MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta

26.2.2009 - (KOM(2008)0910 – C6‑0025/2009 – 2008/0268(COD)) - ***I

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Esko Seppänen

Menettely : 2008/0268(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0109/2009
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0109/2009
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta

(KOM(2008)0910 – C6‑0025/2009 – 2008/0268(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0910),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan, 179 artiklan ja 181 a artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0025/2009),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A6‑0109/2009),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus  1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Yhteisön ulkosuhdepolitiikkaa on viime vuosina tarkistettu ja laajennettu. Tämä koskee erityisesti liittymistä valmistelevaa strategiaa, Euroopan naapuruuspolitiikkaa sekä Latinalaista Amerikkaa ja Kaakkois-Aasiaa koskevia uusittuja kumppanuuksia samoin kuin EU:n strategisia kumppanuuksia Venäjän, Keski-Aasian, ja Kiinan ja Intian kanssa.

(6) Yhteisön ulkosuhdepolitiikkaa on viime vuosina tarkistettu ja laajennettu. Tämä koskee erityisesti liittymistä valmistelevaa strategiaa, Euroopan naapuruuspolitiikkaa sekä Latinalaista Amerikkaa ja Kaakkois-Aasiaa koskevia uusittuja kumppanuuksia samoin kuin EU:n strategisia kumppanuuksia Venäjän, Keski-Aasian, ja Kiinan ja Intian kanssa. Sama koskee myös yhteisön kehitysyhteistyöpolitiikkoja, jotka nyt on laajennettu kattamaan kaikki kehitysmaat. Nämä kehitysyhteistyöpolitiikat ovat eräs yhteisön ulkosuhteiden pilareista ja tarjoavat kehitysmaiden tarpeisiin räätälöidyn ratkaisun.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on saattaa Euroopan investointipankin lainanantokäytännöt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 6 päivänä marraskuuta 2008 asiassa C-155/07 antamassa tuomiossa täsmennettyjen kehitystavoitteiden mukaisiksi.

Tarkistus  2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7). Yhteisön ulkosuhdepolitiikkaa on myös vuodesta 2007 tuettu uusilla rahoitusvälineillä, jotka ovat IPA, ENPI ja DCI, sekä vakausvälineellä.

(7). Yhteisön ulkosuhdepolitiikkaa on myös vuodesta 2007 tuettu uusilla rahoitusvälineillä, jotka ovat IPA, ENPI DCI ja EIDHR, sekä vakausvälineellä.

Tarkistus  3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) EIP:n rahoitustoimien olisi oltava johdonmukaisia yhteisön ulkosuhdepolitiikan ja sen aluekohtaisten erityistavoitteiden kanssa ja tuettava niitä. EIP:n rahoituksen olisi täydennettävä eri alueiden vastaavia yhteisön avustuspolitiikkoja, -ohjelmia ja -välineitä, varmistamalla yhtenäisyys yhteisön toimien kanssa kokonaisuutena. Jäsenvaltioiden ympäristönsuojelun ja energiahuollon varmuuden olisi lisäksi oltava osa EIP:n rahoituksellisia tavoitteita kaikilla rahoituskelpoisilla alueilla. EIP:n rahoitustoimia olisi toteutettava maissa, joissa poliittisia ja makrotaloudellisia näkökohtia koskevien yhteisön korkean tason sopimusten mukaiset ehdot täyttyvät.

(8) EIP:n rahoitustoimien olisi oltava linjassa EU:n ulkosuhdepolitiikan ja sen aluekohtaisten erityistavoitteiden kanssa ja tuettava niitä, ja niiden olisi edistettävä demokratian ja oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kehittämisen ja lujittamisen yleistavoitetta ja niiden kansainvälisten ympäristösopimusten noudattamista, joissa Euroopan yhteisö tai sen jäsenvaltiot ovat sopimuspuolia. EIP:n rahoitustoimien olisi vahvistettava erityisesti kehitysmaiden, varsinkin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kehitysmaiden, kestävää taloudellista ja sosiaalista kehitystä, niiden sopusointuista ja vähittäistä yhdentymistä maailmantalouteen, köyhyyden vastaisia toimia, demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen yleistavoitetta, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta sekä niiden tavoitteiden noudattamista, jotka yhteisö on hyväksynyt Yhdistyneissä Kansakunnissa ja muissa toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä. EIP:n rahoituksen olisi täydennettävä eri alueiden vastaavia yhteisön avustuspolitiikkoja, -ohjelmia ja -välineitä, varmistamalla yhtenäisyys yhteisön toimien kanssa kokonaisuutena. Jäsenvaltioiden ympäristönsuojelun ja energiahuollon varmuuden olisi lisäksi oltava osa EIP:n rahoituksellisia tavoitteita kaikilla rahoituskelpoisilla alueilla. EIP:n rahoitustoimia olisi toteutettava maissa, joissa poliittisia ja makrotaloudellisia näkökohtia koskevien yhteisön korkean tason sopimusten mukaiset ehdot täyttyvät.

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on saattaa Euroopan investointipankin lainanantokäytännöt Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 6 päivänä marraskuuta 2008 asiassa C-155/07 antamassa tuomiossa täsmennettyjen kehitystavoitteiden mukaisiksi.

Tarkistus  4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Liittymistä valmistelevissa maissa EIP:n rahoitustoimien olisi vastattava liittymis- ja Eurooppa-kumppanuuksissa, vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa sekä yhteisön kanssa käydyissä neuvotteluissa vahvistettuja ensisijaisia tavoitteita. Länsi-Balkanin alueella EU:n toimien painopisteen tulisi edelleen siirtyä vaiheittain jälleenrakennuksesta liittymistä valmistelevaan tukeen. Tässä yhteydessä EIP:n toimilla olisi lisäksi pyrittävä parantamaan institutionaalisia valmiuksia, tarvittaessa yhdessä muiden alueella toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Vuosina 2007–2013 ehdokasmaihin (Kroatiaan, Turkkiin ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan) suuntautuva rahoitus olisi yhä useammin myönnettävä liittymistä valmistelevasta EIP:n välineestä, jota olisi ajan myötä ulotettava kattamaan muut mahdolliset Länsi-Balkanin ehdokasmaat niiden liittymisprosessin edetessä.

(10) Liittymistä valmistelevissa maissa EIP:n rahoitustoimien olisi vastattava liittymis- ja Eurooppa-kumppanuuksissa, vakautus- ja assosiaatiosopimuksissa sekä yhteisön kanssa käydyissä neuvotteluissa vahvistettuja ensisijaisia tavoitteita. Länsi-Balkanin alueella EU:n toimien painopisteen tulisi edelleen siirtyä vaiheittain jälleenrakennuksesta liittymistä valmistelevaan tukeen. Tässä yhteydessä EIP:n toimilla olisi lisäksi pyrittävä parantamaan institutionaalisia valmiuksia, tarvittaessa yhdessä muiden alueella toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa. Vuosina 2007-2011 ehdokasmaihin (Kroatiaan, Turkkiin ja entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan) suuntautuva rahoitus olisi yhä useammin myönnettävä liittymistä valmistelevasta EIP:n välineestä, jota olisi ajan myötä ulotettava kattamaan muut mahdolliset Länsi-Balkanin ehdokasmaat niiden liittymisprosessin edetessä.

Tarkistus  5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Niiden maiden osalta, joihin sovelletaan ENPI:tä, EIP:n olisi jatkettava ja vahvistettava toimiaan Välimeren alueella kiinnittäen entistä enemmän huomiota yksityisen sektorin kehittämiseen. Tähän liittyen tarvitaan kumppanimaiden yhteistyötä yksityisen sektorin kehityksen helpottamiseksi ja rakenneuudistuksen edistämiseksi, erityisesti rahoitusalalla, sekä muita toimenpiteitä, joilla helpotetaan EIP:n toimia, erityisesti sen varmistamiseksi, että EIP voi laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja paikallisilla markkinoilla. Itä-Euroopan ja Etelä-Kaukasian maissa ja Venäjällä EIP:n olisi vahvistettava toimiaan sen mukaisesti kuin ne täyttävät poliittisia ja makrotaloudellisia näkökohtia koskevien yhteisön korkean tason sopimusten mukaiset ehdot. Tällä alueella EIP:n olisi rahoitettava yhteisön kannalta tärkeitä hankkeita liikenteen, energian, televiestinnän ja ympäristöön liittyvän infrastruktuurin alalla. Etusijalle olisi asetettava Euroopan laajuisten verkkojen tärkeimmät jatkoyhteydet, hankkeet, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, ja alueellista yhdentymistä edistävät, yhteyksiä lisäävät merkittävät hankkeet. Ympäristöalalla EIP:n olisi Venäjällä asetettava etusijalle pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden piiriin kuuluvat hankkeet. Energia-alalla erityisen tärkeitä ovat strategiseen energiahuoltoon ja energian kuljetuksiin liittyvät hankkeet. EIP:n rahoitustoimet tällä alueella olisi toteutettava läheisessä yhteistyössä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, jäljempänä ’EBRD’, kanssa, erityisesti niiden ehtojen mukaisesti, joista on sovittu komission, EIP:n ja EBRD:n kolmenvälisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa.

(11) Niiden maiden osalta, joihin sovelletaan ENPI:tä, EIP:n olisi jatkettava ja vahvistettava Välimeren aluetta koskevia toimiaan kiinnittäen entistä enemmän huomiota yksityisen sektorin kehittämiseen. Tähän liittyen tarvitaan kumppanimaiden yhteistyötä yksityisen sektorin kehityksen helpottamiseksi ja rakenneuudistuksen edistämiseksi, erityisesti rahoitusalalla, sekä muita toimenpiteitä, joilla helpotetaan EIP:n toimia, erityisesti sen varmistamiseksi, että EIP voi laskea liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja paikallisilla markkinoilla. Itä-Euroopan ja Etelä-Kaukasian maissa ja Venäjällä EIP:n olisi vahvistettava toimiaan sen mukaisesti kuin ne täyttävät poliittisia ja makrotaloudellisia näkökohtia koskevien yhteisön korkean tason sopimusten mukaiset ehdot. Tällä alueella EIP:n olisi rahoitettava yhteisön kannalta tärkeitä hankkeita liikenteen, energian, televiestinnän ja ympäristöön liittyvän infrastruktuurin alalla. Etusijalle olisi asetettava Euroopan laajuisten verkkojen tärkeimmät jatkoyhteydet, hankkeet, joilla on rajatylittäviä vaikutuksia yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, ja alueellista yhdentymistä edistävät, yhteyksiä lisäävät merkittävät hankkeet. Ympäristöalalla EIP:n olisi Venäjällä asetettava etusijalle pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuuden piiriin kuuluvat hankkeet. Energia-alalla erityisen tärkeitä ovat strategiseen energiahuoltoon ja energian kuljetuksiin liittyvät hankkeet yhteisön energialähteiden monipuolistamista koskevan politiikan mukaisesti ja ottaen huomioon resurssien vakauden ja varmuuden kuluttajille. EIP:n rahoitustoimet tällä alueella olisi toteutettava läheisessä yhteistyössä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin, jäljempänä ’EBRD’, kanssa, erityisesti niiden ehtojen mukaisesti, joista on sovittu komission, EIP:n ja EBRD:n kolmenvälisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15). Kyseessä oleville alueille myönnettävän yhteisön kokonaistuen johdonmukaisuuden lisäämiseksi olisi etsittävä tarvittaessa mahdollisuuksia yhdistää EIP:n rahoitus yhteisön talousarviovaroista avustuksina, riskipääomana ja korkotukina myönnettyyn tukeen sekä tekniseen apuun, joka myönnetään hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen tai oikeus- ja sääntelykehyksen parantamiseen, IPA:n, ENPI:n, vakausvälineen ja Etelä-Afrikan osalta DCI:n kautta.

15. Kyseessä oleville alueille myönnettävän yhteisön kokonaistuen johdonmukaisuuden lisäämiseksi olisi etsittävä tarvittaessa mahdollisuuksia yhdistää EIP:n rahoitus yhteisön talousarviovaroista avustuksina, riskipääomana ja korkotukina myönnettyyn tukeen sekä tekniseen apuun, joka myönnetään hankkeiden valmisteluun ja toteuttamiseen tai oikeus- ja sääntelykehyksen parantamiseen, IPA:n, ENPI:n, vakausvälineen, EIDHR:n ja Etelä-Afrikan osalta DCI:n kautta.

Tarkistus  7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17). EIP:n ja komission raportointia EIP:n rahoitustoimista olisi lisättävä. Komission olisi vuosittain annettava EIP:lta saatujen tietojen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän päätöksen nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista. Kertomukseen tulisi erityisesti sisältyä osio, jossa käsitellään toiminnan tuottamaa yhteisön politiikkojen mukaista lisähyötyä, sekä osio, jossa käsitellään yhteistyötä komission ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja kahdenvälisten lainanantajien kanssa, mukaan lukien yhteisrahoitus.

(17). EIP:n ja komission raportointia ja tiedon toimittamista EIP:n rahoitustoimista olisi lisättävä. Komission olisi vuosittain annettava EIP:lta saatujen tietojen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän päätöksen nojalla toteutetuista EIP:n rahoitustoimista. Kertomukseen tulisi erityisesti sisältyä strategiset ohjelma-asiakirjat ja osio, jossa käsitellään toiminnan tuottamaa EU:n politiikkojen mukaista lisähyötyä, sekä osio, jossa käsitellään yhteistyötä komission ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten ja kahdenvälisten lainanantajien kanssa, mukaan lukien yhteisrahoitus.

Tarkistus  8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18) Tällä päätöksellä perustetulla yhteisön takuulla olisi katettava EIP:n sopimat rahoitustoimet ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä helmikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013. Kauden ensimmäisen puoliskon aikana tapahtuneen kehityksen arvioimiseksi EIP:n ja komission olisi suoritettava kauden puolivälissä tätä päätöstä koskeva väliarviointi. Väliarviointiin olisi erityisesti sisällyttävä ulkoinen arviointi, jota koskevat toimintaohjeet ovat tämän päätöksen liitteessä II.

(18) Tällä päätöksellä perustetulla yhteisön takuulla olisi katettava EIP:n sopimat rahoitustoimet ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä helmikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2011. Kauden ensimmäisen puoliskon aikana tapahtuneen kehityksen arvioimiseksi EIP:n ja komission olisi suoritettava kauden puolivälissä tätä päätöstä koskeva väliarviointi. Väliarviointiin olisi erityisesti sisällyttävä ulkoinen arviointi, jota koskevat toimintaohjeet ovat tämän päätöksen liitteessä II.

Tarkistus  9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23) Tuomioistuin kuitenkin määräsi, että päätöksen 2006/1016/EY vaikutukset pysytetään EIP:n sellaisen rahoituksen osalta, joka on toteutettu, kunnes kahdentoista kuukauden kuluessa kyseisen tuomion julistamispäivästä on tullut voimaan uusi päätös, joka on tehty asianmukaisen oikeusperustan eli sekä perustamissopimuksen 179 että 181 a artiklan nojalla.

(23) Tuomioistuin kuitenkin määräsi, että päätöksen 2006/1016/EY vaikutukset pysytetään EIP:n sellaisen rahoituksen osalta, joka on toteutettu, kunnes kahdentoista kuukauden kuluessa kyseisen tuomion julistamispäivästä on tullut voimaan uusi päätös, joka on tehty asianmukaisen oikeusperustan eli sekä perustamissopimuksen 179 että 181 a artiklan nojalla. Tämä tuomio merkitsee sitä, että nyt sovelletaan yhteispäätösmenettelyä valinnaisen valtuuden käyttöönottoon, tiettyjen liitteessä I lueteltujen maiden kelpoisuuteen ja EIP:n rahoituksen keskeyttämiseen, jos jonkin maan poliittinen tai taloudellinen tilanne aiheuttaa vakavaa huolta.

