Ziņojums - A6-0109/2009Ziņojums
A6-0109/2009

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Kopienas

  26.2.2009 - (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)) - ***I

  Budžeta komiteja
  Referents: Esko Seppänen

  Procedūra : 2008/0268(COD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A6-0109/2009
  Iesniegtie teksti :
  A6-0109/2009
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju zaudējumiem saistībā ar aizdevumiem un aizdevumu garantijām projektiem ārpus Kopienas

  (COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD))

  (Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

  Eiropas Parlaments,

  –   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0910),

  –   ņemot vērā EK līguma 251., 179. un 181.a pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6-0025/2009),

  –   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

  –   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A6‑0109/2009),

  1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

  2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

  3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

  Grozījums Nr.  1

  Lēmuma priekšlikums

  6. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (6) Kopienas ārpolitika pēdējos gados ir pārskatīta un paplašināta. Tas īpaši attiecas uz pirmspievienošanās stratēģiju, uz Eiropas Kaimiņattiecību politiku un uz atjaunotām partnerībām ar Latīņameriku un Dienvidaustrumāziju, kā arī uz ES stratēģisko partnerībām ar Krieviju, Vidusāziju, Ķīnu un Indiju.

  6) Kopienas ārpolitika pēdējos gados ir pārskatīta un paplašināta. Tas īpaši attiecas uz pirmspievienošanās stratēģiju, uz Eiropas Kaimiņattiecību politiku un uz atjaunotām partnerībām ar Latīņameriku un Dienvidaustrumāziju, kā arī uz ES stratēģisko partnerību ar Krieviju, Vidusāziju, Ķīnu un Indiju. Tas attiecas arī uz Kopienas attīstības politiku, kas tagad ir paplašināta, ietverot visas jaunattīstības valstis. Šī attīstības politika ir viens no Kopienas ārējo attiecību balstiem, nodrošinot tieši jaunattīstības valstu vajadzībām pielāgotu risinājumu.

  Pamatojums

  Šī grozījuma mērķis ir saskaņot Eiropas Investīciju bankas aizdevumu praksi ar prasībām attīstības jomā, kas precizētas Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 6. novembra spriedumā lietā C-155/07.

  Grozījums Nr.  2

  Lēmuma priekšlikums

  7. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (7) Kopienas ārējās attiecības no 2007. gada atbalsta arī ar jaunajiem finanšu instrumentiem, t.i., IPA, ENPI un DCI un Stabilitātes instrumentu.

  (7) Kopienas ārējās attiecības no 2007. gada atbalsta arī ar jaunajiem finanšu instrumentiem, t. i., IPA, ENPI, DCI un EIDHR un Stabilitātes instrumentu.

  Grozījums Nr.  3

  Lēmuma priekšlikums

  8. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (8) EIB finansēšanas darījumiem jābūt saderīgiem ar Kopienas ārpolitiku un jāatbalsta, tajā ietverot arī īpašus, reģionālus mērķus. Nodrošinot vispārēju saderību ar Kopienas darbībām, EIB finansējumam būtu jāpapildina attiecīga Kopienas palīdzības politika, programmas un instrumenti dažādos reģionos. Turklāt apkārtējās vides aizsardzībai un dalībvalstu energodrošībai būtu jāpieder pie EIB finansēšanas mērķiem visos finansēšanai piemērotos reģionos. EIB finansēšanas darījumiem būtu jānotiek valstīs, kas atbilst attiecīgiem nosacījumiem, kuri ir paredzēti Kopienas augsta līmeņa nolīgumos par politikas un makroekonomikas aspektiem.

