Процедура : 2008/2055(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0110/2009

Внесени текстове :

A6-0110/2009

Разисквания :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Гласувания :

PV 25/03/2009 - 3.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2009)0174

ДОКЛАД     
PDF 443kWORD 786k
26.2.2009
PE 418.451v03-00 A6-0110/2009

относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.

(2008/2055(INI))

Комисия по бюджети

Докладчик: Reimer Böge

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.(2008/2055(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Договора за ЕО и по-специално членове 268 до 280 от него,

–   като взе предвид продължаващия процес на ратифициране на Договора от Лисабон,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2005 г. относно предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения Съюз за 2007-2013 г.(2),

–   като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен "Да реформираме бюджета, да променим Европа" (SEC(2008)2739) от 3 ноември 2008 г.,

–   като взе предвид конференцията на тема "Да реформираме бюджета, да променим Европа", организирана от Комисията на 12 ноември 2008 г.,

–   като взе предвид своите резолюции от 13 декември 2007 г.(3) и от 18 декември 2008 г.(4) относно проектите на общия бюджет на Европейския съюз за 2008 и 2009 г. (всички раздели),

–   като взе предвид своята резолюция от 29 март 2007 г. относно бъдещето на собствените ресурси на Европейския съюз(5),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2007 г. относно измененото предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление по отношение на многогодишната финансова рамка(6)

–   като взе предвид своята позиция от 4 декември 2008 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент на бързи ответни мерки във връзка с покачващите се цени на храните в развиващите се страни(7),

–   като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване(8),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2008 г. относно проверката на състоянието на реформата на ОСП(9),

–   като взе предвид заключенията на заседанията на Европейския съвет от 15-16 декември 2005 г., 21-22 юни 2007 г. и 11-12 декември 2008 г.,

–   като взе предвид отговора на Европейската сметна палата относно съобщението на Комисията, озаглавено "Да реформираме бюджета, да променим Европа" (SEC(2007)1188),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по външни работи, комисията по развитие, комисията по бюджетен контрол, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално развитие, комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6 0110/2009),

A. като има предвид, че Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха съгласие относно Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление след интензивни преговори, основани върху преговарящата позиция на Парламента от 8 юни 2005 г., базирана на задълбочен анализ на потребностите с цел определяне на политическите приоритети и на споразумението, постигнатото от държавите-членки през 2005 г.,

Б.  като има предвид, че Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. предвижда Комисията да докладва до края на 2009 г. относно функционирането на Междуинституционалното споразумение и приканва Комисията да предприеме широкообхватен преглед, обхващащ всички аспекти на разходите на ЕС, включително Общата селскостопанска политика, както и ресурсите, включително отстъпката за Обединеното кралство, и да докладва през 2008-2009 г.,

В.  като има предвид, че през септември 2007 г. Комисията започна широки обществени консултации, в резултат на които бяха предоставени повече от 300 мнения, и на 12 ноември 2008 г. организира конференция на тема "Да реформираме бюджета, да променим Европа" като първа стъпка в процеса на преразглеждане,

Г.  като има предвид, че Комисията възнамерява да представи съобщение, в което очертава основните насоки за планиране на следващата финансова рамка през есента на 2009 г. и следва да представи доклад относно функционирането на Междуинституционалното споразумение (втора стъпка в процеса), като предложението за следващата многогодишна финансова рамка (МФР) ще бъде изготвено от следващата Комисия (трета стъпка) през 2010 г.,

Д. като има предвид, че процесът на ратифициране на Договора за функционирането на Европейския съюз все още не е приключил,

Е.  като има предвид, че финансовите разпоредби на Договора от Лисабон предвиждат, че МФР ще има правно задължителен характер по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз и ще има продължителност от "най-малко пет години",

Ж. като има предвид, че Договорът от Лисабон предвижда разширяване на компетенциите на Европейския съюз, последствията от което биха могли да намерят отражение в броя на новите политики, за които ще бъде необходимо създаването на подходяща правна основа и финансиране,

З.  като има предвид, че институциите следва да гарантират, че графикът на следващата финансова рамка допуска, във възможно най-голяма степен, демократична легитимност и съответствие на мандатите на Комисията и Парламента, като се има предвид евентуалното удължаване и корекция на настоящата МФР до 2015/2016 г.,

И. като има предвид, че назначаването на нова Комисия и изслушванията, които трябва да бъдат проведени в този контекст, следва да дадат възможност на новоизбрания Парламент да зададе въпроси на новите членове на Комисията и да ги оцени във връзка с техните съответни политически приоритети и бюджетите, считани за необходими за тази цел,

Й. като има предвид, че междинната оценка на текущите законодателни програми, която се очаква през 2010-2011 г., следва да представлява значителна основа за бъдеща оценка на текущите програми и бъдещите приоритети и следва да бъде надлежно отчитана при евентуално удължаване и корекция на текущата нфинансова рамка до края на 2015/2016 г.,

1.  припомня, че Парламентът е допринесъл активно за изготвянето на МФР за 2007-2013 г. и Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление, докато, успоредно с това, е направил възможна приемствеността на законодателството на ЕС посредством стартирането на огромен брой многогодишни програми; счита, че по-голямата част от препоръките, съдържащи се в доклада на Парламента, са все още актуални, тъй като се основават на възходящ подход, който свързва задълженията и обещанията с необходимите бюджетни средства; в тази връзка счита, че някои по-широки принципи и насоки, основаващи се върху минал опит, могат да бъдат предадени на идващия Парламент;

Тристепенен подход

2.  приветства инициативата на Комисията за организиране на широки открити консултации, които имат за цел откриването на нови идеи и нововъзникващи тенденции; въпреки това припомня, че в границите на институционалните правомощия, с които разполага всяка институция, Европейският парламент има право да проучва други решения и идеи въз основа на консултации и изслушвания, които самият той е планирал;

3.  счита, че през последните две години след влизане в сила на МФР за 2007 г. и на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. е бил отбелязан известен напредък по отношение на трите стълба, разработени от Парламента в неговата резолюция от 17 май 2006 г.: съгласуване на политически приоритети и финансови потребности, модернизиране на бюджетната структура и подобряване на качеството на изпълнение на бюджета на ЕС; при все това отбелязва, че още има поле за подобрения, като например за изпълнение на тогава договорената "déclaration d'assurance"(декларация за достоверност и точност на отчетите (DAS)), опростяване на правилата и по-добро използване на вече предвидените, но недостатъчно използваните средства;

4.  припомня, че осъзнава факта, че в окончателното споразумение редица дефицити са останали неразрешени - като например въвеждането на регионални и национални декларации относно управлението; подчертава, че е възникнала необходимостта от допълнително финансиране за политическите приоритети на ЕС, по-специално за програмата „Галилео“, за Европейски институт за технологии (ЕИТ) и за инструмент за прехрана, и че е било намерено разрешение с помощта на съществуващите инструменти на Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.; отбелязва, че самият Съвет не е бил в състояние да приложи споразумението на Европейския съвет, целящо отделянето на 5 000 000 000 евро от бюджета на Съюза за плана за възстановяване и подкрепа на икономическия климат; вярва, че в съществуващите МФР и Междуинституционално споразумение ще са необходими допълнителни корекции, основани върху един достатъчен и амбициозен преглед;

5.  посочва, че следва да се прави разграничение между прегледа на определени програми в сегашната МФР, основаващ се върху междинната оценка на законодателството, която трябва да се осъществи през 2010-2011 г., съществуващите предизвикателства в резултат от недостатъчното финансиране на функция 4 и функция 1а, и новите предизвикателства, като например енергетиката и изменението на климата, гражданството, свободата, борбата срещу организираната трансгранична престъпност, ОВППС, както и други политики, свързани с новите компетенции, предоставени от Договора от Лисабон, и с подготовката на новата МФР; изтъква, че удължаването на настоящата МФР превръща амбициозния междинен преглед в още по-наложително предварително условие;

6.  подчертава, че настоящият контекст и редица неопределени обстоятелства, свързани с процеса на ратифициране на Договора от Лисабон от една страна, а от друга - краят на текущия парламентарен мандат, резултатите от Европейските избори и формирането на новата Комисия в настоящия икономически контекст, не ще позволят заемането на подробни позиции, целящи изготвянето на амбициозен преглед в идните месеци; подчертава обаче, че амбициозният преглед следва да е неотложен приоритет за новите Парламент и Комисия;

7.  следователно счита, че един реалистичен междинен преглед следва да бъде разработен на три етапа:

а)   -  разрешаване на дефицитите и на остатъчните въпроси в контекста на годишните бюджетни процедури, по възможност с помощта на по-голяма гъвкавост и ако е необходимо, чрез използване на част от маржа, останал под тавана на собствените ресурси,

      -  преценка на средносрочната оценка,

б)   -  подготовка на евентуални корекции и удължаване на текущата МФР до 2015/2016 г., за да бъде гарантиран безпроблемен преход за система на МФР с продължителност от 5 години, която предоставя на всеки Парламент и на всяка Комисия, по време на техните съответни мандати, политическата отговорност за всяка МФР,

      -  евентуални корекции и удължаване на текущите програми, както е предвидено от законодателството (2010-2011 г.) в съответствие с евентуалното удължаване на МФР, както вече беше изискано неколкократно от Парламента,

(c)  -  подготовка на следващата МФР с начало 2016/2017 г.; този етап ще бъде в компетенциите на избрания през 2014 г. Парламент;

Общи принципи

8.  припомня, че таванът на собствените ресурси представлява 1,31 % от БНД на ЕС в бюджетни ангажименти и 1,24% от БНД на ЕС в плащания; припомня също така, че всяка година остават значителни маржове под тавана, определен от финансовата рамка, по-специално в плащания (8 млрд. и 300 млн. евро през 2007 г., 13 млрд. евро през 2008 г., 7 млрд. и 800 млн. евро през 2009 г.); в допълнение припомня, че съществуват огромни маржове между тавана на МФР и тавана на собствените ресурси(10) (36 млрд. и 600 млн. евро през 2010 г., 44 млрд. и 200 млн. евро през 2011 г., 45 млрд. евро през 2012 г. и 50 млрд. и 600 млн. евро през 2013 г.)(11);

9.  потвърждава своята позиция от март 2007 г., в която подчертава, че политическата връзка между реформата на приходите и разходите е неизбежна и абсолютно разумна; вярва, че двата процеса следва да бъдат осъществявани успоредно с цел да се слеят в глобална и интегрирана реформа за нова система на финансиране на ЕС и на разходите най-късно за МФР с начало 2016/2017 г., което изисква подготвителната дейност, включително ратифицирането, да бъде осъществена предварително; призовава да бъде разгледана възможността за система, при която ползите и тежестите между държавите-членки да достигнат като цяло по-адекватно равнище;

10. вярва, че общата величина на ресурсите на ЕС не трябва да бъде засегната от настоящата световна икономическа криза, дори ако БНД на държавите-членки престане да следва една постоянно нарастваща крива; следователно изразява убеждение, че разходите на ЕС следва да се съсредоточат върху политики с ясна европейска добавена стойност, изцяло в съответствие с принципите на субсидиарност, пропорционалност и солидарност; припомня, че във време на криза тази добавена стойност се измерва преди всичко в основополагащия принцип на солидарност между европейските народи;

11. подчертава, че доброто финансово управление, подобреното управление от страна на държавите-членки и съгласуването на политическите приоритети и финансовите потребности следва да остане приоритет за следващите години и че тази цел следва да бъде преследвана по-скоро чрез предварително определяне на положителни и отрицателни приоритети, а не чрез самоналожени тавани; следователно счита, че МФР следва да разполага с по-голяма степен на гъвкавост; набляга на факта, че предизвикателствата, пред които е изправен Съюза (хранителна, енергийна и финансова криза) рядко са били толкова значими в неговата история; счита, че една истински европейска реакция на тези кризи изисква предприемането на международни законодателни и бюджетни мерки;

12. счита, предвид състоянието на постоянна еволюция на приоритетите на политиката на Съюза вследствие на глобализацията, демографските промени, технологичното развитие, необходимостта от гарантиране на сигурни и разнообразни източници на енергийни доставки и изменението на климата, че е от съществено значение разходите на ЕС да бъдат преосмислени и оптимизирани с цел постигане на най-висока добавена стойност и най-висока ефективност в действията на ЕС;

13. изразява убеждение, че по-голямата гъвкавост вътре в самите позиции и между тях е абсолютна необходимост за способността на Съюза не само за справяне с новите предизвикателства за ЕС, но също така и за улесняване на процеса на вземане на решения вътре в самите институции; очаква Комисията в тази връзка да предприеме съответни инициативи в своето предстоящо предложение, основано върху Декларация № 1 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.;

14. припомня, че точка 21 от Междуинституционалното споразумение предвижда, че „финансовата рамка може по предложение на Комисията да бъде преразгледана в рамките на тавана, определен за собствените ресурси“; критикува за пореден път ирационалното поведение на Съвета, който се противопостави многократно на използването на тази възможност за преразглеждане;

15. отново потвърждава своята воля за конкретно и бързо подобряване на прилагането на политиките на ЕС от държавите-членки и от Комисията и по-специално на политиката на сближаване; решително очаква поетото през ноември 2008 г. от Комисията и Съвета от името на държавите-членки задължение да опрости процедурите (по-специално Европейската териториална стратегия – ЕТС) с цел ускоряване на плащанията, както и да предизвика положителен ефект в следващите бюджети; изразява готовност да предприеме политически и административни мерки, ако не настъпи промяна в сегашното положение; предлага опростяването на процедурите да стане приоритет и в други области като например научните изследвания и иновациите, политиката относно МСП и др.;

16. отбелязва, че ефективното управление на разходите на ЕС следва да се превърне в основен приоритет; изтъква още, че е от особено значение отпускането на средства да се основава на обективни критерии и непрекъсната оценка на резултатите; счита, че в тази връзка следва да се насърчават силни и ефикасни публично-частни партньорства;

17. отбелязва със съжаление закъснението в размисъла относно реформата на системата за финансиране на бюджета на Съюза, която е още по-наложителна поради икономическата криза; изразява по-специално съжаление във връзка с факта, че възможността за създаването на тръжна система за търговия с емисии на вредни газове не е била оползотворена с оглед започването на политически дебат по същество относно разпределението на новите публични средства, създадени чрез решения на ЕС; настоява този дебат да започне в контекста на междинния преглед на финансовата рамка;

18. отбелязва, че голяма част от целите на Съюза са взети предвид от държавите-членки по отношение на националните бюджети; настоява така мобилизираните кредити да бъдат отчетени и публикувани във всяка държава-членка, така че по-добре да се измери усилието на всяка една от тях и да се определят по-добре необходимите суми, които трябва да бъдат предвидени в бюджета на Съюза за областите, в които усилието на държавите-членки трябва да бъде поощрено или допълнено;

Специфични наблюдения

19. изразява решителност за осигуряване на подходящо финансиране за новите или допълнителни политики, които биха последвали като следствие от евентуалното влизане в сила на Договора от Лисабон (като например енергийна и космическа политика, научни изследвания по функция 1а; съдебно сътрудничество по функция 3а; младеж, спорт, информационна и комуникационна политика, обществено здраве по функция 3б; хуманитарна помощ, Европейска служба за външна дейност по функция 4);

20. припомня, че функции 1а, 3 и 4 вече страдат от недостиг на финансиране в текущата МФР; подчертава, че допълнителните политики не следва да променят баланса между основните категории на настоящата МФР и да не застрашават съществуващите приоритети; подчертава също така, че ако някои държави-членки продължават да настояват за "подход от 1%", за финансирането на нови приоритети няма да съществува друга алтернатива освен средствата от двете основни политики по функции 1б и 2;

21. счита, че предоставянето на Съюза на средства за изпълнение на своите политически амбиции в областите енергийна сигурност и борба срещу изменението на климата следва да бъде част от краткосрочния преглед, независимо от влизането в сила на Договора от Лисабон; изразява готовност да проучи възможността за създаване на специален фонд за тази цел; подчертава, че това трябва също да бъде основен приоритет на следващата МФР, за предпочитане чрез общо споразумение относно условията и реда на финансиране на политиките, свързани с изменението на климата; обмисля в дългосрочен план създаването на нова категория, която да обедини всички бюджетни политики, свързани с борбата с изменението на климата;

22. подчертава необходимостта от политическа последователност по тези въпроси и изтъква необходимостта да се преразгледат всички големи програми предвид изменението на климата, включително програмите в областта на земеделието, сближаването, транспорта и електроенергийните мрежи и развитието;

23. потвърждава отново своята готовност за започване на преговори със Съвета относно предложенията на Комисията за финансиране на проекти, свързани с енергетиката и мрежите (широколентова връзка) в контекста плана на ЕС за възстановяване;

24. настоява за преследване на целта от увеличаване на разходите за научни изследвания и иновации до 3 % от БНД на ЕС до 2010 г.; подчертава, че научните изследвания, научната инфраструктура, технологичното развитие и иновациите са в сърцевината на стратегията от Лисабон и са ключови фактори за растежа, създаването на работни места, устойчивото развитие и конкурентоспособността на ЕС;

25. подчертава потенциала на програмите, свързани с образованието, културата и младите хора, за сближаване на Европа и нейните граждани и насърчаване на културното разнообразие, както и взаимното разбирателство, отделно от ролята на образованието за постигане на целите от Лисабон и на съответствие между уменията и новите предизвикателства и възможности, пораждани от финансовата и икономическа криза и изменението на климата;

26. припомня, че функция 4 ЕС като глобален партньор изпитва хроничен недостиг на финансиране; изисква от Комисията да представи предложения: за финансиране в дългосрочен план с цел постигане на Целите на хилядолетието за развитие; за ангажименти, поети във връзка с международно споразумение за изменението на климата, независимо от помощта за развитие; за предотвратяване на конфликти и популяризиране на правата на човека и основните свободи; за надеждна политика за съседство; и за ОВППС/ЕПСО (подчинени на подходящи процедури за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета) за избягване на повтарящите се и нескончаеми преговори със Съвета по време на ежегодните бюджетни процедури;

27. припомня поетите от държавите-членки през 2005 г. ангажименти за постигане на целта от 0,7 % от БНД на ЕС за официалната помощ за развитие (ОПР) през 2015 г.; счита, че подкрепата от страна на бюджета на ЕС може да служи като полезен стимул и да спомогне за постигането на тази цел от държавите-членки; отново потвърждава волята си за включване на Европейския фонд за развитие в общия бюджет, така че да се повиши прозрачността, като процедурите на вземане на решения бъдат придружавани и контролирани от Парламента;

28. приканва избрания през 2009 г. Парламент, от съображения за прозрачност, да включи фондовете, които в момента са извън бюджета, в постоянната бюджетна структура;

o

o        o

29. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 124, 25.5.2006 г., стр. 373.

(3)

ОВ C 323 Е, 18.12.2008 г., стр. 454.

(4)

Приети текстове, P6_TA(2008)0622.

(5)

Приети текстове, P6_TA(2007)0098.

(6)

ОВ C 323 Е, 18.12.2008 г., стр. 263.

(7)

Приети текстове, P6_TA(2008)0576.

(8)

Приети текстове, P6_TA(2008)0068.

(9)

Приети текстове, P6_TA(2008)0093.

(10)

Решение 2000/597/ЕО на Съвета, Евратом от 29 септември 2000 г. за системата на собствените ресурси на Европейските общности (ОВ L 253, 7.10.2000 г., стр. 42).

(11)

1,24% таван на собствените ресурси спрямо тавана на МФР, базиращ се върху оценката за 2009 г. на БНД на ЕС на 27-те.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Работен документ за прегледа на Многогодишната финансова рамка за 2007-2013 г.: първоначални забележки

1.        Състояние

Мандат за прегледа

1.        Бюджетният води своето начало от заключенията на Европейския съвет от декември 2005 г. и по-късно, от Междуинституционалното споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС), което определя новата финансова рамка.

Декларация № 1 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.

„Във връзка с точка 7 от Междуинституционалното споразумение Комисията ще изготви доклад за действието на Междуинституционалното споразумение до края на 2009 г., придружен при необходимост от съответни предложения.”

Декларация № 3 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.         

1. Съгласно заключенията на Европейския съвет, към Комисията беше отправена покана да предприеме цялостен и широкообхватен преглед на всички аспекти на изразходването на средства от ЕС, включително за Общата селскостопанска политика, и на ресурсите, включително отстъпката за Великобритания, и да докладва през 2008/2009 г. Този преглед следва да бъде съпътстват от оценка на функционирането на Междуинституционалното споразумение. Европейският парламент ще бъде свързан с прегледа при всички етапи на процедурата при следните положения:

— при етапа на разглеждане след представянето на прегледа от Комисията ще се гарантира, че се състоят съответните разисквания с Европейския парламент въз основа нормалния политически диалог между институциите и че позициите на Европейския парламент надлежно се вземат предвид,

- в съответствие със своите заключения от декември 2005 г. Европейският съвет може да взема решения по всички въпроси, попадащи в обхвата на прегледа. Европейският парламент ще бъде част от всички официални стъпки на проследяване съобразно съответните процедури и пълното спазване на установените му права.

2. Комисията се заема, в рамките на процеса на консултация и размисъл при съставянето на прегледа, да ползва задълбочения обмен на мнения, към който ще е пристъпила с Европейския парламент при анализирането на положението. Комисията също така се запознава с намерението на Европейския парламент да свика конференция с участието на Европейския парламент и националните парламенти с оглед прегледа на системата на собствени ресурси. Резултатите от подобна конференция ще се разглеждат като принос в рамките на процеса на консултация. Приема се, че предложенията на Комисията ще се представят под изцяло под нейна отговорност.

     На свое второ четене, резолюция относно бюджета за 2007 г.(1), Европейски парламент:

14.         Потвърждава, че политическият анализ, както е изготвен от "временната комисия по предизвикателствата към политиките и бюджетните средства на разширения Съюз за 2007-2013 г.", и съответната резолюция, приета от Парламента на 8 юни 2005 г., остават основа за прегледа и за всички евентуални промени на Междуинституционалното споразумение.

2.        За да бъдат определени обхватът и съдържанието на прегледа, следва да се прави разграничение между:

- краткосрочния преглед на Междуинституционалното споразумение (обхванат в Декларация № 1 от Междуинституционалното споразумение), който цели да се пристъпи към оценка на функционирането на МФР и към съответни предложения от страна на Комисията;

- средно/дългосрочния преглед за подготовка на финансирането след 2013 г. (обхванат от Декларация № 3 от Междуинституционалното споразумение) съответства на клаузата за цялостен и широкообхватен преглед, спомената в заключенията на Европейския съвет. Той би обхванал: реформа на механизма за финансиране, т.е. от собствени ресурси или на разходите, включително ОСП (съ-финансиране), отстъпката за Обединеното кралство и евентуалните последствия, които предполагат преразглеждане на Договора.

3.        На 15 януари 2007 г. Комисията публикува осведомителен документ от председателя относно прегледа на вътрешния пазар, социалната "инвентаризация" и бюджетния преглед(2) като предварителна стъпка в отговор на нейния мандат (етап 1). В този документ Комисията очертава стъпките и графика за този преглед. Този преглед "не следва по никакъв начин да бъде възприеман като подготовка за нова многогодишна финансова рамка и не следва тя да бъде очаквана". "Целта на консултацията е насърчаването на идеи". Консултацията ще включва Европейския парламент, Съвета и държавите-членки, а също така и участниците в политиките на ЕС, ключови фигури на местно, рагионално и национално равнище и също така гражданското общество.

4.        След като Комисията я отложи от юни за септември, Комисията възнамерява да приме тематичен документ на 12 септември . По този начин Комисията ще открие процеса на консултации на своя отговорност (етап 2). Ще бъдат разисквани трудни въпроси, но документът ще има преднамерено "открит" характер. Третият етап ще бъде представянето на Бяла книга (към края на 2008 г. или през първата половина на 2009 г.?), която следва да служи като основа за предложението за следващата рамка. Очевидно Бялата книга ще бъде подготвена от семинар за генериране на идеи през април или май 2008 г. и ЕП ще бъде поканен да вземе участие в него.

5.        Европейският парламент беше съставил временна комисия, която прие своя окончателен доклад на 8 юни 2005 г., за да спомогне за изготвянето на позицията на Европейския парламент пред Европейския съвет от юни 2005 г., но в крайна сметка той не успя да постигне съгласие по въпроса. Решението на Европейския съвет беше отложено до декември 2005 г. След почти две години интензивни преговори многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007-2013 г. и Междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (МИС) бяха окончателно договорени на 17 май 2006 г.

6.        В резолюцията си относно сключването на МИС Парламентът припомня, че споразумението, постигнато между трите институции на 4 април 2006 г., беше единственият компромис, който ЕП е успял да постигне в рамките на преговорите, и призна, че редица недостатъци продължават да са нерешени след края на преговорите и че тези недостатъци следва да намерят решение в рамките на прегледа през 2008-2009 г. и по възможност - в хода на годишните бюджетни процедури.

7.        Докладчикът желае да припомни, че вътрешната задълбочена дейност, извършена от временната комисия във връзка с изготвянето на позицията на ЕП относно основните приоритети за периода 2007-2013 г., следва по тази причина да остане референтна точка за извършената до този момент дейност и основа за бъдещата оценка, както Парламентът е подчертал в редица свои резолюции. Той също така припомня, че по време на преговорите докладчикът е изчислил, че е необходима допълнителна минимална сума от около 12 милиарда евро за покриване на потребностите в съответствие с отговорностите на ЕС. ЕП също така подчерта необходимостта от качествени реформи.

8.        Докладчикът отбелязва, че се наблюдава известно колебание сред държавите-членки и в институциите както във връзка с графика, така и във връзка с обхвата на прегледа. Следователно той изразява съмнения относно планираните събития:

- дали изготвеният от Комисията график съответства на общата политическа воля?

- не би ли следвало по-скоро да се счита, че общият контекст продължава да бъде несигурен и че настоящите приоритети биха могли да претърпят промени?

- разумно ли е да се започва политическо обсъждане относно амбициозен процес, който ще трябва да бъде решаван от нови участници (нов Парламент и Комисия)?

- дали сегашният контекст е благоприятен и достатъчно зрял за откриване на разискване по текущите значителни политики )ОСП, сближаване, научноизследователска дейност) за периода след 2013 г.?

2.        Следващи стъпки

Комплексен график

9.        След две години на несигурност, разискването относно институционалното бъдеще на Европейския съюз беше възобновено от Европейския съвет от юни 2007 г. 27-те държави-членки се споразумяха относно свикването на междуправителствена конференция, която следва да изготви Договора за реформа от проекта на Конституция. Ако процедурите по ратифицирането протичат съгласно очакванията, Договорът за реформа би могъл да влезе в сила до средата на 2009 г., почти успоредно с изборите за Европейски парламент. Ако в процеса на ратифициране на Договора за реформа възникнат неуредици, последствията за европейския проект и бюджет са непредвидими.

10.      Докладчикът счита, че процесът на преразглеждане следва да вземе предвид този нов контекст. Ако бъде спазен предвиденият от заключенията на Европейския съвет график, влизането в сила на нов Договор, изборите за Европейски парламент през юни 2009 г. и назначаването на нова Комисия следва да протекат във втората половина на 2009 г. В този контекст, междуинституционалните разисквания относно прегледа биха могли да бъдат отложени, за да се избегне евентуално объркване.

 

Кога

 

 

Какво

януари-юни 2007 г.

 

Комисията представя пътна карта

септември 2007 г.

Комисията публикува тематичния документ

юли-декември 2008 г.

 

Преглед на Комисията и на ОСП. Етап на консултации.

януари-юни 2009 г.

Избори за ЕП

 

Семинар за генериране на идеи (brainstorming)

Комисията представя своята Бяла книга

Средата на 2009 г.

 

Влизане в сила на Договора за реформа

юли-декември 2009 г.

нова Комисия

Изслушване на назначените членове на Комисията

януари-юни 2010 г.

Комисията представя официални предложения

11.      Освен Договора за реформа, който ще бъде основен приоритет за държавите-членки и за институциите през идните месеци, други вътрешни и външни фактори ще оказват влияние върху прегледа, като например "клаузата за преразглеждане" на реформата на ОСП и докладът относно сближаването през 2008 г., подготовката на пакета мерки в областта на енергетиката, преразглеждането на Финансовия регламент, изборите за Европейски парламент, новата Комисия, както и многостранните споразумения като например следващият кръг на преговори по СТО.

Тристълбов подход

12.      Докладчикът счита, че прегледът следва да се опира на три стълба:

- вземане на решение относно излишъците, което не можа да се постигне в достатъчна степен при преговорите по текущата МФР,

- преценка на средносрочната оценка на новите програми, както се предвижда в законодателството, и анализ на реформите, по които е постигнато споразумение,

- подготовка на следващата МФР след 2013 г.

13.      Докладчикът посочва, че почти целокупното ново поколение програми, свързани с МФР за периода 2007-2013 г., са били приети, въпреки че редица от тях са били забавени поради проблеми при приемането на законодателните актове. Единствено малко на брой програми (Галилео, Фискалис, рамковата програма за основните права и правосъдието) са все още неразрешени (вж. таблицата в приложение 2).

14.      По отношение на остатъците, докладчикът отбелязва, че вече през първата година от настоящата МФР могат да бъдат наблюдавани дефицити във функция 1А и във функция 4, за които следва да бъдат намерени решения по време на годишната процедура за 2008 г. Подходящото финансиране за ЕИТ и Галилео изисква допълнителна сума от 2,7 милиарда евро за периода съгласно функция 1А. Подобно е положението с функция 4. Въпреки че делегацията на ЕП успя да увеличи финансирането по функция 4 с един милиард по време на преговорите, ОВППС страда от хроничен недостиг на финансиране. Биха могли да възникнат други потребности по функция 3Б. Следва да се напомни, че по време на триалога от 4 април 2006 г. делегацията на ЕП изиска и получи допълнителна сума от 4 милиарда евро в допълнение към сумите, които бяха определени от Европейския съвет.

15.      Що се отнася до оценката на нови програми, законодателните актове предвиждат средносрочните оценки на започналите през 2007 г. програми да бъдат извършени евентуално през 2010 г. Първоначалният анализ би могъл да се извърши по време на изборите за ЕП. Докладчикът счита, че следва да бъде извършен сериозен анализ на използването на средства на ЕС в този контекст в съответствие с изискването на ЕП за по-ефективно прилагане и качествено подобрение. Въз основа на тези оценки, които ЕП следва да подпомага активно в качеството си на бюджетен и законодателен орган, би възникнала необходимостта от корекции на финансовите пакети, включително с помощта на законодателната гъвкавост (до 5% от пакета за програмите и, при необходимост, по-голяма гъвкавост във функциите и между тях).

16.      В допълнение към това, МИС относно бюджетната дисциплина съдържа редица нови инструменти, подкрепяни от ЕП по време на преговорите. Функционирането и добавената стойност на тези инструменти (ЕФС, ЕФГЗ, Резерв за непредвидени ситуации, инструменти за гъвкавост, финансови инструменти в сътрудничество с ЕИБ) също следва да бъдат част от този междинен преглед.

17.      По отношение на третия стълб, т.е. подготовката на следващата финансова рамка, докладчикът счита, че е от решаващо значение графикът да се стреми да избягва повторение на ситуацията, която беше остро разкритикувана от ЕП, като постави под въпрос "легитимността" на пакета Prodi, подготвен от Комисия в края на своя мандат и одобрен от Комисията на Barroso, без коригиране на приоритетите след изборите за Европейски парламент.

18.      Ако предположим, че финансовите разпоредби на Конституцията бъдат потвърдени от междуправителствената конференция, многогодишната финансова рамка следва да бъде част от Договора с продължителност от "най-малко пет години". Следователно би било възможно използването на предложенията за следващата МФР като работна програма за новата Комисия и новоизбрания Парламент в контекста на изслушванията, които следва да бъдат проведени през ноември 2009 г. Тази възможност би могла да предполага удължаване на настоящата МФР и евентуално някои корекции за някои многогодишни програми, основани върху достатъчен и амбициозен преглед и необходими корекции до 20115 г. и би позволила в бъдеще да се гарантира съгласуваност с мандатите на Парламента и на Комисията.

19.      Прегледът, както е описан в декларацията на междуинституционалното споразумение, обхваща както разходната част, така и приходите на ЕС. По отношение на приходната част, по инициатива на Парламента през последните месеци беше отбелязан напредък. Докладът Lamassoure(3), като отбелязва, че настоящата система не функционира, предлага двустепенен подход, който се слива в едно решение: да признае необходимостта от прозрачна и справедлива система на първия етап, и да определи нови възможности за собствените ресурси на ЕС, на втория етап. Възможностите ще бъдат определени и предложени на един втори етап. Конференцията с националните парламенти, която ще се проведе на 4-5 ноември по инициатива на португалското председателство, ще даде възможност за обмисляне на въвеждането на нова система за собствените ресурси в духа на основополагащите договори.

20.      В съответствие с доклада Lamassoure, който гласи, че "ЕП е убеден, че политическата връзка между реформата на приходите и прегледа на разходите е неизбежна и абсолютно разумна", докладчикът счита, че двата процеса следва да бъдат осъществявани успоредно с цел да се слеят в глобална и интегрирана реформа за нова система на финансиране на ЕС и на разходите най-късно през 2015 г., което предполага, че подготвителната дейност е била осъществена предварително.

Заключения

21.      Преди официалното започване на процеса на преразглеждане от Комисията, докладчикът счете за полезно да постави на разискване в комисия редица фундаментални въпроси. С настоящия работен документ той би желал становището на комисията във връзка с неговите предложения за:

-          тристълбов подход или други евентуални алтернативи

-          момента на преразглеждане

-          участниците: кой Парламент и коя Комисия ще участват на различните етапи?

-          обхвата: започване на амбициозен преглед или първоначално корекции и оценки? Дали прегледът следва да обхваща единствено разходите или също така ресурсите? Дали прегледът следва да се ограничи с общи разсъждения и да има политическо съдържание, а количествените решения да бъдат оставени за следващата Комисия?

Annex 1

Outcome of the trilogue 04-04-06 (€ million in 2004 prices)

Proposals for increase(above Council)

 

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

  2.100

Trans-European Networks (TENs)

500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo)

800

7th Research framework programme

300

Competitiveness and innovation (CIP)

400

Social Policy Agenda (Progress)

100

Reserve for future actions

100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

  300

Structural Funds (Territorial co-operation)

300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000)

100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Reserve for future actions

 

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)

  500

Health & consumer protection

 

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

 

Media

 

Reserve for future actions

 

Heading 4 - The EU as a global partner

  1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

 

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

 

CFSP

800

TOTAL

4.000

Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's proposal (on Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

 

TEN (transport & energy) (1)

1.000

Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo)

1.750

7th Research framework programme (2)

1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3)

800

Progress (social policy agenda)

200

Unallocated margin

500

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

 

Structural Funds

1.000

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

Unallocated margin

500

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Margin

500

Sub-Heading 3b - Citizenship

 

Health & consumer protection

1.000

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

500

Media

120

Unallocated margin

500

Heading 4 - The EU as a global partner

 

IPA - Instrument for pre-accession (b)

1.000

ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument

1.547

DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument

244

Heading 5 - Administration

 

Heading 6 - Compensations

 

 

 

GRAND TOTAL

12.161

 

 

(1) of which 500 contribution to EIB co-financing

(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

Annex 2

Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN (TRANSPORT AND ENERGY)

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.564

8.168

 

COM(2004) 475 final

BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95

915

1.788

2.352

2.885

3.555

4.252

4.943

20.690

COD/2004/0154Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2006) 245 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.565

8.168

 

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

8.168

 

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO)

100

152

201

251

152

151

 

1.006

 

COM(2004) 477 final ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio navigation (Galileo)

500

200

150

100

50

 

 

1.000

COD/2004/0156

COM(2004)0477/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

100

151

201

251

151

151

 

1.005

1st reading by Council pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

No common position

MARCO POLO II

56

60

62

64

67

70

73

452

 

COM(2004) 478 final

Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport

30

50

100

130

130

150

150

740

COD/2004/0157Procedure ended

 

TRAN, Rack

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

*2004 figures,

L 328 24.11.2006

Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second ‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC

 

 

 

 

 

 

 

400*

Shall be subject to technicaladjustment

 

NUCLEAR DECOMMISSIONING

244

248

253

180

183

187

192

1.487

 

COM(2004) 624 final

ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142

145

147

150

154

156

159

1.052

CNS/2004/0221Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2004)0624/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

170

172

176

180

183

187

192

1.260

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING

904

996

1.060

1.104

1.137

1.195

1.231

7.627

 

COM(2004) 474 final

CULT, Pack

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning

1.220

1.387

1.617

1.859

2.176

2.505

2.856

13.620

COD/2004/0153Procedure ended and published in OJ

 

COM(2006) 236 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

845

900

964

1.005

1.037

1.093

1.126

6.970

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

6.970

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA)

83

93

100

108

113

120

128

744

 

COM(2004) 488 finalEMPL, Jöns

 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

83

85

87

90

92

192

 

629

COD/2004/0158Procedure ended and published in the OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

83

96

104

110

114

117

120

743

L 315 15.11.2006

Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

657

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME

5.486

6.075

6.722

7.550

8.599

9.572

10.578

54.581

 

COM(2005) 119 final

Building the Europe of knowledge - Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/2005/0043Procedure ended and published in OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITRE, Buzek

Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)

6.120

7.720

9.340

11.000

12.680

14.400

16.200

77.460

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

5.486

6.075

6.721

7.550

8.600

8.926

9.914

53.272

 

L 412 30.12.2006

Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the Council of 18/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

50.521

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0185

COM(2005) 440 final/2

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in

 

3.671

3.762

3.903

4.291

4.837

5.513

6.316

32.292

OJ pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

32.413

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2005) 439 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0184

 

225

233

241

249

258

267

277

1.751

Procedure ended and

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC

 

 

 

 

 

 

 

1.751

published in OJ

COM(2005) 441 final/2

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0186

 

300

550

810

1.137

1.335

1.624

1.704

7.460

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

(COM(2005) 444 final/2)

 

 

 

 

 

 

 

7.510

in OJ

COM(2005) 442 final/2

Specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0187

 

454

494

526

561

778

934

979

4.727

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

4.750

in OJ

COM(2005) 443 final/2

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0188

 

432

540

639

694

760

588

639

4.291

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC

 

 

 

 

 

 

 

4.097

 

COM(2005) 444 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0189

 

96

100

103

107

111

 

 

517

Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom

 

 

 

 

 

 

 

517

OJ

COM(2005) 445 final/2

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0190

 

308

396

499

510

521

 

 

2.234

Procedure ended, publication

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

2.234

in OJ pending

COM(2005) 118 final

Communication from the Commission: Building the ERA of knowledge for growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 353 final

Communication from the Commission on Science and technology, the key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy to support research

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2150Procedure ended, publication in OJ pending

 

ITRE, Locatelli

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION

432

455

486

527

566

602

648

3.716

 

COM(2005) 121 final

Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

413

454

553

601

677

727

788

4.213

COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended,published in OJ

 

L 310 09.11.2006

Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

3.621

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS

68

69

72

78

84

90

94

555

 

COM(2005) 111 final

Communication from the Commission on Community programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013

 

69

78

85

87

88

90

498

New proposal announced by the Commission splitting between Customs and Fiscalis

ECON, Martin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2006) 201IMCO, Fourtou

 

New Commission's proposal : CUSTOMS 2013

 

 

 

 

 

 

 

324

COD/2006/0075 : Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202

ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007

 

 

 

 

 

 

 

168

COD/2006/0076 :1st reading by Council pending

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

 

COM(2004) 492 final

 

46.169

51.056

52.863

54.083

55.325

58.361

58.361

376.218

AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the Council, repealing Reg. 1260/1999/EC

 

 

 

 

 

 

 

308.041

in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural development)

45.760

46.217

46.680

47.146

47.616

48.093

48.574

330.086

 

 

p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO)

46.163

47.273

47.866

48.463

49.065

49.803

50.544

339.177

CNS/2006/0083

COM(2006) 241 final

AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 095 05.04.2007

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending Regulation (EC) No 1290/2005

50.027

 

 

 

 

 

 

 

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure)

11.366

11.308

11.245

11.211

11.162

11.111

11.058

78.461

 

COM(2004) 490 final

Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the EAFRD

11.759

12.235

12.700

12.825

12.952

13.077

13.205

88.753

CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 277 21.10.2005

Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support for rural development by the EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 489 final

Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005

Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN FISHERIES FUND

913

941

970

991

1.015

1.038

1.062

6.931

 

COM(2004) 497 final

Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund

655

678

701

713

726

745

745

4.963

CNS/2004/0169

PECH, Casa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06

Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the European Fisheries Fund

 

 

 

 

 

 

 

3.849

 

COM(2005) 117 final

PECH, Stihler

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea

375

375

375

375

375

750

 

2.625

CNS/2005/0045

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 160 14.06.2006

Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC

 

 

 

 

 

 

 

2.671

LIFE+

241

261

282

300

319

340

363

2.105

 

COM(2004) 621 final

Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

245

268

292

313

334

357

381

2.190

COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

240

259

281

299

318

340

362

2.098

Procedure ended, publiched in OJ

L 149 09.06.2007

Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

2.143

COM(2004) 431 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Financing Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2164

ENVI, Auken

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in OJ

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS

292

371

449

496

610

786

1.018

4.022

 

COM(2005) 123 final

LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 2007-2013

82

98

98

110

110

130

 

628

Procedure ended and published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 144 06.06.2007

 

L 168 28.06.2007

 

Final legislative act : Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013

Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

676825

 

COD/2005/0049 COD/2005/0047COD/2005/0046 CNS/2005/0048

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE

71

75

78

77

78

81

83

542

 

COM(2005) 122 final LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71

75

78

77

78

81

83

543

COD/2005/0040 2nd reading by Council pendingCOD/2005/0037B EP decision at 2nd reading pending

CNS/2005/0039 CNS/2005/0038

Procedure ended and published in OJ

 

FEMM, Gröner

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 110 27.04.2007

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific programme ‘Fundamental rights and citizenship’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Criminal Justice’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)

2

3

3

 

 

 

 

125

COD/2005/0037A Procedure ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES

58

67

91

107

133

142

147

745

 

COM(2005) 124 final

Communication from the Commission establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013

58

67

91

107

133

142

147

745

 

LIBE, La Russa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0034CNS/2005/0035

Procedure ended and published in OJ

 

SUB-HEADING 3B - Citizenship

 

 

 

 

 

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

147

178

198

204

209

215

221

1.371

 

COM(2005) 115 final

ENVI, TrakatellisIMCO, Thyssen

Communication from the Commission on Healthier, safer, more confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85

106

124

153

203

257

275

1.203

COD/2005/0042B Procedure ended and published in the OJ

COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending

 

 

Proposal for a Decision establishing a Programme for Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP

190

202

213

217

222

226

231

1.501

 

COM(2004) 471 final

CULT, Gröner

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013

 

111

126

128

131

133

141

145

915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

120

123

125

126

128

130

133

885

Procedure ended and published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

885

 

COM(2005) 116 final

Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

21

28

30

35

38

40

43

235

COD/2004/004

CULT, Takkula

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 378 27.12.2006

Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the Council of 12/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

215

 

COM(2004) 469 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45

47

51

57

62

69

77

408

COD/2004/0150

CULT, Graca Moura

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 372 27.12.2006

Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the Council establishing the Culture Programme

 

 

 

 

 

 

 

400

 

MEDIA

86

103

107

110

114

116

118

754

 

COM(2004) 470 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)

105

112

133

150

171

184

200

1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the Council of 15/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

755

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES

16

18

19

19

20

20

20

132

 

COM(2005) 113 final

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

 

16

25

25

25

25

27

30

173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis

Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument

 

 

 

 

 

 

 

134

 

HEADING 4 - The EU as a global partner

 

 

 

 

 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

1.266

1.396

1.494

1.635

1.798

1.945

2.032

11.565

 

COM(2004) 627 final

Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

1.486

1.699

1.806

2.059

2.389

2.543

2.671

14.653

CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17/07/2006 establishing an IPA

 

 

 

 

 

 

 

11.468

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI)

1.475

1.515

1.586

1.655

1.757

1.921

2.055

11.967

 

COM(2004) 628 final

AFET, Szymanski L 310 09.11.2006

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

1.433

1.569

1.877

2.083

2.322

2.642

3.003

14.929

COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

1.475

1.515

1.587

1.655

1.757

1.922

2.056

11.967

Procedure ended, published in OJ

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.181

 

DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT (DCEC)

2.122

2.230

2.336

2.440

2.516

2.631

2.777

17.053

 

COM(2004) 629 final

DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462

6.011

6.426

6.897

7.206

7.471

7.756

44.229

COD/2004/0220 and CNS/2006/0807 Procedure ended, published in OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

2.149

2.230

2.336

2.440

2.516

2.619

2.763

17.053

L 378 27.12.2006

 

L 405 30.12.2006

 

Final legislative act : Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 18/12/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 

 

 

 

 

 

 

 

17.069

INSTRUMENT FOR STABILITY

246

290

373

409

459

504

598

2.879

 

COM(2004) 630 final

Proposal establishing an instrument for stability 1

345

460

524

665

743

822

896

4.455

COD/2004/0223

AFET, Beer

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

524

 

Работен документ относно средносрочния преглед на Многогодишната финансова рамка - състояние и перспективи

1.  На заседанието си на 6 март 2008 г. Председателският съвет реши да даде разрешение на комисията по бюджети да състави доклад по собствена инициатива относно средносрочния преглед на финансовата рамка за периода 2007-2013 г. Шест комисии изразиха желание да дадат становище (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI и AGRI).

2.  Предвид доклада по собствена инициатива докладчикът представя втори работен документ с актуализирани съображения относно процедурата на средносрочен преглед в настоящата политическа и институционална обстановка и възможни варианти.

1. Постижения до момента

3.  Минаха три години, откакто заключенията на Европейския съвет от декември 2005 г. „приканиха Комисията да предприеме цялостен, широкообхватен преглед на всички аспекти, свързани с разходите на ЕС, включително Общата селскостопанска политика и на ресурсите, включително отстъпката за Обединеното кралство, и да докладва през 2008/2009 г.”

4.  Две декларации, които се съдържат в Междуинституционалното споразумение (МИС) от 17 май - Декларация № 1 относно оценката на действието на МИС и Декларация № 3 относно прегледа на МИС, отразяват тези заключения, като включват Европейския парламент. „Процедурата на преглед” следователно би имала три съставни елемента с точен график:

2008-2009

Предложения на Комисията

Края на 2009 г.

Оценка на МИС

2010-2011

Средносрочна оценка на законодателството

5.  МИС от 17 май 2006 г. относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление и Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2007-2013 г. са в сила почти три години. Оказаха се необходими редица важни промени, а решение беше намерено в рамките на годишните процедури през 2008 и 2009 г., в съответствие с трите стълба, разработени от Парламента в неговата резолюция от май 2006 г.(4):

–       съгласуване на политически приоритети и финансови потребности;

–       модернизиране на бюджетната структура;

–       подобряване на качеството на изпълнение на бюджета на ЕС.

6.  В резолюцията си относно сключването на МИС Европейският парламент подчерта, че споразумението, постигнато между трите институции на 4 април 2006 г., е единственият компромис, който е успял да постигне в рамките на преговорите, и призна, че редица дефицити продължават да съществуват след края на преговорите, и посочи, че въпросът за тези дефицити следва да бъде разгледан в рамките на прегледа през 2008-2009 г. и по възможност - в хода на годишните бюджетни процедури.

7.  През септември 2007 г. докладчикът представи работен документ(5), в който посочва, че прегледът следва да съдържа три стълба.

- справяне с нерешените проблеми, което не можа да бъде постигнато в достатъчна степен при преговорите по текущата МФР,

- преценка на средносрочната оценка на новите програми, както се предвижда в законодателството, и анализ на реформите, по които е постигнато споразумение,

- подготовка на следващата МФР след 2013 г.

8.  Разгледано беше и предложението за извършване на необходимите корекции до 2015 г. въз основа на „задоволителен и амбициозен преглед”. Тази възможност би означавала удължаване на настоящата МФР дотогава, за да се осигури синхронизиране с мандатите на Парламента и Комисията.

9.  Освен това, по няколко повода и по-специално на конференцията на 12 ноември миналата година, докладчикът даде определение на прегледа, като подчерта, че следва да се прави разлика между прегледа на определени програми в рамките на настоящата МФР, включително процедури за подобряване на качеството на прилагане, и подготовката на следващата МФР след 2013 г.:

10.  Установените през 2006 г. дефицити станаха очевидни вече през втората година на МФР (2007/Б'2008), след като държавите-членки се споразумяха да следват пътя, подготвен от Европейския парламент и подкрепен от Комисията, за осигуряване на съответно общностно финансиране за Галилео и Европейския институт за технологии (ЕИТ) (по функция 1а). През третата година вследствие на хронично недостатъчното финансиране на функция 4, беше взето решение за допълване на Резерва за спешна помощ, за да се даде възможност за принос на ЕС към продоволствения инструмент в условията на повишаващи се цени на хранителните продукти в света.

11.  На 26 ноември 2008 г. Комисията прие предложение за преразглеждане на горната граница на функция 1а със сума от 5 милиарда евро като част от Плана на ЕС за възстановяване на стойност 30 милиарда евро, които следва да се мобилизират на равнище ЕС в отговор на икономическата и финансова криза.

12.  Като цяло, в началото на 2009 г. към финансовата рамка беше добавена обща сума от 2,96 милиарда евро, както беше договорено от трите институции през май 2006 г.

кога

какво

колко (млрд. евро)

2007

Галилео + ЕИТ

1.6 преразглеждане

0,6 гъвкавост

2008

Продоволствен инструмент

0.42 гъвкавост

0.34 допълване на Резерва за спешна помощ

Общ размер на допълнителните средства

2.96

13.  Финансовата и икономическа криза ще окаже въздействие върху БНД на държавите-членки, който през следващите години ще се понижава. Предвид факта, че БНД е основна съставна част на собствените средства (65%), бюджетът на ЕС може да бъде подложен на натиск, ако предвиденият в член 16 на МИС(6) дефлатор от 2% бъде опроверган от икономическите прогнози.

14.  МФР за периода 2007-2013 г. даде възможност за поставяне на начало или подновяване на основната част от законодателството на ЕС. Правните актове предвиждат средносрочна оценка на програмите. Някои от тях бяха започнати през 2007 г., други бяха забавени. Това означава, че не може да се направи никаква полезна оценка преди 2010 г. най-рано.

2. Нови събития, свързани с институциите

· Инициативите на Комисията

15.  На 3 ноември 2008 г. Комисията беше домакин на конференцията „Да реформираме бюджета, да променим Европа”(7), която беше открита от председателя на Комисията Barroso, председателя на Парламента Pöttering и члена на Комисията Grybauskaite, с над 600 регистрирани участници. Освен това, участие в кръгли маси взеха редица членове на Парламента, сред които председателят на комисията по бюджети и постоянният докладчик относно собствените средства. Конференцията отбеляза първата фаза на процеса на преглед, предвиден от Комисията. Комисията постави началото на консултацията през септември 2007 г. Общо 305 участници представиха 284 различни предложения:

94 предложения от публичния/държавния сектор, от които 26 от държави-членки;

55 предложения от неправителствени организации (НПО);

41 предложения от различни групи по интереси от частния сектор и социални партньори;

38 предложения от университети и академични експерти;

35 предложения от отделни граждани в 13 държави-членки;

21 други предложения (които не могат да бъдат класифицирани).

16.  В писмото си от 18 декември 2008 г. до председателя на Парламента Pöttering председателят на Комисията пише:

„Конференцията показа широкото признаване на значението на този въпрос, като осигури платформа за нови идеи и нов анализ на очертаващите се тенденции. Наред с предложенията, произтичащи от публичните консултации, тя представлява важна основа за по-нататъшната ни работа.”

17.  Основните заключения от консултациите са обобщени в документа на Комисията (8)

- Отзивчивост по отношение на променящите се потребности: много участници считат бюджета на ЕС по-скоро за резултат от политическо съгласуване, отколкото за добре обосновано решение за разпределяне на средства за насърчаване на европейските цели. Бюджетът на ЕС следва да бъде мотивиран от политиките и да се основава на разумен анализ на добавената стойност на извършваните от ЕС разходи. Комисията следва да определя къде могат да се използват ограничените налични финансови ресурси, така че ефектът от тях да е най-голям.

- Необходимост от по-гъвкави инструменти, които дават възможност за бързи решения в подкрепа на нови инициативи, макар че твърде много гъвкавост би могла да изложи на опасност стабилизиращата функция на МФР.

- Точен баланс между необходимостта от стабилност и необходимостта от гъвкавост в рамките на МФР: бяха приведени аргументи в подкрепа на по-кратък период (5 години) с цел по-добро приспособяване на бюджета на ЕС към променящите се потребности.

- Добавена стойност на разходването на средства от ЕС, по-специално в отговор на господстващото предизвикателство на глобализацията чрез подобряване на конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, гарантиране на енергийното снабдяване, насърчаване на икономика, основана на познанието и услугите, приспособяване към демографските тенденции чрез балансирана политика в областта на миграцията и реагиране на опасностите за сигурността, като се поддържа социалния модел.

- Водещите принципи трябва да са „Европейска добавена стойност”, основана на принципите на субсидиарност и пропорционалност.

- Приоритетите показват широка подкрепа за пренасочване, като много предложения са в полза на намаляване на разходите за селско стопанство (основно 1-ви стълб) и увеличаване на разходите за научноизследователски технологии, иновации и енергетика. Сближаването е обект на силна подкрепа, въпреки различаващите се мнения относно начините за реформирането му, като същевременно се поставя ударение върху намаляването на регионалните различия.

- По отношение на собствените средства предложенията изразяват необходимост от реформа в полза на система, която е справедлива, ефективна, проста, прозрачна, обективна и устойчива. Въпреки че се споменават алтернативни модели, източникът на средства, формирани въз основа на БНД, изглежда най-популярната възможност, при премахване на съществуващите механизми за корекция.

18.  Стъпка 2 от процедурата на Комисията ще съдържа изложение на основните насоки, които би следвало да очертаят следващата финансова рамка, също въз основа на резултатите от конференцията.

19.  Въпреки че графикът все още не е потвърден, тези предложения може да са последните на настоящата Комисия и следователно биха могли да бъдат представени през есента на 2009 г., което все още е в съответствие с графика на МИС. В този случай последващите мерки ще останат за новата Комисия и новия Парламент.

20.  Въпреки че значителен брой държави-членки направиха принос към консултациите с редица обширни и подробни предложения, институционалната обстановка, свързана с процеса на ратификация на Договора от Лисабон, изборите за Европейски парламент, съставянето на новата Комисия и националните избори в някои страни, най-вероятно ще заеме основно място в програмите на държавите-членки до втората половина на 2009 г.

21.  Въпреки това, в статия за печата, публикувана неотдавна в основните вестници в Съюза, и чешкото, и шведското председателство изразяват обща воля за решаване на въпроса с прегледа на бюджета на ЕС през цялата 2009 година, с цел, която все още предстои да бъде изяснена.

· Отражението на Договора от Лисабон

22.  Според точки 1-4 от заключенията на Европейския съвет от декември 2008 г. референдумът в Ирландия би могъл да бъде завършен до края на мандата на настоящата Комисия. При такава хипотеза Договорът от Лисабон би могъл да влезе в сила в началото на 2010 г.

23.  Новият договор ще даде на Европейския съюз редица нови компетенции, включително нова бюджетна процедура, чиито последствия може да бъдат отразени в нови политики/програми, за които може да се наложи съответно финансиране, за да бъдат изпълнени новите правни основания. Те се отнасят главно до функции 1а (Политика за космическото пространство и научноизследователска политика, младеж, спорт, обществено здраве), 3б (съдебно сътрудничество) и 4 (хуманитарна помощ, Европейска служба за външна дейност). Вече се оказа, че финансирането на две от тези функции (1а и 4) е недостатъчно по текущата МФР.

3. Заключения и варианти

24.  Докладчикът счита, че редица фактори на несигурност, свързани с настоящата политическа, икономическа и институционална обстановка, като например

- изборите за Европейски парламент;

- номинирането на новата Комисия;

- подготвителната фаза на новия референдум в Ирландия: резултат от процеса на ратификация;

- възможното влизане в сила на новия Договор и последиците за бюджета в случай на нератифициране;

- политическото отражение на финансовата и икономическа криза и възможните последици за бюджета на ЕС в годишно и многогодишно изражение;

са основни предизвикателства, които не позволяват заемането на точни позиции, насочени към амбициозен преглед, към момента, в който докладът по собствена инициатива следва да бъде представен.

25.  Въпреки това, докладчикът счита, че настоящият Парламент направи огромна инвестиция, по-специално посредством работата на своята временна комисия по предизвикателствата за политиката и бюджетните средства, както и последвалите годишни бюджети и законодателна работа. Следователно докладът по собствена инициатива следва да отразява също постигнатите до момента резултати и да подчертава съществуващите все още недостатъци, като завещание от настоящия за следващия Парламент.

· Възможни варианти за доклада по собствена инициатива

Вариант 1

26.  Докладът би могъл:

- да предвиди отражението на Договора от Лисабон върху политиките на ЕС, включително количествени аспекти, и да определи потребностите от амбициозен преглед в рамките на текущата МФР;

- да направи политически заключения от Конференцията по преглед на бюджета и да подготви условията за предстоящите предложения на Комисията, като намери решение на проблеми, които следва да се решат в рамките на текущата МФР и след това;

- да представи политическо виждане за това каква би могла да е следващата МФР въз основа на опита от миналото.

