Procedură : 2008/2183(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0108/2009

Texte depuse :

A6-0108/2009

Dezbateri :

PV 24/03/2009 - 3
CRE 24/03/2009 - 3

Voturi :

PV 24/03/2009 - 4.20
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2009)0165

RAPORT     
PDF 193kWORD 176k
26.2.2009
PE 414.264v01-00 A6-0108/2009

referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naționale din domeniul politicii de coeziune și programele operaționale

(2008/2183(INI))

Comisia pentru dezvoltare regională

Raportor: Miroslav Mikolášik

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Și energie
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naționale din domeniul politicii de coeziune și programele operaționale

(2008/2183(INI))

Parlamentul European,

- având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

- având în vedere articolul 2 coroborat cu articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE,

- având în vedere Comunicarea Comisiei din 14 mai 2008 privind rezultatele negocierilor referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013 (COM(2008)0301),

- având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune(1) (Regulamentul general privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune),

- având în vedere Decizia 2006/702/CE din 6 octombrie 2006 a Consiliului privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune(2) (orientările strategice în materie de coeziune),

- având în vedere rezultatele negocierilor referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune 2007-2013 - Fișe tehnice pe state membre,

- având în vedere Al patrulea raport privind coeziunea economică și socială (COM(2007)0273) („Al patrulea raport privind coeziunea”),

- având în vedere propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune, în ceea ce privește anumite dispoziții privind gestiunea financiară (COM(2008)0803),

- având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare regională referitor la eligibilitatea investițiilor în eficiența energetică și în energiile regenerabile în locuințe (COM(2008)0838),

- având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul social european în vederea adăugării de noi tipuri de costuri eligibile pentru o contribuție din partea FSE (COM(2008)0813),

- având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 21 octombrie 2008 referitoare la guvernarea și parteneriatul la nivel național, regional și la nivel de proiect în domeniul politicii regionale(3),

- având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

- având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A6-0108/2009),

A.  întrucât Comisia a publicat Comunicarea menționată mai sus pe baza rezultatelor negocierilor cu statele membre referitoare la cadrele de referință strategice naționale și programele operaționale;

B.   întrucât, potrivit articolului 158 din tratat, în vederea consolidării coeziunii economice și sociale, Comunitatea urmărește să reducă discrepanțele dintre nivelurile de dezvoltare ale diverselor regiuni și rămânerea în urmă a celor mai defavorizate regiuni sau insule, inclusiv a zonelor rurale;

C.  întrucât ultimele două extinderi ale Uniunii Europene au generat o lărgire substanțială a discrepanțelor regionale în cadrul Comunității, situație care trebuie soluționată corespunzător pentru a promova o dezvoltare armonioasă, echilibrată și durabilă;

D.  întrucât rapoartele recente privind coeziunea subliniază o tendință de agravare a discrepanțelor teritoriale dintre regiunile europene, precum și în cadrul regiunilor, discrepanțe caracterizate de fenomene precum segregarea teritorială, care s-au soldat cu apariția anumitor forme de ghetouri și declinul continuu al anumitor zone rurale predominant agrare sau periferice;

E.   întrucât în octombrie 2006 Consiliul a adoptat orientările strategice menționate anterior în materie de coeziune drept cadru orientativ pentru statele membre în vederea pregătirii cadrelor de referință strategice naționale și programelor operaționale pentru perioada 2007-2013;

F.   întrucât cele trei priorități prezentate în orientările strategice în materie de coeziune se referă la transformarea Europei și a regiunilor sale într-un loc mai atractiv pentru investiții și pentru ocuparea forței de muncă, îmbunătățind cunoașterea și inovarea pentru creștere economică și creând locuri de muncă mai numeroase și mai bune;

G.  întrucât transpunerea acestor priorități în programe operaționale ar trebui să permită regiunilor să facă față provocărilor generate de globalizare, schimbările structurale, demografice și climatice și să consolideze dezvoltarea durabilă;

H.  întrucât există diferențe semnificative în ceea ce privește modalitățile în care statele membre au integrat în programele lor operaționale prioritățile de mai sus, în funcție de situația specifică fiecărei regiuni în ceea ce privește obiectivul de dezvoltare regională, convergența sau competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă;

I.   întrucât statele membre care au aderat la Uniunea Europeană înainte de 1 mai 2004 sunt obligate prin Regulamentul general privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune să aloce 60% din cheltuielile totale pentru obiectivul convergență și 75% din cheltuieli pentru obiectivul competitivitate regională și ocuparea forței de muncă priorităților legate de Strategia de la Lisabona; întrucât statele membre care au aderat la Uniunea Europeană la 1 mai 2004 sau după această dată au fost consiliate să adopte aceeași abordare;

J.    întrucât durabilitatea, prevenirea oricărui tip de discriminare, buna guvernanță și aplicarea principiului parteneriatului, împreună cu o capacitate instituțională și administrativă solidă, sunt esențiale pentru aplicarea cu succes a politicii de coeziune;

K.  întrucât politica de coeziune trebuie să fie suficient de solidă și flexibilă pentru a putea juca un rol important în eforturile Uniunii de a contracara efectele actualei crize economice mondiale,

1.   recunoaște eforturile depuse de toate statele membre pentru a integra în programele lor operaționale cele trei priorități prezentate în orientările strategice în materie de coeziune, care corespund obiectivelor Agendei de la Lisabona;

2.   constată startul lent în noua perioadă de programare înregistrat în multe state membre, ceea ce ar putea pune în pericol utilizarea eficientă a fondurilor; își exprimă totuși încrederea că angajamentele luate în cursul negocierilor și al procesului de aprobare privind programele operaționale vor fi respectate în interesul regiunilor și al Uniunii Europene în ansamblul său;

Diminuarea discrepanțelor regionale

3.   ia act de hotărârea statelor membre de a răspunde necesităților teritoriale specifice generate de situarea lor geografică și de dezvoltarea economică și instituțională prin elaborarea unor strategii pentru diminuarea dezechilibrelor intraregionale și interregionale; reamintește, în acest context, măsurile propuse de statele membre pentru a face față provocărilor specifice în termeni de dezvoltare cu care se confruntă regiunile cu trăsături geografice specifice, cum ar fi regiunile muntoase, insulele, regiunile ultraperiferice, orașele de frontieră periferice, regiunile afectate de fenomenul depopulării și regiunile de frontieră; reafirmă faptul că dezvoltarea economică și ecologică sănătoasă, precum și reducerea discrepanțelor regionale rămân principalul obiectiv al politicii regionale a UE;

4.   subliniază că experiența a demonstrat că o convergență între țări poate masca creșterea decalajului între regiuni și în cadrul acestora; subliniază, de asemenea, faptul că aceste discrepanțe regionale și locale pot fi observate într-o serie de domenii, cum ar fi ocuparea forței de muncă, productivitatea, veniturile, nivelurile de educație și capacitatea de inovație; subliniază importanța dimensiunii teritoriale a coeziunii în vederea depășirii acestor probleme;

Politica de coeziune și realizarea Agendei de la Lisabona

5.   apreciază eforturile depuse de autoritățile naționale pentru a garanta că media fondurilor alocate cheltuielilor pentru realizarea Agendei de la Lisabona constituie 65% din fondurile disponibile în regiunile vizate de convergență și 82% în regiunile vizate de competitivitatea regională și ocuparea forței de muncă, ceea ce reprezintă de fapt mai mult decât s-a solicitat inițial;

6.   este convins că sunt necesare mult mai multe investiții în acest sector; consideră că, având în vedere revizuirea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a fondurilor structurale, trebuie să se stabilească linii directoare UE solide și să se aloce resurse financiare majorate pentru a realiza aceste obiective și că cel puțin 5% din finanțarea prin fonduri structurale ar trebui utilizată pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor existente; în acest sens, invită Comisia să ia măsuri în urma concluziilor Consiliului Competitivitate din 9 și 10 octombrie 2008 cu privire la eficiența energetică; subliniază rolul esențial și potențialul de dezvoltare pe care îl prezintă energia din surse regenerabile pentru regiunile UE, atât din punctul de vedere al creării de locuri de muncă, cât și al contribuției la dezvoltarea locală durabilă;

7.   încurajează regiunile în eforturile lor de a realiza obiectivele de la Lisabona prin aplicarea minuțioasă și eficientă a programelor lor operaționale; invită, de asemenea, Comisia să monitorizeze îndeaproape aplicarea acestora pentru a garanta transpunerea în practică a obiectivelor și să informeze Parlamentul cu privire la problemele întâmpinate;

8.   consideră că resursele financiare alocate rețelelor energetice transeuropene, vitale pentru finalizarea pieței interne a energiei, sunt insuficiente;

9.   subliniază rolul important jucat de întreprinderile mici și microîntreprinderi, în special cele din domeniul meșteșugăritului, în cadrul coeziunii economice, sociale și teritoriale prin contribuția importantă pe care o au la creștere și la ocuparea forței de muncă; solicită, prin urmare, elaborarea unei politici active pentru susținerea tuturor formelor de inovare în cadrul acestor întreprinderi și îndeamnă Comisia să creeze oportunități de cooperare între întreprinderi, sectorul public, școli și universități, în vederea înființării unor grupuri regionale pentru inovație în spiritul strategiei de la Lisabona;

Reacția la globalizare și la schimbările climatice

10. apreciază faptul că toate statele membre au alocat o parte semnificativă din totalul fondurilor lor investițiilor în cercetare și dezvoltare și în inovare, în dezvoltarea unei economii a serviciilor bazate pe cunoaștere și în promovarea spiritului antreprenorial și a serviciilor de sprijin destinat întreprinderilor, precum și în asistența acordată societăților și lucrătorilor pentru a se adapta noilor condiții; constată că, pentru majoritatea regiunilor Uniunii vizate de convergență, asigurarea accesibilității rămâne o problemă semnificativă, deoarece se confruntă cu o insuficiență a infrastructurilor de transport;

11. consideră că politica industrială trebuie să fie sprijinită prin intermediul fondurilor structurale pentru a spori competitivitatea statelor membre și a UE; prin urmare, sprijină prioritatea deblocării potențialului comercial, în special cel al IMM-urilor, în cadrul politicii de coeziune;

Schimbările demografice și piețe ale muncii ce favorizează mai mult integrarea

12. felicită statele membre pentru eforturile lor de a acorda prioritate investițiilor care vizează sporirea participării pe piața muncii, asigurarea egalității de șanse și, prin urmare, susținerea măsurilor sprijinite prin Fondul Social European și programul PROGRESS (2007-2013), care sunt destinate contribuției la eliminarea discriminării și la îmbunătățirea situației femeilor pe piața muncii; apreciază măsurile statelor membre în direcția îmbunătățirii competențelor, a combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, în programele lor finanțate prin FSE; subliniază faptul că este important și necesar să fie continuate eforturile pentru a susține ocuparea forței de muncă având în vedere agravarea crizei economice, ținând cu precădere seama de nevoile speciale ale persoanelor cu handicap și ale cetățenilor vârstnici în fiecare fază a executării și evaluării politicii de coeziune;

13. sprijină „principiul parteneriatului” pus în aplicare de Comisie în politica de coeziune și invită Comisia să includă organizațiile locale și naționale de femei în negocierea și implementarea acesteia, ca reacție la provocările reprezentate de dezvoltarea durabilă, schimbările climatice și energie;

14. consideră că măsurile ce vizează protecția mediului, combaterea schimbărilor climatice și promovarea eficienței energetice ar trebui integrate în toate programele operaționale și apreciază angajamentele asumate de statele membre în vederea soluționării acestor probleme prin alocarea către acestea a aproximativ o treime din bugetul total al politicii de coeziune; cu toate acestea, consideră că fondurile specifice alocate pentru combaterea schimbărilor climatice și promovarea eficienței energetice sunt insuficiente pentru a face față necesităților reale;

15. consideră că dezvoltarea unor poli ai concurenței în cadrul fondurilor structurale este esențială, întrucât aceștia dispun de un potențial important atât pentru crearea de locuri de muncă bine plătite și pentru generarea creșterii economice, cât și pentru reducerea presiunii impuse conurbațiilor mari; în acest sens, salută continuarea programului URBAN, fiind de părere că sunt necesare revitalizarea zonelor urbane și reabilitarea infrastructurii urbane învechite;

16. subliniază că reglementările referitoare la fondurile structurale stipulează că statele membre și Comisia garantează promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen pe parcursul diferitelor stadii de implementare a fondurilor;

17. invită statele membre să informeze pe deplin cetățenii, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și organizațiile de femei asupra posibilităților de finanțare, mai ale în ceea ce privește programele specifice, eligibilitatea pentru cofinanțarea din fondurile structurale, normele de cofinanțare, normele de rambursare și locul unde se găsesc cererile de ofertă în cadrul noii perioade de programare 2007-2013;

18. invită statele membre să se asigure că organizațiile neguvernamentale nu sunt împiedicate să solicite finanțare pentru proiectele lor din cauza obstacolelor administrative excesive, în special pentru cele care vizează acordarea de asistență femeilor defavorizate din punct de vedere economic, femeilor imigrante, celor aparținând minorităților etnice, femeilor cu handicap, femeilor care îngrijesc dependenți și femeilor care sunt victime ale violenței sau torturii;

19. constată că există o diferență substanțială între modul în care statele membre din UE-15 și cele din UE-12 au alocat resurse acestui domeniu și recunoaște necesitatea ca noile state membre să aloce resurse mult mai semnificative pentru atingerea obiectivelor UE privind mediul, clima și biodiversitatea, astfel cum au fost stabilite în acquis-ul comunitar;

20. subliniază importanța consolidării capacității de cooperare și de absorbție eficace a fondurilor disponibile, prin toate mijloacele existente, precum schimburi de bună practică, campanii de informare, acțiuni comune, schimburi de noi tehnologii, dezvoltarea parteneriatelor, acest lucru contribuind la implementarea eficientă a programelor de cooperare aflate în derulare, în special la sporirea capacității de absorbție a noilor state membre;

21. consideră că, în perioada de criză economică, statele membre ar trebui să valorifice noțiunea de obținere a sinergiilor între protecția mediului și crearea de locuri de muncă menționate în orientările strategice comunitare în materie de coeziune și să aloce mai multe resurse proiectelor care promovează economia „ecologică”, locurile de muncă „ecologice” și inovația „ecologică”;

Consolidarea guvernanței pe mai multe niveluri și a parteneriatului

22. consideră că guvernanța pe mai multe niveluri și principiul parteneriatului sunt elemente-cheie ale legitimității programelor operaționale, ale transparenței și eficienței lor pe parcursul fazei de programare și, în special, în timpul procesului de punere în aplicare; salută, prin urmare, eforturile depuse de toate statele membre, în conformitate cu cadrele și tradițiilor lor instituționale specifice, pentru consolidarea principiului parteneriatului în cadrul programelor lor pentru perioada curentă, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul general privind FEDR, FSE și Fondul de coeziune; recomandă în special noilor state membre care au puțină experiență în construirea de parteneriate eficiente să consolideze cu consecvență principiul parteneriatului și al transparenței, executând totodată programele operaționale;

23. invită statele membre să evite întârzierile excesive în rambursarea costurilor proiectelor finalizate, constatând că situațiile de insolvabilitate cauzate de astfel de practici împiedică deseori beneficiarii de fonduri, îndeosebi autoritățile locale și organizațiile fără scop lucrativ, să desfășoare alte activități specifice domeniului lor de acțiune;

24. subliniază faptul că întârzierile în aplicarea politicii structurale sunt cauzate, parțial, de rigiditatea excesivă a procedurilor și că, prin urmare, aceste proceduri ar trebui raționalizate prin introducerea unei distribuții clare a responsabilităților și competențelor între Uniunea Europeană, statele membre și autoritățile locale și regionale;

25. invită statele membre să coopereze îndeaproape cu autoritățile locale și regionale chiar din faza de planificare a cadrele de referință strategice naționale pentru a garanta o punere în aplicare optimă a strategiilor naționale și pentru a fi la înălțimea idealurilor care stau la baza guvernării pe mai multe niveluri;

26. subliniază necesitatea de a promova cooperarea dintre sectorul public și cel privat sub forma parteneriatelor public-private pentru a face posibilă executarea multor proiecte esențiale în scopul intensificării efectelor investițiilor;

27. constată necesitatea unei evaluări a coordonării și complementarității dintre programele fondurilor structurale și programele pentru dezvoltare rurală; observă că experiența acumulată pe teren arată că sinergiile dintre cele două programe nu sunt exploatate suficient;

Consolidarea capacităților instituționale

28. apreciază nivelul mai ridicat de conștientizare a importanței consolidării capacității instituționale și administrative pentru punerea în aplicare eficientă a politicilor publice și pentru gestionarea fondurilor UE; solicită depunerea unor eforturi substanțiale, în toate regiunile vizate de convergență, pentru a consolida capacitatea instituțională și pentru a spori profesionalismul autorităților publice;

29. subliniază necesitatea focalizării politicii de coeziune și în zonele rurale, considerând că doar printr-o dezvoltare echilibrată urban - rural poate fi atinsă coeziunea teritorială;

Integrarea unor politici de succes, intensificarea cunoașterii și diseminarea bunelor practici

30. apreciază în special integrarea de către noile state membre a rezultatelor inițiativelor comunitare URBAN și EQUAL în programele operaționale pentru perioada 2007-2013; aprobă eforturile depuse de statele membre în vederea introducerii de planuri integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă, deoarece orașele sunt locațiile unde se află industriile, responsabile de creșterea economică și crearea de locuri de muncă; în plus, consideră că ar trebui exploatat întregul potențial al programelor europene de cooperare teritorială, precum și al instrumentelor Jessica, Jaspers, Jeremie și Jasmine, pentru a accelera dezvoltarea și a obține rate de creștere mai ridicate;

31. solicită statelor membre să țină seama de impactul femeilor și al dimensiunii de gen în cadrul proiectelor care implică fonduri structurale;

Concluzii

32. consideră că nu se pot emite judecăți de valoare cu privire la modul în care statele membre decid să aplice cadrul prevăzut prin orientările strategice în materie de coeziune atunci când își elaborează cadrele de referință strategice naționale și programele operaționale; apreciază faptul că toate statele membre au depus eforturi considerabile, în toate etapele, pentru realizarea priorităților politicii de coeziune ținând cont de necesitățile și constrângerile lor specifice;

33. consideră că transparența în procesul de acordare a fondurilor, alături de simplificarea administrativă și facilitarea în acest fel a accesului potențialilor beneficiari de fonduri structurale la informație, reprezintă premize foarte importante în vederea atingerii obiectivului general al politicii de coeziune;

34. invită statele membre să consolideze procedurile pe care le pun în practică pentru a garanta că se aplică o abordare integrată pe deplin operațională pentru implementarea politicii de coeziune, garantându-se astfel că toate aspectele oricărui program operațional specific sunt luate în considerare corespunzător;

35. încurajează Comisia în eforturile sale de a se asigura că statele membre dețin sisteme de control eficiente pentru a putea aplica o bună gestiune financiară cheltuielilor comunitare;

36. constată că actuala criză economică mondială a creat o nouă situație în toate statele membre care necesită reevaluare și posibila adaptare a priorităților în materie de investiții; salută propunerile susmenționate ale Comisiei de modificare a regulamentelor pentru a veni în întâmpinarea necesităților UE în aceste situații excepționale și își reafirmă punctul de vedere conform căruia politica de coeziune este un element central al relansării economice în întreg teritoriul Uniunii; în consecință, respinge orice încercare de a renaționaliza politica;

37. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1)

JO L 210, 31.7.2006, p. 25.

(2)

JO L 291, 21.10.2006, p. 11.

(3)

Texte adoptate, P6_TA(2008)0492.


EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În multe domenii ale politicilor europene, rapoartele de implementare se limitează la efectuarea unui audit legislativ cu privire la transpunerea legislației europene în legislația națională. Acesta se realizează, deseori, prin sondarea, atât a legislației în cauză, cât și a statelor membre vizate de raport. În cazul fondurilor structurale, această abordare nu este posibilă în prezent, deoarece legislația aplicabilă în acest domeniu, fie este reprezentată de regulamente direct aplicabile, fie cade sub incidența procedurii de aviz conform(1). Normele de aplicare emise de Comisia Europeană, sub formă de decizii ale Comisiei, nu sunt înaintate nici Parlamentului, nici Consiliului. Această situație s-ar putea totuși schimba odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona sau a echivalentului său.

Context general

În cadrul prezentei legislaturi și în concordanță cu poziția Comisiei Europene și a Consiliului, Parlamentul European a insistat asupra necesității de a folosi cea mai mare parte a fondurilor de dezvoltare regională disponibile pentru a oferi ajutor statelor membre și regiunilor rămase în urmă din punctul de vedere al dezvoltării economice, sociale și de mediu. Totuși, a acordat o importanță cel puțin egală asigurării de resurse pentru toate regiunile europene, în special cele mai prospere, în vederea finanțării activităților de cercetare și dezvoltare, creării unor economii a serviciilor bazate pe tehnologia de vârf și a unor servicii de sprijin destinat întreprinderilor, care să permită Uniunii să își îndeplinească obiectivele ambițioase stabilite în agenda de la Lisabona și de la Göteborg. În opinia Parlamentului, ar fi fost contraproductiv ca acțiunile întreprinse în cadrul acestei politici să se limiteze la statele membre mai sărace. Politica de dezvoltare regională reprezintă singurul domeniu al politicilor europene în care rezultatele sunt văzute și simțite de fiecare cetățean european, în imediata sa apropiere. Pentru a fi încununate de succes, aceasta trebuie să fie prezentă în toate statele membre, fără deosebire.

Ținând cont de aceste aspecte, în decurs de cinci ani, Parlamentul a identificat o serie de acțiuni strategice pe care dorește să le vadă implementate în statele membre. Printre acestea se numără:

Ø măsuri de îmbunătățire a mediului urban, acordându-se o atenție specială transportului urban și măsurilor de combatere a emisiilor de dioxid de carbon, controlului expansiunii urbane și existenței unor locuințe accesibile și a unor spații verzi;

Ø măsuri pentru asigurarea unei dezvoltări policentrice;

Ø măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și integrarea grupurilor minoritare, în special a comunităților de romi;

Ø măsuri pentru asigurarea diseminării și schimburilor de bune practici;

Ø măsuri de adaptare a economiilor și mediilor locale, pentru a face față schimbărilor climatice;

Ø adoptarea și implementarea sistematică a abordării integrate a planificării strategice și a implementării proiectelor;

Ø încurajarea participării sectorului privat în realizarea de proiecte, importanța parteneriatelor de tip public-privat;

Ø importanța rolului autorităților regionale și locale în redactarea și pregătirea cadrelor strategice naționale.

Scopul acestui raport este de a arăta modul în care statele membre au înțeles și adoptat Orientările strategice comunitare din 2006 în materie de coeziune, atunci când au redactat cadrele de referință strategice naționale și programele operaționale aferente, adaptate pentru a răspunde constrângerilor și cerințelor lor specifice.

Implementarea strategiilor și a programelor operaționale pentru perioada de programare 2007-2013 abia a început. Întrucât Comisia Europeană a încheiat procedura de aprobare a programelor operaționale în iunie 2008, noile proiecte de-abia acum încep să prindă contur și va fi nevoie de cel puțin un an, înainte să poată fi constatate progrese reale în implementarea lor. Prin urmare, acest raport are un domeniu restrâns de aplicare, urmărind să identifice cum și în ce măsură au fost luate în considerare prioritățile comunitare stabilite în orientările strategice în materie de coeziune, de către statele membre și regiuni, în cadrul procesului de pregătire și redactare a programelor operaționale, pe baza cărora va fi implementată politica de dezvoltare regională în decursul întregii perioade de programare. O analiză reală a procesului de implementare a programelor operaționale poate fi realizată doar atunci când statele membre își vor prezenta rapoartele cu informații privind contribuția programelor co-finanțate din fonduri la implementarea obiectivelor politicii de coeziune, îndeplinind misiunea fondurilor, implementând prioritățile specificate în orientările strategice comunitare în materie de coeziune și realizând obiectivul creșterii competitivității și creării de locuri de muncă, după cum se prevede la articolul 29 din Regulamentul general.

Comunicarea Comisiei Europene privind rezultatele negocierilor referitoare la strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune pentru perioada de programare ne oferă o imagine asupra felului în care noua generație de programe regionale din cadrul politicii de coeziune va folosi cele 347 de miliarde EUR(2) alocate acestei politici, pentru o perioadă de șapte ani.

Principalele evaluări

În conformitate cu principiul de bază al solidarității, care reprezintă piatra de temelie a politicii de coeziune, scopul principal al acestei politici este de „a reduce discrepanțele dintre statele membre, regiuni și persoane, în ceea ce privește standardele de viață și nivelurile de oportunități și de a promova coeziunea economică, socială și teritorială, în contextul economiei globale.(3)

Acestea fiind spuse, în cadrul perioadei de programare 2007-2013, caracteristicile politicilor strategice arată că toate statele membre, inclusiv cele care au aderat recent, au făcut un efort concentrat de canalizare a politicilor și investițiilor înspre atingerea obiectivelor de la Lisabona și Göteborg. Astfel, 65% din resursele regiunilor vizate de convergență și 82% din resursele regiunilor vizate de competitivitate regională (70% din resursele totale) au fost alocate pentru cheltuieli legate de prioritățile Agendei de la Lisabona. De fapt, aceste sume sunt mai mari decât cele inițial solicitate prin articolul 9 din Regulamentul general (60% din cheltuieli pentru obiectivul convergență și 75% din cheltuieli pentru obiectivul competitivitate regională și ocuparea forței de muncă). Aceasta indică recunoașterea faptului că politicile legate de Agenda de la Lisabona au potențialul de a asigura un avantaj comparativ economiei Uniunii Europene, într-un context tot mai globalizat, precum și un angajament remarcabil din partea țărilor și regiunilor mai puțin dezvoltate, care au înțeles că e necesar ca aspectele legate de competitivitate, inovare și dinamism să fie tratate cu prioritate.

Adaptarea economiilor și a stilurilor noastre de viață, astfel încât să facem față provocărilor globalizării și schimbărilor climatice, reprezintă o necesitate care va influența politica de dezvoltare regională în viitorul apropiat. Pentru a se înregistra progrese în acest domeniu, este nevoie de resurse pentru cercetare și inovare, de spirit antreprenorial, de eficiență energetică și de fonduri specifice destinate combaterii efectelor schimbărilor climatice. Raportorul a fost foarte bucuros să remarce că peste 100 miliarde EUR vor fi investite pentru protejarea mediului, dar în același timp consideră că resursele alocate pentru eficiență energetică și energii regenerabile (9 miliarde), pe de o parte, și pentru măsuri de combatere a schimbărilor climatice (48 miliarde), pe de altă parte, sunt insuficiente. Într-o perioadă când planeta se comportă deja eratic și regiuni întregi ale lumii sunt afectate de inundații neașteptate sau de secetă cruntă, progresele care vor fi înregistrate în acești șapte ani cruciali nu numai că ne vor influența viitorul, dar vor stabili care regiune economică va domina noile industrii și activități economice emergente ale secolului XXI.

Alte aspecte importante, subliniate în acest raport, în concordanță cu prioritățile politicii de coeziune, includ măsuri:

Ø de creștere a nivelului de ocupare a forței de muncă;

Ø de promovare a unei piețe a muncii mai flexibile;

Ø de promovare a unor societăți care să favorizeze integrarea socială și măsuri de combatere a sărăciei;

Ø pentru sublinierea necesității unei bune guvernări și a întăririi capacităților instituționale, acolo unde este necesar, în vederea implementării programelor operaționale;

Ø de integrare a inițiativelor comunitare de succes;

Ø de dezvoltare a unei societăți bazate pe cunoaștere și de promovare a schimburilor de bune practici.

Concluzii

Ipoteza de lucru a raportorului, și anume că prioritățile generale ale politicii de coeziune au fost adoptate de către toate statele membre, în cadrul procesului de redactare și negociere a programelor operaționale, s-a dovedit a fi adevărată. În mod clar, toate statele membre au adoptat obiectivele comunitare, care au fost transformate în priorități specifice, în funcție de constrângerile impuse de nivelul lor specific de dezvoltare economică și teritorială.

Acest raport este publicat într-o perioadă de transformări economice nemaiîntâlnite. Milioane de contribuabili europeni sunt nevoiți să plătească miliarde de euro pentru a refinanța sistemele monetare din Europa, Marea Britanie, Franța, Spania, Germania și Italia, care se află deja în recesiune sau pe cale de a ajunge în această situație. Deși intenția raportorului nu este de a discuta în acest raport marea criză economică, acesta ar dori să salute revizuirile cadrului legislativ, menite să asigure faptul că politica de coeziune este un instrument puternic, capabil să promoveze o dezvoltare durabilă continuă și echilibrată, chiar și într-o perioadă de lovituri economice neașteptate. Comisia Europeană a înaintat Parlamentului o serie de propuneri menite să ofere politicii de coeziune mijloacele necesare pentru ca aceasta să joace un rol central în cadrul eforturilor europene de contracarare a acestei provocări unice și, fără îndoială, metodele, programele și regulile vor fi adaptate necesităților. Din acest motiv, este foarte important să analizăm în detaliu planificările, să identificăm aspectele considerate de către statele membre și regiuni ca fiind de importanță majoră pentru ele, în condițiile existente la începutul acestei perioade de programare, și să vedem dacă și în ce măsură acțiunile Uniunii reflectă realitatea.

Datorită concentrării demografice în aglomerări urbane, de pe teritoriul Uniunii Europene, precum și datorită rolului-cheie al orașelor în ceea ce privește performanța economică a Uniunii, dimensiunea urbană a programelor operaționale care urmează a fi implementate în perioada 2007 - 2013 este esențială pentru atingerea obiectivelor de la Lisabona și Göteborg. În documentul său de lucru din 14 noiembrie, Comisia ne informează că mai mult de jumătate din programele Fondului european de dezvoltare regională, examinate în perioada de referință, au o dimensiune urbană. Programele operaționale care urmăresc renovarea centrelor istorice ale orașelor, conservarea energiei, dezvoltarea unor mijloace de transport urban economice și ecologice, vor contribui, în mod simultan, la protejarea și îmbunătățirea mediului, vor stimula activitățile economice și vor crea noi locuri de muncă. Suntem cu toții conștienți de inevitabilitatea revoluției post-industriale, care e însoțită de constrângeri și provocări, dar și de o serie de avantaje și promisiuni. Doar recunoscând aspectele pozitive ale acestor provocări și incorporându-le la fiecare nivel al implementării programelor operaționale, Uniunea Europeană va reuși să dovedească superioritatea structurii sale economice și sociale.

Bineînțeles, cercetarea și dezvoltarea sunt elemente indispensabile descoperirii unor noi tehnologii capabile să exploateze resursele naturale regenerabile, să producă surse de energie nepoluante și să ne ofere mijloace de a ne menține și de a ne îmbunătăți standardele de viață, precum și poziția noastră de putere economică și politică la nivel mondial.

Fenomenele globale actuale subliniază necesitatea unor sisteme de control eficiente care să protejeze, în măsura posibilului, fondurile publice împotriva fraudelor și incompetenței. Având în vedere reputația dobândită în ultima perioadă de lumea financiară, gestionarea fondurilor europene trebuie să fie clară și transparentă. Totuși, ar fi o greșeală să impunem restricții asupra unor proceduri și metode, ceea ce ar încetini și mai mult un sistem deja greoi. Nevoia de a simplifica procedurile și de a grăbi procesul de implementare a fost recunoscută de toate părțile implicate, iar Comisia Europeană a sesizat în prezent Parlamentul cu privire la o serie de propuneri legislative și comunicări menite să schimbe multe din dispozițiile legislative, tocmai în scopul de a simplifica și a accelera implementarea politicii de coeziune. Să sperăm că eforturile noastre vor fi încununate de succes.

(1)

A se vedea Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.1260/1999.

(2)

Este vorba de al doilea post ca mărime în bugetul comunitar.

(3)

Sursa: Comisia Europeană COM (2008)301 final


AVIZ al Comisiei pentru industrie, cercetare Și energie (21.1.2009)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007–2013: rezultatele negocierilor privind strategiile și programele din domeniul politicii de coeziune

(2008/2183(INI))

Raportor: Atanas Paparizov

SUGESTII

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută existența unei legături puternice între noua politică de coeziune pentru 2007–2013 și Agenda de la Lisabona; constată cu satisfacție că din cele 347 miliarde EUR rezervate politicii de coeziune, peste 65% sunt alocate cheltuielilor aferente Strategiei de la Lisabona, cum ar fi inovării, cercetării și capitalului uman;

2.  salută faptul că statele membre au acordat prioritate investițiilor în cercetare și dezvoltare (C&D) și în inovare, acestea totalizând un cuantum de 86 miliarde EUR; subliniază importanța pentru inovare a dimensiunii regionale; salută faptul că mai mult de jumătate din cuantumul total va fi dirijat către îmbunătățirea capacității inovatoare a întreprinderilor;

3.   își exprimă profunda preocuparea pentru faptul că suma alocată fondurilor rezervate acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și de îmbunătățire a eficienței energetice și a energiilor regenerabile este relativ limitată; este convins că sunt necesare mult mai multe investiții în acest sector; consideră că, având în vedere revizuirea la jumătatea perioadei a punerii în aplicare a fondurilor structurale, trebuie să se stabilească linii directoare UE solide și să se aloce resurse financiare majorate pentru a realiza aceste obiective și că cel puțin 5% din finanțarea prin fonduri structurale ar trebui utilizată pentru îmbunătățirea eficienței energetice a locuințelor existente; în acest sens, invită Comisia să ia măsuri în urma concluziilor Consiliului Competitivitate din 9 și 10 octombrie 2008 referitoare la eficiența energetică; subliniază rolul esențial și potențialul de dezvoltare pe care îl prezintă energia din surse regenerabile pentru regiunile UE, atât din punctul de vedere al creării de locuri de muncă, cât și al contribuției la dezvoltarea locală durabilă; invită Comisia să ia în considerare toate posibilitățile de finanțare a construcției de până la 12 centrale demonstrative de captare și stocare a carbonului până în 2015 și să își prezinte la timp propunerile;

4.  consideră că resursele financiare alocate rețelelor energetice transeuropene, vitale pentru realizarea pieței interne a energiei, sunt insuficiente;

5.  consideră că politica industrială trebuie să fie sprijinită prin intermediul fondurilor structurale pentru a spori competitivitatea statelor membre și a UE; prin urmare, sprijină prioritatea deblocării potențialului comercial, în special cel al IMM-urilor, în cadrul politicii de coeziune;

6.  subliniază necesitatea de a lua în considerare nevoile specifice ale noilor state membre de a investi în dezvoltarea infrastructurii de bază ca o condiție prealabilă pentru realizarea obiectivelor Strategiei de la Lisabona;

7.   consideră că dezvoltarea unor poli ai concurenței în cadrul fondurilor structurale este esențială, întrucât aceștia dispun de un potențial important atât pentru crearea de locuri de muncă bine plătite și pentru generarea creșterii economice, cât și pentru reducerea presiunii impuse conurbațiilor mari; în acest sens, salută continuarea programului URBAN, fiind de părere că sunt necesare revitalizarea zonelor urbane și reabilitarea infrastructurii urbane învechite;

8.   subliniază importanța consolidării capacității de cooperare și de absorbție eficace a fondurilor disponibile, prin toate mijloacele existente, precum schimburi de bună practică, campanii de informare, acțiuni comune, schimburi de noi tehnologii, dezvoltarea parteneriatelor, acest lucru contribuind la implementarea eficientă a programelor de cooperare aflate în derulare, în special la sporirea capacității de absorbție a noilor state membre;

9.   afirmă importanța formulării și aplicării de programe speciale în regiunile în care predomină activități industriale aflate în declin pentru sprijinirea inițiativelor de restructurare economică și care să conducă la creșterea semnificativă a ponderii sectorului terțiar al economiei;

10. subliniază necesitatea focalizării politicii de coeziune și în zonele rurale, considerând că doar printr-o dezvoltare echilibrată urban - rural poate fi atinsă coeziunea teritorială;

11. consideră că problema demografică reprezintă o provocare cheie pentru statele membre, în contextul procesului de scădere și îmbătrânire demografică cu care se confruntă marea majoritate a acestora și subliniază că acest aspect nu este abordat în mod suficient în comunicarea Comisiei (COM(2008)0301);

12. consideră că transparența în procesul de acordare a fondurilor, alături de simplificarea administrativă și facilitarea în acest fel a accesului potențialilor beneficiari de fonduri la informație, reprezintă premize foarte importante în vederea atingerii obiectivului general al politicii de coeziune;

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

20.1.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

46

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoș Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Patrick Louis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Atanas Paparizov, Aldo Patriciello, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Juan Fraile Cantón, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Edit Herczog, Vittorio Prodi, Esko Seppänen, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii Şi egalitatea de gen (10.11.2008)

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind fondurile structurale 2007 – 2013: rezultatele negocierilor privind strategiile naționale din domeniul politicii de coeziune și programele operaționale

(2008/2183(INI))

Raportor pentru aviz: Zita Pleštinská

SUGESTII

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

- având în vedere articolul 2 și articolul 3 alineatul (2) din Tratatul CE,

1.  sprijină obiectivul continuat de noile programe de a îndepărta barierele din calea ocupării forței de muncă, în special în cazul femeilor și mai ales acele bariere care afectează următoarele categorii de persoane din zonele rurale: tinerii, persoanele cu dizabilități, persoanele în vârstă și lucrătorii cu nivel scăzut de calificare, și, de asemenea, constată că obiectivul privind creșterea ratei de ocupare a forței de muncă de către femei este departe de a fi atins;

2.  subliniază că reglementările referitoare la fondurile structurale stipulează că statele membre și Comisia garantează promovarea egalității dintre bărbați și femei și integrarea perspectivei de gen pe parcursul diferitelor stadii de implementare a fondurilor;

3.  solicită ca programele operaționale să respecte principiile integrării perspectivei de gen, ale combaterii discriminării și ale promovării tratamentului egal în remunerație și al șanselor egale la locul de muncă și în societate în general, prin promovarea spiritului antreprenorial în rândul femeilor și mai ales prin facilitarea participării femeilor în procesele decizionale, impulsionând prezența femeilor în sfera științifică, academică și în cea tehnologică, prin lansarea de campanii în vederea sensibilizării publicului larg, schimburi de bune practici și organizării de dialoguri permanente cu cetățenii;

4.  sprijină măsurile promovate de Fondul Social European și de programul PROGRESS pentru 2007-2013, destinat îmbunătățirii situației femeilor pe piața muncii și eliminării discriminării;

5.  subliniază faptul că, pentru a garanta condițiile necesare pentru o participare echilibrată a bărbaților și femeilor în sfera publică și în sfera privată și, în același timp, pentru a face față provocării demografice, aceste programe ar trebui să vizeze, de asemenea, concilierea vieții de familie cu viața profesională; subliniază necesitatea îmbunătățirii disponibilității, calității și accesibilității serviciilor de îngrijire a copiilor și ale serviciilor de îngrijire pentru persoane dependente, persoane în vârstă, persoane cu boli cronice și persoane cu dizabilități, în conformitate cu obiectivele de la Barcelona;

6.  sprijină „principiul parteneriatului” pus în aplicare de Comisie în politica de coeziune și invită Comisia să includă organizațiile locale și naționale de femei în negocierea și implementarea acesteia;

7.  invită statele membre să informeze pe deplin cetățenii, autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și organizațiile de femei asupra posibilităților de finanțare, mai ale în ceea ce privește programele specifice, eligibilitatea pentru cofinanțarea din fondurile structurale, normele de cofinanțare, normele de rambursare și locul unde se găsesc cererile de ofertă în cadrul noii perioade de programare 2007-2013;

8.  invită statele membre să se asigure că organizațiile neguvernamentale nu sunt împiedicate să solicite finanțare pentru proiectele lor din cauza obstacolelor administrative excesive, în special pentru cele care vizează acordarea de asistență femeilor defavorizate din punct de vedere economic, femeilor imigrante, celor aparținând minorităților etnice, femeilor cu dizabilități, femeilor care îngrijesc dependenți și femeilor care sunt victime ale violenței sau torturii;

9.  invită statele membre să evite întârzierile excesive în rambursarea costurilor proiectelor finalizate, constatând că situațiile de insolvabilitate cauzate de astfel de practici împiedică deseori beneficiarii de fonduri, îndeosebi autoritățile locale și organizațiile fără scop lucrativ, să desfășoare alte activități specifice domeniului lor de acțiune;

10. solicită statelor membre ca, în contextul planificării și implementării proiectelor strategice, să țină seama de nevoile femeilor, familiilor, mai ales ale familiilor mono-parentale și ale familiilor mari, ale persoanelor cu dizabilități și ale grupurilor vulnerabile care locuiesc în zone dezavantajate geografic și social, după caz;

11. solicită statelor membre să țină seama de impactul femeilor și al dimensiunii de gen în cadrul proiectelor care implică fonduri structurale.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

6.11.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Emine Bozkurt, Věra Flasarová, Claire Gibault, Lissy Gröner, Zita Gurmai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Raül Romeva i Rueda, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Membri supleanți prezenți la votul final

Lena Ek, Iratxe García Pérez, Donata Gottardi, Mary Honeyball, Christa Klaß, Ria Oomen-Ruijten, Maria Petre

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Inger Segelström


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

12.2.2009

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

48

2

3

Membri titulari prezenți la votul final

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boștinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Miguel Angel Martínez Martínez, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Membri supleanți prezenți la votul final

Domenico Antonio Basile, Jan Březina, Den Dover, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Stanisław Jałowiecki, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Miloslav Ransdorf, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Nikolaos Vakalis, Iuliu Winkler

Membri supleanți [articolul 178 alineatul (2)] prezenți la votul final

Wolf Klinz, Sepp Kusstatscher, Toine Manders

Aviz juridic - Politica de confidențialitate