  (8) EIB finansēšanas darījumiem vajadzētu būt saderīgiem ar Kopienas ārpolitiku un būtu jāatbalsta šī politika, tostarp īpaši reģionāli mērķi, kā arī tiem būtu jāpalīdz īstenot vispārējo mērķi attiecībā uz demokrātijas, tiesiskuma, cilvēktiesību un pamatbrīvību veicināšanu un nostiprināšanu, kā arī būtu jāsekmē to starptautisko nolīgumu vides jomā izpilde, kuros Kopiena vai dalībvalstis ir līgumslēdzējas puses. It īpaši attiecībā uz jaunattīstības valstīm EIB finansēšanas darījumiem būtu jāveicina šo valstu ilgtspējīga ekonomiska un sociāla attīstība, it sevišķi visvairāk atpalikušo valstu attīstība, vienmērīga un pakāpeniska šo valstu integrācija pasaules ekonomikā, nabadzības apkarošana, vispārējais mērķis attīstīt un nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu, vispārējais mērķis nodrošināt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu, kā arī to mērķu ievērošana, ko Kopiena apstiprinājusi saistībā ar ANO un citām attiecīgām starptautiskām organizācijām. Nodrošinot vispārēju saderību ar Kopienas darbībām, EIB finansējumam būtu jāpapildina attiecīga Kopienas palīdzības politika, programmas un instrumenti dažādos reģionos. Turklāt apkārtējās vides aizsardzībai un dalībvalstu energodrošībai būtu jāpieder pie EIB finansēšanas mērķiem visos finansēšanai piemērotos reģionos. EIB finansēšanas darījumiem būtu jānotiek valstīs, kas atbilst attiecīgiem nosacījumiem, kuri ir paredzēti Kopienas augsta līmeņa nolīgumos par politikas un makroekonomikas aspektiem.

  Pamatojums

  Šī grozījuma mērķis ir saskaņot Eiropas Investīciju bankas aizdevumu praksi ar prasībām attīstības jomā, kas precizētas Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 6. novembra spriedumā lietā C-155/07.

  Grozījums Nr.  4

  Lēmuma priekšlikums

  10. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (10) Attiecībā uz pirmspievienošanās valstīm EIB finansēšanas darījumiem šajās valstīs jāatspoguļo prioritātes, kas noteiktas pievienošanās partnerībās, Eiropas partnerībās, stabilizācijas un asociācijas nolīgumos un sarunās ar Kopienu. Veicot Kopienas darbības Rietumbalkānos, pakāpeniski būtu jāpāriet no atjaunošanas atbalsta uz pirmspievienošanās atbalstu. Šajā kontekstā EIB darbībai jācenšas turklāt arī rosināt institūciju veidošanas aspektu, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar citām reģionā aktīvām starptautiskām finanšu institūcijām („IFI”). Laikā no 2007. līdz 2013. gadam kandidātvalstu (Horvātijas, Turcijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas) finansēšana būtu jāpastiprina, aizvien konsekventāk ievērojot EIB pirmspievienošanās mehānismu, kas laika gaitā būtu jāpaplašina, aptverot potenciālās Rietumbalkānu kandidātvalstis, ņemot vērā to pievienošanās procesa gaitu.

  (10) Attiecībā uz pirmspievienošanās valstīm EIB finansēšanas darījumiem šajās valstīs jāatspoguļo prioritātes, kas noteiktas pievienošanās partnerībās, Eiropas partnerībās, stabilizācijas un asociācijas nolīgumos un sarunās ar Kopienu. Veicot Kopienas darbības Rietumbalkānos, pakāpeniski būtu jāpāriet no atjaunošanas atbalsta uz pirmspievienošanās atbalstu. Šajā kontekstā EIB darbībai jācenšas turklāt arī rosināt institūciju veidošanas aspektu, attiecīgā gadījumā sadarbojoties ar citām reģionā aktīvām starptautiskām finanšu institūcijām („IFI”). Laikā no 2007. līdz 2011. gadam kandidātvalstu (Horvātijas, Turcijas un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas) finansēšana būtu jāpastiprina, aizvien konsekventāk ievērojot EIB pirmspievienošanās mehānismu, kas laika gaitā būtu jāpaplašina, aptverot potenciālās Rietumbalkānu kandidātvalstis, ņemot vērā to pievienošanās procesa gaitu.