Tarkistus  10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 a) Tämä päätös olisi kuitenkin tehtävä nopeasti ja samalla olisi varmistettava, että Euroopan parlamentin valtaoikeuksia noudatetaan täysimääräisesti. Sen vuoksi komission olisi esitettävä 28 päivään helmikuuta 2010 mennessä ehdotus uudeksi päätökseksi, jossa otetaan huomioon myös väliarvioinnissa tehdyt päätelmät.

Tarkistus  11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 b) Tässä ehdotuksessa uudeksi päätökseksi olisi käsiteltävä muun muassa kysymystä kaikkia EIP:n ja komission uuden päätöksen mukaisesti tekemiä talousarvio- ja poliittisia päätöksiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston valvonnan tiukentamisesta, koko rahoitusmenettelyn avoimuutta sekä kysymystä yhteisön takuun rajoittamisesta verrattuna maksettuihin määrärahoihin.

Tarkistus  12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 24 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(24 c) Ehdotus uudeksi Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi on syytä esittää 28 päivään helmikuuta 2010 mennessä varsinkin, koska päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä elokuuta 2011.

Tarkistus  13

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 6 kohta

Komission teksti

Tarkistus

6. Yhteisön takuulla katetaan EIP:n allekirjoittamat rahoitustoimet ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä helmikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013. Neuvoston päätöksen 2006/1016/EY ja neuvoston päätöksen 2008/847/EY nojalla sovitut EIP:n rahoitustoimet kuuluvat jatkossakin tämän päätöksen mukaisen yhteisön takuun soveltamisalaan.

6. Yhteisön takuulla katetaan EIP:n allekirjoittamat rahoitustoimet ajanjaksona, joka alkaa 1 päivänä helmikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä elokuuta 2011. Neuvoston päätöksen 2006/1016/EY ja neuvoston päätöksen 2008/847/EY nojalla sovitut EIP:n rahoitustoimet kuuluvat jatkossakin tämän päätöksen mukaisen yhteisön takuun soveltamisalaan.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Komissio esittää ulkopuolisen arvioinnin perusteella tämän päätöksen soveltamista koskevan väliarviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2010 ja liittää siihen tarvittaessa päätösten muutosehdotuksen. Kyseinen ulkopuolinen arvio toteutetaan liitteessä II olevien toimintaohjeiden mukaisesti.

1. Komissio esittää myös ulkopuolisen arvioinnin perusteella tämän päätöksen soveltamista koskevan väliarviointikertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2010 ja liittää siihen päätösten muutosehdotuksen. Kyseinen ulkopuolinen arvio toteutetaan liitteessä II olevien toimintaohjeiden mukaisesti.

Tarkistus  15

Ehdotus päätökseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä elokuuta 2011.

PERUSTELUT

Johdanto

Tämä ehdotus päätökseksi koskee yhteisön Euroopan investointipankille (EIP) myöntämän talousarviotakuun uusimista. Talousarviotakuu myönnetään EIP:n Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin myöntämistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta.

Koska tuomioistuin kumosi nykyisen päätöksen 2006/1016/EY ja koska sen vaikutukset pidetään voimassa 6. marraskuuta 2009 asti, komission oli esitettävä uusi ehdotus, jotta yhteisön takuuta voitaisiin edelleen soveltaa.

Tuomioistuimen päätöksen taustaa

Kysymys oikeusperustasta otettiin esiin neuvoston päätöksen 2006/1016/EY hyväksymistä koskevassa lainsäädäntömenettelyssä (2006/0107(CNS)), kun parlamentti kyseenalaisti perustamissopimuksen 181 a artiklan asianmukaisuuden.

Kävi ilmi, että olisi asianmukaisempaa ottaa oikeusperustaksi 181 a artikla ja 179 artikla, koska monet liitteen I mukaisesti tukikelpoiset valtiot ovat OECD:n luettelon mukaisia kehitysmaita. Näin ollen parlamentti asetti valitun oikeusperustan kyseenalaiseksi tuomioistuimessa (asia C-155/07) ja esitti, että kehitysmaiden tapauksessa olisi sovellettava kumpaakin artiklaa.

Tuomioistuin päätti 6. marraskuuta 2008, että

–         nykyinen päätös 2006/1016/EY on kumottu

–         sen vaikutukset pidetään voimassa kahdentoista kuukauden ajan

–         uusi päätös olisi tehtävä siten, että oikeusperustana on 179 ja 181 a artikla, mikä merkitsee yhteispäätösmenettelyn soveltamista.

Uusi ehdotus

Uusi päätösehdotus eroaa kumotusta päätöksestä 2006/1016/EY vain muutamassa kohdassa. Eroja ovat muun muassa:

–         oikeusperustana perustamissopimuksen 179 ja 181 a artikla, mikä merkitsee sitä, että koko päätös hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä

–         sen seurauksena maininta Euroopan parlamentista yhteispäätösmenettelyn osapuolena muun muassa valinnaisen valtuuden käyttöönoton yhteydessä (1 artiklan 3 kohdan b alakohta), liitteessä I lueteltujen ja tähdellä ’*’ merkittyjen maiden sekä maiden, joita ei ole lueteltu liitteessä I, tukikelpoisuuden yhteydessä (2 artiklan 2 kohta) sekä kun on kyse EIP:n rahoituksen keskeyttämisestä, jos jonkin maan poliittinen tai taloudellinen tilanne aiheuttaa vakavaa huolta (2 artiklan 4 kohta)

–         viiden Keski-Aasian maan ottaminen liitteessä I olevaan tukikelpoisten maiden luetteloon.

Nopeutettu menettely ja siirtymäkauden näkökohdat

Kaikesta huolimatta komission ehdotuksesta puuttuu yksi keskeinen osatekijä.

Tämä ehdotus olisi käsiteltävä nopeutetussa menettelyssä ja sitä olisi pidettävä siirtymäkauden välineenä:

–         nopeutettua menettelyä olisi noudatettava, jotta voidaan ottaa huomioon vaikeudet säännönmukaisen yhteispäätösmenettelyn käynnistämisessä ennen 6. marraskuuta 2009 parlamentin vaalien vuoksi (vuonna 2009 on yli neljän kuukauden ajan tilanne, jossa täysistunto ei voi ilmaista kantaansa lainsäädäntöehdotuksiin)

–         kyseessä on "siirtymäkauden väline", koska EIP:n väliarvioinnin päätelmät on otettava huomioon uudessa päätöksessä.

Näistä syistä esittelijä toivoo, että lainsäädäntöteksteille, joissa käsitellään yhteisön takuun myöntämistä EIP:n unionin ulkopuolelle antamille lainoille, asetetaan selkeät määräajat, jotta parlamentin valtaoikeudet voidaan ottaa huomioon tuomioistuimen päätöksen mukaisesti:

–         kumotun päätöksen 2006/1016/EY vaikutusten voimassaolo päättyy 6. marraskuuta 2009

–         nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy tiettynä päivänä, josta on sovittava neuvoston kanssa

–         uusi päätösehdotus, jossa otetaan huomioon väliarvioinnin päätelmät, on esitettävä ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä; määräajaksi on ehdotettu 28. helmikuuta 2010.

Esittelijä muistuttaa vielä, että parlamentti on jo aikaisemmissa menettelyissä ilmaissut muun muassa huolensa tämän päätöksen ja ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatetta kolmansissa maissa koskevan EU:n ulkosuhdepolitiikan välisestä johdonmukaisuudesta, monien EIP:n ja komission tekemien talousarviota koskevien ja muiden päätösten valvonnan puutteesta sekä yhteisön takuun todellisesta prosentuaalisesta rajoittamisesta. Esittelijä korostaa, että nämä kysymykset on ratkaistava lopullisesti yhteispäätösmenettelyssä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön takuu EIP:lle

Viiteasiakirjat

KOM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.1.2009

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

3.2.2009

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

3.2.2009

 

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

INTA

24.2.2009

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Valiokuntakäsittely

10.2.2009

24.2.2009

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2009

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Manolis Mavrommatis

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2009