Postup : 2008/0152(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0105/2009

Predkladané texty :

A6-0105/2009

Rozpravy :

PV 02/04/2009 - 6
CRE 02/04/2009 - 6

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.14
CRE 02/04/2009 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0209

SPRÁVA     ***I
PDF 370kWORD 758k
25.2.2009
PE 418.115v02-00 A6-0105/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajca: Salvatore Tatarella

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0401),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0279/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A6-0000/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné, a preto by mali byť obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov.

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie, klímu a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné a mali by byť založené na vedeckých dôkazoch s prihliadnutím na najnovší technologický vývoj. Tieto kritériá by mali byť trhovo orientované a obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov počas ich celého životného cyklu vrátane fáz výroby a používania..

Odôvodnenie

Predchádzanie negatívnym vplyvom na klímu je neoddeliteľnou súčasťou systému environmentálnej značky.

CEFIC (Európska rada chemického priemyslu) zdôraznila, že kritériá pre environmentálnu značku musia byť založené na dôveryhodných vedeckých základoch. CEFIC navyše podporuje kritériá pre environmentálnu značke, ktoré sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a ktoré pokrývajú hospodárske, environmentálne a sociálne aspekty, ako aj celý životný cyklus výrobkov.

Pri stanovení kritérií týkajúcich sa environmentálnej značky sa musí brať do úvahy celý životný cyklus výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Na to, aby bol systém udeľovania environmentálnej značky Spoločenstva prijatý širokou verejnosťou, je dôležité, aby environmentálne mimovládne organizácie (MVO) a spotrebiteľské organizácie zohrávali dôležitú úlohu a aby sa aktívne zapájali do rozvoja a do stanovovania kritérií pre environmentálne značky Spoločenstva.

Odôvodnenie

Obnovenie odôvodnenia 5 súčasného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V snahe zjednodušiť systém environmentálnej značky Spoločenstva a znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s používaním environmentálnej značky by sa postupy posudzovania a overovania mali nahradiť registračným systémom.

(6) V snahe zjednodušiť systém environmentálnej značky Spoločenstva a znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s používaním environmentálnej značky by sa mal zaviesť harmonizovaný registračný systém, ktorý by sa mal uplatňovať vo všetkých členských štátoch a príslušných orgánoch. Registrácia sa umožní po overení toho, či výrobok spĺňa kritériá pre príslušnú skupinu výrobkov.

Odôvodnenie

Nahradením predchádzajúceho systému registráciou by sa nemala znížiť účinnosť kontrol ex ante.

Registračné systémy by sa mali zosúladiť vo všetkých členských štátoch, aby sa predišlo fragmentácii vnútorného trhu.

Je dôležité, aby registračný systém dopĺňal postupy posudzovania a overovania s cieľom neobetovať dôveryhodnosť systému kvôli jeho flexibilite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V snahe rozšíriť používanie environmentálnej značky a nepenalizovať tých, ktorých výrobky spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku, by sa mali znížiť náklady na používanie environmentálnej značky.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Registračný poplatok 200 EUR nepokryje administratívne náklady tohto postupu. V dôsledku toho budú členské štáty musieť tento postup dotovať, čo by mohlo predstavovať prekážku pre úspech značky EÚ symbolizovanej kvetom a pre jej šírenie v rámci vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Na zvýšenie využívania systému environmentálnej značky Spoločenstva pri budúcich revíziách tohto nariadenia bude potrebné prejsť jednoznačne od kritéria 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami k zavedeniu systému klasifikácie pre každú kategóriu výrobkov s cieľom pomôcť spotrebiteľom pri ich voľbe v prospech udržateľnej spotreby a vytvárať podnety pre výrobcov, aby neustále zlepšovali svoju ponuku.

Odôvodnenie

Systém 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami sa nepovažuje za dostatočne účinný na to, aby sa dosiahlo skutočne široké využitie systému environmentálnej značky Spoločenstva. Všetky výrobky zo všetkých skupín výrobkov by mali mať možnosť uchádzať sa o značku a uvádzať ju na výrobku, a označenie „A“, „B“ a „C“ by podľa systému klasifikácie určovalo ich environmentálne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy používania environmentálnej značky je vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa môže environmentálna značka používať, a aby sa zabezpečila zhoda s týmito podmienkami, malo by sa od príslušných orgánov požadovať vykonanie overenia a malo by sa zakázať používanie environmentálnej značky tam, kde neboli splnené podmienky na jej používanie. Takisto je vhodné požadovať od členských štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách platných v prípade porušenia tohto nariadenia a aby zabezpečili ich vykonávanie.

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy používania environmentálnej značky je vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa môže environmentálna značka používať, a aby sa zabezpečila zhoda s týmito podmienkami, malo by sa od príslušných orgánov požadovať vykonanie overenia a malo by sa zakázať používanie environmentálnej značky tam, kde neboli splnené podmienky na jej používanie. Takisto je vhodné požadovať od členských štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách platných v prípade porušenia tohto nariadenia a aby zabezpečili ich vykonávanie. Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány k dispozícii všetky nevyhnutné finančné prostriedky a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

(9) Je potrebné informovať verejnosť a zvyšovať informovanosť verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, informačných a vzdelávacích kampaní na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť rozhodovať sa na základe informácií. Je to potrebné aj z toho dôvodu, aby sa systém stal atraktívnejším pre výrobcov a maloobchodníkov. Príjmy získané z poplatkov za žiadosť o registráciu, ktoré sa účtujú podľa tohto nariadenia, by sa mali v prvom rade využiť na marketingové účely.

Odôvodnenie

Zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov a zvyšovanie atraktívnosti systému environmentálnej značky pre výrobcov je nevyhnutným predpokladom úspechu environmentálnej značky.

Informačné a vzdelávacie kampane sú dôležitým prostriedkom komunikácie, ktorý spotrebiteľov v bezprostrednej budúcnosti lepšie oboznámi s environmentálnou značkou.

Je zrejmé, že jedným z hlavných nedostatkov súčasného systému je nepostačujúca informovanosť spotrebiteľov vyplývajúca zo slabého marketingu. Je preto dôležité, aby sa značný objem finančných prostriedkov vyčlenil na tento účel. Treba informovať verejnosť a zvyšovať povedomie verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov na kampane zvyšovania informovanosti o environmentálnej značke a na jej propagáciu.

Odôvodnenie

EÚ a členské štáty by mali zabezpečovať propagáciu environmentálnej značky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Systém environmentálnej značky Spoločenstva by mal zohľadňovať súčasné právne predpisy Spoločenstva, aby sa predišlo rozdielnym prístupom a zvyšovaniu administratívneho zaťaženia podnikov. Mala by sa preto posilniť súčinnosť medzi rôznymi politickými nástrojmi týkajúcimi sa výrobkov, aby sa zabezpečil harmonizovaný rámec, v ktorom sa budú vypracúvať kritéria.

Odôvodnenie

Keďže environmentálna značka predstavuje iba časť Akčného plánu pre trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu, je výsostne dôležité, aby sa zabezpečila súčinnosť s ďalšími opatrenia plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Keďže malé podniky majú často problémy s osvojením si nových pravidiel a noriem, mali by informačné kancelárie, ktoré budú zriadené v rámci nadchádzajúcej iniciatívy Small Business Act, mať za úlohu aj poskytovanie informácií o systéme environmentálnej značky.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia záležitostí v prospech MSP je dôležité prepojiť systém environmentálnej značky a iniciatívu Small Business Act.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9c) Rôzne systémy environmentálnych značiek si vždy vyžadujú dodatočné úsilie, najmä zo strany malých podnikov, a preto by sa Komisia mala aktívne pričiniť o aproximáciu rôznych systémov označovania.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho maximálne zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov, je takisto potrebné zvýšiť zhodu medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve.

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov je takisto potrebné zvýšiť súlad medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve, ako aj vytvoriť oficiálnu internetovú stránku EÚ dostupnú vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva, na ktorej by boli na účely informovania spotrebiteľov zhrnuté všetky informácie a postupy týkajúce sa označovania environmentálnou značkou EÚ. Koexistencia týchto systémov by mala viesť k situácii prospešnej pre obe značky prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Okrem toho by mal systém environmentálnej značky Spoločenstva propagovať výrobky označené environmentálnou značkou na vnútroštátnych trhoch a mal by uľahčovať vstup výrobkov označených environmentálnou značkou na trhy v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Komisia by mala byť predovšetkým oprávnená prijímať kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou značkou, a meniť a dopĺňať prílohy k tomuto nariadeniu. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť menej podstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové menej podstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

(13) Komisia by mala byť predovšetkým oprávnená prijímať kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou značkou, a meniť a dopĺňať prílohy k tomuto nariadeniu, pokiaľ tieto kritériá v plnej miere spĺňajú základ pre ich prijatie ustanovený v tomto nariadení. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia okrem iného jeho doplnením o nové nepodstatné prvky, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES.

Odôvodnenie

Postup prijímania a revízie kritérií pre environmentálnu značku by mal spĺňať pôvodný zámer nariadenia, a to predovšetkým poskytovať spotrebiteľom presné, nezavádzajúce a vedecky podložené informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie počas ich celého životného cyklu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o potravinové výrobky podľa toho, ako sú vymedzené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, toto nariadenie sa uplatňuje len na spracované potraviny a na výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry.

Toto nariadenie sa uplatňuje na potravinynápojezmysle článku 2 nariadenia (ES) č. 178/2002, ak štúdia Komisie najneskôr do 31. decembra 2011 pri zohľadnení názorov vyjadrených na EUEB preukáže, že je možné stanoviť pre potraviny alebo niektoré špecifické kategórie potravín kritériá týkajúce sa environmentálnych vlastností počas životného cyklu výrobku, s osobitným dôrazom na realizovateľnosť a dôsledky kritérií environmentálnej značky na potraviny patriace do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/007, ako aj na výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry

 

V takýchto prípadoch by sa mali vypracovať kritériá v súlade s postupom ustanoveným v prílohe 1(A) písm. 2a).

Odôvodnenie

Sú potrebné ďalšie štúdie o realizovateľnosti environmentálnych kritérií potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. V súlade so zásadou predbežnej opatrnosti sa environmentálnou značkou nesmú označovať výrobky obsahujúce látky, prípravky alebo zmesi, ktoré sú klasifikované ako veľmi toxické, toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu podľa smernice 67/548/EHS , smernice 1999/45/ES alebo nariadenia (ES) č. 1278/2008,, a ani látky uvedené v článku 57 nariadenia 1907/2006/ES (REACH).

 

Pre niektoré kategórie tovarov, pre ktoré neexistujú rovnocenné náhrady neobsahujúce tieto látky alebo prípravky a ktoré majú okrem toho významne lepšie celkové environmentálne vlastnosti v porovnaní s inými tovarmi rovnakej kategórie, môže Komisia prijať opatrenia na udelenie výnimiek z prvého pododseku.

 

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú sa v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Zákaz látok, ktoré vzbudzujú veľké obavy, okrem špecifických kategórií na ktoré povoľujú výnimky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Toto nariadenie sa neuplatňuje na humánne lieky v zmysle smernice 2001/83/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch.

Odôvodnenie

Farmaceutické výrobky sa musia vyňať z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia z dôvodu ich osobitného charakteru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje orgán alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za vykonávanie úloh ustanovených v tomto nariadení a zabezpečí, aby bol/boli funkčné. V prípade vymenovania viac ako jedného príslušného orgánu príslušný členský štát vymedzí jednotlivé právomoci takýchto orgánov a požiadavky na koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

1. Každý členský štát vymenuje orgán alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za vykonávanie úloh ustanovených v tomto nariadení a zabezpečí, aby boli funkčné, pričom ich vybaví všetkými potrebnými finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi. V prípade vymenovania viac ako jedného príslušného orgánu príslušný členský štát vymedzí jednotlivé právomoci takýchto orgánov a požiadavky na koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Príslušné orgány vykonajú proces overovania konzistentným a spoľahlivým spôsobom v súlade s normami série EN 45000 alebo rovnocennými medzinárodnými normami.

Odôvodnenie

Cieľom je zabezpečiť vysokú kvalitu procesov overovania v súlade s normami EÚ a medzinárodnými normami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí, aby EUEB pri vykonávaní svojich činností dodržiaval vyváženú účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán zaoberajúcich sa jednotlivými skupinami výrobkov, napríklad príslušných orgánov, výrobcov, maloobchodníkov, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií.

2. Komisia zabezpečí, aby EUEB pri vykonávaní svojich činností dodržiaval vyváženú účasť všetkých relevantných zainteresovaných strán zaoberajúcich sa jednotlivými skupinami produktov, napríklad príslušných orgánov, výrobcov, veľkovýrobcov, poskytovateľov služieb, MSP, dovozcov, skupín na ochranu životného prostredia a spotrebiteľských organizácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Kritériá pre environmentálnu značku vychádzajú z environmentálnych vlastností výrobkov s prihliadnutím na najnovšie strategické ciele Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

1. Kritériá pre environmentálnu značku ustanovujú environmentálne požiadavky, ktoré musí výrobok spĺňať, aby mohol byť označený environmentálnou značkou, a vychádzajú z vedeckej analýzy environmentálnych vlastností výrobkov s prihliadnutím na najnovšie strategické ciele Spoločenstva v oblasti životného prostredia.

Odôvodnenie

Funkcie kritérií by mali byť uvedené ako prvý bod (týmto PDN sa len presúva text odseku 3 – pozri PDN 9).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Kritériá pre environmentálnu značku by mali vychádzať zo zásady predbežnej opatrnosti.

Odôvodnenie

Keďže environmentálna značka je nástrojom environmentálnej excelentnosti, mala by vychádzať zo zásady predbežnej opatrnosti. Najmä v oblasti používania chemických látok by environmentálna značka mala ísť nad rámec REACH a iných príslušných právnych predpisov, ako sú smernica o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) a smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa určujú na základe výrobkov s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa posudzujú najvýznamnejšie environmentálne vplyvy počas životného cyklu výrobkov, predovšetkým vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie nebezpečných látok.

2. Kritériá sa určujú s prihliadnutím na environmentálne vplyvy výrobkov, ktoré sú dostupné na trhu Spoločenstva. Iba na tento účel sa posudzujú environmentálne vplyvy počas celého životného cyklu výrobkov, ktoré môžu zahŕňať vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie nebezpečných látok, ktoré predstavujú možné riziko pre životné prostredie v zmysle právnych predpisov Spoločenstva, ako aj potenciál na zníženie týchto vplyvov z dôvodu trvanlivosti a opakovanej použiteľnosti výrobkov. Existujúce kritériá pre environmentálnu značku pre rôzne skupiny výrobkov sa preskúmajú do 18 mesiacov od prijatia tohto nariadenia, aby sa zabezpečilo, že sú v plnom súlade s prístupom zameraným na životný cyklus ustanovenom v tomto článku.

Odôvodnenie

Kritériá musia byť vychádzať z celého životného cyklu výrobkov a z ich celkového vplyvu na životné prostredie. Toto musí platiť aj v rámci existujúcich kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kritériami environmentálnej značky sa ustanovujú environmentálne požiadavky, ktoré výrobok musí spĺňať, aby mohol byť označený environmentálnou značkou.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Tento text bol presunutý do prvého pododseku tohto článku (potri PDN 7).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Kritériá environmentálnej značky zohľadňujú kritériá stanovené pre iné environmentálne značky v prípade, že pre danú skupinu výrobkov existujú.

6. Kritériá environmentálnej značky zohľadňujú kritériá stanovené pre iné environmentálne značky v prípade, že pre danú skupinu výrobkov existujú, aby sa posilnila súčinnosť. V prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú existujúce právne predpisy Spoločenstva o označovaní, kritéria environmentálnej značky za každých okolností zodpovedajú najvyšším environmentálnym požiadavkám.

Odôvodnenie

Environmentálna značka je ocenením najvyššej kvality. V dôsledku toho, hoci je žiaduce zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu zohľadnením kritérií, ktoré už boli stanovené v rámci platných právnych predpisov, je tiež dôležité, aby tieto kritéria zodpovedali najvyšším environmentálnym požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

6a. Komisia zabezpečí, aby sa obmedzenie testovania na zvieratách stalo kľúčovým hľadiskom v procese tvorby a revízie týchto kritérií.

Odôvodnenie

Kritériami pre environmentálnu značku by sa mal vytvárať tlak na trh s cieľom dosiahnuť obmedzenie testovania na zvieratách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po konzultácii s EUEB členské štáty, príslušné orgány a ďalšie zainteresované subjekty môžu začať a viesť vypracovanie alebo revíziu kritérií pre environmentálnu značku.

Po konzultácii s EUEB a s Komisiou môžu členské štáty a príslušné orgány začať a viesť aj proces vypracovania alebo revízie kritérií pre environmentálnu značku. Zainteresované subjekty zastúpené v EUEB sa môžu poveriť vedením procesu vypracovania kritérií za predpokladu, že preukážu odborné znalosti v oblasti výrobku, ako aj schopnosť viesť tento proces nestranným spôsobom a v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Dôležité je, aby mal centralizovaný orgán prehľad o vývoji tohto procesu. Aby sa zabezpečila nezávislosť a transparentnosť konania, ako aj dôvera verejnosti v environmentálnu značku, je potrebné pomocou filtra zabezpečiť, aby nemala každá zainteresovaná strana možnosť začať a viesť proces vypracovania kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Tieto dokumenty sa predložia Komisii.

Odôvodnenie

PDN slúži ma objasnenie postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, ak sa ustanovujú kritériá pre spracované potraviny iné výrobky akvakultúry, tieto kritériá sa vzťahujú len na spracovanie, dopravu alebo balenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Z uvedených dôvodov by nemali byť do nariadenia zahrnuté potraviny, tak ako sa navrhuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. V prípade potreby nepodstatnej revízie kritérií sa môže uplatniť skrátený postup podľa prílohy I časť Ba.

Odôvodnenie

Dôležité je mať účinný a rýchly nástroj na vykonanie malých a nepodstatných zmien kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Do jedného roku od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia Komisia na základe konzultácií s EUEB a v súlade s cieľmi a zásadami podľa článku 1 vypracuje a uverejní trojročný pracovný plán pre environmentálnu značku Spoločenstva, v ktorom budú uvedené ciele, ako aj neúplný zoznam skupín výrobkov, ktoré sa budú považovať za priority pre činnosť Spoločenstva. Tento plán sa pravidelne aktualizuje.

Odôvodnenie

Malé doplnenie spravodajcu k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 15 s cieľom spresniť, že pracovný plán by mal trvať tri roky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

-1. Návrh kritérií pre environmentálnu značku sa vypracuje v súlade s postupom stanoveným v prílohe I a so zreteľom na pracovný plán.

1. Po konzultácii s EUEB prijme Komisia opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov.

1. Komisia prijme opatrenia na ustanovenie osobitných kritérií pre environmentálnu značku pre jednotlivé skupiny výrobkov v súlade s kritériami uvedenými v článku 6 a podľa tohto postupu:

 

Najneskôr do troch mesiacov po predložení záverečnej správy a návrhu kritérií uvedených v článku 7 Komisii sa uskutoční konzultácia s EUEB o predbežnom návrhu .

 

Komisia poskytne vysvetlenie a dokumentáciu týkajúcu sa dôvodov, ktoré viedli k akýmkoľvek zmenám predbežného návrhu v porovnaní s kritériami predloženými v záverečnej správe podľa článku 7.

 

Najneskôr do troch mesiacov po konzultácii s EUEB Komisia predloží návrhy kritérií pre environmentálnu značku regulačnému výboru zriadenému podľa článku 16 ods. 2 a následne prijme opatrenia na vytvorenie kritérií pre environmentálnu značku pre osobitnú skupinu výrobkov.

 

Komisia vo svojej záverečnej správe zohľadní pripomienky EUEB a objasní, zdokumentuje a poskytne vysvetlenia dôvodov, ktoré viedli k akýmkoľvek zmenám v záverečnom návrhu v porovnaní s predbežným návrhom po konzultácii s EUEB.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej podstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijímajú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Komisia by mala vysvetliť zmeny vo svojom predbežnom návrhu v porovnaní so stanoviskom EUEB. Komisia by mala mať tiež termín na konečné rozhodnutie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V opatreniach uvedených v odseku 1 Komisia:

V opatreniach uvedených v odseku 1 Komisia:

a) ustanoví požiadavky na hodnotenie zhody špecifických produktov s kritériami environmentálnej značky;

a) ustanoví požiadavky na hodnotenie zhody špecifických produktov s kritériami environmentálnej značky;

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa uvedú na environmentálnej značke;

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa môžu uviesť na environmentálnej značke;

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie.

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie, ktoré nepresahuje dva roky;

 

d) špecifikuje povolenú mieru variability výrobku počas obdobia platnosti uvedeného v písmene c).

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus zohľadňujúci neustále zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku. V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Pri ustanovovaní kritérií pre environmentálnu značku sa dbá na to, aby sa nezaviedli opatrenia, ktorých uplatňovanie by mohlo MSP spôsobovať neprimeranú správnu a hospodársku záťaž.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Článok 9 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Registrácia na účely používania environmentálnej značky

Certifikácia a registrácia na účely používania environmentálnej značky

Odôvodnenie

Jednoduchá registrácia výrobku nie je v prípade environmentálnej značky dostačujúca. Aby environmentálna značka získala potrebné postavenie je potrebné overovanie nezávislým orgánom (zavedenie skúšky).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v súlade s týmito pravidlami:

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť hospodárske subjekty zaregistrované jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom výrobok bol uvedený alebo sa má uviesť na trh:

a) v prípade, že výrobok pochádza z jediného členského štátu, vykoná jeho registráciu príslušný orgán daného členského štátu;

 

b) v prípade, že výrobok v rovnakej podobe pochádza z viacerých členských štátov, môže jeho registráciu vykonať príslušný orgán jedného z daných členských štátov;

 

c) v prípade, že výrobok pochádza z tretej krajiny, vykoná jeho registráciu príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

 

Odôvodnenie

Zjednodušenie znenia.

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť registráciu tým, že sa uvedie, že (bez ohľadu na krajinu pôvodu výrobku) zaregistrovať sa treba u príslušného orgánu v tom členskom štáte, v ktorom výrobok bol uvedený alebo sa má uviesť na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V žiadostiach o registráciu sa uvedie meno a adresa obchodníka, ako aj príslušná skupina výrobkov a úplný opis výrobku.

2. V žiadostiach o registráciu sa uvedie meno a adresa hospodárskeho subjektu, ako aj príslušná skupina výrobkov a úplný opis výrobku.

Odôvodnenie

O registráciu nemusí požiadať len obchodník. Vhodnejšie je použiť výraz „hospodársky subjekt“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Žiadosti o registráciu musia obsahovať všetku dokumentáciu v zmysle príslušného opatrenia Komisie, ktorým sa ustanovujú kritériá pre environmentálnu značku v prípade dotknutej skupiny výrobkov.

Žiadosti o registráciu musia obsahovať všetku dokumentáciu v zmysle príslušného opatrenia Komisie, ktorým sa ustanovujú kritériá pre environmentálnu značku v prípade dotknutej skupiny výrobkov. Hospodársky subjekt poskytne dôkaz o tom, že súlad s kritériami pre environmentálnu značku bol certifikovaný nezávislým orgánom.

Odôvodnenie

Jednoduchá registrácia výrobku nie je v prípade environmentálnej značky dostačujúca. Aby environmentálna značka získala potrebné postavenie je potrebné overovanie nezávislým orgánom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť o registráciu, môže za spracovanie registrácie účtovať poplatok do výšky 200 EUR. Ak sa účtuje poplatok, je používanie environmentálnej značky podmienené včasným zaplatením poplatku.

3. Každá žiadosť o udelenie environmentálnej značky podlieha zaplateniu poplatku, ktorý súvisí s nákladmi na spracovanie žiadosti. V prípade malých a stredných podnikov by sa tento poplatok mal v každom prípade znížiť najmenej o 25 %.

Odôvodnenie

Registračný poplatok 200 EUR nepokryje administratívne náklady tohto postupu. V dôsledku toho budú členské štáty musieť tento postup dotovať, čo by mohlo predstavovať prekážku pre úspech značky EÚ symbolizovanej kvetom a pre jej šírenie v rámci vnútorného trhu.

Mala by sa zaviesť zásada, že pre malý a stredný podnik je ťažšie a zložitejšie požiadať o environmentálnu značku. Mali by sa preto podporiť poskytnutím výhod.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu skontroluje dotknutý príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v odseku 2.

4. Do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu overí dotknutý príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v odseku 2, ako aj skutočnosť, či výrobok spĺňa kritéria prijaté Komisiou podľa článku 8.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, výrobok spĺňa kritéria a registrácia je v súlade s požiadavkami posudzovania a overovania, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo. Príslušný orgán ukončí schvaľovací postup do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti.

Odôvodnenie

Jednou z hlavných výhod existujúceho nariadenia je vysoká miera dôveryhodnosti, ktorá by sa nemala ohroziť zrušením postupov posudzovania a overovania pred udelením environmentálnej značky z dôvodu väčšej pružnosti. To sa doposiaľ zaručilo prostredníctvom overenia treťou osobou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval výrobok, oznámi Komisii každú registráciu. Komisia zriadi spoločný register a pravidelne ho aktualizuje. Register bude prístupný verejnosti.