  Grozījums Nr.  5

  Lēmuma priekšlikums

  11. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (11) Saistībā ar valstīm, uz kurām attiecas ENPI, EIB jāturpina un jākonsolidē darbības Vidusjūras reģionā, koncentrējoties uz privātā sektora attīstību. Tāpēc ir vajadzīga arī partnervalstu sadarbība, lai atvieglotu privātā sektora attīstību un rosinātu strukturālu reformu, jo īpaši finanšu sektora reformu, kā arī citi pasākumi, kas atvieglotu EIB darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka EIB var izdot parādzīmes vietējos tirgos. Saistībā ar Austrumeiropu, Dienvidkaukāzu un Krieviju EIB būtu jāizvērš darbības attiecīgajās valstīs saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem, kas ir paredzēti ar minētajām valstīm noslēgtos Kopienas augsta līmeņa nolīgumos par politikas un makroekonomikas aspektiem. Minētajā reģionā EIB būtu jāfinansē Kopienai nozīmīgi transporta, enerģētikas, telesakaru un apkārtējās vides infrastruktūras projekti. Priekšroka būtu jādod projektiem, kas attiecas uz galvenajām Eiropas tīkla asīm, projektiem ar pārrobežu ietekmi vienā vai vairākās dalībvalstīs, un lieliem projektiem, kas veicina reģionālu integrāciju, izmantojot ciešu savstarpēju saistāmību. Apkārtējās vides jomā EIB īpaša prioritāte jāpiešķir Krievijā īstenojamiem projektiem saskaņā ar apkārtējās vides partnerību ziemeļu dimensiju. Enerģētikā īpaši svarīgi ir stratēģiskas energoapgādes un enerģijas pārvades projekti. EIB finansēšanas darījumi šajā reģionā jāveic ciešā sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku („ERAB”), jo īpaši saskaņā ar noteikumiem, kuri jānosaka trīspusējā Saprašanās memorandā starp Komisiju, EIB un ERAB.

  (11) Saistībā ar valstīm, uz kurām attiecas ENPI, EIB jāturpina un jākonsolidē ar Vidusjūras reģionu saistītas darbības, koncentrējoties uz privātā sektora attīstību. Tāpēc ir vajadzīga arī partnervalstu sadarbība, lai atvieglotu privātā sektora attīstību un rosinātu strukturālu reformu, jo īpaši finanšu sektora reformu, kā arī citi pasākumi, kas atvieglotu EIB darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka EIB var izdot parādzīmes vietējos tirgos. Saistībā ar Austrumeiropu, Dienvidkaukāzu un Krieviju EIB būtu jāizvērš darbības attiecīgajās valstīs saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem, kas ir paredzēti ar minētajām valstīm noslēgtos Kopienas augsta līmeņa nolīgumos par politikas un makroekonomikas aspektiem. Minētajā reģionā EIB būtu jāfinansē Kopienai nozīmīgi transporta, enerģētikas, telesakaru un apkārtējās vides infrastruktūras projekti. Priekšroka būtu jādod projektiem, kas attiecas uz galvenajām Eiropas tīkla asīm, projektiem ar pārrobežu ietekmi vienā vai vairākās dalībvalstīs, un lieliem projektiem, kas veicina reģionālu integrāciju, izmantojot ciešu savstarpēju saistāmību. Apkārtējās vides jomā EIB īpaša prioritāte jāpiešķir Krievijā īstenojamiem projektiem saskaņā ar apkārtējās vides partnerību ziemeļu dimensiju. Enerģētikā īpaši svarīgi ir stratēģiskas energoapgādes un enerģijas pārvades projekti atbilstoši Kopienas politikas mērķim dažādot enerģijas avotus un cenšoties nodrošināt patērētājiem stabilus un drošus resursus. EIB finansēšanas darījumi šajā reģionā jāveic ciešā sadarbībā ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku („ERAB”), jo īpaši saskaņā ar noteikumiem, kuri jānosaka trīspusējā Saprašanās memorandā starp Komisiju, EIB un ERAB.

   

   

  Grozījums Nr.  6

  Lēmuma priekšlikums

  15. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (15) Lai attiecīgos reģionos stiprinātu visa Kopienas sniegtā atbalsta saderību, būtu jāmeklē iespējas EIB finansējumu pēc vajadzības apvienot ar Kopienas budžeta resursiem dotāciju, riska kapitāla un procentu likmju subsīdiju formā – līdztekus tehniskai palīdzībai projektu sagatavošanā un īstenošanā vai tiesiskās un normatīvās bāzes uzlabošanā, izmantojot IPA, ENPI, stabilitātes instrumentu un – Dienvidāfrikai – DCI.

  (15) Lai attiecīgos reģionos stiprinātu visa Kopienas sniegtā atbalsta saderību, būtu jāmeklē iespējas EIB finansējumu pēc vajadzības apvienot ar Kopienas budžeta resursiem dotāciju, riska kapitāla un procentu likmju subsīdiju formā – līdztekus tehniskai palīdzībai projektu sagatavošanā un īstenošanā vai tiesiskās un normatīvās bāzes uzlabošanā, izmantojot IPA, ENPI, stabilitātes instrumentu, EIDHR un – Dienvidāfrikai – DCI.

  Grozījums Nr.  7

  Lēmuma priekšlikums

  17. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (17) Jāpaplašina EIB un Komisijas ziņojumi par EIB finansēšanas darījumiem. Komisijai, pamatojoties uz informāciju, ko tā saņem no EIB, ik gadu būtu jāsniedz pārskats Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu. Konkrēti, pārskatā būtu jāietver iedaļa par pievienoto vērtību saskaņā ar Kopienas politikas jomām, un iedaļa par sadarbību ar Komisiju, citām starptautiskām finanšu institūcijām un divpusējiem līdzekļu devējiem, kā arī par līdzfinansēšanu.

  (17) Būtu jāpaplašina EIB un Komisijas ziņojumi un informācijas sniegšana par EIB finansēšanas darījumiem. Komisijai, pamatojoties uz informāciju, ko tā saņem no EIB, ik gadu būtu jāsniedz pārskats Eiropas Parlamentam un Padomei par EIB finansēšanas darījumiem, kas veikti saskaņā ar šo lēmumu. Konkrēti, pārskatā būtu jāietver stratēģiskās plānošanas dokumenti un iedaļa par pievienoto vērtību saskaņā ar Kopienas politikas jomām, un iedaļa par sadarbību ar Komisiju, citām starptautiskām finanšu institūcijām un divpusējiem līdzekļu devējiem, kā arī par līdzfinansēšanu.

  Grozījums Nr.  8

  Lēmuma priekšlikums

  18. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (18) Ar šo lēmumu izveidotai Kopienas garantijai būtu jāattiecas uz EIB finansēšanas darbībām, kas parakstītas laikposmā, kurš sākas 2007. gada 1. februārī un beidzas 2013. gada 31. decembrī. Lai varētu izvērtēt notikumus minētā termiņa pirmajā pusē, EIB un Komisijai būtu jāveic lēmuma starpposma pārskatīšana. Jo īpaši pārskatīšanā būtu jāietver ārējs novērtējums, kura noteikumi precizēti šā lēmuma pielikumā.

  (18) Ar šo lēmumu izveidotai Kopienas garantijai būtu jāattiecas uz EIB finansēšanas darbībām, kas parakstītas termiņā, kurš sākas 2007. gada 1. februārī, un beidzas 2011. gada 31. augustā. Lai varētu izvērtēt notikumus minētā termiņa pirmajā pusē, EIB un Komisijai būtu jāveic lēmuma starpposma pārskatīšana. Jo īpaši pārskatīšanā būtu jāietver ārējs novērtējums, kura noteikumi precizēti šā lēmuma II pielikumā.

  Grozījums Nr.  9

  Lēmuma priekšlikums

  23. apsvērums

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  (23) Tomēr EKT pasludināja spriedumu, ka Lēmuma 2006/1016 ietekme attiecībā uz noslēgto Eiropas Investīciju bankas finansējumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts un stājas spēkā jauns lēmums, kas, izmantojot piemērotu juridisko pamatu, proti, gan EK 179. pantu, gan EK 181.a pantu, ir jāpieņem 12 mēnešu termiņā, skaitot no šī sprieduma pasludināšanas dienas.

  (23) Tomēr EKT pasludināja spriedumu, ka Lēmuma 2006/1016 ietekme attiecībā uz noslēgto Eiropas Investīciju bankas finansējumu ir spēkā līdz brīdim, kad tiek pieņemts un stājas spēkā jauns lēmums, kas, izmantojot piemērotu juridisko pamatu, proti, gan EK 179. pantu, gan EK 181.a pantu, ir jāpieņem 12 mēnešu termiņā, skaitot no šī sprieduma pasludināšanas dienas. Šis spriedums nozīmē, ka tagad būs jāpiemēro koplēmuma procedūra, lai izmantotu fakultatīvās pilnvaras, novērtētu I pielikumā minēto valstu atbilstību finansējuma saņemšanai un apturētu jauna EIB finansējuma piešķiršanu konkrētā valstī, ja rodas nopietnas bažas par politisko vai ekonomisko stāvokli.

  Grozījums Nr.  10

  Lēmuma priekšlikums

  24.a apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (24a) Tomēr šā lēmuma ātra pieņemšana būtu jāpanāk, vienlaikus nodrošinot, ka tiek pilnībā ievērotas Eiropas Parlamenta prerogatīvas; tādēļ Komisijai līdz 2010. gada 28. februārim būtu jāiesniedz jauna lēmuma priekšlikums, ņemot vērā arī termiņa vidusposma pārskatīšanā gūtos secinājumus.

  Grozījums Nr.  11

  Lēmuma priekšlikums

  24.b apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (24b) Šajā jauna lēmuma priekšlikumā cita starpā būtu jāpievēršas jautājumam par visu budžeta un politisko lēmumus, ko EIB un Komisija pieņem saskaņā ar šo lēmumu, stingrāku uzraudzību, kuru veic Eiropas Parlaments un Padome, visa finansēšanas mehānisma pārredzamības jautājumam un Kopienas garantijas ierobežošanai attiecībā pret izsniegtajiem līdzekļiem.

  Grozījums Nr.  12

  Lēmuma priekšlikums

  24.c apsvērums (jauns)

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

   

  (24c) Jauna Eiropas Parlamenta un Padomes lēmuma priekšlikuma iesniegšana līdz 2010. gada 28. februārim ir vēl jo vairāk nepieciešama, ņemot vērā, ka šā lēmuma darbības termiņš beidzas 2011. gada 31. augustā.

  Grozījums Nr.  13

  Lēmuma priekšlikums

  1. pants – 6. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  6. Kopienas garantija attiecas uz EIB finansēšanas darījumiem, kas parakstīti laikposmā no 2007. gada 1. februāra līdz 2013. gada 31. decembrim. EIB finansēšanas darījumi, kas parakstīti saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK un Padomes Lēmumu 2008/847/EK, turpinās saņemt Kopienas garantiju saskaņā ar šo lēmumu.

  6. Kopienas garantija attiecas uz EIB finansēšanas darbībām, kas parakstītas termiņā, kurš sākas 2007. gada 1. februārī, un beidzas 2011. gada 31. augustā. EIB finansēšanas darījumi, kas parakstīti saskaņā ar Padomes Lēmumu 2006/1016/EK un Padomes Lēmumu 2008/847/EK, turpinās saņemt Kopienas garantiju saskaņā ar šo lēmumu.

  Grozījums Nr.  14

  Lēmuma priekšlikums

  9. pants – 1. punkts

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  1. Pamatojoties uz ārējo novērtējumu, kura noteikumi ir precizēti II pielikumā, Komisija līdz 2010. gada 30. jūnijam iesniedz Padomei un Eiropas Parlamentam starpposma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu, attiecīgā gadījumā pievienojot priekšlikumu tā grozījumiem.

  1. Pamatojoties arī uz ārējo novērtējumu, kura noteikumi ir precizēti šā lēmuma II pielikumā, Komisija līdz 2010. gada 28. februārim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei starpposma ziņojumu par šā lēmuma piemērošanu, pievienojot priekšlikumu tā grozījumiem.

  Grozījums Nr.  15

  Lēmuma priekšlikums

  11. pants

  Komisijas ierosinātais teksts

  Grozījums

  Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Šis lēmums stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tā darbības termiņš beidzas 2011. gada 31. augustā.

  PASKAIDROJUMS

  Ievads

  Šis lēmuma priekšlikums ir izstrādāts, lai atjaunotu Eiropas Investīciju bankai piešķirtās Kopienas budžeta garantijas pret zaudējumiem, kas rodas saistībā ar aizdevumiem trešās valstīs.

  Tā kā Tiesa ir atcēlusi spēkā esošo lēmumu  006/1016/EK un tā kā šis lēmums turpina palikt spēkā līdz 2009. gada 6. novembrim, Komisijai bija jānāk klajā ar jaunu priekšlikumu, lai nodrošinātu Kopienas garantijas turpmāku piemērošanu.

  Tiesas sprieduma priekšvēsture

  Jautājums par juridisko pamatu tika izvirzīts Padomes lēmuma 2006/1016/EK pieņemšanas likumdošanas procedūras (2006/0107(CNS)) laikā, Parlamentam apšaubot Līguma 181.a panta piemērotību.

  Faktiski šķita, ka šajā gadījumā atbilstošāks būtu divkāršs juridiskais pamats (181.a pants kopā ar 179. pantu), jo daudzas valstis, kas atbilstīgas saskaņā ar I pielikumu, ir ESAO sarakstā iekļautās jaunattīstības valstis. Tādēļ Parlaments apstrīdēja juridiskā pamata izvēli Tiesā (lieta C-155/07), atsaucoties uz to, ka attiecībā uz jaunattīstības valstīm būtu jāpiemēro abi panti.

  Tiesa 2008. gada 6. novembrī nolēma, ka:

  – spēkā esošais lēmums 2006/1016/EK tiek anulēts;

  – tas turpina palikt spēkā 12 mēnešus;

  – jaunais lēmums būtu jāpieņem ar divkāršu juridisko pamatu, proti, 179. un 181. a pantu, kas nozīmē, ka lēmums jāpieņem koplēmuma procedūrā.

  Jaunais priekšlikums

  Salīdzinot ar anulēto lēmumu 2006/1016/EK, jaunais lēmuma priekšlikums atšķiras atsevišķos aspektos, tostarp šādos:

  – atsauce uz divkāršu juridisko pamatu, proti, EK līguma 179. un 181.a pantu, kas nozīmē, ka viss lēmums jāpieņem koplēmuma procedūrā;

  – līdz ar to kā koplēmējs minēts Eiropas Parlaments, tostarp jautājumos par fakultatīvo pilnvaru izmantošanu (1. panta 3. punkta b) apakšpunkts), par I pielikumā uzskaitīto un ar „*” apzīmēto valstu atbilstību un citu, I pielikumā neminētu, valstu atbilstību (2. panta 2. punkts) un par jauna EIB finansējuma apturēšanu konkrētā valstī, ja rodas nopietnas bažas par politisko vai ekonomisko situāciju (2. panta 4. punkts);

  – piecu Centrālāzijas valstu iekļaušana I pielikuma atbilstīgo valstu sarakstā.

  Paātrināta procedūra un pagaidu aspekti

  Tomēr Komisijas priekšlikumā trūkst kāda nozīmīga elementa.

  Faktiski šis priekšlikums jāuzskata par „paātrinātu” un „pārejas” pasākumu:

  – „paātrināts” tas ir tādēļ, ka Parlamenta vēlēšanu dēļ līdz 2009. gada 6. novembrim būs grūti nodrošināt kārtējo koplēmuma procedūru (2009. gadā vairāk kā četrus mēnešus plenārsēdēs nebūs iespējams izskatīt ar likumdošanu saistītus jautājumus);

  – tas ir „pārejas” pasākums, jo koplēmuma procedūrā jāpieņem jauns lēmums, ievērojot EIB vidusposma pārskata secinājumus.

  Tādēļ, lai aizsargātu Parlamenta prerogatīvas pēc Tiesas sprieduma, referents vēlas skaidri noteikt to normatīvo tekstu termiņu secību, kas saistīti ar Kopienas garantijas piešķiršanu EIB ārējiem aizdevumiem:

  – anulētais lēmums 2006/1016/EK zaudē spēku 2009. gada 6. novembrī;

  – pašreizējais lēmums zaudē spēku konkrētā dienā, par kuru jāvienojas ar Padomi;

  – nākamais lēmuma priekšlikums, ievērojot vidusposma pārskata secinājumus, jāiesniedz pirms pašreizējās Komisijas pilnvaru beigām — ierosinātais termiņš ir 2010. gada 28. februāris.

  Visbeidzot, referents vēlas atgādināt, ka Parlaments jau iepriekšējās procedūrās cita starpā ir paudis bažas par saskaņotību starp šo lēmumu un ES ārpolitiku cilvēktiesību un tiesiskuma jomā trešās valstīs, bažas par kontroles trūkumu pār EIB un Komisijas lēmumiem, kas gan saistīti ar budžetu, gan ne, un bažas par Kopienas garantijas procentuālās daļas faktisko ierobežojumu. Referents uzsver, ka šiem aspektiem noteikti būs jāpievēršas koplēmuma procedūras gaitā.

  PROCEDŪRA

  Virsraksts

  Eiropas Investīciju bankai piešķirtā Kopienas garantija

  Atsauces

  COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

  Datums, kad to iesniedza EP

  14.1.2009

  Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  BUDG

  3.2.2009

  Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

         Datums, kad paziņoja plenārsēdē

  INTA

  3.2.2009

   

   

   

  Atzinumu nav sniegusi

         Lēmuma datums

  INTA

  24.2.2009

   

   

   

  Referents(-e/-i/-es)

         Iecelšanas datums

  Esko Seppänen

  20.9.2004

   

   

  Izskatīšana komitejā

  10.2.2009

  24.2.2009

   

   

  Pieņemšanas datums

  24.2.2009

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  30

  0

  0

  Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

  Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Manolis Mavrommatis