikalavimus.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius Bendrijos rinkos produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per visą produktų būvio ciklą daromą svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir pavojingų medžiagų naudojimą bei išmetimą.

 

2. Produktų aplinkosauginis veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius Bendrijos rinkos produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per visą produktų būvio ciklą daromą svarbiausią moksliškai pagrįstą poveikį aplinkai, įskaitant poveikį klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir medžiagų, galinčių kelti su aplinka susijusią riziką, naudojimą bei išmetimą, kaip nurodyta Bendrijos teisės aktuose. Galiojantys skirtingų produktų grupių ekologinio ženklinimo kriterijai persvarstomi per ...*, siekiant užtikrinti visišką jų atitiktį šiame straipsnyje apibrėžtam būvio ciklo požiūriui.

* 18 mėnesių nuo šio reglamento priėmimo dienos.

Pagrindimas

Daugeliu atvejų dabartiniai produktų grupėms taikomi ekologinio ženklinimo kriterijai neatspindi tikrojo šiame straipsnyje aprašyto būvio ciklo požiūrio. Be to, pagal 4 konstatuojamąją dalį reikalaujama, kad šie kriterijai turėtų apsiriboti svarbiausiais produktų aplinkos apsaugos aspektais. Taigi Komisija turi skubiai peržiūrėti dabartinius visoms produktų grupėms taikomus kriterijus, siekdama užtikrinti jų atitiktį šiam požiūriui ir principams. Galiojančiuose teisės aktuose, pvz., REACH reglamente, tinkamai reglamentuojamas cheminių medžiagų rizikos valdymas ir pagal šiuos teisės aktus, be kita ko, siekiama mažinti minėtųjų medžiagų poveikį aplinkai.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi ekologiškumo reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti, kad būtų pažymėtas ekologiniu ženklu.

3. Ekologinio ženklo kriterijais nustatomi ekologiškumo reikalavimai, kuriuos produktas turi atitikti per visą savo būvio ciklą, kad būtų pažymėtas ekologiniu ženklu, atsižvelgiant į naujausius pasiekimus technologijų srityje, o taip pat į pritaikymo siekiant, kad produktai atitiktų reikalavimus per priimtiną laikotarpį, techninį ir ekonominį pagrįstumą.

Pagrindimas

Ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, turi būti patikimi. Tai įmanoma tik tuo atveju, jei jie nustatomi remiantis tvirtu moksliniu pagrindu ir jei reguliariai atsižvelgiama į naujus pasiekimus technologijų srityje. Nustatant šiuos kriterijus taip pat turi būti kiek įmanoma atsižvelgiama į viso produkto (prekės arba paslaugos) būvio ciklo metu sunaudojamus išteklius ir poveikį aplinkai bei sveikatai.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Rengiant ekologinio ženklo kriterijus atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai produktų grupei.

6. Rengiant ekologinio ženklo kriterijus atsižvelgiama į nustatytus kitų ekologinių ženklų kriterijus, jei jie taikomi tam tikrai produktų grupei, siekiant padidinti sąveiką. Produktų, kuriems taikomi galiojantys Bendrijos ženklinimo teisės aktai, ekologinio ženklinimo kriterijai visada atitinka aukščiausius ekologiškumo reikalavimus.

Pagrindimas

Ekologiniu ženklu pripažįstama geriausia kokybė. Taigi, nors ir reikia vengti nereikalingos administracinės naštos ir atsižvelgti į galiojančiuose teisės aktuose jau nustatytus kriterijus, taip pat svarbu, kad šie kriterijai atitiktų aukščiausius ekologiškumo reikalavimus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasikonsultavusios su ESEŽV, valstybės narės, kompetentingos institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys taip pat gali pradėti ekologinio ženklo kriterijų rengimą ar persvarstymą ir jam vadovauti.

Pasikonsultavusios su ESEŽV, valstybės narės, kompetentingos institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys, vadovaudamosi nešališkumu, objektyvumu ir išlaikydamos pusiausvyrą pramonės atžvilgiu, taip pat gali pradėti ekologinio ženklo kriterijų rengimą ar persvarstymą ir jam vadovauti.

Pagrindimas

Ekologinio ženklo kriterijai turi būti pakankamai orientuoti į rinką siekiant Bendrijos rinkoje sėkmingai išskirti produktus ir paslaugas, kurių aplinkosauginio veiksmingumo rodikliai geriausi. Tai galima pasiekti taikant sąžiningą ir skaidrią procedūrą, pagal kurią būtų įtraukiamos visos suinteresuotosios šalys ir atsižvelgiama pramonės atstovų nuomonę.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei rengiami perdirbto maisto, išskyrus akvakultūros produktus, kriterijai, šie kriterijai turi būti susiję tik su perdirbimu, gabenimu arba pakavimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a straipsnis

Darbo planas

 

1. Per vienus metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija, pasikonsultavusi su ESEŽV, parengia ir paskelbia Bendrijos ekologinio ženklo darbo planą.

 

2. Į darbo planą įtraukiama ekologinio ženklo sistemos rengimo strategija ir nebaigtinis produktų, kuriems bus teikiama pirmenybė pagal Bendrijos veiksmus, sąrašas.

 

3. Darbo planas periodiškai iš naujo apsvarstomas.

Pagrindimas

Parengus darbo planą bus palengvintas Komisijos bendradarbiavimas su ESEŽV, o tuo pačiu bus užtikrintas strateginis sprendimų priėmimas ir planavimas.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pasikonsultavusi su ESEŽV, Komisija patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ekologinio ženklo kriterijai.

1. Komisija patvirtina priemones, kuriomis kiekvienai produktų grupei nustatomi konkretūs ekologinio ženklo kriterijai.

 

Ekologinio ženklo kriterijų projektas rengiamas pagal I priede nustatytą procedūrą ir atsižvelgiant į 7a straipsnyje nurodytą darbo planą. Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams nuo I priedo A dalies 3 punkte nurodytos galutinės ataskaitos pateikimo Komisijai, su ESEŽV konsultuojamasi dėl dokumento, kuriame pateikiami siūlomi kriterijai. Komisija pateikia pagrindimą ir dokumentus, kuriuose paaiškinami galutinėje ataskaitoje pateiktų kriterijų keitimo argumentai.

 

Ne vėliau kaip praėjus trims mėnesiams nuo konsultacijų su ESEŽV, Komisija pagal 16 straipsnį įsteigtam komitetui pateikia pasiūlymą dėl ekologinio ženklo kriterijų ir vėliau patvirtina priemones, pagal kurias nustatomi konkretūs kiekvienos produktų grupės ekologinio ženklinimo kriterijai. Komisija atsižvelgia į ESEŽV pastabas ir pateikia pagrindimą ir dokumentus, kuriuose paaiškinami pasikonsultavus su ESEŽV padarytų pasiūlymo pakeitimų argumentai.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies pakeisti neesminiai šio reglamento punktai jį papildžius, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Šios priemonės, kuriomis turi būti iš dalies pakeisti neesminiai šio reglamento punktai jį papildžius, tvirtinamos laikantis 16 straipsnio 2 dalyje numatytos reguliavimo tvarkos su tikrinimu.

Pagrindimas

Nustatant terminus siekiama užkertamas kelias atvejams, kai tarpusavyje besikonsultuojančios Komisijos tarnybos vėluoja susitarti dėl ekologinio ženklo kriterijų nustatymo ar persvarstymo. Tai būtina siekiant, kad į siūlomą reglamentą būtų įtraukta daugiau produktų kategorijų.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios bus užrašytos ant ekologinio ženklo;

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios gali būti užrašytos ant ekologinio ženklo;

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgam laikotarpiui (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek pakeisti sudėtį ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis, taip pat prisitaikyti prie technikos pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso, susijusio su prašymu suteikti ekologinį ženklą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį.

(c) nustato ne ilgesnį kaip dveji metai kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį.

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgam laikotarpiui (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek pakeisti formuluotę ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis, taip pat prisitaikyti prie technikos pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso dėl prašymo suteikti ekologinį ženklą.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(ca) nurodo, kiek produktas gali kisti kriterijų galiojimo laikotarpiu.

Pagrindimas

Labai svarbu užtikrinti, kad kriterijai būtų lankstesni ir jų nereikėtų iš naujo apibrėžti kaskart, kai produktų grupėje įvyksta nedidelis pokytis.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, gamintojai, importuotojai, paslaugų teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai prekiautojai registruojasi vienoje iš 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, gamintojai, importuotojai, paslaugų teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai prekiautojai registruojasi vienoje iš 4 straipsnyje nurodytų bet kurios valstybės narės, kurioje produktas yra ar bus pateiktas rinkai, kompetentingų institucijų.

(a) jei produkto kilmės šalis – viena valstybė narė, registruojamasi tos valstybės narės kompetentingoje institucijoje;

 

(b) jei tokio pat produkto kilmės šalys – kelios valstybės narės, registruojamasi vienos iš tų valstybių narių kompetentingoje institucijoje;

 

(c) jei produkto kilmės šalis – ne Bendrijos valstybė narė, registruojamasi bet kurios valstybės narės, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, kompetentingoje institucijoje.

 

Ekologinis ženklas yra vieno iš dviejų II priede pateiktų variantų.

Ekologinis ženklas yra vieno iš dviejų II priede pateiktų variantų.

Ekologiniu ženklu galima žymėti tik užregistruotus produktus, atitinkančius tiems produktams taikomus ekologinio ženklo kriterijus.

Ekologiniu ženklu galima žymėti tik užregistruotus produktus, atitinkančius tiems produktams taikomus ekologinio ženklo kriterijus.

Pagrindimas

Pagal pakeitimą siekiama supaprastinti registracijos sistemą ir nurodoma, kad (neatsižvelgiant į produkto kilmės šalį) registruoja bet kurios valstybės narės, kurioje produktas yra ar bus pateiktas rinkai, kompetentinga institucija. Pagal Komisijos pasiūlymą produktams, kurių kilmės šalis nepriklauso ES, taikomos geresnės sąlygos nei ES produktams: trečiųjų šalių produktus gali registruoti bet kurios valstybės narės, kurioje produktas yra ar bus pateiktas rinkai, kompetentinga institucija, o ES produktus būtina registruoti toje valstybėje narėje, kuri yra jų kilmės šalis. Padarius šį pakeitimą būtų pakeista nenormali padėtis ir visiems produktams būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Už registracijos dokumentų tvarkymą kompetentinga institucija, kuriai pateikta registracijos paraiška, gali imti ne didesnį kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

3. Už registracijos dokumentų tvarkymą kompetentinga institucija, kuriai pateikta registracijos paraiška, gali imti ne didesnį kaip 1000 EUR mokestį, nustatomą pagal įmonės dydį. Šie mokesčiai nustatomi remiantis:

 

(a) išlaidomis, kurias kompetentingos institucijos patiria, teikdamos informaciją ir pagalbą įmonėms;

 

(b) registracijos proceso administravimo išlaidomis.

 

Siekdamos propaguoti sistemą valstybės narės gali nuspręsti netaikyti jokių mokesčių. Jei taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

Pagrindimas

Siūlomas 200 eurų mokestis neabejotinai per mažas ir nepadegs net registracijos išlaidų. Be to, toks mokestis neteisingas, kadangi jį taikant visoms įmonėms taikomos tos pačios sąlygos, neatsižvelgiant į jų dydį. Galiausiai, iš valstybių narių atimama galimybė turėti pajamų šaltinį, kuris galėtų būti naudojamas ekologiniam ženklui viešinti ir, apskritai, sistemai paremti. Valstybės narės turėtų galėti pačios nustatyti išlaidų požiūriu pagrįstą mokesčio dydį ar netgi visiškai atleisti paraiškų teikėjus nuo šios prievolės.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Susijusi kompetentinga institucija patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus per du mėnesius nuo registracijos paraiškos gavimo dienos.

4. Susijusi kompetentinga institucija patikrina 2 dalyje nurodytus dokumentus ir tai, ar produktas atitinka pagal 8 straipsnį Komisijos patvirtintus kriterijus, per du mėnesius nuo registracijos paraiškos gavimo dienos.

Jei pateikti visi dokumentai, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį.

Jei pateikti visi dokumentai, patvirtinantys, kad produktas atitinka kriterijus, o registracija atitinka vertinimo ir patikros reikalavimus, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį. Kompetentinga institucija baigia tvirtinimo procedūrą per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos.

Pagrindimas

Vienas iš didžiausių dabartinio reglamento privalumų buvo jo aukštas patikimumo lygis, kuris neturėtų sumažėti dėl lankstumo panaikinant vertinimo ir patikros procedūras, taikomas prieš suteikiant ekologinį ženklą. Iki šiol patikimumą užtikrindavo trečiųjų šalių atliekama patikra.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija praneša Komisijai apie kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį atnaujina. Šis registras yra viešas.

6. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija praneša Komisijai apie kiekvieną užregistruotą produktą. Komisija sukuria bendrą registrą ir reguliariai jį atnaujina. Šis registras yra viešas ir jį galima rasti ekologiniam ženklui skirtame interneto portale.

Pagrindimas

Ekologinis ženklas gali būti lengviau atpažįstamas užtikrinus naudotojams patogiame interneto portale teikiamos informacijos skaidrumą, matomumą ir prieinamumą.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje.

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje. Ekologinis ženklas pateikiamas gerai matomoje vietoje ir pažymi susijusį produktą net ir tuomet, kai jis perkamas kartu su kitais produktais.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10. Jei ekologiniu ženklu žymimas Reglamento (EB) Nr. 834/2007 reikalavimų neatitinkantis perdirbtas maistas, išskyrus akvakultūros produktus, tame pačiame matomame paviršiuje taip pat nurodoma, kad ženklas susijęs tik su produkto perdirbimo, gabenimo ar pakavimo aplinkosauginiu veiksmingumu.

Išbraukta.

Pirmoji pastraipa taikoma ir pagal Reglamento (EB) Nr. 834/2007 24 straipsnį pažymėtam perdirbtam maistui.

