Διαδικασία : 2008/2055(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0110/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0110/2009

Συζήτηση :

PV 24/03/2009 - 10
CRE 24/03/2009 - 10

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2009 - 3.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0174

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 457kWORD 823k
26.2.2009
PE 418.451v03-00 A6-0110/2009

σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Reimer Böge

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ και συγκεκριμένα τα άρθρα 268 και 280,

–   έχοντας υπόψη την υπό εξέλιξη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2005 σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013(2),

–   έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 3ης Νοεμβρίου με θέμα «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης» (SEC(2008)2739),

–   έχοντας υπόψη τη διάσκεψη με θέμα «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης» την οποία φιλοξένησε η Επιτροπή στις 12 Νοεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 13ης Δεκεμβρίου 2007(3) και της 18ης Δεκεμβρίου 2008(4) σχετικά με τα σχέδια γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τo 2008 και το 2009 (όλα τα τμήματα),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(5),

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 12ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο(6),

–   έχοντας υπόψη την θέση του της 4ης Δεκεμβρίου 2008 όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση διευκόλυνσης για την ταχεία αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες(7),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την 4η Έκθεση Οικονομικής και Κοινωνικής Συνοχής(8),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2008 σχετικά με τον "διαγνωστικό έλεγχο" της ΚΓΠ(9),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης -16ης Δεκεμβρίου 2005, της 21ης -22ης Ιουνίου 2007 και της 11ης - 12ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την απάντηση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην ανακοίνωση της Επιτροπής με θέμα «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης» (SEC(2007)1188),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Γεωργίας (A6‑0110/2009),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις που βασίστηκαν στη διαπραγματευτική θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2005, η οποία είχε ως βάση διεξοδική ανάλυση των αναγκών με στόχο τον εντοπισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων καθώς και τη συμφωνία που επέτυχαν τα κράτη μέλη το 2005,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006 προβλέπει ότι η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία της ΔΣ έως τα τέλη του 2009 και καλεί την Επιτροπή να προβεί σε πλήρη και εκτενή εξέταση όλων των πτυχών των κοινοτικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης της εισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, και να υποβάλει σχετική έκθεση το 2008/2009,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή κίνησε ευρεία διαβούλευση με το κοινό το Σεπτέμβριο 2007, στην οποία πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 συμμετοχές και φιλοξένησε διάσκεψη με θέμα «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης» στις 12 Νοεμβρίου 2008, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της πρώτης φάσης της διαδικασίας επανεξέτασης,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει ανακοίνωση, στην οποία θα περιγράφονται οι βασικοί προσανατολισμοί που πρέπει να διέπουν το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο το αργότερο το φθινόπωρο 2009 και θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με την λειτουργία της ΔΣ (φάση 2 της διαδικασίας), ενώ οι προτάσεις για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και την ΔΣ θα υποβληθούν από την επόμενη Επιτροπή (φάση τρία) κατά τη διάρκεια του 2010,

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπουν ότι το ΠΔΠ θα έχει νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα δυνάμει της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα έχει διάρκεια ισχύος "τουλάχιστον 5 ετών",

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της οποίας ενδέχεται να αντικατοπτριστούν σε μία σειρά νέων πολιτικών, για τις οποίες θα χρειαστούν ενδεχομένως κατάλληλες νομικές βάσεις και χρηματοδοτικοί πόροι,

H. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το χρονοδιάγραμμα του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου θα αφήνει περιθώρια για δημοκρατική νομιμότητα και συντονισμό με τις εντολές της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου, όσο το δυνατό περισσότερο, εξετάζοντας μία πιθανή παράταση και αναπροσαρμογή του τρέχοντος ΠΔΠ έως το 2015/2016,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διορισμός νέας Επιτροπής και οι ακροάσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να αποτελέσουν ευκαιρία προκειμένου το νεοεκλεγέν Κοινοβούλιο να μπορέσει να θέσει ερωτήσεις στους νέους Επιτρόπους και να τους αξιολογήσει υπό το πρίσμα των αντίστοιχων πολιτικών προτεραιοτήτων τους και των κονδυλίων του προϋπολογισμού που θεωρούνται αναγκαία για τον σκοπό αυτό,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση των τρεχόντων νομοθετικών προγραμμάτων, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί μεταξύ 2010 και 2011, θα πρέπει να αντιπροσωπεύει μείζονα βάση για μελλοντική αξιολόγηση των τρεχόντων προγραμμάτων και των μελλοντικών προτεραιοτήτων, και θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη για μία πιθανή παράταση και αναπροσαρμογή του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου έως το 2015/2016,

1.  υπενθυμίζει ότι το σημερινό Κοινοβούλιο έχει συμβάλει ενεργά στην κατάρτιση του ΠΔΠ 2007-2013 και της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, ενώ, παράλληλα, κατέστησε δυνατή την συνέχεια της νομοθεσίας της ΕΕ, θέτοντας σε εφαρμογή έναν τεράστιο αριθμό πολυετών προγραμμάτων· πιστεύει ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις της έκθεσης του Κοινοβουλίου εξακολουθούν να είναι έγκυρες, επειδή βασίστηκαν σε προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή που συνέδεε καθήκοντα και υποσχέσεις με τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα· εν προκειμένω, φρονεί ότι ορισμένες γενικές αρχές και προσανατολισμοί που βασίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες θα μπορούσαν να κληροδοτηθούν στο επόμενο Κοινοβούλιο·

Τριφασική προσέγγιση

2.  εκφράζει επιδοκιμασία για την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Επιτροπή να διοργανώσει ευρεία ανοικτή διαβούλευση, επιδιώκοντας την εξεύρεση νέων ιδεών και αναδυόμενων τάσεων· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι εντός των ορίων των προνομίων κάθε θεσμικού οργάνου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να διερευνά άλλες λύσεις και κατευθύνσεις σκέψης με βάση διαβουλεύσεις και ακροάσεις που έχει το ίδιο σχεδιάσει·

3.  φρονεί ότι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών που ακολούθησαν την έναρξη ισχύος του ΠΔΠ 2007 και της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τους τρεις πυλώνες που ανέπτυξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που εξέδωσε τον Μάιο 2006: αντιστοίχιση πολιτικών προτεραιοτήτων και δημοσιονομικών αναγκών, συγχρονισμός της διάρθρωσης του προϋπολογισμού και βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· σημειώνει, ωστόσο, ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, όπως εκπλήρωση της "δήλωσης αξιοπιστίας" που είχε συμφωνηθεί τότε, απλοποίηση των ρυθμίσεων και βελτίωση της χρήσης κονδυλίων που έχουν ήδη εξασφαλιστεί όμως απορροφώνται σε ελάχιστο βαθμό·

4.  υπενθυμίζει ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι στην τελική συμφωνία δεν βρέθηκε λύση για μια σειρά ελλείψεων όπως η εισαγωγή περιφερειακών και εθνικών δηλώσεων διαχείρισης· τονίζει ότι προέκυψε ανάγκη διάθεσης πρόσθετης χρηματοδότησης για τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, και κυρίως για το πρόγραμμα Galileo, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (EIT) και το μέσο επισιτιστικής διευκόλυνσης και βρέθηκε λύση με τη βοήθεια των υπαρχόντων μέσων της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006· σημειώνει ότι το ίδιο το Συμβούλιο δεν έχει κατορθώσει να εφαρμόσει τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με την οποία επιδιώκεται η διάθεση 5.000.000.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης και στήριξης· πιστεύει ότι θα χρειαστούν περαιτέρω προσαρμογές στο πλαίσιο του σημερινού ΠΔΠ και της ΔΣ, με βάση επαρκή και φιλόδοξη επανεξέταση·

5.  τονίζει ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της επανεξέτασης ορισμένων προγραμμάτων που υπάγονται στο σημερινό ΠΔΠ με βάση την ενδιάμεση αξιολόγηση της νομοθεσίας που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 2010-2011, τις υπάρχουσες προκλήσεις που απορρέουν από την ανεπαρκή χρηματοδότηση των τομέων 4 και 1α και τις νέες προκλήσεις, όπως η ενέργεια, η αλλαγή του κλίματος, η ιθαγένεια, η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η ΚΕΠΠΑ και άλλες πολιτικές που σχετίζονται με τις νέες αρμοδιότητες που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας και της προετοιμασίας του νέου ΠΔΠ· τονίζει ότι οποιαδήποτε παράταση του σημερινού ΠΔΠ καθιστά ακόμη πιο αναγκαία προϋπόθεση την διενέργεια φιλόδοξης ενδιάμεσης επανεξέτασης·

6.  τονίζει ότι οι σημερινές συνθήκες και μια σειρά αβεβαιότητες που σχετίζονται με τη διαδικασία κύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας αφενός και με το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, την έκβαση των ευρωπαϊκών εκλογών και την στελέχωση της νέας Επιτροπής στην σημερινή οικονομική συγκυρία αφετέρου, δεν θα επιτρέψουν την διατύπωση λεπτομερών θέσεων που να αποσκοπούν σε φιλόδοξη επανεξέταση τους επόμενους μήνες· τονίζει ωστόσο ότι μια φιλόδοξη επανεξέταση θα πρέπει να αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για το νέο Κοινοβούλιο και τη νέα Επιτροπή·

7.  φρονεί, ως εκ τούτου, ότι μια ρεαλιστική ενδιάμεση επανεξέταση θα πρέπει να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:

     α)  -     εξεύρεση λύσεων για ελλείψεις και εκκρεμότητες στο πλαίσιο των ετήσιων                διαδικασιών του προϋπολογισμού, εάν είναι δυνατόν μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας     και εφόσον είναι αναγκαίο, χρησιμοποιώντας τμήμα του περιθωρίου που έχει     δημιουργηθεί κάτω από το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων,

          -     αποτίμηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης,

     (β) -     προετοιμασία πιθανής παράτασης και αναπροσαρμογής του τρέχοντος ΠΔΠ έως                   το 2015/2016 για να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση σε ένα ΠΔΠ πενταετούς     διάρκειας, που θα δίνει την πολιτική ευθύνη για κάθε ΠΔΠ σε κάθε Επιτροπή και     σε κάθε Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των αντιστοίχων εντολών τους,

          -     πιθανές αναπροσαρμογές και παράταση των τρεχουσών προγραμμάτων σύμφωνα                με τη νομοθεσία (1010-2011), σύμφωνα με την πιθανή παράταση του ΠΔΠ, όπως     το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει αρκετές φορές,

     (γ) -     προετοιμασία του επόμενου ΠΔΠ, αρχίζοντας το 2016/2017· υπεύθυνο για τη             φάση αυτή θα είναι το Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί το 2014·

Γενικές αρχές

8.  υπενθυμίζει ότι το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων αντιπροσωπεύει το 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ σε αναλήψεις υποχρεώσεων και το 1,24% του ΑΕΕ της ΕΕ σε πληρωμές· υπενθυμίζει επίσης ότι κάθε χρόνο δημιουργούνται σημαντικά περιθώρια κάτω από το ανώτατο όριο που καθορίζεται από το δημοσιονομικό πλαίσιο, κυρίως όσον αφορά τις πληρωμές (8.300.000.000 ευρώ το 2007, 13.000.000.000 το 2008, 7.800.000.000 το 2009); επιπλέον, υπενθυμίζει ότι υπάρχουν τεράστια περιθώρια μεταξύ του ανώτατου ορίου του ΠΔΠ και του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων της ΕΕ(10) (36.600.000.000 ευρώ το 2010, 44.200.000.000 το 2011, 45.000.000.000 το 2012 και 50.600.000.000 το 2013)(11)·

9.  επιβεβαιώνει την άποψη που διατύπωσε τον Μάρτιο 2007 στην οποία τόνισε ότι "η πολιτική σύνδεση μεταξύ της μεταρρύθμισης των εσόδων και της αναθεώρησης των δαπανών είναι αναπόφευκτη και απολύτως εύλογη"· πιστεύει ότι οι δύο διεργασίες πρέπει να διεξαχθούν παραλλήλως με στόχο να συγχωνευθούν σε συνολική και ολοκληρωμένη αναμόρφωση για ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης και δαπανών της ΕΕ το αργότερο για το ΠΔΠ που θα αρχίσει το 2016/2017, πράγμα που θα απαιτήσει το προπαρασκευαστικό έργο, συμπεριλαμβανομένης της κύρωσης, να επιτελεσθεί προηγουμένως· ζητεί να εξεταστεί ένα σύστημα βάσει του οποίου οι ωφέλειες και οι επιβαρύνσεις μεταξύ των κρατών μελών θα ισορροπούν σε ένα γενικώς ικανοποιητικότερο επίπεδο·

10.  πιστεύει ότι το γενικό ύψος των πόρων της ΕΕ δεν πρέπει να επηρεαστεί από την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, ακόμη και αν το ΑΕΕ των κρατών μελών σταματήσει να χαρακτηρίζεται από σταθερά αυξανόμενη ανοδική τάση· είναι, ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι οι δαπάνες της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθούν σε πολιτικές με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, απολύτως συμβατές με τις αρχές της επικουρικότητας, της αναλογικότητας και της αλληλεγγύης· υπενθυμίζει ότι σε εποχή κρίσης αυτή η προστιθέμενη αξία μετράται σε μεγάλο βαθμό με γνώμονα τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών·

11.  τονίζει ότι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η βελτιωμένη διαχείριση εκ μέρους των κρατών μελών και της Επιτροπής και η αντιστοίχιση πολιτικών προτεραιοτήτων και δημοσιονομικών αναγκών θα πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες για τα ερχόμενα έτη· και ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να επιδιωχθούν μέσω προηγούμενου εντοπισμού των θετικών και των αρνητικών προτεραιοτήτων και όχι μέσω αυτοεπιβαλλόμενων ανώτατων ορίων· επομένως, πιστεύει ότι το ΠΔΠ πρέπει να έχει μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας· τονίζει ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ (επισιτιστική, ενεργειακή και χρηματοπιστωτική κρίση) χαρακτηρίζονται από μέγεθος που έχει σπανίως παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της ιστορίας της· φρονεί ότι μια πραγματικά ευρωπαϊκή απόκριση σε αυτές τις κρίσεις απαιτεί νομοθετικά και δημοσιονομικά μέτρα σε διεθνές επίπεδο·

12.  πιστεύει ότι, δεδομένου ότι οι προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης βρίσκονται σε κατάσταση σταθερής εξέλιξης ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, της δημογραφικής αλλαγής, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ανάγκης εξασφάλισης ασφαλών και ποικίλων πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και της αλλαγής του κλίματος, ότι είναι ουσιώδες να επανεκτιμηθούν και να βελτιστοποιηθούν οι δαπάνες της ΕΕ, ούτως ώστε να επιτευχθούν η υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και η αποτελεσματικότερη δυνατή δράση της ΕΕ·

13.  είναι πεπεισμένο ότι περισσότερη ευελιξία εντός και μεταξύ των τομέων είναι απολύτως αναγκαία για τις λειτουργικές ικανότητες της Ένωσης, όχι μόνο για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων της ΕΕ, αλλά και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων εντός των θεσμικών οργάνων· αναμένει από την Επιτροπή να αναλάβει στις μελλοντικές προτάσεις της, με βάση τη δήλωση αριθ. 1 της ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006, σημαντικές πρωτοβουλίες για τον σκοπό αυτό·

14.  υπενθυμίζει ότι στο σημείο 21 της ΔΣ ορίζεται ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο μπορεί να αναθεωρηθεί, μετά από πρόταση της Επιτροπής, σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, τηρουμένου του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων· επικρίνει εκ νέου την παράλογη στάση του Συμβουλίου, το οποίο αντιτίθεται διαρκώς στη χρήση της δυνατότητας αναθεώρησης·

15.  επαναλαμβάνει την επιθυμία του να υπάρξει συγκεκριμένη και ταχεία βελτίωση της εφαρμογής των πολιτικών της ΕΕ από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή και ιδιαίτερα της πολιτικής συνοχής· αναμένει με βεβαιότητα ότι η κοινή δέσμευση που ανέλαβαν η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξ ονόματος των κρατών μελών το Νοέμβριο 2008 θα απλοποιήσει τις διαδικασίες (ιδίως του ETS), ούτως ώστε να επιταχυνθούν οι πληρωμές και να παραχθεί θετικός αντίκτυπος στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς· είναι διατεθειμένο να λάβει πολιτικά και διοικητικά μέτρα, σε περίπτωση που η σημερινή κατάσταση παραμείνει αναλλοίωτη·

16.  σημειώνει ότι θα πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών της ΕΕ· σημειώνει, επιπλέον, ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κατανομή των πόρων να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και σε συνεχή αξιολόγηση της απόδοσής της· φρονεί ότι εν προκειμένω είναι σκόπιμη η προαγωγή της σύστασης ισχυρών και αποτελεσματικών εταιρικών σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων·

17.  εκφράζει αποδοκιμασία για τους αργούς ρυθμούς με τους οποίους προχωρεί η συζήτηση γύρω από την αναμόρφωση του συστήματος χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ, η οποία έχει γίνει ακόμη πιο επιτακτική λόγω της οικονομικής κρίσης· εκφράζει ιδιαίτερη αποδοκιμασία για το γεγονός ότι δεν αξιοποιήθηκε η ευκαιρία θέσπισης ενός συστήματος πλειστηριασμού δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, ώστε να ξεκινήσει θεμελιώδης πολιτική συζήτηση σχετικά με την κατανομή των νέων δημόσιων πόρων που δημιουργούνται μέσω αποφάσεων της ΕΕ· επιμένει να ξεκινήσει η συζήτηση αυτή στο πλαίσιο της επόμενης ενδιάμεσης επανεξέτασης του δημοσιονομικού πλαισίου·

18.  σημειώνει ότι μεγάλο μέρος των στόχων της Ένωσης έχουν ληφθεί υπόψη από τα κράτη μέλη στους εθνικούς προϋπολογισμούς τους· επιμένει ότι οι πιστώσεις που κινητοποιούνται με αυτόν τον τρόπο πρέπει να καταγραφούν και να δημοσιοποιηθούν σε κάθε κράτος μέλος, ούτως ώστε να διευκολυνθούν η μέτρηση της προσπάθειας του καθενός και η εκτίμηση των ποσών που πρέπει να προβλεφθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ σε τομείς στους οποίους οι προσπάθειες των κρατών μελών χρειάζονται ενθάρρυνση ή συμπλήρωση·

Ειδικές παρατηρήσεις

19.  είναι αποφασισμένο να βρει κατάλληλη χρηματοδότηση για τις νέες ή για πρόσθετες πολιτικές που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα της πιθανής έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας (όπως ενεργειακή και διαστημική πολιτική, έρευνα στο πλαίσιο του τομέα 1α; δικαστική συνεργασία στο πλαίσιο του τομέα 3α· νεολαία, αθλητισμός, πολιτική πληροφόρησης και επικοινωνίας, δημόσια υγεία στο πλαίσιο του τομέα 3β· ανθρωπιστική βοήθεια, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στο πλαίσιο του τομέα 4)·

20.  υπενθυμίζει ότι οι τομείς 1α και 4 ήδη υπο-χρηματοδοτούνται στο σημερινό ΠΔΠ· τονίζει ότι οι πρόσθετες πολιτικές δεν θα πρέπει ούτε να μεταβάλουν την ισορροπία μεταξύ των βασικών κατηγοριών του σημερινού ΠΔΠ ούτε να θέσουν σε κίνδυνο τις υπάρχουσες προτεραιότητες· τονίζει επίσης ότι, σε περίπτωση που ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθήσουν να εμμένουν στην υιοθέτηση "προσέγγισης 1%" δεν θα υπάρχει καμία εναλλακτική δυνατότητα στον προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων αλλά και για συμβολή εκ μέρους των δύο κυρίων πολιτικών των τομέων 1β και 2·

21.  φρονεί ότι ο εφοδιασμός της Ένωσης με τα μέσα που χρειάζεται για να εκπληρώσει τις πολιτικές φιλοδοξίες της στους τομείς της ενεργειακής ασφάλειας και της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος θα πρέπει να αποτελέσει τμήμα μιας βραχυπρόθεσμης επανεξέτασης, ανεξάρτητα από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· είναι διατεθειμένο να εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας ειδικού ταμείου για τον σκοπό αυτό· τονίζει ότι τούτο πρέπει επίσης να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το επόμενο ΠΔΠ, κατά προτίμηση μέσω γενικής συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των πολιτικών για την αλλαγή του κλίματος· εξετάζει, σε μακροπρόθεσμη βάση, τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας που θα καλύπτει όλες τις σχετικές δημοσιονομικές πολιτικές σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος·

22.  τονίζει την ανάγκη συνοχής των συναφών πολιτικών και επισημαίνει την ανάγκη διενέργειας εξέτασης όλων των μείζονων προγραμμάτων με γνώμονα την αλλαγή του κλίματος, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας, των προγραμμάτων συνοχής, των δικτύων μεταφορών και ενέργειας και των αναπτυξιακών προγραμμάτων·

23.  επαναλαμβάνει την προθυμία του να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο με αντικείμενο τις προτάσεις της Επιτροπής για χρηματοδότηση σχεδίων που αφορούν την ενέργεια και τα δίκτυα (ευρυζωνικά) στο πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ για την ανάκαμψη της οικονομίας·

24.  εμμένει στην επιδίωξη του στόχου αύξησης των δαπανών έρευνας και καινοτομίας στο 3% του ΑΕΕ της ΕΕ έως το 2010· τονίζει ότι η επιστημονική έρευνα, οι επιστημονικές υποδομές, η τεχνολογική εξέλιξη και η καινοτομία βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής της Λισαβόνας και αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ·

25.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που ενυπάρχουν στα προγράμματα εκπαίδευσης, πολιτισμού και νεότητας όσον αφορά την προσέγγιση της Ευρώπης στους πολίτες της και την προαγωγή της πολιτιστικής ποικιλομορφίας καθώς και την αμοιβαία κατανόηση, ανεξάρτητα από τον ρόλο που παίζει η εκπαίδευση στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και στην προσαρμογή των δεξιοτήτων στις νέες προκλήσεις και δυνατότητες που ανακύπτουν από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση και την αλλαγή του κλίματος·

26.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας 4 "η ΕΕ ως παγκόσμιος εταίρος" εξακολουθεί να υπο-χρηματοδοτείται σε χρόνια βάση· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, προς υποστήριξη της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, των αναλήψεων υποχρεώσεων που απορρέουν από μία διεθνή συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος, ανεξάρτητη από την αναπτυξιακή βοήθεια, της πρόληψης των διενέξεων και της προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, μιας αξιόπιστης πολιτικής γειτονίας και της ΕΠΑΑ/ΚΕΠΠΑ (με την επιφύλαξη κατάλληλων διαδικασιών απαλλαγής) προκειμένου να αποφευχθεί η διενέργεια συνεχών και ατέρμονων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού·

27.  υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν τα κράτη μέλη το 2005 για την επίτευξη του στόχου του 0,7 % του ΑΕΕ της ΕΕ για την δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια (ODA) το 2015· πιστεύει ότι η στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο έναυσμα ώστε τα κράτη μέλη να παραμείνουν προσηλωμένα στον στόχο αυτό· επαναλαμβάνει την βούλησή του να εντάξει στον γενικό προϋπολογισμό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης για να αυξηθεί η διαφάνεια με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που εφαρμόζει, οι οποίες συνοδεύονται και ελέγχονται από το Κοινοβούλιο·

28.  καλεί το Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί το 2009, για λόγους διαφάνειας, να ενσωματώσει τα ταμεία που επί του παρόντος λειτουργούν εκτός του προϋπολογισμού στην κανονική δομή του προϋπολογισμού·

ο

ο ο

29. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σελ.1.

(2)

ΕΕ C 124 E, 25.5.2006, σελ. 373.

(3)

ΕΕ C 323 E, 18.12.2008, σελ. 454.

(4)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0622.

(5)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2007)0098.

(6)

ΕΕ C 323 E, 18.12.2008, σελ. 263.

(7)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0576.

(8)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0068.

(9)

Εγκριθέντα κείμενα, P6_TA(2008)0093.

(10)

Απόφαση του Συμβουλίου 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 253, 7.10.2000, σελ. 42).

(11)

Ανώτατο όριο 1,24 % των ιδίων πόρων και ανώτατο όριο του ΠΔΠ με βάση το εκτιμώμενο ΑΕΕ της ΕΕ των 27 για το 2009.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έγγραφο εργασίας σχετικά με την ανασκόπηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013: πρώτες σκέψεις

1.        Πώς έχει η κατάσταση

Η εντολή για την ανασκόπηση

1.        Η ανασκόπηση έχει αφετηρία τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2005 και αργότερα τη διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση με την οποία ορίζεται το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο.

Δήλωση αριθ. 1 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006

Όσον αφορά το σημείο 7 της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2009, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από σχετικές προτάσεις.

Δήλωση αριθ. 3 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 

1. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή κλήθηκε να πραγματοποιήσει πλήρη και ευρεία αναθεώρηση που να καλύπτει όλες τις πλευρές των δαπανών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κοινής γεωργικής πολιτικής, και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης για το Ηνωμένο Βασίλειο, και να κάνει σχετική αναφορά το 2008/2009. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να συνοδεύεται από αξιολόγηση της διοργανικής συμφωνίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμπράξει στην επανεξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας βάσει των εξής διατάξεων:

- κατά τη διάρκεια του σταδίου εξέτασης που ακολουθεί την παρουσίαση της επανεξέτασης από την Επιτροπή, θα διασφαλισθεί ότι θα λάβουν χώρα οι κατάλληλες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει του τακτικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων και ότι οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ληφθούν δεόντως υπόψη·

- σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο "μπορεί να λάβει αποφάσεις για όλα τα αντικείμενα που εμπίπτουν στην επανεξέταση". Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει σε κάθε τυπικό βήμα συνέχειας σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και τηρουμένων πλήρως των καθιερωμένων δικαιωμάτων του.

2. Η Επιτροπή αναλαμβάνει, ως μέρος της διαδικασίας διαβούλευσης και προβληματισμού που οδηγεί στον καθορισμό της επανεξέτασης, να προσεγγίσει την εις βάθος ανταλλαγή απόψεων που θα πραγματοποιήσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την ανάλυση της κατάστασης. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης την πρόθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συγκαλέσει συνδιάσκεψη στην οποία θα συμμετάσχουν το ίδιο και τα εθνικά κοινοβούλια για την επανεξέταση του συστήματος των ιδίων πόρων. Θα λάβει υπόψη της το πόρισμα αυτής της συνδιάσκεψης ως συμβολή στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας διαβούλευσης. Εξυπακούεται ότι οι προτάσεις της Επιτροπής θα υποβληθούν εξ ολοκλήρου υπό τη δική της ευθύνη.

     Στο ψήφισμά του για τη δεύτερη ανάγνωση(1) του προϋπολογισμού 2007 το Κοινοβούλιο:

14.         επιβεβαιώνει ότι η πολιτική ανάλυση την οποία συνέταξε η "Προσωρινή επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τα δημοσιονομικά μέσα στη διευρυμένη Ένωση 2007-2013" καθώς και το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο στις 8 Ιουνίου 2005 αποτελούν τη βάση για την ανασκόπηση και οιεσδήποτε πιθανές αλλαγές της διοργανικής συμφωνίας·

2.        Για να ορίσει το πεδίο και το περιεχόμενο της ανασκόπησης πρέπει κανείς να διακρίνει ανάμεσα:

- στην βραχυπρόθεσμη ανασκόπηση της διοργανικής συμφωνίας (που καλύπτεται από τη δήλωση1 της διοργανικής συμφωνίας), της οποίας στόχος είναι η διενέργεια αποτίμησης της λειτουργίας του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και διατύπωση σχετικών προτάσεων από την Επιτροπή·

- στη μεσο/μακρο-πρόθεσμη ανασκόπηση προς προετοιμασία της χρηματοδότησης μετά το 2013 (που καλύπτεται από τη δήλωση 3 της διοργανικής συμφωνίας) η οποία αντιστοιχεί στη "συνολική και ευρείας κλίμακας επανεξέταση" σε μνεία της οποίας προβαίνουν τα συμπεράσματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα καλύπτει: αναμόρφωση του χρηματοδοτικού μηχανισμού, ήτοι των ιδίων πόρων, και των δαπανών, περιλαμβανομένων της κοινής γεωργικής πολιτικής (συγχρηματοδότηση), της μείωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και των ενδεχομένων δυνατών συνεπειών που συνεπάγονται αναθεώρηση της Συνθήκης.

3.        Στις 15 Ιανουαρίου 2007 η Επιτροπή εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα από τον Πρόεδρο σχετικά με την επανεξέταση της εσωτερικής αγοράς, την αποτίμηση της καταστάσεως στον κοινωνικό τομέα και την επανεξέταση στον τομέα του προϋπολογισμού(2) ως προκαταρκτικό βήμα ανταποκρινόμενη στο έργο που της έχει ανατεθεί (φάση1). Στο συγκεκριμένο έγγραφο η Επιτροπή σκιαγραφεί τα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για την επανεξέταση. Η επανεξέταση δεν πρέπει κατ' ουδέναν τρόπο να θεωρείται ως προετοιμασία ενός νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου το οποίο και δεν πρέπει να προκαταλαμβάνει. Σκοπός αυτής της διαβούλευσης είναι η τόνωση ιδεών. Στη διαβούλευση θα μετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη, επίσης όμως οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων για τις πολιτικές της ΕΕ, οι κύριοι παράγοντες σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και κράτους μέλους και η κοινωνία των πολιτών.

4.        Αφού το καθυστέρησε από τον Ιούνιο στον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή έχει προβλέψει να εγκρίνει θεματικό έγγραφο στις 12 Σεπτεμβρίου. Ενεργώντας ούτως η Επιτροπή θα αρχίσει τη διαβούλευση που εμπίπτει στη δική της αρμοδιότητα (φάση2). Ζητήματα που συνιστούν προβλήματα θα τίθενται, αλλά το έγγραφο θα έχει συνειδητά "ανοικτό" χαρακτήρα. Η φάση3 θα είναι η παρουσίαση λευκού βιβλίου (τέλη 2008, πρώτο εξάμηνο 2009;) το οποίο πρέπει να λειτουργήσει ως βάση των προτάσεων για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προφανώς το λευκό βιβλίο θα συνταχθεί χάρις σε συμπόσιο αντιπαράθεσης ιδεών τον Απρίλιο-Μάιο 2008, στο οποίο και θα ζητηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετάσχει.

5.        Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε συγκροτήσει προσωρινή επιτροπή η οποία ενέκρινε την τελική έκθεσή της στις 8 Ιουνίου 2005, εγκαίρως για να τεθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου 2005, το οποίο δεν κατέληξε σε συμπέρασμα επί το θέματος. Η απόφαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετατέθηκε για τον Δεκέμβριο 2005. Μετά την παρέλευση σχεδόν διετίας εντόνων διαπραγματεύσεων το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 και η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση εγκρίθηκαν τελικά στις 17 Μαΐου 2006.

6.        Στο ψήφισμά του για τη σύναψη της διοργανικής συμφωνίας το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι η συμφωνία που επέτυχαν τα τρία θεσμικά όργανα στις 4 Απριλίου 2006 ήταν ο μόνος συμβιβασμός που θα μπορούσε να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του μεγέθους των διαπραγματεύσεων, αναγνωρίζει όμως ότι πλείονα ελλείμματα δεν έχουν εξεύρει απάντηση στις διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις και φρονεί ότι αυτών των ελλειμμάτων πρέπει να επιληφθεί η ανασκόπηση 2008-2009 και, οσάκις είναι τούτο δυνατόν, οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού.

7.        Ο εισηγητής επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι το εσωτερικό, εις βάθος έργο που έχει επιτελέσει η προσωρινή επιτροπή για να διατυπώσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κύριες προτεραιότητες για την περίοδο 2007-2013 πρέπει συνεπώς να παραμείνει ως αναφορά του έργου που έχει επιτελεσθεί μέχρι τούδε και ως βάση για την ανασκόπηση που πρέπει να διεξαχθεί, όπως υπογραμμίζει το Κοινοβούλιο σε πλείστα ψηφίσματα. Υπενθυμίζει επίσης ότι κατά τις διαπραγματεύσεις ο εισηγητής είχε εκτιμήσει ότι πρόσθετο ελάχιστο ποσό κατά προσέγγιση € 12 δισ. ήταν απαραίτητο για να καλυφθεί η ανάγκη που σχετίζεται με την αρμοδιότητα της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόνιζε επίσης την ανάγκη να επέλθουν ποιοτικές αναμορφώσεις.

8.        Ο εισηγητής σημειώνει ότι υπάρχουν ενδοιασμοί μεταξύ των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων όσον αφορά τόσον τον χρόνο όσο και το πεδίο της ανασκόπησης. Κατά συνέπειαν εκφράζει κάποιες αμφιβολίες σχετικά με τις προβλεπόμενες εξελίξεις:

- αντιστοιχεί το χρονοδιάγραμμα που όρισε η Επιτροπή στη γενική πολιτική βούληση;

- το φρόνιμο δεν θα ήταν να θεωρεί κανείς ότι το γενικό πλαίσιο παραμένει αβέβαιο και ότι οι εν ισχύι προτεραιότητες μπορεί να αλλάξουν;

- είναι θεμιτό να ξεκινήσει ένας πολιτικός προβληματισμός σχετικά με μία φιλόδοξη διεργασία για την οποία αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν από νέους φορείς (νέο Κοινοβούλιο, νέα Επιτροπή);

- είναι το παρόν πλαίσιο ευνοϊκό και επαρκώς ώριμο για συζήτηση με θέμα τις εν ισχύι μείζονες πολιτικές (κοινή αγροτική πολιτική, συνοχή, έρευνα) για την περίοδο μετά το 2013;

2.        Προσεχή βήματα

Πολυσύνθετο χρονοδιάγραμμα

9.        Μετά την παρέλευση μίας διετίας αβεβαιότητας το θεσμικό μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε εκ νέου σε κίνηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2007. Τα 27 κράτη μέλη έχουν συμφωνήσει να συγκληθεί διακυβερνητική διάσκεψη η οποία να προετοιμάσει τη μεταρρυθμισμένη συνθήκη από το σχέδιο συντάγματος. Εάν οι διαδικασίες για την επικύρωση προχωρήσουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, η Συνθήκη Μεταρρύθμισης θα μπορούσε να τεθεί εν ισχύι έως τα μέσα 2009, περίπου παράλληλα με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν αποτύχει η διεργασία επικύρωσης της Συνθήκης Μεταρρύθμισης, οι συνέπειες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα και τον προϋπολογισμό είναι αδύνατον να προβλεφθούν.

10.      Ο εισηγητής είναι της γνώμης ότι η διεργασία ανασκόπησης πρέπει να συμπεριλάβει αυτό το νέο πλαίσιο. Εάν το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τηρηθεί, η έναρξη ισχύος μιας νέας Συνθήκης, η εκλογή νέου Κοινοβουλίου τον Ιούνιο 2009 και ο διορισμός νέας Επιτροπής πρέπει να τοποθετούνται όλα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2009. Με αυτό το πλαίσιο οι διοργανικές συζητήσεις με θέμα την ανασκόπηση ίσως να μπορούσαν αν καθυστερήσουν για να αποφευχθεί οιοσδήποτε κίνδυνος να δημιουργηθεί σύγχυση.

 

Πότε

 

 

Τί

Ιαν. - Ιούνιος 2007

 

Επιτροπή υποβάλλει χάρτη πορείας

Σεπτέμβριος 2007

Επιτροπή δημοσιεύει το θεματικό έγγραφο

Ιουλ. Δεκ. 2008

 

Επιτροπή και "γενική ιατρική εξέταση" του γεωργικού τομέαΦάση διαβουλεύσεων

 

Ιαν. - Ιούνιος 2009

Εκλογές για το Ευρ. Κοινοβούλιο

 

Συμπόσιο αντιπαράθεσης ιδεών

Επιτροπή υποβάλλει το λευκό βιβλίο της

Μέσα 2009

 

Έναρξη ισχύος της Συνθήκης Μεταρρύθμισης ;

Ιουλ. Δεκ. 2009

νέα Επιτροπή

Ακρόαση ορισθέντων επιτρόπων

Ιαν. - Ιούνιος 2010

Επιτροπή εγκρίνει επίσημες προτάσεις;

11.      Πέραν της Συνθήκης Μεταρρύθμισης που θα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων κατά τους προσεχείς μήνες, και άλλοι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες θα επηρεάσουν την ανασκόπηση, όπως είναι η ρήτρα "clause de rendez-vous" της μεταρρύθμισης της κοινής αγροτικής πολιτικής και η έκθεση περί συνοχής το 2008, η προετοιμασία της δέσμης μέτρων για την ενέργεια, η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, οι ευρωπαϊκές εκλογές, η νέα Επιτροπή καθώς και πολυμερείς συμφωνίες, όπως είναι οι νέοι γύροι για τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ.

Προσέγγιση τριών πυλώνων

12.      Ο εισηγητής θεωρεί ότι η ανασκόπηση πρέπει να βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

-     την επίλυση των θεμάτων για τα οποία δεν ήταν επαρκείς οι διαπραγματεύσεις για το εν ισχύι πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και άρα εκκρεμούν ακόμη,

-     αποτίμηση της αξιολόγησης στα μέσα της περιόδου των νέων προγραμμάτων όπως προβλέπεται στη νομοθεσία και ανάλυση των αναμορφώσεων που έχουν συμφωνηθεί,

-     την προετοιμασία του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για μετά το 2013.

13.      Ο εισηγητής σημειώνει ότι σχεδόν όλα τα νέας γενεάς προγράμματα που συνδέονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2007-2013 έχουν τώρα εγκριθεί μολονότι κάποια εξ αυτών έχουν καθυστερήσει λόγω προβλημάτων στην έγκριση των νομικών πράξεων. Μόνον μερικά (Galileo, Fiscalis, πρόγραμμα πλαίσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη ) παραμένουν εν εκκρεμότητι (βλέπε πίνακα στο Παράρτημα 2).

14.      Όσον αφορά τα θέματα που παραμένουν προς επίλυση ο εισηγητής σημειώνει ότι ήδη κατά το πρώτο έτος του εν ισχύι πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου μπορεί κανείς να παρατηρήσει ελλείμματα στον τομέα 1 α και τον τομέα 4 για τα οποία θα πρέπει να ευρεθούν λύσεις ήδη στη διάρκεια της ετήσια διαδικασίας 2008. Η αρμόζουσα χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας και του Galileo απαιτεί πρόσθετο ποσό € 2,7 δισ. για τη διάρκεια της περιόδου να εγγραφεί στον τομέα 1 Α. Παρόμοια κατάσταση υφίσταται για τον τομέα 4. Μολονότι η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέτυχε να αυξήσει τον τομέα 4 κατά € 1 δισ. στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ΚΕΠΠΑ παραμένει με χρόνια ανεπαρκή χρηματοδότηση. Άλλες ανάγκες ενδέχεται να παρουσιασθούν για τον τομέα 3 Β. Πρέπει να υπενθυμίζεται ότι κατά τον τριμερή διάλογο της 4ης Απριλίου 2006 η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε και έλαβε συμπληρωματικό ποσό € 4 δισ. πέραν των ποσών που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

15.      Όσον αφορά την αξιολόγηση των νέων προγραμμάτων, οι νομικές πράξεις προβλέπουν ότι η αξιολόγηση στα μέσα της περιόδου πρέπει να διεξαχθεί γύρο στο 2010 για όσα έχουν αρχίσει το 2007. Μία πρώτη ανάλυση θα μπορούσε ήδη να διεξαχθεί γύρο στις ευρωπαϊκές εκλογές. Ο εισηγητής θεωρεί ότι μία σοβαρή ανάλυση της χρησιμοποίησης χρηματοδότησης από την ΕΕ πρέπει να διεξαχθεί επ' αυτού σύμφωνα με το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για καλλίτερη υλοποίηση και ποιοτική βελτίωση. Βάσει αυτών των αξιολογήσεων, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμβάλει ενεργά υπό την ιδιότητά του τόσο ως αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής όσο και ως νομοθετικής αρχής, θα μπορούσε να χρειασθεί να επέλθουν προσαρμογές στα συνολικά ποσά χρηματοδότησης, περιλαμβανομένου και μέσω της χρησιμοποίησης της νομικής ευελιξίας (έως 5% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης του προγράμματος και, εάν χρειάζεται, περισσότερη ευελιξία εντός και στο σύνολο των τομέων).

16.      Πέραν των ανωτέρω η διοργανική συμφωνία για τη δημοσιονομική πειθαρχία περιέχει αριθμό νέων μέσων που είχαν την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τις διαπραγματεύσεις. Η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία αυτών των μέσων (Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, Αποθεματικό Έκτακτης Βοήθειας, μέσα ευελιξίας, χρηματοδοτικά μέσα σε συνεργασία με την ΕΤΕπ) πρέπει επίσης να εγγραφούν σε αυτή την αποτίμηση στα μέσα της περιόδου.

17.      Όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, ήτοι την προετοιμασία του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου, ο εισηγητής θεωρεί ότι είναι εξόχως σημαντικό το χρονοδιάγραμμα να αποσκοπεί σε αποφυγή επανάληψης της καταστάσεως της τελευταίας φοράς, την οποία επέκρινε με δριμύτητα το Κοινοβούλιο, όπου τέθηκε εν αμφιβόλω η "νομιμότητα" του πακέτου Prodi που είχε προετοιμάσει μία απερχόμενη Επιτροπή και προσυπογράψει η Επιτροπή Barroso χωρίς να προσαρμόζει τις προτεραιότητες μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές.

18.      Εάν υποθέσουμε ότι οι χρηματοδοτικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Θέσπιση Συντάγματος επιβεβαιώνονται από τη διακυβερνητική διάσκεψη, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να συνιστά τμήμα της Συνθήκης με διάρκεια "τουλάχιστον πέντε έτη". Επομένως θα μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν οι προτάσεις για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο ως πρόγραμμα εργασίας για τη νέα Επιτροπή και το προσφάτως εκλεγέν Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των ακροάσεων που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο 2009. Αυτή η επιλογή θα μπορούσε να συνεπάγεται παράταση του εν ισχύι πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ενδεχομένως μερικές προσαρμογές σε μερικά πολυετή προγράμματα βάσει επαρκούς και φιλόδοξης ανασκόπησης και αναγκαίες προσαρμογές έως το 2015, θα επέτρεπε δε στο μέλλον την εξασφάλιση ότι η διάρκεια ισχύος θα είναι σε φάση με τις εντολές του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

19.      Η επανεξέταση όπως περιγράφεται στη διοργανική συμφωνία καλύπτει τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα της ΕΕ. Όσον αφορά τα έσοδα, κατά τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί πρόοδος τη πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου. Η έκθεση Lamassoure(3), αφού παρατηρεί ότι το εν ισχύι σύστημα δεν δουλεύει, προτείνει προσέγγιση σε δύο στάδια που συγκλίνει σε μία απόφαση: να αναγνωρισθεί η ανάγκη για διαφανές και δίκαιο σύστημα σε μία πρώτη φάση και να ορισθούν νέες επιλογές για σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ σε μία δεύτερη φάση. Επιλογές θα ορισθούν και προταθούν σε δεύτερη φάση. Η διάσκεψη με τα κοινοβούλια των κρατών μελών, που πρόκειται να διεξαχθεί με πρωτοβουλία της Πορτογαλικής Προεδρίας στις 4-5 Νοεμβρίου, θα αποτελέσει ευκαιρία να δρομολογηθεί ο προβληματισμός με θέμα την εισαγωγή ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων στο πνεύμα των ιδρυτικών συνθηκών.

20.      Σύμφωνα με την έκθεση Lamassoure, η οποία δηλώνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπεισμένο ότι η πολιτική σύνδεση ανάμεσα στην αναμόρφωση των εσόδων και μία επανεξέταση των δαπανών είναι αναπόφευκτη και καθ' όλα θεμιτή, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι δύο διεργασίες πρέπει να διεξαχθούν παραλλήλως με στόχο να συγχωνευθούν σε συνολική και ολοκληρωμένη αναμόρφωση για ένα νέο σύστημα χρηματοδότησης και δαπανών της ΕΕ το αργότερο το 2015, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι το προπαρασκευαστικό έργο επιτελείται προηγουμένως.

Συμπεράσματα

21.      Πριν να δρομολογήσει η Επιτροπή επίσημα την ανασκόπηση, ο εισηγητής θεώρησε χρήσιμο να θέσει μερικά θεμελιώδη ερωτήματα προς συζήτηση ενώπιον της επιτροπής. Με το ανά χείρας έγγραφο εργασίας θα ήθελε να έχει τις απόψεις της επιτροπής σχετικά με τις προτάσεις του που αφορούν:

-     μία προσέγγιση τριών πυλώνων ή άλλες δυνατές εναλλακτικές προσεγγίσεις

-     τον χρόνο της επανεξέτασης

-     τους παράγοντες: ποίο Κοινοβούλιο και ποία Επιτροπή πρέπει να εμπλέκονται σε ποία φάση;

-     το πεδίο: δρομολόγηση φιλόδοξης επανεξέτασης ή πρώτα προσαρμογές και αποτιμήσεις; πρέπει η επανεξέταση να καλύπτει μόνο τις δαπάνες ή επίσης και τα έσοδα; πρέπει η επανεξέταση να περιορίζεται σε γενικές σκέψεις , να έχει πολιτικό περιεχόμενο, να αφήνει τις ποσοτικού χαρακτήρα αποφάσεις στην προσεχή Επιτροπή;

Παράρτημα 1

Outcome of the trilogue 04-04-06 (€ million in 2004 prices)

Proposals for increase(above Council)

 

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

  2.100

Trans-European Networks (TENs)

500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo)

800

7th Research framework programme

300

Competitiveness and innovation (CIP)

400

Social Policy Agenda (Progress)

100

Reserve for future actions

100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

  300

Structural Funds (Territorial co-operation)

300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000)

100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Reserve for future actions

 

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)

  500

Health & consumer protection

 

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

 

Media

 

Reserve for future actions

 

Heading 4 - The EU as a global partner

  1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

 

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

 

CFSP

800

TOTAL

4.000

Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's proposal (on Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

 

TEN (transport & energy) (1)

1.000

Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo)

1.750

7th Research framework programme (2)

1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3)

800

Progress (social policy agenda)

200

Unallocated margin

500

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

 

Structural Funds

1.000

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

Unallocated margin

500

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Margin

500

Sub-Heading 3b - Citizenship

 

Health & consumer protection

1.000

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

500

Media

120

Unallocated margin

500

Heading 4 - The EU as a global partner

 

IPA - Instrument for pre-accession (b)

1.000

ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument

1.547

DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument

244

Heading 5 - Administration

 

Heading 6 - Compensations

 

 

 

GRAND TOTAL

12.161

 

 

(1) of which 500 contribution to EIB co-financing

(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

Παράρτημα 2

Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN (TRANSPORT AND ENERGY)

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.564

8.168

 

COM(2004) 475 final

BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95

915

1.788

2.352

2.885

3.555

4.252

4.943

20.690

COD/2004/0154Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2006) 245 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.565

8.168

 

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

8.168

 

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO)

100

152

201

251

152

151

 

1.006

 

COM(2004) 477 final ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio navigation (Galileo)

500

200

150

100

50

 

 

1.000

COD/2004/0156

COM(2004)0477/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

100

151

201

251

151

151

 

1.005

1st reading by Council pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

No common position

MARCO POLO II

56

60

62

64

67

70

73

452

 

COM(2004) 478 final

Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport

30

50

100

130

130

150

150

740

COD/2004/0157Procedure ended

 

TRAN, Rack

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

*2004 figures,

L 328 24.11.2006

Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second ‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC

 

 

 

 

 

 

 

400*

Shall be subject to technicaladjustment

 

NUCLEAR DECOMMISSIONING

244

248

253

180

183

187

192

1.487

 

COM(2004) 624 final

ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142

145

147

150

154

156

159

1.052

CNS/2004/0221Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2004)0624/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

170

172

176

180

183

187

192

1.260

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING

904

996

1.060

1.104

1.137

1.195

1.231

7.627

 

COM(2004) 474 final

CULT, Pack

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning

1.220

1.387

1.617

1.859

2.176

2.505

2.856

13.620

COD/2004/0153Procedure ended and published in OJ

 

COM(2006) 236 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

845

900

964

1.005

1.037

1.093

1.126

6.970

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

6.970

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA)

83

93

100

108

113

120

128

744

 

COM(2004) 488 finalEMPL, Jöns

 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

83

85

87

90

92

192

 

629

COD/2004/0158Procedure ended and published in the OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

83

96

104

110

114

117

120

743

L 315 15.11.2006

Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

657

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME

5.486

6.075

6.722

7.550

8.599

9.572

10.578

54.581

 

COM(2005) 119 final

Building the Europe of knowledge - Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/2005/0043Procedure ended and published in OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITRE, Buzek

Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)

6.120

7.720

9.340

11.000

12.680

14.400

16.200

77.460

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

5.486

6.075

6.721

7.550

8.600

8.926

9.914

53.272

 

L 412 30.12.2006

Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the Council of 18/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

50.521

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0185

COM(2005) 440 final/2

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in

 

3.671

3.762

3.903

4.291

4.837

5.513

6.316

32.292

OJ pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

32.413

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2005) 439 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0184

 

225

233

241

249

258

267

277

1.751

Procedure ended and

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC

 

 

 

 

 

 

 

1.751

published in OJ

COM(2005) 441 final/2

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0186

 

300

550

810

1.137

1.335

1.624

1.704

7.460

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

(COM(2005) 444 final/2)

 

 

 

 

 

 

 

7.510

in OJ

COM(2005) 442 final/2

Specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0187

 

454

494

526

561

778

934

979

4.727

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

4.750

in OJ

COM(2005) 443 final/2

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0188

 

432

540

639

694

760

588

639

4.291

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC

 

 

 

 

 

 

 

4.097

 

COM(2005) 444 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0189

 

96

100

103

107

111

 

 

517

Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom

 

 

 

 

 

 

 

517

OJ

COM(2005) 445 final/2

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0190

 

308

396

499

510

521

 

 

2.234

Procedure ended, publication

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

2.234

in OJ pending

COM(2005) 118 final

Communication from the Commission: Building the ERA of knowledge for growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 353 final

Communication from the Commission on Science and technology, the key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy to support research

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2150Procedure ended, publication in OJ pending

 

ITRE, Locatelli

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION

432

455

486

527

566

602

648

3.716

 

COM(2005) 121 final

Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

413

454

553

601

677

727

788

4.213

COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended,published in OJ

 

L 310 09.11.2006

Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

3.621

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS

68

69

72

78

84

90

94

555

 

COM(2005) 111 final

Communication from the Commission on Community programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013

 

69

78

85

87

88

90

498

New proposal announced by the Commission splitting between Customs and Fiscalis

ECON, Martin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2006) 201IMCO, Fourtou

 

New Commission's proposal : CUSTOMS 2013

 

 

 

 

 

 

 

324

COD/2006/0075 : Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202

ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007

 

 

 

 

 

 

 

168

COD/2006/0076 :1st reading by Council pending

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

 

COM(2004) 492 final

 

46.169

51.056

52.863

54.083

55.325

58.361

58.361

376.218

AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the Council, repealing Reg. 1260/1999/EC

 

 

 

 

 

 

 

308.041

in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural development)

45.760

46.217

46.680

47.146

47.616

48.093

48.574

330.086

 

 

p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO)

46.163

47.273

47.866

48.463

49.065

49.803

50.544

339.177

CNS/2006/0083

COM(2006) 241 final

AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 095 05.04.2007

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending Regulation (EC) No 1290/2005

50.027

 

 

 

 

 

 

 

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure)

11.366

11.308

11.245

11.211

11.162

11.111

11.058

78.461

 

COM(2004) 490 final

Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the EAFRD

11.759

12.235

12.700

12.825

12.952

13.077

13.205

88.753

CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 277 21.10.2005

Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support for rural development by the EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 489 final

Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005

Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN FISHERIES FUND

913

941

970

991

1.015

1.038

1.062

6.931

 

COM(2004) 497 final

Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund

655

678

701

713

726

745

745

4.963

CNS/2004/0169

PECH, Casa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06

Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the European Fisheries Fund

 

 

 

 

 

 

 

3.849

 

COM(2005) 117 final

PECH, Stihler

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea

375

375

375

375

375

750

 

2.625

CNS/2005/0045

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 160 14.06.2006

Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC

 

 

 

 

 

 

 

2.671

LIFE+

241

261

282

300

319

340

363

2.105

 

COM(2004) 621 final

Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

245

268

292

313

334

357

381

2.190

COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

240

259

281

299

318

340

362

2.098

Procedure ended, publiched in OJ

L 149 09.06.2007

Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

2.143

COM(2004) 431 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Financing Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2164

ENVI, Auken

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in OJ

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS

292

371

449

496

610

786

1.018

4.022

 

COM(2005) 123 final

LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 2007-2013

82

98

98

110

110

130

 

628

Procedure ended and published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 144 06.06.2007

 

L 168 28.06.2007

 

Final legislative act : Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013

Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

676825

 

COD/2005/0049 COD/2005/0047COD/2005/0046 CNS/2005/0048

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE

71

75

78

77

78

81

83

542

 

COM(2005) 122 final LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71

75

78

77

78

81

83

543

COD/2005/0040 2nd reading by Council pendingCOD/2005/0037B EP decision at 2nd reading pending

CNS/2005/0039 CNS/2005/0038

Procedure ended and published in OJ

 

FEMM, Gröner

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 110 27.04.2007

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific programme ‘Fundamental rights and citizenship’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Criminal Justice’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)

2

3

3

 

 

 

 

125

COD/2005/0037A Procedure ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES

58

67

91

107

133

142

147

745

 

COM(2005) 124 final

Communication from the Commission establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013

58

67

91

107

133

142

147

745

 

LIBE, La Russa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0034CNS/2005/0035

Procedure ended and published in OJ

 

SUB-HEADING 3B - Citizenship

 

 

 

 

 

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

147

178

198

204

209

215

221

1.371

 

COM(2005) 115 final

ENVI, TrakatellisIMCO, Thyssen

Communication from the Commission on Healthier, safer, more confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85

106

124

153

203

257

275

1.203

COD/2005/0042B Procedure ended and published in the OJ

COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending

 

 

Proposal for a Decision establishing a Programme for Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP

190

202

213

217

222

226

231

1.501

 

COM(2004) 471 final

CULT, Gröner

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013

 

111

126

128

131

133

141

145

915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

120

123

125

126

128

130

133

885

Procedure ended and published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

885

 

COM(2005) 116 final

Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

21

28

30

35

38

40

43

235

COD/2004/004

CULT, Takkula

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 378 27.12.2006

Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the Council of 12/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

215

 

COM(2004) 469 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45

47

51

57

62

69

77

408

COD/2004/0150

CULT, Graca Moura

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 372 27.12.2006

Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the Council establishing the Culture Programme

 

 

 

 

 

 

 

400

 

MEDIA

86

103

107

110

114

116

118

754

 

COM(2004) 470 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)

105

112

133

150

171

184

200

1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the Council of 15/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

755

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES

16

18

19

19

20

20

20

132

 

COM(2005) 113 final

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

 

16

25

25

25

25

27

30

173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis

Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument

 

 

 

 

 

 

 

134

 

HEADING 4 - The EU as a global partner

 

 

 

 

 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

1.266

1.396

1.494

1.635

1.798

1.945

2.032

11.565

 

COM(2004) 627 final

Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

1.486

1.699

1.806

2.059

2.389

2.543

2.671

14.653

CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17/07/2006 establishing an IPA

 

 

 

 

 

 

 

11.468

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI)

1.475

1.515

1.586

1.655

1.757

1.921

2.055

11.967

 

COM(2004) 628 final

AFET, Szymanski L 310 09.11.2006

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

1.433

1.569

1.877

2.083

2.322

2.642

3.003

14.929

COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

1.475

1.515

1.587

1.655

1.757

1.922

2.056

11.967

Procedure ended, published in OJ

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.181

 

DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT (DCEC)

2.122

2.230

2.336

2.440

2.516

2.631

2.777

17.053

 

COM(2004) 629 final

DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462

6.011

6.426

6.897

7.206

7.471

7.756

44.229

COD/2004/0220 and CNS/2006/0807 Procedure ended, published in OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

2.149

2.230

2.336

2.440

2.516

2.619

2.763

17.053

L 378 27.12.2006

 

L 405 30.12.2006

 

Final legislative act : Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 18/12/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 

 

 

 

 

 

 

 

17.069

INSTRUMENT FOR STABILITY

246

290

373

409

459

504

598

2.879

 

COM(2004) 630 final

Proposal establishing an instrument for stability 1

345

460

524

665

743

822

896

4.455

COD/2004/0223

AFET, Beer

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

524

 

Έγγραφο εργασίας σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου - Παρούσα κατάσταση και προοπτικές

1.  Κατά τη συνεδρίασή της στις 6 Μαρτίου 2008, η διάσκεψη των προέδρων αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Προϋπολογισμών να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Έξι επιτροπές εκδήλωσαν την πρόθεση να υποβάλουν γνωμοδότηση (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI και AGRI).

2.  Ενόψει της έκθεσης πρωτοβουλίας, ο εισηγητής υποβάλλει δεύτερο έγγραφο εργασίας, το οποίο περιέχει νέους προβληματισμούς σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση, με βάση το τρέχον πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο, και εκθέτει τις προσφερόμενες δυνατότητες.

1. Τα έως τώρα αποτελέσματα

3.  Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2005 καλούσε στα συμπεράσματά του «την Επιτροπή να προβεί σε μία πλήρη, ευρέως φάσματος επανεξέταση που να καλύπτει όλες τις πτυχές των κοινοτικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της κοινής αγροτικής πολιτικής, και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, και να υποβάλει σχετική έκθεση το 2008/2009».

4.  Δύο δηλώσεις που περιλαμβάνονται στη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου -δήλωση αριθ. 1 σχετικά με τη λειτουργία της ΔΣ και δήλωση αριθ. 3 σχετικά με την αναθεώρηση της ΔΣ- απηχούν τα συμπεράσματα αυτά, περιλαμβάνοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αναθεώρηση θα πρέπει επομένως να περιλαμβάνει τρία συστατικά στοιχεία, με ακριβές χρονοδιάγραμμα:

2008-2009

Προτάσεις της Επιτροπής

Τέλος του 2009

Αξιολόγηση της ΔΣ

2010-2011

Ενδιάμεση αξιολόγηση της νομοθεσίας

5.  Η ΔΣ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2007-2013 βρίσκονται σε ισχύ εδώ και τρία χρόνια σχεδόν. Έχουν κριθεί αναγκαίες ορισμένες σημαντικές τροποποιήσεις και έχει εξευρεθεί λύση στο πλαίσιο των ετήσιων διαδικασιών του 2008 και του 2009, σύμφωνα με τους τρεις πυλώνες που ανέπτυξε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του του Μαΐου του 2006(4):

–       συμβιβασμός πολιτικών προτεραιοτήτων και δημοσιονομικών αναγκών·

–       εκσυγχρονισμός της διάρθρωσης του προϋπολογισμού·

–       βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ.

6.  Στο ψήφισμά του σχετικά με τη σύναψη της ΔΣ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι «θεωρεί πως η συμφωνία που επετεύχθη από τα τρία θεσμικά όργανα στις 4 Απριλίου 2006 ήταν ο μόνος δυνατός συμβιβασμός που θα μπορούσε να επιτύχει το Κοινοβούλιο, εντός αυτών των τόσο σημαντικών διαπραγματεύσεων», αναγνωρίζει ότι «οι διεξαχθείσες διαπραγματεύσεις άφησαν πολλές ελλείψεις» και·«θεωρεί ότι οι ελλείψεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την αναθεώρηση του 2008-2009 και, στο μέτρο του δυνατού, κατά τη διάρκεια των ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού».

7.  Το Σεπτέμβριο του 2007, ο εισηγητής υπέβαλε έγγραφο εργασίας(5) στο οποίο θεωρεί ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις πυλώνες.

- αντιμετώπιση των θεμάτων που δεν επιλύθηκαν πλήρως στις διαπραγματεύσεις για το τρέχον ΠΔΠ,

- αποτίμηση της ενδιάμεσης αξιολόγησης των νέων προγραμμάτων όπως προβλέπεται στη νομοθεσία, και ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί.

- προετοιμασία του προσεχούς ΠΔΠ μετά το 2013.

8.  Εξετάστηκε επίσης η πρόταση για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσαρμογών έως το 2015 με βάση μια «επαρκή και φιλόδοξη ανασκόπηση» Η επιλογή αυτή θα συνεπαγόταν την παράταση του τρέχοντος ΠΔΠ έως τότε, προκειμένου να διασφαλιστεί ο συγχρονισμός του με τις θητείες του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

9.  επιπλέον, με διάφορες ευκαιρίες, και ειδικότερα κατά τη διάσκεψη στις 12 του περασμένου Νοεμβρίου, ο εισηγητής όρισε την αναθεώρηση, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ της αναθεώρησης ορισμένων προγραμμάτων στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για τη βελτίωση της ποιότητας της εκτέλεσης, αφενός, και της προετοιμασίας για το ΠΔΠ μετά το 2013, αφετέρου.

10.  Τα ελλείμματα που αναμένονταν από το 2006 έχουν ήδη εμφανιστεί στο δεύτερο έτος εφαρμογής του ΠΔΠ (2007/Β΄ 2008), αφού τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ακολουθήσουν το δρόμο που άνοιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υιοθέτησε η Επιτροπή, με την παροχή της απαιτούμενης κοινοτικής χρηματοδότησης για το Galileo και το ΕΙΤ «(στο πλαίσιο του τομέα 1Α). Κατά το τρίτο έτος, λόγω χρόνιας υποχρηματοδότησης της κατηγορίας 4, αποφασίστηκε η αύξηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να συμβάλει στη χρηματοδότηση του μέσου επισιτιστικής διευκόλυνσης για την αντιμετώπιση των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στον κόσμο.

11.  Στις 26 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του τομέα 1Α κατά ποσό 5 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης της ΕΕ, για την κινητοποίηση ποσού ύψους 30 δισ. ευρώ σε επίπεδο ΕΕ, για την αντιμετώπιση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

12.  Συνολικά, στις αρχές του 2009 έχει προστεθεί στο δημοσιονομικό πλαίσιο συνολικό ποσό 2,96 εκατ. ευρώ, όπως είχαν συμφωνήσει τα τρία θεσμικά όργανα το Μάιο του 2006.

πότε

τι

πόσο (δισ. ευρώ)

2007

Galileo + EIT

αναπροσαρμογή κατά 1,6

ευελιξία κατά 0,6

2008

Επισιτιστική διευκόλυνση

ευελιξία κατά 0,42

αύξηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας κατά 0,34

Σύνολο πρόσθετων κονδυλίων

2.96

13.  Η χρηματοοικονομική χρήση θα έχει επίπτωση στο ΑΕΠ των κρατών μελών, που θα σημειώσει κάμψη τα προσεχή έτη. Δεδομένου ότι το ΑΕΠ είναι το κύριο συστατικό των ιδίων πόρων (65%), ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να βρεθεί υπό πίεση, αν ο αποπληθωριστής του 2% που προβλέπεται στο άρθρο 16 της ΔΣ(6) διαψευστεί από τις οικονομικές προβλέψεις.

14.  Το ΠΔΠ 2007-2013 επέτρεψε τη δρομολόγηση ή την ανανέωση του μεγαλύτερου μέρους της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι νομικές πράξεις προβλέπουν την ενδιάμεση αξιολόγηση των προγραμμάτων. Μερικά από αυτά άρχισαν το 2007, ενώ άλλα καθυστέρησαν. Τούτο σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη αξιολόγηση πριν από το 2010 το νωρίτερο.

2. Πρόσφατες θεσμικές εξελίξεις

· Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής

15.  Στις 3 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή διοργάνωσε διάσκεψη «Μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού, αλλαγή της Ευρώπης»(7), που άνοιξαν ο Πρόεδρος Barroso, ο Πρόεδρος Pöttering και η Επίτροπος Grybauskaite, και στην οποία δήλωσαν συμμετοχή περισσότερα από 600 άτομα. Επιπλέον, στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης συμμετείχαν επίσης βουλευτές του ΕΚ, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Επιτροπής Προϋπολογισμών και ο μόνιμος εισηγητής για τους ίδιους πόρους. Η διάσκεψη σηματοδότησε την πρώτη φάση της διαδικασίας αναθεώρησης, όπως προβλέπεται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει τη διαδικασία διαβούλευσης το Σεπτέμβριο του 2007. Συνολικά, τοποθετήθηκαν 305 άτομα με 284 διαφορετικές τοποθετήσεις:

94 τοποθετήσεις από το δημόσιο/κυβερνητικό τομέα, από τις οποίες 26 από κράτη μέλη·

55 τοποθετήσεις ΜΚΟ·

41 τοποθετήσεις από διάφορες ομάδες συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα και των κοινωνικών εταίρων·

38 τοποθετήσεις από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκούς ειδικούς·

35 τοποθετήσεις ιδιωτών από 13 κράτη μέλη·

21 άλλες τοποθετήσεις (που δεν μπορούν να ταξινομηθούν).

16.  Στην επιστολή του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 προς τον Πρόεδρο Pöttering, ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρει τα εξής:

«Η διάσκεψη έδειξε την ευρεία αναγνώριση της σημασίας του θέματος αυτού, παρέχοντας μια βάση για νέες ιδέες και νέα ανάλυση των διαφαινόμενων τάσεων. Σε συνδυασμό με τις τοποθετήσεις από τη δημόσια διαβούλευση, συνιστά σημαντική βάση για το περαιτέρω έργο μας.»

17.  Τα κύρια συμπεράσματα από τις διαβουλεύσεις συνοψίζονται στο έγγραφο της Επιτροπής(8).

- Ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες: σύμφωνα με πολλές τοποθετήσεις, ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μάλλον προϊόν συμβιβασμών παρά τεκμηριωμένη απόφαση κατανομής πόρων για την προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων· ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την πολιτική και να βασίζεται σε προσεκτική ανάλυση της προστιθέμενης αξίας των δαπανών της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να εντοπίσει, σε ποιους τομείς οι περιορισμένοι διαθέσιμοι χρηματοοικονομικοί πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικότερα·

- υπάρχει ανάγκη για πιο ευέλικτα μέσα που να επιτρέπουν τη γρήγορη λήψη αποφάσεων για τη στήριξη νέων πρωτοβουλιών, αν και η υπέρμετρη ευελιξία θα μπορούσε να υπονομεύσει τη σταθεροποιητική λειτουργία του ΠΔΠ.

- Συμβιβασμός της ανάγκης για σταθερότητα με την ανάγκη για ευελιξία στο πλαίσιο του ΠΔΠ: προβλήθηκαν επιχειρήματα υπέρ μιας συντομότερης περιόδου αναφοράς (πέντε έτη) για την καλύτερη προσαρμογή του προϋπολογισμού της ΕΕ στις μεταβαλλόμενες ανάγκες.

- προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ, κυρίως για την αντιμετώπιση της κυρίαρχης πρόκλησης της παγκοσμιοποίησης, με τη βελτίωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης· διασφάλιση του εφοδιασμού με ενέργεια, προώθηση οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και τις υπηρεσίες, προσαρμογή στις δημογραφικές ανάγκες μέσω μιας ισορροπημένης μεταναστευτικής πολιτικής που να αντιμετωπίζει τις απειλές για την ασφάλεια και να διατηρεί το κοινωνικό μοντέλο.

- Κατευθυντήριες αρχές πρέπει να είναι η «ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία» με βάση τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

- Οι προτεραιότητες μαρτυρούν ευρεία στήριξη του αναπροσανατολισμού, ενώ σε πολλές τοποθετήσεις ζητήθηκε η μείωση των δαπανών για τη γεωργία (κυρίως στον πρώτο πυλώνα) και η αύξηση των δαπανών για τεχνολογίες έρευνας, καινοτομίας και ενέργειας. Παρατηρείται ισχυρή στήριξη της συνοχής, παρά τις αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί, ενώ δίνεται έμφαση στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

- Σχετικά με τους ιδίους πόρους, στις τοποθετήσεις εκφράζεται η ανάγκη για μεταρρύθμιση υπέρ ενός συστήματος που να είναι δίκαιο, αποτελεσματικό, απλό, διαφανές, ισότιμο και βιώσιμο. Μολονότι αναφέρονται εναλλακτικά μοντέλα, ο πόρος από το ΑΕΠ φαίνεται να αποτελεί τη δημοφιλέστερη επιλογή, αν εξαλειφθούν οι υπάρχουσες διορθώσεις.

18.  Η δεύτερη φάση της διαδικασίας της Επιτροπής θα περιλαμβάνει επισκόπηση των κύριων προσανατολισμών για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο, επίσης με βάση το αποτέλεσμα της διάσκεψης.

19.  Μολονότι το χρονοδιάγραμμα δεν έχει καθοριστεί ακόμη, οι προτάσεις αυτές μπορεί να είναι οι τελευταίες της παρούσας Επιτροπής και θα μπορούσαν επομένως να υποβληθούν το φθινόπωρο του 2009, πάντα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΔΣ. Η συνέχεια θα δοθεί από τη νέα Επιτροπή και το νέο Κοινοβούλιο.

20.  Μολονότι στη διαβούλευση συνέβαλαν πολλά κράτη μέλη, με εκτενείς και λεπτομερείς προτάσεις, η θεσμική ανάπτυξη που συνδέεται με τη διαδικασία επικύρωσης της Συνθήκης της Λισαβόνας, τις ευρωεκλογές, τη συγκρότηση της νέας Επιτροπής και τις εθνικές εκλογές σε ορισμένα κράτη μέλη θα κυριαρχήσει πιθανότατα στην ημερήσια διάταξη των κρατών μελών μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2009.

21.  Ωστόσο, σε πρόσφατο άρθρο που δημοσιεύτηκε στις μεγάλες εφημερίδες της Ένωσης, τόσο η Τσεχική όσο και η Σουηδική Προεδρία επέδειξαν κοινή βούληση να αντιμετωπίσουν το θέμα της αναθεώρησης του προϋπολογισμού της ΕΕ σε όλη τη διάρκεια του 2009, με στόχο που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη.

· Ο αντίκτυπος της Συνθήκης της Λισαβόνας

22.  Σύμφωνα με τις παραγράφους 1-4 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2008, το Ιρλανδικό δημοψήφισμα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή, η Συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στην αρχή του 2010.

23.  Η νέα Συνθήκη εκχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένες νέες αρμοδιότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας διαδικασίας του προϋπολογισμού, οι συνέπειες της οποίας μπορεί να εκφραστούν σε νέες πολιτικές και προγράμματα για τα οποία ίσως απαιτηθεί νέα χρηματοδότηση προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις νέες νομικές βάσεις. Οι αρμοδιότητες αυτές αφορούν κυρίως τους τομείς 1Α (διάστημα και πολιτική στον τομέα της έρευνας, νεολαία, αθλητισμός, δημόσια υγεία), 3Β (δικαστική συνεργασία) και 4 (ανθρωπιστική βοήθεια, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης). Δύο από τους τομείς αυτούς (1Α και 4) έχει ήδη αποδειχτεί ότι υποχρηματοδοτούνται με βάση το τρέχον ΠΔΠ.

3. Συμπεράσματα και επιλογές

24.  Ο εισηγητής θεωρεί ότι ορισμένες αβεβαιότητες που συνδέονται με το τρέχον πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο, όπως

- οι ευρωεκλογές·

- ο ορισμός της νέας Επιτροπής·

- η προπαρασκευαστική φάση για το νέο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία· το αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης·

- η πιθανή έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης και οι δημοσιονομικές συνέπειες από τη μη επικύρωση·

- ο πολιτικός αντίκτυπος της χρηματοοικονομικής κρίσης και οι πιθανές συνέπειες στο προϋπολογισμό της ΕΕ σε ετήσια και πολυετή βάση·

συνιστούν μείζονες προκλήσεις που δεν επιτρέπουν τη λήψη λεπτομερούς θέσης για μια φιλόδοξη αναθεώρηση κατά το χρόνο υποβολής της έκθεσης πρωτοβουλίας.

25.  Ωστόσο, θεωρεί ότι το τρέχον Κοινοβούλιο έχει πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση, ιδιαίτερα με το έργο της προσωρινής επιτροπής του για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα, καθώς επίσης με τους ετήσιους προϋπολογισμούς και το νομοθετικό έργο που ακολούθησε. Συνεπώς, η έκθεση πρωτοβουλίας θα πρέπει επίσης να αντικατοπτρίζει τις έως τώρα εξελίξεις και να υπογραμμίζει τα ελλείμματα που το τρέχον Κοινοβούλιο θα κληροδοτήσει στο επόμενο.

· Πιθανές επιλογές για την έκθεση πρωτοβουλίας

Επιλογή 1

26.  Η έκθεση θα μπορούσε:

- να προβλέπει τον αντίκτυπο της Συνθήκης της Λισαβόνας στις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ποσοτικής έκφρασης των πτυχών του, και να εντοπίζει τις ανάγκες για μια φιλόδοξη αναθεώρηση μέσα στο τρέχον ΠΔΠ·

- να συνάγει πολιτικά συμπεράσματα από τη Διάσκεψη Αναθεώρησης του Προϋπολογισμού και να ανοίγει το δρόμο για τις προτάσεις που θα υποβάλει η Επιτροπή, βρίσκοντας λύσεις σε προβλήματα που πρέπει να λυθούν μέσα στο τρέχον ΠΔΠ αλλά και μετά από αυτό.

- να προσφέρει πολιτικό όραμα σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ, με βάση την προηγούμενη πείρα.

Επιλογή 2

27.  Η έκθεση θα μπορούσε:

- να λαμβάνει υπόψη το τρέχον πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο·

- να θεωρεί ότι η υποβολή προτάσεων στο συγκεκριμένο στάδιο θα ήταν αντιπαραγωγική·

- να περιμένει να εξεταστούν από το Κοινοβούλιο οι προτάσεις της Επιτροπής.

Επιλογή 3

28.  Η έκθεση θα μπορούσε να αναπτύσσει μια προσέγγιση τριών φάσεων:

1η φάση:

- υπενθύμιση ότι το τρέχον ΠΔΠ δεν ήταν τόσο φιλόδοξο όσο θα περίμενε το Κοινοβούλιο·

- υπενθύμιση ότι επέτρεψε τη συνέχεια του νομοθετικού έργου της ΕΕ, η ενδιάμεση αξιολόγηση της οποίας θα πραγματοποιηθεί αργότερα (2010-2011)·

- υπογράμμιση ότι η αναθεώρηση που προβλέπεται από τη δήλωση αριθ. 3 της ΔΣ αποτελεί διαδικασία σε εξέλιξη, δεδομένου ότι η ΔΣ περιλαμβάνει τις αναγκαίες προβλέψεις για την αναπροσαρμογή του ΠΔΠ όποτε χρειαστεί (ευελιξία, αναθεώρηση, συμπλήρωση) και ότι τα μέσα αυτά αξιοποιήθηκαν όποτε χρειάστηκε (Galileo, Επισιτιστική Διευκόλυνση, Σχέδιο Ανάκαμψης, ;)

- επισήμανση ορισμένων βασικών αρχών που θα έπρεπε να ληφθούν ως βάση εργασίας από το νέο Κοινοβούλιο, όπως:

- αποφυγή μιας προσέγγισης «εξωραϊσμού»·

- συγκέντρωση των δαπανών σε λίγους κύριους τομείς στα πλαίσια των τρεχόντων ανώτατων ορίων·

- εφαρμογή του κριτηρίου της Ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας·

- αύξηση της λειτουργικής ικανότητας, κυρίως με ευελιξία στο εσωτερικό και μεταξύ των τομέων· μια επιλογή θα μπορούσε να είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η δήλωση αριθ. 1 της ΔΣ (βλ. παρακάτω) για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη χρηματοδότηση ορισμένων υψηλών πολιτικών προτεραιοτήτων (ενέργεια, επικοινωνίες ευρείας ζώνης). Η δυνατότητα αυτή θα μπορούσε, επιπλέον, να προσφέρει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ευκαιρία να αναλάβει πρωτοβουλία και να ενεργήσει πριν από την υποβολή περαιτέρω προτάσεων από την Επιτροπή.

«Όσον αφορά το σημείο 7 της διοργανικής συμφωνίας, η Επιτροπή θα συντάξει έκθεση για τη λειτουργία της διοργανικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2009, συνοδευόμενη, εφόσον απαιτείται, από σχετικές προτάσεις.»

2η φάση:

- Σε περίπτωση που επικυρωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας, υποβολή πρότασης για προσαρμογές στις νέες προκλήσεις και πολιτικές που προβλέπει η Συνθήκη

3η φάση:

- Προετοιμασία των διαπραγματεύσεων για το προσεχές ΠΔΠ (από το νέο Κοινοβούλιο), όπου να λαμβάνονται υπόψη το πλαίσιο της ισχύουσας Συνθήκης και τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων αξιολογήσεων των νομοθετικών προγραμμάτων.

(1)

P6_TA-PROV(2006)0570

(2)

SEC(2007)42/2-05-1772

(3)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2006)0210.

(4)

P6_TA(2006)0210, ΔΣ για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (παράγραφος 1)

(5)

PE 392.301_V.03.00

(6)

(7)

Τα πρακτικά της διάσκεψης υπάρχουν στις ιστοσελίδες της Επιτροπής, στη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm.

(8)

SEC(2008) 2739


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (24.2.2009)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Michael Gahler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υποστηρίζει την σε τρία στάδια προσέγγιση της Επιτροπής Προϋπολογισμών για την ενδιάμεση ανασκόπηση και υπογραμμίζει ότι η χρόνια υποχρηματοδότηση του Τομέα 4 χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα σύμφωνα με τις αναγκαίες προσαρμογές του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, προβλέποντας ταυτόχρονα επαρκή χρηματοδότηση για την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ'

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει, στο πλαίσιο αυτής της ανασκόπησης, αξιολόγηση της κατάστασης του Τομέα 4, και προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει, σε αυτή τη βάση, βραχυπρόθεσμες λύσεις στο πλαίσιο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, καθώς και επιλογές για το νέο, που θα ενισχύσουν από χρηματοδοτική άποψη τον Τομέα 4 και θα εξαλείψουν τη χρόνια υποχρηματοδότησή του, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που συνδέονται με την εξωτερική δράση της·

3.  επισημαίνει συγκεκριμένα – δεδομένου του χαρακτήρα των προς χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο του Τομέα 4 – ότι θα πρέπει να καθιερωθεί μηχανισμός ευελιξίας που θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιδρά σε απρόβλεπτες καταστάσεις χωρίς να εξασθενεί η χρηματοδότηση για πολιτικές και προγράμματα στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων, τηρώντας πλήρως και τα δικαιώματα της επί του προϋπολογισμού αρχής·

4.  τονίζει την πρόθεσή της να εστιάσει στην ανάγκη εξεύρεσης βραχυπροθέσμων και μακροπροθέσμων λύσεων για τον Τομέα 4 στο πλαίσιο του ορισμού και της έγκρισης της νέας Επιτροπής·

5.  επιδοκιμάζει την περαιτέρω εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας στην Ανατολική Εταιρική Σχέση και στην Ένωση για τη Μεσόγειο· επισημαίνει, ωστόσο, ότι αποτελεί επείγουσα ανάγκη να εφοδιασθούν η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Εταιρική Σχέση με επαρκή μέσα έτσι ώστε αυτά τα δύο πλαίσια να καταστούν βιώσιμα και αξιόπιστα για συμμετέχοντες εταίρους· επαναλαμβάνει ότι, στο πλαίσιο αυτό, διακυβεύονται η σταθερότητα, η ασφάλεια και η ευημερία ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου·

6.  επισημαίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας της ενέργειας και προτρέπει την Επιτροπή να προβλέψει επαρκή μέσα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να καταστεί λιγότερο ευάλωτη σε αυτόν τον τομέα·

7.  επισημαίνει την ανάγκη να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ της αναπτυξιακής βοήθειας που εξασφαλίζεται από το χρηματοδοτικό μέσο για την αναπτυξιακή συνεργασία και των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας αφενός, και την ανάγκη να υποστηριχθεί η συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός του πλαισίου της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας αφετέρου· κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να προτείνει σχετικές τροπολογίες στην ισχύουσα νομοθεσία και να προβλέψει, στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, πηγή μόνιμης και επαρκούς χρηματοδότησης για μη επίσημη αναπτυξιακή συνεργασία με αναπτυσσόμενες χώρες·

8.  υπογραμμίζει, με στόχο την προετοιμασία του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, ότι οιαδήποτε βιώσιμη επανεξέταση της δαπάνης θα πρέπει να συνδεθεί στενά με μεταρρύθμιση των εσόδων, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφοδιασθεί με τα αναγκαία μέσα για να εκπληρώσει το ρόλο της και να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις· είναι της άποψης ότι τη διαχείριση του προσεχούς δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να έχουν τόσο η Επιτροπή όσο και το Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική του νομιμότητα· υπογραμμίζει, περαιτέρω, την άποψή του ότι όλα τα δημοσιονομικά μέσα για εξωτερική δράση θα πρέπει να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ιδιαίτερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης και ο μηχανισμός ATHENA.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Hänsch, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (18.2.2009)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thijs Berman

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  παρατηρεί ότι οι τύποι δαπανών στις τρέχουσες δημοσιονομικές προοπτικές φανερώνουν σοβαρές αποκλίσεις στα επίπεδα εκτέλεσης μεταξύ των διαφόρων τομέων του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), με αποτέλεσμα να σημειωθεί σημαντική υποαπορρόφηση κονδυλίων σε ορισμένους τομείς (για παράδειγμα στον τομέα 2) και τα περιθώρια να εξαντλούνται σε άλλους (για παράδειγμα στον τομέα 4)· θεωρεί ότι η κατάσταση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταφορά πιστώσεων μεταξύ τομέων·

2.  εφιστά την προσοχή ιδιαιτέρως στο πρόβλημα της επισφαλούς οικονομικής κατάστασης στον τομέα 4 λόγω των αναγκών που ανέκυψαν προσφάτως, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση του ΠΔΠ, σε σχέση με την Παλαιστίνη, το Κοσσυφοπέδιο και τη Γεωργία· πιστεύει ότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί μόνο με πλήρη αναθεώρηση του ΠΔΠ, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα αυξήσεις του ανώτατου ορίου του τομέα 4 για την περίοδο 2010-2013·

3.  σημειώνει ότι, παρόλο που οι νέες ανάγκες που προκύπτουν λόγω των διογκούμενων τιμών των τροφίμων στις αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίσθηκαν εντός του πλαισίου των τρεχουσών δημοσιονομικών προοπτικών, η διαδικασία αυτή ήταν πολύπλοκη και δύσκολη και δεν θα πρέπει να επαναληφθεί· σημειώνει επιπλέον ότι είναι πιθανό να ανακύψουν νέες, απρόβλεπτες και σοβαρές ανάγκες σε αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων αναγκών λόγω της αναταραχής στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές, και των έκτακτων ανθρωπιστικών κρίσεων λόγω της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, οι οποίες έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις στις χώρες με χαμηλότερα εισοδήματα·

4.  σημειώνει ότι η διαδικασία δημοκρατικού ελέγχου έχει αποκαλύψει την ανάγκη για νέο χρηματοδοτικό μέσο ή για αλλαγή ενός υπάρχοντος μέσου, με επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους, προκειμένου να καλυφθούν δράσεις εκτός της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας σε χώρες που υπάγονται στο Μηχανισμό Χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής Συνεργασίας (DCI), και ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω της αύξησης του ανώτατου ορίου του τομέα 4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Angel Martínez Martínez, Renate Weber, Gabriele Zimmer, Μανώλης Μαυρομμάτης

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emilio Menéndez del Valle


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών (18.2.2009)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Herbert Bösch

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή, ως εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να δίνει λογαριασμό για τα πεπραγμένα της· για το λόγο αυτό, καλεί την Επιτροπή να εξεύρει την ενδεδειγμένη ισορροπία ανάμεσα στους δημοσιονομικούς ελέγχους της (νομιμότητα και κανονικότητα ) και τους ελέγχους απόδοσης (έλεγχοι της βελτιστοποίησης των πόρων)·

2.  Επισημαίνει ότι η "κοινή διαχείριση" αποτελεί άμεση συνέπεια του άρθρου 5 της Συνθήκης ΕΚ και αποτέλεσμα της έλλειψης μιας αυθεντικής "διοίκησης της ΕΕ"· υπενθυμίζει ότι υπό τις ισχύουσες ρυθμίσεις, διατρέχουμε τον σοβαρό κίνδυνο τα εθνικά συμφέροντα να έχουν το απάνω χέρι επί των κοινών κοινοτικών συμφερόντων· είναι της άποψης πως χρειάζεται κοινοτική διαπίστευση των εθνικών οργανισμών που εκτελούν καθήκοντα στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης·

3.  Επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα εθνικές δηλώσεις διαχείρισης ως μέσο ενίσχυσης της εθνικής λογοδοσίας· εκφράζει τη λύπη της για τις ανεπαρκείς προσπάθειες της Επιτροπής να δημιουργήσει θετικές προϋποθέσεις για την καθιέρωση ενός τέτοιου μέσου· πιστεύει δε ότι η αδυναμία της Επιτροπής να λάβει μέτρα για το θέμα αυτό έρχεται σε αντίφαση με το στόχο για " υψηλά πρότυπα διαχείρισης" του προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωσή της της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού - Αλλαγή για την Ευρώπη" (SEC(2007)1188, σελ. 5)·

4.  Πιστεύει ότι αν δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης ανάληψη ευθυνών για μια συγκεκριμένη πολιτική, τότε αυτή η πολιτική πρέπει να καταργείται· είναι πεπεισμένη ότι η πλήρης ανάληψη της ευθύνης της εφαρμογής εκ μέρους του οργάνου που έχει επιφορτισθεί με αυτήν πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής απόφασης, παράλληλα προς τον σχεδιασμό, τους στόχους, το επίπεδο επένδυσης και τη συγκεκριμένη νομική πράξη·

5.  Επιδοκιμάζει την εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) καθιέρωση της έννοιας του "ανεκτού κινδύνου σφάλματος" στη γνωμοδότησή του αριθ. 2/2004(1)·καλεί μάλιστα την Επιτροπή να υποβάλει στις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές τις διάφορες επιλογές με λεπτομερή ανάλυση του κόστους των ελέγχων για τα διάφορα επίπεδα ποσοστού λάθους· πιστεύει ότι θα πρέπει να γίνεται διαφοροποίηση ως προς τον "ανεκτό κίνδυνο σφάλματος" ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα και τις μεθόδους διαχείρισης των προγραμμάτων·

6.  Πιστεύει ότι η ποιότητα του υπολογισμού του κόστους εκ μέρους της Επιτροπής πρέπει να αξιολογείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

9

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Ashley Mote, Jan Mulder

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Valdis Dombrovskis

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Roselyne Lefrançois

(1)

ΕΕ C 107, 30.4.2004, σελ.1.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (9.10.2008)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Paul Rübig

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.      επικροτεί θερμά την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού· πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αποτελεί βασικό μέσο για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των στόχων της πολιτικής της ΕΕ·

2.      θεωρεί ότι ένας ουσιαστικός προσανατολισμός της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή προς τους στόχους αυτούς θα αποτελέσει το μέσο για την επίτευξη διατηρήσιμης σύγκλισης στις περιφέρειες, και υπογραμμίζει ταυτόχρονα την ανάγκη να ενθαρρυνθούν πολύ ταχύτεροι ρυθμοί απορρόφησης των χορηγούμενων κοινοτικών χρηματοδοτικών πόρων·

3.      δεδομένου ότι οι προτεραιότητες πολιτικής της Ένωσης βρίσκονται σε κατάσταση συνεχούς εξέλιξης ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης, των δημογραφικών αλλαγών, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της ανάγκης για κατοχύρωση ασφαλών και ποικίλων πηγών ενεργειακού εφοδιασμού και της αλλαγής του κλίματος, πιστεύει ότι είναι απαραίτητο οι δαπάνες της ΕΕ να επαναξιολογηθούν και να βελτιστοποιηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί η υψηλότερη δυνατή προστιθέμενη αξία και η μέγιστη αποτελεσματικότητα της δράσης της ΕΕ·

4.      πιστεύει ότι η παρούσα ενδιάμεση αναθεώρηση είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου ο προϋπολογισμός της ΕΕ να αντανακλά πιστότερα τις προτεραιότητες των πολιτών, στο πλαίσιο της φιλοδοξίας της ΕΕ να γίνει μια ανταγωνιστική, βασιζόμενη στη γνώση και αποτελεσματική οικονομία παγκόσμιου βεληνεκούς· θεωρεί ότι αυτό προϋποθέτει σημαντική περαιτέρω αύξηση των πόρων που διατίθενται στην έρευνα και την καινοτομία, στην πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια, στις υποδομές, στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική κατάρτιση·

5.      τονίζει ότι οι κύριες ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, καθώς και ο σταθερός στόχος να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη οικονομικά προσιτών τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα· πιστεύει εν προκειμένω ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να προβλέπει επαρκή χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξη των στόχων του ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών· σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός δεν πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω της ανακατανομής κονδυλίων που προορίζονται για κοινοτικά προγράμματα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας·

6.      καλεί την Επιτροπή να αναλύσει με ποιον τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την επιτάχυνση των έργων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ιδιαίτερη έμφαση:

(i)   στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών δικτύων για την ανάπτυξη υπεράκτιων μονάδων παραγωγής αιολικής και θαλάσσιας ενέργειας·

(ii)  στη δημιουργία γραμμών διασύνδεσης με τις χώρες της Μεσογείου, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο το μεγάλο δυναμικό της αιολικής και ηλιοθερμικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νότιο ΕΕ και στις γειτονικές χώρες·

(iii) στην προώθηση αστικών δικτύων θέρμανσης-ψύξης που βασίζονται στη χρήση βιομάζας, σε συνδυασμό με ένα μεγάλο πρόγραμμα προσαρμογής του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος για τη χρησιμοποίησή τους·

7.      επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση αποτελεί ζωτικής σημασίας μέσο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας, καθώς και τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο που παράγει ταχέα αποτελέσματα για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, και έχει τις μεγαλύτερες, ως προς το κόστος της, δυνατότητες για μείωση των εκπομπών μεσοπρόθεσμα· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ να συμπληρώνουν τις δράσεις των κρατών μελών και άλλα εργαλεία πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, και ζητεί να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στις πρωτοβουλίες ενεργειακής απόδοσης τόσο για την πλευρά της παραγωγής όσο και για την πλευρά των καταναλωτών· θεωρεί ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη μεγαλύτερων επενδύσεων για να καταστεί ο κατασκευαστικός τομέας ενεργειακά πιο αποδοτικός·

8.      υπογραμμίζει ότι η έρευνα και η καινοτομία κατέχουν κεντρικό ρόλο στην επίτευξη μιας δυναμικής οικονομίας της ΕΕ βασισμένης στη γνώση, που θα ωθείται από την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· τονίζει ότι η αύξηση της διαθέσιμης χρηματοδότησης αποτελεί προϋπόθεση για μια επιτυχημένη πολιτική έρευνας και καινοτομίας· θεωρεί ότι οι τομείς που χρήζουν χρηματοδότησης έχουν αλλάξει μιας και ο κόσμος έχει αλλάξει· ως εκ τούτου προτρέπει η χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη να επικεντρώνεται στις μελλοντικές ευκαιρίες της αγοράς και στις νέες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως οι περιβαλλοντικές τεχνολογίες και η ενέργεια·

9.      θεωρεί ότι η έρευνα υψηλότατης επιστημονικής ποιότητας απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερες επενδύσεις σε ερευνητικές υποδομές· είναι της γνώμης ότι ο προϋπολογισμός του έβδομου προγράμματος πλαισίου για τις ερευνητικές υποδομές κατά την περίοδο 2007-2013 δεν ανταποκρίνεται ούτε στις ανάγκες ούτε στις δυνατότητες της ευρωπαϊκής έρευνας· πιστεύει ότι ο τομέας αυτός πρέπει να αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα εν όψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου·

10.    υπενθυμίζει ότι οι ΜΜΕ παράγουν περισσότερο από το ήμισυ του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αποτελώντας το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων της ΕΕ, παρέχοντας τα δύο τρίτα του συνόλου των θέσεων εργασίας στην ΕΕ και συνεπώς αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο τομέα της οικονομίας της ΕΕ· επισημαίνει ότι οι στόχοι της Λισαβόνας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω μιας στοχοθετημένης πολιτικής για τις ΜΜΕ που θα διαθέτει επαρκείς πόρους και θα καλύπτει τη χρηματοδότηση, τη ρύθμιση και τη στήριξη για την αυξημένη επιχειρηματικότητα και τη συμμετοχή των ΜΜΕ στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, των τεχνολογιών και των δημόσιων συμβάσεων· θεωρεί ότι η σχεδιαζόμενη νομοθετική πράξη περί μικρών επιχειρήσεων αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέσο στήριξης των ΜΜΕ και πιστεύει ότι αυτό θα απαιτήσει κατάλληλη αύξηση των πόρων·

11.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος πλαισίου για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα (ΠΠΚΑ) και άλλων μέτρων που στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία· θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για συνεχή και αυξημένη στήριξη και πόρους και για καλύτερη ενσωμάτωση αυτών των προγραμμάτων, που παρέχουν τα βασικά χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη των ΜΜΕ στην ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, όσον αφορά την καινοτομία, οι ΜΜΕ πρέπει να ενθαρρύνονται να συντονίζουν τις προσπάθειές τους με πανεπιστήμια και κέντρα ερευνών, προκειμένου να προωθηθεί η μεταφορά γνώσης και να επιταχυνθεί η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας·

12.    επισημαίνει ότι η ενεργειακή απόδοση και η αλλαγή του κλίματος θεωρούνται βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ, αλλά δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς και με συνέπεια στον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί ότι η δημιουργία μιας αποκλειστικής γραμμής του προϋπολογισμού ή ειδικών υπο-θέσεων για τις επενδύσεις που αποσκοπούν στον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και την προσαρμογή θα αποτελούσε μια πιθανή βελτίωση, παράλληλα με την ενσωμάτωση των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος στα υπάρχοντα προγράμματα·

13.    υπογραμμίζει τη σημασία του ΠΠΚΑ και της πρωτοβουλίας JEREMIE για την κάλυψη των κενών της αγοράς όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ και ζητεί τη στοχοθέτηση των διαθέσιμων κονδυλίων στις πραγματικές ανάγκες των ΜΜΕ, δηλ. στην προώθηση νέων μορφών ενδιάμεσης χρηματοδότησης· σημειώνει ότι οι ΜΜΕ πλήττονται ιδιαίτερα από τις καθυστερημένες πληρωμές, και συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να βρεθεί ένα αποτελεσματικό και διαφανές σχέδιο παρακολούθησης που θα διασφαλίζει ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται εντός ορισμένης προθεσμίας·

14.    σημειώνει ότι πρέπει να δοθεί υψηλή προτεραιότητα στην αποτελεσματική διαχείριση των δαπανών της ΕΕ· σημειώνει περαιτέρω ότι έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία η κατανομή των κονδυλίων να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και στη συνεχή αξιολόγηση της απόδοσής τους· εκτιμά ότι εν προκειμένω πρέπει να προωθηθούν ισχυρές και αποδοτικές συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)·

15.    επισημαίνει ότι απαιτείται οικονομική στήριξη για την ανάπτυξη αποδεσμοποιημένων διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας με σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή στρατηγική και για την ανάπτυξη διευρωπαϊκών ηλεκτρονικών υπηρεσιών με ειδική μέριμνα για την ασφάλεια των δεδομένων· σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος, εκτιμά ότι η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας πρέπει να επικεντρώνεται στις υποδομές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας, με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας, της ευελιξίας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ·

16.    τονίζει την ανάγκη να διατεθούν χρηματοδοτικοί πόροι για μια ρυθμιστική αρχή της ΕΕ που θα επιληφθεί της πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας και θα θεσπίζει και παρακολουθεί ενοποιημένους κανόνες, διαδικασίες και πρότυπα για τον χειρισμό των πυρηνικών υλικών και των επακόλουθων ατυχημάτων·

17.    σημειώνει ότι το σύστημα εμπορίας εκπομπών (ETS) της ΕΕ θα αναθεωρηθεί αισθητά· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που επηρεάζονται από τις δημοπρατήσεις του ETS πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση σχετικά με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθούν τα έσοδα από τις δημοπρατήσεις·

18.    παρατηρεί ότι, ιδίως όσον αφορά την υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης και των ΜΜΕ, οι πλέον αποτελεσματικές και αποδοτικές μορφές υποστήριξης μπορούν να προέρχονται από δάνεια σε συνδυασμό με ενισχύσεις· εκτιμά ότι η αναθεώρηση του προϋπολογισμού πρέπει να εξετάσει μεθόδους καινοτόμου χρηματοδότησης για την υποστήριξη της ανάπτυξης·

19.    τονίζει τη σημασία ενός βελτιωμένου συντονισμού μεταξύ ΕΕ και τρίτων χωρών, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος εταιρικής σχέσης και την προώθηση της μεταφοράς της γνώσης με χώρες στρατηγικής σπουδαιότητας, για τη βελτίωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ· εκτιμά ότι ο στόχος αυτός πρέπει να αντικατοπτρίζεται στον προϋπολογισμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.10.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Νικόλαος Βακάλης, Adina-Ioana Vălean

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Javier Pomés Ruiz


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (27.1.2009)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Rumiana Jeleva

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. έχοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ παραμένει ένας πολύ σημαντικός πυλώνας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και διαδραματίζει έναν ενεργό ρόλο για τη μείωση των ανισοτήτων και των αναπτυξιακών ελλειμμάτων·

1.  θεωρεί ότι, εδώ και πολλά χρόνια, η κοινοτική περιφερειακή πολιτική έχει αποδείξει στους ευρωπαίους πολίτες τη μοναδική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία της, προωθώντας αποτελεσματικά την οικονομική και κοινωνική συνοχή σε ολόκληρη την ΕΕ, ενώ ταυτοχρόνως συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τους στόχους του Γκέτεμποργκ για την αειφόρο ανάπτυξη· τάσσεται, συνεπώς, κατά οιασδήποτε προσπάθειας επανεθνικοποίησης της εν λόγω κοινοτικής πολιτικής· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι η πολιτική συνοχής θα έπρεπε να αφορά το σύνολο της επικράτειας της ΕΕ και ότι το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων θα έπρεπε να διατίθεται για τις ανάγκες των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών·

2.  θεωρεί απαραίτητη την εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου πολυετούς χρηματοδοτικού πλαισίου μετά το 2013, ώστε να επιτραπεί στην πολιτική συνοχής όχι μόνο να συνεχίσει την επιτυχημένη επιτέλεση των παραδοσιακών καθηκόντων της, αλλά και να ασχοληθεί με μια σειρά νέων παγκόσμιων προκλήσεων με σημαντικό εδαφικό αντίκτυπο, όπως οι κλιματικές και οι δημογραφικές αλλαγές, η απερήμωση, η προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, η αποκατάσταση των γεωργικών περιοχών, η ενεργειακή απόδοση και η αστικοποίηση, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην τέταρτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή (COM(2007)0273)· για τον λόγο αυτόν, θεωρεί ότι η διάθεση του 0,35% του ΑΕγχΠ της ΕΕ δεν θα επαρκέσει για τη χρηματοδότηση της πολιτικής αυτής·

3.  εκτιμά ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να λάβει σημαντικούς πόρους προκειμένου να κατορθώσει η Κοινότητα να επιτύχει πραγματική σύγκλιση και να αντιμετωπίσει επιτυχώς περιφερειακές και διαπεριφερειακές αποκλίσεις και συνεχιζόμενες ανισότητες σε τομείς όπως η απασχόληση, η υποδομή των μεταφορών, η πρόσβαση, η ικανότητα καινοτομίας καθώς επίσης και όσον αφορά το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η πολιτική συνοχής στην προσπάθεια ενίσχυσης των ορεινών, νησιωτικών, αραιοκατοικημένων και παραμεθόριων περιοχών προκειμένου να αντισταθμιστούν τα υπαρκτά γεωγραφικά και διαρθρωτικά τους μειονεκτήματα· φρονεί εξάλλου ότι μία ρωμαλέα και καλά χρηματοδοτημένη πολιτική συνοχής αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την επιτυχή απορρόφηση μελλοντικών διευρύνσεων·

4.  τονίζει την ανάγκη, παράλληλα με την ανάληψη δράσης εναντίον της απάτης και των παρατυπιών, να υπάρξει απλούστευση των διαδικασιών για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων, ιδίως των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου· σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του συστήματος ευθύνεται έως έναν βαθμό για τη μη ικανοποιητική απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων από τα κράτη μέλη· επιδοκιμάζει τις πρόσφατες προτάσεις της Επιτροπής για αναθεώρηση της πολιτικής συνοχής της Ένωσης στο πλαίσιο που δημιούργησε η οικονομική κρίση, αναθεώρηση που περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την απλούστευση των συναφών διαδικασιών· προσδοκά δε με ανυπομονησία τη πλέον πρόσφατη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα απλούστευσης, η οποία αναμένεται στις αρχές του 2009· εκτιμά ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να εφαρμοστούν αμέσως και να διασφαλίσουν σαφή διαχωρισμό ευθυνών και αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές·

5.  σημειώνει ότι η Επιτροπή πραγματοποίησε για πρώτη φορά συστηματική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών προγραμμάτων για το διάστημα 2000-2006· αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, η οποία αποτελεί μια σοβαρή προσπάθεια να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα των δράσεων της πολιτικής για τη συνοχή· σημειώνει, ωστόσο, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο στο παρόν στάδιο να εκτιμήσει κανείς πλήρως τα θετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει στην πραγματικότητα η πολιτική συνοχής, καθώς ο πλήρης αντίκτυπος των μέτρων που ελήφθησαν θα γίνει αισθητός αργότερα και δεν θα μπορεί να μετρηθεί με καθαρά οικονομικούς όρους·

6.  τονίζει ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ως μέσο επίτευξης των στόχων άλλων τομεακών πολιτικών, καθώς είναι μια αυθύπαρκτη κοινοτική πολιτική που προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία·

7.  αναγνωρίζει ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση έχει αλλάξει σημαντικά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση σε πολλά κράτη μέλη· σημειώνει ότι, λόγω της κρίσης, οι εθνικές επενδυτικές προτεραιότητες μπορούν να αλλάξουν και, για τον λόγο αυτόν, διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα θα χρειαστεί ενδεχομένως να προσαρμοστούν· υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας που δεν τους επιτρέπουν να διασφαλίζουν την καταβολή των εθνικών εισφορών για την υλοποίηση των διαρθρωτικών δράσεων και προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη σε μια κοινή προσπάθεια αναθέρμανσης της ευρωπαϊκής οικονομίας·

8.  επικροτεί, αντιστοίχως, τις προτεινόμενες αλλαγές της Επιτροπής για το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013 με σκοπό τόσο την απλούστευση του συστήματος όσο και την επιτάχυνση και τη διευκόλυνση των πληρωμών στα κράτη μέλη· θεωρεί εξάλλου τις εν λόγω προτάσεις ένα σημαντικότατο πρώτο βήμα ενίσχυσης των κρατών μελών στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της τρέχουσας οικονομικής κρίσης· χαιρετίζει συνεπώς την απόφαση της Επιτροπής να παρατείνει την προθεσμία για τη διευθέτηση των λογαριασμών για τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2000-2006·

9.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι απώτατος στόχος της χρηματοδότησης της ΕΕ είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών της Ένωσης και, επομένως, καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν βέλτιστη διαχείριση για τους πόρους της ΕΕ· έχοντας αυτό κατά νου, υπενθυμίζει την ανάγκη χρηστής διακυβέρνησης και τη σημασία της καταπολέμησης της απάτης, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, που παραβιάζουν άμεσα τις αρχές που διέπουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ· ως εκ τούτου, χαιρετίζει τις προσπάθειες της OLAF στον συγκεκριμένο τομέα·

10. στο πλαίσιο της εδαφικής συνοχής, συνιστά τη σημαντική ενίσχυση του στόχου «ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε οικονομικό επίπεδο, και προτείνει να εξασφαλιστεί πρόσθετη χρηματοδότηση για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού· επιδοκιμάζει τις πρόσφατες προσπάθειες της Επιτροπής να ενισχύσει την εδαφική συνεργασία, μέσω της δημιουργίας δομών διακρατικής συνεργασίας για χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα· σημειώνει με μεγάλο ενδιαφέρον τη στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία δείχνει ότι θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο χάραξης παρόμοιων στρατηγικών για άλλες περιφέρειες στο μέλλον, όπως για παράδειγμα η στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο ή άλλου τύπου περιοχές·

11. προτρέπει την Επιτροπή να προτείνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταβατικής βοήθειας για την περίοδο μετά το 2013 για περιφέρειες που θα υπερβούν το όριο του 75% του ΑΕγχΠ· θεωρεί υψίστης σημασίας να αντιμετωπίζονται ξεχωριστά οι συγκεκριμένες «μεταβατικές περιφέρειες», καθώς θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξή τους και θα πρέπει επομένως να επωφελούνται από ένα καθεστώς που θα προσδιορίζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια, από διαφανείς κανόνες και μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τη μεταβατική βοήθεια που θα λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία κατά τη διάρκεια της επόμενης περιόδου προγραμματισμού· υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης μεταβατικών χρηματοδοτικών μηχανισμών για τις περιφέρειες που τελούν υπό καθεστώς σταδιακής εισόδου/εξόδου και για τα κράτη μέλη τα οποία αποχωρούν από το Ταμείο Συνοχής, προκειμένου να σταθεροποιήσουν τα επίπεδα σύγκλισης που έχουν επιτύχει·

12. σημειώνει με ενδιαφέρον τη συζήτηση για την κατάρτιση του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα ισχύει για περίοδο πέντε ετών αντί για την ισχύουσα μέχρι σήμερα περίοδο επτά ετών, ούτως ώστε να συμπίπτει με τις θητείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· γνωρίζει, εντούτοις, τις μεγάλες δυσκολίες της εφαρμογής των πολυετών προγραμμάτων των διαρθρωτικών ταμείων για μια τόσο σύντομη περίοδο προγραμματισμού· προτείνει, ως εκ τούτου, η πολιτική συνοχής να χαράσσεται για περίοδο δέκα ετών, με σημαντική αναθεώρηση των νομοθετικών και λειτουργικών πλαισίων ύστερα από τα πρώτα πέντε χρόνια·

13. τονίζει τις θετικές επιπτώσεις των νέων πρωτοβουλιών Jessica, Jaspers και Jeremie που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλους οργανισμούς και ζητεί την επέκταση αυτών των πρωτοβουλιών στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο·

14. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων για το διάστημα 2007-2013, το Κοινοβούλιο υπέβαλε, στο πλαίσιο ενός άτυπου τριμερούς διαλόγου, πρόταση για την αναδιάθεση των μη δαπανηθέντων πόρων που χάνονται λόγω του κανόνα N+2 / N+3 στον κοινοτικό προϋπολογισμό για τη συνοχή (τομέας 1β) και σε άλλα επιχειρησιακά προγράμματα με καλύτερα αποτελέσματα απορρόφησης μέσω της δημιουργίας ενός κοινοτικού αποθέματος ποιότητας και απόδοσης, το οποίο θα αποτελεί έναν μηχανισμό επιβράβευσης της προόδου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές δεν έγιναν αποδεκτές την εποχή εκείνη από το Συμβούλιο· καλεί την Επιτροπή στην επικείμενη ενδιάμεση αναθεώρηση να απαντήσει στην πρόταση του Κοινοβουλίου και της συνιστά να αρχίσει εκπονώντας ανάλυση αντικτύπου σχετικά με την εφαρμογή στη πράξη του μέσου αυτού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Εμμανουήλ Αγγελάκας, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Γιαννάκης Μάτσης, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný, Румяна Желева, Евгени Кирилов, Филиз Хакъева Хюсменова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Domenico Antonio Basile, Madeleine Jouye de Grandmaison, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Richard Seeber


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ (21 .1.2009)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013

(2008/2055(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Esther De Lange

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η αγροτική πολιτική είναι η πιο κοινοτικοποιημένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα οι γεωργικές δαπάνες να αντιστοιχούν σε αξιοσέβαστο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ, μολονότι οι γεωργικές δαπάνες μειώνονται αναλογικά·

2.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καλείται να γνωμοδοτήσει σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 χωρίς να έχει λάβει για τον σκοπό αυτόν ανακοίνωση της Επιτροπής που θα της επέτρεπε να προβεί σε ακριβή εκτίμηση της σημερινής οικονομικής κατάστασης και των πρώτων προγνώσεων·

3.  τονίζει πόσο δύσκολη είναι η διατύπωση μιας δημοσιονομικής προοπτικής για τη γεωργία και την ανάπτυξη της υπαίθρου της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διαχείρισης των αγορών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και της τεταμένης κατάστασης στην αγορά, καθώς και των τιμών των πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων και των τιμών των γεωργικών πρώτων υλών, που γίνονται ολοένα και περισσότερο αντικείμενο διεθνούς κερδοσκοπίας·

4.  υπογραμμίζει ότι η κοινή γνώμη παραπλανάται από εκείνους που εφιστούν την προσοχή στο σχετικά μεγάλο ποσοστό των γεωργικών δαπανών στον κοινοτικό προϋπολογισμό, διότι οι γεωργικές ενισχύσεις αποτελούν απειροελάχιστο ποσό σε σύγκριση με το συνολικό ΑΕγχΠ των κρατών μελών·

5.  υπενθυμίζει ότι τα ανώτατα όρια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) καθορίστηκαν έως το 2013 και ότι η αξιοπιστία του γεωργικού προϋπολογισμού έως το 2013 ήταν βασική προϋπόθεση για την αποδοχή της εκτεταμένης μεταρρύθμισης της ΚΓΠ το 2003 και του επακόλουθου ελέγχου υγείας το 2008 από την πλειοψηφία των κρατών μελών, εφόσον ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός και η ασφάλεια των επενδύσεων είναι αποφασιστικής σημασίας για τον γεωργικό τομέα·

6.  υπογραμμίζει ότι οι τιμές των γεωργικών προϊόντων παρουσίασαν το τελευταίο διάστημα μεγάλες διακυμάνσεις, και διαπιστώνει ότι έσφαλαν εκείνοι που λόγω της μεγάλης αύξησης των τιμών των τροφίμων κατά τα τελευταία χρόνια είχαν σχηματίσει την εντύπωση πως δεν χρειάζονται πλέον οι γεωργικές ενισχύσεις και πως οι πωλήσεις των προϊόντων αρκούν για να εξασφαλίσουν στους αγρότες ένα προβλέψιμο εισόδημα·

7.  επισημαίνει ότι, ως εκ τούτου, νέες προτεραιότητες στο πλαίσιο του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου μπορούν μόνο να χρηματοδοτηθούν με νέα κεφάλαια ή μέσω της πρόβλεψης νέων προτεραιοτήτων στα πλαίσια των υφισταμένων προγραμμάτων και των επιπέδων δαπανών· τονίζει, κατά συνέπεια, την αυξημένη ανάγκη να εξασφαλισθούν αρκετά περιθώρια στις διάφορες κατηγορίες των αρχικών ποσών του προϋπολογισμού ώστε να μείνουν περιθώρια για τις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου· εκφράζει τη λύπη του διότι κατά τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2005 ορίστηκε πολύ μικρό ποσό για τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα·

8.  εκφράζει τη λύπη του για τα αυξημένα ποσοστά διαφοροποίησης που συμφωνήθηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του «ελέγχου υγείας» της ΚΓΠ και ζητεί να διαθέσει η Επιτροπή, ενόψει του ελέγχου του δημοσιονομικού πλαισίου, επιπλέον πόρους για την ανάπτυξη της υπαίθρου, προκειμένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκών αυτού του δεύτερου πυλώνα της ΚΓΠ·

9.  προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το σημερινό περιθώριο στον γεωργικό προϋπολογισμό θα είναι προσωρινό φαινόμενο, διότι η σταδιακή ενσωμάτωση των νέων κρατών μελών, η αστάθεια των γεωργικών αγορών, οι κίνδυνοι για την υγεία των φυτών και των ζώων, οι πρόσφατες οριζόντιες και τομεακές μεταρρυθμίσεις και άλλα μέτρα που εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο της ΚΓΠ, για την υποστήριξη συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, συνεπάγονται αυξημένες δαπάνες για τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα αυτό το περιθώριο να αναμένεται να εξαφανισθεί προς το τέλος αυτής της περιόδου προγραμματισμού· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι δεν πρέπει να γίνει διαρθρωτική χρήση αυτού του περιθωρίου·

10. καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό για την πρόσθετη χρηματοδότηση που αναμένει ότι θα χρειασθεί στον τομέα της γεωργίας εάν ενταχθούν η Κροατία ή άλλες χώρες στην ΕΕ κατά την περίοδο έως το 2013 ή εξεταστούν νέες δαπάνες στο κοινοτικό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τον τομέα της γεωργίας·

11. επισημαίνει ότι οι στόχοι της ΚΓΠ παραμένουν αμετάβλητοι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας: αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, εξασφάλιση ενός σωστού επίπεδου ζωής για την αγροτική κοινότητα, σταθεροποίηση των αγορών, εξασφάλιση του εφοδιασμού και εξασφάλιση λογικών τιμών κατά την προσφορά αγαθών στους καταναλωτές· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι διάφορες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και των πολιτικών της Κοινότητας σε άλλους τομείς φέρνουν τη γεωργία αντιμέτωπη με νέα καθήκοντα όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, την υγεία των καταναλωτών και τη χωροταξία, τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στις μεθόδους παραγωγής και να επιφέρουν μείωση της παραγωγικότητας· υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και στη γεωργική πολιτική της ΕΕ οι στόχοι που έχουν καθοριστεί στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη·

12. επισημαίνει ότι διατηρείται ο στόχος της εξασφάλισης των φυσικών βιοτικών πόρων, δηλαδή του εδάφους, του νερού, του αέρα, του κλίματος και της βιολογικής ποικιλομορφίας, σύμφωνα με το πνεύμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Γκέτεμποργκ (15 και 16 Ιουνίου 2001·

13. επισημαίνει ότι, τον τελευταίο καιρό, άλλοι σημαντικοί παράγοντες του παγκόσμιου εμπορίου γεωργικών προϊόντων έχουν ενισχύσει τις γεωργικές πολιτικές τους (π.χ. οι ΗΠΑ με τον νόμο τους για τη γεωργία "Farm Bill")·

14. πιστεύει ότι μια ισχυρή ΚΓΠ της ΕΕ, τόσο από άποψη περιεχομένου όσο και χρηματοδότησης, είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη αυτών των στόχων, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει ίσους όρους και διαφανείς τροφικές αλυσίδες στην κοινή εσωτερική αγορά, καθώς και βιώσιμες αγροτικές περιοχές· ακόμα, θεωρεί ότι η ενίσχυση της συνεκτικότητας της υπαίθρου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές πρέπει να έχουν μεγάλη προτεραιότητα, έτσι ώστε να καταπολεμηθεί η μετακίνηση του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και η περαιτέρω αστικοποίηση·

15. τονίζει ότι η προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής είναι πολύ υψηλή διότι τροφοδοτεί και τον μεταποιητικό κλάδο συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική συνοχή της περιφέρειας αλλά και στην ισόρροπη ανάπτυξη της ΕΕ· επισημαίνει ότι για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να διατηρηθούν και όπου χρειάζεται να ενισχυθούν οι ενισχύσεις που λαμβάνουν οι γεωργοί διότι αποτελούν κίνητρο για αύξηση της αγροτικής παραγωγής·

16. πιστεύει ότι, για το μετά το 2013 πλαίσιο, πρέπει πρώτα να καθορισθούν τα μέτρα πολιτικής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΓΠ και οι συγκεκριμένοι στόχοι τους, πριν να μπορούν να κατανεμηθούν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα·

17. αντιτίθεται, ωστόσο, σθεναρά σε τυχόν επανεθνικοποίηση των γεωργικών πολιτικών· θεωρεί, ωστόσο, ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξασφαλιστεί στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες ένα περιθώριο διαμόρφωσης της περιφερειακής γεωργικής πολιτικής σύμφωνα με το πνεύμα της αρχής της επικουρικότητας, και να δοθεί στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες η δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις εκάστοτε ιδιαίτερες καταστάσεις με δικές τους δραστηριότητες· τονίζει ότι ο κοινός χαρακτήρας της γεωργικής πολιτικής αποτρέπει την στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και επιτρέπει οικονομίες για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους·

18. προειδοποιεί κατά των κινδύνων που τίθενται από την πιθανή εισαγωγή της συγχρηματοδότησης για τον πρώτο πυλώνα, εφόσον είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να εξασφαλισθεί ο υποχρεωτικός της χαρακτήρας εάν ένα από τα εθνικά κοινοβούλια δεν επιθυμεί να εγκρίνει τα κεφάλαια για την εθνική συγχρηματοδότηση, οδηγώντας σε σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού και, εκ των πραγμάτων, κατάργηση της ΚΓΠ, όπως αναφέρθηκε στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 9ης Ιουνίου 2008·

19. υπογραμμίζει ότι η επιτυχία και η αποδοχή της ΚΓΠ της ΕΕ εξαρτάται και από τη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό των ρυθμιστικών διοικητικών διατάξεων σε αποδεκτό επίπεδο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Constantin Dumitriu, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Kωvσταντίνος Δρούτσας, Петя Ставрева

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

 

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Κώστας Μποτόπουλος, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Juan Fraile Cantón, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Μανώλης Μαυρομμάτης, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου