RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică

  25.2.2009 - (COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD)) - ***I

  Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
  Raportor: Salvatore Tatarella

  Procedură : 2008/0152(COD)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  A6-0105/2009

  PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică

  (COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

  (Procedura de codecizie: prima lectură)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2008)0401),

  –   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0279/2008),

  –   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, precum şi cel al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor (A6‑0105/2009),

  1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

  2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

  3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum şi producţie durabile a Comunităţii, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului şi producţiei asupra mediului, sănătăţii şi resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanţă ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanţe ecologice realizate de produse aflate pe piaţa comunitară. Aceste criterii trebuie să fie uşor de înţeles şi de aplicat şi, în consecinţă, ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului.

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum şi producţie durabile a Comunităţii, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului şi producţiei asupra mediului, sănătăţii, climei şi resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanţă ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanţe ecologice realizate de produse aflate pe piaţa comunitară. Aceste criterii trebuie să fie uşor de înţeles şi de aplicat şi ar trebui să se bazeze pe dovezi ştiinţifice, luând în considerare ultimele evoluţii tehnologice. Aceste criterii ar trebui să fie orientate spre piaţă şi ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viaţă, incluzând atât etapele de producţie, cât şi perioada de utilizare.

  Justificare

  Prevenirea efectelor negative asupra climei constituie o parte integrantă a sistemului de etichetare ecologică.

  CEFIC subliniază nevoia de a deţine o bază ştiinţifică solidă pentru criteriile de etichetare ecologică. În plus, CEFIC sprijină criteriile etichetării ecologice care respectă principiile dezvoltării durabile care includ aspecte economice, de mediu şi sociale şi care acoperă întregul ciclu de viaţă al produselor.

  Întregul ciclu de viaţă al produselor trebuie avut în vedere la stabilirea criteriilor de etichetare ecologică.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Pentru ca sistemul de acordare a etichetei ecologice comunitare să fie acceptat de populaţie, este necesar ca organizaţiile neguvernamentale pentru mediu şi organizaţiile consumatorilor să joace un rol important şi să se implice în mod activ în dezvoltarea şi stabilirea criteriilor pentru etichetele ecologice comunitare.

  Justificare

  Reîncadrarea Considerentului 5 din prezentul regulament.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Pentru a simplifica sistemul comunitar de etichetare ecologică şi pentru a reduce sarcina administrativă legată de utilizarea etichetei ecologice, procedurile de evaluare şi de verificare trebuie înlocuite cu un sistem de înregistrare.

  (6) Pentru a simplifica sistemul comunitar de etichetare ecologică şi pentru a reduce sarcina administrativă legată de utilizarea etichetei ecologice, ar trebui introdus un sistem armonizat de înregistrare, care ar trebui aplicat în toate statele membre şi organismele competente. Înregistrarea va fi acordată după verificarea faptului că produsul îndeplineşte criteriile pentru categoria specifică de produse.

  Justificare

  Înlocuirea vechiului sistem cu o procedură de înregistrare nu ar trebui să reducă eficacitatea controalelor ex-ante.

  Pentru a evita fragmentarea pieţei interne, trebuie armonizate sistemele de înregistrare în toate statele membre.

  Este important ca sistemul de înregistrare să fie complementar procedurilor de evaluare şi verificare, pentru a nu sacrifica credibilitatea schemei din motive de flexibilitate.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Pentru a extinde utilizarea etichetei ecologice şi pentru a nu îi penaliza pe cei ai căror produse îndeplinesc criteriile privind etichetarea ecologică, este necesar să se reducă costurile utilizării etichetării ecologice.

  eliminat

  Justificare

  Taxa de înregistrare de 200 de euro nu va acoperi costurile administrative necesare procedurii. Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să subvenţioneze această procedură, un obstacol pentru succesul „florii” UE şi răspândirea acesteia pe piaţa internă.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a) Pentru a spori utilizarea sistemului comunitar de etichetare ecologică, în revizuirile viitoare ale prezentului regulament va fi necesar să se treacă de la criteriul celor mai performante 10 % din produse la introducerea unui sistem de gradaţie pentru fiecare categorie de produse, pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă în spiritul consumului durabil şi pentru a crea stimulente astfel încât producătorii să-şi îmbunătăţească în mod constant oferta.

  Justificare

  Pentru o răspândire largă a utilizării sistemului comunitar de etichetare ecologică, criteriul celor mai buni 10% nu este considerat destul de eficient. Fiecărui produs din orice grup de produse ar trebui să i se acorde posibilitatea de a depune cererea de etichetare, eticheta de pe produs indicând prin A, B sau C performanţele ecologice ale produsului în conformitate cu un sistem de gradaţie.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) În lumina procedurilor simplificate de utilizare a etichetei ecologice, este adecvat să se prevadă condiţiile în care se poate folosi eticheta ecologică şi, pentru a se asigura conformitatea cu aceste condiţii, să se solicite autorităţilor competente să întreprindă verificări şi pentru a interzice utilizarea etichetei ecologice în cazurile în care condiţiile de utilizare nu au fost îndeplinite. Este de asemenea indicat să se solicite statelor membre să stabilească norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament, precum şi să garanteze punerea în aplicare a acestora.

  (8) În lumina procedurilor simplificate de utilizare a etichetei ecologice, este adecvat să se prevadă condiţiile în care se poate folosi eticheta ecologică şi, pentru a se asigura conformitatea cu aceste condiţii, să se solicite autorităţilor competente să întreprindă verificări şi pentru a interzice utilizarea etichetei ecologice în cazurile în care condiţiile de utilizare nu au fost îndeplinite. Este de asemenea indicat să se solicite statelor membre să stabilească norme privind sancţiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament, precum şi să garanteze punerea în aplicare a acestora. În acest scop, statele membre ar trebui să asigure furnizarea către organismele competente a tuturor mijloacelor financiare şi a resurselor umane necesare.

  Justificare

  Funcţionarea corespunzătoare a autorităţilor competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziţia acestora de statele membre.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Este necesară sensibilizarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acţiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înţeleagă semnificaţia etichetei şi să facă alegeri informate.

  (9) Este necesară informarea şi sensibilizarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acţiuni de promovare, prin campanii de informare şi de educare la nivel local, naţional şi comunitar, care să le permită consumatorilor să înţeleagă semnificaţia etichetei şi să facă alegeri informate. Aceasta este, de asemenea, necesar pentru a conferi sistemului un grad sporit de atractivitate pentru producători şi distribuitori. Veniturile obţinute din taxe pentru cererea de înregistrare, stabilite în temeiul prezentului regulament, ar trebui utilizate în principal în scopuri de promovare.

  Justificare

  O mai mare sensibilizare a consumatorilor şi crearea unui sistem de etichetare ecologică mai atractiv pentru producători sunt două elemente esenţiale în asigurarea succesului etichetei ecologice.

  Campaniile de informare şi educare sunt mijloace de comunicare importante pentru familiarizarea consumatorilor cu eticheta ecologică în viitorul imediat.

  Este clar că una din deficienţele regimului actual este lipsa sensibilizării consumatorilor datorită unui nivel scăzut de promovare. De aceea, este important să se aloce resurse financiare considerabile în acest scop. Este necesară sensibilizarea şi informarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acţiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înţeleagă semnificaţia etichetei şi să facă alegeri informate.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a) Comisia şi statele membre ar trebui să asigure angajarea fondurilor necesare pentru campaniile de sensibilizare şi pentru promovarea etichetei ecologice.

  Justificare

  UE şi statele membre ar trebui să sprijine promovarea etichetei ecologice.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a) Sistemul comunitar de etichetare ecologică ar trebui să ţină seama de legislaţia comunitară în vigoare, astfel încât să se evite abordări divergente şi creşterea sarcinilor administrative ale întreprinderilor. Astfel, sinergiile dintre diferitele instrumente de politici legate de produse ar trebui amplificate pentru a se asigura un cadru armonizat de elaborare a criteriilor.

  Justificare

  Având în vedere faptul că eticheta ecologică constituie doar o componentă a planului de acţiune privind producţia durabilă şi consumul durabil, este foarte important să se asigure sinergii cu celelalte acţiuni ale planului.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 9b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b) Întrucât întreprinderile mici întâmpină deseori mai multe dificultăţi în asimilarea noilor standarde şi reglementări, birourilor de informaţii care urmează a fi înfiinţate în temeiul viitoarei legi privind întreprinderile mici („Small Business Act”) ar trebui să li se încredinţeze şi sarcina de a oferi informaţii cu privire la sistemul de etichetare ecologică.

  Justificare

  Este importantă crearea de legături între sistemul de etichetare ecologică şi „Small Business Act” pentru a uşura situaţia IMM-urilor.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 9c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9c) Întrucât sisteme diferite de etichetare ecologică implică întotdeauna eforturi suplimentare, în special pentru întreprinderile mici, ar trebui să i se recomande în mod activ Comisiei să promoveze apropierea diferitelor sisteme de etichetare.

  Justificare

  Este foarte important să se ţină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor şi, în consecinţă, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel naţional şi comunitar şi pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerenţa dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică şi sistemele naţionale de etichetare ecologică din Comunitate.

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel naţional şi comunitar şi pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerenţa dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică şi sistemele naţionale de etichetare ecologică din Comunitate, precum şi să se creeze o pagină de internet oficială a UE care să cuprindă toate informaţiile şi practicile privind etichetarea ecologică în UE în scopul informării consumatorilor şi care să fie disponibilă în toate limbile oficiale ale Comunităţii. Existenţa simultană a acestor sisteme ar trebui să aibă ca rezultat o situaţie benefică pentru ambele etichete prin schimbul de bune practici. În plus, sistemul comunitar de etichetare ecologică ar trebui să promoveze produsele etichetate ecologic pe pieţele naţionale şi ar trebui să faciliteze intrarea produselor etichetate ecologic pe pieţele altor state membre.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Considerentul 13

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (13) În special, Comisia trebuie să fie împuternicită să adopte criteriile cu care trebuie să se conformeze produsele pentru a purta eticheta ecologică şi să modifice anexele la prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, ele trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

  (13) În special, Comisia trebuie să fie împuternicită să adopte criteriile cu care trebuie să se conformeze produsele pentru a purta eticheta ecologică şi să modifice anexele la prezentul regulament, cu condiţia ca aceste criterii să fie în deplină conformitate cu baza adoptării lor, astfel cum este stabilită în prezentul regulament. Deoarece măsurile respective au un domeniu general de aplicare şi sunt destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, printre altele prin completarea acestuia cu noi elemente neesenţiale, ele trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

  Justificare

  Procesul de adoptare şi revizuire a criteriilor de etichetare ecologică trebuie să respecte obiectivele originale ale regulamentului, adică să ofere consumatorilor informaţii precise, care nu induc în eroare şi sunt stabilite pe bază ştiinţifică cu privire la impactul acestor produse asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viaţă.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În ceea ce priveşte produsele alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului, prezentul regulament se aplică numai alimentelor prelucrate şi produselor de pescuit şi acvacultură.

  Prezentul regulament se aplică produselor alimentare şi băuturilor definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, în cazul în care un studiu efectuat de Comisie cel târziu până la 31 decembrie 2011, luând în considerare opinia exprimată de CUEEE cu privire la subiectul în cauză, demonstrează faptul că este posibilă stabilirea unor criterii fiabile pentru produsele alimentare sau numai pentru categorii specifice de produse alimentare, care să reflecte performanţa ecologică pe durata întregului ciclu de viaţă al produselor, acordându-se o atenţie deosebită fezabilităţii şi impactului criteriilor etichetării ecologice asupra produselor alimentare cuprinse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, precum şi asupra produselor de pescuit şi acvacultură.

   

  În astfel de cazuri, criteriile se elaborează în conformitate cu procedura stabilită în anexa I partea A punctul 2a.

   

   

  Justificare

  Sunt necesare studii suplimentare privind fezabilitatea criteriilor ecologice în cazul produselor alimentare.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) În conformitate cu principiul precauţiei, eticheta ecologică nu poate fi acordată produselor ce conţin substanţe, preparate sau amestecuri clasificate drept foarte toxice, toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, Directiva 1999/45/CE sau cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, nici substanţelor menţionate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

   

  În cazul unor categorii de produse specifice, pentru care nu există alternative echivalente care să nu conţină astfel de substanţe sau preparate şi care au o performanţă ecologică generală semnificativ mai bună în comparaţie cu alte produse aparţinând aceleiaşi categorii, Comisia poate adopta măsuri în vederea acordării unor derogări de la primul paragraf.

   

  Aceste măsuri, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 16 alineatul (2).

  Justificare

  Interzicerea substanţelor care trezesc îngrijorări foarte puternice, cu excepţia unor categorii specifice pentru care sunt acordate derogări.

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – paragraful 2b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Prezentul regulament nu se aplică produselor farmaceutice destinate uzului uman, definite de Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.

  Justificare

  Din cauza specificităţii lor, produsele farmaceutice trebuie excluse în continuare din domeniul de aplicare a regulamentului.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fiecare stat membru desemnează organismul sau organismele responsabile de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament (denumite în continuare „autoritate competentă” sau „autorităţi competente”) şi se asigură de faptul că acestea sunt operaţionale. În cazul în care se desemnează mai multe autorităţi competente, statul membru stabileşte competenţele autorităţilor respective, precum şi cerinţele de coordonare aplicabile acestora.

  (1) Fiecare stat membru desemnează organismul sau organismele responsabile de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament (denumite în continuare „autoritate competentă” sau „autorităţi competente”) şi se asigură de faptul că acestea sunt operaţionale, punându-le la dispoziţie toate mijloacele financiare şi resursele umane necesare. În cazul în care se desemnează mai multe autorităţi competente, statul membru stabileşte competenţele autorităţilor respective, precum şi cerinţele de coordonare aplicabile acestora.

  Justificare

  Funcţionarea corespunzătoare a autorităţilor competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziţia acestora de statele membre.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (2a) Autorităţile competente desfăşoară procesul de verificare în mod consecvent şi fiabil, în conformitate cu standardele din seria EN 45000 sau cu standarde internaţionale echivalente.

  Justificare

  Scopul acestei dispoziţii este să se asigure înalta calitate a procesului de verificare, în conformitate cu standardele UE şi cele internaţionale.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 5 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Comisia se asigură că, în desfăşurarea activităţilor sale, CEEUE menţine o participare echilibrată a tuturor părţilor interesate relevante pentru fiecare grup de produse, cum ar fi autorităţile competente, producătorii, distribuitorii, importatorii, asociaţiile de protecţie a mediului şi organizaţiile de consumatori.

  (2) Comisia se asigură că, în desfăşurarea activităţilor sale, CUEEE menţine o participare echilibrată a tuturor părţilor interesate relevante pentru fiecare grup de produse, cum ar fi autorităţile competente, producătorii şi prestatorii de servicii, IMM-urile, importatorii, asociaţiile de protecţie a mediului şi organizaţiile de consumatori.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Criteriile de etichetare ecologică se bazează pe performanţele ecologice ale produselor, luând în considerare cele mai recente obiective strategice ale Comunităţii în domeniul mediului.

  (1) Criteriile de etichetare ecologică stabilesc cerinţele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a purta eticheta ecologică şi se bazează pe o analiză ştiinţifică ce evaluează performanţele ecologice ale produselor, luând în considerare cele mai recente obiective strategice ale Comunităţii în domeniul mediului.

  Justificare

  Este oportun ca de la început să se reamintească funcţia criteriilor. [Acest amendament nu face decât să deplaseze textul de la alineatul (3) - a se vedea amendamentul 9.]

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (1a) Criteriile de etichetare ecologică se bazează pe principiul precauţiei.

  Justificare

  Reprezentând un instrument de excelenţă în raport cu mediul înconjurător, eticheta ecologică ar trebui să urmeze o abordare precaută. În special în ceea ce priveşte utilizarea chimicalelor, eticheta ecologică trebuie să depăşească limitele Regulamentului REACH şi ale altor texte legislative relevante cum ar fi Directivele RoHS şi WEEE.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Performanţa ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanţă de pe piaţa comunitară. În acest scop, se ia în considerare efectele cele mai semnificative asupra mediului pe durata ciclului de viaţă a produselor, în special impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii şi biodiversităţii, consumul de energie şi de resurse, generarea de deşeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum şi utilizarea şi eliberarea de substanţe periculoase.

  (2) Criteriile sunt determinate ţinându-se seama de efectele de mediu ale produselor disponibile pe piaţa comunitară. În acest scop, se iau în considerare doar efectele asupra mediului pe durata întregului ciclu de viaţă al produselor, acestea putând include impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii şi biodiversităţii, consumul de energie şi de resurse, generarea de deşeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum şi utilizarea şi eliberarea de substanţe periculoase care prezintă riscuri potenţiale pentru mediu, aşa cum sunt definite de legislaţia comunitară, precum şi potenţialul de a reduce astfel de efecte datorită trăiniciei şi capacităţii produselor de a fi reutilizate. Criteriile existente privind etichetarea ecologică pentru diferitele grupe de produse se revizuiesc în termen de 18 luni de la adoptarea prezentului regulament, în vederea asigurării respectării depline de către acestea a abordării bazate pe ciclul de viaţă, prezentată în acest articol.

  Justificare

  Criteriile trebuie să se bazeze pe întreg ciclul de viaţă al produselor şi pe toate efectele acestora asupra mediului. Acelaşi lucru este valabil şi pentru criteriile existente.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Criteriile de etichetare ecologică stabilesc cerinţele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a purta eticheta ecologică.

  eliminat

  Justificare

  Acest text a fost deplasat la alineatul (1) al acestui articol (a se vedea amendamentul 7).

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Criteriile de etichetare ecologică iau în considerare criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse.

  (6) Criteriile de etichetare ecologică iau în considerare criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse, pentru amplificarea sinergiilor. În cazul produselor acoperite de legislaţia comunitară în vigoare privind etichetarea, criteriile de etichetare ecologică corespund întotdeauna celor mai înalte cerinţe de mediu.

  Justificare

  Eticheta ecologică constituie un premiu de excelenţă. Astfel, deşi se doreşte evitarea sarcinilor administrative inutile, luând în considerare criteriile deja stabilite în cadrul legislaţiei actuale, este, de asemenea, important ca aceste criterii să corespundă celor mai înalte cerinţe de mediu.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 6a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (6a) Comisia asigură faptul că reducerea testărilor pe animale reprezintă un considerent-cheie în elaborarea şi revizuirea criteriilor.

  Justificare

  Criteriile pentru eticheta ecologică ar trebui să încerce să inducă pe piaţă reducerea testărilor pe animale.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  După consultarea CUEEE, statele membre, autorităţile competente şi celelalte părţi interesate pot, de asemenea, iniţia şi conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor de etichetare ecologică.

  După consultarea CEEUE şi a Comisiei, statele membre şi autorităţile competente pot, de asemenea, iniţia şi conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor de etichetare ecologică. Părţilor interesate care participă în cadrul CUEEE li se poate încredinţa conducerea procesului de elaborare a criteriilor, cu condiţia să-şi demonstreze competenţele profesionale în raport cu grupul de produse respectiv, precum şi capacitatea de a conduce procesul în mod neutru şi în conformitate cu obiectivele prezentului regulament.

  Justificare

  Este important ca un organism centralizat să menţină o privire globală asupra procesului de elaborare a procedurii. Pentru a garanta independenţa şi transparenţa procedurii, precum şi încrederea publicului în eticheta ecologică este necesară includerea unui filtru, astfel încât dreptul de a iniţia procesul de elaborare a criteriilor şi de a continua în calitate de lider al acestuia să nu revină tuturor părţilor interesate.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Documentele în cauză se prezintă Comisiei.

  Justificare

  Astfel se clarifică procedura.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În cazul în care se elaborează criterii pentru alimente prelucrate altele decât produsele de acvacultură, criteriile respective se aplică numai operaţiunilor de prelucrare, transport sau ambalare.

  eliminat

  Justificare

  Alimentele nu ar trebui incluse astfel cum se propune în prezentul regulament, motivele fiind explicate mai sus.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) În cazul în care este necesară o revizuire nesubstanţială a criteriilor, se poate aplica o procedură de revizuire simplificată, astfel cum se stabileşte în anexa I litera Ba.

  Justificare

  Este important să existe un instrument rapid şi eficient pentru operarea în criterii a unor modificări mici şi nesubstanţiale.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, după consultarea CUEEE şi în conformitate cu obiectivele şi principiile stabilite la articolul 1, Comisia elaborează şi dă publicităţii un plan de lucru comunitar pentru o perioadă de trei ani privind etichetarea ecologică, care stabileşte obiectivele şi o listă neexhaustivă de grupuri de produse care vor fi considerate prioritare pentru acţiunile comunitare. Planul se actualizează periodic.

  Justificare

  O completare mică din partea raportorului la amendamentul 15 pentru a specifica faptul că planul de lucru ar trebui să fie stabilit pentru o durată de trei ani.

  Amendamentul 31

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (-1) Propunerile privind criteriile de etichetare ecologică sunt elaborate în conformitate cu procedura stabilită în anexa I şi luându-se în considerare planul de lucru.

  (1) După consultarea CUEEE, Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice de etichetare ecologică pentru fiecare grup de produse.

  (1) Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice de etichetare ecologică pentru fiecare grup de produse, cu condiţia respectării cerinţelor articolului 6, în conformitate cu următoarea procedură:

   

  În termen de cel mult trei luni după ce „raportul final şi proiectul de propunere privind criteriile”, astfel cum sunt menţionate la articolul 7, sunt prezentate Comisiei, aceasta consultă CUEEE cu privire la proiectul de propunere.

   

  Comisia oferă explicaţii şi prezintă documente justificative privind motivele care stau la baza oricăror modificări aduse proiectului său de propunere în comparaţie cu criteriile prezentate în cadrul raportului final în conformitate cu articolul 7.

   

  În termen de cel mult trei luni de la consultarea CUEEE, Comisia înaintează o propunere privind criteriile de etichetare ecologică comisiei de reglementare înfiinţate în temeiul articolului 16 alineatul (2) şi adoptă ulterior măsuri pentru stabilirea criteriilor de etichetare ecologică pentru un grup specific de produse.

   

  În propunerea sa finală, Comisia ia în considerare comentariile CUEEE şi evidenţiază în mod clar, documentează şi oferă explicaţii privind motivele care stau la baza oricăror modificări cuprinse în propunerea sa finală în comparaţie cu proiectul de propunere după consultarea CUEEE.

  Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 16 alineatul (2).

  Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menţionată la articolul 16 alineatul (2).

  Justificare

  Comisia ar trebui să motiveze modificările introduse în proiectul său de propunere în raport cu opinia CUEEE. Comisia ar trebui de asemenea să aibă un termen limită pentru decizia finală.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În cadrul măsurilor menţionate la alineatul 1, Comisia:

  În cadrul măsurilor menţionate la alineatul 1, Comisia:

  (a) stabileşte cerinţele pentru evaluarea conformităţii diferitelor produse cu criteriile de etichetare ecologică;

  (a) stabileşte cerinţele pentru evaluarea conformităţii diferitelor produse cu criteriile de etichetare ecologică;

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care vor figura pe eticheta ecologică;

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care pot figura pe eticheta ecologică;

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor şi a cerinţelor de evaluare.

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor şi a cerinţelor de evaluare, care nu depăşeşte doi ani;

   

  (d) specifică măsura în care produsele pot varia de-a lungul perioadei de validitate menţionate la litera (c).

  Justificare

  Este esenţial să se prevadă un mecanism care să ţină seama de îmbunătăţirea continuă a produselor, inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea ecologică. În momentul de faţă, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi (de exemplu 3 ani) şi sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile şi a adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (3a) La stabilirea criteriilor de etichetare ecologică, trebuie evitată introducerea unor măsuri a căror implementare poate impune IMM-urilor poveri administrative şi economice disproporţionate.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Înregistrarea pentru utilizarea etichetei ecologice

  Certificarea şi înregistrarea pentru utilizarea etichetei ecologice

  Justificare

  Simpla înregistrare a produsului nu este suficientă în cazul etichetării ecologice. Este necesară o verificare efectuată de către o autoritate independentă pentru a acorda etichetei ecologice valoarea reală (ceea ce înseamnă introducerea unui test de conformitate).

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiştii sau distribuitorii care doresc să utilizeze eticheta ecologică se înregistrează la una din autorităţile competente menţionate la articolul 4 în conformitate cu următoarele norme:

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, toţi operatorii se înregistrează la una din autorităţile competente menţionate la articolul 4, în orice stat membru în care produsul a fost introdus sau urmează să fie introdus pe piaţă.

  (a) în cazul în care produsul provine dintr-un singur stat membru, înregistrarea se face la autoritatea competentă din statul membru respectiv;

   

  (b) în cazul în care un produs provine, sub aceeaşi formă, din mai multe state membre, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorităţii competente dintr-unul dintre statele membre respective;

   

  (c) în cazul în care un produs provine din afara Comunităţii, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorităţii competente din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat.

   

  Justificare

  Simplificarea textului.

  Acest amendament are ca scop simplificarea procesului de înregistrare prin indicarea faptului că înregistrarea (indiferent de originea produsului) trebuie realizată pe lângă o autoritate competentă din statul membru în care produsul a fost sau urmează a fi introdus pe piaţă.

  Amendamentul  36

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Cererile de înregistrare menţionează numele şi adresa operatorului, precum şi grupul de produse vizat şi conţine o descriere completă a produsului.

  (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Justificare

  (Nu priveşte versiunea în limba română.)

  Amendamentul  37

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cererile de înregistrare includ toate documentele pertinente în conformitate cu dispoziţiile Comisiei de instituire a criteriilor privind etichetarea ecologică pentru grupul de produse vizat.

  Cererile de înregistrare includ toate documentele pertinente în conformitate cu dispoziţiile Comisiei de instituire a criteriilor privind etichetarea ecologică pentru grupul de produse vizat. Operatorul economic furnizează dovezi care atestă faptul că respectarea criteriilor de certificare ecologică a fost certificată de un organism independent.

  Justificare

  Simpla înregistrare a produsului nu este suficientă în cazul etichetării ecologice. Este necesară o verificare efectuată de către o autoritate independentă pentru a acorda etichetei ecologice valoarea reală (ceea ce înseamnă introducerea unui test de conformitate).

  Amendamentul  38

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Autoritatea competentă la care se prezintă cererea de înregistrare poate solicita o taxă de până la 200 de euro pentru procesarea înregistrării. În cazul în care se solicită plata unei taxe, utilizarea etichetei ecologice este condiţionată de plata taxei în termenul stabilit.

  (1) Fiecare cerere de acordare a unei etichete ecologice este supusă plăţii unei taxe de tratare a cererii respective. În orice caz, taxa ar trebui redusă cu cel puţin 25% în cazul IMM-urilor.

  Justificare

  Taxa de înregistrare de 200 de euro nu va acoperi costurile administrative necesare procedurii. Prin urmare, statele membre vor fi nevoite să subvenţioneze această procedură, un obstacol pentru succesul „florii” UE şi răspândirea acesteia pe piaţa internă.

  Ar trebui stabilit un principiu prin care să se recunoască faptul că unei IMM îi va fi mai dificil şi mai împovărător din punct de vedere financiar să solicite participarea la sistemul de etichetare ecologică. Prin urmare, IMM-urile ar trebui încurajate prin intermediul unui tratament preferenţial.

  Amendamentul  39

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Autoritatea competentă în cauză verifică documentaţia menţionată la alineatul (2) în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

  (4) Autoritatea competentă în cauză verifică documentaţia menţionată la alineatul (2), precum şi gradul în care produsul respectă criteriile adoptate de Comisie în temeiul articolului 8, în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiţia ca documentaţia prezentată să fie completă.

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiţia ca documentaţia prezentată să fie aprobată, ca produsul să respecte criteriile şi ca înregistrarea să fie conformă cu evaluarea şi cerinţele de verificare. Autoritatea competentă îşi încheie procedura de aprobare în termen de patru luni de la data depunerii cererii.

  Justificare

  Unul din avantajele principale ale regulamentului actual este gradul său înalt de credibilitate, ceea ce nu ar trebui pus în pericol prin eliminarea procedurilor de verificare şi evaluare înainte de acordarea etichetei ecologice, din motive de flexibilitate. Acest fapt a fost asigurat până acum de o verificare efectuată de un terţ.

  Amendamentul  40

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Autoritatea competentă care a înregistrat un produs notifică fiecare înregistrare Comisiei. Comisia stabileşte un registru comun şi îl actualizează în mod periodic. Registrul trebuie să fie disponibil publicului.

  (6) Autoritatea competentă care a înregistrat un produs notifică fiecare înregistrare Comisiei. Comisia stabileşte un registru comun şi îl actualizează în mod periodic. Registrul trebuie să fie disponibil publicului, în special pe o pagină de internet dedicată etichetei ecologice şi prin intermediul autorităţilor din statele membre.

  Justificare

  Consumatorilor trebuie să li se asigure accesul cât mai uşor la lista produselor etichetate ecologic.

  Recunoaşterea etichetei ecologice poate spori prin intermediul transparenţei, vizibilităţii şi disponibilităţii informaţiilor pe un site web uşor de utilizat.

  Amendamentul  41

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidenţa înregistrării şi pentru materialele lor promoţionale.

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidenţa înregistrării şi pentru materialele lor promoţionale. Eticheta ecologică este amplasată în aşa fel încât să iasă în evidenţă şi defineşte produsul în cauză, chiar dacă este cumpărat împreună cu alte produse.

  Amendamentul  42

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) În cazul în care eticheta ecologică se aplică pe alimente prelucrate, altele decât produsele de acvacultură, care nu îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, pe respectivele alimente se adaugă o indicaţie suplimentară, în acelaşi câmp vizual, cu privire la faptul că eticheta respectivă vizează numai performanţa ecologică a operaţiunilor de prelucrare, transport sau ambalare a produselor.

  eliminat

  Primul paragraf se aplică şi alimentelor prelucrate etichetate în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

   

  Justificare

  A se vedea mai sus aspectul privind alimentele.

  Amendamentul  43

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Autoritatea competentă care a înregistrat produsul procedează la verificări, periodic sau ca urmare a unei reclamaţii, ale înregistrărilor pe care le-au realizat. Aceste verificări pot lua forma unor controale aleatorii la faţa locului.

  (2) Autoritatea competentă care a înregistrat produsul procedează la verificări, periodic sau ca urmare a unei reclamaţii, ale înregistrărilor pe care le-au realizat. Aceste verificări pot lua forma unor controale aleatorii la faţa locului. Comisia se asigură că autorităţile competente efectuează controale la faţa locului în mod regulat. Statele membre pun la dispoziţia autorităţilor competente toate mijloacele necesare pentru efectuarea acestor controale.

  Justificare

  Funcţionarea corespunzătoare a autorităţilor competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziţia acestora de statele membre.

  Amendamentul  44

  Propunere de regulament

  Articolul 10a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 10a

   

  Întreprinderile mici şi mijlocii

   

  Pentru a proteja IMM-urile, Comisia:

   

  (a) se asigură că birourilor de informaţii care urmează a fi înfiinţate în temeiul viitorului „Small Business Act” li se încredinţează şi sarcina de a oferi informaţii cu privire la sistemul de etichetare ecologică; şi

   

  (b) promovează în mod activ apropierea diferitelor sisteme de etichetare.

  Justificare

  Este foarte important să se ţină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor şi, în consecinţă, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

  Amendamentul  45

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Existenţa simultană a sistemului comunitar de etichetare ecologică cu sistemele naţionale de etichetare ecologică este asigurată prin intermediul schimburilor de bune practici. În plus, sistemul comunitar de etichetare ecologică poate să promoveze produsele etichetate ecologic pe pieţele naţionale corespunzătoare şi poate să faciliteze intrarea produselor etichetate ecologic pe pieţele altor state membre.

  Amendamentul  46

  Propunere de regulament

  Articolul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre şi Comisia, în cooperare cu CUEEE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acţiuni de sensibilizare şi campanii de informare pentru consumatori, producători, achizitori publici, comercianţi, distribuitori şi publicul general, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului.

  Comisia, statele membre şi întreprinderile participante, în cooperare cu CEEUE, alocă resurse semnificative pentru promovarea utilizării etichetei ecologice comunitare prin acţiuni de sensibilizare, prin campanii de informare pentru consumatori, producători, fabricanţi, achizitori publici, comercianţi, distribuitori şi publicul general, inclusiv şcolile, şi pentru difuzarea de informaţii de pe pagina de internet dedicată etichetei ecologice, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului, şi prin stimularea participării la sistem, în special prin înfiinţarea de servicii de asistenţă pentru operatori, mai cu seamă pentru IMM-uri. În timp ce promovarea sistemului de etichetare ecologică rămâne o competenţă naţională, pentru a reflecta mai bine preferinţele consumatorilor din fiecare stat membru, se instituie o unitate comună specializată în promovare, pentru a oferi asistenţă şi coordonare, pentru a promova schimbul de bune practici şi pentru a dezvolta planuri de acţiune concrete la nivel comunitar.

   

  Sectorul public se implică mai mult în promovarea sistemului de etichetare ecologică, atât în calitate de lider , prin oferirea de exemple pentru atingerea obiectivelor comunitare de mediu, cât şi în calitate de consumator. Astfel, atunci când instituţiile comunitare şi autorităţile publice naţionale achiziţionează prin licitaţii publice produse pentru care există criterii de etichetare ecologică, aceste produse îndeplinesc cel puţin cerinţele sistemului comunitar de etichetare ecologică.

  Justificare

  Pentru a fi mai eficiente, campaniile de promovare ar trebui adaptate la nevoile specifice ale fiecărei pieţe. Licitaţiile publice pot fi un instrument foarte eficient pentru promovarea produselor etichetate ecologic, nu doar prin faptul că permit unui stat membru să dea un exemplu consumatorilor, dar şi prin impulsionarea clară a cererii de pe piaţă pentru produse ecologice.

  În cadrul activităţilor de promovare ar trebui finanţate nu numai campanii de informare, ci ar trebui asigurată şi asistenţă practică pentru operatorii care doresc să se înregistreze pentru etichetarea ecologică.

  Este important ca toate părţile interesate să fie implicate în promovarea etichetei ecologice comunitare.

  Amendamentul  47

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – paragraful 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Promovarea trebuie să aibă loc prin intermediul site-ului dedicat etichetei ecologice, care este disponibil în toate cele 23 de limbi oficiale, al unei campanii UE de informare organizată de Comisie şi al materialelor informative distribuite în statele membre.

  Amendamentul  48

  Propunere de regulament

  Articolul 12 – paragraful 1b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Statele membre stabilesc obiective privind achiziţionarea de produse care poartă eticheta ecologică în cadrul achiziţiilor publice.

  Justificare

  Acţiunile de sensibilizare şi campaniile de informare nu sunt suficiente pentru promovarea etichetării ecologice. Statele membre ar trebui să stabilească obiective pentru achiziţionarea acestui tip de produse în cadrul procedurilor de achiziţii publice.

  Amendamentul  49

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – titlu

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Evaluarea inter pares

  Schimbul de informaţii şi de cele mai bune practici

  Justificare

  Autorităţile competente ar trebui încurajate să coopereze.

  Amendamentul  50

  Propunere de regulament

  Articolul 13 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a dispoziţiilor articolelor 9 şi 10, autorităţile competente întreprind evaluarea inter pares. Evaluarea inter pares este realizată pe baza criteriilor şi dispoziţiilor de evaluare solidă şi transparentă.

  Pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a regulamentului, în special a dispoziţiilor articolelor 9 şi 10, autorităţile competente fac schimb de informaţii şi experienţă periodic, într-un cadru instituţionalizat şi încearcă să coordoneze activităţile şi serviciile organizaţiilor competente naţionale.

  Justificare

  În vederea obţinerii unei eficienţe ridicate în utilizarea etichetelor ecologice este necesar un schimb de experienţă şi o cooperare regulată, instituţionalizată a autorităţilor responsabile, precum şi revizuirea sistemului pe baza experienţei practice.

  Amendamentul  51

  Propunere de regulament

  Articolul 14

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Cel târziu până la data de [se stabileşte o dată anume - cinci ani de la data publicării], Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a sistemului comunitar de etichetare ecologică. De asemenea, raportul identifică elementele pentru o eventuală revizuire a sistemului.

  Cel târziu până la data de [se stabileşte o dată anume - cinci ani de la data publicării], Comisia prezintă Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în aplicare a sistemului comunitar de etichetare ecologică, în special în ceea ce priveşte punerea în aplicare a articolului 12. De asemenea, raportul identifică progresele realizate în raport cu obiectivele stabilite în planul de lucru, precum şi elementele pentru o eventuală revizuire a sistemului.

  Justificare

  Este important să se urmărească îndeaproape evoluţia etichetării ecologice, modul în care sunt utilizate fondurile şi faptul dacă obiectivele sunt atinse sau nu şi din ce motive.

  Amendamentul  52

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia poate creşte taxa maximă prevăzută la articolul 9 alineatul (3) şi poate modifica anexele.

  Comisia poate modifica taxa maximă prevăzută la articolul 9 alineatul (3) şi poate modifica anexele.

  Justificare

  Ar trebui să fie posibilă şi reducerea taxei.

  Amendamentul  53

  Propunere de regulament

  Anexa I – partea A – punctul 1 – liniuţa 9a (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  - Analiza disponibilităţii produselor care aparţin unui grup de produse şi care nu conţin substanţe, preparate sau amestecuri clasificate drept foarte toxice, toxice, periculoase pentru mediu, cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere (CMR), în conformitate cu Directiva 67/548/CEE, Directiva 1999/45/CE sau cu Regulamentul (CE) nr. 1278/2008, sau substanţe menţionate la articolul 57 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH).

  Justificare

  Criteriile ţin seama de principiul înlocuirii.

  Amendamentul  54

  Propunere de regulament

  Anexa I – partea A – punctul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Pe toată durata elaborării criteriilor,raportul preliminar este disponibil pentru comentarii şi referinţe pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei ecologice.

  Pe toată durata elaborării criteriilor, raportul preliminar este disponibil pentru comentarii şi referinţe pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei ecologice, pagină ce trebuie să fie disponibilă în toate cele 23 de limbi oficiale.

  Justificare

  Orice companie dintr-un stat membru trebuie să poată accesa informaţiile privind sigla pe site-ul oficial.

  Amendamentul 55

  Propunere de regulament

  Anexa I – partea A – punctul 2 – liniuţa 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - se bazează pe performanţa ecologică pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului pe care o au cele mai bune produse de pe piaţă şi corespund, în măsura posibilului, unui procent de 10% din cele mai bune produse disponibile pe piaţă;

  - se bazează pe performanţa ecologică pe parcursul întregului ciclu de viaţă a celor mai bune produse de pe piaţa internă la momentul adoptării acestora;

   

  - corespund unui procent anume din produsele cu cea mai bună performanţă disponibile pe piaţa internă la momentul adoptării acestora. Procentul exact este definit în mod flexibil, de la caz la caz, în funcţie de categoria produsului, în mod normal fiind stabilit între 10 şi 20%, urmărindu-se în orice caz obiectivul de a recompensa şi promova pe piaţă produsele cele mai ecologice şi de a garanta consumatorilor o gamă suficientă de produse etichetate ecologic.

  Justificare

  Este important ca etichetarea ecologică să continue să reprezinte forţa motrice a inovaţiei.

  Amendamentul  56

  Propunere de regulament

  Anexa I – partea A – punctul 2 – paragraful 2 – liniuţa 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  - se bazează pe impactul cel mai semnificativ al produsului asupra mediului, se exprimă, în măsura posibilului, în mod rezonabil, prin indicatori tehnici cheie de performanţă ecologică ai produsului şi sunt adecvate pentru evaluarea în conformitate cu normele prezentului regulament;

  - se bazează pe impactul produsului asupra mediului, se exprimă, în măsura posibilului, în mod rezonabil, prin indicatori tehnici cheie de performanţă ecologică a produsului şi sunt adecvate pentru evaluarea în conformitate cu normele prezentului regulament;

  Justificare

  Recompensarea a doar 10% dintre produsele cu cea mai bună performanţă dintr-un grup de produse nu este adecvată pentru toate grupurile de produse. Prin urmare, nivelul exact al performanţei ar trebui stabilit în intervalul cuprins între 10% şi 20% atunci când se stabilesc criteriile pentru fiecare grup de produse. Criteriile ar trebui să se bazeze pe toate efectele produsului asupra mediului.

  Amendamentul  57

  Propunere de regulament

  Anexa I – partea A – punctul 2a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  2a. Norme specifice privind etichetarea ecologică a produselor alimentare şi a băuturilor, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, precum şi a produselor alimentare cuprinse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007.

   

  Raportul tehnic ar trebui să demonstreze următoarele:

   

  - faptul că elaborarea criteriilor pentru etichetarea ecologică a produsului ales aduce o reală valoare adăugată ecologică;

   

  - faptul că etichetarea ecologică ia în considerare întregul ciclu de viaţă al produsului;

   

  - faptul că aplicarea etichetei ecologice pe produsul ales nu va induce în eroare consumatorii la compararea acesteia cu alte etichete destinate produselor alimentare.

   

  În cazul în care se elaborează criterii pentru produse alimentare şi băuturi cuprinse în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 834/2007, forma etichetei şi informaţia prezentă pe aceasta pot fi modificate pentru a se evita orice inducere în eroare a consumatorilor.

  Justificare

  Sunt necesare studii suplimentare privind fezabilitatea criteriilor ecologice în cazul produselor alimentare.

  Amendamentul  58

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Se elaborează un manual de utilizare care oferă îndrumări autorităţilor care acordă contracte publice în vederea utilizării criteriilor de etichetare ecologică.

  Se elaborează un manual de utilizare, tradus în toate limbile comunitare oficiale, care oferă îndrumări autorităţilor care acordă contracte publice în vederea utilizării criteriilor de etichetare ecologică.

  Notă: Comisia oferă solicitanţilor şi autorităţilor competente modele pentru manualul de utilizare şi autorităţilor care acordă contracte publice pentru manualul de utilizare.

  Notă: Comisia oferă solicitanţilor şi autorităţilor competente modele, traduse în toate limbile comunitare oficiale, pentru manualul de utilizare şi autorităţilor care acordă contracte publice pentru manualul de utilizare.

  Justificare

  O traducere a manualului de utilizare, precum şi a modelelor, va facilita procedura de solicitare prin care întreprinderile trebuie să treacă pentru a obţine eticheta ecologică.

  Amendamentul  59

  Propunere de regulament

  Anexa I – litera Ba (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (Ba.) PROCEDURA SIMPLIFICATĂ PENTRU REVIZUIREA NESUBSTANŢIALĂ A CRITERIILOR

   

  Comisia întocmeşte un raport care cuprinde următoarele:

   

  - o justificare prin care se explică de ce nu este necesară o revizuire integrală a criteriilor şi de ce o simplă actualizare a criteriilor şi a gradelor de stricteţe ale acestora este suficientă;

   

  - o secţiune tehnică în cadrul căreia se actualizează datele de piaţă folosite anterior pentru stabilirea criteriilor;

   

  - un proiect de propunere privind revizuirea criteriilor;

   

  - indicarea cantitativă a performanţei ecologice generale pe care criteriile revizuite trebuie să o atingă în totalitatea lor, prin comparaţie cu performanţa produselor medii de pe piaţă;

   

  - un manual de utilizare revizuit pentru potenţialii utilizatori ai etichetei ecologice şi pentru autorităţile competente; şi

   

  - un manual de utilizare revizuit pentru autorităţile care acordă contracte publice.

   

  Raportul şi proiectul de propunere privind criteriile sunt puse la dispoziţia publicului pentru comentarii pe durata a două luni pe pagina de internet a Comisiei dedicată etichetei ecologice.

   

  Se răspunde tuturor comentariilor primite pe durata perioadei de consultare publică, indicând dacă acestea sunt acceptate sau refuzate, precum şi motivele pentru aceasta.

   

  Sub rezerva modificărilor efectuate în timpul perioadei de consultare publică şi în cazul în care niciun stat membru nu solicită o reuniune deschisă a grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

   

  La cererea oricărui stat membru, se organizează o reuniune deschisă a grupului de lucru, având ca subiect propunerea privind revizuirea criteriilor, la care participă toate părţile interesate, cum ar fi autorităţile competente, reprezentanţii sectorului (inclusiv IMM-urile), sindicatele, distribuitorii, importatorii, asociaţiile de protecţie a mediului şi organizaţiile de consumatori. Comisia participă de asemenea la reuniunea în cauză.

   

  Sub rezerva modificărilor efectuate în timpul perioadei de consultare publică sau în cadrul reuniunii grupului de lucru, Comisia poate adopta criteriile în temeiul articolului 8.

  Justificare

  Unul dintre elementele-cheie care poate asigura succesul etichetării ecologice ar fi posibilitatea actualizării rapide a criteriilor în cazul unei modificări nesubstanţiale aduse unui element al criteriilor.

  Amendamentul  60

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Inscripţia de pe eticheta ecologică este hotărâtă de organismele competente din fiecare stat membru, utilizând limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză, în aşa fel încât textul să fie echivalent cu originalul din limba engleză.

  EXPUNERE DE MOTIVE

  Etichetarea ecologică este o etichetare voluntară menită să promoveze, la nivel european, răspândirea de produse cu o eficienţă ridicată şi cu un impact ecologic redus pe toată durata ciclului de viaţă.

  În acest scop au fost stabilite standarde de calitate ecologică, pe care le vom numi “criterii”, pentru fiecare categorie specifică de produse. În prezent există 26 de categorii de produse, 622 de licenţe şi peste 3000 de produse şi servicii (detergenţi, hârtie, îmbrăcăminte, inclusiv încălţăminte şi produse textile, turism, produse de camping) care au primit eticheta ecologică.

  Această etichetă şi floarea care figurează pe ea au efect de dinamizare, încurajând, prin actualizarea constantă a cerinţelor ecologice pentru produsele care o utilizează, agenţii economici să depună un efort motivat de simţul virtuţii în scopul de a creşte standardele globale de calitate ecologică a produselor de pe piaţă.

  Prin Planul de acţiune european privind producţia şi consumul durabile şi, în special, prin revizuirea Regulamentului privind eticheta ecologică, a Regulamentului EMAS (COM(2008)0402), a Directivei privind proiectarea ecologică (COM(2008)0399) şi ţinând seama de Comunicarea privind achiziţiile publice pentru un mediu înconjurător mai bun (COM(2008)408), Uniunea Europeană urmăreşte favorizarea dezvoltării unui sistem voluntar şi integrat, care să stimuleze întreprinderile să îşi îmbunătăţească produsele şi să atingă cele mai ridicate standarde de eficienţă energetică şi de protecţie a mediului.

  În ceea ce priveşte eticheta ecologică, de pe piaţă sosesc semnale contradictorii. Experienţa acumulată prin punerea în aplicare timp de aproape un deceniu a acestei certificări sugerează necesitatea unei intervenţii mai hotărâte pentru a aborda anumite aspecte esenţiale ale sistemului.

  Pe de o parte, un număr tot mai mare de întreprinderi din sectoare dintre cele mai diverse doresc să adopte eticheta ecologică. Agenţii economici recunosc plusul de valoare oferit de o certificare imparţială şi apreciată de consumatori, aceştia fiind mai receptivi la RSI (responsabilitate socială a întreprinderilor) în domeniul protecţiei mediului.

  În plus, posibilitatea de a utiliza eticheta ecologică la scară europeană constituie un alt avantaj pe care multe întreprinderi îl recunosc şi la care aspiră.

  Spre deosebire de alte marcaje, eticheta ecologică este puţin cunoscută: semnificaţia acesteia nu este recunoscută şi, prin urmare, nu sunt recunoscute nici caracteristicile de mediu pe care le promovează. Într-adevăr, dacă o comparăm cu marcajele naţionale ce au o funcţie asemănătoare, este uşor de constatat că eticheta europeană este mai puţin răspândită şi mai puţin cunoscută.

  În plus, operatorii din sector şi ONG-urile îşi exprimă nemulţumirea faţă de durata excesivă a procedurii de aprobare a criteriilor (în anumite cazuri este nevoie de mai mult de 4 ani), precum şi faţă de lipsa de armonizare a criteriilor adoptate pentru categorii similare de produse.

  Pe lângă aceasta, se constată o lipsă de coordonare cu marcajele similare existente la nivel naţional, care în unele cazuri au parametri diferiţi pentru aceleaşi tipuri de produse şi sunt apreciate mai mult decât eticheta ecologică europeană.

  În vederea soluţionării acestor probleme, Comisia a prezentat o propunere de regulament. Raportorul sprijină această propunere în mare parte.

  Sunt introduse, în special, numeroase modificări privind aprobarea criteriilor şi un nou sistem de acordare a etichetei.

  Sistemul anterior, care prevedea încheierea unui contract între autoritatea competentă şi agentul economic, este înlocuit cu un sistem de înregistrare.

  Sunt introduse dispoziţii în vederea îmbunătăţirii coordonării cu sistemele de certificare naţionale.

  Pentru a facilita o abordare pe mai multe niveluri, diferite organisme, precum Comisia, statele membre şi agenţii economici din sector sunt abilitate să promoveze sistemul şi să joace un rol de frunte în elaborarea şi specificarea criteriilor.

  Propunerea Comisiei introduce o serie de noi categorii de produse, inclusiv produsele alimentare prelucrate şi produsele pescăreşti şi de acvacultură.

  Propunerile raportorului

  Raportorul a înaintat o serie de modificări la propunere, care se bazează pe trei principii directoare:

  - menţinerea încrederii consumatorilor în standardele de înaltă calitate ecologică reprezentate de eticheta ecologică;

  - o mai bună difuzare a etichetei ecologice prin acţiuni de sensibilizare a consumatorilor şi prin creşterea numărului de categorii de produse eligibile;

  - garantarea faptului că procedura de aprobare a criteriilor este în măsură să ţină pasul cu vremurile şi cu gradul de inovaţie al produselor de pe piaţă, menţinând totodată excelenţa ecologică şi implicând toţi agenţii economici din sector şi toate părţile interesate.

  Raportorul a eliminat referirile la produsele alimentare prelucrate şi la produsele pescăreşti şi de acvacultură, deoarece nu este de dorit să se aplice un tratament diferenţiat acestor categorii de produse şi cu atât mai puţin să se aplice norme diferite alimentelor prelucrate şi neprelucrate. În plus, este important să se evite confundarea cu produsele biologice.

  Din aceste motive, soluţia cea mai potrivită ar fi transmiterea către experţi a sarcinii de a decide dacă eticheta ecologică să fie acordată unei anumite categorii de alimente: numai persoanele care au competenţele tehnice necesare pot evalua gradul de ecocompatibilitate al întregului ciclu de viaţă al unui produs alimentar.

  În ceea ce priveşte noua procedură, este esenţial să se precizeze faptul că înregistrarea unui nou produs în sistemul de acordare a etichetelor ecologice trebuie să fie precedată întotdeauna de un control privind îndeplinirea efectivă a criteriilor şi nu doar de un simplu control al documentelor. Din acest motiv, raportorul a reintrodus, printr-un amendament specific, noţiunea de control ex-ante, care trebuie efectuat înainte de acordarea etichetei ecologice.

  Având în vedere caracterul voluntar al etichetei şi aşteptările ridicate ale consumatorilor faţă de calitatea produselor care afişează floarea de pe eticheta ecologică, raportorul a reintrodus dispoziţia conform căreia eticheta ecologică nu poate fi acordată pentru produsele care conţin substanţe periculoase pentru sănătatea consumatorilor sau pentru mediu.

  Dacă se doreşte menţinerea credibilităţii sistemului de certificare prin eticheta ecologică, este esenţial să se menţină aplicarea principiului general de protecţie a sănătăţii consumatorilor şi a mediului chiar şi în cazul produselor care poartă eticheta.

  Cu toate acestea, conştient că o astfel de interdicţie ar putea limita posibilităţile de extindere a etichetei ecologice la un număr mai mare de categorii de produse, raportorul propune ca Comisia să poată introduce, prin procedura de comitologie, excepţii motivate de la acest principiu în ceea ce priveşte anumite categorii de produse.

  În plus, având în vedere că legislaţia europeană (REACH, GHS etc.) se orientează tot mai mult către reducerea testelor pe animale, raportorul consideră că principiul enunţat mai sus trebuie să fie introdus şi în sistemul voluntar de acordare a etichetei ecologice, al cărui raţiune de a fi este dezvoltarea şi certificarea produselor care satisfac cele mai înalte standarde ecologice.

  În ceea ce priveşte procedura de aprobare a criteriilor pentru categoriile specifice de produse, mulţi agenţi economici din sector îşi exprimă nemulţumirea faţă de durata lungă a procedurii de aprobare a criteriilor şi faţă de rapida uzură morală a acestora, odată aprobate, în urma evoluţiilor de pe piaţă.

  Raportorul propune doua intervenţii în acest caz:

  - pentru reducerea întârzierilor în aprobarea criteriilor, introducerea unui interval maxim de 180 de zile între finalizarea evaluării şi aprobarea criteriilor de către Comisie;

  - introducerea unei proceduri de revizuire simplificată şi scurtată pentru modificări neesenţiale ale criteriilor (a se vedea noua anexă 1 litera Ba).

  În ceea ce priveşte activităţile de promovare, prevăzute la fostul articol 12 din regulament, trebuie îmbunătăţită informarea consumatorilor şi iniţiate campanii de sensibilizare, utilizând totodată fonduri europene pentru activităţi de furnizare de consultanţă întreprinderilor privind modalităţile practice de înregistrare a diferitelor categorii de produse.

  Este de asemenea esenţială acordarea unei atenţii speciale IMM-urilor, sporindu-le nivelul de cunoaştere a etichetei ecologice şi ajutându-le să participe la procesele decizionale privind criteriile, ţinând totodată seama de nevoile lor specifice.

  În concluzie, raportorul consideră că eticheta ecologică este un instrument extrem de util pentru îmbunătăţirea ecocompatibilităţii produselor europene şi pentru stimularea cercetării şi inovaţiei tehnologice.

  Provocarea pe care trebuie să o câştigăm este aceea de a furniza parametri exacţi, care să ţină cont de caracteristicile ecologice ale unui produs sau ale unui serviciu pe toată durata ciclului de viaţă al acestuia. Este esenţială asigurarea unor criterii fiabile şi nesusceptibile de a fi denaturate, în scopul garantării excelenţei pe toată durata ciclului de viaţă al unui produs şi în vederea menţinerii încrederii consumatorilor în eticheta ecologică.

  AVIZUL Comisiei pentru industrie, cercetare Şi energie (22.1.2009)

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică

  (COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

  Raportor pentru aviz: Nikolaos Vakalis

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Conținut și scop

  Astfel cum a fost modificată în continuare, propunerea vizează orientarea consumatorilor către produse și servicii ecologice prin acordarea pe criterii de mediu a unei etichete ecologice, reprezentând o etichetă de excelență, pentru produsele și serviciile cu cea mai bună performanță. Emblema etichetei ecologice (floarea UE ) trebuie să fie folosită de producători ca instrument de marketing pentru promovarea serviciilor și produselor lor. Propunerea înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1980/200 privind sistemul comunitar revizuit de acordare a etichetei ecologice, sistem care nu funcționează corespunzător din cauza unei insuficiente sensibilizări cu privire la etichetă și a unui grad scăzut de absorbție de către industrie, deficiențe care rezultă din procedurile și managementul excesiv de birocratice.

  ITRE și aspectele relevante

  Revizuirea regulamentului privind sistemul european de acordare a etichetei ecologice ar putea avea un impact pozitiv asupra eficienței energetice și a concurenței în sectorul industrial din cadrul UE.

  În primul rând, revizuirea etichetei ecologice europene prevede un sistem îmbunătățit de stabilire a criteriilor care va stabili în ce măsură UE are capacitatea de a fi un exemplu prin standarde de eficiență energetică actualizate, ambițioase, și în același timp realizabile.

  În al doilea rând, revizuirea sistemului poate deschide noi oportunități întreprinderilor. Acestea pot folosi floarea UE în întreaga piață internă ca un instrument de marketing eficient, contribuind în același timp la durabilitatea mediului și la satisfacerea exigențelor consumatorilor care cer din ce în ce mai mult servicii și produse ecologice.

  Din păcate, rezultatele actualului regulament nu au fost satisfăcătoare. Raportorul încearcă, de aceea, să garanteze faptul că vor fi create stimulente cât mai atractive pentru întreprinderi în scopul atragerii acestora în sistemul aplicat pe bază voluntară, precum și faptul că vor fi evitate toate barierele financiare și administrative inutile, fără a aduce însă atingeri credibilității acestuia.

  Având în vedere în special aceste probleme, raportorul dorește să îmbunătățească următoarele elemente ale propunerii de regulament.

  Eliminarea produselor alimentare din sfera de aplicare a Regulamentului

  Regulamentul revizuit solicită includerea alimentelor prelucrate, criteriul de acordare a etichetei ecologice ținând cont doar de procesarea, prelucrarea și ambalarea acestora. Acest fapt ar conduce la incoerențe majore și la confuzii în rândul consumatorilor.

  În primul rând, propunerea de aplicare a regulamentului la un număr limitat de produse alimentare (alimente prelucrate, produse de pescuit și acvacultură) ar crea o distincție arbitrară între acestea. În al doilea rând, luarea în considerare exclusiv a procesării, transportului și a modului de ambalare ale unui număr limitat de produse alimentare ar încălca abordarea bazată pe ciclul de viață și ar neglija tocmai acea fază din ciclul de viață al produsului cu cel mai mare impact asupra mediului, și anume faza de producție și de consum. În al treilea rând, s-ar putea crea confuzii cu legislația în vigoare privind alimentele organice. Prin urmare, raportorul propune abordarea distinctă la nivel UE a cerințelor privind etichetarea produselor alimentare, abordare în concordanță cu actuala legislație UE în materie de produse alimentare

  Importanța unei abordări bazate explicit pe ciclul de viață în vederea stabilirii criteriilor

  Stabilirea criteriilor trebuie să țină cont de întregul ciclu de viață al produselor în scopul dezvoltării unor criterii ecologice utile care să permită orientarea consumatorului către un consum durabil și orientarea industriei către modalități de producție durabile.

  Consolidarea recunoașterii etichetei ecologice europene

  Cea mai gravă problemă este insuficiența recunoașterii etichetei de către consumatorii din UE. Prin urmare, este esențială sensibilizarea atât a consumatorilor cât și a producătorilor. Având în vedere principiul subsidiarității, responsabilitatea promovării sistemului de etichetare ecologică le revine statelor membre. Totuși, la nivel european pot fi trasate câteva orientări în scopul angajării într-un proces de formare reciprocă pentru promovarea etichetei ecologice, mai ales având în vedere faptul că etichetele ecologice naționale se bucură de un mare succes în unele state membre. Mai mult, sectorul public poate juca un rol important în promovarea etichetelor ecologice, ținând cont de ele în procedurile de achiziții publice.

  Întrucât activitățile promoționale necesită o finanțare corespunzătoare, o parte din veniturile provenite din taxele de înregistrare ar trebui investite în promovarea etichetei ecologice. Sistemul ar deveni astfel un instrument de marketing mai eficient și ar atrage mai mulți producători prin avantajele pe care le implică, generând taxe de înregistrare suplimentare.

  Taxa de înregistrare

  Raportorul salută propunerea de a elimina actuala taxă anuală aplicată de către organismele competente utilizatorilor etichetei ecologice, fapt care reprezintă un pas important în transformarea sistemului în unul mai puțin birocratic și în reducerea sarcinilor administrative pentru companii. Pentru procesul de înregistrare raportorul propune o taxă de cel mult 1000 de euro, proporțională cu dimensiunea fiecărei întreprinderi și sugerează în același timp că statele membre pot renunța la orice fel de taxă ca măsură de promovare a sistemului.

  Consolidarea supravegherii pieței

  Supravegherea pieței trebuie să fie consolidată, în special pentru a asigura condiții de egalitate în cadrul pieței comune. Prin urmare, ar trebui să se adopte dispoziții pentru a garanta faptul că fiecare stat membru dispune de resursele necesare pentru a asigura supravegherea pieței.

  Înregistrare transparentă și nediscriminatorie

  Pentru a evita orice discriminare între producătorii din UE și cei din țările terțe, trebuie să fie aplicate aceleași reguli de înregistrare pentru utilizarea etichetei ecologice. Ceea ce înseamnă că producătorii care doresc să aplice eticheta ecologică se pot înregistra în orice stat membru în care produsul este comercializat. Dispozițiile specifice au rolul de a mări transparența înregistrării și de a evita orice confuzii în rândul consumatorilor.

  Extinderea rapidă a grupurilor de produse

  Regulamentul trebuie să pună la punct un sistem de stabilire rapidă a criteriilor pentru un număr mare de grupuri de produse. Cantitatea limitată de grupuri de produse a constituit în mod clar o barieră în calea unui impact mai puternic al etichetei ecologice ca instrument de marketing. Extinderea numărului de grupuri de produse va permite implicarea mai multor întreprinderi în sistem.

  În acest scop trebuie elaborat un plan de lucru și stabilite termene pentru implementarea acestuia.

  În plus, raportorul propune anumite măsuri pentru a se asigura că criteriile se bazează pe standarde științifice și că factorii interesați implicați sunt calificați.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Pentru a evita proliferarea sistemelor de etichetare ecologică și pentru a încuraja performanțe ecologice mai ridicate în toate domeniile pentru care impactul asupra mediului este un factor în alegerea consumatorului, trebuie extinsă posibilitatea utilizării etichetei ecologice comunitare. Cu toate acestea, este necesar să se asigure existența unei distincții clare între prezentul regulament și Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2092/91.

  (3) Pentru a evita proliferarea sistemelor de etichetare ecologică și pentru a încuraja performanțe ecologice mai ridicate în toate domeniile pentru care impactul asupra mediului este un factor în alegerea consumatorului, trebuie extinsă posibilitatea utilizării etichetei ecologice comunitare. Cu toate acestea, având în vedere specificitatea produselor alimentare, acestea ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Comisia ar trebui să coopereze cu toate părțile interesate, inclusiv cu comunitatea științifică, societatea civilă și industria, pentru a facilita elaborarea unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare specificitatea produselor alimentare în materie de sănătate și nutriție și analizând elaborarea existentă și emergentă la nivelul Uniunii Europene.

  Justificare

  Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare specificitatea acestui grup de produse.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum și producție durabile a Comunității, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului și producției asupra mediului, sănătății și resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanță ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanțe ecologice realizate de produse aflate pe piața comunitară. Aceste criterii trebuie să fie ușor de înțeles și de aplicat și , în consecință, ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului.

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum și producție durabile a Comunității, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului și producției asupra mediului, sănătății și resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanță ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanțe ecologice realizate de produse aflate pe piața comunitară. Aceste criterii trebuie să fie ușor de înțeles și de aplicat și ar trebui să se bazeze pe dovezi științifice, luând în considerare ultimele evoluții tehnologice. Aceste criterii ar trebui să fie orientate spre piață și ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață, incluzând etapele de producție, utilizare și uzură morală.

  Justificare

  Criteriile pe care produsele trebuie să le respecte pentru a purta eticheta ecologică trebuie să fie de încredere. Aceasta se poate întâmpla dacă criteriile au o bază științifică solidă și dacă țin în mod regulat seama de ultimele evoluții tehnice. Aceste criterii trebuie, de asemenea, să ia în considerare, pe cât posibil, toate resursele consumate și toate implicațiile privind mediul și sănătatea, care sunt asociate cu ciclul complet de viață al unui produs (bun sau serviciu).

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Sistemul comunitar de etichetare ecologică ar trebui să țină seama de legislația comunitară în vigoare, astfel încât să se evite abordări divergente în ceea ce privește evaluarea siguranței.

  Justificare

  Regulamentul privind etichetarea ecologică nu ar trebui să ducă la abordări diferite în cadrul Comunității cu privire la evaluarea siguranței, gestionarea și utilizarea substanțelor chimice, chestiuni actualmente reglementate de REACH și de Directiva privind clasificarea și etichetarea. Legislația în vigoare ar trebui să prevaleze.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Pentru a simplifica sistemul comunitar de etichetare ecologică și pentru a reduce sarcina administrativă legată de utilizarea etichetei ecologice, procedurile de evaluare și de verificare trebuie înlocuite cu un sistem de înregistrare.

  (6) Pentru a simplifica sistemul comunitar de etichetare ecologică și pentru a reduce sarcina administrativă legată de utilizarea etichetei ecologice, procedurile de evaluare și de verificare trebuie incluse într-un sistem armonizat de înregistrare care ar trebui aplicat în toate statele membre și organismele competente.

  Justificare

  Este important ca sistemul de înregistrare să fie complementar procedurilor de evaluare și verificare, pentru a nu sacrifica credibilitatea schemei din motive de flexibilitate.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a) Pentru a spori utilizarea sistemului comunitar de etichetare ecologică, în revizuirile viitoare ale prezentului regulament, va fi necesar să se treacă de la criteriul celor mai bune 10% din produse la introducerea unui sistem de gradație pentru fiecare categorie de produse pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă în spiritul consumului durabil și pentru a crea stimulente astfel încât producătorii să-și îmbunătățească în mod constant oferta.

  Justificare

  Pentru o răspândire largă a utilizării sistemului comunitar de etichetare ecologică, criteriul celor mai buni 10% nu este considerat destul de eficient. Fiecărui produs din orice grup de produse ar trebui să i se acorde posibilitatea de a depune cererea de etichetare, eticheta de pe produs indicând prin A, B sau C performanțele ecologice ale produsului în conformitate cu un sistem de gradație.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 8

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (8) În lumina procedurilor simplificate de utilizare a etichetei ecologice, este adecvat să se prevadă condițiile în care se poate folosi eticheta ecologică și, pentru a se asigura conformitatea cu aceste condiții, să se solicite autorităților competente să întreprindă verificări și pentru a interzice utilizarea etichetei ecologice în cazurile în care condițiile de utilizare nu au fost îndeplinite. Este de asemenea indicat să se solicite statelor membre să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament, precum și să garanteze punerea în aplicare a acestora.

  (8) În lumina procedurilor simplificate de utilizare a etichetei ecologice, este adecvat să se prevadă condițiile în care se poate folosi eticheta ecologică și, pentru a se asigura conformitatea cu aceste condiții, să se solicite autorităților competente să întreprindă verificări și pentru a interzice utilizarea etichetei ecologice în cazurile în care condițiile de utilizare nu au fost îndeplinite. Este de asemenea indicat să se solicite statelor membre să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament, precum și să garanteze punerea în aplicare a acestora. În acest scop, statele membre ar trebui să asigure furnizarea către organismele competente a tuturor mijloacelor financiare și a resurselor umane necesare.

  Justificare

  Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Este necesară sensibilizarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri informate.

  (9) Este necesară sensibilizarea și informarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri informate. Veniturile obținute din taxe pentru cererea de înregistrare, plătită în temeiul prezentului regulament, ar trebui utilizate în principal în scopuri de marketing.

  Justificare

  Este clar că una din deficiențele regimului actual este lipsa sensibilizării consumatorilor datorită unui nivel scăzut de marketing. De aceea, este important să se aloce resurse financiare considerabile în acest scop. Este necesară sensibilizarea și informarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri informate.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Considerentul 9a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9a) Sistemul comunitar de etichetare ecologică ar trebui să țină seama de legislația comunitară în vigoare, astfel încât să se evite abordări divergente și creșterea sarcinilor administrative ale întreprinderilor. Astfel, sinergiile dintre diferitele instrumente de politici legate de produse ar trebui amplificate pentru a se asigura un cadru armonizat de prezentare a criteriilor.

  Justificare

  Având în vedere faptul că eticheta ecologică constituie doar o componentă a planului de acțiune privind producția durabilă și consumul durabil, este foarte important să se asigure sinergii cu celelalte acțiuni ale planului.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Considerentul 9b (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9b) Întrucât întreprinderile mici întâmpină deseori mai multe dificultăți în asimilarea noilor standarde și reglementări, birourilor de informații care urmează a fi înființate în temeiul viitoarei legi privind întreprinderile mici („Small Business Act”) ar trebui să li se încredințeze și sarcina de a oferi informații cu privire la sistemul de etichetare ecologică.

  Justificare

  Este importantă crearea de legături între sistemul de etichetare ecologică și „Small Business Act” pentru a ușura situația IMM-urilor.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Considerentul 9c (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (9c) Întrucât sisteme diferite de etichetare ecologică implică întotdeauna eforturi suplimentare, în special pentru întreprinderile mici, ar trebui să i se recomande în mod activ Comisiei să promoveze apropierea diferitelor sisteme de etichetare.

  Justificare

  Este foarte important să se țină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor și, în consecință, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel național și comunitar și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerența dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică și sistemele naționale de etichetare ecologică din Comunitate.

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel național și comunitar și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerența dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică și sistemele naționale de etichetare ecologică din Comunitate, precum și să se creeze un site internet oficial al UE care să cuprindă toate informațiile și practicile privind etichetarea ecologică în UE în scopul informării consumatorilor. Existența simultană a acestor sisteme ar trebui să aibă ca rezultat o situație benefică pentru ambele etichete prin schimbul de bune practici. În plus, sistemul comunitar de etichetare ecologică ar trebui să promoveze produsele etichetate ecologic pe piețele naționale și ar trebui să faciliteze intrarea produselor etichetate ecologic pe piețele altor state membre.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Articolul 2 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  În ceea ce privește produsele alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, prezentul regulament se aplică numai alimentelor prelucrate și produselor de pescuit și acvacultură.

  Prezentul regulament nu se aplică produselor alimentare definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului.

  Justificare

  Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare specificitatea acestui grup de produse.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Articolul 4 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Fiecare stat membru desemnează organismul sau organismele responsabile de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament (denumite în continuare „autoritate competentă” sau „autorități competente”) și se asigură de faptul că acestea sunt operaționale. În cazul în care se desemnează mai multe autorități competente, statul membru stabilește competențele autorităților respective, precum și cerințele de coordonare aplicabile acestora.

  (1) Fiecare stat membru desemnează organismul sau organismele responsabile de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul regulament (denumite în continuare „autoritate competentă” sau „autorități competente”) și se asigură de faptul că acestea sunt operaționale, punându-le la dispoziție toate mijloacele financiare și resursele umane necesare. În cazul în care se desemnează mai multe autorități competente, statul membru stabilește competențele autorităților respective, precum și cerințele de coordonare aplicabile acestora.

  Justificare

  Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. În acest scop, se ia în considerare efectele cele mai semnificative asupra mediului pe durata ciclului de viață a produselor, în special impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii și biodiversității, consumul de energie și de resurse, generarea de deșeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum și utilizarea și eliberarea de substanțe periculoase.

  (2) Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. În acest scop, se iau în considerare efectele cele mai semnificative asupra mediului, demonstrate științific, pe durata întregului ciclu de viață al produselor, acestea putând include impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii și biodiversității, consumul de energie și de resurse, generarea de deșeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum și utilizarea și eliberarea de substanțe care prezintă riscuri potențiale pentru mediu, așa cum sunt definite de legislația comunitară. Criteriile existente privind etichetarea ecologică pentru diferitele grupe de produse se revizuiesc în termen de ...* în vederea asigurării respectării depline a abordării bazate pe ciclul de viață prezentate în acest articol.

  *18 de luni de la data adoptării prezentului regulament.

  Justificare

  În majoritatea cazurilor, criteriile de etichetare ecologică existente pentru grupele de produse nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață așa cum este descrisă în prezentul articol. În plus, considerentul (4) solicită ca criteriile să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului. Prin urmare, Comisia trebuie să revizuiască urgent criteriile actuale pentru toate grupele de produse pentru a se asigura că acestea corespund prezentelor abordări și principii. Legislația în vigoare, cum ar fi REACH, reglementează în mod adecvat gestionarea riscurilor legate de substanțele chimice și vizează, printre altele, reducerea impactului acestora asupra mediului.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Criteriile de etichetare ecologică stabilesc cerințele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească pentru a purta eticheta ecologică.

  (3) Criteriile de etichetare ecologică stabilesc cerințele de mediu pe care un produs trebuie să le îndeplinească, pe parcursul întregului ciclu de viață, pentru a purta eticheta ecologică, luând în considerare ultimele evoluții tehnologice, precum și fezabilitatea tehnică și economică a adaptărilor necesare pentru respectarea cerințelor într-o perioadă de timp rezonabilă.

  Justificare

  Criteriile pe care produsele trebuie să le respecte pentru a purta eticheta ecologică trebuie să fie de încredere. Aceasta se poate întâmpla dacă criteriile au o bază științifică solidă și dacă țin în mod regulat seama de ultimele evoluții tehnice. Aceste criterii trebuie, de asemenea, să ia în considerare, pe cât posibil, toate resursele consumate și toate implicațiile privind mediul și sănătatea, care sunt asociate cu ciclul complet de viață al unui produs (bun sau serviciu).

  Amendamentul  16

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Criteriile de etichetare ecologică iau în considerare criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse.

  (6) Criteriile de etichetare ecologică iau în considerare criteriile stabilite pentru alte etichete ecologice, în cazul în care acestea există pentru grupul respectiv de produse, pentru amplificarea sinergiilor. În cazul produselor acoperite de legislația comunitară în vigoare privind etichetarea, criteriile de etichetare ecologică corespund întotdeauna celor mai înalte cerințe de mediu.

  Justificare

  Eticheta ecologică constituie un premiu de excelență. Astfel, deși se dorește evitarea sarcinilor administrative inutile, luând în considerare criteriile deja stabilite în cadrul legislației actuale, este, de asemenea, important ca aceste criterii să corespundă celor mai înalte cerințe de mediu.

  Amendamentul  17

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  După consultarea CUEEE, statele membre, autoritățile competente și celelalte părți interesate pot, de asemenea, iniția și conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor de etichetare ecologică.

  După consultarea CUEEE, statele membre, autoritățile competente și celelalte părți interesate, făcând dovadă de neutralitate, obiectivitate și de o viziune echilibrată asupra industriei, pot, de asemenea, iniția și conduce elaborarea sau revizuirea criteriilor de etichetare ecologică.

  Justificare

  Criteriile de etichetare ecologică trebuie să fie suficient de orientate spre piață pentru a putea distribui produse și servicii cu cele mai bune performanțe de mediu pe piața comunitară. Aceasta poate fi realizată printr-o procedură echitabilă și transparentă, implicând toți factorii interesați și ținând cont de opiniile industriei.

  Amendamentul  18

  Propunere de regulament

  Articolul 7 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) În cazul în care se elaborează criterii pentru alimente prelucrate altele decât produsele de acvacultură, criteriile respective se aplică numai operațiunilor de prelucrare, transport sau ambalare.

  eliminat

  Justificare

  Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare specificitatea acestui grup de produse.

  Amendamentul  19

  Propunere de regulament

  Articolul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 7a

  Planul de lucru

   

  1. Comisia pregătește și publică un plan de lucru privind eticheta ecologică comunitară în termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, după consultarea prealabilă a CUEEE.

   

  2. Planul de lucru include o strategie pentru elaborarea unui sistem de etichetare ecologică, precum și o listă non-exhaustivă cu produse considerate prioritare pentru acțiunea comunitară.

   

  3. Planul de lucru este revizuit periodic.

  Justificare

  Planul de lucru va facilita cooperarea Comisiei cu CUEEE, asigurând în același timp instituirea procesului decizional și a planificării strategice.

  Amendamentul  20

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) După consultarea CUEEE, Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice de etichetare ecologică pentru fiecare grup de produse.

  (1) Comisia adoptă măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice de etichetare ecologică pentru fiecare grup de produse.

   

  Propunerile privind criteriile de etichetare ecologică sunt elaborate în conformitate cu procedura stabilită în anexa I și luând în considerare planul de lucru menționat la articolul 7a. În termen de trei luni de la înaintarea către Comisie a raportului final menționat la anexa I, partea A, punctul 3, CUEEE este consultat în ceea ce privește documentul despre criteriile propuse. Comisia oferă justificări și documentație privind motivele care stau la baza oricăror modificări aduse criteriilor înaintate în raportul final.

   

  În termen de trei luni de la consultarea CUEEE, Comisia înaintează o propunere privind criteriile de etichetare ecologică comisiei stabilite la articolul 16 și adoptă ulterior măsuri pentru stabilirea criteriilor specifice de etichetare ecologică pentru fiecare grup de produse. Comisia ia în considerare comentariile CUEEE și oferă justificări și documentație privind motivele care stau la baza oricăror modificări aduse propunerii după consultarea CUEEE.

  Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

  Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament, prin completarea sa, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 16 alineatul (2).

  Justificare

  Stabilirea de termene are ca scop rezolvarea eșecurilor consultării interdepartamentale a Comisiei de a încheia fără întârziere acorduri privind stabilirea sau revizuirea criteriilor de etichetare ecologică. Acest fapt este crucial pentru ca obiectivele regulamentului propus să includă mai multe categorii de produse.

  Amendamentul  21

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care vor figura pe eticheta ecologică;

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care pot figura pe eticheta ecologică;

  Justificare

  Este esențial să se prevadă un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a produselor inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea ecologică. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi (de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice.

  Amendamentul  22

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – litera c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor și a cerințelor de evaluare.

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor și a cerințelor de evaluare, care nu depășește doi ani.

  Justificare

  Este esențial să se prevadă un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a produselor inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea ecologică. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi (de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice.

  Amendamentul  23

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (ca) specifică gradul maxim în care produsele pot varia de-a lungul perioadei de validitate ale criteriilor.

  Justificare

  Este foarte important să se asigure faptul că criteriile conțin un grad de flexibilitate și că acestea nu trebuie să fie redefinite de fiecare dată când survin mici modificări asupra unui grup de produse.

  Amendamentul  24

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiștii sau distribuitorii care doresc să utilizeze eticheta ecologică se înregistrează la una din autoritățile competente menționate la articolul 4 în conformitate cu următoarele norme:

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiștii sau distribuitorii care doresc să utilizeze eticheta ecologică se înregistrează la una din autoritățile competente menționate la articolul 4, în oricare dintre statele membre în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat.

  (a) în cazul în care produsul provine dintr-un singur stat membru, înregistrarea se face la autoritatea competentă din statul membru respectiv;

   

  (b) în cazul în care un produs provine, sub aceeași formă, din mai multe state membre, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorității competente dintr-unul dintre statele membre respective;

   

  (c) în cazul în care un produs provine din afara Comunității, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorității competente din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat.

   

  Eticheta ecologică se prezintă sub una din formele descrise în anexa II.

  Eticheta ecologică se prezintă sub una din formele descrise în anexa II.

  Eticheta ecologică poate fi utilizată numai pentru produsele înregistrate și care se conformează criteriilor de etichetare ecologică aplicabile produselor respective.

  Eticheta ecologică poate fi utilizată numai pentru produsele înregistrate și care se conformează criteriilor de etichetare ecologică aplicabile produselor respective.

  Justificare

  Acest amendament vizează simplificarea înregistrării indicând faptul că cererea pentru aceasta se va prezenta (indiferent de locul din care provine produsul) unei autorități competente din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat. Propunerea actuală avantajează produsele ce provin din afara UE în raport cu produsele fabricate în UE: primele pot fi înregistrate pe lângă o autoritate competentă din oricare din statele membre în care produsul urmează să fie sau a fost comercializat, în timp ce cele din urmă trebuie înregistrate în statul membru din care provine produsul. Acest amendament ar rectifica această anomalie și ar acorda un tratament egal tuturor produselor.

  Amendamentul  25

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (3) Autoritatea competentă la care se prezintă cererea de înregistrare poate solicita o taxă de până la 200 de euro pentru procesarea înregistrării. În cazul în care se solicită plata unei taxe, utilizarea etichetei ecologice este condiționată de plata taxei în termenul stabilit.

  (3) Autoritatea competentă la care se prezintă cererea de înregistrare poate solicita o taxă de până la 1000 de euro, proporțional cu dimensiunea întreprinderii, pentru procesarea înregistrării. Această taxă se bazează pe:

   

  (a) costul suportat cu privire la furnizarea de informații și asistență pentru întreprinderi de către autoritățile competente, și

   

  (b) costul de administrare a procesului de înregistrare.

   

  Statele membre pot decide, ca măsură de promovare a sistemului, să nu perceapă taxe. În cazul în care se solicită plata unei taxe, utilizarea etichetei ecologice este condiționată de plata taxei în termenul stabilit.

  Justificare

  Taxa propusă până la 200 de euro este, fără îndoială, prea mică și nu poate acoperi nici măcar costul înregistrării. De asemenea, nu este echitabilă pentru că tratează toate întreprinderile în mod egal, fără a ține seama de dimensiunea acestora. În cele din urmă, taxa privează statele membre de o sursă de venit care ar putea fi utilizată pentru promovarea etichetei ecologice și pentru menținerea regimului în general. Statele membre ar trebui să fie libere să adopte un nivel de taxare rentabil sau chiar să scutească în totalitate solicitanții de această obligație.

  Amendamentul  26

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Autoritatea competentă în cauză verifică documentația menționată la alineatul (2) în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

  (4) Autoritatea competentă în cauză verifică documentația menționată la alineatul (2), precum și gradul în care produsul respectă criteriile adoptate de Comisie în temeiul articolului 8, în termen de două luni de la primirea cererii de înregistrare.

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie completă.

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie aprobată, ca produsul să respecte criteriile și ca înregistrarea să fie conformă cu evaluarea și cerințele de verificare. Autoritatea competentă își încheie procedura de aprobare în termen de patru luni de la data depunerii cererii.

  Justificare

  Unul din avantajele principale ale regulamentului actual este gradul său înalt de credibilitate, ceea ce nu ar trebui pus în pericol prin eliminarea procedurilor de verificare și evaluare înainte de acordarea etichetei ecologice, din motive de flexibilitate.

  Acest fapt a fost asigurat până acum de o verificare efectuată de un terț.

  Amendamentul  27

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 6

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (6) Autoritatea competentă care a înregistrat un produs notifică fiecare înregistrare Comisiei. Comisia stabilește un registru comun și îl actualizează în mod periodic. Registrul trebuie să fie disponibil publicului.

  (6) Autoritatea competentă care a înregistrat un produs notifică fiecare înregistrare Comisiei. Comisia stabilește un registru comun și îl actualizează în mod periodic. Registrul trebuie să fie disponibil publicului pe un site web dedicat etichetei ecologice.

  Justificare

  Recunoașterea etichetei ecologice poate spori prin intermediul transparenței, vizibilității și disponibilității informațiilor pe un site web ușor de utilizat.

  Amendamentul  28

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidența înregistrării și pentru materialele lor promoționale.

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidența înregistrării și pentru materialele lor promoționale. Eticheta ecologică este amplasată în așa fel încât să iasă în evidență și definește produsul în cauză, chiar dacă este cumpărat împreună cu alte produse.

  Amendamentul  29

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) În cazul în care eticheta ecologică se aplică pe alimente prelucrate, altele decât produsele de acvacultură, care nu îndeplinesc cerințele Regulamentului (CE) nr. 834/2007, pe respectivele alimente se adaugă o indicație suplimentară, în același câmp vizual, cu privire la faptul că eticheta respectivă vizează numai performanța ecologică a operațiunilor de prelucrare, transport sau ambalare a produselor.

  eliminat

  Primul paragraf se aplică și alimentelor prelucrate etichetate în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007.

   

  Justificare

  Excluderea alimentelor din regulamentul actual are ca scop evitarea conflictelor cu legislația UE în vigoare în materie de produse alimentare, precum și evitarea confuziei în rândul consumatorilor. Acest fapt este, de asemenea, în conformitate cu principiul ciclului de viață, un parametru de maximă importanță în prezentul regulament. Comisia facilitează elaborarea unei etichete ecologice pentru performanța ecologică a produselor alimentare prelucrate și neprelucrate, acoperind întregul ciclu de viață al produsului, luând în considerare specificitatea acestui grup de produse.

  Amendamentul  30

  Propunere de regulament

  Articolul 10 – alineatul 2 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Autoritatea competentă care a înregistrat produsul procedează la verificări, periodic sau ca urmare a unei reclamații, ale înregistrărilor pe care le-au realizat. Aceste verificări pot lua forma unor controale aleatorii la fața locului.

  (2) Autoritatea competentă care a înregistrat produsul procedează la verificări, periodic sau ca urmare a unei reclamații, ale înregistrărilor pe care le-au realizat. Aceste verificări pot lua forma unor controale aleatorii la fața locului. Comisia se asigură că autoritățile competente efectuează controale la fața locului în mod regulat. Statele membre pun la dispoziția autorităților competente toate mijloacele necesare pentru efectuarea acestor controale.

  Justificare

  Funcționarea corespunzătoare a autorităților competente depinde într-o mare măsură de resursele disponibile puse la dispoziția acestora de statele membre.

  Amendamentul  31

  Propunere de regulament

  Articolul 10a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Articolul 10a

   

  Întreprinderile mici și mijlocii

   

  Pentru a proteja întreprinderile mici și mijlocii, Comisia:

   

  (a) se asigură că birourilor de informații care urmează a fi înființate în temeiul viitorului „Small Business Act” li se încredințează și sarcina de a oferi informații cu privire la sistemul de etichetare ecologică; și

   

  (b) promovează în mod activ apropierea diferitelor sisteme de etichetare.

  Justificare

  Este foarte important să se țină seama de sarcinile administrative ale IMM-urilor și, în consecință, să se facă eforturi pentru a le reduce cât mai mult posibil.

  Amendamentul  32

  Propunere de regulament

  Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Existența simultană a sistemului comunitar de etichetare ecologică cu sistemele naționale de etichetare ecologică este asigurată prin intermediul schimburilor de bune practici. În plus, sistemul comunitar de etichetare ecologică poate să promoveze produsele etichetate ecologic pe piețele naționale corespunzătoare și poate să faciliteze intrarea produselor etichetate ecologic pe piețele altor state membre.

  Amendamentul  33

  Propunere de regulament

  Articolul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre și Comisia, în cooperare cu CUEEE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acțiuni de sensibilizare și campanii de informare pentru consumatori, producători, achizitori publici, comercianți, distribuitori și publicul general, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului.

  Statele membre și Comisia, în cooperare cu CUEEE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acțiuni de sensibilizare, campanii de informare pentru consumatori, producători, achizitori publici, comercianți, distribuitori și publicul general și diseminarea de informații prin intermediul site-ului dedicat etichetei ecologice, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului. În timp ce promovarea sistemului de etichetare ecologică rămâne o competență națională, pentru a reflecta mai bine preferințele consumatorilor din fiecare stat membru, se instituie o expertiză comună de marketing pentru a oferi asistență și coordonare, pentru a promova schimbul de bune practici și pentru a dezvolta planuri concrete de acțiune la nivel comunitar.

   

  Sectorul public se implică mai mult în promovarea sistemului de etichetare ecologică, atât în calitate de lider , prin oferirea de exemple pentru atingerea obiectivelor comunitare de mediu, cât și în calitate de consumator. Astfel, atunci când instituțiile comunitare și autoritățile publice naționale achiziționează prin licitații publice produse pentru care există criterii de etichetare ecologică, aceste produse îndeplinesc cel puțin cerințele sistemului comunitar de etichetare ecologică.

  Justificare

  Pentru a fi mai eficiente, campaniile de marketing ar trebui adaptate la nevoile specifice ale fiecărei piețe. Licitațiile publice pot fi un instrument foarte eficient pentru promovarea produselor etichetate ecologic, nu doar prin faptul că permit unui stat membru să dea un exemplu consumatorilor, dar și prin impulsionarea clară a cererii de pe piață pentru produse ecologice.

  Amendamentul  34

  Propunere de regulament

  Anexa I – punctul 5

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Se elaborează un manual de utilizare care oferă îndrumări autorităților care acordă contracte publice în vederea utilizării criteriilor de etichetare ecologică.

  Se elaborează un manual de utilizare tradus în toate limbile comunitare oficiale care oferă îndrumări autorităților care acordă contracte publice în vederea utilizării criteriilor de etichetare ecologică.

  Notă: Comisia oferă solicitanților și autorităților competente modele pentru manualul de utilizare și autorităților care acordă contracte publice pentru manualul de utilizare.

  Notă: Comisia oferă solicitanților și autorităților competente modele traduse în toate limbile comunitare oficiale pentru manualul de utilizare și autorităților care acordă contracte publice pentru manualul de utilizare.

  Justificare

  O traducere a manualului de utilizare, precum și a modelelor, va facilita procedura de solicitare prin care întreprinderile trebuie să treacă pentru a obține eticheta ecologică.

  Amendamentul  35

  Propunere de regulament

  Anexa II – alineatul 4a (nou) (la sfârșitul Anexei II)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Inscripția de pe eticheta ecologică este hotărâtă de organismele competente din fiecare stat membru, utilizând limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză, în așa fel încât textul să fie echivalent cu originalul din limba engleză.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Sistemul comunitar de etichetare ecologică

  Referințe

  COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

  Comisia competentă în fond

  ENVI

  Aviz emis de către

         Data anunțului în plen

  ITRE

  2.9.2008

   

   

   

  Raportor pentru aviz

         Data numirii

  Nikolaos Vakalis

  25.9.2008

   

   

  Examinare în comisie

  13.11.2008

  11.12.2008

   

   

  Data adoptării

  20.1.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev

  AVIZUL Comisiei pentru piaŢa internă Şi protecŢia consumatorilor (23.1.2009)

  destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

  referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică

  (COM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

  Raportoare pentru aviz: Edit Herczog

  JUSTIFICARE SUCCINTĂ

  Obiectivul general al regulamentului privind sistemul comunitar de etichetare ecologică este încurajarea producției și a consumului de produse în mod durabil, precum și a furnizării și utilizării într-o manieră durabilă a serviciilor. La origine un sistem bazat pe voluntariat, eticheta ecologică își propune să ghideze consumatorii către cei mai buni actori de pe piață. Raportoarea pentru aviz salută propunerea Comisiei de revizuire a sistemului de etichetare ecologică și eforturile de soluționare a deficiențelor sistemului actual.

  Etichetarea ecologică face parte din planul de acțiune privind producția și consumul durabile și politica industrială durabilă. Subliniind importanța generală a planului de acțiune, raportoarea sprijină pe deplin obiectivele generale ale propunerii privind etichetarea ecologică. În acest sens, sunt bine-venite eforturile de consolidare a sistemului actual prin reducerea costurilor și a birocrației, precum și prin asigurarea notorietății sale. Este, de asemenea, important să se încurajeze armonizarea cu alte sisteme de etichetare ecologică pentru a se asigura coerența și a se preveni fragmentarea pieței interne.

  Raportoarea salută eliminarea taxelor anuale, lucru extrem de important pentru IMM-uri. Introducerea unui model pentru documentele referitoare la criterii astfel încât acestea să fie mai ușor de utilizat este, de asemenea, importantă, dar raportoarea ar dori să sublinieze că nu este suficientă revizuirea formei criteriilor, ci că trebuie revizuit conținutul propriu-zis al acestora.

  Cu toate acestea, revizuirea sistemului de etichetare ecologică pare să fie în principal un exercițiu administrativ și procedural care nu abordează problemele legate de principiile ce stau la baza actualelor criterii de etichetare ecologică pentru produse. În majoritatea cazurilor, criteriile actuale nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață. În opinia raportoarei, aceste criterii ar trebui să vizeze nu numai produsele finite, ci și aspecte precum procesul de fabricare, modelele de consum, comportamentul consumatorilor și schimbările climatice. Prin urmare, este necesară o revizuire de fond a actualelor criterii pentru produse care să reflecte o viziune mai largă a durabilității și o perspectivă realmente bazată pe ciclul de viață. Este, de asemenea, important ca sistemul de etichetare ecologică să se conformeze legislației UE deja în vigoare (REACH, Regulamentul privind clasificarea și etichetarea) și să nu vizeze adoptarea unor soluții divergente. În plus, este de o importanță primordială ca elaborarea criteriilor să se bazeze pe dovezi științifice.

  Propunerea actuală pare să avantajeze produsele ce provin din afara UE în raport cu produsele fabricate în UE. În vreme ce primele pot fi înregistrate pe lângă un organism competent din oricare din statele membre în care produsul urmează să fie sau a fost comercializat, cele din urmă trebuie înregistrate în statul membru din care provine produsul.

  Raportoarea regretă că, prin propunerea de extindere a sistemului de etichetare ecologică la un număr limitat de produse alimentare și băuturi, Comisia dorește să ia în considerare numai câteva etape restrânse din ciclul de viață al acestora, și anume prelucrarea, transportul și ambalarea. Efectele critice asupra mediului pe care le prezintă produsele alimentare și băuturile apar în faza producției agricole și în faza de consum și faptul că aceste două etape semnificative ale ciclului de viață sunt excluse din evaluarea Comisiei este incomprehensibil. Este, de asemenea, de neînțeles rațiunea includerii alimentelor prelucrate în domeniul de aplicare al sistemului de etichetare ecologică, dar nu și a alimentelor proaspete. Din acest motiv, raportoarea consideră că ar trebui menținută excluderea tuturor alimentelor și băuturilor din domeniul de aplicare al regulamentului.

  Actualmente, există diferențe semnificative de abordare și interpretare între autorități, ceea ce duce la fragmentarea pieței interne. Așadar, este important să se asigure armonizarea procesului și a momentului de tratare a cererilor de acordare a etichetei ecologice prin intermediul organismelor naționale competente.

  Este la fel important să existe un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a produselor. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi (de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Prin urmare, este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare în vederea includerii de exemplu a unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice.

  În cele din urmă, este importantă intensificarea eforturilor de promovare a etichetei ecologice printre consumatori, inclusiv și în special prin înființarea unui site internet oficial european care să conțină toate informațiile și practicile corespunzătoare.

  Raportoarea este ferm convinsã cã, deoarece consumatorii au puterea de a schimba modelele de consum și de a solicita alternative mai durabile, este vital sã li se faciliteze exercitarea acestei puteri. Prezenta propunere reprezintã un instrument important în acest sens, iar amendamentele sugerate ar continua consolidarea acestuia.

  AMENDAMENTE

  Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

  Amendamentul  1

  Propunere de regulament

  Considerentul 4

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum și producție durabile a Comunității, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului și producției asupra mediului, sănătății și resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanță ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanțe ecologice realizate de produse aflate pe piața comunitară. Aceste criterii trebuie să fie ușor de înțeles și de aplicat și , în consecință, ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului.

  (4) Sistemul comunitar de etichetare ecologică este parte a politicii de consum și producție durabile a Comunității, care are ca obiectiv reducerea impactului negativ al consumului și producției asupra mediului, sănătății și resurselor naturale. Sistemul este destinat să promoveze acele produse care au un nivel înalt de performanță ecologică, prin utilizarea etichetei ecologice. În acest scop, este necesar să se impună ca stabilirea criteriilor pe care trebuie să le satisfacă produsele pentru a purta eticheta ecologică să se realizeze pe baza celor mai bune performanțe ecologice realizate de produse aflate pe piața comunitară. Aceste criterii trebuie să fie ușor de înțeles și de aplicat și , în consecință, ar trebui să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului pe parcursul întregului lor ciclu de viață, inclusiv în fazele de producție și utilizare.

  Justificare

  Întregul ciclu de viață al produselor trebuie avut în vedere la stabilirea criteriilor de etichetare ecologică.

  Amendamentul  2

  Propunere de regulament

  Considerentul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (4a) Sistemul de etichetare ecologică ar trebui să țină seama de legislația comunitară în vigoare, astfel încât să se evite abordări divergente în ceea ce privește evaluarea siguranței.

  Justificare

  Regulamentul privind etichetarea ecologică nu ar trebui să ducă la abordări diferite în cadrul Comunității cu privire la evaluarea siguranței, gestionarea și utilizarea substanțelor chimice, chestiuni actualmente reglementate de REACH și de Directiva privind clasificarea și etichetarea. Legislația în vigoare ar trebui să prevaleze.

  Amendamentul  3

  Propunere de regulament

  Considerentul 7a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  (7a) Pentru a spori utilizarea sistemului comunitar de etichetare ecologică, în revizuirile viitoare ale prezentului regulament, va fi necesar să se treacă de la criteriul celor mai bune 10% din produse la introducerea unui sistem de gradație în fiecare categorie de produse pentru a-i ajuta pe consumatori să aleagă în spiritul consumului durabil și pentru a crea stimulente astfel încât producătorii să-și îmbunătățească în mod constant oferta.

  Justificare

  Pentru o răspândire largă a utilizării sistemului comunitar de etichetare ecologică, criteriul celor mai buni 10% nu este considerat destul de eficient. Fiecărui produs din orice grup de produse ar trebui să i se acorde posibilitatea de a depune cererea de etichetare, eticheta de pe produs indicând prin A, B sau C performanțele ecologice ale produsului în conformitate cu un sistem de gradație.

  Amendamentul  4

  Propunere de regulament

  Considerentul 9

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (9) Este necesară sensibilizarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare, care să le permită consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri informate.

  (9) Este necesară sensibilizarea publicului cu privire la eticheta ecologică comunitară prin acțiuni de promovare și campanii de informare și educare care să le permită consumatorilor să înțeleagă semnificația etichetei și să facă alegeri în cunoștință de cauză.

  Justificare

  Campaniile de informare și educare sunt mijloace de comunicare importante pentru familiarizarea consumatorilor cu eticheta ecologică în viitorul imediat.

  Amendamentul  5

  Propunere de regulament

  Considerentul 10

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel național și comunitar și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerența dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică și sistemele naționale de etichetare ecologică din Comunitate.

  (10) Pentru a facilita comercializarea produselor care poartă eticheta ecologică la nivel național și comunitar și pentru a evita inducerea în eroare a consumatorilor, este de asemenea necesar să se sporească coerența dintre sistemul comunitar de etichetare ecologică și sistemele naționale de etichetare ecologică din Comunitate, precum și să se creeze o pagină de internet oficială a UE care să cuprindă toate informațiile și practicile privind etichetarea ecologică în UE în scopul informării consumatorilor și care să fie disponibilă în toate limbile oficiale ale Comunității. În plus, ar trebui promovate pe piețele naționale produsele care poartă eticheta ecologică comunitară sau națională.

  Amendamentul  6

  Propunere de regulament

  Considerentul 10a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (10a) Trebuie să se recunoască faptul că, deși etichetele ecologice naționale s-au dovedit capabile să sensibilizeze consumatorii, obiectivul pe termen lung al prezentului regulament este totuși acela de a institui un sistem de etichetare comunitar care să înlocuiască etichetele ecologice naționale și regionale.

  Justificare

  Sistemul de etichetare ecologică este singurul sistem oficial la nivelul întregii piețe interne. Sistemele naționale sau regionale de etichetare ecologică nu acoperă decât parțial piața internă. Noul regulament își propune utilizarea pe scară mai largă a Etichetei ecologice pentru a evita proliferarea sistemelor de etichetare ecologică.

  Amendamentul  7

  Propunere de regulament

  Articolul 6 – alineatul 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (2) Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. În acest scop, se ia în considerare efectele cele mai semnificative asupra mediului pe durata ciclului de viață a produselor, în special impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii și biodiversității, consumul de energie și de resurse, generarea de deșeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum și utilizarea și eliberarea de substanțe periculoase.

  (2) Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. Performanța ecologică a produselor este determinată pe baza produselor care au cea mai bună performanță de pe piața comunitară. În acest scop, se iau în considerare efectele cele mai semnificative asupra mediului, demonstrate științific, pe durata întregului ciclu de viață a produselor, acestea putând include impactul asupra schimbărilor climatice, impactul asupra naturii și biodiversității, consumul de energie și de resurse, generarea de deșeuri, emisiile în toate tipurile de medii, poluarea prin efecte fizice, precum și utilizarea și eliberarea de substanțe. Până la ...*, se revizuiesc criteriile existente privind etichetarea ecologică pentru diferitele grupe de produse în vederea asigurării respectării depline a abordării bazate pe ciclul de viață prezentate în acest articol.

   

  ___________

  * 18 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

  Justificare

  În majoritatea cazurilor, criteriile de etichetare ecologică existente pentru grupele de produse nu reflectă o abordare realmente bazată pe ciclul de viață așa cum este descrisă în prezentul articol. În plus, considerentul (4) solicită ca criteriile să se limiteze la efectele cele mai semnificative ale produselor asupra mediului. Prin urmare, Comisia trebuie să revizuiască urgent criteriile actuale pentru toate grupele de produse pentru a se asigura că acestea corespund prezentelor abordări și principii.

  Legislația în vigoare, cum ar fi REACH, reglementează în mod adecvat gestionarea riscurilor legate de substanțele chimice și vizează, printre altele, reducerea impactului acestora asupra mediului.

  Amendamentul  8

  Propunere de regulament

  Articolul 8 – alineatul 2 – literele b și c

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care vor figura pe eticheta ecologică;

  (b) indică, acolo unde este cazul, cele trei caracteristici cheie privind mediul care pot figura pe eticheta ecologică;

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor și a cerințelor de evaluare.

  (c) specifică perioada de valabilitate a criteriilor și a cerințelor de evaluare, care nu poate depăși doi ani;

   

  (ca) specifică măsura în care produsele pot varia de-a lungul perioadei de validitate.

  Justificare

  Este esențial să se prevadă un mecanism care să țină seama de îmbunătățirea continuă a produselor inclusiv de-a lungul perioadei de validitate a criteriilor privind etichetarea ecologică. În momentul de față, criteriile privind produsele sunt stabilite pe perioade lungi (de exemplu 3 ani) și sunt rigide. Este dificilă realizarea unor schimbări minore de formulare în vederea includerii unor ingrediente noi, mai durabile și a adaptării la progresul tehnic, fără a fi nevoie să se parcurgă din nou întregul proces de depunere a cererii de acordare a etichetei ecologice.

  Amendamentul  9

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiștii sau distribuitorii care doresc să utilizeze eticheta ecologică se înregistrează la una din autoritățile competente menționate la articolul 4 în conformitate cu următoarele norme:

  (1) Pentru a utiliza eticheta ecologică, producătorii, importatorii, furnizorii de servicii, angrosiștii sau distribuitorii care doresc să utilizeze eticheta ecologică se înregistrează la una din autoritățile competente menționate la articolul 4, în oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat.

  (a) în cazul în care produsul provine dintr-un singur stat membru, înregistrarea se face la autoritatea competentă din statul membru respectiv;

   

  (b) în cazul în care un produs provine, sub aceeași formă, din mai multe state membre, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorității competente dintr-unul dintre statele membre respective;

   

  (c) în cazul în care un produs provine din afara Comunității, cererea de înregistrare poate fi prezentată autorității competente din oricare stat membru în care produsul a fost sau urmează să fie comercializat.

   

  Justificare

  This amendment aims to simplify the registration by indicating that the registration shall (irrespective of where the product originates from) be made with a competent body in any of the Member States where the product is to be or has been placed on the market.

  The Commission’s proposal provides products originating from outside the EU with an advantage compared to EU products: the former may register with a competent body in any of the Member States in which the product is to be or has been placed on the market, whereas the latter must register in the Member State from which the product originates. This amendment would rectify this anomaly and treat all products in an equal way.

  Amendamentul  10

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 4 – paragraful 2

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie completă.

  Autoritatea competentă atribuie un număr de înregistrare fiecărui produs, cu condiția ca documentația prezentată să fie aprobată. Autoritatea competentă își încheie procedura în termen de patru luni de la data depunerii cererii.

  Amendamentul  11

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 3

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Autoritatea competentă la care se prezintă cererea de înregistrare poate solicita o taxă de până la 200 de euro pentru procesarea înregistrării. În cazul în care se solicită plata unei taxe, utilizarea etichetei ecologice este condiționată de plata taxei în termenul stabilit.

  Autoritatea competentă la care se prezintă cererea de înregistrare poate solicita o taxă de până la 1000 de euro, proporțional cu dimensiunea întreprinderii, pentru procesarea înregistrării. Această taxă se bazează pe:

  (a) costurile suportate cu privire la furnizarea de informații și asistență pentru întreprinderi de către autoritatea competentă;

  (b) costul de administrare a procesului de înregistrare.

  Statele membre pot decide, ca măsură de promovare a sistemului, să nu perceapă taxe. În cazul în care se solicită plata unei taxe, utilizarea etichetei ecologice este condiționată de plata taxei în termenul stabilit.

  Justificare

  În momentul de față în UE s-au stabilit numai 26 grupe de produse și există circa 500 de societăți care propun produse etichetate ecologic. Sistemul actual suferă din cauza slabei popularizări a etichetei și a gradului mic de preluare a acestei idei de către industrie. Pentru a încuraja companiile, în special IMM-urile, taxa de înregistrare nu ar trebui să depășească 100 EUR.

  Amendamentul  12

  Propunere de regulament

  Articolul 9 – alineatul 7

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidența înregistrării și pentru materialele lor promoționale.

  (7) Eticheta ecologică poate fi utilizată pentru produsele care intră sub incidența înregistrării și pentru materialele lor promoționale. Eticheta ecologică este amplasată în așa fel încât să iasă în evidență și definește produsul în cauză, chiar dacă este cumpărat împreună cu alte produse.

  Amendamentul  13

  Propunere de regulament

  Articolul 12

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Statele membre și Comisia, în cooperare cu CUEEE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acțiuni de sensibilizare și campanii de informare pentru consumatori, producători, achizitori publici, comercianți, distribuitori și publicul general, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului.

  Statele membre și Comisia, în cooperare cu CUEEE, promovează utilizarea etichetei ecologice comunitare prin acțiuni de sensibilizare și campanii de informare pentru consumatori, producători, achizitori publici, comercianți, distribuitori și publicul general, sprijinind astfel dezvoltarea sistemului și, în plus, promovează măsuri mai generale de educare a populației în domeniul mediului pentru a contribui la crearea unei sensibilizări ecologice în rândul consumatorilor și a impulsiona răspândirea și recunoașterea etichetei ecologice comunitare..

  Amendamentul  14

  Propunere de regulament

  Articolul 15 – alineatul 1

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

  Comisia poate crește taxa maximă prevăzută la articolul 9 alineatul (3) și poate modifica anexele.

  Comisia poate crește taxa maximă prevăzută la articolul 9 alineatul (3) și poate modifica anexele numai dacă această creștere este menită să acopere costurile de înregistrare.

  Justificare

  Nu este clar în ce măsură și în ce condiții poate Comisia să mărească cuantumul maxim al taxei. Pentru a evita orice incertitudine de acest tip taxa maximă poate fi mărită numai pentru a acoperi costurile suplimentare de procesare a înregistrării.

  Amendamentul  15

  Propunere de regulament

  Anexa II – punctul 4a (nou)

  Textul propus de Comisie

  Amendamentul

   

  Inscripția de pe eticheta ecologică este hotărâtă de organismele competente din fiecare stat membru, utilizând limba sau limbile oficiale ale statului membru în cauză, în așa fel încât textul să fie echivalent cu originalul din limba engleză.

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Sistemul comunitar de etichetare ecologică

  Referințe

  COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

  Comisia competentă în fond

  ENVI

  Aviz emis de către

  Data anunțului în plen

  IMCO

  2.9.2008

   

   

   

  Raportoare pentru aviz :

  Data numirii

  Edit Herczog

  10.9.2008

   

   

  Examinare în comisie

  6.11.2008

  2.12.2008

  22.1.2009

   

  Data adoptării

  22.1.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  0

  Membri titulari prezenți la votul final

  Cristian Silviu Bușoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

  Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

  Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné

  PROCEDURĂ

  Titlu

  Sistemul comunitar de etichetare ecologică

  Referinţe

  COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

  Data prezentării la PE

  16.7.2008

  Comisia competentă în fond

         Data anunţului în plen

  ENVI

  2.9.2008

  Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

         Data anunţului în plen

  ITRE

  2.9.2008

  IMCO

  2.9.2008

   

   

  Raportor(i)

         Data numirii

  Salvatore Tatarella

  17.9.2008

   

   

  Examinare în comisie

  21.1.2009

   

   

   

  Data adoptării

  17.2.2009

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  Membri titulari prezenţi la votul final

  Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

  Membri supleanţi prezenţi la votul final

  Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer

  Membri supleanţi [articolul 178 alineatul (2)] prezenţi la votul final

  Domenico Antonio Basile