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval výrobok, oznámi Komisii každú registráciu. Komisia zriadi spoločný register a pravidelne ho aktualizuje. Register je verejne prístupný, a to najmä prostredníctvom internetovej stránky týkajúcej sa environmentálnej značky a orgánov v členských štátoch.

Odôvodnenie

Spotrebiteľom sa musí zabezpečiť najjednoduchší možný prístup k zoznamu výrobkov, ktoré nesú environmentálnu značku.

Širšie uznávanie environmentálnej značky možno dosiahnuť prostredníctvom transparentnosti, zviditeľňovania a dostupnosti informácií na ľahko používateľnom internetovom portáli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch.

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch. Environmentálna značka je umiestnená na dobre viditeľnom mieste a definuje príslušný výrobok aj vtedy, keď je zakúpený spolu s inými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Ak sa environmentálna značka použije na spracovaných potravinách iných, akú sú výrobky akvakultúry, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v nariadení (ES) č. 834/2007, na rovnakom viditeľnom mieste sa doplní označením toho, že značka sa týka len výsledkov spracovania, dopravy alebo balenia výrobku v oblasti životného prostredia.

vypúšťa sa

Prvý odsek sa vzťahuje aj na spracované potraviny označené v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 834/2007.

 

Odôvodnenie

Pozri vyššie ustanovenie o potravinách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 - pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali výrobok, uskutočňujú overovanie pravidelne alebo na základe sťažnosti v prípade registrácii, ktoré im boli predložené. Takéto overovanie môže mať podobu náhodných kontrol na mieste.

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali výrobok, uskutočňujú overovanie pravidelne alebo na základe sťažnosti v prípade registrácii, ktoré im boli predložené. Takéto overovanie môže mať podobu náhodných kontrol na mieste. Komisia zabezpečí, aby príslušné orgány pravidelne vykonávali náhodné kontroly. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom všetky prostriedky potrebné na vykonávanie takýchto kontrol.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Malé a stredné podniky

 

Na ochranu MSP Komisia:

 

a) zabezpečí, aby informačné kancelárie, ktoré sa majú zriadiť v rámci nadchádzajúcej iniciatívy Small Business Act, mali za úlohu aj poskytovanie informácií o systéme environmentálnej značky; a

 

b) aktívne podporuje aproximáciu a , podľa možnosti, zlučovanie rôznych systémov označovania.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho maximálne zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Koexistencia environmentálnej značky Spoločenstva s vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek sa zaručí prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Okrem toho systém environmentálnej značky Spoločenstva môže propagovať výrobky označené environmentálnou značkou na príslušných národných trhoch a môže uľahčovať vstup výrobkov označených environmentálnou značkou na trhy v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci s EUEB propagovať používanie environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti a informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť, čím podporujú rozvoj tohto systému.

Komisia, členské štáty a zúčastnené spoločnosti v spolupráci s EUEB vyčlenia značné zdroje na propagáciu používania environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti a informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť vrátane škôl, a na rozširovanie informácií z príslušnej internetovej stránky environmentálnej značky, čím sa podporí rozvoj tohto systému, a tiež pomocou motivovania k zavádzaniu systému, predovšetkým zriaďovaním informačných liniek pre prevádzkovateľov, a to najmä pre malé a stredné podniky. Zatiaľ čo marketing systému environmentálnej značky zostáva v právomoci členských štátov, aby lepšie odrážal preferencie spotrebiteľov v každom z nich, vypracuje sa spoločný marketingový posudok, ktoré by poskytol návod a koordináciu, presadzoval výmenu osvedčených postupov a vypracoval konkrétny plán činnosti na úrovni Spoločenstva.

 

Verejný sektor by sa mal viac zapojiť do propagácie environmentálnej značky, a to ako vedúci činiteľ, ktorý je príkladom pri plnení environmentálnych cieľov Spoločenstva, a tiež ako spotrebiteľ. Z tohto dôvodu, keď inštitúcie Spoločenstva a vnútroštátne orgány verejnej moci nakupujú formou verejného obstarávania výrobky, v prípade ktorých existujú kritéria pre environmentálnu značku, musia tieto výrobky spĺňať aspoň minimálne požiadavky systému environmentálnej značky Spoločenstva.

Odôvodnenie

Marketingové kampane by sa mali prispôsobiť konkrétnym potrebám každého trhu, aby boli účinnejšie. Verejné obstarávanie môže byť veľmi účinným nástrojom pri propagovaní výrobkov označených environmentálnou značkou, pretože nielen umožní členským štátom, aby išli spotrebiteľom príkladom, ale tiež poskytne rozhodujúci podnet dopytu trhu po ekologických výrobkoch.

V rámci propagačných činností by sa nemali financovať len informačné kampane, ale namiesto toho by sa mala poskytovať praktická pomoc prevádzkovateľom, ktorí chcú požiadať o registráciu environmentálnej značky.

Je dôležité, aby sa všetky subjekty zapojili do propagácie environmentálnej značky EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Propagácia sa musí uskutočňovať prostredníctvom webovej stránky environmentálnej značky prístupnej vo všetkých 23 úradných jazykoch, informačnej kampane EÚ organizovanej Komisiou a informačných materiálov distribuovaných v členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty stanovia ciele pre obstarávanie výrobkov označených environmentálnou značkou v rámci verejného obstarávania.

Odôvodnenie

Na propagáciu environmentálnej značky nepostačujú iba činnosti na zvyšovanie informovanosti a informačné kampane. Členské štáty by mali stanoviť ciele pre obstarávanie týchto výrobkov v rámci verejného obstarávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh nariadenia

Článok 13 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vzájomné hodnotenie

Výmena informácií a najlepších postupov

Odôvodnenie

Príslušné orgány by sa mali povzbudzovať k spolupráci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V snahe zabezpečiť harmonizované uplatňovanie článkov 9 a 10 sa príslušné orgány podrobia vzájomnému hodnoteniu. Vzájomné hodnotenie sa uskutočňuje na základe riadnych a transparentných kritérií a postupov hodnotenia.

V snahe zabezpečiť harmonizované uplatňovanie tohto nariadenia a predovšetkým článkov 9 a 10 by sa príslušné orgány mali vzájomne deliť o informácie a skúsenosti na základe pravidelného a inštitucionalizovaného rámca a mali by sa snažiť koordinovať činnosť a služby príslušných vnútroštátnych orgánov.

Odôvodnenie

Ak sa má zvýšiť efektívnosť používania environmentálnej značky a ak sa na základe praktických skúseností majú uskutočniť zmeny v rámci postupov revízie je potrebná pravidelná, inštitucionalizovaná výmena skúseností a spolupráca medzi zodpovednými orgánmi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh nariadenia

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do [uveďte konkrétny dátum – päť rokov od dátumu uverejnenia) Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o implementácii systému environmentálnej značky Spoločenstva. V správe sa uvedú aj prvky pre potenciálne preskúmanie systému.

Najneskôr do [uveďte konkrétny dátum – päť rokov od dátumu uverejnenia) Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o implementácii systému environmentálnej značky Spoločenstva, najmä pokiaľ ide o implementáciu článku 12. V správe sa uvedú aj úspechy dosiahnuté z pohľadu cieľov uvedených v pracovnom pláne, ako aj prvky pre potenciálne preskúmanie systému.

Odôvodnenie

Dôležité je podrobne sledovať vývoj environmentálnej značky, spôsob využívania finančných prostriedkov a tiež to, či sa plnia ciele, a ak nie, tak z akých dôvodov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zvýšiť maximálny poplatok ustanovený v článku 9 ods. 3, ako aj meniť a dopĺňať prílohy.

Komisia môže upraviť maximálny poplatok ustanovený v článku 9 ods. 3, ako aj meniť a dopĺňať prílohy.

Odôvodnenie

Mala by existovať možnosť poplatok znížiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť A – bod 1 – zarážka 9a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

– analýzu dostupnosti výrobkov v rámci skupiny výrobkov neobsahujúcich látky, prípravky alebo zmesi, ktoré sú klasifikované ako veľmi toxické, toxické, nebezpečné pre životné prostredie, karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu v súlade so smernicou 67/548/EHS, smernicou 1999/45/ES alebo nariadením (ES) č. 1278/2008, alebo látky uvedené v článku 57 nariadenia 1907/2006/ES (REACH).

Odôvodnenie

Kritériá by mali zohľadňovať zásadu náhrady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – bod 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Predbežná správa sa počas vypracovania kritérií sprístupní na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke na účely pripomienkovania a na referenčné účely.

Predbežná správa sa počas vypracovania kritérií sprístupní na internetovej stránke Komisie, ktorá musí byť prístupná vo všetkých 23 úradných jazykoch, venovanej environmentálnej značke na účely pripomienkovania a na referenčné účely.

Odôvodnenie

Každý podnik v členskom štáte musí mať možnosť prístupu k informáciám o logu na oficiálnej internetovej stránke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – bod 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– sú založené na environmentálnych vlastnostiach počas životného cyklu výrobku odvodených z výrobkov s najlepšími vlastnosťami na trhu a podľa možnosti majú zodpovedať 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami dostupných na trhu;

– sú založené na environmentálnych vlastnostiach počas životného cyklu výrobku odvodených z výrobkov s najlepšími vlastnosťami na vnútornom trhu v okamihu ich prijatia;

 

zodpovedajú určitému percentu výrobkov s najlepšími vlastnosťami, ktoré sú dostupné na vnútornom trhuokamihu ich prijatia Presný percentuálny podiel sa určí flexibilne prípadu k prípadu v závislosti od kategórie výrobku, obvykle v rozpätí 10 až 20 %, s cieľom zvýhodňovať a podporovať výrobky na trhu, ktoré sú najšetrnejšie k životnému prostrediu, a zabezpečiť, aby spotrebitelia mali k dispozícii dostatočný výber výrobkov s environmentálnou značkou.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby environmentálna značka zostala motorom ďalších inovácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – bod 2 – pododsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– sú založené na najvýznamnejších environmentálnych vplyvoch výrobku, majú byť podľa možnosti vyjadrené prostredníctvom kľúčových technických ukazovateľov environmentálnych vlastností výrobku a majú byť vhodné na hodnotenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

– sú založené na environmentálnych vplyvoch výrobku, majú byť podľa možnosti vyjadrené prostredníctvom kľúčových technických ukazovateľov environmentálnych vlastností výrobku a majú byť vhodné na hodnotenie v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia;

Odôvodnenie

Oceňovanie iba 10 % najlepších výrobkov v rámci skupiny výrobkov je pre všetky skupiny výrobkov nepostačujúce. Preto by sa v okamihu ustanovenia kritérií pre každú skupinu výrobkov mal stanoviť presný cieľ v rozmedzí 10 až 20 %. Kritériá by mali vychádzať zo všetkých vplyvoch na životné prostredie daného výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh nariadenia

Príloha I – časť A – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Osobitné pravidlá pre potravinové výrobky a nápoje vymedzené v článku 2 nariadenia Rady (ES) č. 178/2002, ako aj pre potravinové výrobky v pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007.

 

Technická správa by mala preukázať, že

 

- jestvuje skutočná environmentálna pridaná hodnota vo vypracúvaní kritérií environmentálnej značky pre predmetný výrobok;

 

- environmentálna značka zohľadňuje celý životný cyklus výrobku;

 

- použitie environmentálnej značky na predmetnom výrobku nespôsobí pre spotrebiteľov nejasnosti v porovnaní s inými označeniami potravín.

 

Pri vypracúvaní kritérií pre potravinové výrobky a nápoje, ktoré patria do pôsobnosti nariadenia (ES) č. 834/2007, forma značky a informácie prezentované na nej sa môžu upraviť, aby sa zabránilo možným nejasnostiam a zámenám pre spotrebiteľov.

Odôvodnenie

Sú potrebné ďalšie štúdie o realizovateľnosti environmentálnych kritérií potravín.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh nariadenia

Príloha I - bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypracuje sa používateľská príručka s pokynmi na používanie kritérií pre environmentálnu značku zo strany orgánov, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Vypracuje sa používateľská príručka preložená do všetkých úradných jazykov Spoločenstva s pokynmi na používanie kritérií pre environmentálnu značku zo strany orgánov, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Poznámka: Komisia poskytne vzory používateľskej príručky pre žiadateľov a príslušné orgány, ako aj používateľskej príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Poznámka: Komisia poskytne vzory používateľskej príručky preložené do všetkých úradných jazykov Spoločenstva pre žiadateľov a príslušné orgány, ako aj používateľskej príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Odôvodnenie

Preklad používateľskej príručky a jej vzorov uľahčí postup prekladania žiadostí, ktorý podniky musia podstúpiť, aby získali environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh nariadenia

Príloha I – písmeno Ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Ba.) SKRÁTENÝ POSTUP PRE NEPODSTATNÚ REVÍZIU KRITÉRIÍ

 

Komisia vypracuje správu s nasledujúcim obsahom:

 

– odôvodnenie potreby plnej revízie kritérií a dôvody, pre ktoré nepostačuje jednoduchá aktualizácia kritérií a úrovne ich rigoróznosti

 

– technická časť, v ktorej sú aktualizované predchádzajúce trhové údaje použité pri určovaní kritérií

 

– návrh revidovaných kritérií

 

– kvantitatívne vyjadrenie celkových environmentálnych vlastností, ktorých dosiahnutie sa od všetkých revidovaných kritérií očakáva, v porovnaní s bežnými výrobkami na trhu

 

– revidovaná príručka pre potenciálnych používateľov environmentálnej značky a pre príslušné orgány a

 

– revidovaná príručka pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky.

 

Správa a návrh kritérií sa na účely verejnej konzultácie sprístupnia na pripomienkovanie na internetovej stránke Komisie venovanej environmentálnej značke na obdobie dvoch mesiacov.

 

Na každú pripomienku získanú v priebehu verejných konzultácií sa musí poskytnúť odpoveď, v ktorej sa uvedie, či sa pripomienka prijíma alebo zamieta, a z akého dôvodu.

 

S výhradou všetkých zmien vykonaných počas obdobia verejných konzultácií môže Komisia prijať kritériá podľa článku 8, ak žiadny členský štát nepožiada o otvorenú poradu pracovnej skupiny.

 

Na žiadosť ktoréhokoľvek členského štátu sa uskutoční otvorená porada pracovnej skupiny k návrhu kritérií, ktorej sa zúčastnia všetky zainteresované strany, napríklad príslušné orgány, zástupcovia odvetvia (vrátane MSP), odborové zväzy, maloobchodníci, dovozcovia a environmentálne a spotrebiteľské organizácie. Na takejto porade sa zúčastní aj Komisia.

 

S výhradou akýchkoľvek zmien prijatých počas obdobia verejných konzultácií alebo počas porady pracovnej skupiny môže Komisia kritériá prijať v súlade s článkom 8.

Odôvodnenie

Odôvodnenie: Jedným z kľúčových prvkov úspechu environmentálnej značky by bola skutočnosť, že kritériá sa môžu rýchlo aktualizovať vždy v prípade nepodstatnej zmeny jediného prvku kritérií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh nariadenia

Príloha II - odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

O nápise na environmentálnej značke rozhodnú príslušné orgány každého členského štátu, pričom údaje sa uvedú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch daného členského štátu tak, aby znenie zodpovedalo anglickému originálu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Environmentálna značka je dobrovoľná značka, ktorej cieľom je na európskej úrovni podporovať rozširovanie vysoko účinných výrobkov s nízkym vplyvom na životné prostredie počas ich celého životného cyklu.

S týmto cieľom sa pre každú konkrétnu skupinu výrobkov stanovili určité normy environmentálnej kvality (nazývame ich kritériá). V súčasnosti jestvuje 26 kategórií výrobkov, 622 licencií a viac než 3000 výrobkov a služieb – čistiace prostriedky, papier, oblečenie (vrátane topánok a tkanín), turistický ruch, výrobky na kempovanie atď. – ktoré boli označené environmentálnou značkou.

Táto značka a kvet, ktorý ju symbolizuje, sú dynamizujúce prvky, ktoré vďaka neustálej aktualizácii environmentálnych kritérií pre výrobky, ktoré nimi boli označené, motivujú podniky, aby sa usilovali zvýšiť celkovú environmentálnu kvalitu výrobkov na trhu.

Prostredníctvom európskeho akčného plánu pre trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu, a predovšetkým prostredníctvom revízie nariadenia o environmentálnej značke, nariadenia o EMAS (KOM(2008)0402 a smernice o ekodizajne výrobkov (KOM(2008)0399, a s prihliadnutím tiež na oznámenie o verejných zákazkách zameraných na lepšie životné prostredie (COM(2008)408) Únia zamýšľa podporiť rozširovanie dobrovoľného a integrovaného systému, ktorý bude podniky motivovať k skvalitňovaniu ich výrobkov a k plneniu prísnejších noriem energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia.

Pokiaľ ide o environmentálnu značku, z trhu prichádzajú rozporuplné signály. Skúsenosti získané počas takmer desiatich rokov existencie certifikácie poukazujú na potrebu rozhodnejšej intervencie s cieľom zamerať sa na určité základné aspekty tohto systému.

Na jednej strane neustále stúpa počet podnikov zo širokého spektra odvetví, ktoré sa usilujú získať environmentálnu značku. Prevádzkovatelia si uvedomujú pridanú hodnotu spravodlivého procesu certifikácie, ktorý je pozitívne hodnotený spotrebiteľmi, t.j. skupinou, ktorá je v kontexte ochrany životného prostredia citlivejšia k otázke spoločenskej zodpovednosti podnikov (corporate social responsibility).

Možnosť celoeurópskeho záberu environmentálnej značky je ďalším prínosom, ktorý vníma a želá si ho množstvo podnikov.

Na rozdiel od iných európskych značiek je environmentálna značka pre mnohých neznáma, jej význam nie je preto docenený a nie sú docenené ani environmentálne charakteristiky, ktorých podpora je jej cieľom. Stačí ju skutočne porovnať s národnými značkami s podobnou funkciou a vidíme, že európska značka je menej rozšírená a známa.

Prevádzkovatelia v sektore a MVO navyše kriticky vnímajú zdĺhavosť procesu schvaľovania kritérií (môže trvať aj viac než štyri roky), ako aj nedostatočnú úroveň harmonizácie kritérií prijatých v prípade podobných kategórií výrobkov.

Nejestvuje navyše dostatočná úroveň koordinácie s porovnateľnými národnými značkami, ktoré v niektorých prípadoch používajú odlišné parametre pre tie isté typy a sú priaznivejšie prijímané ako environmentálna značka Spoločenstva.

S cieľom vyriešiť tento problém Komisia predložila návrh nového nariadenia. Váš spravodajca tento návrh z väčšej časti podporuje.

Návrh uvádza mnoho pozmeňujúcich návrhov pokiaľ ide o schvaľovanie kritérií a nový systém udeľovania značky.

Starý systém požadujúci podpísanie zmluvy medzi príslušným orgánom a prevádzkovateľom sa nahrádza systémom registrácie.

Pridávajú sa ustanovenia na zlepšenie koordinácie s vnútroštátnymi systémami certifikácie.

S cieľom uľahčiť uplatnenie mnohoúrovňového prístupu získavajú viaceré subjekty – Komisia, členské štáty a prevádzkovatelia v tomto odvetví – oprávnenie rozširovať systém a zohrávať vedúcu úlohu pri tvorbe a konkretizácii kritérií.

Návrh Komisie vytvára niekoľko nových kategórií výrobkov, medzi ktoré patria aj spracované potraviny a výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry.

Návrh spravodajcu

Váš spravodajca predložil niekoľko zmien návrhu, ktoré majú trojitý cieľ:

- zachovať dôveru spotrebiteľov v prísne normy environmentálnej kvality, ktoré predstavuje environmentálna značka,

- rozšíriť environmentálnu značku prostredníctvom kampaní na zvýšenie informovanosti spotrebiteľov a rozšírením kategórií výrobkov, ktoré ňou môžu byť označené,

- zabezpečiť, aby postup schvaľovania kritérií zohľadňoval zmeny v čase a mieru inovácie výrobkov na trhu a aby pritom zostal zachovaný stupeň environmentálnej dokonalosti a do procesu boli zapojení všetci prevádzkovatelia v príslušnom odvetví a zainteresované strany.

Váš spravodajca odstránil odkazy na spracované potraviny a výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry, pretože nie je žiaduce, aby zostal v platnosti diferencovaný prístup k týmto kategóriám výrobkov a už vôbec nie aby sa na spracované a nespracované potraviny uplatňovali odlišné pravidlá. Dôležité je tiež predchádzať riziku zámeny s organickými výrobkami.

Rozhodovanie o tom, či environmentálnu značku udeliť jednému alebo inému typu potravinového výrobku je preto zrejme najlepšie ponechať na odborníkov. Len odborníci s dostatočnou úrovňou technických znalostí môžu zhodnotiť stupeň ekologickosti celého životného cyklu potravinového výrobku.

Pokiaľ ide o nový postup, je nevyhnutné jasne ukázať, že registrácii nového produktu na účely udelenia environmentálnej značky musí vždy predchádzať kontrola skutočného dodržania kritérií, t.j. ide v tomto prípade o kontrolu, ktorá je niečím viac ako len faktografickou kontrolou. Váš spravodajca preto prostredníctvom osobitného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu zaviedol tzv. kontroly ex ante, ktoré by sa mali realizovať ešte pred udelením environmentálnej značky.

Vzhľadom na dobrovoľný charakter značky a vysoké očakávania, ktoré majú spotrebitelia v súvislosti s výrobkami označenými environmentálnou značkou – kvetom, váš spravodajca znovu zaviedol ustanovenie, na základe ktorého nie je environmentálnou značkou možné vybaviť výrobky obsahujúce látky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie spotrebiteľa alebo pre životné prostredie.

Ak sa má zachovať dôveryhodnosť certifikačného systému environmentálnej značky, je nevyhnutné v prípade výrobkov so značkou ponechať v platnosti všeobecnú zásadu ochrany zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.

Váš spotrebiteľ si je však vedomý toho, že zákaz by mohol obmedziť možnosti rozšírenia environmentálnej značky na väčšie množstvo kategórií výrobkov a preto navrhuje, aby Komisia v odôvodnených prípadoch a pre špecifické kategórie výrobkov zaviedla výnimky z tejto zásady prostredníctvom komitologického postupu.

Spravodajca sa zároveň domnieva, že vzhľadom na to, že legislatívny rámec EÚ (REACH, GRIS atď.) sa čoraz viac zameriava na obmedzovanie testovania na zvieratách, uvedená zásada by sa mohla integrovať do dobrovoľného systému environmentálnej značky, ktorého cieľom je výroba a certifikácia výrobkov spĺňajúcich najprísnejšie environmentálne normy.

Pokiaľ ide o proces schvaľovania kritérií pre špecifické kategórie výrobkov, mnoho prevádzkovateľov v tomto odvetví má kritický pohľad na zdĺhavosť procesu schvaľovania kritérií a na to, že schválené kritériá rýchlo zastarávajú ako dôsledok trendov na trhu.

V tejto oblasti má spravodajca dva návrhy:

- zavedenie maximálne 180 dňovej lehoty medzi ukončením hodnotenia a schválením kritérií zo strany Komisie,

- zavedenie zjednodušeného a kratšieho postupu revízie drobných zmien kritérií (pozri novú prílohu).

Pokiaľ ide o propagačnú činnosť (bývalý článok 12 nariadenia), je potrebné zvýšiť informovanosť spotrebiteľov a organizovať informačné kampane a zároveň využívať fondy EÚ na poskytovanie poradenstva spoločnostiam pokiaľ ide o praktické aspekty registrácie kategórií výrobkov.

Je tiež mimoriadne dôležité venovať mimoriadnu pozornosť MSP, zvyšovať ich informovanosť o environmentálnej značke, pomáhať im zúčastňovať sa na rozhodovaní o kritériách a zároveň zohľadňovať ich špecifické potreby.

Na záver by váš spravodajca chcel povedať, že environmentálnu značku vníma ako nesmierne užitočný nástroj zvýšenia stupňa ekologickosti európskych výrobkov a podpory výskumu a technologických inovácii.

Výzvou zostáva schopnosť poskytnúť presné parametre zohľadňujúce ekologické charakteristiky výrobku alebo služby počas ich životného cyklu. Potrebujeme spoľahlivé a stabilné kritériá, aby sme mohli zabezpečiť dokonalosť počas celého životného cyklu výrobku a zachovať dôveru spotrebiteľov v environmentálnu značku.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (22.1.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nikolaos Vakalis

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Obsah a cieľ

Cieľom návrhu, v znení zmien a doplnení uvedených nižšie, je nasmerovať spotrebiteľov k používaniu ekologických výrobkov a služieb prostredníctvom udeľovania environmentálnej značky, značky najvyššej kvality, najlepším výrobkom a službám na základe environmentálnych kritérií. Logo environmentálnej značky (kvet EÚ) by mali používať výrobcovia ako marketingový nástroj a malo by propagovať tieto výrobky a služby. Návrh nahrádza nariadenie (ES) č. 1980/2000 o revidovanej metóde Spoločenstva pri udeľovaní environmentálnej značky, ktoré dopláca na nízku informovanosť o značke a slabé využívanie zo strany priemyslu v dôsledku príliš byrokratického charakteru postupov a riadenia.

Hľadiská relevantné pre výbor ITRE

Revízia nariadenia o environmentálnej značke EÚ môže pozitívnym spôsobom ovplyvniť energetickú účinnosť a konkurencieschopnosť priemyslu v EÚ.

Po prvé revízia environmentálnej značky EÚ umožňuje zlepšiť systém stanovovania kritérií, ktorý predurčí, či EÚ pôjde cestou aktualizovaných a ambicióznych, avšak dosiahnuteľných, noriem energetickej účinnosti.

Po druhé revízia tohto systému môže existujúcim podnikom poskytnúť ďalšie príležitosti. Podniky môžu využívať kvet EÚ ako účinný marketingový nástroj na celom vnútornom trhu a zároveň prispievať k udržateľnosti životného prostredia a uspokojiť spotrebiteľov, ktorí čoraz viac požadujú ekologickejšie výrobky a služby.

Existujúce nariadenie neprinieslo, bohužiaľ, uspokojivé výsledky. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa preto usiluje zabezpečiť, aby sa vytvorili silnejšie podnety pre podniky na zapojenie sa do dobrovoľného systému a aby sa odstránili všetky nepotrebné finančné a administratívne prekážky pre priemyselné odvetvie, avšak bez toho, aby to ohrozilo jeho dôveryhodnosť.

Berúc do úvahy predovšetkým tieto otázky sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko usiluje o zlepšenie nasledujúcich prvkov navrhovaného nariadenia.

Vyňatie potravín z rozsahu pôsobnosti nariadenia

Revidované nariadenie požaduje zahrnutie spracovaných potravín, zatiaľ čo kritériá udeľovania environmentálnej značky by sa mali týkať iba ich spracovania, dopravy a balenia. Takýto krok by spôsobil vážne nezrovnalosti a zmiatlo by spotrebiteľov.

Po prvé navrhované uplatňovanie tohto nariadenia na obmedzenú časť potravinových výrobkov (spracované potraviny, produkty rybolovu, akvakultúru) by medzi nimi vytváralo svojvoľné rozdiely. Po druhé zameranie sa iba na spracovanie, dopravu a balenie určitej časti potravinových výrobkov by narušilo prístup založený na životnom cykle a opomenulo by fázu životného cyklu potravinárskych výrobkov, ktorá najviac vplýva na životné prostredie, konkrétne výrobu a spotrebu. Po tretie by takýto krok mohol viesť k zámene s právnymi predpismi o organických potravinách. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko preto navrhuje, aby sa na úrovni EÚ samostatne pracovalo na požiadavkách označovania týkajúcich sa potravinových výrobkov, a to v súlade s existujúcimi právnymi predpismi EÚ o potravinách.

Zdôraznenie jasného prístupu životného cyklu pri stanovovaní kritérií

Pri vytváraní kritérií sa musí zohľadňovať celý životný cyklus výrobkov, aby sa vytvárali zmysluplné ekologické kritéria, ktoré umožnia nasmerovať spotrebiteľov k trvalo udržateľnejšej spotrebe a priemysel k trvalo udržateľnejším výrobným modelom.

Posilnenie uznávania environmentálnej značky EÚ

Najpálčivejší problém predstavuje nedostatočné uznávanie značky zo strany spotrebiteľov v EÚ. Je preto mimoriadne dôležité, aby sa zvýšila informovanosť spotrebiteľov a výrobcov. So zreteľom na zásadu subsidiarity nesú zodpovednosť za propagovanie systému environmentálnej značky členské štáty. Na úrovni EÚ však možno poskytnúť určité usmernenie s cieľom podnietiť proces vzájomného vzdelávania na propagáciu environmentálnej značky, predovšetkým vzhľadom na to, že vnútroštátne environmentálne značky sú v niektorých členských štátoch veľmi úspešné. Okrem toho verejný sektor môže zohrávať dôležitú úlohu pri propagovaní environmentálnych značiek tým, že ich zohľadní pri postupoch verejného obstarávania.

Keďže propagačné činnosti si vyžadujú primerané financovanie, časť príjmov získaných za registračné poplatky by sa mala investovať do propagácie environmentálnej značky. To urobí z tohto systému účinný marketingový nástroj a priláka viac výrobcov, aby využívali jeho výhody, čím sa zabezpečia ďalšie registračné poplatky.

Registračné poplatky

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh zrušiť súčasné ročné poplatky, ktoré vyberajú príslušné orgány od používateľov environmentálnej značky, ako významný krok pri zbavovaní systému byrokracie a znižovaní spoločností administratívneho zaťaženia. Navrhuje, aby sa za registráciu vyberal poplatok až do výšky 1000 EUR v závislosti od veľkosti každého podniku a súčasne to, aby členské štáty v rámci podpory tohto systému nesmeli vyberať žiadne poplatky.

Posilňovanie dohľadu nad trhom

Dohľad nad trhom treba posilniť, predovšetkým s cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky na spoločnom trhu. Mali by sa preto zaviesť opatrenia, ktorými sa v každom členskom štáte sprístupnia zdroje potrebné na zabezpečenie dohľadu nad trhom.

Transparentná a nediskriminačná registrácia

S cieľom zamedziť diskriminácii medzi výrobcami z EÚ a tretích krajín by sa mali uplatňovať rovnaké pravidlá registrácie na účely používania environmentálnej značky. To znamená, že výrobcovia, ktorí chcú používať environmentálnu značku, sa zaregistrujú v jednom z členských štátov, ktoré daný výrobok uviedli na trh. Konkrétne opatrenia by mali posilniť transparentnosť registrácie a zabrániť akejkoľvek prípadnej neistote spotrebiteľov.

Rýchle rozšírenie skupín výrobkov

Nariadenie musí vytvoriť systém umožňujúci rýchle vytváranie kritérií pre zvýšený počet skupín výrobkov. Obmedzený počet skupín výrobkov predstavoval zjavnú prekážku širšieho vplyvu environmentálne j značky ako marketingového nástroja. Rozšírenie počtu skupín výrobkov teda umožní viacerým firmám, aby sa zapojili do tohto systému.

Na tento účel by sa mal vytvoriť pracovný plán a mali by sa stanoviť časové lehoty na jeho vykonávanie.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko okrem toho navrhuje určité opatrenia, ktoré zaručia, že aby kritériá boli založené na vedeckých normách a aby zainteresované strany mali potrebnú kvalifikáciu.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V snahe zabrániť nadmernému nárastu počtu systémov environmentálneho označovania a podporiť lepšie environmentálne vlastnosti vo všetkých odvetviach, v ktorých je ekologický charakter výrobku faktorom spotrebiteľskej voľby, mala by sa rozšíriť možnosť využívania environmentálnej značky Spoločenstva. Je však potrebné zabezpečiť jednoznačné odlíšenie tohto nariadenia a nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91.

(3) V snahe zabrániť nadmernému nárastu počtu systémov environmentálneho označovania a podporiť lepšie environmentálne vlastnosti vo všetkých odvetviach, v ktorých je ekologický charakter výrobku faktorom spotrebiteľskej voľby, mala by sa rozšíriť možnosť využívania environmentálnej značky Spoločenstva. Vzhľadom na osobitosti potravinových výrobkov by sa však tieto mali vyňať z rozsahu uplatňovania tohto nariadenia. Komisia by mala spolupracovať so všetkými zainteresovanými stranami vrátane vedeckej komunity, občianskej spoločnosti a priemyslu, aby uľahčila vypracovanie environmentálnej značky pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti potravín z hľadiska zdravia a výživy a berúc do úvahy existujúce a nové právne trendy v celej Európskej únii.

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné, a preto by mali byť obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov.

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné a mali by byť založené na vedeckých dôkazoch s prihliadnutím na najnovší technologický vývoj. Tieto kritériá by mali byť trhovo orientované a obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov počas ich celého životného cyklu vrátane fázy výroby, používania a zastarania.

Odôvodnenie

Kritéria, ktoré sú výrobky povinné spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnou značkou, musia byť hodnoverné. Predpokladom toho je, aby sa opierali o spoľahlivý vedecký základ a pravidelne zohľadňovali aktuálny vedecký vývoj. Tieto kritéria musia tiež podľa možností prihliadať na všetky spotrebované zdroje a všetky environmentálne a zdravotné dôsledky, ktoré súvisia s celým životným cyklom výrobku (tovaru alebo služby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Systém environmentálnej značky Spoločenstva by mal zohľadňovať súčasné právne predpisy Spoločenstva, aby sa predišlo rozdielnym prístupom k hodnoteniu bezpečnosti.

Odôvodnenie

Nariadenie o systéme environmentálnej značky Spoločenstva by nemalo viesť k tomu, aby Európske spoločenstvo prijalo odlišné prístupy k hodnoteniu bezpečnosti, nakladaniu s chemikáliami a ich použitiu, ktoré v súčasnosti pokrýva REACH a smernica týkajúca sa klasifikácie a označovania. Prednosť by mali mať súčasné právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) V snahe zjednodušiť systém environmentálnej značky Spoločenstva a znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s používaním environmentálnej značky by sa postupy posudzovania a overovania mali nahradiť registračným systémom.

(6) V snahe zjednodušiť systém environmentálnej značky Spoločenstva a znížiť administratívne zaťaženie v súvislosti s používaním environmentálnej značky by sa postupy posudzovania a overovania mali začleniť do harmonizovaného registračného systému, ktorý by sa mal uplatňovať v členských štátoch a príslušných orgánoch.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby registračný systém dopĺňal postupy posudzovania a overovania s cieľom neobetovať dôveryhodnosť systému kvôli jeho flexibilite.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Na zvýšenie využívania systému environmentálnej značky Spoločenstva pri budúcich revíziách tohto nariadenia bude potrebné prejsť jednoznačne od kritéria 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami k zavedeniu systému klasifikácie pre každú kategóriu výrobkov s cieľom pomôcť spotrebiteľom pri ich voľbe v prospech udržateľnej spotreby a vytvárať podnety pre výrobcov, aby neustále zlepšovali svoju ponuku.

Odôvodnenie

Systém 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami sa nepovažuje za dostatočne účinný na to, aby sa dosiahlo skutočne široké využitie systému environmentálnej značky Spoločenstva. Všetky výrobky zo všetkých skupín výrobkov by mali mať možnosť uchádzať sa o značku a uvádzať ju na výrobku, a označenie „A“, „B“ a „C“ by podľa systému klasifikácie určovalo ich environmentálne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy používania environmentálnej značky je vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa môže environmentálna značka používať, a aby sa zabezpečila zhoda s týmito podmienkami, malo by sa od príslušných orgánov požadovať vykonanie overenia a malo by sa zakázať používanie environmentálnej značky tam, kde neboli splnené podmienky na jej používanie. Takisto je vhodné požadovať od členských štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách platných v prípade porušenia tohto nariadenia a aby zabezpečili ich vykonávanie.

(8) Vzhľadom na zjednodušené postupy používania environmentálnej značky je vhodné stanoviť podmienky, za ktorých sa môže environmentálna značka používať, a aby sa zabezpečila zhoda s týmito podmienkami, malo by sa od príslušných orgánov požadovať vykonanie overenia a malo by sa zakázať používanie environmentálnej značky tam, kde neboli splnené podmienky na jej používanie. Takisto je vhodné požadovať od členských štátov, aby ustanovili predpisy o sankciách platných v prípade porušenia tohto nariadenia a aby zabezpečili ich vykonávanie. Na tento účel členské štáty zabezpečia, aby sa príslušným orgánom poskytli všetky nevyhnutné finančné prostriedky a ľudské zdroje.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

(9) Treba informovať verejnosť a zvyšovať povedomie verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu. Príjmy získané z poplatkov za žiadosť o registráciu, ktoré sa účtujú podľa tohto nariadenia, by sa mali v prvom rade využiť na marketingové účely.

Odôvodnenie

Je zrejmé, že jedným z hlavných nedostatkov súčasného systému je nepostačujúca informovanosť spotrebiteľov vyplývajúca zo slabého marketingu. Je preto dôležité, aby sa značný objem finančných prostriedkov vyčlenil na tento účel. Treba informovať verejnosť a zvyšovať povedomie verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9a) Systém environmentálnej značky Spoločenstva by mal zohľadňovať súčasné právne predpisy Spoločenstva, aby sa predišlo rozdielnym prístupom a zvyšovaniu administratívneho zaťaženia podnikov. Mala by sa preto posilniť súčinnosť medzi rôznymi politickými nástrojmi týkajúcimi sa výrobkov, aby sa zabezpečil harmonizovaný rámec, v ktorom sa kritéria prezentujú.

Odôvodnenie

Keďže environmentálna značka predstavuje iba časť Akčného plánu pre trvalo udržateľnú výrobu a spotrebu, je výsostne dôležité, aby sa zabezpečila súčinnosť s ďalšími opatrenia plánu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9b) Keďže malé podniky majú často problémy s osvojením si nových pravidiel a noriem, mali by informačné kancelárie, ktoré budú zriadené v rámci nadchádzajúcej iniciatívy Small Business Act mať za úlohu aj poskytovanie informácií o systéme environmentálnej značky.

Odôvodnenie

V záujme zjednodušenia záležitostí v prospech MSP je dôležité prepojiť systém environmentálnej značky a iniciatívu Small Business Act.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(9c) Rôzne systémy environmentálnych značiek si vždy vyžadujú dodatočné úsilie, najmä zo strany malých podnikov, a preto by sa Komisia mala aktívne pričiniť o aproximáciu rôznych systémov označovania,

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho maximálne zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov, je takisto potrebné zvýšiť zhodu medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve.

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov je takisto potrebné zvýšiť súlad medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve, a vytvoriť oficiálnu internetovú stránku EÚ, na ktorej by boli na účely informovania spotrebiteľov zhrnuté všetky informácie a postupy týkajúce sa označovania environmentálnou značkou EÚ. Koexistencia týchto systémov by mala viesť k situácii prospešnej pre obe značky prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Okrem toho by mal systém environmentálnej značky Spoločenstva propagovať výrobky označené environmentálnou značkou na vnútroštátnych trhoch a mal by uľahčovať vstup výrobkov označených environmentálnou značkou na trhy v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o potravinové výrobky podľa toho, ako sú vymedzené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, toto nariadenie sa uplatňuje len na spracované potraviny a na výrobky rybného hospodárstva a akvakultúry.

Toto nariadenie sa neuplatňuje na potravinové výrobky vymedzené v článku 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Každý členský štát vymenuje orgán alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za vykonávanie úloh ustanovených v tomto nariadení a zabezpečí, aby bol/boli funkčné. V prípade vymenovania viac ako jedného príslušného orgánu príslušný členský štát vymedzí jednotlivé právomoci takýchto orgánov a požiadavky na koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

1. Každý členský štát vymenuje orgán alebo orgány (ďalej len „príslušný orgán“ alebo „príslušné orgány“) zodpovedné za vykonávanie úloh ustanovených v tomto nariadení a zabezpečí, aby boli funkčné, pričom ich vybaví všetkými potrebnými finančnými prostriedkami a ľudskými zdrojmi. V prípade vymenovania viac ako jedného príslušného orgánu príslušný členský štát vymedzí jednotlivé právomoci takýchto orgánov a požiadavky na koordináciu, ktoré sú pre ne platné.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa určujú na základe výrobkov s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa posudzujú najvýznamnejšie environmentálne vplyvy počas životného cyklu výrobkov, predovšetkým vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie nebezpečných látok.

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa určujú na základe výrobkov s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa posudzujú najvýznamnejšie vedecky dokázané environmentálne vplyvy počas celého životného cyklu výrobkov, ktoré môžu zahŕňať vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotrebu energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie látok, ktoré predstavujú možné riziko pre životné prostredie v zmysle právnych predpisov Spoločenstva. Súčasné kritériá pre environmentálnu značku pre rôzne skupiny výrobkov sa preskúmajú do ... *, aby sa zabezpečilo, že sú v plnom súlade s prístupom založeným na životnom cykle uvedeným v tomto článku.

* 18 mesiacov odo dňa prijatia tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Súčasné kritériá pre environmentálnu značku pre skupiny výrobkov vo väčšine prípadov nezohľadňujú skutočný prístup založený na životnom cykle tak, ako je opísaný v tomto článku. V odôvodnení 4) sa okrem toho vyžaduje, aby sa kritériá obmedzovali iba na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov. Komisia musí preto nutne preskúmať súčasné kritériá pre všetky skupiny výrobkov, aby sa zabezpečil ich súlad s týmito prístupmi a zásadami. Súčasné právne predpisy, napr. REACH, náležite pokrývajú manažment rizika spojeného s chemickými látkami a sú okrem iného zamerané na zníženie ich environmentálneho vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Kritériami environmentálnej značky sa ustanovujú environmentálne požiadavky, ktoré výrobok musí spĺňať, aby mohol byť označený environmentálnou značkou.

3. Kritériami environmentálnej značky sa ustanovujú environmentálne požiadavky, ktoré výrobok musí spĺňať počas svojho celého životného cyklu, aby mohol byť označený environmentálnou značkou, s prihliadnutím na najnovší vedecký vývoj, ako aj technickú a hospodársku realizovateľnosť prispôsobení potrebných na zosúladenie s požiadavkami v rámci primeranej doby.

Odôvodnenie

Kritéria, ktoré sú výrobky povinné spĺňať, aby mohli niesť environmentálnu značku, musia byť hodnoverné. Predpokladom toho je, aby sa opierali o spoľahlivý vedecký základ a pravidelne zohľadňovali aktuálny vedecký vývoj. Tieto kritéria musia tiež podľa možností prihliadať na všetky spotrebované zdroje a všetky environmentálne a zdravotné dôsledky, ktoré súvisia s celým životným cyklom výrobku (tovaru alebo služby).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Kritériá environmentálnej značky zohľadňujú kritériá stanovené pre iné environmentálne značky v prípade, že pre danú skupinu výrobkov existujú.

6. Kritériá environmentálnej značky zohľadňujú kritériá stanovené pre iné environmentálne značky v prípade, že pre danú skupinu výrobkov existujú, aby sa posilnila súčinnosť. prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahujú existujúce právne predpisy Spoločenstva o označovaní, kritéria environmentálnej značky za každých okolností zodpovedajú najvyšším environmentálnym požiadavkám.

Odôvodnenie

Environmentálna značka je ocenením najvyššej kvality. V dôsledku toho, hoci je žiaduce zabrániť zbytočnému administratívnemu zaťaženiu zohľadnením kritérií, ktoré už boli stanovené v rámci platných právnych predpisov, je tiež dôležité, aby tieto kritéria zodpovedali najvyšším environmentálnym požiadavkám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po konzultácii s EUEB členské štáty, príslušné orgány a ďalšie zainteresované subjekty môžu začať a viesť vypracovanie alebo revíziu kritérií pre environmentálnu značku.

Po konzultácii s EUEB členské štáty, príslušné orgány a ďalšie zainteresované subjekty môžu začať a viesť vypracovanie alebo revíziu kritérií pre environmentálnu značku pri zachovaní neutrality, objektivity a zohľadnení vyváženého prístupu k tomuto odvetviu.

Odôvodnenie

Kritéria environmentálnej značky sa musia dostatočne orientovať na trh, aby umožnili úspešné šírenie výrobkov a služieb s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. Tento cieľ možno dosiahnuť spravodlivým a transparentnými postupom za účasti všetkým zainteresovaných strán a pri zohľadnení názorov tohto odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade, ak sa ustanovujú kritériá pre spracované potraviny iné výrobky akvakultúry, tieto kritériá sa vzťahujú len na spracovanie, dopravu alebo balenie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh nariadenia

Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 7a

Pracovný plán

 

1. Po predchádzajúcej konzultácii s EUEB Komisia vytvorí a zverejní pracovný plán pre environmentálne značky Spoločenstva do jedného roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

 

2. Pracovný plán bude obsahovať stratégiu vypracovania systému environmentálnej značky, ako aj neúplný zoznam výrobkov, ktoré sa budú považovať za priority pre činnosť Spoločenstva.

 

3. Pracovný plán sa bude pravidelne prehodnocovať.

Odôvodnenie

Pracovný plán uľahčí spoluprácu Komisie s EUEB a súčasne zabezpečí zavedenie strategického rozhodovania a plánovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Po konzultácii s EUEB prijme Komisia opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov.

1. Komisia prijme opatrenia na ustanovenie špecifických kritérií environmentálnej značky pre jednotlivé skupiny výrobkov.

 

Návrh kritérií pre environmentálnu značku sa vypracuje v súlade s postupom stanoveným v prílohe I a so zreteľom na pracovný plán uvedený v článku 7a. Najneskôr do troch mesiacov po predložení záverečnej správy uvedenej v bode 3 časti A prílohy I Komisii sa uskutoční konzultácia s EUEB o dokumente obsahujúcom navrhované kritéria. Komisia poskytne dokumentáciu a dôvody, ktoré viedli k akýmkoľvek zmenám kritérií predložených v záverečnej správe.

 

Najneskôr do troch mesiacov po konzultácii s EUEB Komisia predloží návrhy kritérií pre environmentálnu značku výboru zriadenému podľa článku 16 a následne prijme opatrenia na vytvorenie konkrétnych kritérií pre environmentálnej značku v prípade každej skupiny výrobkov. Komisia zohľadní pripomienky EUEB a poskytne dokumentáciu a dôvody, ktoré viedli k akýmkoľvek zmenám návrhu po konzultácii s EUEB.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu menej podstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tohto nariadenia jeho doplnením sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 16 ods. 2.

Odôvodnenie

Cieľom stanovenia lehôt je riešiť neschopnosť útvarov Komisie dosiahnuť v rámci vnútorných konzultácií okamžité dohody o stanovení alebo revízii kritérií environmentálnej značky. To má zásadný význam preto, aby navrhované nariadenie mohlo začleniť ďalšie kategórie výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa uvedú na environmentálnej značke;

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa môžu uviesť na environmentálnej značke;

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus, s cieľom brať do úvahy neustále zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku. V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie.

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie, kratšie ako dva roky.

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus, s cieľom brať do úvahy neustále zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku. V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

ca) spresní maximálnu mieru zmeny výrobku, ktorá je povolená v období platnosti kritérií.

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby kritériá disponovali určitou mierou pružnosti a aby sa nemuseli opätovne preformulovať vždy, keď dôjde k malej zmene v skupine výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v súlade s týmito pravidlami:

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

(a) v prípade, že výrobok pochádza z jediného členského štátu, vykoná jeho registráciu príslušný orgán daného členského štátu;

 

b) v prípade, že výrobok v rovnakej podobe pochádza z viacerých členských štátov, môže jeho registráciu vykonať príslušný orgán jedného z daných členských štátov;

 

c) v prípade, že výrobok pochádza z tretej krajiny, vykoná jeho registráciu príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

 

Environmentálna značka má jednu z podôb zobrazených v prílohe II.

Environmentálna značka má jednu z podôb zobrazených v prílohe II.

Environmentálna značka sa môže používať len v súvislosti s registrovanými výrobkami, ktoré spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku platné pre príslušné výrobky.

Environmentálna značka sa môže používať len v súvislosti s registrovanými výrobkami, ktoré spĺňajú kritériá pre environmentálnu značku platné pre príslušné výrobky.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť registráciu tým, že sa uvedie, že (bez ohľadu na krajinu pôvodu výrobku) zaregistrovať sa treba u príslušného orgánu v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh. Návrh Komisie zvýhodňuje výrobky z tretích krajín v porovnaní s výrobkami z EÚ. Zatiaľ čo pri výrobkoch z tretích krajín môže ich registráciu vykonať príslušný orgán v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh, registrácia výrobkov z EÚ sa musí vykonať v členskom štáte, z ktorého výrobok pochádza. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožní napraviť danú odchýlku a uplatňovať rovnaký prístup ku všetkým výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť o registráciu, môže za spracovanie registrácie účtovať poplatok do výšky 200 EUR. Ak sa účtuje poplatok, je používanie environmentálnej značky podmienené včasným zaplatením poplatku.

3. Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť o registráciu, môže za spracovanie registrácie účtovať poplatok do výšky 1000 EUR v závislosti od veľkosti podniku. Tento poplatok je založený na:

 

a) nákladoch vzniknutých v súvislosti s poskytovaním informácií a pomoci podnikom zo strany príslušných orgánov a

 

b) nákladoch súvisiacich so správou procesu zápisu do registra.

 

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že v rámci podpory tohto systému nebudú účtovať žiadne poplatky. Ak sa účtuje poplatok, je používanie environmentálnej značky podmienené včasným zaplatením poplatku.

Odôvodnenie

Navrhovaný poplatok vo výške 200 EUR je nepochybne príliš nízky a nemôže pokryť ani náklady na registráciu. Nie je ani spravodlivý, pretože všetky podniky posudzuje rovnako bez ohľadu na ich veľkosť. Napokon, členské štáty pripravuje o zdroj príjmu, ktorý by sa mohol použiť na propagáciu environmentálnej značky a všeobecne na zachovanie tohto systému. Malo by sa ponechať na členské štáty, aby prijali nákladovo účinnú výšku poplatku, alebo aby žiadateľov tejto povinnosti úplne zbavili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu skontroluje dotknutý príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v odseku 2.

4. Do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o registráciu overí dotknutý príslušný orgán dokumentáciu uvedenú v odseku 2, ako aj skutočnosť, či výrobok spĺňa kritéria prijaté Komisiou podľa článku 8.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo.

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, výrobok spĺňa kritéria a registrácia je v súlade s požiadavkami posudzovania a overovania, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo.

Odôvodnenie

Jednou z hlavných výhod existujúceho nariadenia je vysoká miera dôveryhodnosti, ktorá by sa nemala ohroziť zrušením postupov posudzovania a overovania pred udelením environmentálnej značky z dôvodu väčšej pružnosti. To sa doposiaľ zaručilo prostredníctvom overenia treťou osobou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval výrobok, oznámi Komisii každú registráciu. Komisia zriadi spoločný register a pravidelne ho aktualizuje. Register bude prístupný verejnosti.

6. Príslušný orgán, ktorý zaregistroval výrobok, oznámi Komisii každú registráciu. Komisia zriadi spoločný register a pravidelne ho aktualizuje. Register bude prístupný verejnosti na internetovom portáli venovanom environmentálnej značke.

Odôvodnenie

Širšie uznávanie environmentálnej značky možno dosiahnuť prostredníctvom transparentnosti, zviditeľňovania a dostupnosti informácií na ľahko používateľnom internetovom portáli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch.

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch. Miesto, kde je uvedená environmentálna značka, je dobre viditeľné a definuje príslušný výrobok, aj keď je zakúpený spolu s inými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. Ak sa environmentálna značka použije na spracovaných potravinách iných, akú sú výrobky akvakultúry, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v nariadení (ES) č. 834/2007, na rovnakom viditeľnom mieste sa doplní označením toho, že značka sa týka len výsledkov spracovania, dopravy alebo balenia výrobku v oblasti životného prostredia.

vypúšťa sa

Prvý odsek sa vzťahuje aj na spracované potraviny označené v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 834/2007.

 

Odôvodnenie

Cieľom vyňatia potravín z existujúceho nariadenia je zabrániť konfliktom s platnými právnymi predpismi EÚ o potravinách, ako aj zneisteniu spotrebiteľa. Tento krok je tiež v súlade so zásadou životného cyklu, čo je ukazovateľ, ktorý má pre súčasné nariadenie rozhodujúci význam. Komisia uľahčí vypracovanie environmentálnej značky pre environmentálne vlastnosti spracovaných a nespracovaných potravinových výrobkov, ktorá by sa vzťahovala na celý životný cyklus výrobku, so zreteľom na osobitosti tejto skupiny výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali výrobok, uskutočňujú overovanie pravidelne alebo na základe sťažnosti v prípade registrácii, ktoré im boli predložené. Takéto overovanie môže mať podobu náhodných kontrol na mieste.

2. Príslušné orgány, ktoré zaregistrovali výrobok, uskutočňujú overovanie pravidelne alebo na základe sťažnosti v prípade registrácii, ktoré im boli predložené. Takéto overovanie môže mať podobu náhodných kontrol na mieste. Komisia zabezpečí, aby príslušné orgány pravidelne vykonávali náhodné kontroly. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom všetky prostriedky potrebné na vykonávanie takýchto kontrol.

Odôvodnenie

Riadne fungovanie príslušných orgánov závisí do veľkej miery od dostupných zdrojov poskytnutých členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh nariadenia

Článok 10a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Článok 10a

 

Malé a stredné podniky

 

Komisia v záujme ochrany malých a stredných podnikov

 

a) zabezpečí, aby informačné kancelárie, ktoré sa majú zriadiť v rámci nadchádzajúcej iniciatívy Small Business Act, mali za úlohu aj poskytovanie informácií o systéme environmentálnej značky;

 

b) aktívne podporuje aproximáciu a , podľa možnosti, zlučovanie rôznych systémov označovania.

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zohľadniť administratívne zaťaženie MSP a primerane sa usilovať o jeho maximálne zníženie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Koexistencia environmentálnej značky Spoločenstva s vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek sa zaručí prostredníctvom výmeny osvedčených postupov. Okrem toho systém environmentálnej značky Spoločenstva môže propagovať výrobky označené environmentálnou značkou na príslušných národných trhoch a môže uľahčovať vstup výrobkov označených environmentálnou značkou na trhy v ďalších členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci s EUEB propagovať používanie environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti a informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť, čím podporujú rozvoj tohto systému.

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci s EUEB propagovať používanie environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti, informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť a šírenia informácií získaných z internetového portálu venovanému environmentálnej značke, čím podporujú rozvoj tohto systému. Zatiaľ čo marketing systému environmentálnej značky zostáva v právomoci členských štátov, aby lepšie odrážal preferencie spotrebiteľov v každom z nich, vypracuje sa spoločný marketingový posudok, ktoré by poskytol návod a koordináciu, presadzoval výmenu osvedčených postupov a vypracoval konkrétny plán činnosti na úrovni Spoločenstva.

 

Verejný sektor by sa mal viac zapojiť do propagácie environmentálnej značky, a to ako vedúci činiteľ, ktorý je príkladom pri plnení environmentálnych cieľov Spoločenstva, a tiež ako spotrebiteľ. Z tohto dôvodu, keď inštitúcie Spoločenstva a vnútroštátne orgány verejnej moci nakupujú formou verejného obstarávania výrobky, v prípade ktorých existujú kritéria pre environmentálnu značku, musia tieto výrobky spĺňať aspoň minimálne požiadavky systému environmentálnej značky Spoločenstva.

Odôvodnenie

Marketingové kampane by sa mali prispôsobiť konkrétnym potrebám každého trhu, aby boli účinnejšie. Verejné obstarávanie môže byť veľmi účinným nástrojom pri propagovaní výrobkov označených environmentálnou značkou, pretože nielen umožní členským štátom, aby išli spotrebiteľom príkladom, ale tiež poskytne rozhodujúci podnet dopytu trhu po ekologických výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh nariadenia

Príloha I - bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Vypracuje sa používateľská príručka s pokynmi na používanie kritérií pre environmentálnu značku zo strany orgánov, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Vypracuje sa používateľská príručka preložená do všetkých úradných jazykov Spoločenstva s pokynmi na používanie kritérií pre environmentálnu značku zo strany orgánov, ktoré zadávajú verejné zákazky.

Poznámka: Komisia poskytne vzory používateľskej príručky pre žiadateľov a príslušné orgány, ako aj používateľskej príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Poznámka: Komisia poskytne vzory používateľskej príručky preložené do všetkých úradných jazykov Spoločenstva pre žiadateľov a príslušné orgány, ako aj používateľskej príručky pre orgány, ktoré zadávajú verejné zákazky

Odôvodnenie

Preklad používateľskej príručky a jej vzorov uľahčí postup prekladania žiadostí, ktorý podniky musia podstúpiť, aby získali environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh nariadenia

Príloha II – odsek 4a (nový) (na konci prílohy II)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

O údajoch na environmentálnej značke rozhodnú príslušné orgány každého členského štátu, pričom údaje sú uvedené v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch daného členského štátu tak, aby znenie zodpovedalo originálu v angličtine.

POSTUP

Názov

Systém environmentálnej značky Spoločenstva

Referenčné čísla

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.9.2008

 

 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nikolaos Vakalis

 

25.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

13.11.2008

11.12.2008

 

 

Dátum prijatia

20.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (23.1.2009)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systéme environmentálnej značky Spoločenstva

(KOM(2008)0401 – C6‑0279/2008 – 2008/0152(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Edit Herczog

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecným cieľom nariadenia o systéme environmentálnej značky Spoločenstva je podpora trvalo udržateľnej výroby a spotreby výrobkov, ako aj trvalo udržateľného poskytovania a využívania služieb. Systém environmentálnej značky je dobrovoľným systémom a má za cieľ viesť spotrebiteľov k spotrebe výrobkov, ktoré majú najlepšie vlastnosti na trhu. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na revíziu systému environmentálnej značky a snahy o vyriešenie nedostatkov súčasného systému.

Environmentálna značka je súčasťou akčného plánu pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnej priemyselnej politiky. Spravodajkyňa, zdôrazňujúc všeobecný význam akčného plánu, v plnej miere podporuje všeobecné ciele návrhu týkajúceho sa environmentálnej značky. V tejto súvislosti sú vítané snahy o posilnenie súčasného systému znížením jeho náročnosti z hľadiska nákladov a administratívy a zvýšením jeho propagácie. Je tiež dôležité podporovať harmonizáciu s inými systémami environmentálnej značky, aby sa zaistila konzistentnosť a aby sa zabránilo fragmentácii vnútorného trhu.

Spravodajkyňa víta zrušenie ročných poplatkov, čo je dôležité najmä pre MSP. Zavedenie vzoru pre dokumenty týkajúce sa kritérií v záujme lepšej prijateľnosti pre používateľov je rovnako dôležité, ale spravodajkyňa by rada zdôraznila, že nestačí zrevidovať formu kritérií bez toho, aby sa zrevidoval ich samotný obsah.

Revízia systému environmentálnej značky je však zrejme hlavne administratívnou a procedurálnou záležitosťou a nerieši nedostatky princípov, na ktorých sú postavené súčasné kritériá environmentálnej značky pre výrobky. Súčasné kritériá vo väčšine prípadov nezohľadňujú skutočný prístup založený na životnom cykle výrobku. Spravodajkyňa zastáva názor, že kritériá by sa nemali týkať iba hotových výrobkov, ale aj aspektov ako výrobný postup, spotrebné modely, spotrebiteľské správanie a zmena klímy. Preto je potrebná zásadná revízia súčasných kritérií vzťahujúcich sa na výrobky, aby zohľadňovali širšie hľadisko trvalej udržateľnosti a skutočný prístup založený na výrobnom cykle výrobku. Je tiež dôležité, aby bol systém environmentálnej značky v súlade so súčasnými právnymi predpismi EÚ (právne predpisy o REACH, klasifikácii a označovaní) a aby sa neprijali rozdielne prístupy. Okrem toho je veľmi dôležité, aby sa pri vypracovávaní kritérií vychádzalo z vedeckých dôkazov.

Zdá sa, že súčasný návrh zvýhodňuje výrobky z tretích krajín v porovnaní s výrobkami z EÚ. Zatiaľ čo pri výrobkoch z tretích krajín môže ich registráciu vykonať príslušný orgán v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh, registrácia výrobkov z EÚ sa musí vykonať v členskom štáte, z ktorého výrobok pochádza.

Spravodajkyňa ľutuje, že Komisia tým, že navrhuje rozšíriť systém environmentálnej značky na obmedzenú časť potravinových výrobkov a nápojov, chce preskúmať iba niekoľko fáz životného cyklu výrobkov, konkrétne výrobu, dopravu a balenie. Potravinové výrobky a nápoje majú rozhodujúci environmentálny vplyv vo fáze poľnohospodárskej výroby a vo fáze spotreby, a preto je nepochopiteľné, že obe tieto dôležité fázy životného cyklu výrobkov boli z hodnotenia Komisie vylúčené. Rovnako nepochopiteľné je aj to, prečo by mali do rozsahu pôsobnosti systému environmentálnej značky patriť spracované potraviny, zatiaľ čo čerstvé potraviny sú z neho vylúčené. Spravodajkyňa sa preto domnieva, že z rozsahu pôsobnosti nariadenia by mali byť aj naďalej vyňaté všetky potraviny a nápoje.

V súčasnosti sú medzi príslušnými orgánmi zásadné rozdiely v prístupe a výklade, čo vedie k fragmentácii vnútorného trhu. Preto je dôležité zabezpečiť harmonizáciu postupu a lehoty spracovania žiadostí o environmentálnu značku prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov.

Je tiež dôležité mať k dispozícii mechanizmus, ktorý by bral do úvahy neustále zlepšovanie výrobkov. V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je preto zložité nepatrne zmeniť zloženie s cieľom zahrnúť napríklad nové udržateľnejšie zložky a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby nebolo nutné opakovať celý postup žiadosti o environmentálnu značku.

Nakoniec je dôležité zvýšiť úsilie o propagáciu environmentálnej značky u spotrebiteľov, hlavne vytvorením oficiálnej európskej internetovej stránky poskytujúcej všetky príslušné informácie a postupy.

Spravodajkyňa je pevne presvedčená, že spotrebitelia dokážu zmeniť spotrebné modely a požadovať trvalo udržateľnejšie produkty, a preto je nevyhnutné podporiť ich pri realizácii tejto ich schopnosti. Súčasný návrh predstavuje dôležitý nástroj na dosiahnutie tohto cieľa a navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy by ho ešte viac posilnili.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné, a preto by mali byť obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov.

(4) Systém environmentálnej značky Spoločenstva je súčasťou politiky udržateľnej spotreby a výroby Spoločenstva, ktorej cieľom je zmiernenie negatívneho vplyvu spotreby a výroby na životné prostredie, zdravie a prírodné zdroje. Systém je určený na propagáciu výrobkov, ktoré sa vyznačujú veľmi dobrými environmentálnymi vlastnosťami, prostredníctvom používania environmentálnej značky. V tejto súvislosti je vhodné požadovať, aby kritériá, ktoré musia výrobky spĺňať, aby mohli byť označené environmentálnu značku, boli založené na najlepších environmentálnych vlastnostiach dosahovaných výrobkami na trhu Spoločenstva. Tieto kritériá by mali byť jednoducho pochopiteľné a použiteľné, a preto by mali byť obmedzené na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov počas ich celého životného cyklu vrátane fázy výroby aj fázy použitia.

Odôvodnenie

Pri stanovení kritérií týkajúcich sa environmentálnej značky sa musí brať do úvahy celý životný cyklus výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Systém environmentálnej značky by mal zohľadňovať súčasné právne predpisy Spoločenstva, aby sa predišlo rozdielnym prístupom k hodnoteniu bezpečnosti.

Odôvodnenie

Nariadenie o systéme environmentálnej značky Spoločenstva by nemalo viesť k tomu, aby Európske spoločenstvo prijalo rôzne prístupy k hodnoteniu bezpečnosti, nakladaniu s chemikáliami a ich použitiu, ktoré v súčasnosti upravujú právne predpisy týkajúce sa REACH a smernica týkajúca sa klasifikácie a označovania. Prednosť by mali mať súčasné právne predpisy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Na zvýšenie využívania systému environmentálnej značky Spoločenstva bude pri budúcich revíziách tohto nariadenia potrebné jednoznačne prejsť od kritéria 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami k zavedeniu systému klasifikácie pre každú kategóriu výrobkov s cieľom pomôcť spotrebiteľom pri ich voľbe v prospech udržateľnej spotreby a vytvárať podnety pre výrobcov, aby neustále zlepšovali svoju ponuku.

Odôvodnenie

Systém 10 % výrobkov s najlepšími vlastnosťami sa nepovažuje za dostatočne účinný na to, aby sa dosiahlo skutočne široké využitie systému environmentálnej značky Spoločenstva. Všetky výrobky zo všetkých skupín výrobkov by mali mať možnosť uchádzať sa o značku a uvádzať ju na výrobku, a označenie „A“, „B“ a „C“ by podľa systému klasifikácie určovalo ich environmentálne vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

(9) Je potrebné zvyšovať informovanosť verejnosti o environmentálnej značke Spoločenstva prostredníctvom propagačných akcií, informačných a vzdelávacích kampaní, aby boli spotrebitelia informovaní o zmysle značky a aby mali možnosť uskutočňovať informovanú voľbu.

Odôvodnenie

Informačné a vzdelávacie kampane sú dôležitým prostriedkom komunikácie, ktorý spotrebiteľov v bezprostrednej budúcnosti lepšie oboznámi s environmentálnou značkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov, je takisto potrebné zvýšiť zhodu medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve.

(10) V snahe uľahčiť obchodovanie s výrobkami označenými environmentálnou značkou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Spoločenstva a zabrániť zneisteniu spotrebiteľov je takisto potrebné zvýšiť súlad medzi systémom environmentálnej značky Spoločenstva a vnútroštátnymi systémami environmentálnych značiek v Spoločenstve, ako aj vytvoriť oficiálnu internetovú stránku EÚ dostupnú vo všetkých úradných jazykoch Spoločenstva, na ktorej by boli na účely informovania spotrebiteľov zhrnuté všetky informácie a postupy týkajúce sa označovania environmentálnou značkou EÚ. Okrem toho by sa mali na vnútroštátnych trhoch propagovať výrobky, ktoré sú označené environmentálnou značkou Spoločenstva alebo vnútroštátnou environmentálnou značkou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(10a) Treba uznať, že hoci sa vnútroštátne environmentálne značky osvedčili pri zvyšovaní informovanosti spotrebiteľov, cieľom tohto nariadenia je zaviesť environmentálnu značku Spoločenstva, ktorá v dlhodobom horizonte nahradí vnútroštátne a regionálne environmentálne značky.

Odôvodnenie

Systém environmentálnej značky je jediný oficiálny systém pre celý vnútorný trh. Existujúce vnútroštátne alebo regionálne systémy environmentálnych značiek pokrývajú len časť vnútorného trhu. Zámerom tohto nového nariadenia je rozšíriť používanie environmentálnej značky, aby sa zabránilo vytvoreniu nadmerného počtu rozličných systémov environmentálneho označovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh nariadenia

Článok 6 - odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa určujú na základe výrobkov s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa posudzujú najvýznamnejšie environmentálne vplyvy počas životného cyklu výrobkov, predovšetkým vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotreba energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie nebezpečných látok.

2. Environmentálne vlastnosti výrobkov sa určujú na základe výrobkov s najlepšími environmentálnymi vlastnosťami na trhu Spoločenstva. V tejto súvislosti sa posudzujú najvýznamnejšie vedecky dokázané environmentálne vplyvy počas celého životného cyklu výrobkov, ktoré môžu zahŕňať vplyv na zmenu klímy, vplyv na prírodu a biodiverzitu, spotrebu energie a zdrojov, vytváranie odpadu, emisie do všetkých zložiek životného prostredia, znečistenie prostredníctvom fyzických účinkov a používanie a vypúšťanie látok. Do ... * sa preskúmajú súčasné kritériá pre environmentálnu značku pre rôzne skupiny výrobkov, aby sa zabezpečil ich plný súlad s prístupom založeným na životnom cykle uvedeným v tomto článku.

 

___________

* 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Súčasné kritériá pre environmentálnu značku pre skupiny výrobkov vo väčšine prípadov nezohľadňujú skutočný prístup založený na životnom cykle tak, ako je opísaný v tomto článku. V odôvodnení (4) sa okrem toho vyžaduje, aby sa kritériá obmedzovali iba na najvýznamnejšie environmentálne vplyvy výrobkov. Komisia musí preto nutne preskúmať súčasné kritériá pre všetky skupiny výrobkov, aby sa zabezpečil ich súlad s týmito prístupmi a zásadami.

Súčasné právne predpisy, napr. REACH, náležite pokrývajú riadenie rizík spojených s chemickými látkami a sú okrem iného zamerané na zníženie ich environmentálneho vplyvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh nariadenia

Článok 8 - odsek 2 - písmená b a c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa uvedú na environmentálnej značke;

b) v prípade potreby určí tri kľúčové environmentálne vlastnosti, ktoré sa môžu uviesť na environmentálnej značke;

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie.

c) špecifikuje obdobie platnosti kritérií a požiadaviek na posudzovanie, ktoré nepresahuje dva roky;

 

ca) špecifikuje povolenú mieru variability výrobku počas obdobia platnosti.

Odôvodnenie

Je nanajvýš dôležité, aby sa stanovil mechanizmus zohľadňujúci neustále zlepšovanie výrobkov aj počas obdobia platnosti kritérií pre environmentálnu značku. V súčasnosti sú kritériá stanovené na dlhé obdobia (napr. 3 roky) a sú nepružné. Je zložité uskutočniť dokonca aj nepatrené zmeny s cieľom zahrnúť nové udržateľnejšie zložky a prispôsobiť sa technickému pokroku bez toho, aby bolo nutné opakovať celý postup žiadosti o environmentálnu značku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 1 - pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v súlade s týmito pravidlami:

1. Aby mohli používať environmentálnu značku, musia byť výrobcovia, dovozcovia, poskytovatelia služieb, veľkoobchodníci alebo maloobchodníci, ktorí ju chcú používať, zaregistrovaní jedným z príslušných orgánov uvedených v článku 4 v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

a) v prípade, že výrobok pochádza z jediného členského štátu, vykoná jeho registráciu príslušný orgán daného členského štátu;

 

b) v prípade, že výrobok v rovnakej podobe pochádza z viacerých členských štátov, môže jeho registráciu vykonať príslušný orgán jedného z daných členských štátov;

 

c) v prípade, že výrobok pochádza z tretej krajiny, vykoná jeho registráciu príslušný orgán ktoréhokoľvek členského štátu, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

 

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zjednodušiť registráciu tým, že sa uvedie, že zaregistrovať sa treba (bez ohľadu na krajinu pôvodu výrobku) u príslušného orgánu v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh.

Návrh Komisie zvýhodňuje výrobky z tretích krajín v porovnaní s výrobkami z EÚ. Zatiaľ čo pri výrobkoch z tretích krajín môže ich registráciu vykonať príslušný orgán v ktoromkoľvek členskom štáte, v ktorom sa výrobok má uviesť alebo bol uvedený na trh, registrácia výrobkov z EÚ sa musí vykonať v členskom štáte, z ktorého výrobok pochádza. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh umožní odstrániť túto anomáliu a uplatňovať rovnaký prístup ku všetkým výrobkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 4 - pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ je dokumentácia kompletná, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo.

Pokiaľ je dokumentácia schválená, príslušný orgán pridelí každému výrobku registračné číslo. Príslušný orgán ukončí postup do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť o registráciu, môže za spracovanie registrácie účtovať poplatok do výšky 200 EUR. Ak sa účtuje poplatok, je používanie environmentálnej značky podmienené včasným zaplatením poplatku.

Príslušný orgán, ktorému sa predkladá žiadosť o registráciu, môže za spracovanie registrácie účtovať poplatok do výšky 1 000 EUR v závislosti od veľkosti podniku. Tento poplatok je založený na:

 

a) nákladoch vzniknutých v súvislosti s poskytovaním informácií a pomoci podnikom zo strany príslušných orgánov;

 

b) nákladoch súvisiacich so správou procesu registrácie.

 

Členské štáty môžu rozhodnúť o tom, že v rámci podpory tohto systému nebudú účtovať žiadny poplatok. Ak sa účtuje poplatok, je používanie environmentálnej značky podmienené včasným zaplatením poplatku.

Odôvodnenie

V EÚ je stále iba 26 skupín výrobkov a okolo 500 spoločností, ktoré vyrábajú výrobky označené environmentálnou značkou. Súčasný systém trpí tým, že značka nie je dostatočne známa a podniky ju využívajú len v malom rozsahu. V záujme podpory využívania značky podnikmi a najmä MSP by poplatky nemali presiahnuť 100 EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh nariadenia

Článok 9 - odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch.

7. Environmentálna značka sa môže používať na registrovaných výrobkoch a na súvisiacich propagačných materiáloch. Environmentálna značka je umiestnená na dobre viditeľnom mieste a definuje príslušný výrobok aj vtedy, keď je zakúpený spolu s inými výrobkami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh nariadenia

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty a Komisia budú v spolupráci s EUEB propagovať používanie environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti a informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť, čím podporujú rozvoj tohto systému.

Členské štáty a Komisia v spolupráci s EUEB propagujú používanie environmentálnej značky Spoločenstva prostredníctvom činností na zvýšenie informovanosti a informačných kampaní pre spotrebiteľov, výrobcov, verejných obstarávateľov, obchodníkov, maloobchodníkov a širokú verejnosť, čím podporujú rozvoj tohto systému a okrem toho podporujú všeobecnejšie opatrenia environmentálnej výchovy pre širokú verejnosť s cieľom prispieť k vytvoreniu environmentálneho povedomia spotrebiteľov a posilniť šírenie a uznanie environmentálnej značky Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže zvýšiť maximálny poplatok ustanovený v článku 9 ods. 3, ako aj meniť a dopĺňať prílohy.

Komisia môže zvýšiť maximálny poplatok ustanovený v článku 9 ods. 3 a meniť a dopĺňať prílohy len vtedy, ak má toto zvýšenie pokryť náklady na registráciu.

Odôvodnenie

Nie je jasné, do akej miery a za akých podmienok môže Komisia zvýšiť maximálny poplatok. V záujme odstránenia tejto nejasnosti treba stanoviť, že maximálny poplatok sa môže zvýšiť len tak, aby pokryl skutočné náklady na vybavenie registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh nariadenia

Príloha II - odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

O nápise na environmentálnej značke rozhodnú príslušné orgány každého členského štátu, pričom údaje sa uvedú v úradnom jazyku alebo v úradných jazykoch daného členského štátu tak, aby znenie zodpovedalo anglickému originálu.

POSTUP

Názov

Systém environmentálnej značky Spoločenstva

Referenčné čísla

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Gestorský výbor

ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

2.9.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Edit Herczog

10.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

6.11.2008

2.12.2008

22.1.2009

 

Dátum prijatia

22.1.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

34

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian Silviu Buşoi, Charlotte Cederschiöld, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Martí Grau i Segú, Malcolm Harbour, Christopher Heaton-Harris, Iliana Malinova Iotova, Alexander Graf Lambsdorff, Kurt Lechner, Toine Manders, Nickolay Mladenov, Catherine Neris, Zita Pleštinská, Karin Riis-Jørgensen, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Wolfgang Bulfon, Colm Burke, Giovanna Corda, Brigitte Fouré, Joel Hasse Ferreira, Filip Kaczmarek, Olle Schmidt

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Michel Teychenné


POSTUP

Názov

Systém environmentálnej značky Spoločenstva

Referenčné čísla

KOM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD)

Dátum predloženia v EP

16.7.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

2.9.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

2.9.2008

IMCO

2.9.2008

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Salvatore Tatarella

17.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.1.2009

 

 

 

Dátum prijatia

17.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

51

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Matthias Groote, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Carl Schlyter, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Domenico Antonio Basile

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia