BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet

26.2.2009 - (KOM(2008)0910 – C6–0025/2009 – 2008/0268(COD)) - ***I

Budgetudvalget
Ordfører: Esko Seppänen

Procedure : 2008/0268(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0109/2009
Indgivne tekster :
A6-0109/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til og lånegarantier for projekter uden for Fællesskabet

(KOM(2008)0910 – C6–0025/2009 – 2008/0268(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0910),

 der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 179 og 181(a), på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0025/2009),

 der henviser til forretningsordenens artikel 51,

 der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A6–0109/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Fællesskabets politik i forhold til tredjelande er blevet revideret og udvidet i de senere år. Dette gælder især førtiltrædelsesstrategien, den europæiske naboskabspolitik, de fornyede partnerskaber med Latinamerika og Sydøstasien samt EU's strategiske partnerskab med Rusland, Kina og Indien.

6) Fællesskabets politik i forhold til tredjelande er blevet revideret og udvidet i de senere år. Dette gælder især førtiltrædelsesstrategien, den europæiske naboskabspolitik, de fornyede partnerskaber med Latinamerika og Sydøstasien samt EU's strategiske partnerskab med Rusland, Kina og Indien. Dette gælder endvidere i forhold til EU's udviklingspolitik, som nu er blevet udvidet til at omfatte samtlige udviklingslande. Denne udviklingspolitik er en af grundpillerne i EU's eksterne forbindelser, der giver en løsning tilpasset behovene i udviklingslandene.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at bringe Den Europæiske Investeringsbanks udlånspraksis i overensstemmelse med de udviklingskrav, der er præciseret i EF-Domstolens dom af 6. november 2008, C-155/07.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7. Fra 2007 er Fællesskabets relationer i forhold til tredjelande også støttet af de nye finansieringsinstrumenter, nemlig IPA, ENPI, DCI og stabilitetsinstrumentet.

7. Fra 2007 er Fællesskabets relationer i forhold til tredjelande også støttet af de nye finansieringsinstrumenter, nemlig IPA, ENPI, DCI EIDHR og stabilitetsinstrumentet.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) EIB's finansieringstransaktioner bør være i overensstemmelse med og støtte Fællesskabets politik i forhold til tredjelande, herunder også specifikke regionale målsætninger. EIB's finansiering bør supplere Fællesskabets tilsvarende bistandspolitikker, ‑programmer og ‑instrumenter i de forskellige regioner ved at sikre en overordnet sammenhæng i Fællesskabets aktioner. Desuden bør beskyttelsen af medlemsstaternes miljø og energisikkerhed indgå i EIB's finansieringsmål i alle de finansieringsberettigede regioner. EIB's finansieringstransaktioner bør finde sted i lande, der opfylder passende betingelser, som er i overensstemmelse med EU-aftaler på højt plan om politiske og makroøkonomiske aspekter.

(8) EIB’s finansieringstransaktioner bør være i overensstemmelse med og støtte Fællesskabets politik i forhold til tredjelande, herunder også specifikke regionale målsætninger, og bør bidrage til det generelle mål om at fremme og konsolidere demokratiet og retsstaten, menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt til overholdelse af internationale miljøaftaler, som Fællesskabet eller dets medlemsstater er parter i. EIB's finansieringstransaktioner skal, navnlig i forhold til udviklingslandene, fremme bæredygtig økonomisk og social udvikling i disse lande, især i de dårligst stillede blandt dem; en harmonisk og gradvis integration i verdensøkonomien; bekæmpelse af fattigdommen; den generelle målsætning om at udvikle og konsolidere demokratiet og retsstaten; det overordnede mål om respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder; såvel som overholdelse af de mål, der er godkendt af Fællesskabet i forbindelse med De Forenede Nationer og andre kompetente internationale organisationer. EIB's finansiering bør supplere Fællesskabets tilsvarende bistandspolitikker, ‑programmer og ‑instrumenter i de forskellige regioner ved at sikre en overordnet sammenhæng i Fællesskabets aktioner. Desuden bør beskyttelsen af medlemsstaternes miljø og energisikkerhed indgå i EIB's finansieringsmål i alle de finansieringsberettigede regioner. EIB's finansieringstransaktioner bør finde sted i lande, der opfylder passende betingelser, som er i overensstemmelse med EU-aftaler på højt plan om politiske og makroøkonomiske aspekter.

Begrundelse

Denne ændring har til formål at bringe Den Europæiske Investeringsbanks udlånspraksis i overensstemmelse med de udviklingskrav, der er præciseret i EF-Domstolens dom af 6. november 2008, C-155/07.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Hvad angår landene i førtiltrædelsesfasen bør EIB's finansiering i disse lande afspejle de prioriteter, der er fastsat i tiltrædelsespartnerskabsaftaler og europæiske partnerskabsaftaler, i stabiliserings- og tiltrædelsesaftaler og i forhandlinger med EU. Fokus i EU's aktioner i det vestlige Balkan bør fortsat gradvis flyttes fra genopbygningsstøtte til førtiltrædelsesstøtte. I denne forbindelse bør EIB's aktiviteter også søge at fremme institutionsopbygningsaspektet, eventuelt i samarbejde med andre internationale finansielle institutioner, der er aktive i regionen. I perioden 2007-2013 bør finansieringen til kandidatlandene (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) i stigende grad ske under den førtiltrædelsesfacilitet, der stilles til rådighed af EIB, og som med tiden bør udvides til at omfatte de potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan i takt med fremskridtet i deres tiltrædelsesproces.

(10) Hvad angår landene i førtiltrædelsesfasen bør EIB's finansiering i disse lande afspejle de prioriteter, der er fastsat i tiltrædelsespartnerskabsaftaler og europæiske partnerskabsaftaler, i stabiliserings- og tiltrædelsesaftaler og i forhandlinger med EU. Fokus i EU's aktioner i det vestlige Balkan bør fortsat gradvis flyttes fra genopbygningsstøtte til førtiltrædelsesstøtte. I denne forbindelse bør EIB's aktiviteter også søge at fremme institutionsopbygningsaspektet, eventuelt i samarbejde med andre internationale finansielle institutioner, der er aktive i regionen. I perioden 2007-2011 bør finansieringen til kandidatlandene (Kroatien, Tyrkiet og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) i stigende grad ske under den førtiltrædelsesfacilitet, der stilles til rådighed af EIB, og som med tiden bør udvides til at omfatte de potentielle kandidatlande i det vestlige Balkan i takt med fremskridtet i deres tiltrædelsesproces.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Hvad angår de lande, der er omfattet af ENPI, bør EIB videreføre og konsolidere sine aktiviteter i Middelhavsområdet og sætte øget fokus på udvikling af den private sektor. I denne forbindelse er det nødvendigt, at partnerlandene samarbejder om at fremme udviklingen af den private sektor og tilskynde til en strukturreform, navnlig i den finansielle sektor, og der er behov for andre foranstaltninger, der kan lette EIB's aktiviteter, navnlig for at sikre, at EIB kan udstede obligationer på lokale markeder. Hvad angår Østeuropa, det sydlig Kaukasus og Rusland bør EIB udvide sine aktiviteter i de berørte lande på passende betingelser, der er i overensstemmelse med EU-aftaler på højt niveau med det pågældende land om politiske og makroøkonomiske aspekter. I denne region bør EIB finansiere projekter af væsentlig interesse for EU inden for transport-, energi-, telekommunikations- og miljøinfrastruktur. Højeste prioritet bør gives til projekter i forbindelse med udvidede, vigtige transeuropæiske net, projekter med grænseoverskridende virkninger for en eller flere medlemsstater og større projekter, der fremmer regional integration via øget konnektivitet. Inden for miljøsektoren bør EIB i Rusland lægge særlig vægt på projekter, der ligger inden for rammerne af miljøpartnerskabet under den nordlige dimension. Inden for energisektoren har strategiske energiforsynings- og energitransportprojekter særlig betydning. EIB's finansieringstransaktioner i denne region bør gennemføres i nært samarbejde med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), især på de vilkår, der skal fastsættes i et trepartsaftalememorandum mellem Kommissionen, EIB og EBRD.

(11) Hvad angår de lande, der er omfattet af ENPI, bør EIB videreføre og konsolidere sine aktiviteter vedrørende Middelhavsområdet og sætte øget fokus på udvikling af den private sektor. I denne forbindelse er det nødvendigt, at partnerlandene samarbejder om at fremme udviklingen af den private sektor og tilskynde til en strukturreform, navnlig i den finansielle sektor, og der er behov for andre foranstaltninger, der kan lette EIB's aktiviteter, navnlig for at sikre, at EIB kan udstede obligationer på lokale markeder. Hvad angår Østeuropa, det sydlig Kaukasus og Rusland bør EIB udvide sine aktiviteter i de berørte lande på passende betingelser, der er i overensstemmelse med EU-aftaler på højt niveau med det pågældende land om politiske og makroøkonomiske aspekter. I denne region bør EIB finansiere projekter af væsentlig interesse for EU inden for transport-, energi-, telekommunikations- og miljøinfrastruktur. Højeste prioritet bør gives til projekter i forbindelse med udvidede, vigtige transeuropæiske net, projekter med grænseoverskridende virkninger for en eller flere medlemsstater og større projekter, der fremmer regional integration via øget konnektivitet. Inden for miljøsektoren bør EIB i Rusland lægge særlig vægt på projekter, der ligger inden for rammerne af miljøpartnerskabet under den nordlige dimension. Inden for energisektoren har strategiske energiforsynings- og energitransportprojekter særlig betydning i overensstemmelse med fællesskabspolitikkens målsætning om diversificering af energikilderne og med henblik på at sikre forbrugerne stabile og sikre ressourcer. EIB's finansieringstransaktioner i denne region bør gennemføres i nært samarbejde med Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), især på de vilkår, der skal fastsættes i et trepartsaftalememorandum mellem Kommissionen, EIB og EBRD.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15. Med henblik på at forbedre sammenhængen i den samlede EU-støtte i de pågældende regioner bør der findes muligheder for eventuelt at kombinere EIB-finansiering med EU-budgetmidler i form af gavebistand, risikovillig kapital og rentetilskud sammen med teknisk bistand til projektforberedelse og projektgennemførelse eller til forbedring af de retlige og reguleringsmæssige rammer via IPA, ENPI, stabilitetsinstrumentet og, for Sydafrikas vedkommende, DCI.

15. Med henblik på at forbedre sammenhængen i den samlede EU-støtte i de pågældende regioner bør der findes muligheder for eventuelt at kombinere EIB-finansiering med EU-budgetmidler i form af gavebistand, risikovillig kapital og rentetilskud sammen med teknisk bistand til projektforberedelse og projektgennemførelse eller til forbedring af de retlige og reguleringsmæssige rammer via IPA, ENPI, stabilitetsinstrumentet, EIDHR og, for Sydafrikas vedkommende, DCI.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17. EIB's og Kommissionens rapportering om EIB's finansieringstransaktioner bør styrkes. På grundlag af oplysninger fra EIB bør Kommissionen årligt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner i medfør af denne afgørelse. Rapporten bør især indeholde et afsnit om merværdi i overensstemmelse med EU's politikker og et afsnit om samarbejde med Kommissionen, andre internationale finansielle institutioner og bilaterale donorer, herunder samfinansiering.

17. EIB's og Kommissionens rapportering og videreformidling af oplysninger om EIB's finansieringstransaktioner bør styrkes. På grundlag af oplysninger fra EIB bør Kommissionen årligt aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om EIB's finansieringstransaktioner i medfør af denne afgørelse. Rapporten bør især indeholde de strategiske planlægningsdokumenter og indeholde et afsnit om merværdi i overensstemmelse med EU's politikker og et afsnit om samarbejde med Kommissionen, andre internationale finansielle institutioner og bilaterale donorer, herunder samfinansiering.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) Den fællesskabsgaranti, der iværksættes ved denne afgørelse, bør dække EIB-finansieringstransaktioner, der undertegnes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 31. december 2013. For at gøre status over forløbet igennem første halvdel af denne periode bør EIB og Kommissionen udarbejde en midtvejsevaluering af denne afgørelse. Denne evaluering bør især indeholde en ekstern evaluering, hvortil mandatet findes i bilag II.

(18) Den fællesskabsgaranti, der iværksættes ved denne afgørelse, bør dække EIB-finansieringstransaktioner, der undertegnes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 31. august 2011. For at gøre status over forløbet igennem første halvdel af denne periode bør EIB og Kommissionen udarbejde en midtvejsevaluering af denne afgørelse. Denne evaluering bør især indeholde en ekstern evaluering, hvortil mandatet findes i bilag II.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23) Domstolen bestemte imidlertid, at virkningerne af afgørelse 2006/1016/EF skulle opretholdes for de af EIB's finansieringstransaktioner, der aftales, indtil en ny afgørelse, der er vedtaget med rette hjemmel, dvs. både artikel 179 og 181 A i EF-traktaten, træder i kraft inden for en frist på tolv måneder fra datoen for dommens afsigelse.

(23) Domstolen bestemte imidlertid, at virkningerne af afgørelse 2006/1016/EF skulle opretholdes for de af EIB's finansieringstransaktioner, der aftales, indtil en ny afgørelse, der er vedtaget med rette hjemmel, dvs. både artikel 179 og 181 A i EF-traktaten, træder i kraft inden for en frist på tolv måneder fra datoen for dommens afsigelse. Denne dom betyder, at den fælles beslutningsprocedure nu vil finde anvendelse på aktiveringen af det fakultative mandat, støtteberettigelsen af landene i bilag I og suspenderingen af ny EIB-finansiering i et bestemt land i tilfælde af alvorlige bekymringer vedrørende den politiske eller økonomiske situation.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) Der bør dog sikres en hurtig vedtagelse af denne afgørelse, samtidig med at Europa-Parlamentets beføjelser bør respekteres fuldt ud; Kommissionen bør derfor inden den 28. februar 2010 forelægge et forslag til en ny afgørelse, der også tager hensyn til konklusionerne i midtvejsevalueringen.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24b) Dette forslag til en ny afgørelse bør blandt andet behandle spørgsmålet om bedre kontrol fra Europa-Parlamentets og Rådets side med de politiske beslutninger, der træffes i EIB og i Kommissionen inden for rammerne af den nye afgørelse, spørgsmålet om gennemsigtighed i hele finansieringssystemet og spørgsmålet om begrænsningen for fællesskabsgarantien i forhold til udbetalte lån.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Betragtning 24 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24b) Det er navnlig vigtigt at forelægge et nyt forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse inden den 28. februar 2010, eftersom den nuværende afgørelse udløber den 31. august 2011.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Fællesskabsgarantien dækker EIB-finansieringstransaktioner, der undertegnes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 31. december 2013. EIB-finansieringstransaktioner, der er undertegnet i henhold til Rådets afgørelser 2006/1016/EF og 2008/847/EF, vil fortsat være omfattet af Fællesskabets garanti i henhold til denne afgørelse.

6. Fællesskabsgarantien dækker EIB-finansieringstransaktioner, der undertegnes i perioden fra den 1. februar 2007 til den 31. august 2011. EIB-finansieringstransaktioner, der er undertegnet i henhold til Rådets afgørelser 2006/1016/EF og 2008/847/EF, vil fortsat være omfattet af Fællesskabets garanti i henhold til denne afgørelse.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen forelægger senest den 30. juni 2010 en midtvejsrapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet og Rådet, om nødvendigt ledsaget af et forslag til ændring heraf, på baggrund af en ekstern evaluering, for hvilken referencegrundlaget er angivet i bilag II til denne afgørelse.

1. Kommissionen forelægger senest den 28. februar 2010 en midtvejsrapport om anvendelsen af denne afgørelse for Europa-Parlamentet og Rådet, ledsaget af et forslag til ændring heraf, også på baggrund af en ekstern evaluering, for hvilken referencegrundlaget er angivet i bilag II til denne afgørelse.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Denne afgørelse har virkning fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse har virkning fra tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og udløber den 31. august 2011.

BEGRUNDELSE

Indledning

I dette forslag til afgørelse behandles fornyelsen af fællesskabsgarantien til EIB mod tab fra lån i tredjelande.

Eftersom EF-Domstolen annullerede den eksisterende afgørelse 2006/1016/EF, og eftersom virkningerne af denne afgørelse bibeholdes indtil den 6. november 2009, var Kommissionen nødt til at udarbejde et nyt forslag for at fællesskabsgarantien fortsat kunne være gyldig.

Baggrunden for Domstolens afgørelse

Spørgsmålet om retsgrundlaget blev taget op i løbet af den lovgivningsmæssige procedure (2006/0107(CNS)) om vedtagelse af Rådets afgørelse 2006/1016/EF, idet Parlamentet satte spørgsmålstegn ved relevansen af traktatens artikel 181a.

Faktisk viste det sig, at et dobbelt retsgrundlag ville have været mere hensigtsmæssigt (artikel 181a sammen med artikel 179), eftersom mange af de lande, der er finansieringsberettigede i henhold til bilag I, er udviklingslande i henhold til OECD's liste. Som følge deraf anfægtede Parlamentet valget af retsgrundlag ved EF-Domstolen (sag C-155/07), idet det påberåbte sig, at begge artikler burde finde anvendelse, eftersom der var tale om udviklingslande.

Den 6. november konstaterede domstolen, at:

 den eksisterende afgørelse 2006/1016/EF skulle annulleres

 dens virkninger skulle bevares i en periode på 12 måneder

 den nye afgørelse burde vedtages på et dobbelt retsgrundlag, dvs. artikel 179 og artikel 181a, hvilket indebærer anvendelse af den fælles beslutningstagning.

Det nye forslag

I sammenligning med den annullerede afgørelse 2006/1016/EF adskiller det nye forslag til afgørelse sig på en række punkter. Blandt andet:

- er der en henvisning til dobbelt retsgrundlag i artikel 179 og artikel 181a i EF-traktaten, hvilket betyder, at den fælles beslutningstagning finder anvendelse på vedtagelsen af hele afgørelsen

- er der som følge deraf en henvisning til Europa-Parlamentet som medlovgiver, f.eks. hvad angår aktivering af det fakultative mandat (artikel 1, stk. 3, litra b)), hvad angår de finansieringsberettigede lande, som er omfattet af listen i bilag I og markeret med "*" og andre lande, der ikke er anført i bilag I (artikel 2, stk. 2), og hvad angår suspendering af ny EIB-finansiering i et bestemt land i tilfælde af alvorlige bekymringer vedrørende den politiske eller økonomiske situation

- er der indføjet fem centralasiatiske lande på listen over finansieringsberettigede lande i bilag I.

Hasteprocedure og overgangsaspekter

Der mangler dog et nøgleelement i Kommissionens forslag.

Reelt set bør dette forslag anses for en haste- og overgangsprocedure.

- "hasteprocedure" fordi det er vanskeligt at gennemføre en almindelig fælles beslutningsprocedure inden den 6. november 2009 på grund af parlamentsvalget (plenarforsamlingen vil ikke være i stand til at behandle lovgivningsmæssige anliggender i over fire måneder i 2009)

- "overgangsprocedure" fordi en ny afgørelse, der vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, skal tage hensyn til konklusionerne i EIB's midtvejsevaluering.

Ordføreren ønsker derfor at fastsætte en klar tidsramme for rækken af lovgivningsmæssige tekster vedrørende tildelingen af fællesskabsgarantien til EIB's eksterne lån for at gøre Parlamentets beføjelser gældende i henhold til Domstolens afgørelse:

- virkningerne af den annullerede afgørelse 2006/1016/EF udløber den 6. november 2009

- den nuværende afgørelse udløber på en dato, der aftales med Rådet

- det næste forslag til afgørelse skal under hensyntagen til konklusionerne i midtvejsevalueringen forelægges inden udgangen af den nuværende Kommissions mandat den foreslåede frist er den 28. februar 2010.

Endelig ønsker ordføreren at minde om, at Parlamentet allerede i tidligere procedurer blandt andet har givet udtryk for sin bekymring over sammenhængen mellem denne afgørelse og EU's politikker om menneskerettigheder og retsstatsprincippet i tredjelande, over manglen på kontrol med de forskellige budgetafgørelser og ikke-budgetmæssige afgørelser, som EIB og Kommissionen træffer, og over den reelle procentuelle begrænsning for fællesskabsgarantien. Han understreger, at der vil blive foretaget en endelig behandling af disse spørgsmål under den fælles beslutningsprocedure.

PROCEDURE

Titel

Fællesskabsgaranti til EIB

Referencer

KOM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

Dato for høring af EP

14.1.2009

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

3.2.2009

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

3.2.2009

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

INTA

24.2.2009

 

 

 

Ordfører

Dato for valg

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Behandling i udvalg

10.2.2009

24.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

24.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Manolis Mavrommatis