ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της Κοινότητας

26.2.2009 - (COM(2008)0910 – C6 0025/2009 – 2008/0268(COD)) - ***I

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Esko Seppänen

Διαδικασία : 2008/0268(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0109/2009
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0109/2009
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη χορήγηση εγγύησης της Κοινότητας στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις δανείων για σχέδια εκτός της Κοινότητας

(COM(2008)0910 – C6‑0025/2009 – 2008/0268(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0910),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251 και τα άρθρα 179 και 181, στοιχείο α) της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0025/2009),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A6‑0109/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Οι πολιτικές που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας αναθεωρήθηκαν και διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό συνέβη κυρίως για την προενταξιακή στρατηγική, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, για τις ανανεωμένες εταιρικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και τη νοτιοανατολική Ασία και για τη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία, την κεντρική Ασία, την Κίνα και την Ινδία.

(6) Οι πολιτικές που αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας αναθεωρήθηκαν και διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό συνέβη κυρίως για την προενταξιακή στρατηγική, για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας, για τις ανανεωμένες εταιρικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική και τη νοτιοανατολική Ασία και για τη στρατηγική εταιρική σχέση της ΕΕ με τη Ρωσία, την κεντρική Ασία, την Κίνα και την Ινδία. Αυτό συνέβη επίσης και σε σχέση με τις αναπτυξιακές πολιτικές της Κοινότητας, που έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν τώρα όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτές οι αναπτυξιακές πολιτικές αποτελούν έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των εξωτερικών σχέσεων της Κοινότητας και κάνουν δυνατή την προσφορά λύσεων που διαμορφώνονται στα μέτρα των αναγκών των αναπτυσσόμενων χωρών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην προσαρμογή των πιστωτικών πρακτικών της ΕΤΕπ. προς τις αναπτυξιακές απαιτήσεις που αποσαφηνίσθηκαν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αριθ. C-155/07, της 6ης Νοεμβρίου 2008.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Από το 2007, οι εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας υποστηρίζονται επίσης από τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, δηλ. το ΜΠΒ, το ΜΕΓΕΣ, το ΜΑΣ και το μέσο σταθερότητας

7. Από το 2007, οι εξωτερικές σχέσεις της Κοινότητας υποστηρίζονται επίσης από τα νέα χρηματοδοτικά μέσα, δηλ. το ΜΠΒ, το ΜΕΓΕΣ, το ΜΑΣ, την EIDHR (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) και το μέσο σταθερότητας

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να συνάδουν και να στηρίζουν τις εξωτερικές πολιτικές της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιφερειακών στόχων. Διασφαλίζοντας συνολική συνοχή με τις πράξεις της Κοινότητας, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ πρέπει να είναι συμπληρωματική των αντίστοιχων πολιτικών, προγραμμάτων και μέσων παροχής της κοινοτικής βοήθειας στις διάφορες περιοχές. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών πρέπει να αποτελούν μέρος των στόχων χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες περιοχές. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να υλοποιούνται σε χώρες που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις με βάση τις υψηλού επιπέδου συμφωνίες της Κοινότητας σε πολιτικά και μακροοικονομικά ζητήματα.

(8) Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να συνάδουν και να υποστηρίζουν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών περιφερειακών στόχων και πρέπει να συμβάλλουν στο γενικό στόχο της προώθησης και εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών καθώς και στην τήρηση των διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών τις οποίες έχουν προσυπογράψει η Κοινότητα ή τα κράτη μέλη της. Όσον αφορά ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες, οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. προωθούν τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή τους, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο μειονεκτικές από τις χώρες αυτές, στην ομαλή και σταδιακή ενσωμάτωσή τους στην παγκόσμια οικονομία, στον αγώνα κατά της φτώχειας, στον γενικό στόχο της ανάπτυξης και παγίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, στον γενικό στόχο του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και στη συμμόρφωση με τους στόχους που ενέκρινε η Κοινότητα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών. Διασφαλίζοντας συνολική συνοχή με τις πράξεις της Κοινότητας, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ πρέπει να είναι συμπληρωματική των αντίστοιχων πολιτικών, προγραμμάτων και μέσων παροχής της κοινοτικής βοήθειας στις διάφορες περιοχές. Επιπλέον, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών πρέπει να αποτελούν μέρος των στόχων χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε όλες τις επιλέξιμες περιοχές. Οι χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να υλοποιούνται σε χώρες που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις με βάση τις υψηλού επιπέδου συμφωνίες της Κοινότητας σε πολιτικά και μακροοικονομικά ζητήματα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στοχεύει στην προσαρμογή των πιστωτικών πρακτικών της ΕΤΕπ. προς τις αναπτυξιακές απαιτήσεις που αποσαφηνίσθηκαν με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αριθ. C-155/07, της 6ης Νοεμβρίου 2008.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές θα πρέπει να αντανακλά τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης και στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, στις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα. Το κέντρο βάρους της δράσης της Κοινότητας στα δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να εξακολουθήσει να μετατοπίζεται προοδευτικά από την ανασυγκρότηση στην προενταξιακή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προώθηση της πτυχής της δημιουργίας θεσμών, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με άλλους διεθνούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς («ΔΧΟ») που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά την περίοδο 2007-2013, η χρηματοδότηση σε υποψήφιες χώρες (Κροατία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) θα πρέπει να υλοποιείται σε μεγαλύτερο συνεχώς βαθμό στο πλαίσιο της προενταξιακής διευκόλυνσης που παρέχεται από την ΕΤΕπ, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να καλύψει τις μελλοντικές υποψήφιες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια, ανάλογα με την πρόοδο της ενταξιακής τους διαδικασίας.

(10) Όσον αφορά τις χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακό στάδιο, η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ στις χώρες αυτές θα πρέπει να αντανακλά τις προτεραιότητες που καθορίστηκαν στις εταιρικές σχέσεις προσχώρησης και στις ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις, στις συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης και στις διαπραγματεύσεις με την Κοινότητα. Το κέντρο βάρους της δράσης της Κοινότητας στα δυτικά Βαλκάνια θα πρέπει να εξακολουθήσει να μετατοπίζεται προοδευτικά από την ανασυγκρότηση στην προενταξιακή στήριξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει επίσης να επιδιώκουν την προώθηση της πτυχής της δημιουργίας θεσμών, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με άλλους διεθνούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς («ΔΧΟ») που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Κατά την περίοδο 2007-2011, η χρηματοδότηση σε υποψήφιες χώρες (Κροατία, Τουρκία και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας) θα πρέπει να υλοποιείται σε μεγαλύτερο συνεχώς βαθμό στο πλαίσιο της προενταξιακής διευκόλυνσης που παρέχεται από την ΕΤΕπ, η οποία θα πρέπει να επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου προκειμένου να καλύψει τις μελλοντικές υποψήφιες χώρες στα δυτικά Βαλκάνια, ανάλογα με την πρόοδο της ενταξιακής τους διαδικασίας.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Όσον αφορά τις χώρες που καλύπτονται από το ΜΕΓΕΣ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εξακολουθήσει και να εδραιώσει τις δραστηριότητές της στην περιοχή της Μεσογείου και να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Συναφώς, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ χωρών εταίρων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, ειδικότερα της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και άλλα μέτρα για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ μπορεί να εκδώσει ομόλογα σε τοπικές αγορές. Όσον αφορά την ανατολική Ευρώπη, το νότιο Καύκασο και τη Ρωσία, η ΕΤΕπ πρέπει να εντείνει τις δραστηριότητές της στις εν λόγω χώρες μόλις αυτές ικανοποιήσουν τους όρους που συνδέονται με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας και κάθε μιας από τις χώρες αυτές σε πολιτικά και μακροοικονομικά θέματα. Στην περιοχή αυτή, η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα υποδομής σημαντικού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε έργα επέκτασης των κυρίων αξόνων του διευρωπαϊκού δικτύου, σε έργα με διασυνοριακές επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και σε σημαντικά έργα που προάγουν την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω αυξημένης διασύνδεσης. Στον τομέα του περιβάλλοντος, η ΕΤΕπ θα πρέπει, στη Ρωσία, να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε έργα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης της βόρειας διάστασης. Στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα έργα στρατηγικού ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέργειας. Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ στην εν λόγω περιοχή πρέπει να διενεργούνται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη («η ΕΤΑΑ»), ιδιαίτερα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε τριμερές μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ.

(11) Όσον αφορά τις χώρες που καλύπτονται από το ΜΕΓΕΣ, η ΕΤΕπ θα πρέπει να εξακολουθήσει και να εδραιώσει τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με την περιοχή της Μεσογείου και να δώσει μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. Συναφώς, είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ χωρών εταίρων για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και την προώθηση της διαρθρωτικής μεταρρύθμισης, ειδικότερα της μεταρρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και άλλα μέτρα για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, ιδίως προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η ΕΤΕπ μπορεί να εκδώσει ομόλογα σε τοπικές αγορές. Όσον αφορά την ανατολική Ευρώπη, το νότιο Καύκασο και τη Ρωσία, η ΕΤΕπ πρέπει να εντείνει τις δραστηριότητές της στις εν λόγω χώρες μόλις αυτές ικανοποιήσουν τους όρους που συνδέονται με τις συμφωνίες υψηλού επιπέδου που συνάπτονται μεταξύ της Κοινότητας και κάθε μιας από τις χώρες αυτές σε πολιτικά και μακροοικονομικά θέματα. Στην περιοχή αυτή, η ΕΤΕπ θα πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα υποδομής σημαντικού ενδιαφέροντος για την Κοινότητα στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών και του περιβάλλοντος. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε έργα επέκτασης των κυρίων αξόνων του διευρωπαϊκού δικτύου, σε έργα με διασυνοριακές επιπτώσεις σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και σε σημαντικά έργα που προάγουν την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω αυξημένης διασύνδεσης. Στον τομέα του περιβάλλοντος, η ΕΤΕπ θα πρέπει, στη Ρωσία, να δώσει ιδιαίτερη προτεραιότητα σε έργα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εταιρικής σχέσης της βόρειας διάστασης. Στον τομέα της ενέργειας, ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν, όπως ορίζεται και στους στόχους της κοινοτικής πολιτικής για τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και σε μια προσπάθεια για την εξασφάλιση σταθερών και ασφαλών πηγών ενέργειας για τους καταναλωτές, τα έργα στρατηγικού ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφοράς ενέργειας. Οι χρηματοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ στην εν λόγω περιοχή πρέπει να διενεργούνται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη («η ΕΤΑΑ»), ιδιαίτερα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε τριμερές μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ και της ΕΤΑΑ.

 

 

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της συνολικής κοινοτικής στήριξης στις σχετικές περιοχές, πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες να συνδυαστεί καταλλήλως η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με τους δημοσιονομικούς πόρους της Κοινότητας, υπό μορφή επιχορηγήσεων, επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιδοτήσεων επιτοκίου, παράλληλα με την τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων, ή για την ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσω του ΜΠΒ, του ΜΕΓΕΣ, του μέσου σταθερότητας και, για τη Νότιο Αφρική, του ΜΑΣ.

15. Προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή της συνολικής κοινοτικής στήριξης στις σχετικές περιοχές, πρέπει να αναζητηθούν ευκαιρίες να συνδυαστεί καταλλήλως η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ με τους δημοσιονομικούς πόρους της Κοινότητας, υπό μορφή επιχορηγήσεων, επιχειρηματικού κεφαλαίου και επιδοτήσεων επιτοκίου, παράλληλα με την τεχνική βοήθεια για την προετοιμασία και την υλοποίηση των έργων, ή για την ενίσχυση του νομικού και κανονιστικού πλαισίου, μέσω του ΜΠΒ, του ΜΕΓΕΣ, του μέσου σταθερότητας, της EIDHR και, για τη Νότιο Αφρική, του ΜΑΣ.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

17. Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση που παρέχεται από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει ένα τμήμα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις κοινοτικές πολιτικές, και ένα τμήμα όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή, άλλους ΔΧΟ και διμερείς χορηγούς, επίσης όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση.

17. Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση και η διάδοση των πληροφοριών που παρέχεται από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή σχετικά με τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την ΕΤΕπ, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει, σε ετήσια βάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που πραγματοποιούνται δυνάμει της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση πρέπει να περιέχει τα στρατηγικά έγγραφα προγραμματισμού και να περιλαμβάνει ένα τμήμα όσον αφορά την προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τις κοινοτικές πολιτικές, και ένα τμήμα όσον αφορά τη συνεργασία με την Επιτροπή, άλλους ΔΧΟ και διμερείς χορηγούς, επίσης όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η κοινοτική εγγύηση που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να καλύπτει τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που έχουν υπογραφεί στη διάρκεια περιόδου η οποία αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο απολογισμός κατά το πρώτο ήμισυ της διάρκειας της παρούσας εντολής, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα εκπονήσουν ενδιάμεση επισκόπηση της απόφασης. Η εν λόγω επισκόπηση πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση, οι όροι αναφοράς της οποίας καθορίζονται στο παράρτημα II.

(18) Η κοινοτική εγγύηση που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση θα πρέπει να καλύπτει τις πράξεις χρηματοδότησης της ΕΤΕπ που έχουν υπογραφεί στη διάρκεια περιόδου η οποία αρχίζει την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2011. Προκειμένου να καταστεί δυνατός ο απολογισμός κατά το πρώτο ήμισυ της διάρκειας της παρούσας εντολής, η ΕΤΕπ και η Επιτροπή θα εκπονήσουν ενδιάμεση επισκόπηση της απόφασης. Η εν λόγω επισκόπηση πρέπει ειδικότερα να περιλαμβάνει εξωτερική αξιολόγηση, οι όροι αναφοράς της οποίας καθορίζονται στο παράρτημα II.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Ωστόσο, το Δικαστήριο έδωσε εντολή να διατηρηθούν τα αποτελέσματα της απόφασης 2006/1016/ΕΚ όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ που θα έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος, εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, νέας απόφασης, εκδιδόμενης επί της ορθής νομικής βάσεως, ήτοι των άρθρων 179 ΕΚ και 181α ΕΚ λαμβανομένων από κοινού.

(23) Ωστόσο, το Δικαστήριο έδωσε εντολή να διατηρηθούν τα αποτελέσματα της απόφασης 2006/1016/ΕΚ όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ που θα έχουν συναφθεί μέχρι την έναρξη ισχύος, εντός προθεσμίας δώδεκα μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης, νέας απόφασης, εκδιδόμενης επί της ορθής νομικής βάσεως, ήτοι των άρθρων 179 ΕΚ και 181α ΕΚ λαμβανομένων από κοινού. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι, στο εξής, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία της συναπόφασης για την ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής, την επιλεξιμότητα των χωρών του παραρτήματος Ι και την αναστολή νέων χρηματοδοτήσεων της ΕΤΕπ σε κάποια συγκεκριμένη χώρα, σε περίπτωση σοβαρής ανησυχίας για την πολιτική ή οικονομική κατάστασή της.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24a) Παρά ταύτα, η ταχεία έγκριση της απόφασης αυτής πρέπει να επιτευχθεί μαζί με την εξασφάλιση του πλήρους σεβασμού των προνομιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2010 πρόταση για νέα απόφαση λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα πορίσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24β)Η εν λόγω πρόταση για λήψη νέας απόφασης πρέπει να εξετάσει μεταξύ άλλων το θέμα του εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ενδελεχέστερου ελέγχου όλων των δημοσιονομικών και πολιτικών αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται από την ΕΤΕπ και την Επιτροπή στο πλαίσιο αυτής της νέας απόφασης, το θέμα της διαφάνειας του χρηματοδοτικού μηχανισμού και το θέμα του περιορισμού της κοινοτικής εγγύησης σε σύγκριση με τις δαπανηθείσες πιστώσεις.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 24 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24γ) Η υποβολή πρότασης για λήψη νέας απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010 καθίσταται ακόμα πιο αναγκαία λόγω του ότι η ισχύουσα απόφαση λήγει στις 31 Αυγούστου 2011.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

΄Αρθρο 1 – Παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η κοινοτική εγγύηση καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που θα υπογραφούν κατά την περίοδο που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου και στο πλαίσιο της απόφασης 2008/847/ ΕΚ του Συμβουλίου εξακολουθεί να χορηγείται η κοινοτική εγγύηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

6. Η κοινοτική εγγύηση καλύπτει τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που θα υπογραφούν κατά την περίοδο που άρχισε την 1η Φεβρουαρίου 2007 και λήγει στις 31 Αυγούστου 2011. Για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ που υπογράφηκαν στο πλαίσιο της απόφασης 2006/1016/ΕΚ του Συμβουλίου και στο πλαίσιο της απόφασης 2008/847/ ΕΚ του Συμβουλίου εξακολουθεί να χορηγείται η κοινοτική εγγύηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 30 Ιουνίου 2010, ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από πρόταση τροποποίησής της, με βάση την εξωτερική αξιολόγηση το γενικό πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

1. Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2010, ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, συνοδευόμενη από πρόταση τροποποίησής της, με βάση και την εξωτερική αξιολόγηση το γενικό πλαίσιο της οποίας προσδιορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα απόφαση παράγει αποτελέσματα από την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήγει στις 31 Αυγούστου 2011.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Αυτή η πρόταση απόφασης αφορά την ανανέωση τη χορήγηση εγγύησης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό προς την ΕΤΕπ για την κάλυψη ζημιών από δάνεια σε τρίτες χώρες.

Αφού το Δικαστήριο ακύρωσε την ισχύουσα απόφαση 2006/1016/EΚ, και δεδομένου ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα αποτελέσματα της απόφασης αυτής έως τις 6 Νοεμβρίου 2009, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση προκειμένου να συνεχίσει να εφαρμόζεται η κοινοτική εγγύηση.

Ιστορικό της απόφασης του Δικαστηρίου

Το ζήτημα της νομικής βάσης θίχτηκε κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας (2006/0107(CNS)) για την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου 2006/1016/EΚ, ενώ το Κοινοβούλιο αμφισβήτησε το κατά πόσο ήταν συναφές το άρθρο 181α της Συνθήκης.

Πράγματι, κρίθηκε πως θα ήταν σκοπιμότερη μια διττή νομική βάση (άρθρο 181α και άρθρο 179), καθόσον πολλές χώρες που είναι επιλέξιμες κατά το Παράρτημα I βρίσκονται στον κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατά συνέπεια, το Κοινοβούλιο αμφισβήτησε την επιλογή της νομικής βάσης ενώπιον του Δικαστηρίου (υπόθεση C-155/07), επικαλούμενο ότι, καθώς πρόκειται για αναπτυσσόμενες χώρες, πρέπει να ισχύουν και τα δυο άρθρα.

Στις 6 Νοεμβρίου 2008, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι:

- ακυρώνεται η ισχύουσα απόφαση 2006/1016/EC

- τα αποτελέσματά της διατηρούνται για δωδεκάμηνη περίοδο

- η νέα απόφαση πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με διττή νομική βάση, και συγκεκριμένα τα άρθρο 179 και181α, πράγμα που σημαίνει διαδικασία συναπόφασης.

Η νέα πρόταση

Σε σύγκριση με την ακυρωθείσα απόφαση 2006/1016/EΚ, η νέα πρόταση απόφασης διαφέρει ως προς ορισμένα σημεία, μεταξύ άλλων:

-παραπομπή σε διττή νομική βάση των άρθρων 179 και 181α, πράγμα που σημαίνει διαδικασία συναπόφασης για την έγκριση ολόκληρης της απόφασης

- κατά συνέπεια, παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συναποφασίζοντα, μεταξύ άλλων, σχετικά με την ενεργοποίηση της προαιρετικής εντολής (άρθρο 1 παρ.3 (β)), σχετικά με την επιλεξιμότητα των χωρών που απαριθμούνται στο Παράρτημα I και χαρακτηρίζονται από "*" και άλλων χωρών που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα I (άρθρο 2 παρ.2), και σχετικά με την αναστολή οποιωνδήποτε νέων χρηματοδοτήσεων της ΕΠΕπ σε μια συγκεκριμένη χώρα σε περίπτωση που υπάρχουν ανησυχίες για την πολιτική ή οικονομική κατάσταση (άρθρο 2 παρ.4).

-προσθήκη των πέντε χωρών της Κεντρικής Ασίας στον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών που ορίζονται στο Παράρτημα Ι

Ταχεία διαδικασία και μεταβατικές πτυχές

Παρά ταύτα, λείπει ένα βασικό στοιχείο στην πρόταση της Επιτροπής.

Πράγματι, η πρόταση αυτή πρέπει να θεωρηθεί "ταχεία" και "μεταβατική"·

- "ταχεία" για να λάβει υπόψη τη δυσχέρεια του να υπάρξει μια κανονική διαδικασία συναπόφασης πριν από τις 6 Νοεμβρίου 2009 λόγω των εκλογών του Κοινοβουλίου (η Ολομέλεια δεν θα είναι σε θέση να αποφανθεί επί νομοθετικών θεμάτων για περισσότερο από τέσσερις μήνες το 2009)·

- "μεταβατική" καθόσον τα πορίσματα της ενδιάμεσης επανεξέτασης της ΕΠΕπ πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια νέα συναποφασισμένη απόφαση·

Για τους λόγους αυτούς, ο εισηγητής επιθυμεί να προγραμματίσει ευκρινώς την αλληλουχία των νομοθετικών κειμένων που αφορούν τη χορήγηση της κοινοτικής εγγύησης στα εξωτερικά δάνεια της ΕΠΕπ, προς προάσπιση των προνομίων του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου:

- τα αποτελέσματα της ακυρωθείσας απόφασης 2006/1016/EΚ λήγουν στις 6 Νοεμβρίου 2009

- η παρούσα απόφαση λήγει μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία πρέπει να ορισθεί από κοινού με το Συμβούλιο

- η νέα πρόταση απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των πορισμάτων της ενδιάμεσης επανεξέτασης, πρέπει να υποβληθεί πριν από το τέλος της θητείας της σημερινής Επιτροπής· η προτεινόμενη προθεσμία είναι η 28 Φεβρουαρίου 2010.

Τέλος, ο εισηγητής θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη εκφράσει στις παρελθούσες διαδικασίες, μεταξύ άλλων, την ανησυχία του για τη συνάφεια ανάμεσα στην απόφαση αυτή και τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στις τρίτες χώρες, την ανησυχία του για την έλλειψη ελέγχου στις διάφορες σχετικά με τον προϋπολογισμό ή μη αποφάσεις της ΕΠΕπ και της Επιτροπής, καθώς και την ανησυχία του για το σημερινό ποσοστό περιορισμού της κοινοτικής εγγύησης. Υπογραμμίζει ότι τα σημεία αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να εξετασθούν κατά την διάρκεια της διαδικασίας συναπόφασης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινοτική εγγύηση στην ΕΤΕπ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.1.2009

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

3.2.2009

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

3.2.2009

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

INTA

24.2.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.2.2009

24.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter, Κώστας Μποτόπουλος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Маруся Иванова Любчева

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Μανώλης Μαυρομμάτης

Ημερομηνία κατάθεσης

26.2.2009