SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

26.2.2009 - (COM(2008)0910 – C6‑0025/2009 – 2008/0268(COD)) - ***I

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Esko Seppänen

Procedura : 2008/0268(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0109/2009

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na zabezpieczenie pożyczek na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty

(COM(2008)0910 – C6‑0025/2009 – 2008/0268(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2008)0910),

–   uwzględniając art. 251 oraz art. 179 i 181a traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6–0025/2009),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6-0109/2009),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Polityka Wspólnoty w zakresie stosunków zewnętrznych została w ostatnich latach zrewidowana i rozszerzona. Dotyczy to w szczególności strategii przedakcesyjnej, europejskiej polityki sąsiedztwa, odnowionych partnerstw z Ameryką Łacińską i Azją Południowo-Wschodnią oraz partnerstw strategicznych UE z Rosją, Azją Środkową, Chinami i Indiami.

(6) Polityka Wspólnoty w zakresie stosunków zewnętrznych została w ostatnich latach zrewidowana i rozszerzona. Dotyczy to w szczególności strategii przedakcesyjnej, europejskiej polityki sąsiedztwa, odnowionych partnerstw z Ameryką Łacińską i Azją Południowo-Wschodnią oraz partnerstw strategicznych UE z Rosją, Azją Środkową, Chinami i Indiami. Jest to ponadto przypadek związany ze wspólnotowymi strategiami politycznymi w zakresie rozwoju, które zostały obecnie rozszerzone na wszystkie kraje rozwijające się. Strategie te stanowią jeden z filarów stosunków zewnętrznych Wspólnoty, umożliwiając rozwiązanie dokładnie dostosowane do potrzeb krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uzgodnienie praktyk Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie udzielania pożyczek z wymogami dotyczącymi rozwoju, określonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w decyzji z dnia 6 listopada 2008 r. (C-155/07).

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Od 2007 r. stosunki zewnętrzne Wspólnoty są także wspierane przez nowe instrumenty finansowe, tj. IPA, ENPI, DCI oraz instrument na rzecz stabilności.

(7) Od 2007 r. stosunki zewnętrzne Wspólnoty są także wspierane przez nowe instrumenty finansowe, tj. IPA, ENPI, DCI, EIDHR oraz instrument na rzecz stabilności.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Operacje finansowe EBI powinny być spójne z polityką zewnętrzną Wspólnoty i wspierać tę politykę, w tym konkretne cele regionalne. Zapewniając całościową spójność z działaniami Wspólnoty, finansowanie przez EBI powinno uzupełniać odpowiednie wspólnotowe polityki, programy i instrumenty na rzecz pomocy w różnych regionach. Celami finansowymi EBI we wszystkich kwalifikujących się regionach powinny być ponadto ochrona środowiska naturalnego i bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Operacje finansowe EBI powinny być realizowane w krajach, które spełniają odpowiednie warunki zgodnie z porozumieniami Wspólnoty na wysokim szczeblu w sprawach politycznych i makroekonomicznych.

(8) Operacje finansowe EBI powinny być spójne z polityką zewnętrzną Wspólnoty i wspierać tę politykę, w tym konkretne cele regionalne oraz powinny przyczyniać się do realizacji ogólnego celu, jakim jest wspieranie i wzmacnianie demokracji i praworządności, praw człowieka oraz podstawowych wolności, jak również do przestrzegania międzynarodowych porozumień w zakresie środowiska naturalnego, których stroną jest Wspólnota lub jej państwa członkowskie. Szczególnie w odniesieniu do krajów rozwijających się operacje finansowe EBI wspierają trwały rozwój gospodarczy i społeczny tych krajów, przede wszystkim tych w najbardziej niekorzystnej sytuacji; ich harmonijną i stopniową integrację z gospodarką światową; walkę z ubóstwem; ogólny cel związany ze wspieraniem i umacnianiem demokracji i praworządności; ogólny cel związany z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wartości; a także zgodność z celami przyjętymi przez Wspólnotę w ramach Narodów Zjednoczonych i innych kompetentnych organizacji międzynarodowych. Zapewniając całościową spójność z działaniami Wspólnoty, finansowanie przez EBI powinno uzupełniać odpowiednie wspólnotowe polityki, programy i instrumenty na rzecz pomocy w różnych regionach. Celami finansowymi EBI we wszystkich kwalifikujących się regionach powinny być ponadto ochrona środowiska naturalnego i bezpieczeństwo energetyczne państw członkowskich. Operacje finansowe EBI powinny być realizowane w krajach, które spełniają odpowiednie warunki zgodnie z porozumieniami Wspólnoty na wysokim szczeblu w sprawach politycznych i makroekonomicznych.

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest uzgodnienie praktyk Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie udzielania pożyczek z wymogami dotyczącymi rozwoju, określonymi przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości w decyzji z dnia 6 listopada 2008 r. (C-155/07).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) W odniesieniu do państw ubiegających się o członkostwo, finansowanie EBI w tych krajach powinno odzwierciedlać priorytety określone w partnerstwach dla członkostwa i partnerstwach europejskich, w układach o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w negocjacjach ze Wspólnotą. Głównym celem działania Wspólnoty na Zachodnich Bałkanach powinno być stopniowe przechodzenie od odbudowy do pomocy przedakcesyjnej. W tym kontekście EBI powinien w swojej działalności dodatkowo koncentrować się również na wspieraniu tworzenia instytucji, w razie potrzeby we współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi („MIF”) działającymi w danym regionie. W latach 2007–2013 finansowanie krajów kandydujących (Chorwacji, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii) powinno w coraz większym stopniu korzystać ze środków przedakcesyjnych udostępnianych przez EBI, które z czasem należy rozszerzyć, aby obejmowały potencjalne kraje kandydujące z Bałkanów Zachodnich, zgodnie z postępami tych krajów w procesie akcesyjnym.

(10) W odniesieniu do państw ubiegających się o członkostwo, finansowanie EBI w tych krajach powinno odzwierciedlać priorytety określone w partnerstwach dla członkostwa i partnerstwach europejskich, w układach o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz w negocjacjach ze Wspólnotą. Głównym celem działania Wspólnoty na Zachodnich Bałkanach powinno być stopniowe przechodzenie od odbudowy do pomocy przedakcesyjnej. W tym kontekście EBI powinien w swojej działalności dodatkowo koncentrować się również na wspieraniu tworzenia instytucji, w razie potrzeby we współpracy z innymi międzynarodowymi instytucjami finansowymi („MIF”) działającymi w danym regionie. W latach 2007-2011 finansowanie krajów kandydujących (Chorwacji, Turcji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii) powinno w coraz większym stopniu korzystać ze środków przedakcesyjnych udostępnianych przez EBI, które z czasem należy rozszerzyć, aby obejmowały potencjalne kraje kandydujące z Bałkanów Zachodnich, zgodnie z postępami tych krajów w procesie akcesyjnym.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) W odniesieniu do państw objętych ENPI EBI powinien nadal prowadzić i konsolidować działania w regionie basenu Morza Śródziemnego, koncentrując się bardziej na rozwoju sektora prywatnego. W związku z tym konieczna jest również współpraca krajów partnerskich w celu ułatwienia rozwoju sektora prywatnego i wsparcia reform strukturalnych, w szczególności reformy sektora finansowego, jak i inne środki ułatwiające działania EBI, w szczególności w celu zagwarantowania EBI możliwości emitowania obligacji na rynkach lokalnych. W odniesieniu do Europy Wschodniej, Zakaukazia i Rosji EBI powinien rozszerzać swoją działalność w poszczególnych krajach przy spełnieniu odpowiednich warunków zgodnych z porozumieniami zawartymi na wysokim szczeblu przez Wspólnotę i dane państwo w sprawach politycznych i makroekonomicznych. W tym regionie EBI powinien finansować projekty mające szczególne znaczenie dla Wspólnoty w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i środowiskowej. Priorytetowo powinny być traktowane projekty zlokalizowane na ważniejszych głównych osiach sieci transeuropejskiej, projekty mające skutki transgraniczne dla jednego lub kilku państw członkowskich oraz duże projekty wspierające integrację regionalną poprzez zwiększanie wzajemnych powiązań. W sektorze ochrony środowiska EBI powinien nadać w Rosji pierwszeństwo projektom realizowanym w partnerstwie dla środowiska w ramach wymiaru północnego. W sektorze energetycznym szczególne znaczenie mają strategiczne projekty związane z dostawami i transportem energii. Operacje finansowe EBI w regionie powinny być realizowane w bliskiej współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), w szczególności zgodnie z warunkami, które zostaną zawarte w trójstronnym protokole ustaleń między Komisją, EBI i EBOR.

(11) W odniesieniu do państw objętych EISiP, EBI powinien nadal prowadzić i konsolidować działania dotyczące regionu basenu Morza Śródziemnego, koncentrując się bardziej na rozwoju sektora prywatnego. W związku z tym konieczna jest również współpraca krajów partnerskich w celu ułatwienia rozwoju sektora prywatnego i wsparcia reform strukturalnych, w szczególności reformy sektora finansowego, jak i inne środki ułatwiające działania EBI, w szczególności w celu zagwarantowania EBI możliwości emitowania obligacji na rynkach lokalnych. W odniesieniu do Europy Wschodniej, Zakaukazia i Rosji EBI powinien rozszerzać swoją działalność w poszczególnych krajach przy spełnieniu odpowiednich warunków zgodnych z porozumieniami zawartymi na wysokim szczeblu przez Wspólnotę i dane państwo w sprawach politycznych i makroekonomicznych. W tym regionie EBI powinien finansować projekty mające szczególne znaczenie dla Wspólnoty w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i środowiskowej. Priorytetowo powinny być traktowane projekty zlokalizowane na ważniejszych głównych osiach sieci transeuropejskiej, projekty mające skutki transgraniczne dla jednego lub kilku państw członkowskich oraz duże projekty wspierające integrację regionalną poprzez zwiększanie wzajemnych powiązań. W sektorze ochrony środowiska EBI powinien nadać w Rosji pierwszeństwo projektom realizowanym w partnerstwie dla środowiska w ramach wymiaru północnego. W sektorze energetycznym szczególne znaczenie mają strategiczne projekty związane z dostawami i transportem energii, zgodne z celem polityki wspólnotowej dotyczącym dywersyfikacji źródeł energii i w celu zapewnienia stabilnych i bezpiecznych zasobów dla konsumentów. Operacje finansowe EBI w regionie powinny być realizowane w bliskiej współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOR”), w szczególności zgodnie z warunkami, które zostaną zawarte w trójstronnym protokole ustaleń między Komisją, EBI i EBOR.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Mając na uwadze zwiększenie spójności całkowitego wsparcia Wspólnoty w poszczególnych regionach, należy dążyć do możliwości połączenia finansowania EBI ze wspólnotowymi zasobami budżetowymi w formie, odpowiednio, dotacji, kapitału podwyższonego ryzyka i dopłat do oprocentowania oraz pomocy technicznej w przygotowaniu i wdrażaniu projektu lub ulepszaniu ram prawnych i regulacyjnych, poprzez IPA, ENPI, instrument na rzecz stabilności, a w przypadku RPA – DCI.

(15) Mając na uwadze zwiększenie spójności całkowitego wsparcia Wspólnoty w poszczególnych regionach, należy dążyć do możliwości połączenia finansowania EBI ze wspólnotowymi zasobami budżetowymi w formie, odpowiednio, dotacji, kapitału podwyższonego ryzyka i dopłat do oprocentowania oraz pomocy technicznej w przygotowaniu i wdrażaniu projektu lub ulepszaniu ram prawnych i regulacyjnych, poprzez IPA, ENPI, instrument na rzecz stabilności, EIDHR, a w przypadku RPA – DCI.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Należy rozwijać procedury sprawozdawcze na temat operacji finansowych EBI, obowiązujące EBI i Komisję. Komisja powinna, na podstawie informacji otrzymanych z EBI, składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania w sprawie operacji finansowych EBI realizowanych zgodnie z niniejszą decyzją. Sprawozdania te powinny w szczególności zawierać część dotyczącą wartości dodanej, zgodnie z politykami Wspólnoty, oraz część dotyczącą współpracy z Komisją, innymi MIF oraz dwustronnymi donatorami, w tym w zakresie współfinansowania.

(17) Należy rozwijać procedury sprawozdawcze i przekazywanie informacji na temat operacji finansowych EBI, obowiązujące EBI i Komisję. Komisja powinna, na podstawie informacji otrzymanych z EBI, składać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania w sprawie operacji finansowych EBI realizowanych zgodnie z niniejszą decyzją. Sprawozdania te powinny w szczególności zawierać dokumenty z zakresu planowania strategicznego oraz część dotyczącą wartości dodanej, zgodnie z politykami Wspólnoty, oraz część dotyczącą współpracy z Komisją, innymi MIF oraz dwustronnymi donatorami, w tym w zakresie współfinansowania.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Gwarancja wspólnotowa ustanowiona niniejszą decyzją powinna obejmować operacje finansowe EBI zatwierdzone w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Aby dokonać bilansu postępów poczynionych w pierwszej połowie tego okresu, EBI i Komisja powinny przygotować śródokresowy przegląd decyzji. Przegląd ten powinien w szczególności zawierać zewnętrzną ocenę, której zakres jest określony w załączniku II.

(18) Gwarancja wspólnotowa ustanowiona niniejszą decyzją powinna obejmować operacje finansowe EBI zatwierdzone w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 sierpnia 2011 r. Aby dokonać bilansu postępów poczynionych w pierwszej połowie tego okresu, EBI i Komisja powinny przygotować śródokresowy przegląd decyzji. Przegląd ten powinien w szczególności zawierać zewnętrzną ocenę, której zakres jest określony w załączniku II.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Trybunał orzekł jednak, że skutki decyzji 2006/1016/WE należy utrzymać w mocy w odniesieniu do zobowiązań finansowych EBI, które zostały zawarte do czasu wejścia w życie w terminie dwunastu miesięcy do dnia ogłoszenia tego wyroku nowej decyzji przyjętej na odpowiedniej podstawie prawnej, to jest art. 179 WE i 181a WE razem wziętych.

(23) Trybunał orzekł jednak, że skutki decyzji 2006/1016/WE należy utrzymać w mocy w odniesieniu do zobowiązań finansowych EBI, które zostały zawarte do czasu wejścia w życie w terminie dwunastu miesięcy do dnia ogłoszenia tego wyroku nowej decyzji przyjętej na odpowiedniej podstawie prawnej, to jest art. 179 WE i 181a WE razem wziętych. Wyrok oznacza, że procedura współdecyzji będzie mieć teraz zastosowanie do uruchomienia upoważnienia fakultatywnego, kwalifikowalności krajów wymienionych w załączniku I oraz zawieszenia nowego finansowania przez EBI w danym kraju w przypadku poważnych obaw związanych z sytuacją polityczną lub gospodarczą.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 24a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24a) Należy jednak zadbać o szybkie przyjęcie niniejszej decyzji przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego poszanowania uprawnień Parlamentu Europejskiego; w tym celu, w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący nowej decyzji, uwzględniając także wnioski z przeglądu śródokresowego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 24b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24b) We wniosku dotyczącym nowej decyzji należy zająć się między innymi kwestią większej kontroli Parlamentu Europejskiego i Rady nad wszelkimi decyzjami budżetowymi i politycznymi, które EBI i Komisja podejmą w ramach nowej decyzji, kwestią przejrzystości całego mechanizmu finansowania, a także kwestią ograniczenia wspólnotowej gwarancji w porównaniu z wypłaconymi środkami.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 24c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(24c) Przedstawienie wniosku dotyczącego nowej decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. jest konieczne, tym bardziej że obecna decyzja wygasa z dniem 31 sierpnia 2011 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. Gwarancja wspólnotowa obejmuje operacje finansowe EBI zatwierdzone w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 grudnia 2013 r. Operacje finansowe EBI zatwierdzone na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE i decyzji Rady 2008/847/WE pozostają objęte gwarancją wspólnotową na mocy niniejszej decyzji.

6. Gwarancja wspólnotowa obejmuje operacje finansowe EBI zatwierdzone w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 sierpnia 2011 r. Operacje finansowe EBI zatwierdzone na mocy decyzji Rady 2006/1016/WE i decyzji Rady 2008/847/WE pozostają objęte gwarancją wspólnotową na mocy niniejszej decyzji.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r., na podstawie zewnętrznej oceny, której zakres jest określony w załączniku II do niniejszej decyzji, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie śródokresowe w sprawie stosowania niniejszej decyzji, a w stosownym przypadku dołączy do sprawozdania wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do decyzji.

1. W terminie do dnia 28 lutego 2010 r., również na podstawie zewnętrznej oceny, której zakres jest określony w załączniku II do niniejszej decyzji, Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie śródokresowe w sprawie stosowania niniejszej decyzji, dołączając do niego wniosek dotyczący wprowadzenia zmian do decyzji.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wygasa w z dniem 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Wstęp

Przedmiotowy wniosek dotyczący decyzji odnosi się do odnowienia gwarancji budżetowej Wspólnoty dla EBI na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami w krajach trzecich.

Ponieważ Trybunał Sprawiedliwości stwierdził nieważność istniejącej decyzji 2006/1016/WE, a skutki tej decyzji utrzymano w mocy do dnia 6 listopada 2009 r., Komisja musiała przedstawić nowy wniosek, aby gwarancja wspólnotowa miała w dalszym ciągu zastosowanie.

Kontekst wyroku Trybunału

Kwestia podstawy prawnej została podniesiona w toku procedury legislacyjnej (2006/0107(CNS)) dotyczącej przyjęcia decyzji Rady 2006/1016/WE, a Parlament zakwestionował zasadność zastosowania art. 181a Traktatu.

Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej (art. 181a łącznie z art. 179) wydało się bardziej odpowiednie, jako że wiele krajów kwalifikujących się zgodnie z załącznikiem I to kraje rozwijające się wymienione w wykazie OECD. W związku z powyższym Parlament zakwestionował wybór podstawy prawnej przed Trybunałem Sprawiedliwości (sprawa C-155/07), powołując się na to, że w odniesieniu do krajów rozwijających się zastosowanie powinny mieć oba artykuły.

W dniu 6 listopada 2008 r. Trybunał orzekł, że:

- istniejąca decyzja 2006/1016/WE zostaje uchylona;

- jej skutki zostają utrzymane w mocy przez okres 12 miesięcy;

- nowa decyzja powinna zostać przyjęta przy zastosowaniu podwójnej podstawy prawnej, tzn. art. 179 i 181a, co oznacza wykorzystanie procedury współdecyzji.

Nowy wniosek

Nowy wniosek dotyczący decyzji w niewielu punktach od różni się od uchylonej decyzji 2006/1016/WE, a są to między innymi:

- odniesienie do podwójnej podstawy prawnej: art. 179 i 181a TWE, która oznacza przyjęcie całej decyzji w drodze procedury współdecyzji;

- wynikające z tego odniesienie do Parlamentu Europejskiego jako współdecydenta, między innymi w odniesieniu do uruchomienia upoważnienia fakultatywnego (art. 1 ust. 3 lit. b)), kwalifikowalności krajów wymienionych w załączniku I i oznaczonych symbolem „*” oraz innych krajów niewymienionych w załączniku I (art. 2 ust. 2), a także zawieszenia nowego finansowania przez EBI w danym kraju w przypadku poważnych obaw związanych z sytuacją polityczną lub gospodarczą (art. 2 ust. 4);

- włączenie pięciu krajów Azji Środkowej do wykazu krajów kwalifikujących się, wymienionych w załączniku I.

Procedura przyspieszona i aspekty przejściowe

We wniosku Komisji brakuje jednak podstawowego elementu.

Przedmiotowy wniosek należy uznać za „objęty procedurą przyspieszoną” i „przejściowy”;

- procedura przyspieszona – w celu uwzględnienia trudności z przeprowadzeniem standardowej procedury współdecyzji do dnia 6 listopada 2009 r. z powodu wyborów do Parlamentu (posiedzenie plenarne nie będzie mogło zająć stanowiska w kwestiach legislacyjnych przez okres dłuższy niż cztery miesiące w 2009 r.);

- przejściowy – ponieważ w nowej decyzji przyjętej w ramach procedury współdecyzji będą musiały zostać uwzględnione wnioski z przeglądu śródokresowego EBI;

Dlatego też sprawozdawca opowiada się za określeniem jasnych ram czasowych w odniesieniu do szeregu tekstów legislacyjnych dotyczących udzielania gwarancji wspólnotowej dla pożyczek zewnętrznych EBI, aby zaznaczyć uprawnienia Parlamentu w związku z wyrokiem Trybunału:

- skutki uchylonej decyzji 2006/1016/WE wygasają z dniem 6 listopada 2009 r.;

- obecna decyzja wygasa w konkretnym terminie określonym wraz z Radą;

- następny wniosek dotyczący decyzji, uwzględniający wnioski z przeglądu śródokresowego, musi zostać przedstawiony przed końcem kadencji obecnej Komisji; proponowany termin to 28 lutego 2010 r.

Wreszcie, sprawozdawca chciałby przypomnieć, że podczas wcześniejszych procedur Parlament wyrażał także obawy dotyczące między innymi spójności przedmiotowej decyzji z polityką zewnętrzną UE w zakresie praw człowieka i praworządności w krajach trzecich, braku kontroli nad różnymi decyzjami EBI i Komisji o charakterze budżetowym i pozabudżetowym, a także rzeczywistego odsetka ograniczenia gwarancji wspólnotowej. Podkreśla też, że konieczne będzie zajęcie się tymi kwestiami w toku procedury współdecyzji.

PROCEDURA

Tytuł

Gwarancja wspólnotowa dla EBI

Odsyłacze

COM(2008)0910 – C6-0025/2009 – 2008/0268(COD)

Data przedstawienia w PE

14.1.2009

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

3.2.2009

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

3.2.2009

 

 

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

INTA

24.2.2009

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Esko Seppänen

20.9.2004

 

 

Rozpatrzenie w komisji

10.2.2009

24.2.2009

 

 

Data przyjęcia

24.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, James Elles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marusya Ivanova Lyubcheva, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Juan Fraile Cantón, Manolis Mavrommatis