 

Pagrindimas

Netaikant galiojančio reglamento maisto produktams siekiama nepažeisti galiojančių ES teisės aktų maisto produktų srityje ir neklaidinti vartotojų. Be to, tai atitinka būvio ciklo principą, kuriam šiame reglamente skiriamas itin didelis dėmesys. Komisija palengvina ekologinio ženklo kriterijų, taikomų perdirbtų ir neperdirbtų maisto produktų aplinkosauginiam veiksmingumui įvertinti, nustatymą, atsižvelgiant į visą produkto gyvavimo ciklą ir į specifines maisto produktų savybes.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija atlieka patikrą reguliariai arba gavusi skundą, susijusį su jos užregistruotais produktais. Gali būti vykdoma atsitiktinė patikra vietoje.

2. Produktą užregistravusi kompetentinga institucija atlieka patikrą reguliariai arba gavusi skundą, susijusį su jos užregistruotais produktais. Gali būti vykdoma atsitiktinė patikra vietoje. Komisija užtikrina, kad kompetentingos institucijos reguliariai vykdytų patikrą vietoje. Valstybės narės skiria kompetentingoms institucijoms visas šiai patikrai vykdyti reikalingas lėšas.

Pagrindimas

Tinkama kompetentingų institucijų veikla labai priklauso nuo turimų išteklių, kuriuos institucijoms skiria valstybės narės.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a straipsnis

 

Mažos ir vidutinės įmonės

 

Siekdama apsaugoti mažas ir vidutines įmones Komisija:

 

(a) užtikrina, kad informacijos biurams, kurie turi būti įsteigti pagal būsimą Smulkiojo verslo aktą, taip pat būtų pavesta užduotis teikti informaciją apie ekologinio ženklo sistemą;

 

(b) aktyviai skatina skirtingų ženklinimo sistemų derinimą.

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į MVĮ tenkančią administracinę naštą ir stengtis ją kiek įmanoma sumažinti.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Bendrijos ekologinio ženklo ir nacionalinių ekologinių ženklų sambūvį turėtų užtikrint keitimasis pažangiąja patirtimi. Be to, pagal Bendrijos ekologinio ženklo sistemą gali būti skatinama rinktis ekologiniu ženklu pažymėtus produktus susijusiose nacionalinėse rinkose ir palengvinamas ekologiniu ženklu pažymėtų produktų patekimas į kitų valstybių narių rinkas.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, gamintojams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, gamintojams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas, taip pat skleisdamos informaciją ekologiniam ženklui skirtame interneto portale ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą. Kadangi, siekiant labiau atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės vartotojų poreikius, ekologinio ženklo sistemos viešinimas ir toliau patenka į nacionalinės kompetencijos sritį, atliekama bendra rinkodaros ekspertizė, kad būtų pateiktos gairės, užtikrintas koordinavimas, skatinama keistis pažangiąja patirtimi ir rengiami konkretūs veiksmų planai Bendrijos lygmeniu.

 

Viešasis sektorius aktyviau dalyvauja viešinant ekologinio ženklo sistemą tiek rodydamas pavyzdį, kaip siekti Bendrijos aplinkos apsaugos tikslų, tiek kaip vartotojas. Taigi, kai Bendrijos institucijos ir nacionalinės valstybės institucijos, vykdydamos viešąjį pirkimą, įsigyja produktų, kurių atveju nustatyti ekologinio ženklinimo kriterijai, tie produktai būtinai atitinka Bendrijos ekologinio ženklo sistemos reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant didesnio veiksmingumo, rinkodaros kampanijos turėtų būti pritaikytos prie konkrečių kiekvienos rinkos poreikių. Viešasis pirkimas gali labai padėti skatinti rinktis ekologiniu ženklu pažymėtus produktus ne tik dėl to, kad valstybė narė gali rodyti pavyzdį vartotojams, bet ir dėl to, kad viešasis pirkimas labai padeda didinti ekologiškų produktų paklausą rinkoje.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Parengiamos instrukcijos, kuriose viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms pateikiamos ekologinio ženklo kriterijų taikymo gairės.

Parengiamos į visas oficialiąsias Bendrijos kalbas išverstos instrukcijos, kuriose viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms pateikiamos ekologinio ženklo kriterijų taikymo gairės.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, kompetentingoms institucijoms ir viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms skirtų instrukcijų šablonus.

Pastaba: Komisija pateiks naudotojams, kompetentingoms institucijoms ir viešojo pirkimo sutartis sudarančioms institucijoms skirtų instrukcijų šablonus, išverstus į visas oficialiąsias Bendrijos kalbas.

Pagrindimas

Instrukcijų ir instrukcijų šablonų vertimas palengvins paraiškų teikimo procedūrą, kurios turi laikytis įmonės, norinčios gauti ekologinį ženklą.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 a dalis (nauja) (II priedo pabaigoje)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustato ekologinio ženklo užrašą valstybine (-ėmis) kalba (-omis) taip, kad tekstas visiškai atitiktų užrašo originalą anglų kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos ekologinio ženklo sistema

Nuorodos

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Nikolaos Vakalis

25.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

13.11.2008

11.12.2008

 

 

Priėmimo data

20.1.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ  (23.1.2009)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos

(COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Nuomonės referentė: Edit Herczog

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendras Direktyvos dėl Bendrijos ekologinio ženklo sistemos tikslas – skatinti tausiai gaminti ir vartoti produktus, tausiai teikti paslaugas ir tausiai jomis naudotis. Savanoriška sistema – ekologinis ženklas – sukurta siekiant padėti vartotojams nustatyti geriausius produktus ir paslaugas rinkoje. Šios nuomonės referentė pritaria Komisijos pasiūlymui persvarstyti ekologinio ženklo sistemą ir pastangoms pašalinti dabartinės sistemos trūkumus.

Ekologinis ženklas – tai Tvaraus vartojimo bei gamybos ir tvarios pramonės politikos veiksmų plano dalis. Pabrėždama bendrą veiksmų plano svarbą, nuomonės referentė visiškai pritaria pasiūlymo dėl ekologinio ženklo bendriesiems tikslams. Šiomis aplinkybėmis pastangos sustiprinti dabartinę sistemą, mažinant jos sąnaudas ir biurokratinių procedūrų skaičių, yra sveikintinos. Taip pat svarbu skatinti šios sistemos derinimą su kitomis ekologinio ženklo sistemomis siekiant užtikrinti nuoseklumą ir išvengti suskaidymo vidaus rinkoje.

Nuomonės referentė pritaria metinio mokesčio panaikinimui, kuris ypač svarbus mažosioms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat svarbu nustatyti kriterijų dokumentų šablonus, kad naudotojams būtų lengviau jais pasinaudoti , tačiau nuomonės referentė norėtų pabrėžti, kad nepakanka persvarstyti kriterijų „formos“ – reikia persvarstyti ir jų turinį.

Tačiau atrodo, kad ekologinio ženklo sistemos persvarstymas tėra daugiausia administracinio ir procedūrinio pobūdžio procesas, o principų, kuriais pagrįsti šiuo metu taikomi ekologinio ženklo kriterijai, trūkumai išlieka. Daugeliu atvejų dabartiniai kriterijai neaprėpia visų produkto gyvavimo ciklo etapų. Nuomonės referentės manymu, kriterijai turi būti taikomi ne tik galutiniams produktams, bet taip pat turi apimti ir tokius klausimus, kaip antai gamybos procesai, vartojimo ypatumai, vartotojų elgsena ir klimato kaita. Taigi būtina iš esmės persvarstyti dabartinius produktų kriterijus, kad būtų atsižvelgta į tausumą platesne prasme ir tikrąjį produktų gyvavimo ciklą. Taip pat svarbu, kad ekologinio ženklo sistema derėtų su esamais ES teisės aktais (REACH, Reglamentu dėl klasifikavimo ir ženklinimo), o ne stengtis laikytis skirtingų požiūrių. Be to, itin svarbu, kad kuriant kriterijus būtų remiamasi moksliniais įrodymais.

Atrodo, kad šiame pasiūlyme ne ES valstybėse narėse pagamintiems produktams teikiamas pranašumas, palyginti su ES produktais. Ne ES pagamintus produktus galima užregistruoti bet kurios valstybės narės, kurioje produktas bus arba buvo pateiktas į rinką, kompetentingoje institucijoje, o ES produktus reikia užregistruoti valstybėje narėje, kurioje jie pagaminti.

Nuomonės referentė apgailestauja, kad Komisija, siūlydama išplėsti ekologinio ženklo sistemą keliems maisto produktams ir gėrimams, nori apsvarstyti vos kelis apribotus jų gyvavimo ciklo etapus, būtent gamybą, vežimą ir pakavimą. Maisto produktai ir gėrimai didžiausią poveikį aplinkai daro žemės ūkio produktų gamybos etape ir vartojimo etape, todėl nesuprantama, kodėl Komisijos vertinime į šiuos du svarbius gyvavimo ciklo etapus neatsižvelgiama. Taip pat nesuprantama, kodėl perdirbti maisto produktai į ekologinio ženklo sistemą įtraukiami, o švieži maisto produktai – ne. Būtent dėl šios priežasties nuomonės referentė mano, kad Reglamento ir toliau nereikėtų taikyti visiems maisto produktams ir gėrimams.

Šiuo metu valdžios institucijos labai skirtingi supranta ir aiškina ekologinio ženklo sistemos taikymą, todėl vidaus rinka yra susiskaidžiusi. Taigi svarbu užtikrinti, kad padedant kompetentingoms nacionalinėms institucijoms būtų suderintas paraiškų dėl ekologinio ženklo tvarkymo procesas ir laikas.

Taip pat svarbu sukurti mechanizmą, kurį taikant būtų atsižvelgta į nuolatinį produktų gerinimą. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir nėra lankstūs. Taigi norint šiek tiek pakeisti preparatų sudėtį siekiant įtraukti, pvz., naujas ir tausesnes sudėtines dalis ir pritaikyti juos prie techninės pažangos, kad nereikėtų iš naujo vykdyti paraiškos dėl ekologinio ženklo teikimo procedūros, tai padaryti nėra lengva.

Be to, svarbu dėti daugiau pastangų siekiant didinti ekologinio ženklo populiarumą tarp vartotojų, būtent sukuriant oficialų Europos interneto puslapį, kuriame būtų pateikiama visa susijusi informacija ir praktiniai pavyzdžiai.

Nuomonës referentë yra tvirtai ásitikinusi, kad vartotojai turi átakos ir gali keisti vartojimo ypatumus bei reikalauti galimybës rinktis tausesnius produktus, todël itin svarbu padëti jiems pasinaudoti tokia átaka. Šis pasiûlymas yra svarbi priemonë siekiant ðiø tikslø, o siûlomi pakeitimai jà dar labiau sustiprintø.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai.

(4) Bendrijos ekologinio ženklo sistema yra susijusi su Bendrijos tausaus vartojimo ir gamybos politika, kuria siekiama mažinti neigiamą vartojimo ir gamybos poveikį aplinkai, sveikatai ir gamtos ištekliams. Šia sistema siekiama skatinti rinktis geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius produktus, žymint juos ekologiniu ženklu. Todėl tikslinga reikalauti, kad ekologinio ženklinimo kriterijai, kuriuos produktai turi atitikti, būtų grindžiami geriausiais Bendrijos rinkoje parduodamų produktų aplinkosauginio veiksmingumo rodikliais. Šiuos kriterijus turėtų būti lengva suprasti ir naudoti, todėl reikėtų apsiriboti tik svarbiausiu produktų poveikiu aplinkai per visą jų būvio ciklą, įskaitant gamybos ir naudojimo etapus.

Pagrindimas

Nustatant ekologinio ženklinimo kriterijus reikia atsižvelgti į visą produktų gyvavimo ciklą.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) Kuriant ekologinio ženklo sistemą turėtų būti atsižvelgiama į galiojančius Bendrijos teisės aktus, siekiant išvengti skirtingo saugumo vertinimo interpretavimo.

Pagrindimas

Reglamentu dėl ekologinio ženklo neturėtų būti skatinama Europos bendrijoje taikyti skirtingus požiūrius į saugumo vertinimą, cheminių medžiagų valdymą ir naudojimą ir kitus klausimus, kurie šiuo metu reglamentuojami REACH reglamento ir Direktyvos dėl klasifikavimo ir ženklinimo. Turėtų dominuoti galiojantys teisės aktai.

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) Ateityje persvarstant šį reglamentą ir siekiant intensyviau naudoti Bendrijos ekologinio ženklo sistemą, užuot taikius 10 proc. geriausių produktų kriterijų reikės pereiti prie pakopų sistemos kiekvienoje produktų kategorijoje, siekiant padėti vartotojams pasirinkti tausius produktus ir sukurti gamintojams paskatų nuolat tobulinti savo pasiūlą.

Pagrindimas

Siekiant, kad Bendrijoje iš tiesų būtų taikoma ekologinio ženklo sistema, vadinamasis 10 proc. geriausiųjų kriterijus laikomas nepakankamai veiksmingu. Turėtų būti sudaryta galimybė, kad šio ženklo būtų galima siekti visų produktų grupių produktams žymėti ir jį naudoti remiantis pakopų sistema, t. y. A, B ar C raidės nurodytų produkto tausojamojo poveikio aplinkai lygį.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie jį, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus.

(9) Būtina viešinti Bendrijos ekologinį ženklą ir geriau informuoti visuomenę apie jį rengiant informavimo ir švietimo kampanijas, kad vartotojai žinotų jo reikšmę ir turėtų pakankamai informacijos rinkdamiesi produktus.

Pagrindimas

Informavimo ir švietimo kampanijos yra svarbios informacijos pateikimo priemonės siekiant geriau supažindinti vartotojus su ekologiniu ženklu artimiausioje ateityje.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis.

(10) Siekiant valstybėse narėse ir Bendrijoje palengvinti prekybą ekologiniu ženklu pažymėtais produktais ir neklaidinti vartotojų, Bendrijos ekologinio ženklo sistemą taip pat būtina geriau suderinti su nacionalinėmis Bendrijos valstybių narių ekologinio ženklo sistemomis, taip pat sukurti oficialią ES interneto svetainę, kurioje būtų skelbiama visa informacija vartotojams apie ES ekologinį ženklinimą ir vykdomą veiklą visomis oficialiomis Bendrijos kalbomis. Be to, nacionalinėse rinkose turėtų būti reklamuojamos Bendrijos ar nacionalinį ekologinį ženklą turinčios prekės.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10a) Turėtų būti pripažįstama, kad nors ir nacionaliniai ekologiniai ženklai turėjo įtakos formuojant vartotojų sąmoningumą, šio reglamento tikslas – nustatyti Bendrijos ekologinį ženklą ilguoju laikotarpiu, kuris pakeis nacionalinius ir regioninius ekologinius ženklus.

Pagrindimas

Ekologinis ženklas – tai vienintelis oficialus projektas visai vidaus rinkai. Esami nacionaliniai ar regioniniai ekologinio ženklinimo projektai neapima visos vidaus rinkos. Naujuoju reglamentu siekiama išplėsti ekologinio ženklo naudojimą, kad būtų išvengta gausybės įvairių aplinką tausojančių produktų ženklinimo būdų.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Produktų aplinkosauginis veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius Bendrijos rinkos produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per visą produktų būvio ciklą daromą svarbiausią poveikį aplinkai, visų pirma klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir pavojingų medžiagų naudojimą bei išmetimą.

2. Produktų aplinkosauginis veiksmingumas nustatomas atsižvelgiant į geriausių aplinkosauginio veiksmingumo savybių turinčius Bendrijos rinkos produktus. Šiuo tikslu atsižvelgiama į per visą produktų būvio ciklą daromą svarbiausią, moksliškai pagrįstą poveikį aplinkai, įskaitant klimato kaitai, gamtai ir biologinei įvairovei, energijos ir išteklių vartojimą, atliekų susidarymą, teršalų išmetimą į visas aplinkos terpes, taršą dėl fizinio poveikio ir medžiagų naudojimą bei išmetimą. Iki ... * persvarstomi galiojantys ekologinio ženklinimo kriterijai skirtingoms produktų grupėms, siekiant užtikrinti visišką jų atitiktį šiame straipsnyje apibrėžtam gyvavimo ciklo požiūriui.

 

___________

* Praėjus 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Pagrindimas

Daugeliu atvejų dabartiniai produktų grupėms taikomi ekologinio ženklinimo kriterijai neatspindi tikrojo būvio ciklo požiūrio, kaip aprašyta šiame straipsnyje. Be to, 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad šie kriterijai turėtų būti taikomi tik svarbiausiems produktų aplinkos apsaugos aspektams. Todėl Komisija turėtų kuo skubiau peržiūrėti dabartinius visoms produktų grupėms taikomus kriterijus, siekdama užtikrinti jų atitiktį šiam požiūriui ir principams.

Galiojantys teisės aktai, pvz., REACH reglamentas, tinkamai reglamentuoja cheminių medžiagų rizikos valdymą ir, be kita ko, skirti mažinti šių medžiagų poveikiui aplinkai.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios bus užrašytos ant ekologinio ženklo;

(b) jei reikia, nurodo tris pagrindines ekologines savybes, kurios gali būti užrašytos ant ekologinio ženklo;

(c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį.

(c) nustato kriterijų ir vertinimo reikalavimų galiojimo laikotarpį, ne ilgesnį kaip dveji metai;

 

(ca) nurodo, kiek produktas gali kisti galiojimo laikotarpiu.

Pagrindimas

Labai svarbu numatyti tvarką, pagal kurią būtų stebimas nuolatinis produktų tobulinimas, taip pat ir ekologinio ženklinimo kriterijų galiojimo laikotarpiu. Šiuo metu produktų kriterijai nustatomi ilgiems laikotarpiams (pvz., 3 metams) ir yra nelankstūs; sunku netgi šiek tiek pakeisti formuluotę ir įtraukti naujas, tausesnes sudedamąsias dalis bei prisitaikyti prie technikos pažangos, jei nenorima iš naujo pradėti viso proceso dėl prašymo suteikti ekologinį ženklą.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, gamintojai, importuotojai, paslaugų teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai prekiautojai registruojasi vienoje iš 4 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų laikydamiesi šių taisyklių:

1. Norėdami naudoti ekologinį ženklą, gamintojai, importuotojai, paslaugų teikėjai, didmeniniai arba mažmeniniai prekiautojai registruojasi vienoje iš 4 straipsnyje nurodytų bet kurios valstybės narės, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, kompetentingų institucijų.

(a) jei produkto kilmės šalis – viena valstybė narė, registruojamasi tos valstybės narės kompetentingoje institucijoje;

 

(b) jei tokio pat produkto kilmės šalys – kelios valstybės narės, registruojamasi vienos iš tų valstybių narių kompetentingoje institucijoje;

 

(c) jei produkto kilmės šalis – ne Bendrijos valstybė narė, registruojamasi bet kurios valstybės narės, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, kompetentingoje institucijoje.

 

Pagrindimas

Siūlant šį pakeitimą siekiama supaprastinti registracijos sistemą, nurodant, kad registraciją (neatsižvelgiant į produkto kilmės šalį) atlieka kompetentinga institucija bet kurioje valstybėje narėje, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai.

Pagal Komisijos pasiūlymą produktams, kurių kilmės šalis nepriklauso ES, taikomos geresnės sąlygos nei ES produktams: pirmuosius gali registruoti kompetentinga institucija bet kurioje valstybėje narėje, kurioje produktas bus ar yra pateiktas rinkai, o pastaruosius būtina registruoti toje valstybėje narėje, kuri yra jų kilmės šalis. Padarius šį pakeitimą būtų ištaisytas minėtasis nukrypimas ir visiems produktams būtų taikomos vienodos sąlygos.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei pateikti visi dokumentai, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį.

Jei pateikti dokumentai patvirtinami, kompetentinga institucija kiekvienam produktui priskiria registracijos numerį. Kompetentinga institucija pabaigia procedūrą per keturis mėnesius nuo prašymo pateikimo.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Už registracijos dokumentų tvarkymą kompetentinga institucija, kuriai pateikta registracijos paraiška, gali imti ne didesnį kaip 200 EUR mokestį. Jei taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

Už registracijos dokumentų tvarkymą kompetentinga institucija, kuriai pateikta registracijos paraiška, gali imti ne didesnį kaip 1000 EUR mokestį, nustatomą pagal įmonės dydį. Šie mokesčiai nustatomi remiantis:

(a) išlaidomis, susijusiomis su kompetentingos institucijos informacijos ir pagalbos teikimu įmonėms;

(b) išlaidomis, susijusiomis su registracijos proceso administravimu.

Valstybės narės sistemos propagavimo sumetimais gali nuspręsti nerinkti rinkliavos. Jei taikomas mokestis, ekologinis ženklas gali būti naudojamas tik laiku sumokėjus mokestį.

Pagrindimas

Kol kas nustatytos tik 26 produktų grupės, o ekologiniu ženklu pažymėtus produktus gamina maždaug 500 įmonių ES. Ši ženklinimo sistema mažai žinoma ir menkai diegiama pramonėje. Siekiant paskatinti įmones, ir visų pirma MVĮ naudoti ženklinimą, registravimo mokestis neturėtų būti didesnis kaip 100 EUR.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje.

7. Ekologiniu ženklu galima žymėti užregistruotus produktus ir naudoti jį su tais produktais susijusioje reklaminėje medžiagoje. Ekologinis ženklas nurodomas gerai matomoje vietoje ir pažymi atitinkamą produktą net ir tada, jei jis perkamas kartu su kitais produktais.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, gamintojams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą.

Bendradarbiaudamos su ESEŽV, valstybės narės ir Komisija skatina naudoti Bendrijos ekologinį ženklą vykdydamos vartotojams, gamintojams, viešiesiems pirkėjams, prekybos įmonėms, mažmeniniams prekiautojams ir visuomenei skirtas viešinimo bei informavimo kampanijas ir taip padėdamos plėtoti šią sistemą ir, be to, skatina plačiau taikomas visuomenės informavimo apie aplinkos apsaugą priemones, kad padėtų išugdyti vartotojų ekologinį sąmoningumą, o Bendrijos ekologinis ženklas taptų labiau atpažįstamas ir dažniau naudojamas.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali padidinti 9 straipsnio 3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš dalies pakeisti priedus.

Komisija gali padidinti 9 straipsnio 3 dalyje numatytą didžiausią mokestį ir iš dalies pakeisti priedus, tik jei šiuo padidinimu siekiama padengti registravimo išlaidas.

Pagrindimas

Neaišku, kokiu mastu ir kokiomis sąlygomis Komisija gali padidinti numatytą didžiausią mokestį. Siekiant išvengti bet kokių neaiškumų šioje srityje, didžiausias mokestis gali būti padidintas tik tam, kad būtų padengtos registravimo išlaidos.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos nustato ekologinio ženklo užrašą valstybine (-ėmis) kalba (-omis) taip, kad tekstas visiškai atitiktų originalų užrašą anglų kalba.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos ekologinio ženklo sistema

Nuorodos

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Atsakingas komitetas

ENVI

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Edit Herczog

10.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

6.11.2008

2.12.2008

22.1.2009

 

Priėmimo data

22.1.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos ekologinio ženklo sistema

Nuorodos

COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

16.7.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

2.9.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Salvatore Tatarella

17.9.2008

 

 

Svarstymas komitete

21.1.2009

 

 

 

Priėmimo data

17.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

51

0

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Domenico Antonio Basile

Pateikimo data

25.2.2009

Teisinė informacija - Privatumo politika