Вариант 2

27.  Докладът би могъл:

- да отбележи настоящата политическа и институционална обстановка;

- да посочи, че представянето на предложения на настоящия етап би било контрапродуктивно;

- да изчака предложенията на Комисията да бъдат разгледани от новия Парламент.

Вариант 3

28.  Докладът би могъл да разработи 3-степенен подход:

1-ва стъпка:

- да припомни, че текущата МФР не беше толкова амбициозна, колкото Парламентът би могъл да очаква;

- да припомни, че тя даде възможност за приемственост в областта на законодателството на ЕС, чиято средносрочна оценка ще бъде направена едва по-късно (2010-2011 г.);

- да подчертае, че предвиденият от Декларация № 3 към МИС преглед е текущ процес, тъй като МИС съдържа необходимите разпоредби за коригиране на МФР, при необходимост (гъвкавост, преразглеждане, допълване) и че тези инструменти са били задействани винаги, когато е било необходимо (Галилео, продоволствен инструмент, План за възстановяване ?)

- да посочи някои основни принципи, които могат да бъдат взети като работна основа от новия Парламент, като например:

- да се избягва подходът „Коледна елха”;

- разходите да се съсредоточат в няколко основни области в рамките на настоящите горни граници;

- да се прилага критерият на Европейска добавена стойност, в съответствие с принципите на субсидиарност и пропорционалност;

- да се увеличи капацитетът за действие, по-специално възможностите за гъвкавост в рамките на функциите и между тях. Друг вариант би било да се използват възможностите, предлагани от Декларация № 1 към МИС (вж. по-долу) за осигуряване на повече гъвкавост, което да позволи финансирането на редица важни политически приоритети (енергетика, широколентов достъп). Освен това, този вариант би дал на Европейския парламент възможността да поеме известна инициатива и да предвиди по-нататъшни предложения на Комисията.

„Във връзка с точка 7 от Междуинституционалното споразумение Комисията ще изготви доклад за действието на Междуинституционалното споразумение до края на 2009 г., придружен при необходимост от съответни предложения.”

2-ра стъпка:

- В случай на ратификация на Договора от Лисабон, предлагане на корекции във връзка с предизвикателствата и нови политики, предвидени от Договора

3-та стъпка:

- Да се подготвят преговорите по следващата МФР (в правомощията на новия Парламент), като се вземе под внимание рамката на действащия Договор, както и резултатът от средносрочните оценки на законодателните програми.

(1)

P6_TA-PROV(2006)0570

(2)

SEC(2007)42/2-05-1772

(3)

Приети текстове P6_TA (2006)0210

(4)

P6_TA(2006)0210, МИС относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (пар. 1)

(5)

PE 392.301_V.03.00

(6)

(7)

Протоколите от конференцията могат да се намерят на сайта на Комисията http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm

(8)

SEC(2008) 2739


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ (24.2.2009)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния преглед на финансовата рамка за 2007—2013 г.

(2008/2055(INI))

Докладчик по становище: Michael Gahler

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подкрепя възприетия от комисията по бюджети 3-степенен подход към междинния преглед и подчертава, че хроничното недостатъчно финансиране на функция 4 трябва да се разгледа като приоритет в рамките на необходимите корекции на настоящата многогодишна финансова рамка (МФР), включително като се предвиди подходящо финансиране на Европейската служба за външна дейност;

2. припомня инициативата на Комисията да представи в рамките на прегледа оценка на положението във връзка с функция 4 и настоятелно призовава Комисията да предложи на тази основа краткосрочни решения в рамките на текущата МФР, както и варианти за новата МФР, които биха подсилили във финансово отношение функция 4 и биха отстранили проблема с нейното хронично недостатъчно финансиране, като по този начин се даде възможност на Европейския съюз да изпълни задълженията си по отношение на външните действия;

3. посочва по-специално – предвид естеството на действията, финансирани по функция 4, – необходимостта от създаване на механизъм за гъвкавост, който би дал възможност на ЕС да реагира в непредвидени ситуации, без да се накърнява финансирането на съществуващите политики и програми в областта на външните работи и при пълно зачитане на правата на бюджетния орган;

4. подчертава своето намерение да съсредоточи вниманието си към необходимостта от намиране на краткосрочни и дългосрочни решения за функция 4 в контекста на назначаването и одобрението на новата Комисия;

5. одобрява продължаващото се задълбочаване на Европейската политика за съседство посредством Източното партньорство и Съюза за Средиземноморието; въпреки това посочва, че спешно трябва да се осигурят достатъчно средства за Европейския инструмент за съседство и партньорство, така че да се постигне жизнеспособността на тези две рамки, както и тяхната надеждност за участващите партньори; отново заявява, че в този контекст стабилността, сигурността и благоденствието на целия европейски континент са изложени на риск;

6. посочва предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в областта на сигурността на енергийните доставки, и настоятелно призовава Комисията да предвиди подходящи средства, които да позволят на ЕС да намали своята уязвимост в тази област;

7. посочва необходимостта да се преодолее несъответствието между съществуващите приоритети на финансовия инструмент за сътрудничество за развитие (ИСР) относно помощта за развитие и Целите на хилядолетието за развитие, от една страна, и необходимостта от подпомагане на сътрудничеството с трети страни извън обхвата на официалната помощ за развитие, от друга; поради това призовава Комисията да предложи подходящи изменения на съществуващото законодателство и да предвиди, в рамките на следващата МФР, ресурси за постоянно и адекватно финансиране на сътрудничеството с трети страни извън рамките на официалната помощ за развитие;

8. подчертава, с оглед подготовката на новата МФР, че всяко обосновано преразглеждане на разходите трябва да бъде тясно свързано с реформа на приходите, така че да се предоставят на Европейския съюз средствата, които са му необходими за да изпълни своята роля и да посрещне бъдещите предизвикателства; счита, че следващата финансова рамка следва да тече едновременно с мандатите на Комисията и Парламента с цел засилване на демократичната легитимност; освен това, подчертава своето становище, че всички финансови средства за външни действия следва да бъдат включени в бюджета на ЕС, по-специално Европейският фонд за развитие и механизмът ATHENA.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Hänsch, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РАЗВИТИЕ (18.2.2009)

на вниманието на комисията по бюджети

относно междинния преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.

(2008/2055(INI))

Докладчик по становище: Thijs Berman

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че структурата на разходите съгласно действащата финансова перспектива показва съществени колебания в степента на изпълнение по различните функции на многогодишната финансова рамка (МФР), със значителни по размер неизразходвани средства по някои функции (например по функция 2), докато по други резервите са напълно изчерпани (например по функция 4); счита, че положението подчертава необходимостта от по-голяма гъвкавост при трансфера на бюджетни кредити между функции;

2.  обръща особено внимание на проблема с несигурното положение на финансирането по функция 4, резултат от нововъзникващи потребности, които не са могли да бъдат предвидени при съставянето на МФР, като например свързаните с Палестина, Косово и Грузия; изразява убеждението, че този проблем може да бъде решен единствено посредством цялостен преглед на МФР, вследствие на което се увеличи горната граница на функция 4 за периода 2010–2013 г.;

3.  отбелязва, че въпреки че в рамките на действащата финансова перспектива бяха посрещнати потребности, възникнали поради високите цени на храните в развиващите се страни, процесът беше сложен и труден и не следва да се повтаря; отбелязва освен това, че е възможно да възникнат нови, непредвидени и остри нужди в развиващите се страни, включително поради смущенията на световните финансови пазари, както и спешни хуманитарни ситуации, предизвиквани от глобалното изменение на климата, които оказват най-силно въздействие в държавите с по-ниски доходи;

4.  изтъква, че процесът на демократичен контрол разкри необходимостта от нов финансов инструмент или от изменение на съществуващия, с допълнителни финансови средства, предназначени за различни от официалната помощ за развитие действия в държави, включени в Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР), и че това може да бъде постигнато по съответен начин само чрез увеличаване на горната граница на функция 4.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emilio Menéndez del Valle


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТЕН КОНТРОЛ (18.2.2009)

на вниманието на комисията по бюджети

относно Междинен преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.

(2008/2055(INI))

Докладчик по становище: Herbert Bösch

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че в качеството си на изпълнителен орган на Европейския съюз Комисията трябва да дава отчет за постиженията си; поради тази причина приканва Комисията да установи подходящ баланс между своите финансови одити (законност и правомерност) и одитите на изпълнението (одити, свързани със съотношението цена/качество);

2.  отбелязва, че „съвместното управление” е пряко следствие от член 5 от Договора за ЕО и резултат от липсата на истинско „управление на ЕС”; припомня, че при настоящите условия съществува голям риск чисто националните съображения да вземат превес над общите интереси на ЕС; заема становището, че е необходимо да се установи акредитация на ЕС за националните органи, които изпълняват задачи в рамките на съвместното управление;

3.  насочва вниманието към своите многократни призиви в полза на националните декларации за управление като средство за засилване на националната отчетност; изразява съжаление във връзка с недостатъчните усилия от страна на Комисията за създаване на благоприятни условия за въвеждането на подобен инструмент; счита, че фактът, че Комисията не е предприела действия в тази връзка, противоречи на целта „бюджетът да бъде управляван според най-високите стандарти”, както е посочено в съобщението й от 12 септември 2007 г., озаглавено „Да реформираме бюджета, да променим Европа” (SEC(2007)1188, страница 5);

4.  счита, че ако за определена политика не може да бъде установена пълна отчетност, то тази политика може да бъде изменена или евентуално преустановена; изразява убеждението, че пълното приемане на отговорността за изпълнението от натоварения с него орган също следва да бъде неразделна част от политическото решение, заедно с концепцията, целите, равнището на инвестициите и конкретния правен акт;

5.  приветства въвеждането на понятието „допустим риск от грешка“ от Европейската сметна палата в нейното Становище 2/2004(1); приканва Комисията да представи на бюджетните органи различните възможности, като уточни разходите за контрол за различните равнища на процента на грешка; счита, че „допустимият риск от грешка“ ще трябва да бъде диференциран в зависимост от естеството, сложността и методите за управление на програмите;

6.  счита, че качеството на извършваното от Комисията изчисление на разходите следва да се оценява от Европейската сметна палата.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

9

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Ashley Mote, Jan Mulder

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Valdis Dombrovskis

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Roselyne Lefrançois

(1)

ОВ C 107, 30.4.2004 г., стр. 1.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОМИШЛЕНОСТ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЕНЕРГЕТИКА (9.10.2008)

на вниманието на комисията по бюджети

относно Междинен преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.

(2008/2055(INI))

Докладчик по становище: Paul Rübig

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.   приветства категорично междинния преглед на Финансовата рамка за периода 2007-2013 г. и обществената консултация, проведена от Комисията относно бюджетната реформа; изразява убеждението, че бюджетът трябва да бъде ключов инструмент за гарантиране на ефикасното осъществяване на целите на политиката на ЕС;

2.    счита, че ефективно ориентиране на политиката за сближаване на ЕС към тези цели би било средството за постигане на устойчиво сближаване на регионите, като подчертава необходимостта от насърчаване на по-високо равнище на усвояване на отпусканите от Общността средства;

3.   предвид състоянието на постоянна еволюция на приоритетите на политиката на Съюза вследствие на глобализацията, демографските промени, технологичното развитие, необходимостта от гарантиране на сигурни и разнообразни източници на енергийни доставки, и изменението на климата, счита, че е от съществено значение разходите на ЕС да бъдат преосмислени и оптимизирани с цел постигане на най-висока добавена стойност и най-висока ефективност в дейността на ЕС;

4.   счита, че този междинен преглед е от огромно значение за постигане на целта бюджетът на ЕС да отразява по-добре приоритетите на гражданите, в контекста на амбицията на ЕС да се превърне в конкурентоспособна, основаваща се на знанието и ефикасна глобална икономика; счита, че това предполага още по-значително увеличение на средствата, определяни за научни изследвания и иновации, политики в областта на климата и енергийни политики, инфраструктура, образование и обучение;

5.  подчертава, че основните предизвикателства за ЕС в областта на енергетиката, както и твърдото намерение за намаляване на емисиите в световен мащаб, налагат разработването на нисковъглеродни технологии и технологии за възобновяема енергия на достъпна цена; в тази връзка счита, че в бюджета следва да бъдат предвидени достатъчно финансови средства с оглед постигане на целите на Европейския стратегически план за енергийни технологии; отбелязва, че въпросният план следва да не бъде финансиран чрез преразпределение на средства, отпуснати за програмите на Общността за научноизследователска дейност и иновации;

6.   приканва Комисията да анализира как могат да се използват новите възможности за финансиране, за да се ускорят подлежащите на подновяване проекти от европейски интерес, и по-специално отнасящите се до:

(i)   развитието на необходимата мрежова инфраструктура за разработване на потенциала на вятърната и морската енергия;

(ii)  развитието на междусистемни връзки със средиземноморските страни с цел да се използва напълно огромният потенциал за производство на електроенергия от вятърната и слънчевата енергия в южната част на ЕС и в съседните страни;

(iii) разпространението на топлофикационни и охладителни мрежи, използващи биомаса, в съчетание с мащабна програма за обновяване на съществуващия сграден фонд;

7.   изтъква, че енергийната ефективност е жизненоважно средство за справяне с енергийната бедност и най-ефективният от гледна точка на разходите начин за постигане на бързи резултати в борбата срещу изменението на климата и има най-голям потенциал по отношение на разходната ефективност при съкращаване на емисиите в средносрочен период; призовава Комисията да обмисли най-добрия начин за финансиране от бюджета на ЕС за подходящо допълване на действията на държавите-членки и другите политически инструменти за постигане на енергийна ефективност и призовава за предоставянето на допълнителни средства за инициативи в областта на енергийната ефективност, както на равнище производители, така и на равнище потребители; счита, че е особено необходимо да се инвестира повече, за да се подобри енергийната ефективност на строителния сектор;

8.   подчертава категорично ключовата роля на научноизследователската дейност и иновациите за постигане на динамична, основана на познанията, икономика на ЕС, чиято водеща сила са растежът и създаването на работни места; изтъква, че увеличаването на предоставяните финансови средства е необходимо условие за провеждането на успешна политика в областта на научноизследователската дейност и иновациите; счита, че областите, които се нуждаят от финансиране, са се променили, тъй като и светът се е променил; затова призовава към съсредоточаване на финансирането за научноизследователски и развойни дейности върху бъдещите пазарни възможности и новите глобални предизвикателства като екологосъобразни технологии и енергия;

9.    изразява убеждение, че висококачествените научни изследвания все повече изискват инвестиции в научноизследователска инфраструктура; счита, че бюджетът за научноизследователска инфраструктура на Седмата рамкова програма за 2007-2013 г. не отговаря нито на потребностите, нито на потенциала на европейската научноизследователска дейност; счита, че този сектор трябва да се превърне във важен приоритет при междинния преглед на финансовата рамка;

10. припомня, че малките и средни предприятия (МСП) произвеждат повече от половината от БВП на Европейския съюз, съставляват 99% от всички предприятия в ЕС и осигуряват две трети от всички работни места в ЕС, като по този начин се явяват най-големият сектор в икономиката на ЕС; изтъква, че целите от Лисабон могат да бъдат постигнати единствено чрез целенасочена и обезпечена с достатъчно ресурси политика за МСП, насочена към финансиране, регламентиране и оказване на подкрепа, с цел засилена предприемаческа дейност и участие на МСП в областта на научноизследователската дейност, иновациите, технологиите и обществените поръчки; счита, че проектът за законодателен акт за малките предприятия е много важен инструмент за оказване на подкрепа на МСП и счита, че това ще наложи съответно увеличение на ресурсите;

11. призовава Комисията да извърши оценка на ефективността и добавената стойност на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, както и на други мерки в подкрепа на предприемачеството и иновациите; убеден е, че е необходимо продължаване и увеличаване на подкрепата и ресурсите за, и по-доброто интегриране на, такива програми, които предоставят ключовите финансови инструменти за успешното развитие на МСП в ЕС; подчертава, че по отношение на иновациите МСП следва да бъдат поощрени да координират усилията си с университети и изследователски центрове, така че да се стимулира трансферът на знания и бързата реализация на изследванията на пазара;

12. изтъква, че при все че енергийната ефективност и изменението на климата се считат за ключови приоритети за ЕС, те не са отразени в достатъчна степен и с необходимата последователност в бюджета на ЕС; счита, че създаването на специален бюджетен ред или специфични подфункции за инвестиции, насочени към смекчаване на последиците от и адаптиране към изменението на климата, би съставлявало стъпка напред, наред с включването на целите по отношение на изменението на климата в съществуващите програми;

13.  подчертава важното значение на Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации, както и на инициативата JEREMIE, за запълване на пазарните празнини във финансите на МСП, и призовава наличните средства да се насочат към действителните потребности на МСП, а именно да се насърчат нови инструменти от типа „мецанин”; отбелязва, че МСП са особено силно засегнати от закъснения в плащанията, затова трябва да се избягват забавяния на плащанията, като се намери ефективна и прозрачна схема за надзор, която да гарантира, че плащанията се извършват в определен срок от време;

14.  отбелязва, че ефективното управление на разходите на ЕС следва да се определи за приоритет; изтъква още, че е от особено значение отпускането на средства да се основава на обективни критерии и непрекъсната оценка на резултатите; счита, че в тази връзка следва да се насърчават силни и ефикасни публично-частни партньорства;

15. изтъква, че е необходима финансова подкрепа за развитието на трансевропейски енергийни мрежи на принципа на отделянето, които играят важна роля в стратегическата енергийна политика, както и за развитието на трансевропейски електронни услуги, насочени преди всичко към сигурността на данните; в съответствие с целите на ЕС по отношение на изменението на климата изразява убеждение, че финансирането за трансевропейските енергийни мрежи следва да се съсредоточи върху нисковъглеродната инфраструктура, като например интелигентните енергийни мрежи, за да се увеличи ефикасността, гъвкавостта, безопасността, надеждността и качеството на системите за електричество и газ на ЕС;

16. подчертава необходимостта от предоставяне на финансови ресурси за регулаторен орган на ЕС, който да се занимава с ядрената сигурност и безопасност и да установява и наблюдава уеднаквени правила, процеси и стандарти за работа с ядрени материали и произтичащите с тях инциденти;

17.  отбелязва, че схемата на ЕС за търговия с емисии ще бъде преразгледана до значителна степен; изтъква, че предприятията, засегнати от отдаването на търг по схемата на ЕС за търговия с емисии, следва да се включат в решението за начина на използване на приходите от търговете;

18. отбелязва, че, особено в областите на подкрепата за научноизследователската и развойна дейност и за МСП, най-ефективните и ефикасни форми на подкрепа могат да бъдат от заеми, комбинирани с безвъзмездни помощи; изразява убеждение, че при бюджетния преглед следва да се разгледат методи за новаторско финансиране за подпомагане на растежа;

19. изтъква колко е важно да се подобри координирането между ЕС и трети страни, по-конкретно за създаването на световна партньорска система и стимулирането на трансфера на знания със страни със стратегическо значение за подобряването на сигурността на снабдяването на ЕС с енергия; изразява убеденост, че тази цел следва да бъде отразена в бюджета.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

7.10.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Атанас Папаризов, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Владимир Уручев

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

José Javier Pomés Ruiz


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ (27.1.2009)

на вниманието на комисията по бюджети

относно Междинния преглед на Финансовата рамка за 2007-2013 г.

(2008/2055 (INI))

Докладчик по становище:Румяна Желева

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че политиката за сближаване на ЕС остава особено важен стълб в процеса на европейска интеграция и играе активна роля за намаляване на неравенствата и изоставането в развитието;

1.  счита, че регионалната политика на ЕС в продължение на много години е демонстрирала пред европейската общественост своята уникална „европейска добавена стойност” посредством ефективното насърчаване на икономическото и социално сближаване в ЕС, като в същото време е допринасяла за постигането на целите на Лисабонската стратегия за растеж и работни места и целите от Гьотеборг за устойчиво развитие; противопоставя се следователно на всякакви опити за повторно национализиране на тази политика на Общността; отново изразява дългогодишната си позиция, че политиката за сближаване трябва да се отнася за цялата територия на ЕС и че по-голямата част от наличните финансовите ресурси следва да бъдат концентрирани върху нуждите на по-слабо развитите региони;

2.  счита, че е задължително да се гарантира адекватно финансиране в рамките на новата многогодишна финансова рамка за периода след 2013 г., за да се позволи на политиката за сближаване не само да продължи успешно да изпълнява своите традиционни задачи, но също така да се справи с редица от новите глобални предизвикателства със значително териториално въздействие, като климатичните и демографски промени, обезлюдяването, адаптирането към глобализацията, възстановяването на селските райони, енергийната ефективност и струпването на населението в градовете, както е описано подробно в Четвъртия доклад за икономическото и социално сближаване на Комисията (COM(2007)0273); счита следователно, че отпускането на не повече от 0,35 % от БВП на ЕС съвсем няма да бъде достатъчно за финансирането на тази политика;

3.   счита, че е необходимо да се отделят достатъчно средства за политиката за сближаване на ЕС, така че Общността да постигне реално сближаване и успешно да се справи с регионалните и вътрешнорегионалните различия и съществуващи неравенства в области като заетост, транспортна инфраструктура, достъпност, иновативен капацитет, както и технологичното разделение между по-развитите региони и регионите в по-неблагоприятно положение; по-специално подчертава ролята на политиката за сближаване в регионите, нуждаещи се от помощ, като планинските и островните региони, рядко населените и граничните региони, за компенсиране на техните постоянни географски и структурни недостатъци; освен това счита, че една солидна и добре финансирана политика за сближаване е съществено условие за успешно асимилиране на бъдещи разширявания;

4.  подчертава необходимостта, като предприема същевременно действия срещу измамите и нередностите, и като гарантира адекватността на системите за финансов контрол, от опростяване на процедурите за прилагането на структурните фондове, особено на системите за управление и контрол; отбелязва, че сложността на системата е до известна степен причина за незадоволителното усвояване на наличните ресурси от страна на държавите-членки; приветства последните предложения на Комисията за преглед на политиката за сближаване на ЕС в контекста на финансовата криза, които включват конкретни предложения за опростяване на съответните процедури и очаква с нетърпение последния пакет от предложения на Комисията относно мерки за опростяване, предвиден за началото на 2009 г.; счита, че тези мерки следва да се приложат незабавно и следва да гарантират ясно разделение на отговорностите и компетенциите между ЕС, държавите-членки и регионалните и местни органи;

5.  счита, че Комисията за първи път се е ангажирала със систематична оценка на ефективността на оперативните програми за периода 2000-2006 г.; очаква с голям интерес резултатите от тази оценка, която е сериозен опит да се прецени ефективността на дейностите на политиката за сближаване; отбелязва, при все това, че на този етап е изключително трудно да се оцени в пълна степен положителното влияние, което политиката за сближаване в действителност оказва, тъй като пълното въздействие на предприетите мерки ще бъде видимо едва на един по-късен етап и не може да бъде преценявано единствено от икономическа гледна точка;

6.  подчертава, че на политиката за сближаване не бива да се гледа единствено като на инструмент за постигане на целите на други секторни политики, тъй като тя е политика на Общността, която сама по себе си предлага значителна добавена стойност;

7. признава, че настоящата финансова криза е променила в значителна степен икономическата и финансова ситуация в много държави-членки; отбелязва, че в резултат на тази криза националните инвестиционни приоритети може да се променят и по тази причина може да се наложи адаптирането на няколко оперативни програми; подчертава факта, че държавите-членки могат също така да се окажат изправени пред проблеми с ликвидността, които да им попречат да гарантират плащането на националните вноски с оглед на прилагането на структурни действия и програми; настоятелно призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите-членки в съвместни усилия, за да се даде нов тласък на европейската икономика;

8. приветства в този контекст предложенията на Комисията за изменение на съществуващата законодателна рамка по отношение на структурните фондове за периода 2007-2013 г. с цел опростяване на системата, както и за ускоряване и улесняване на плащанията към държавите-членки; счита предложенията за важна първа стъпка към подпомагане на държавите-членки в техните усилия за борба с негативните последици на настоящата икономическа криза; приветства съобразно с това решението на Комисията да удължи крайния срок за уреждане на сметките за оперативните програми за периода 2000-2006 г.;

9. подчертава факта, че основната цел на финансирането от ЕС е да се подобри качеството на живот на гражданите на Съюза и затова призовава държавите-членки да гарантират оптимално управление на средствата от ЕС; предвид това припомня нуждата от добро управление и значението на борбата с измамите, корупцията и организираната престъпност, които пряко нарушават принципите, на които се основава бюджетът на ЕС; следователно приветства усилията на ОЛАФ в това отношение;

10. в контекста на териториалното сближаване, препоръчва значително укрепване на целта за „Европейско териториално сътрудничество“ както в политическо, така и във финансово отношение, и предлага да се гарантира допълнително финансиране за следващия програмен период; приветства неотдавнашните усилия на Комисията за укрепване на териториалното сътрудничество посредством създаването на структури за транснационално сътрудничество за страни, които се изправени пред подобни проблеми; отбелязва с голям интерес стратегията за Балтийско море, която показва, че в бъдеще подобни стратегии могат също така да бъдат обмисляни за други региони, като Черноморската стратегия или други видове територии ;

11. настоятелно призовава Комисията да предложи цялостна система на преходна помощ за периода след 2013 г. за региони, които ще надвишат прага от 75 % от БВП; счита, че е изключително важно да се работи отделно с тези „региони в преход“, тъй като те все още ще бъдат в преходна фаза на своето развитие и следователно трябва да се ползват с по-ясно определен статут, прозрачни правила и по-голяма сигурност, що се отнася до получаването на преходна помощ от структурните фондове по време на следващия програмен период; счита, че преходни условия следва да се предвидят и за държави-членки, които излизат от Кохезионния фонд, с цел консолидиране на постигнатите нива на сближаване;

12. отбелязва с интерес дебата относно планирането на следващата финансова рамка за петгодишен период, вместо сегашния седемгодишен период, така че той ще съвпадне с мандатите на Европейската комисия и Европейския парламент; въпреки това съзнава големите трудности при изпълнението на многогодишни програми по структурните фондове в такъв кратък програмен период; предлага политиката за сближаване да се планира след това за десетгодишен период със значително преразглеждане на законодателната и оперативната рамка след първите пет години;

13. подчертава положителния ефект от новите инициативи Jessica, Jaspers и Jeremie, които се финансират от Европейската инвестиционна банка и други институции, и призовава за продължаване на срока на тези инициативи в следващата финансова рамка;

14. припомня, че по време на преговорите за Регламентите за структурните фондове за периода 2007-2013 г., Парламентът в контекста на неформални тристранни разговори направи предложение за пренасочване на неизразходваните ресурси, които са изгубени поради правилото N+2 / N+3, към бюджета за сближаване на Общността (функция 1б) и към други оперативни програми с доказано по-добро усвояване чрез създаване на нов общностен резерв за изпълнение, който ще бъде механизъм за възнаграждаване на напредъка; дълбоко съжалява, че това предложение не е било прието навремето от Съвета; призовава Комисията в предстоящия й междинен преглед да отговори на предложението на Парламента и й препоръчва да започне с анализ на въздействието от прилагането на този инструмент на практика.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Domenico Antonio Basile, Madeleine Jouye de Grandmaison, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Richard Seeber


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (21.1.2009)

на вниманието на комисията по бюджети

относно Междинен преглед на финансовата рамка за 2007–2013 г.

(2008/2055(INI))

Докладчик по становище: Esther de Lange

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  подчертава, че селскостопанската политика е политиката на Европейския съюз с най-силно изявен общностен характер, в резултат на което разходите за селското стопанство представляват значителен процент от общия бюджет на ЕС, въпреки че намаляват като относителна стойност;

2.  изразява съжаление относно факта, че комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент е приканена да изрази становището си относно междинния преглед на финансовата рамка 2007-2013 г. без да е получила съобщение на Комисията, за да е в състояние да направи точен преглед на настоящото финансово положение и на първоначалните показатели за в бъдеще;

3.  подчертава трудностите за създаване на финансова перспектива по отношение на селското стопанство и развитието на селските райони в Съюза, в частност що се отнася до мерките за управление на пазарите в контекста на световна икономическа и финансова криза и на напрежение на пазара, когато цените на суровините, в т.ч. селскостопанските суровини, все по-често са предмет на международни спекулации;

4.  подчертава, че изразяваните становища, които обръщат внимание на относително големия дял на разходите за селско стопанство в бюджета на ЕС, дават погрешна насока на общественото мнение, тъй като селскостопанските субсидии представляват незначителна сума от общия БВП на държавите-членки;

5.  припомня, че горните граници за Общата селскостопанска политика (ОСП) са определени до 2013 г., както и че надеждността на бюджета за селско стопанство до тази дата беше основно изискване за приемането на широкообхватната реформа на ОСП през 2003 г. и за последващия преглед на състоянието на ОСП през 2008 г. от страна на повечето държави-членки, тъй като дългосрочното планиране и инвестиционната сигурност са от съществена важност за селскостопанския сектор;

6.  подчертава, че напоследък цените на селскостопанските продукти претърпяха силни колебания и отбелязва, че са се заблудили онези, които поради значителното покачване на цените на хранителните продукти през последните години считат, че селскостопанските субсидии повече не са необходими и че продажбите на продукцията, сами по себе си, могат да осигурят стабилни и предвидими доходи на селските стопани;

7.  отбелязва, че в резултат на това новите приоритети в настоящата финансова рамка могат да се финансират единствено чрез нови средства или чрез реорганизиране на приоритетите в рамките на съществуващите програми и равнища на разходи; следователно подчертава нарасналата необходимост да се гарантират достатъчни резерви в различните категории на първоначалните цифри на бюджета, с цел да остане място за приоритетите на Парламента; изразява съжаление, че по време на преговорите за бюджета за 2005 г. бяха заделени твърде малко средства за мерките по втория стълб;

8.  изразява съжаление относно повишените проценти на модулация, договорени от държавите-членки в „прегледа на състоянието на ОСП“, и изисква от Комисията, с оглед на преразглеждането на финансовата рамка, да предложи увеличаване на новите средства във фондовете за развитие на селските райони, с цел задоволяване на потребностите на този втори стълб на ОСП;

9.  въпреки това предупреждава, че настоящият резерв в бюджета за селско стопанство е временно явление, тъй като постепенната интеграция на новите държави-членки, нестабилността на селскостопанските пазари, ветеринарните и фитосанитарните рискове, последните отраслово специфични или хоризонтални реформи и други мерки в рамките на ОСП за подпомагане на определени групи от населението ще доведат до увеличаване на бюджетните искания, в резултат на което се очаква този резерв да изчезне към края на периода на планиране; поради тази причина подчертава, че настоящият резерв следва да не се ползва за структурни цели;

10.  призовава Комисията да уведоми Парламента във възможно най-кратък срок относно допълнителното финансиране, което очаква да бъде необходимо в областта на селското стопанство, в случай че Хърватия или други държави се присъединят към ЕС преди 2013 г. или ако се предвиждат нови разходи в рамките на насоките в селскостопанския сектор;

11.  посочва, че целите на ОСП остават непроменени съгласно Договора от Лисабон: увеличаване на селскостопанската производителност, осигуряване на приемлив жизнен стандарт за хората, които се занимават със селско стопанство, стабилизиране на пазарите, гарантиране на снабдяването и гарантиране, че доставяните продукти достигат до потребителите на разумни цени; при все това отбелязва, че последователните реформи на ОСП или на други политики на Общността възлагат нови задачи на селското стопанство по отношение на качеството на продуктите, опазването на околната среда, борбата с изменението на климата, здравето на потребителите или териториалното устройство, които водят до промени в производствените методи и могат да намалят производителността; подчертава, че целите, заложени като част от стратегията за устойчиво развитие на Европейския съюз, трябва да бъдат отчитани и при селскостопанската политика на ЕС;

12.  отбелязва, че опазването на такива важни природни ресурси като почва, вода, въздух, климат и биологично разнообразие по смисъла на Европейския съвет от Гьотеборг (15-16 юни 2001 г.) се запазва като цел;

13.  обръща внимание на факта, че напоследък други важни участници в световната търговия със селскостопански продукти са предприели мерки за укрепване на селскостопанската си политика (напр. САЩ посредством закона за селското стопанство);

14.  счита, че наличието на силна ОСП на ЕС, както по отношение на съдържанието, така и на финансирането, е от първостепенно значение за постигането на тези цели, като същевременно гарантира равностойните условия и прозрачността на хранителните вериги на общия вътрешен пазар, както и жизнеспособността на селските райони; освен това счита, че укрепването на селските райони и подобряването на качеството на живота в тях следва да бъдат с висок приоритет, за да може да се противодейства на преселването на населението в градските агломерации и на по-нататъшния процес на урбанизация;

15.  подчертава, че селскостопанското производство носи изключително голяма добавена стойност, тъй като то захранва и преработвателния сектор и по този начин допринася за икономическото и социално сближаване на регионите, както и за балансираното развитие на ЕС; посочва, че по тази причина е необходимо запазването и при необходимост увеличаването на помощите, получавани от земеделските стопани, тъй като те представляват стимул за увеличаване на селскостопанското производство;

16.  счита, че за рамката след 2013 г. и за по-нататъшното развитие на ОСП е необходимо първо да се определят политическите мерки и техните конкретни цели, преди да могат да бъдат заделени необходимите бюджетни средства;

17.  при все това се противопоставя категорично на всяко повторно национализиране на селскостопанските политики; въпреки това счита, че на държавите-членки и регионалните органи следва да се предостави възможност за провеждане на регионална селскостопанска политика в съответствие с принципа на субсидиарност и че следва да им се предостави възможност за подходяща ответна реакция във връзка с конкретното им положение чрез предприемането на действия от самите тях; подчертава, че общият характер на селскостопанската политика избягва нарушаването на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар и реализира икономии за европейските данъкоплатци;

18. предупреждава за заплахите, породени от евентуалното въвеждане на съфинансиране за първия стълб, тъй като задължителният му характер най-вероятно няма да може да бъде гарантиран, ако даден национален парламент не желае да даде разрешение за средствата за национално съфинансиране, което ще доведе до значително нарушаване на конкуренцията и фактическо премахване на ОСП, както се посочва в писмото на Европейската комисия от 9 юни 2008 г.;

19. подчертава, че успехът и приемането на ОСП на ЕС зависи също така от премахването на бюрокрацията и от ограничаването на регулаторните административни разпоредби до приемливо равнище.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.1.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

24.2.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Juan Fraile Cantón, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Manolis Mavrommatis, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski

Правна информация - Политика за поверителност