Procedure : 2008/2055(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0110/2009

Indgivne tekster :

A6-0110/2009

Forhandlinger :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Afstemninger :

PV 25/03/2009 - 3.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2009)0174

BETÆNKNING     
PDF 374kWORD 612k
26.2.2009
PE 418.451v03-00 A6-0110/2009

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Budgetudvalget

Ordfører: Reimer Böge

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 268-280,

–   der henviser til Lissabontraktatens igangværende ratifikationsproces,

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1),

–   der henviser til sin beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013(2),

–   der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 3. november 2008 om reform af budgettet, Europa i forandring (SEK(2008)2739),

–   der henviser til konferencen om reform af budgettet, Europa i forandring, med Kommissionen som vært, den 12. november 2008,

–   der henviser til sine beslutninger af 13. december 2007(3) og 18. december 2008(4) om udkastet til EU's almindelige budget (alle sektioner) for 2008 og 2009,

–   der henviser til sin beslutning af 29. marts 2007 om Den Europæiske Unions egne indtægter i fremtiden(5),

–   der henviser til sin beslutning af 12. december om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for så vidt angår den flerårige finansielle ramme(6),

–   der henviser til sin holdning af 4. december 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene(7),

–   der henviser til sin beslutning af 21. februar 2008 om den fjerde rapport om økonomisk og social samhørighed(8),

–   der henviser til sin beslutning af 12. marts 2008 om "sundhedstjekket" af den fælles landbrugspolitik(9),

–   der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møder den 15.-16. december 2005, den 21.-22. juni 2007 og den 11.-12. december 2008,

–   der henviser til Den Europæiske Revisionsrets svar på Kommissionens meddelelse "Reform af budgettet, Europa i forandring" (SEK(2007)1188),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 45,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6‑0110/2009),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen nåede til enighed om den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning efter intense forhandlinger, som var baseret på Europa-Parlamentets forhandlingsposition af 8. juni 2005, som var baseret på en dybdegående analyse af behov for at identificere de politiske prioriteter og på den aftale, som medlemsstaterne nåede til enighed om i 2005,

B.  der henviser til, at den interinstitutionelle aftale af 17, maj 2006 indeholder bestemmelser om, at Kommissionen inden udgangen af 2009 skal aflægge beretning om, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer, samt en opfordring til Kommissionen til at foretage en omfattende og tilbundsgående evaluering af samtlige aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik og indtægterne, inklusive Det Forenede Kongeriges rabatordning, og aflægge beretning i 2008-2009,

C. der henviser til, at Kommissionen indledte en bred offentlig høring i september 2007, hvortil der var over 300 bidrag, og var vært for konferencen "Reform af budgettet, Europa i forandring" den 12. november 2008, som var første trin i evalueringsprocessen,

D. der henviser til, at Kommissionen har til hensigt at fremlægge en meddelelse med de vigtigste retningslinjer om udformningen af den næste finansielle ramme senest i efteråret 2009 og fremlægge en beretning om, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer (andet trin i processen), hvorimod forslagene for den næste flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale vil blive fremlagt af den næste Kommission (tredje trin i processen) i løbet af 2010,

E.  der henviser til, at ratificeringsprocessen for traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde endnu ikke er afsluttet,

F.  der henviser til, at de finansielle bestemmelser i Lissabontraktaten medfører, at den flerårige finansielle ramme vil være en juridisk bindende retsakt af en varighed på "mindst fem år" i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

G. der henviser til, at bestemmelserne i Lissabontraktaten giver mulighed for en udvidelse af EU's kompetencer, hvis konsekvenser eventuelt vil blive udmøntet i en række nye politikker, som det kan blive nødvendigt at skabe et fyldestgørende retsgrundlag for og finansiering af,

H. der henviser til, at institutionerne skal sikre, at tidsplanen for den næste finansielle ramme garanterer den demokratiske legitimitet og i videst mulig udstrækning er afpasset længden af Kommissionens og Parlamentets mandater, i betragtning af en mulig forlængelse af den nuværende flerårige finansielle ramme indtil 2015/2016,

I. der henviser til, at udnævnelsen af en ny Kommission og de høringer, der skal finde sted i denne sammenhæng, bør udnyttes af det nyvalgte parlament til at undersøge og evaluere de nye kommissionsmedlemmer på grundlag af deres respektive politiske prioriteter og de nødvendige budgetter til dette formål,

J.   der henviser til, at midtvejsevalueringen af de igangværende lovgivningsprogrammer for 2010-2011 skal udgøre et vigtigt grundlag for en fremtidig vurdering af løbende programmer og fremtidige prioriteter og bør tages i betragtning i forbindelse med en mulig forlængelse og tilpasning af den aktuelle finansielle ramme indtil udgangen af 2015/2016,

1.  minder om, at Parlamentet har ydet et væsentligt bidrag til udformningen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013 og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og samtidig har skabt mulighed for kontinuitet af EU-lovgivningen gennem lancering af et stort antal flerårige programmer; mener, at de fleste af henstillingerne i Europa-Parlamentets betænkning fortsat er gyldige, eftersom de er baseret på en bottom-up-strategi, der forbinder opgaver og løfter med de nødvendige budgetmidler; mener i den forbindelse, at nogle af de overordnede principper og perspektiver baseret på de hidtidige erfaringer kan videregives til det kommende parlament;

En tretrinstilgang

2.  bifalder Kommissionens initiativ med at åbne for en bred åben høring med det sigte at befordre nye idéer og tendenser; erindrer imidlertid om, at Europa-Parlamentet, inden for de institutionelle beføjelser, påberåber sig retten til at undersøge andre løsninger og overvejelser på basis af konsultationer og høringer, Parlamentet selv måtte tilrettelægge;

3.  mener, at der er sket fremskridt i løbet af de seneste to år efter ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme i 2007 og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 vedrørende de tre søjler, der er indeholdt i Parlamentets beslutning fra maj 2006: afstemning af politiske prioriteter og finansielle behov, modernisering af budgetstrukturen og forbedring af kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse; bemærker imidlertid, at der stadig er plads til forbedring, som f.eks. i forbindelse med revisionserklæringen, forenkling af reglerne og forbedret anvendelse af allerede planlagte, men yderst underudnyttede midler;

4.  minder om, at der stadig var underskud på en række områder, som der ikke blev skabt afklaring på i den endelige aftale - såsom indførelsen af regionale og nationale forvaltningserklæringer; understreger, at der opstod behov for en yderligere finansiering af EU's politiske prioriteter, især for Galileo, Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi og fødevarefaciliteten, og at der blev fundet en løsning ved hjælp af de eksisterende instrumenter i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006; bemærker, at Rådet ikke selv har været i stand til at gennemføre Det Europæiske Råds aftale om at anvende 5 000 000 000 EUR af EU's budget til planen for genopretning og støtte af konjunkturerne; mener, at det på grundlag af en tilbundsgående og vidtrækkende evaluering vil være nødvendigt med yderligere tilpasninger inden for den nuværende flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale;

5.  fremhæver, at der skal skelnes mellem revisionen af visse programmer inden for den nuværende flerårige finansielle ramme, baseret på midtvejsevalueringen af lovgivningen, der skal gennemføres i 2010-2011, de eksisterende udfordringer, der skyldes utilstrækkelig finansiering af budgetpost 4 og 1a og de nye udfordringer, f.eks. i relation til energi, klimaændringer, unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed, bekæmpelse af kriminalitet på tværs af grænser, FUSP og andre politikker forbundet med de nye kompetencer, som er fastsat i Lissabontraktaten og forberedelsen af den kommende flerårige finansielle ramme; understreger, at en forlængelse af den nuværende flerårige finansielle ramme øger nødvendigheden af en ambitiøs midtvejsevaluering;

6.  understreger, at det på grund af den nuværende kontekst og den usikkerhed, der er forbundet med Lissabontraktatens ratifikationsproces på den ene side og afslutningen af det nuværende parlaments valgperiode, resultatet af valget til Europa-Parlamentet og indsættelsen af den nye Kommission i den nuværende økonomiske kontekst på den anden side, ikke vil være muligt at foretage en ambitiøs revision i de kommende måneder; understreger dog, at en ambitiøs evaluering bør være første prioritet for det nye parlament og den nye Kommission;

7.  mener derfor, at en realistisk midtvejsrevision skal udvikles i tre trin:

(a)  -  løsning af problemerne med underskud og uudnyttede bevillinger inden for rammerne af de årlige budgetprocedurer, om muligt gennem mere fleksibilitet og om nødvendigt ved anvendelse af en del af den margin, der er tilbage under loftet over egne indtægter

      -  vurdering af midtvejsevalueringen

(b)  -  forberedelse af en mulig tilpasning og forlængelse af den aktuelle flerårige finansielle ramme indtil 2015/2016 for at sikre en let overgang til et system med flerårige finansielle rammer over fem år, hvilket giver hvert Parlament og hver Kommission i løbet af deres respektive mandater det politiske ansvar for den flerårige finansielle ramme

      -  mulig tilpasning og forlængelse af de nuværende programmer, som fastsat i lovgivningen (2010-2011), i overensstemmelse med den mulige forlængelse af den flerårige finansielle ramme, som Parlamentet allerede har anmodet om gentagne gange

(c)  -  forberedelse af den næste flerårige finansielle ramme fra 2016/2017; denne fase vil være et ansvarsområde for det parlament, der vælges i 2014;

Generelle principper

8.  minder om, at loftet over egne indtægter er 1,31 % af EU's BNI for forpligtelser og 1,24 % af EU's BNI for betalinger; minder endvidere om, at der hvert år er betydelige margener tilbage under det loft, der er fastsat i henhold til den finansielle ramme, især i forbindelse med betalinger (8 300 000 000 EUR i 2007, 13 000 000 000 EUR i 2008, 7 800 000 000 EUR i 2009); minder endvidere om, at der er store margener mellem loftet for den flerårige finansielle ramme og loftet for EU's egne indtægter(10) (36 600 000 000 EUR i 2010, 44 200 000 000 EUR i 2011, 45 000 000 000 EUR i 2012 og 50 600 000 000 EUR i 2013)(11).

9.  bekræfter sin holdning af marts 2007, hvori det blev understreget, at den politiske forbindelse mellem reformen af indtægter og en gennemgang af udgifter er uundgåelig og helt rimelig; mener, at de to processer skal løbe parallelt med målsætningen om at samles i en global og integreret reform med henblik på et nyt system for EU-finansiering og -udgifter senest i forbindelse med den flerårige finansielle ramme, der indledes i 2016/2017, som vil kræve, at det forberedende arbejde, herunder ratificeringen, udføres i forvejen; opfordrer til at overveje et system, hvor udbyttet og udgifter medlemsstaterne imellem generelt når et mere passende niveau;

10. mener, at det generelle omfang af EU's indtægter ikke bør påvirkes af den nuværende globale finanskrise, selv om medlemsstaternes BNI ophører med at følge en altid stigende kurve; er derfor overbevist om, at EU's udgifter skal koncentreres om politikker med en tydelig merværdi for Europa i tråd med subsidiaritets-, proportionalitets- og solidaritetsprincippet; erindrer om, at omfanget af en sådan merværdi i krisetider i vid udstrækning beror på det grundlæggende princip om solidaritet mellem de europæiske folk;

11. understreger, at forsvarlig økonomisk forvaltning, forbedret forvaltning fra medlemsstaternes og Kommissionens side og afstemningen mellem de politiske prioriteter og de finansielle behov fortsat skal prioriteres i de kommende år, og at denne målsætning skal forfølges gennem forudgående identifikation af positive og negative prioriteter frem for selvpålagte lofter og mener derfor, at den flerårige finansielle ramme bør have en større grad af fleksibilitet; understreger, at de udfordringer, EU står over for (fødevare-, energi- og finanskrise), sjældent har været så alvorlige i EU's historie; mener, at der for virkelig på fællesskabsplan at imødegå disse udfordringer er behov for internationale lovgivnings- og budgetmæssige foranstaltninger;

12. mener, at det da EU's politiske prioriteter er i konstant udvikling på grund af globalisering, demografiske ændringer, teknologisk udvikling, behov for at garantere sikre og alsidige energikilder samt klimaændringer, er af afgørende betydning, at EU's udgifter revideres og optimeres for at opnå den højest mulige merværdi og mere effektive foranstaltninger på EU-plan;

13. er overbevist om, at mere fleksibilitet inden for og på tværs af budgetposter er absolut nødvendig for, at EU kan fungere, ikke blot at løse de nye udfordringer i EU, men også for at lette beslutningsprocessen inden for institutionerne; forventer, at Kommissionen i sine kommende forslag i medfør af erklæring nr. 1 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 tager relevante initiativer i denne sammenhæng;

14. minder om, at punkt 21 i den interinstitutionelle aftale fastsætter at "den finansielle ramme kan revideres… i tilfælde af uforudsete omstændigheder under overholdelse af loftet for egne indtægter"; kritiserer endnu en gang Rådets irrationelle adfærd, da Rådet gentagne gange har været imod at anvende denne revisionsmulighed;

15. gentager sit ønske om at opnå en konkret og hurtig forbedring af medlemsstaternes og Kommissionens gennemførelse af EU-politikker og især af samhørighedspolitikken; forventer, at det fælles tilsagn fra Kommissionen og Rådet på vegne af medlemsstaterne fra november 2008 om at forenkle procedurerne (især for ETS) for at fremskynde betalinger får en positiv virkning på de kommende budgetter; er rede til at træffe politiske og administrative foranstaltninger, hvis situationen ikke ændres; foreslår, at en forenkling af procedurerne også bør prioriteres på andre områder, f.eks. forskning og innovation, SMV-politik;

16. mener, at en effektiv forvaltning af EU's udgifter bør have høj prioritet; bemærker ligeledes, at det er meget vigtigt, at fordelingen af midler baseres på et objektivt kriterium og en løbende evaluering af resultaterne; mener, at stærke og effektive offentlig-private partnerskaber (OPP) bør fremmes i den henseende;

17. beklager, at arbejdet med reformen af finansieringssystemet i forbindelse med EU's budget er forsinket; mener, at behovet herfor er blevet endnu mere påtrængende set i lyset af finanskrisen; beklager navnlig, at man ikke benyttede lejligheden, da udbudsordningen for rettigheder til drivhusgasemissioner blev etableret, og rejste den grundlæggende politiske debat om anvendelsen af nye offentlige midler, som er et resultat af EU's beslutninger; insisterer på, at debatten rejses i forbindelse med næste midtvejsrevision af den finansielle ramme;

18. bemærker, at medlemsstaterne i de nationale budgetter har taget hensyn til en betragtelig del af EU's målsætninger; understreger, at de budgetmidler, der således tilvejebringes, bør regnskabsføres og offentliggøres i den enkelte medlemsstat, således at man bedre kan måle den enkelte stats indsats og bedre kan vurdere, hvilke beløb der er behov for i Unionens budget på de områder, hvor medlemsstaternes indsats bør fremmes eller suppleres;

Specifikke bemærkninger

19. er fast besluttet på at opnå tilstrækkelig finansiering af de nye eller supplerende politikker, der kan blive fastlagt i kølvandet på den eventuelle ikrafttrædelse af Lissabontraktaten (som f.eks. energi- og rumforskningspolitikker, politikker om forskning under budgetpost 1a, retligt samarbejde under budgetpost 3a, ungdom, sport, informations- og kommunikationspolitik, folkesundhed under budgetpost 3b, humanitær bistand samt den fælles udenrigstjeneste under budgetpost 4);

20. minder om, at budgetpost 1a, 3 og 4 allerede er underfinansieret under den nuværende flerårige finansielle ramme; understreger, at supplerende politikker ikke bør ændre balancen mellem hovedkategorierne i den nuværende flerårige finansielle ramme eller fjerne fokus fra de eksisterende prioriteter; understreger endvidere, at der, hvis visse medlemsstater fortsat insisterer på en "tilgang på 1 %", og hvis de nye prioriteter skal finansieres, ikke vil være noget budgetmæssigt alternativ til også at tage midler fra de to vigtigste politikker i budgetpost 1b og 2;

21. mener, at EU's mulighed for at opfylde sine politiske ambitioner på områder for energiforsyningssikkerhed og bekæmpelse af klimaændringer skal være en del af den kortsigtede revision, uafhængigt af ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten; er klar til at undersøge muligheden for at oprette en specifik fond til det pågældende formål; understreger, at dette også bør gives højeste prioritet i den kommende flerårige finansielle ramme, som helst skal ske gennem en global aftale om finansiering af klimaændringspolitikker; overvejer ud fra et langsigtet perspektiv oprettelsen af en ny kategori, som forbinder alle relevante budgetpolitikker i bekæmpelsen af klimaændringer;

22. understreger behovet for politisk sammenhæng i den forbindelse og fremhæver behovet for at gennemføre en vurdering af klimaændringerne i forbindelse med alle større programmer, herunder landbrug, samhørighedsprogrammer, transport- og energinet og udviklingsprogrammer;

23. gentager sin vilje til at indlede forhandlinger med Rådet om Kommissionens forslag om at finansiere energi- og netværksprojekter (bredbånd) inden for rammerne af EU's genopretningsplan;

24. insisterer på at forfølge målsætningen om en stigning af forsknings- og innovationsudgifter til 3 % af EU's BNI inden udgangen af 2010; understreger, at videnskabelig forskning, videnskabelig infrastruktur, teknologisk udvikling og innovation er centrale for Lissabonstrategien og nøglefaktorer for vækst, jobskabelse, bæredygtig udvikling og EU's konkurrenceevne;

25. understreger, den evne, som uddannelse, kultur- og ungdomsprogrammer har til at bringe Europa tættere på borgerne og fremme kulturel mangfoldighed samt gensidig forståelse ud over den rolle, som uddannelse spiller for opnåelsen af Lissabonmålene og for tilpasningen af færdigheder til de nye udfordringer og muligheder, som opstår på grund af den finansielle og økonomiske krise og klimaændringerne;

26. minder om, at budgetpost 4 "EU som global partner" fortsat er underfinansieret; anmoder Kommissionen om at fremsætte forslag om: langsigtet finansiering med henblik på at nå 2015-udviklingsmålene, forpligtelser fra internationale aftaler om klimaændringer uafhængig af udviklingsstøtte, forebyggelse af konflikter og fremme af menneskerettigheder og grundlæggende friheder samt en troværdig naboskabspolitik og FUSP/EFFU (som er underlagt passende dechargeprocedurer) for at undgå tilbagevendende og endeløse forhandlinger med Rådet under de årlige budgetprocedurer;

27. minder om det tilsagn, som medlemsstaterne afgav i 2005, om at opfylde målsætningen på 0,7 % af EU's BNI til den officielle udviklingsbistand (ODA) inden 2015; mener at støtten fra EU-budgettet kan være et nyttigt incitament for medlemsstaterne til fortsat at opfylde denne målsætning; gentager sin vilje til at integrere Den Europæiske Udviklingsfond i EU's almindelige budget ledsaget af parlamentarisk kontrol i forbindelse med beslutningsprocedurerne;

28. opfordrer det nye parlament, der vælges i 2009, til af hensyn til gennemsigtigheden at indarbejde midler, der på nuværende tidspunkt figurerer uden for budgettet, i det almindelige budget;

o

o        o

29. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 373.

(3)

EUT C 323 E af 18.12.2008, s. 454.

(4)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0622.

(5)

Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0098.

(6)

EUT C 323 E af 18.12.2008, s. 263.

(7)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0576.

(8)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0068.

(9)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0093.

(10)

Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42).

(11)

Loft på 1,24 % for egne indtægter vs. loftet for den flerårige finansielle ramme baseret på anslået BNI i EU27 i 2009.


BEGRUNDELSE

Arbejdsdokument om revision af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013: de første overvejelser

1.  Baggrund

Mandatet for revision

1.        Baggrunden for budgetrevisionen er konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2005 og efterfølgende den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA), der fastlægger den nye finansielle ramme.

Erklæring nr. 1 til IIA af 17. maj 2006

Ifølge punkt 7 i den interinstitutionelle aftale udarbejder Kommissionen inden udgangen af 2009 en rapport om, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer, der om nødvendigt skal ledsages af relevante forslag.

Erklæring nr. 3 til IIA af 17. maj 2006

1. I Det Europæiske Råds konklusioner opfordres Kommissionen til at foretage en fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og indtægter, herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning, og aflægge rapport i 2008-2009. Gennemgangen bør ledsages af en vurdering af, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer. Europa-Parlamentet inddrages i gennemgangen i alle faser på grundlag af følgende bestemmelser:

- i undersøgelsesfasen efter Kommissionens fremlæggelse af gennemgangen sikres det, at de nødvendige drøftelser finder sted med Europa-Parlamentet på grundlag af den almindelige politiske dialog mellem institutionerne, og at der tages behørigt hensyn til Europa-Parlamentets holdning

- i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 kan Det Europæiske Råd træffe beslutning om alle emner, der er omfattet af gennemgangen. Europa-Parlamentet deltager i overensstemmelse med de relevante procedurer og under fuld respekt for dets fastsatte rettigheder i alle formelle opfølgende foranstaltninger.

2. Som led i samrådsproceduren og overvejelserne forud for gennemgangen forpligter Kommissionen sig i forbindelse med analysen af situationen til at tage hensyn til dens indgående drøftelser med Europa-Parlamentet. Kommissionen noterer sig også, at Europa-Parlamentet har til hensigt at afholde en konference, der involverer Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter for at gennemgå dets ordning for egne indtægter. Resultatet af en sådan konference vil blive betragtet som et bidrag til denne samrådsprocedure. Det er underforstået, at Kommissionen fremlægger sine forslag fuldt og helt på eget ansvar.

     I beslutningen til andenbehandlingen(1) af 2007-budgettet kunne Parlamentet:

14.         bekræfter, at den politiske analyse, der er udarbejdet af Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler i det Udvidede EU 2007-2013, og som er indeholdt i Parlamentets beslutning af 8. juni 2005, stadig danner grundlaget for gennemgangen og eventuelle ændringer af IIA;

2.        For at definere omfang og indhold af revisionen bør der sondres mellem:

- en revision på kort sigt af IIA (omfattet af erklæring 1 til IIA), der har til formål at evaluere den flerårige finansielle rammes funktion og relevante forslag fra Kommissionen

- revisionen på mellemlang/lang sigt med henblik på en finansiering efter 2013 (omfattet af erklæring 3 til IIA). Det omfatter: en reform af finansieringsmekanismen, dvs. egne indtægter, og af udgifterne herunder den fælles landbrugspolitik (samfinansiering), Det Forenede Kongeriges rabatordning og eventuelle konsekvenser, der kræver en revision af traktaten.

3.        Den 15. januar 2007 udsendte Kommissionen et informationspapir om revision af det indre marked, den sociale status og budgetrevisionen(2) som et indledende skridt i overensstemmelse med sit mandat (fase 1). I dette papir redegør Kommissionen for de enkelte skridt og tidsplanen for revisionen. Revisionen skal på ingen måde betragtes som forberedelsen til en ny flerårig finansiel ramme, og skal heller ikke foregribe denne. Formålet med høringen er at stimulere ideer. Høringen omfatter Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne, men også politiske aktører i EU, nøgleaktører på lokalt, regionalt og nationalt plan samt civilsamfundet.

4.        Efter en forsinkelse fra juni til september har Kommissionen forudset at vedtage et papir den 12. september. På den måde agter Kommissionen at indlede høringsprocessen under eget ansvar (fase 2). Der vil blive rejst vanskelige spørgsmål, men dokumentet vil have en bevidst åben karakter. Tredje fase er forelæggelsen af en hvidbog (slutningen af 2008, første halvdel af 2009?), der skal danne grundlag for forslaget til næste finansielle ramme. Hvidbogen skal forberedes ved et brainstorming-seminar i april-maj 2008, hvor EP vil blive anmodet om at deltage.

5.        Europa-Parlamentet havde nedsat et Midlertidigt Udvalg, der vedtog den endelige betænkning den 8. juni 2005 rettidigt til at fastlægge EP's holdning inden Det Europæiske Råd i juni 2005, der dog ikke kunne bringe sagen til afslutning. Det Europæiske Råds afgørelse udsattes til december 2005. Efter næsten 2 års intensive forhandlinger vedtoges den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013 og den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA) endelig den 17. maj 2006.

6.        I beslutningen om IIA mindede Europa-Parlamentet om, "at den aftale, de tre institutioner nåede frem til den 4. april 2006, var det eneste mulige kompromis, Parlamentet kunne opnå i de omfattende forhandlinger", men anerkendte, "at en række mangler stadig ikke er afhjulpet med forhandlingsresultatet", og mente, "at disse mangler bør tages op i forbindelse med revisionen i 2008/2009 og så vidt muligt under de årlige budgetprocedurer."

7.        Ordføreren ønsker at gøre opmærksom på, at det interne, dybtgående arbejde, der er blevet udført af Det Midlertidige Udvalg i forbindelse med EP's holdning til de vigtigste prioriteringer for perioden 2007-2013, derfor bør være referenceramme for det arbejde, der hidtil er blevet gennemført, og grundlag for den evaluering, der skal foretages, således som Parlamentet har understreget i talrige beslutninger. Han minder endvidere om, at ordføreren under forhandlingerne havde anslået, at der ville være behov for et yderligere minimumsbeløb på ca. 12 mia. EUR for at dække behov i tilknytning til EU's ansvar. EP understregede også behovet for kvalitative reformer.

8.        Ordføreren bemærker, at der er en vis tøven blandt medlemsstaterne og institutionerne, både hvad angår tidsplan for og omfang af revisionen. Derfor er han noget i tvivl om den forventede udvikling:

- svarer Kommissionens tidsplan til den generelle politiske vilje?

- ville det ikke være klogt at tænke på, at den generelle kontekst er usikker, og at de aktuelle prioriteringer måske ændrer sig?

- er det fornuftigt at iværksætte politiske overvejelser omkring en ambitiøs proces, som nye aktører skal træffe afgørelse om (nyt Parlament og ny Kommission)?

- er den aktuelle kontekst gunstig og tilstrækkelig moden til at åbne diskussionen om de aktuelle overordnede politikker (den fælles landbrugspolitik, samhørighed, forskning) for perioden 2013?

2.        Kommende skridt

En kompleks tidsplan

9.        Efter to års usikkerhed har Det Europæiske Råd igen sat gang i Den Europæiske Unions institutionelle fremtid i juni 2007. De 27 medlemsstater var enige om at indkalde en regeringskonference, der skal forberede en ændret traktat på grundlag af forfatningsforslaget. Hvis ratificeringsprocedurerne forløber som forudset, burde reformtraktaten kunne træde i kraft medio 2009, mere eller mindre sideløbende med valgene til Europa-Parlamentet. Hvis ratificeringsproceduren for den ændrede traktat slår fejl, er følgerne for EU-projektet og budgettet uoverskuelige.

10.      Ordføreren er af den opfattelse, at revisionsprocessen skal forholde sig til denne nye situation. Hvis tidsplanen i henhold til Det Europæiske Råds konklusioner overholdes, vil den nye traktats ikrafttrædelse, valgene til det nye Parlament i juni 2009 og udnævnelsen af den nye Kommission alt finde sted i anden halvdel af 2009. I den forbindelse bliver de interinstitutionelle drøftelser om revisionen måske udsat for at forhindre enhver forvirring.

 

Hvornår

 

 

Hvad

Jan. - juni 2007

 

Kommissionen forelægger en køreplan

September 2007

Kommissionen forelægger sit papir

Jul. - dec. 2008

 

Kommissionen og landbrugs-"sundhedscheck" høringsfase

Jan. - juni 2009

EP-valg

 

Brainstorming-seminar

Kommissionen forelægger sin hvidbog

Medio 2009

 

Reformtraktaten træder i kraft?

Jul. - dec. 2009

ny Kommission

Høring af udpegede medlemmer

Jan. - juni 2010

Kommissionen vedtager formelle forslag?

11.      Ud over reformtraktaten, der er første prioritet for medlemsstaterne og institutionerne i de kommende måneder, er der andre interne og eksterne faktorer, der påvirker revisionen, som f.eks. "clause de rendez-vous" i reformen af den fælles landbrugspolitik og rapporten om samhørigheden i 2008, forberedelsen af energipakken, revisionen af finansforordningen, valgene til Europa-Parlamentet, den nye Kommission samt multilaterale aftaler som næste runde i WTO-forhandlingerne.

Tre søjler

12.      Ordføreren er af den opfattelse, at revisionen skal baseres på tre søjler:

- løsningen af de resterende problemer, der ikke kunne løses på tilfredsstillende vis i forbindelse med forhandlingerne om den aktuelle FFR

- en vurdering af midtvejsevalueringen af de nye programmer i henhold til lovgivningen og en analyse af de vedtagne reformer

- forberedelsen af den kommende FFR efter 2013.

13.      Ordføreren bemærker, at næsten alle nye generationer af programmer i forbindelse med FFR for perioden 2007-2013 nu er blevet vedtaget, selv om en række er blevet forsinket som følge af problemer med vedtagelsen af retsakterne. Kun ganske få (Galileo, Fiscalis, rammeprogrammet vedrørende grundlæggende rettigheder og retfærdighed) er stadig til behandling (se oversigt i bilag 2).

14.      Hvad angår de resterende problemer, bemærker ordføreren, at der allerede i første år af den aktuelle FFR kan konstateres underskud under udgiftsområde 1a og udgiftsområde 4, hvor der skal findes løsninger i forbindelse med den årlige procedure for 2008. En passende finansiering af EIT og Galileo kræver en supplerende bevilling på 2,7 mia. EUR under udgiftsområde 1a for perioden. Det samme gør sig gældende for udgiftsområde 4. Selv om det lykkedes for EP's delegation at forhøje udgiftsområde 4 med 1 mia. under forhandlingerne, er FUSP kronisk underbudgetteret. Der kan opstå andre behov i forbindelse med udgiftsområde 3b. Som bekendt anmodede EP's delegation under trepartsmødet den 4. april 2006 om en supplerende bevilling på 4 mia. EUR i forhold til den bevilling, Det Europæiske Råd havde vedtaget.

15.      Hvad angår evalueringen af nye programmer, skal de i henhold til retsakterne foretages en midtvejsevaluering omkring 2010 for de programmer, der startede i 2007. En første analyse kunne allerede foretages omkring tidspunktet for valgene til Europa-Parlamentet. Ordføreren mener, at der i den forbindelse bør foretages en seriøs analyse af udnyttelsen af EU-støtten i overensstemmelse med EP's ønsker om en forbedret gennemførelse og kvalitative forbedringer. På grundlag af disse evalueringer, som EP - som del af budgetmyndigheden og den lovgivende myndighed - bør bidrage aktivt til, kan det blive nødvendigt med tilpasninger af de finansielle rammebevillinger, herunder i form af lovgivningsmæssig fleksibilitet (op til 5 % af bevillingsrammen til et program, og om nødvendigt mere fleksibilitet inden for og på tværs af udgiftsområderne).

16.      Endvidere indeholder IIA om budgetdisciplin en række nye instrumenter, som EP har støttet under forhandlingerne. Disse instrumenters funktion og merværdi (EUSF, EUGFL, reserven til nødhjælp, fleksibilitetsinstrumentet, finansielle instrumenter i samarbejde med EIB) bør også indgå i denne midtvejsevaluering.

17.      Hvad angår den tredje søjle, dvs. forberedelsen af den kommende finansielle ramme, mener ordføreren, at det er af afgørende betydning, at tidsplanen sigter mod at undgå en gentagelse af den situation, der opstod sidste gang, og som Parlamentet har kritiseret voldsomt, idet der blevet stillet spørgsmålstegn ved Prodi-pakkens "legitimitet, der blev forberedt af den afgående Kommissionen og godkendt af Barroso-Kommissionen uden tilpasning af prioriteringerne efter valgene til Europa-Parlamentet.

18.      Hvis det antages, at de finansielle bestemmelser i forfatningstraktaten bekræftes af regeringskonferencen, bør den flerårige finansielle ramme indgå i traktaten for en periode på mindst fem år. Man kunne derfor anvende forslagene til den næste FFR som et arbejdsprogram for den nye Kommission og det nyvalgte Parlament i forbindelse med høringerne i november 2009. Dette alternativ kunne indebære en forlængelse af de aktuelle FFR og eventuelt visse tilpasninger af enkelte flerårige programmer på grundlag af en omfattende og ambitiøs revision med de nødvendige tilpasninger frem til 2015 og kunne fremover sikre parallelitet med Parlamentets og Kommissionens mandater.

19.      Revisionen som beskrevet i IIA-erklæringen dækker både EU's udgifter og indtægter. Hvad angår indtægtssiden, er der sket fremskridt på Parlamentets initiativ over de seneste måneder. I Lamassoure-betænkningen, der indledningsvis bemærkede, at det aktuelle system ikke fungerer, foreslås der en totrinstilgang, der samles i en enkelt afgørelse: i første omgang anerkendes behovet for et gennemskueligt og retfærdigt system, og i anden omgang defineres de nye alternativer for EU's egne indtægter. I anden fase defineres og foreslås alternativer. Konferencen med de nationale parlamenter, der vil blive afholdt på det portugisiske formandskabs foranledning den 4.-5. november, vil være anledning til at bane vej for overvejelser omkring indførelsen af en ny ordning for egne indtægter i oprettelsestraktaternes ånd.

20.      I overensstemmelse med Lamassoure-betænkningen, hvorefter "EP er overbevist om, at den politiske sammenhæng mellem en reform af indtægter og revision af udgifter er uomgængelig og fuldstændig fornuftig", mener ordføreren, at de to processer bør forløbe parallelt og løbe sammen i en global og integreret reform med henblik på en ny ordning for EU's finansiering og udgifter senest i 2015, idet det forberedende arbejde skal være afsluttet på forhånd.

Konklusioner

21.      Inden Kommissionen formelt starter revisionsprocessen, mener ordføreren, det er nyttigt at stille visse grundlæggende spørgsmål i udvalget med henblik på en drøftelse. Formålet med dette arbejdsdokument er at høre udvalget om ordførerens forslag vedrørende:

-          en tilgang med tre søjler eller eventuelle alternativer

-          tidsplanen for revisionen

-          aktørerne: hvilket Parlament og hvilken Kommissionen bør inddrages i hvilken fase?

-          omfanget: en omfattende revision eller tilpasninger og vurderinger først? Bør revisionen udelukkende omfatte udgiftssiden eller også indtægtssiden? Bør revisionen begrænses til generelle overvejelser, have et politisk indhold, overlade de kvantitative afgørelser til den kommende Kommission?

Bilag 1

Outcome of the trilogue 04-04-06 (€ million in 2004 prices)

Proposals for increase

(above Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

2.100

Trans-European Networks (TENs)

500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo)

800

7th Research framework programme

300

Competitiveness and innovation (CIP)

400

Social Policy Agenda (Progress)

100

Reserve for future actions

100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

300

Structural Funds (Territorial co-operation)

300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000)

100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Reserve for future actions

 

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)

500

Health & consumer protection

 

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

 

Media

 

Reserve for future actions

 

Heading 4 - The EU as a global partner

1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

 

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

 

CFSP

800

TOTAL

4.000

Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's proposal (on Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

 

TEN (transport & energy) (1)

1.000

Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo)

1.750

7th Research framework programme (2)

1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3)

800

Progress (social policy agenda)

200

Unallocated margin

500

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

 

Structural Funds

1.000

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

Unallocated margin

500

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Margin

500

Sub-Heading 3b - Citizenship

 

Health & consumer protection

1.000

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

500

Media

120

Unallocated margin

500

Heading 4 - The EU as a global partner

 

IPA - Instrument for pre-accession (b)

1.000

ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument

1.547

DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument

244

Heading 5 - Administration

 

Heading 6 - Compensations

 

 

 

GRAND TOTAL

12.161

 

 

(1) of which 500 contribution to EIB co-financing

(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

Bilag 2

Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN (TRANSPORT AND ENERGY)

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.564

8.168

 

COM(2004) 475 final

BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95

915

1.788

2.352

2.885

3.555

4.252

4.943

20.690

COD/2004/0154Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 245 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.565

8.168

 

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

8.168

 

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO)

100

152

201

251

152

151

 

1.006

 

COM(2004) 477 final ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio navigation (Galileo)

500

200

150

100

50

 

 

1.000

COD/2004/0156

COM(2004)0477/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

100

151

201

251

151

151

 

1.005

1st reading by Council pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

No common position

MARCO POLO II

56

60

62

64

67

70

73

452

 

COM(2004) 478 final

Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport

30

50

100

130

130

150

150

740

COD/2004/0157Procedure ended

TRAN, Rack

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

*2004 figures,

L 328 24.11.2006

Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second ‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC

 

 

 

 

 

 

 

400*

Shall be subject to technicaladjustment

 

NUCLEAR DECOMMISSIONING

244

248

253

180

183

187

192

1.487

 

COM(2004) 624 final

ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142

145

147

150

154

156

159

1.052

CNS/2004/0221Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2004)0624/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

170

172

176

180

183

187

192

1.260

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING

904

996

1.060

1.104

1.137

1.195

1.231

7.627

 

COM(2004) 474 final

CULT, Pack

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning

1.220

1.387

1.617

1.859

2.176

2.505

2.856

13.620

COD/2004/0153Procedure ended and published in OJ

COM(2006) 236 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

845

900

964

1.005

1.037

1.093

1.126

6.970

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

6.970

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA)

83

93

100

108

113

120

128

744

 

COM(2004) 488 final

EMPL, Jöns

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

83

85

87

90

92

192

 

629

COD/2004/0158Procedure ended and published in the OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

83

96

104

110

114

117

120

743

L 315 15.11.2006

Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

657

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME

5.486

6.075

6.722

7.550

8.599

9.572

10.578

54.581

 

COM(2005) 119 final

Building the Europe of knowledge - Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/2005/0043Procedure ended and published in OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITRE, Buzek

Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)

6.120

7.720

9.340

11.000

12.680

14.400

16.200

77.460

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

5.486

6.075

6.721

7.550

8.600

8.926

9.914

53.272

 

L 412 30.12.2006

Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the Council of 18/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

50.521

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0185

COM(2005) 440 final/2

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in

 

3.671

3.762

3.903

4.291

4.837

5.513

6.316

32.292

OJ pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

32.413

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2005) 439 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0184

 

225

233

241

249

258

267

277

1.751

Procedure ended and

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC

 

 

 

 

 

 

 

1.751

published in OJ

COM(2005) 441 final/2

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0186

 

300

550

810

1.137

1.335

1.624

1.704

7.460

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

(COM(2005) 444 final/2)

 

 

 

 

 

 

 

7.510

in OJ

COM(2005) 442 final/2

Specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0187

 

454

494

526

561

778

934

979

4.727

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

4.750

in OJ

COM(2005) 443 final/2

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0188

 

432

540

639

694

760

588

639

4.291

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC

 

 

 

 

 

 

 

4.097

 

COM(2005) 444 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0189

 

96

100

103

107

111

 

 

517

Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom

 

 

 

 

 

 

 

517

OJ

COM(2005) 445 final/2

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0190

 

308

396

499

510

521

 

 

2.234

Procedure ended, publication

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

2.234

in OJ pending

COM(2005) 118 final

Communication from the Commission: Building the ERA of knowledge for growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 353 final

Communication from the Commission on Science and technology, the key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy to support research

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2150Procedure ended, publication in OJ pending

 

ITRE, Locatelli

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION

432

455

486

527

566

602

648

3.716

 

COM(2005) 121 final

Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

413

454

553

601

677

727

788

4.213

COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended,published in OJ

 

L 310 09.11.2006

Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

3.621

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS

68

69

72

78

84

90

94

555

 

COM(2005) 111 final

Communication from the Commission on Community programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013

 

69

78

85

87

88

90

498

New proposal announced by the Commission splitting between Customs and Fiscalis

ECON, Martin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2006) 201IMCO, Fourtou

 

New Commission's proposal : CUSTOMS 2013

 

 

 

 

 

 

 

324

COD/2006/0075 : Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202

ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007

 

 

 

 

 

 

 

168

COD/2006/0076 :1st reading by Council pending

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

 

COM(2004) 492 final

 

46.169

51.056

52.863

54.083

55.325

58.361

58.361

376.218

AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the Council, repealing Reg. 1260/1999/EC

 

 

 

 

 

 

 

308.041

in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural development)

45.760

46.217

46.680

47.146

47.616

48.093

48.574

330.086

 

 

p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO)

46.163

47.273

47.866

48.463

49.065

49.803

50.544

339.177

CNS/2006/0083

COM(2006) 241 final

AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 095 05.04.2007

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending Regulation (EC) No 1290/2005

50.027

 

 

 

 

 

 

 

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure)

11.366

11.308

11.245

11.211

11.162

11.111

11.058

78.461

 

COM(2004) 490 final

Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the EAFRD

11.759

12.235

12.700

12.825

12.952

13.077

13.205

88.753

CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 277 21.10.2005

Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support for rural development by the EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 489 final

Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005

Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN FISHERIES FUND

913

941

970

991

1.015

1.038

1.062

6.931

 

COM(2004) 497 final

Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund

655

678

701

713

726

745

745

4.963

CNS/2004/0169

PECH, Casa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06

Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the European Fisheries Fund

 

 

 

 

 

 

 

3.849

 

COM(2005) 117 final

PECH, Stihler

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea

375

375

375

375

375

750

 

2.625

CNS/2005/0045

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 160 14.06.2006

Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC

 

 

 

 

 

 

 

2.671

LIFE+

241

261

282

300

319

340

363

2.105

 

COM(2004) 621 final

Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

245

268

292

313

334

357

381

2.190

COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

240

259

281

299

318

340

362

2.098

Procedure ended, publiched in OJ

L 149 09.06.2007

Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

2.143

COM(2004) 431 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Financing Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2164

ENVI, Auken

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in OJ

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS

292

371

449

496

610

786

1.018

4.022

 

COM(2005) 123 final

LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 2007-2013

82

98

98

110

110

130

 

628

Procedure ended and published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 144 06.06.2007

L 168 28.06.2007

 

Final legislative act :

Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

676825

 

COD/2005/0049 COD/2005/0047COD/2005/0046 CNS/2005/0048

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE

71

75

78

77

78

81

83

542

 

COM(2005) 122 final LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71

75

78

77

78

81

83

543

COD/2005/0040 2nd reading by Council pending

COD/2005/0037B EP decision at 2nd reading pending

CNS/2005/0039 CNS/2005/0038Procedure ended and published in OJ

FEMM, Gröner

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 110 27.04.2007

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act :

Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific programme ‘Fundamental rights and citizenship’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Criminal Justice’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)

2

3

3

 

 

 

 

125

COD/2005/0037A Procedure ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES

58

67

91

107

133

142

147

745

 

COM(2005) 124 final

Communication from the Commission establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013

58

67

91

107

133

142

147

745

 

LIBE, La Russa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 058 24.02.2007

Final legislative act :

Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0034CNS/2005/0035

Procedure ended and published in OJ

 

SUB-HEADING 3B - Citizenship

 

 

 

 

 

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

147

178

198

204

209

215

221

1.371

 

COM(2005) 115 final

ENVI, Trakatellis

IMCO, Thyssen

Communication from the Commission on Healthier, safer, more confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85

106

124

153

203

257

275

1.203

COD/2005/0042B

Procedure ended and published in the OJ

COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending

 

Proposal for a Decision establishing a Programme for Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP

190

202

213

217

222

226

231

1.501

 

COM(2004) 471 final

CULT, Gröner

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013

 

111

126

128

131

133

141

145

915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

120

123

125

126

128

130

133

885

Procedure ended and published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

885

 

COM(2005) 116 final

Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

21

28

30

35

38

40

43

235

COD/2004/004

CULT, Takkula

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 378 27.12.2006

Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the Council of 12/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

215

 

COM(2004) 469 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45

47

51

57

62

69

77

408

COD/2004/0150

CULT, Graca Moura

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 372 27.12.2006

Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the Council establishing the Culture Programme

 

 

 

 

 

 

 

400

 

MEDIA

86

103

107

110

114

116

118

754

 

COM(2004) 470 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)

105

112

133

150

171

184

200

1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the Council of 15/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

755

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES

16

18

19

19

20

20

20

132

 

COM(2005) 113 final

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

 

16

25

25

25

25

27

30

173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis

Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument

 

 

 

 

 

 

 

134

 

HEADING 4 - The EU as a global partner

 

 

 

 

 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

1.266

1.396

1.494

1.635

1.798

1.945

2.032

11.565

 

COM(2004) 627 final

Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

1.486

1.699

1.806

2.059

2.389

2.543

2.671

14.653

CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17/07/2006 establishing an IPA

 

 

 

 

 

 

 

11.468

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI)

1.475

1.515

1.586

1.655

1.757

1.921

2.055

11.967

 

COM(2004) 628 final

AFET, Szymanski L 310 09.11.2006

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

1.433

1.569

1.877

2.083

2.322

2.642

3.003

14.929

COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

1.475

1.515

1.587

1.655

1.757

1.922

2.056

11.967

Procedure ended, published in OJ

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.181

 

DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT (DCEC)

2.122

2.230

2.336

2.440

2.516

2.631

2.777

17.053

 

COM(2004) 629 final

DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462

6.011

6.426

6.897

7.206

7.471

7.756

44.229

COD/2004/0220 and CNS/2006/0807

Procedure ended, published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

2.149

2.230

2.336

2.440

2.516

2.619

2.763

17.053

 

L 378 27.12.2006

L 405 30.12.2006

Final legislative act :

Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 18/12/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 

 

 

 

 

 

 

17.069

INSTRUMENT FOR STABILITY

246

290

373

409

459

504

598

2.879

 

COM(2004) 630 final

Proposal establishing an instrument for stability 1

345

460

524

665

743

822

896

4.455

COD/2004/0223

AFET, Beer

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

524

 

Arbejdsdokument om midtvejsevaluering af den flerårige finansielle ramme - Status og perspektiver

1.  På mødet den 6. marts 2008 besluttede Formandskonferencen at tillade Budgetudvalget at udarbejde en initiativbetænkning om midtvejsevaluering af den finansielle ramme 2007-2013. Seks udvalg har oplyst, at de vil afgive en udtalelse (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI og AGRI).

2.  På baggrund af initiativbetænkningen fremlægger ordføreren et nyt arbejdsdokument med ajourførte betragtninger omkring gennemførelsen af midtvejsevalueringen i den aktuelle politiske og institutionelle sammenhæng og løsningsmodeller.

1. Resultater indtil dato

3.  Der er gået tre år, siden Det Europæiske Råd i sine konklusioner i december 2005 "opfordrede [...] Kommissionen til at foretage en fuldstændig og vidtspændende revision, der omfatter alle aspekter af EU's udgifter, herunder den fælles landbrugspolitik, og af midlerne, herunder budgetkompensationen til UK, og aflægge rapport i 2008/2009".

4.  To erklæringer i den interinstitutionelle aftale af 17. maj - erklæring nr. 1 om en vurdering af, hvordan IIA fungerer, og erklæring nr. 3 om en gennemgang af IIA - afspejler disse konklusioner, der også vedkommer Europa-Parlamentet. "Revisionen" vil derfor indeholde tre komponenter med en præcis tidsplan:

2008-2009

Kommissionens forslag

Udgangen af 2009

Vurdering af IIA

2010-2011

Midtvejsevaluering af lovgivningen

5.  IIA af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning og den flerårige finansielle ramme (FFR) har været i kraft i knap tre år. En række vigtige ændringer har vist sig nødvendige, og en løsning er blevet fundet i forbindelse med de årlige procedurer for 2008 og 2009 på linje med de tre søjler, som Parlamentet har udviklet i sin beslutning af maj 2006(3):

–       afstemme politiske prioriteringer og finansielle behov

–       modernisere budgetstrukturen

–       forbedre kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse.

6.  I sin beslutning om indgåelsen af IIA understregede Europa-Parlamentet, at den aftale, de tre institutioner nåede frem til den 4. april 2006, var det eneste mulige kompromis, Parlamentet kunne opnå i de omfattende forhandlinger", og "at en række mangler stadig ikke er afhjulpet med forhandlingsresultatet", og "at disse mangler bør tages op i forbindelse med revisionen i 2008/2009 og så vidt muligt under de årlige budgetprocedurer".

7.  I september 2007 fremlagde ordføreren et arbejdsdokument(4), hvori han giver udtryk for den opfattelse, at revisionen bør baseres på tre søjler:

- løsningen af de resterende problemer, der ikke kunne løses på tilfredsstillende vis i forbindelse med forhandlingerne om den aktuelle FFR

- en vurdering af midtvejsevalueringen af de nye programmer i henhold til lovgivningen og en analyse af de vedtagne reformer

- forberedelsen af den kommende FFR efter 2013.

8.  Forslaget om at foretage de nødvendige justeringer indtil 2015 på grundlag af en "omfattende og ambitiøs revision" indgik også i overvejelserne. Denne løsningsmodel ville indebære en forlængelse af den aktuelle FFR indtil da for at sikre parallelitet med Parlamentets og Kommissionens mandater.

9.  Ordføreren har desuden ved flere lejligheder, og specielt på konferencen den 12. november 2008, givet en nærmere beskrivelse af revisionen og understreget, at der burde sondres mellem en revision af visse programmer under den aktuelle FFR, herunder procedurer til forbedring af kvaliteten af gennemførelsen, og forberedelsen af den næste FFR efter 2013.

10.  De underskud, der blev afdækket i 2006, har allerede vist sig i den flerårige finansielle rammes andet år (2007/2008), efter at medlemsstaterne enedes om at følge den vej, som var banet af Europa-Parlamentet og godkendt af Kommissionen med henblik på at sikre Galileo og EIT (under udgiftsområde 1a) en fyldestgørende fællesskabsfinansiering. I det tredje år besluttede man som følge af en kronisk underfinansiering af udgiftsområde 4 at tilføje reserven til nødhjælp en supplerende finansiering for at gøre det muligt for EU at bidrage til fødevarefacilitetsinstrumentet mod de kraftigt stigende fødevarepriser i verden.

11.  Den 26. november 2008 vedtog Kommissionen et forslag gående ud på at revidere loftet for udgiftsområde 1a med et beløb på 5 mia. euro som led i EU's genoprettelsesplan på 30 mia. euro, der iværksættes på EU-plan med henblik på at afhjælpe den økonomiske og finansielle krise.

12.  I begyndelsen af 2009 fik den finansielle ramme alt i alt tilført et samlet beløb på 2,96 mia. euro, således som de tre institutioner havde aftalt i maj 2006.

Hvornår

Hvad

Hvor meget (mia. euro)

2007

Galileo + EIT

1,6 revision

0,6 fleksibilitet

2008

Fødevarefacilitet

0,42 fleksibilitet

0,34 supplerende finansiering af reserven til nødhjælp

Samlet sum af supplerende finansiering

2,96

13.  Den finansielle og økonomiske krise vil påvirke medlemsstaternes BNI, der vil falde i de kommende år. Da BNI udgør hovedbestanddelen af de egne indtægter (65 %), kunne EU-budgettet komme under pres, såfremt den deflator på 2 %, som er foreskrevet i den interinstitutionelle aftales artikel 16(5), blev dementeret af de økonomiske prognoser.

14.  FFR 2007-2013 har gjort det muligt at indlede en fornyelse af størstedelen af EU-lovgivningen. I retsakterne foreskrives en midtvejsevaluering af programmerne. Nogle påbegyndtes i 2007, andre forsinkedes. Det betyder, at der tidligst kan gennemføres en nyttig vurdering i 2010.

2. Nylig institutionel udvikling

· Kommissionens tiltag

15.  Kommissionen var den 3. november 2008 vært for en konference "Reform af budgettet, EU i forandring"(6), der åbnedes af formand Barroso, formand Pöttering og kommissær Grybauskaite, med mere end 600 registrerede deltagere. Desuden deltog medlemmer af Europa-Parlamentet i rundborde, herunder formanden for Budgetudvalget og den faste ordfører for egne indtægter. Konferencen markerede den første fase af evalueringsprocessen, således som Kommissionen havde foreskrevet det. Kommissionen havde indledt høringen i september 2007. Der blev modtaget 284 forskellige bidrag fra i alt 305 bidragydere:

94 bidrag fra den offentlige/statslige sektor, heraf 26 fra medlemsstaterne

55 bidrag fra ngo'er

41 bidrag fra forskellige interessegrupper i den private sektor og arbejdsmarkedets parter

38 bidrag fra universiteter og akademiske eksperter

35 bidrag fra individuelle borgere i 13 medlemsstater

21 andre bidrag (som ikke kunne klassificeres).

16.  I brev af 18. december 2008 til formand Pöttering skriver Kommissionens formand:

"Konferencen afslørede en udbredt erkendelse af vigtigheden af dette spørgsmål og udgjorde en platform for nye idéer og en ny analyse af de kommende tendenser. Sammen med bidragene fra den offentlige høring danner den et vigtigt udgangspunkt for vores videre arbejde".

17.  Kommissionens dokument indeholder en sammenfatning af hovedkonklusionerne af høringerne(7):

- Responsivitet over for ændringer i behovene: Mange bidragydere ser EU-budgettet som et resultat af politiske kompromiser snarere end af en velbegrundet allokeringsbeslutning til fremme af europæiske mål. EU-budgettet bør være politikorienteret og baseret på en forsvarlig analyse af den merværdi, som skabes i forbindelse med EU's udgifter. Kommissionen bør kortlægge, hvor de begrænsede økonomiske midler, der er til rådighed, kan anvendes med den bedst mulige virkning.

- Behovet for mere fleksible instrumenter, der muliggør hurtige beslutninger til støtte for nye initiativer, selv om alt for megen fleksibilitet kunne skade den flerårige finansielle rammes stabiliserende funktion.

- Den rette balance mellem behovet for stabilitet og behovet for fleksibilitet inden for FFR. Der blev fremsat argumenter til fordel for en kortere periode (fem år) for bedre at tilpasse EU-budgettet til ændringer i behovene.

- Merværdi i forbindelse med EU's udgifter, navnlig med henblik på at tackle den store udfordring, som globaliseringen frembyder, ved at forbedre Europas globale konkurrenceevne, sikre energiforsyningen, fremme en viden- og tjenesteydelsesøkonomi, som tilpasser sig demografiske tendenser gennem en afbalanceret migrationspolitik, og som imødegår sikkerhedstrusler og bevarer den sociale model.

- "Den europæiske merværdi" baseret på nærheds- og proportionalitetsprincipperne bør udgøre de ledende principper.

- Prioriteringerne viser en udbredt støtte til omlægninger, idet mange bidrag slår til lyd for at mindske udgifterne til landbruget (primært første søjle) og at øge udgifterne til forskningsteknologier, innovation og energi. Samhørighedspolitikken støttes kraftigt trods divergerende meninger om, hvorledes den bør reformeres, samtidig med at der lægges vægt på at mindske de regionale forskelle.

- Med hensyn til egne indtægter udtrykkes der i bidragene behov for en reform til fordel for et system, der er fair, effektivt, enkelt, gennemsigtigt, retfærdigt og bæredygtigt. Selv om der nævnes alternative modeller, ser det ud til, at BNI-indtægten er den mest populære med fjernelse af eksisterende korrektioner.

18.  Andet trin i Kommissionens proces vil indeholde en oversigt over hovedretningslinjerne for den næste finansielle ramme, også baseret på resultatet af konferencen.

19.  Selv om tidsplanen endnu ikke er bekræftet, kunne disse forslag gå hen og blive denne Kommissions sidste og kunne således blive fremsat i efteråret 2009, stadig i overensstemmelse med IIA-tidsplanen. Det vil da tilkomme den nye Kommission og det nye Parlament at følge op på sagen.

20.  Selv om et betragteligt antal medlemsstater har bidraget til høringen med en række omfattende og detaljerede forslag, vil den institutionelle udvikling i tilknytning til ratifikationen af Lissabontraktaten, valget til Europa-Parlamentet, udnævnelsen af den nye Kommission og de nationale valg i en række lande højst sandsynligt dominere medlemsstaternes dagsorden indtil andet halvår 2009.

21.  I en nylig artikel i de største EU-dagblade giver både det tjekkiske og det svenske formandskab imidlertid udtryk for en fælles vilje til at tage fat på spørgsmålet om en revision af EU-budgettet i hele 2009 med en målsætning, der fortsat mangler at blive præciseret.

· Lissabontraktatens følgevirkninger

22.  Ifølge punkt 1-4 i konklusionerne fra Det Europæiske Råd i december 2008 kunne den irske folkeafstemning blive afsluttet inden udgangen af den nuværende Kommissions mandat. I så fald kunne Lissabontraktaten træde i kraft i starten af 2010.

23.  Den nye traktat vil give EU en række nye kompetencer, herunder en ny budgetprocedure, hvis konsekvenser kunne afspejle sig i nye politikker/programmer, for hvilke det kunne blive nødvendigt med fyldestgørende finansiering for at efterkomme de nye retsgrundlag. Disse politikker/programmer vedrører hovedsagelig udgiftsområderne 1a (rum- og forskningspolitik, ungdom, sport og offentlig sundhed), 3b (retsligt samarbejde) og 4 (humanitær bistand og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil). To af disse udgiftsområder (1a og 4) har allerede vist sig at være underfinansieret under den aktuelle FFR.

3. Konklusioner og løsningsmodeller

24.  Ordføreren mener, at en række usikkerheder forbundet med den aktuelle, økonomiske og institutionelle sammenhæng, såsom

- valget til Europa-Parlamentet

- udnævnelsen af den nye Kommission

- den forberedende fase af den nye irske folkeafstemning: resultatet af ratifikationsprocessen

- den nye traktats mulige ikrafttræden og de budgetmæssige konsekvenser af en ikkeratificering

- de politiske konsekvenser af den finansielle og økonomiske krise og de mulige følger for EU-budgettet på et årligt og flerårigt grundlag

udgør store udfordringer, der ikke muliggør en detaljeret stillingtagen med en ambitiøs evaluering for øje, på det tidspunkt, hvor initiativrapporten skal fremlægges.

25.  Ordføreren mener imidlertid, at det nuværende Parlament har gjort en enorm indsats, navnlig gennem arbejdet i Det Midlertidige Udvalg om Politikudfordringer og Budgetmidler samt de årlige budgetter og det efterfølgende lovgivningsarbejde. Initiativbetænkningen bør derfor også afspejle de hidtidige landvindinger og belyse de fortsat eksisterende mangler, som det nuværende Parlament giver i arv til det næste.

· Mulige løsningsmodeller for initiativbetænkningen

Løsningsmodel 1

26.  Betænkningen kunne:

- tage højde for Lissabontraktatens følger for EU-politikkerne, herunder kvantificerede aspekter, og kortlægge behovet for en ambitiøs evaluering under den aktuelle FFR

- drage politiske konklusioner af budgetevalueringskonferencen og bane vejen for Kommissionens kommende forslag samt fremlægge løsninger på de problemer, der skal løses under den aktuelle FFR og i tiden efter

- give et politisk bud på, hvorledes den næste FFR ser ud, baseret på tidligere erfaringer

Løsningsmodel 2

27.  Betænkningen kunne:

- tage den aktuelle politiske og institutionelle sammenhæng til efterretning

- tage i betragtning, at fremsættelse af forslag i denne fase kunne vise sig at virke mod hensigten

- afvente, at Kommissionens forslag behandles af det nye Parlament

Løsningsmodel 3

28.  Betænkningen kunne udvikle en tretrinstilgang:

Første trin:

- minde om, at den aktuelle FFR ikke har været så ambitiøs, som Parlamentet kunne have forventet

- minde om, at den aktuelle FFR har tilladt kontinuitet i EU-lovgivningen, og at midtvejsvurderingen af denne først vil blive gennemført senere (2010-2011)

- understrege, at den revision, som er foreskrevet i erklæring nr. 3 i IIA, er en løbende proces, eftersom IIA indeholder de nødvendige bestemmelser til justering af FFR, når det er nødvendigt (fleksibilitet, revision og supplerende finansiering), og at disse instrumenter er blevet aktiveret hver gang, der har været behov herfor (Galileo, fødevarefaciliteten og genoprettelsesplanen?)

- anføre en række hovedprincipper, som det nye Parlament kunne overtage i form af et arbejdsgrundlag, såsom:

- undgå en "Christmas tree approach"

- koncentrere udgifterne på få hovedområder under de aktuelle lofter

- anvende kriterierne for europæisk merværdi på linje med nærheds- og proportionalitetsprincipperne

- øge funktionskapaciteten, navnlig fleksibiliteten inden for og på tværs af udgiftsområder. En løsningsmodel kunne bestå i at udnytte de muligheder, som erklæring nr. 1 i IIA (se nedenfor) giver med henblik på at sikre større fleksibilitet for at muliggøre finansieringen af en række højt prioriterede politikker (energi og bredbånd). Denne løsningsmodel ville desuden give Europa-Parlamentet mulighed for at tage en række initiativer og foregribe yderligere kommissionsforslag

"Ifølge punkt 7 i den interinstitutionelle aftale udarbejder Kommissionen inden udgangen af 2009 en rapport om, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer, der om nødvendigt skal ledsages af relevante forslag."

Andet trin:

- såfremt Lissabontraktaten ratificeres, foreslå tilpasninger i tilknytning til de udfordringer og nye politikker, som foreskrives i traktaten

Tredje trin:

- forberede forhandlingerne omkring den næste FFR (påhviler det nye Parlament), idet man tager den eksisterende traktat samt resultatet af midtvejsevalueringen af lovgivningsprogrammerne med i overvejelserne.

(1)

P6_TA-PROV(2006)0570.

(2)

SEK(2007)42/2-05-1772.

(3)

P6_TA(2006)0210, Interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (punkt 1).

(4)

PE 392.301_V.03.00.

(5)

(6)

Referatet af konferencen findes på Kommissionens websted http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm .

(7)

SEK(2008)2739.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (24.2.2009)

til Budgetudvalget

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Michael Gahler

FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  støtter Budgetudvalgets tretrinstilgang til midtvejsrevisionen og understreger, at det skal prioriteres at løse den kroniske underfinansiering af udgiftsområde 4 i forbindelse med de nødvendige justeringer af den nuværende flerårige ramme (FFR), herunder ved at påtænke passende finansiering af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil;

2.  erindrer om Kommissionens løfte om i forbindelse med midtvejsrevisionen at fremlægge en evaluering af status for udgiftsområde 4 og opfordrer indtrængende Kommissionen til på denne baggrund at fremsætte løsninger på kort sigt inden for den nuværende flerårige finansielle ramme samt løsningsmodeller for den nye FFR, som ville styrke udgiftsområde 4 finansielt og fjerne den kroniske underfinansiering af dette område og således gøre det muligt for EU at opfylde sine forpligtelser med hensyn til eksterne aktioner;

3.  påpeger - på baggrund af arten af de foranstaltninger, som skal finansieres under udgiftsområde 4 - især behovet for at etablere en fleksibilitetsmekanisme, som ville give EU mulighed for at reagere på uforudsete situationer uden at svække finansieringen af løbende politikker og programmer på området for eksterne anliggender, samtidig med at budgetmyndighedernes rettigheder til fulde respekteres;

4.  understreger sine intentioner om at fokusere på behovet for at finde kort- og langsigtede løsninger for udgiftsområde 4 i forbindelse med udnævnelsen og godkendelsen af den nye Kommission;

5.  bifalder, at den europæiske naboskabspolitik udvides til også at omfatte østpartnerskabet og Middelhavsunionen; gør dog opmærksom på det akutte behov for at give det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument tilstrækkelige midler, således at disse to rammer gøres bæredygtige og troværdige for deltagende partnere; gentager, at hele det europæiske kontinents stabilitet, sikkerhed og velstand står på spil i denne sammenhæng;

6.  påpeger de udfordringer, EU står over for på energisikkerhedsområdet, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at træffe passende foranstaltninger, der giver EU mulighed for at mildne sin sårbarhed på dette område;

7.  gør opmærksom på behovet for at mindske kløften mellem på den ene side det nuværende fokus på udviklingsbistand og millenniumudviklingsmålene, som instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde har, og på den anden side behovet for at støtte samarbejdet med tredjelande uden for den officielle udviklingsbistands (ODA) område; opfordrer derfor Kommissionen til at foreslå relevante ændringer til den nuværende lovgivning og til inden for den næste flerårige rammeaftale at tilføre permanent og tilstrækkelig finansiering til samarbejdet med udviklingslandene uden for rammerne af ODA;

8.  understreger med henblik på udarbejdelsen af den næste flerårige rammeaftale, at enhver holdbar gennemgang af udgifterne skal knyttes tæt sammen med reformen af indtægterne, således at EU får de nødvendige midler til at opfylde sin rolle og til at klare de kommende udfordringer; finder, at den næste finansielle rammeaftale bør have samme varighed som Kommissionens og Parlamentets mandater for at styrke dens demokratiske legitimitet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

16

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Klaus Hänsch, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (18.2.2009)

til Budgetkontroludvalget

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Thijs Berman

FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Budgetkontroludvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  bemærker, at udgiftsmønstrene i de nuværende finansielle overslag viser betydelige variationer i gennemførelsesniveauerne mellem de forskellige udgiftsområder i den flerårige finansielle ramme (FFR) med betydelige underforbrug på visse udgiftsområder (f.eks. på udgiftsområde 2), mens margenerne er helt udtømt inden for andre områder (f.eks. udgiftsområde 4); mener, at denne situation understreger nødvendigheden af at skabe mere fleksibilitet i bevillingsoverførsler mellem udgiftsområder;

2.  henleder især opmærksomheden på problemet med den usikre finansieringssituation i udgiftsområde 4, der skyldes nyopståede behov, der ikke kunne forudses, da FFR blev oprettet, f.eks. hvad angår Palæstina, Kosovo og Georgien; mener, at dette problem kun kan løses ved hjælp af en gennemgribende revision af FFR, der fører til en forhøjelse af loftet for udgiftsområde 4 for perioden 2010-2013;

3.  bemærker, at det behov, der opstod på grund af de skyhøje fødevarepriser i udviklingslandene, blev afhjulpet inden for rammerne af det nuværende finansielle overslag, men at det var en kompliceret og svær proces, som ikke bør gentages; bemærker desuden, at der sandsynligvis vil opstå nye, uforudsete og akutte behov i udviklingslandene, herunder dem, der skyldes uroen på de globale finansielle markeder og humanitære nødsituationer, der opstår på grund af globale klimaforandringer, som har størst indvirkning på lavindkomstlande;

4.  påpeger, at processen med demokratisk kontrol har afsløret behovet for et nyt finansieringsinstrument eller ændring af det eksisterende instrument med ekstra finansielle ressourcer for at dække andre aktioner end officiel udviklingshjælp i de lande, der dækkes af instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI), og at dette kun kan opnås på passende vis ved at forøge loftet på udgiftsområde 4.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Emilio Menéndez del Valle


UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget (18.2.2009)

til Budgetudvalget

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Herbert Bösch

FORSLAG

Budgetkontroludvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  minder om, at Kommissionen som EU's udøvende myndighed skal give en redegørelse for dens resultater; opfordrer derfor Kommissionen til at sikre en passende balance mellem dens finansielle revision (lovlighed og formel rigtighed) og forvaltningsrevision ("value for money" revision);

2.  bemærker, at "delt forvaltning" er en direkte konsekvens af EF-traktatens artikel 5 og resultatet af manglen på en egentlig "EU-administration"; erindrer om, at der med de nuværende ordninger er en stor risiko for, at rent nationale hensyn kan få forrang for fælles europæiske interesser; er af den opfattelse, at det er nødvendigt at indføre en europæisk akkreditering af de nationale organer, der udfører opgaver under delt forvaltning;

3.  henleder opmærksomheden på sine gentagne opfordringer til indførelsen af nationale forvaltningserklæringer som et middel til at styrke den nationale ansvarlighed; beklager Kommissionens utilstrækkelige indsats for at skabe de rette betingelser for indførelsen af et sådant instrument; mener, at Kommissionens manglende handling i den henseende er i modstrid med målsætningen om, at budgettet skal forvaltes til "det højest mulige kompetenceniveau" som anført i sin meddelelse af 12. september 2007 om "Reform af budgettet, EU i forandring" (SEK(2007)1188, s. 5);

4.  mener, at hvis der ikke kan skabes fuld ansvarlighed for en bestemt politik, må den pågældende politik ændres eller muligvis forkastes; er overbevist om, at en fuldstændig accept af ansvar i forbindelse med det ansvarlige organs gennemførelse også bør være en uundgåelig del af vedtagelsen af en politik på lige fod med udarbejdelsen, målet, beløbets størrelse og den specifikke retsakt;

5.  bifalder Den Europæiske Revisionsrets indførelse af begrebet "acceptabel fejlrisiko" i sin udtalelse nr. 2/2004(1); opfordrer Kommissionen til at forelægge budgetmyndigheden de forskellige muligheder, idet den angiver udgifterne til kontrollen af forskellige fejlniveauer; mener, at en "acceptabel fejlrisiko" bør differentieres på grundlag af art, kompleksitet og metoder til programforvaltning;

6.  mener, at Den Europæiske Revisionsret bør evaluere kvaliteten af Kommissionens omkostningsberegning.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

17.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

9

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Ashley Mote, Jan Mulder

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Valdis Dombrovskis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Roselyne Lefrançois

(1)

EUT C 107 af 30.4.2004, s. 1.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (9.10.2008)

til Budgetudvalget

om midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Ordfører: Paul Rübig

FORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig meget over midtvejsrevisionen af den finansielle ramme 2007-2013 og Kommissionens offentlige høring om en budgetreform; mener, at budgettet skal være et centralt instrument til at sikre en effektiv gennemførelse af EU's politiske mål;

2. mener, at en effektiv orientering af EU’s samhørighedspolitik hen imod disse mål vil være det bedst egnede middel til at opnå vedvarende konvergens i regionerne, og understreger behovet for at tilskynde til langt hurtigere anvendelse af de tildelte fællesskabsmidler;

3. mener på baggrund af, at EU's politiske prioriteter er under konstant udvikling som følge af globaliseringen, de demografiske ændringer, den teknologiske udvikling, behovet for at garantere sikre og diversificerede energiforsyningskilder og klimaændringen, at det er yderst vigtigt at revurdere og optimere EU's udgifter for at opnå den højeste merværdi og effektivitet i EU's handlinger;

4. mener, at midtvejsrevisionen er af største betydning, fordi EU-budgettet således bedre afspejler borgernes prioriteter i forbindelse med EU’s ambition om at blive en konkurrencedygtig, videnbaseret og effektiv global økonomi; mener, at dette indebærer en markant yderligere forhøjelse af de ressourcer, der afsættes til forskning og innovation, klima- og energipolitik, infrastruktur, almen og faglig uddannelse;

5. understreger, at de største udfordringer på energiområdet, som EU står over for, og det faste mål om at reducere emissionerne på verdensplan gør det nødvendigt at udvikle prismæssigt overkommelige, vedvarende energiteknologier med et lavt kulstofindhold; mener i den forbindelse, at budgettet bør give mulighed for at anvende tilstrækkelige økonomiske midler til at nå målene i EU's strategiske energiteknologiplan; bemærker, at den ikke bør finansieres ved hjælp af en omfordeling af midler, som er afsat til fællesskabsprogrammer for forskning og innovation;

6. opfordrer Kommissionen til at analysere, hvordan nye finansieringsmuligheder kan anvendes til at fremme projekter inden for vedvarende energi af europæisk interesse, navnlig med hensyn til

(i)    udvikling af den netinfrastruktur, der kræves for at udvikle offshorevind- og havenergipotentialer

(ii)   udvikling af samkøringslinjer med Middelhavslande for fuldt ud at udnytte det enorme potentiale for vind- og solvarmeelektricitet i det sydlige EU og nabolandene

(iii)   udvikling af biomassebaserede fjernvarme- og fjernkølingsnet kombineret med et større efterisoleringsprogram for den eksisterende bygningsmasse;

7. understreger, at energieffektivitet er et vigtigt middel til at håndtere energiknaphed og den mest omkostningseffektive måde at opnå hurtige resultater på i kampen mod klimaændringen og endvidere har det største omkostningseffektive potentiale til emissionsnedsættelse på mellemlang sigt; opfordrer Kommissionen til at overveje, hvordan EU-budgettets midler bedst kan komplementere medlemsstaternes aktioner og andre politiske energieffektivitetsredskaber, og kræver, at der afsættes yderligere midler til energieffektivitetsinitiativer på såvel producent- som forbrugersiden; mener, at der navnlig er brug for større investeringer for at gøre byggesektoren mere energieffektiv;

8. understreger på det kraftigste, at forskning og innovation er centrale faktorer for at opnå en dynamisk, videnbaseret EU-økonomi, hvor drivkraften er vækst og jobskabelse; understreger, at en forhøjelse af de disponible midler er en forudsætning for en vellykket forsknings- og innovationspolitik; mener, at de områder, hvor der er behov for midler, har ændret sig i takt med forandringerne på verdensplan; opfordrer derfor indtrængende til, at forsknings- og udviklingsmidler koncentreres om fremtidige markedsmuligheder og nye globale udfordringer såsom miljøteknologi og energi;

9. mener, at forskning af højeste videnskabelige kvalitet i stigende grad kræver investeringer i forskningsinfrastruktur; er af den opfattelse, at det syvende forskningsrammeprograms budget til forskningsinfrastruktur i perioden 2007-2013 hverken svarer til behovet eller potentialet i europæisk forskning; mener, at denne sektor skal prioriteres højt forud for midtvejsrevisionen af den finansielle ramme;

10. minder om, at de små og mellemstore virksomheder (SMV) står for mere end halvdelen af EU's BNP, udgør 99 % af samtlige virksomheder i EU, skaber to tredjedele af alle arbejdspladser i EU og dermed er den største sektor i EU's økonomi; fremhæver, at Lissabonmålene kun kan nås ved hjælp af en målrettet og økonomisk velfunderet SMV-politik, der omfatter finansiering, regulering og støtte til øget iværksætterånd og deltagelse af SMV’er inden for forskning, innovation, teknologi og offentlige indkøb; mener, at den planlagte lov om små virksomheder er et meget vigtigt redskab til støtte for SMV'er, som kræver en passende forhøjelse af midlerne;

11. opfordrer Kommissionen til at evaluere effektiviteten og merværdien af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) og andre initiativer, som støtter iværksætterånd og innovation; mener, at der er behov for fortsat og øget støtte og ressourcer til og bedre integration af programmer, som leverer centrale finansielle instrumenter til fremme af SMV’er i EU; understreger, at SMV’erne på innovationsområdet bør tilskyndes til at koordinere deres forskningsindsats sammen med universiteter og forskningscentre for at stimulere videnoverførslen og for hurtigt at markedsføre forskningsresultater;

12. påpeger, at energieffektivitet og klimaændringer anses som centrale prioriteter for EU, men ikke afspejles tilstrækkeligt og sammenhængende i EU's budget; mener, at oprettelse af en særskilt budgetpost eller særlige underudgiftsområder for investeringer inden for afhjælpning af og tilpasning til klimaændringer ville være en mulig forbedring ud over optagelsen af klimaændringsmål i de eksisterende programmer;

13. understreger betydningen af CIP og Jeremie-initiativet til lukning af de huller, der er i markedet vedrørende finansieringsmuligheder for SMV’er, og kræver, at tilgængelige ressourcer målrettes til SMV’ernes reelle behov, dvs. fremme af nye mezzanininstrumenter; bemærker, at SMV’erne rammes særlig hårdt af forsinkede betalinger, og at forsinkelser derfor skal undgås ved at finde en effektiv og gennemsigtig overvågningsordning, der kan sikre, at betalinger sker inden for et nærmere fastsat tidsrum;

14. bemærker, at en effektiv forvaltning af EU's udgifter bør prioriteres højt; bemærker endvidere, at det er særlig vigtigt, at tildelingen af midler bygger på objektive kriterier og på en løbende evaluering af deres effektivitet; mener, at stærke og effektive offentlig-private partnerskaber (OPP) bør udvikles til dette formål;

15. påpeger, at der er behov for finansiel støtte for at videreføre adskillelsen af transeuropæiske energinet, som spiller en vigtig rolle i den strategiske energipolitik og for udviklingen af transeuropæiske e-tjenesteydelser, under særlig hensyntagen til datasikkerhed; mener, i overensstemmelse med EU's klimamål, at finansieringen til transeuropæiske energinet bør koncentreres om kulstoffattig infrastruktur som f.eks. intelligente energinet for at øge EU's el- og gassystemers effektivitet, fleksibilitet, sikkerhed, pålidelighed og kvalitet;

16. understreger, at det er nødvendigt at afsætte finansielle midler til en EU-reguleringsmyndighed, der beskæftiger sig med nuklear sikkerhed og fastlægger og kontrollerer ensartede regler, processer og standarder for håndtering af nukleare materialer og dermed forbundne ulykker;

17. bemærker, at EU's emissionshandelsordning (ETS) står over for en større revision; påpeger, at virksomheder, som påvirkes af handelen med emissionskvoter, bør involveres i beslutningen om, hvordan indtægter fra handelen skal anvendes;

18. bemærker, at den mest effektive form for støtte kan være lån kombineret med tilskud, navnlig når det gælder støtte til forskning og udvikling og SMV’er; mener, at innovative finansieringsmetoder bør overvejes i forbindelse med budgetrevisionen for at støtte væksten;

19. understreger, at det er vigtigt at forbedre koordinationen mellem EU og tredjelande, navnlig med hensyn til at skabe et verdensomspændende partnerskabssystem og stimulere udvekslingen af viden med lande, der er strategisk vigtige, for at forbedre EU's energiforsyningssikkerhed; mener, at dette mål bør afspejles i budgettet.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

7.10.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

35

2

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

José Javier Pomés Ruiz


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (27.1.2009)

til Budgetudvalget

om midtvejsrevision af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Rumiana Jeleva

FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A.  der henviser til, at EU's samhørighedspolitik fortsat udgør en afgørende del af den europæiske integrationsproces og spiller en aktiv rolle med hensyn til at mindske uligheder og udviklingsefterslæb,

1.  mener, at EU's regionalpolitik over for den europæiske offentlighed i mange år har bevist sin enestående europæiske merværdi ved effektivt at fremme den økonomiske og sociale samhørighed i EU, mens den samtidig har bidraget til opnåelsen af vækst- og beskæftigelsesmålene i Lissabonstrategien og Gøteborg-målene om bæredygtig udvikling; modsætter sig derfor ethvert forsøg på at renationalisere denne fællesskabspolitik; bekræfter sit traditionelle synspunkt om, at samhørighedspolitikken skal omfatte hele EU's territorium, og at størstedelen af bevillingerne bør målrettes mod de mindre udviklede regioners behov;

2.  mener, at det er nødvendigt at garantere tilstrækkelige bevillinger i den nye flerårige finansielle ramme efter 2013, således at samhørighedspolitikken ikke kun fortsætter med på tilfredsstillende vis at udføre sine traditionelle opgaver, men også sættes i stand til at imødegå en række nye globale udfordringer med væsentlig territorial betydning, som f.eks. klimaændringer og demografiske ændringer, affolkning, tilpasning til globaliseringen, rehabilitering af landdistrikter, energieffektivitet og bykoncentration, som beskrives detaljeret i Kommissionens fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed (KOM(2007)0273); mener derfor, at afsættelsen af kun 0,35 % af EU's BNP langtfra er tilstrækkeligt til at finansiere denne politik;

3.  mener, at der bør afsættes tilstrækkelige finansielle midler til EU's samhørighedspolitik for Fællesskabet for at opnå reel konvergens og for at kunne tackle de regionale og mellemregionale forskelle og vedvarende uligheder inden for områder såsom beskæftigelse, transportinfrastrukturer, tilgængelighed, innovationsevne, samt den teknologiske kløft mellem de mere udviklede og de mindre gunstigt stillede regioner; understreger især samhørighedspolitikkens betydning for at hjælpe områder, som bjerg- og øregioner, tyndtbefolkede områder og regioner i den yderste periferi til at overvinde deres permanente geografiske og strukturelle handicap; mener også, at en solid og korrekt finansieret samhørighedspolitik er en afgørende forudsætning for gennemførelsen af kommende udvidelsesrunder;

4.  understreger behovet for at forenkle procedurerne for gennemførelse af strukturfondene, navnlig forvaltnings- og kontrolsystemer, samtidig med at der skrides ind over for svig og uregelmæssigheder, og at de økonomiske kontrolsystemer efterprøves; bemærker, at systemets kompleksitet til en vis grad er årsagen til medlemsstaternes utilstrækkelige anvendelse af bevillingerne; bifalder Kommissionens seneste forslag om en gennemgang af EU's samhørighedspolitik på baggrund af finanskrisen, der skal omfatte konkrete forslag til forenkling af de relevante procedurer, og venter spændt på den sidste pakke af Kommissionsforslag om forenklende tiltag, der er planlagt til begyndelsen af 2009; mener at disse foranstaltninger bør gennemføres med det samme, og at de bør sikre en klar ansvars- og kompetencefordeling mellem EU, medlemsstaterne og de regionale og lokale myndigheder;

5.  bemærker, at Kommissionen for første gang har deltaget i en systematisk evaluering af effektiviteten af de operationelle programmer for 2000-2006; afventer med stor interesse resultaterne af denne evaluering, der er et seriøst forsøg på at måle effektiviteten af de samhørighedspolitiske foranstaltninger; bemærker dog, at det er ekstremt vanskeligt på nuværende tidspunkt fuldt ud at vurdere de positive resultater, samhørighedspolitikken i realiteten har haft, da den samlede indvirkning af de indførte foranstaltninger først kan mærkes senere og ikke udelukkende kan måles økonomisk;

6.  understreger, at samhørighedspolitikken ikke udelukkende bør opfattes som et redskab til opnåelse af andre sektorpolitikkers målsætninger, da det er en selvstændig fællesskabspolitik, der skaber en betydelig merværdi;

7.  erkender, at den nuværende finanskrise har ændret den økonomiske og finansielle situation væsentligt i mange medlemsstater; bemærker, at de nationale investeringsprioriteter kan ændre sig på grund af denne krise, og at det derfor kan være nødvendigt at tilpasse flere operationelle programmer; understreger, at medlemsstaterne også kan komme til at stå over for likviditetsproblemer, der forhindrer dem i at sikre betalingen af de nationale bidrag til gennemførelsen af de strukturelle foranstaltninger og programmer; opfordrer på det kraftigste Kommissionen til at arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om en fælles indsats for igen at sætte skub i den europæiske økonomi;

8.  bifalder i den forbindelse Kommissionens forslag om at ændre den nuværende lovgivningsramme for strukturfondene for 2007-2013 med henblik på at forenkle systemet og fremskynde og forenkle udbetalingerne til medlemsstaterne; opfatter forslaget som værende et vigtigt første skridt mod at bistå medlemsstater i deres indsats for at bekæmpe de negative følger af den nuværende økonomiske krise; bifalder derfor Kommissionens beslutning om at forlænge fristen for regnskabsafslutningen for de operationelle programmer for perioden 2000-2006;

9.  understreger, at det endelige formål med EU-støtten er at forbedre livskvaliteten for EU's borgere, og opfordrer derfor medlemsstaterne til at sikre en optimal forvaltning af EU-midlerne; minder på denne baggrund om behovet for god forvaltningsskik og vigtigheden af at bekæmpe svig, korruption og organiseret kriminalitet, som er i direkte strid med de principper, der ligger til grund for EU-budgettet; bifalder derfor OLAF's indsats i den henseende;

10.  anbefaler i forbindelse med den territoriale samhørighed en væsentlig styrkelse af målet om europæisk territorialt samarbejde både politisk og finansielt og foreslår, at der afsættes ekstra midler til den næste programmeringsperiode; bifalder Kommissionens aktuelle indsats for at styrke det territoriale samarbejde ved at skabe tværnationale samarbejdsstrukturer for lande, der står over for lignende problemer; bemærker med stor interesse Østersøstrategien, der viser, at lignende strategier, såsom Sortehavsstrategien, måske også bør overvejes til andre regioner i fremtiden eller andre typer af territoriale enheder;

11.  opfordrer Kommissionen til at foreslå indførelsen af et omfattende system for overgangsstøtte for perioden efter 2013 til de regioner, der kommer til at overstige BNP-tærsklen på 75 %; mener, at det er af afgørende betydning at behandle disse "overgangsregioner" for sig, da de stadig vil være i en overgangsfase i deres udvikling og derfor bør drage fordel af en mere præcist defineret status, gennemsigtige regler og større sikkerhed med hensyn til modtagelsen af overgangsstøtte fra strukturfondene i den kommende programmeringsperiode; mener at der ligeledes bør oprettes overgangsordninger til de medlemsstater, der udgår af Samhørighedsfonden, for at konsolidere de konvergensniveauer, der er opnået;

12.  bemærker med interesse debatten om at planlægge den næste finansielle ramme over en periode på fem år i stedet for den nuværende syvårsperiode, så den falder sammen med Kommissionens og Parlamentets mandatperioder; er dog klar over de store vanskeligheder, der er forbundet med gennemførelsen af strukturfondenes flerårige programmer over så korte programmeringsperioder; foreslår derfor, at samhørighedspolitikken bør planlægges over en 10-årsperiode med en gennemgribende revision af de lovgivningsmæssige og operationelle rammer efter de første fem år;

13.  understreger de positive virkninger af de nye Jessica-, Jaspers- og Jeremie-initiativer, som finansieres af Den Europæiske Investeringsbank og andre institutioner, og opfordrer til udvidelsen af disse initiativer i den næste finansielle ramme;

14.  minder om, at Parlamentet under forhandlingerne om forordningerne om strukturfondene for perioden 2007-2013 under en uformel trilog fremsatte et forslag om en omfordeling af ubrugte bevillinger, der på grund af N+2 / N+3-reglen går tabt til fællesskabets samhørighedsbudget (udgiftsområde 1b) og til andre operationelle programmer med en højere udnyttelsesgrad ved at skabe en ny fællesskabsresultatreserve, der skal være en mekanisme til belønning af fremskridt; beklager meget, at dette forslag ikke på daværende tidspunkt blev godkendt af Rådet; opfordrer Kommissionen til i sin kommende midtvejsrevision at reagere på Parlamentets forslag, og til at begynde med at foretage en analyse af, hvilken indvirkning dette instrument vil have i praksis.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Domenico Antonio Basile, Madeleine Jouye de Grandmaison, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Richard Seeber


UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (21.1.2009)

til Budgetudvalget

om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013

(2008/2055(INI))

Rådgivende ordfører: Esther de Lange

FORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1.  understreger, at landbrugspolitikken er EU's mest fællesskabsregulerede politik, hvilket betyder, at landbrugsudgifterne udgør en væsentlig procentdel af det samlede EU-budget til trods for, at bevillingerne til landbruget har været relativt dalende;

2.  beklager, at Europa-Parlamentets Udvalg om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter skal udtale sig om midtvejsrevisionen af den finansielle ramme for 2007-2013 uden at have modtaget oplysninger fra Kommissionen, der gør det muligt at foretage en præcis vurdering af den nuværende finansielle situation og de første fremtidsprognoser;

3.  understreger, at det som følge af den globale, økonomiske og finansielle krise samt spændingerne på markedet er vanskeligt at fastsætte finansielle rammer for landbruget og for udviklingen af EU's landdistrikter, navnlig for så vidt angår foranstaltninger til markedsforvaltning, når råvarepriserne, herunder landbrugsinput, i stigende grad gøres til genstand for international spekulation;

4.  understreger, at den offentlige mening bliver vildledt af stemmer, der henleder opmærksomheden på, at landbrugsudgifterne udgør en relativt høj andel af EU's budget, eftersom landbrugsstøtten kun udgør en meget lille del i forhold til medlemsstaternes samlede BNP;

5.  minder om, at lofterne for den fælles landbrugspolitik er fastsat indtil 2013, og at landbrugsbudgettets pålidelighed indtil 2013 var en grundlæggede betingelse for at acceptere den vidtrækkende reform af den fælles landbrugspolitik i 2003 og det efterfølgende sundhedstjek, som flertallet af medlemsstaterne udførte i 2008, da langsigtet planlægning og investeringssikkerhed er af afgørende betydning for landbrugssektoren;

6.  understreger, at priserne for landbrugsprodukter i den seneste tid har været udsat for store udsving, og konstaterer, at de, der på grund af fødevareprisernes voldsomme stigning i de seneste år mener, at landbrugsstøtten ikke længere er nødvendig, og at salg af produkter i sig selv kan garantere landmændene en stabil indkomst, tager fejl;

7.  bemærker, at det som følge deraf kun er muligt at finansiere nye prioriteter inden for den aktuelle finansielle ramme ved hjælp af nye midler eller gennem omprioritering inden for de eksisterende programmer og udgiftsniveauer; understreger derfor det øgede behov for at sikre tilstrækkelige margener i forskellige kategorier i de oprindelige budgettal for at give plads til Parlamentets prioriteter; beklager, at der ved budgetforhandlingerne for 2005 blev fastsat et for lavt beløb til foranstaltningerne i anden søjle;

8.  beklager de høje gradueringssatser, som medlemsstaterne har aftalt i forbindelse med sundhedstjekket af landbrugspolitikken, og anmoder med henblik på revisionen af den finansielle ramme Kommissionen om at bevilge "nye" midler til fonden for udvikling af landdistrikter og således dække behovet i landbrugspolitikkens anden søjle;

9.  advarer imidlertid om, at den nuværende margen inden for landbrugsbudgettet er et midlertidigt fænomen, eftersom trinvis integration af de nye medlemsstater, landbrugsmarkedernes volatilitet, sundhedsmæssige risici for dyr og planter, de seneste sektorspecifikke og horisontale reformer samt andre foranstaltninger, der er vedtaget inden for rammerne af landbrugspolitikken med henblik på at støtte bestemte befolkningsgrupper, vil stille stigende krav til budgettet, hvorfor denne margen forventes at forsvinde i slutningen af denne planlægningsperiode; understreger derfor, at den nuværende margen ikke bør anvendes strukturelt;

10.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at underrette Parlamentet om de ekstra midler, som den forventer at skulle bruge inden for landbruget, hvis Kroatien eller andre stater eventuelt tiltræder EU inden 2013, eller hvis der planlægges andre udgifter i forbindelse med rammebestemmelserne for landbruget;

11.  understreger, at Lissabontraktaten ikke ændrer målene for den fælles landbrugspolitik, som består i forbedring af landbrugets produktivitet, sikring af en rimelig levestandard i landbrugssamfundene, stabilisering af markederne, sikring af forsyningssikkerheden og rimelige landbrugsvarepriser for forbrugerne; påpeger imidlertid, at de forskellige landbrugspolitiske reformer eller andre fællesskabspolitikker pålægger landbruget nye opgaver for så vidt angår produkternes kvalitet, miljøbeskyttelse, bekæmpelse af klimaopvarmningen, folkesundhed eller fysisk planlægning, der medfører udvikling af produktionsmåderne og eventuelt et fald i produktiviteten; understreger, at der i EU's landbrugspolitik også skal tages højde for de målsætninger, der er fastlagt i EU's strategi for en bæredygtig udvikling;

12.  henviser til, at sikringen af de uundværlige naturressourcer, såsom jord, vand, luft, klima og biologisk mangfoldighed skal bevares som målsætning i overensstemmelse med konklusionerne på Det Europæiske Råd i Göteborg (den 15.-16. juni 2001);

13.  henleder opmærksomheden på, at andre vigtige deltagere i den globale handel med landbrugsprodukter på det seneste har forbedret deres landbrugspolitik (f.eks. USA's nye landbrugslov);

14.  mener, at en stærk fælles landbrugspolitik i EU, både hvad angår indhold og finansiering, er af afgørende betydning for at nå disse mål og samtidig sikre lige konkurrencevilkår og gennemsigtige fødevarekæder på det fælles indre marked såvel som bæredygtige landbrugsområder; mener desuden, at styrkelsen af landbrugsdistrikternes genopretningsevne og forbedringen af livskvaliteten i disse distrikter skal have høj prioritet for at modvirke landbefolkningens afvandring til byområderne og yderligere byudvikling;

15.  understreger, at landbrugsproduktion indebærer en væsentlig yderligere fordel, idet den leverer råmaterialer til fremstillingssektoren og således bidrager til den økonomiske og sociale samhørighed i regionerne samt til en velafbalanceret udvikling i EU; henviser til, at den støtte, som landmændene modtager, derfor skal opretholdes og om nødvendigt øges, da den udgør et incitament til øget landbrugsproduktion;

16.  mener, at det med henblik på den fortsatte udvikling af den fælles landbrugspolitik er nødvendigt at fastlægge de politiske foranstaltninger og deres konkrete mål i forbindelse med den ramme, som skal gælde for perioden efter 2013, inden de nødvendige budgetmidler kan bevilges;

17.  er imidlertid absolut modstander af enhver renationalisering af landbrugspolitikker; mener ikke desto mindre, at medlemsstaterne og de regionale myndigheder skal sikres et spillerum til udformning af den regionale landbrugspolitik i medfør af subsidiaritetsprincippet, og at medlemsstaterne og de regionale myndigheder skal have mulighed for selv at håndtere deres specifikke situationer på passende vis; understreger, at landbrugspolitikkens fælles element består i at undgå konkurrenceforvridning inden for det indre marked og skabe besparelser for de europæiske skatteydere;

18.  advarer mod den trussel, som en mulig indførelse af medfinansiering i forbindelse med den første søjle udgør, da dens obligatoriske karakter sandsynligvis ikke kan garanteres, hvis en af de nationale regeringer ikke er villig til at afsætte midler til national medfinansiering, hvilket ville medføre en betydelig konkurrenceforvridning og en de facto-afvikling af den fælles landbrugspolitik, som nævnt i Kommissionens skrivelse af 9. juni 2008;

19.  understreger, at succesen og accepten af EU's fælles landbrugspolitik også afhænger af, at regulerende administrative bestemmelser afbureaukratiseres og begrænses til et rimeligt omfang.

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

20.1.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

1

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

24.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

 

1

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Juan Fraile Cantón, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Manolis Mavrommatis, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik