SPRAWOZDANIE w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013

26.2.2009 - (2008/2055(INI))

Komisja Budżetowa
Sprawozdawca: Reimer Böge

Procedura : 2008/2055(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0110/2009

UZASADNIENIE

Dokument roboczy w sprawie przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013: uwagi wstępne

1.        Aktualna sytuacja

Mandat do dokonania przeglądu

1.        Idea przeglądu budżetu ma swoje źródła w konkluzjach Rady Europejskiej z grudnia 2005 r. oraz w późniejszym Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI) określającym nowe ramy finansowe.

Deklaracja nr 1 zawarta w PMI z dnia 17 maja 2006 r.

W odniesieniu do pkt 7 porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja przygotuje do końca 2009 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego, załączając do niego, w razie konieczności, odnośne wnioski.

Deklaracja nr 3 zawarta w PMI z dnia 17 maja 2006 r. 

1. Zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej Komisja została wezwana do przeprowadzenia pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, włączając w to Wspólną Politykę Rolną, a także zasoby, w tym także rabat Zjednoczonego Królestwa, i do przedłożenia sprawozdania w roku 2008/2009. Przeglądowi temu powinna również towarzyszyć ocena funkcjonowania obecnego porozumienia międzyinstytucjonalnego. Parlament Europejski będzie uczestniczył w przeprowadzaniu przeglądu na wszystkich etapach procedury na następujących zasadach:

- w fazie badania następującej po przedstawieniu przeglądu przez Komisję zostanie zapewnione odbycie się odpowiednich dyskusji z Parlamentem Europejskim na zasadach zwykłego dialogu politycznego pomiędzy instytucjami oraz należyte uwzględnienie stanowiska Parlamentu Europejskiego;

- zgodnie z konkluzjami z grudnia 2005 r. Rada Europejska „może podejmować decyzje we wszystkich kwestiach objętych przeglądem”. Parlament Europejski będzie uczestniczył we wszystkich formalnych działaniach następczych zgodnie z odnośnymi procedurami przy pełnym poszanowaniu jego nabytych praw.

2. Komisja zobowiązuje się, że w ramach procesu konsultacji i przemyśleń prowadzącego do przygotowania przeglądu będzie korzystała z dogłębnej wymiany poglądów, którą przeprowadzi z Parlamentem Europejskim, dokonując analizy sytuacji. Komisja weźmie także pod uwagę zamiary Parlamentu Europejskiego dotyczące odbycia konferencji z udziałem Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów krajowych w celu dokonania przeglądu systemu zasobów własnych. Komisja uwzględni wyniki tego rodzaju konferencji jako wkład włożony w ramach wspomnianego powyżej procesu konsultacji. Przyjmuje się, że Komisja występuje ze swoimi wnioskami całkowicie na własną odpowiedzialność.

     W rezolucji[1] przyjętej w drugim czytaniu budżetu na 2007 r. Parlament:

14.         potwierdza, że analiza polityczna przygotowana przez Komisję tymczasową do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007–2013 oraz odpowiednia rezolucja przyjęta przez Parlament w dniu 8 czerwca 2005 r. nadal stanowią podstawę przeglądu i wszelkich możliwych zmian porozumienia międzyinstytucjonalnego.

2.        Aby określić zakres i treść przeglądu, należy dokonać rozróżnienia pomiędzy:

- krótkoterminowym przeglądem PMI (przewidzianym deklaracją 1 zawartą w PMI), którego celem jest przeprowadzenie oceny funkcjonowania WRF i przedstawienie odpowiednich wniosków przez Komisję;

- przeglądem śródokresowym/długoterminowym przygotowującym finansowanie po roku 2013 (przewidzianym w deklaracji 3 zawartej w PMI), który jest zgodny z klauzulą dotyczącą ogólnego, szeroko zakrojonego przeglądu wymienionego w konkluzjach Rady Europejskiej. Przegląd ten obejmowałby: reformę mechanizmu finansowania, tj. zasobów własnych i wydatków, łącznie z WPR (współfinansowanie), rabatem Wielkiej Brytanii oraz prawdopodobnymi konsekwencjami oznaczającymi zmianę Traktatu.

3.        Dnia 15 stycznia 2007 r. Komisja wydała „notatkę informacyjną od Przewodniczącego w sprawie przeglądu rynku wewnętrznego, oceny społecznej i przeglądu budżetu”[2] jako wstępny krok w ramach realizacji swojego mandatu (faza 1). W dokumencie tym Komisja przedstawia etapy i kalendarz przeglądu. Przegląd ten „w żadnym razie nie powinien być postrzegany jako przygotowanie nowych wieloletnich ram finansowych ani nie powinien ich antycypować”. „Celem procesu konsultacji jest zachęcenie do przedstawiania pomysłów”. W konsultacjach udział wezmą Parlament Europejski, Rada i państwa członkowskie, lecz również strony zainteresowane politykami UE, kluczowe podmioty na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym oraz społeczeństwo obywatelskie.

4.        Po przesunięciu terminu z czerwca na wrzesień Komisja przewidziała przyjęcie dokumentu tematycznego (Issue Paper) na dzień 12 września. Tym samym Komisja rozpocznie proces konsultacji, za który będzie odpowiedzialna (faza 2). Zostaną poruszone kwestie problematyczne, lecz dokument zachowa celowo „otwarty” charakter. Trzecią fazą będzie przedstawienie białej księgi (koniec 2008 r., pierwsze półrocze 2009 r.?), która powinna posłużyć za podstawę wniosków dotyczących następnych ram finansowych. Biała księga ma zostać przygotowana podczas seminarium w kwietniu i w maju 2008 r., na którym nastąpi swobodna wymiana myśli i do udziału w którym zostanie zaproszony Parlament.

5.        Parlament Europejski ustanowił komisję tymczasową, która przyjęła swoje sprawozdanie końcowe dnia 8 czerwca 2005 r. – odpowiednio wcześnie, aby określić stanowisko PE przed posiedzeniem Rady Europejskiej w czerwcu 2005 r., której ostatecznie nie udało się zakończyć tej sprawy. Decyzja Rady Europejskiej została odroczona do grudnia 2005 r. Po prawie dwuletnich intensywnych negocjacjach dnia 17 maja 2006 r. wieloletnie ramy finansowe na lata 2007–2013 (WRF) oraz Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (PMI) zostały ostatecznie uzgodnione.

6.        W rezolucji w sprawie zawarcia PMI Parlament przypomina, „że porozumienie osiągnięte przez trzy instytucje dnia 4 kwietnia 2006 r. było jedynym możliwym kompromisem w sprawie wieloletniego budżetu, który Parlament mógł zawrzeć, biorąc pod uwagę ogrom negocjacji”, lecz przyznaje, że „pewne problemy nadal pozostają nierozwiązane mimo zakończenia negocjacji” oraz „uważa, że te problemy powinny być rozwiązane podczas przeglądu w latach 2008–2009 i, w miarę możliwości, podczas rocznej procedury budżetowej”.

7.        Sprawozdawca chciałby przypomnieć, że jak w różnych rezolucjach podkreślał Parlament, wewnętrzne gruntowne prace, które zostały przeprowadzone przez komisję tymczasową ustalającą stanowisko PE w sprawie głównych priorytetów na lata 2007–2013, powinny zatem pozostać punktem odniesienia dla dotychczasowych osiągnięć oraz stanowić podstawę oceny, która zostanie przeprowadzona. Sprawozdawca przypomina również, że podczas negocjacji Parlament oszacował, że do sfinansowania potrzeb związanych z zobowiązaniami UE konieczna jest dodatkowa minimalna kwota w wysokości około 12 mld euro. PE podkreślił również potrzebę reform jakościowych.

8.        Sprawozdawca zwraca uwagę, że państwa członkowskie i instytucje wykazują pewne wahania co do terminu i zakresu przeglądu. W związku z tym sprawozdawca wyraża wątpliwości odnośnie do przewidywanego rozwoju sytuacji:

- czy kalendarz ustalony przez Komisję jest zgodny z ogólną wolą polityczną?

- czy nie byłoby rozsądne uznanie, że ogólny kontekst pozostaje niepewny i że obecne priorytety mogą ulec zmianie?

- czy rozsądne jest rozpoczynanie przemyśleń politycznych na temat ambitnego procesu, co do którego decyzje podejmować będą nowe organy (nowy Parlament i nowa Komisja)?

- czy obecny kontekst jest sprzyjający a sytuacja na tyle dojrzała, aby rozpocząć dyskusję na temat realizacji obecnych najważniejszych polityk (WPR, spójność, badania naukowe) w okresie po 2013 r.?

2.        Następne etapy

Skomplikowany kalendarz

9.        Po dwóch latach niepewności kwestia instytucjonalnej przyszłości Unii Europejskiej została ponownie otwarta przez Radę Europejską w czerwcu 2007 r. 27 państw członkowskich zgodziło się zwołać Konferencję Międzyrządową, która na podstawie projektu konstytucji powinna przygotować traktat reformujący. Jeżeli procedury ratyfikacji będą przebiegać zgodnie z przewidywaniami, traktat reformujący mógłby wejść w życie w połowie 2009 r., co nastąpiłoby mniej więcej równolegle z wyborami europejskimi. W przypadku niepowodzenia w procesie ratyfikacji traktatu reformującego konsekwencje dla projektu i budżetu europejskiego są nieprzewidywalne.

10.      Sprawozdawca jest zdania, że w procesie przeglądu należy uwzględnić ten nowy kontekst. Jeżeli kalendarz przewidziany w konkluzjach Rady Europejskiej będzie przestrzegany, wejście w życie nowego Traktatu, wybory do nowego Parlamentu w czerwcu 2009 r. i powołanie nowej Komisji powinny nastąpić w drugiej połowie 2009 r. W tym kontekście dyskusje międzyinstytucjonalne dotyczące przeglądu mogą zostać przesunięte co pomoże uniknąć ryzyka chaosu.

 

Terminy

 

 

Wydarzenia

styczeń–czerwiec 2007 r.

 

Komisja przedstawia mapę drogową

lipiec–grudzień 2007 r.

Komisja publikuje dokument tematyczny (Issue Paper)

lipiec–grudzień 2008 r.

 

Kontrola stanu polityki rolnej przez Komisję Faza konsultacji

styczeń–czerwiec 2009 r.

wybory do PE

 

Seminarium ze swobodną wymianą myśli

Komisja przedstawia białą księgę

Połowa 2009 r.

 

Wejście w życie traktatu reformującego?

lipiec–grudzień 2009 r.

nowa Komisja

Przesłuchania desygnowanych komisarzy

styczeń–czerwiec 2010 r.

Komisja przyjmuje oficjalne wnioski?

11.      Oprócz traktatu reformującego, który w najbliższych miesiącach będzie naczelnym priorytetem państw członkowskich i instytucji, na przegląd wpływ będą miały inne czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak „klauzula rendez-vous” dotycząca reformy WPR i sprawozdania w sprawie spójności w 2008 r., przygotowanie pakietu dotyczącego energii, zmiana rozporządzenia finansowego, wybory europejskie, nowa Komisja oraz wielostronne porozumienia, takie jak zakończenie następnych rund negocjacji WTO.

Podejście oparte na trzech filarach

12.      Sprawozdawca uważa, że przegląd powinien opierać się na trzech filarach:

- rozwiązanie pozostałych kwestii, których nie udało się rozstrzygnąć w sposób zadowalający podczas negocjacji dotyczących obecnych WRF,

- ocena śródokresowej oceny nowych programów zgodnie z tym, co przewiduje prawodawstwo, oraz analiza uzgodnionych reform;

- przygotowanie następnych WRF po 2013 r.

13.      Sprawozdawca zwraca uwagę, że jak dotąd przyjęte zostały prawie wszystkie programy nowej generacji związane z WRF na lata 2007–2013, chociaż kilka z nich uległo opóźnieniu wskutek problemów z przyjęciem aktów prawnych. Na przyjęcie oczekuje jedynie kilka programów (Galileo, Fiscalis, program ramowy dotyczący praw podstawowych i sprawiedliwości) (patrz: tabela w załączniku 2).

14.      W odniesieniu do kwestii nierozwiązanych sprawozdawca zwraca uwagę, że już w pierwszym roku obecnych WRF można zaobserwować niedobory środków w dziale 1A i w dziale 4 - problem ten trzeba będzie rozwiązać już podczas procedury budżetowej na rok 2008. Odpowiednie finansowanie EIT i Galileo wymaga uwzględnienia w dziale 1A odnośnie do danego okresu finansowania dodatkowej kwoty 2,7 mld euro. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku działu 4. Chociaż podczas negocjacji delegacji PE udało się podwyższyć środki w dziale 4 o 1 mld euro WPZiB pozostaje notorycznie niedofinansowana. Mogą także pojawić się nowe potrzeby w przypadku działu 3B. Należy przypomnieć, że podczas rozmów trójstronnych w dniu 4 kwietnia 2006 r. delegacja PE wystąpiła o podwyższenie kwot ustalonych przez Radę Europejską o dodatkową kwotę 4 mld euro, które to podwyższenie uzyskała.

15.      Co do oceny nowych programów akty prawne przewidują, że oceny śródokresowe powinny zostać przeprowadzone w okolicach roku 2010 w przypadku programów rozpoczętych w 2007 r. Pierwsza analiza mogłaby zostać przeprowadzona już w czasie wyborów europejskich. Sprawozdawca uważa, że w tym kontekście należy przeprowadzić dogłębną analizę wykorzystania funduszy UE, biorąc pod uwagę wniosek PE dotyczący lepszej realizacji i poprawy jakościowej w tej dziedzinie. Z tych ocen, w których PE powinien aktywnie uczestniczyć jako władza budżetowa i ustawodawcza, może wyniknąć potrzeba korekty całkowitych kopert finansowych, których wprowadzenie może odbyć się także z wykorzystaniem elastyczności legislacyjnej (do 5 % całkowitej wartości kopert finansowych przeznaczonych na programy oraz, w razie potrzeby, zwiększenie elastyczności w ramach działów i między działami).

16.      Ponadto PMI w sprawie dyscypliny budżetowej zawiera szereg nowych instrumentów, które PE popierał podczas negocjacji. Funkcjonowanie i wartość dodana tych instrumentów (Fundusz Solidarności UE, EFGR, rezerwa na pomoc nadzwyczajną, instrumenty elastyczności we współpracy z EBI) powinny również zostać uwzględnione w ocenie śródokresowej.

17.      Jeżeli chodzi o trzeci filar, tj. przygotowanie następnych ram finansowych, sprawozdawca uważa, że kwestią najwyższej wagi jest, aby kalendarz zmierzał do uniknięcia powtórzenia się sytuacji, która zaistniała ostatnim razem i została poważnie skrytykowana przez Parlament oraz spowodowała zakwestionowanie „legitymizacji” pakietu Prodiego przygotowanego przez ustępującą Komisję i zatwierdzonego przez Komisję José Manuela Barroso bez korekty priorytetów po wyborach europejskich.

18.      Jeżeli Konferencja Międzyrządowa zatwierdzi tekst konstytucji dotyczący postanowień finansowych, wieloletnie ramy finansowe ustanawiane na okres „co najmniej pięciu lat” powinny stanowić część traktatu. W związku z tym wykorzystanie wniosków dotyczących następnych WRF mogłoby zostać przewidziane jako program pracy nowej Komisji i nowo wybranego Parlamentu w kontekście przesłuchań, które odbędą się w listopadzie 2009 r. Ewentualność ta mogłaby oznaczać przedłużenie do 2015 r. obecnych WRF oraz ewentualnie wprowadzenie zmian do niektórych programów wieloletnich w oparciu o wystarczający i ambitny przegląd oraz niezbędne korekty, a także pozwoliłaby w przyszłości zapewnić zbieżność czasową z kadencjami Parlamentu i Komisji.

19.      Przegląd, w formie opisanej w deklaracji zawartej w PMI, obejmuje zarówno wydatki, jak i dochody UE. W ostatnich miesiącach z inicjatywy Parlamentu osiągnięto postępy w zakresie dochodów. Lamassoure[3] w swoim sprawozdaniu, po stwierdzeniu, że obecny system nie sprawdza się, zaproponował dwuetapowe podejście prowadzące do jednej decyzji: uznanie potrzeby przejrzystego i sprawiedliwego systemu w fazie pierwszej oraz określenie nowych wariantów w zakresie zasobów własnych UE w fazie drugiej. Warianty zostaną określone i zaproponowane w fazie drugiej. Konferencja z parlamentami krajowymi, która odbędzie się z inicjatywy prezydencji portugalskiej w dniach 4–5 listopada, będzie stanowić szansę przygotowania się do przemyśleń nad wprowadzeniem nowego systemu zasobów własnych w duchu traktatów założycielskich.

20.      Zgodnie ze sprawozdaniem Lamassoure’a, w którym stwierdzono, że „PE wyraża przekonanie, że […] nieuniknione i całkowicie uzasadnione jest polityczne powiązanie reformy dochodów z przeglądem wydatków”, sprawozdawca uważa, że te dwa procesy powinny przebiegać równolegle, aby połączyć się w ogólną i zintegrowaną reformę na rzecz nowego systemu finansowania i wydatków UE najpóźniej w 2015 r., co oznaczałoby wcześniejsze zakończenie prac przygotowawczych.

Wnioski

21.      Przed oficjalnym rozpoczęciem procesu przeglądu przez Komisję sprawozdawca za przydatne uznał poddanie niektórych podstawowych pytań pod dyskusję w komisji BUDG. W oparciu o niniejszy dokument roboczy sprawozdawca chciałby poznać poglądy komisji na temat swoich propozycji dotyczących:

-          podejścia opartego na trzech filarach lub innych ewentualnych alternatyw,

-          terminów przeglądu,

-          organów: który Parlament i która Komisja powinny brać udział w której fazie?

-          zakresu: rozpoczęcie ambitnego przeglądu czy przede wszystkim korekty i ocena? Czy przegląd powinien obejmować wyłącznie wydatki czy również dochody? Czy przegląd powinien ograniczać się do ogólnych refleksji, obejmować treść polityczną, pozostawiać decyzje ilościowe następnej Komisji?

Annex 1

Outcome of the trilogue 04-04-06 (€ million in 2004 prices)

Proposals for increase(above Council)

 

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

  2.100

Trans-European Networks (TENs)

500

Life Long Learning (Erasmus Mundus - Leonardo)

800

7th Research framework programme

300

Competitiveness and innovation (CIP)

400

Social Policy Agenda (Progress)

100

Reserve for future actions

100

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

  300

Structural Funds (Territorial co-operation)

300

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

100

Reserve for future actions (Life + and Natura 2000)

100

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Reserve for future actions

 

Sub-Heading 3b – Citizenship (Youth, Culture, Health and Consumers)

  500

Health & consumer protection

 

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

 

Media

 

Reserve for future actions

 

Heading 4 - The EU as a global partner

  1.000

Instrument for pre-accession (IPA)

 

European Neighbourhood & Partnership Instrument (ENPI)

200

Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument (DCEC)

 

CFSP

800

TOTAL

4.000

Simulation 21 March

(€ million in 2004 prices)

Rapporteur's proposal (on Council)

Sub-Heading 1a - Competitiveness for growth and employment

 

TEN (transport & energy) (1)

1.000

Life Long Learning (Erasmus Mundus + Leonardo)

1.750

7th Research framework programme (2)

1.000

CIP - Competitiveness and innovation (3)

800

Progress (social policy agenda)

200

Unallocated margin

500

Sub-Heading 1b - Cohesion for growth and employment

 

Structural Funds

1.000

Heading 2 - Preservation and management of natural resources

Unallocated margin

500

Sub-Heading 3a - Freedom, security and justice

 

Margin

500

Sub-Heading 3b - Citizenship

 

Health & consumer protection

1.000

European Culture and Citizenship (Culture, Youth, Citizens for Europe)

500

Media

120

Unallocated margin

500

Heading 4 - The EU as a global partner

 

IPA - Instrument for pre-accession (b)

1.000

ENPI - European Neighbourhood & Partnership Instrument

1.547

DCEC - Development Cooperation and Economic Cooperation Instrument

244

Heading 5 - Administration

 

Heading 6 - Compensations

 

 

 

GRAND TOTAL

12.161

 

 

(1) of which 500 contribution to EIB co-financing

(2) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

(3) of which 1.000 contribution to EIB co-financing

Annex 2

Multiannual Financial Framework 2007-2013

State of play of financial statements of Commission proposals and overall envelopes (in mio. EUR, current prices)

 

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

Procedure/Remarks

SUB-HEADING 1A - Competitiveness for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN (TRANSPORT AND ENERGY)

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.564

8.168

 

COM(2004) 475 final

BUDG, Mauro

Initial Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council determining the general rules for the granting of Community financial aid in the field of the trans-european transport and energy networks and amending Council Regulation (EC) n° 2236/95

915

1.788

2.352

2.885

3.555

4.252

4.943

20.690

COD/2004/0154Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2006) 245 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

853

972

1.051

1.084

1.264

1.379

1.565

8.168

 

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

8.168

 

SPATIAL INFRASTRUCTURE (GALILEO)

100

152

201

251

152

151

 

1.006

 

COM(2004) 477 final ITRE, Barsi-Pataki

Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the implementation of the deployment and commercial operating phases of the European programme of satellite radio navigation (Galileo)

500

200

150

100

50

 

 

1.000

COD/2004/0156

COM(2004)0477/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

100

151

201

251

151

151

 

1.005

1st reading by Council pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

No common position

MARCO POLO II

56

60

62

64

67

70

73

452

 

COM(2004) 478 final

Initial Proposal for a Regulation of the EP and of the Council establishing the second “Marco Polo” programme for the granting of Community financial assistance to improve the environmental performance of the freight transport

30

50

100

130

130

150

150

740

COD/2004/0157Procedure ended

 

TRAN, Rack

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

*2004 figures,

L 328 24.11.2006

Final legislative act : Regulation 1692/2006/EC establishing the second ‘Marco Polo’ programme and repealing Regulation 1382/2003/EC

 

 

 

 

 

 

 

400*

Shall be subject to technicaladjustment

 

NUCLEAR DECOMMISSIONING

244

248

253

180

183

187

192

1.487

 

COM(2004) 624 final

ITRE, Harms

Proposal on the nuclear power plant of Ignalina in Lithuania and on the nuclear power plant of Bohunice V1 in Slovakia

142

145

147

150

154

156

159

1.052

CNS/2004/0221Procedure ended, publication in OJ pending

 

COM(2004)0624/2

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

170

172

176

180

183

187

192

1.260

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

LIFELONG LEARNING

904

996

1.060

1.104

1.137

1.195

1.231

7.627

 

COM(2004) 474 final

CULT, Pack

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing an integrated action programme in the field of lifelong learning

1.220

1.387

1.617

1.859

2.176

2.505

2.856

13.620

COD/2004/0153Procedure ended and published in OJ

 

COM(2006) 236 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

845

900

964

1.005

1.037

1.093

1.126

6.970

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision 1720/2006/EC of the EP and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

6.970

PROGRESS (SOCIAL POLICY AGENDA)

83

93

100

108

113

120

128

744

 

COM(2004) 488 finalEMPL, Jöns

 

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity – PROGRESS

83

85

87

90

92

192

 

629

COD/2004/0158Procedure ended and published in the OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

83

96

104

110

114

117

120

743

L 315 15.11.2006

Final legislative act : Decision No 1672/2006/EC of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

657

7th RESARCH FRAMEWORK PROGRAMME

5.486

6.075

6.722

7.550

8.599

9.572

10.578

54.581

 

COM(2005) 119 final

Building the Europe of knowledge - Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013) and

 

 

 

 

 

 

 

 

COD/2005/0043Procedure ended and published in OJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITRE, Buzek

Proposal for a decision concerning the seventh framework programme of the European Atomic Energy Community (EURATOM) for nuclear research and training activities (2007 to 2011)

6.120

7.720

9.340

11.000

12.680

14.400

16.200

77.460

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

5.486

6.075

6.721

7.550

8.600

8.926

9.914

53.272

 

L 412 30.12.2006

Final legislative act : Decision No 1982/2006/EC of the EP and of the Council of 18/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

50.521

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0185

COM(2005) 440 final/2

Specific Programme “Cooperation” implementing the Seventh Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in

 

3.671

3.762

3.903

4.291

4.837

5.513

6.316

32.292

OJ pending

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

32.413

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2005) 439 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre under the 7th Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0184

 

225

233

241

249

258

267

277

1.751

Procedure ended and

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/975/EC

 

 

 

 

 

 

 

1.751

published in OJ

COM(2005) 441 final/2

Specific programme: “Ideas” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0186

 

300

550

810

1.137

1.335

1.624

1.704

7.460

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

(COM(2005) 444 final/2)

 

 

 

 

 

 

 

7.510

in OJ

COM(2005) 442 final/2

Specific programme “People” implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0187

 

454

494

526

561

778

934

979

4.727

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/973/EC of 19/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

4.750

in OJ

COM(2005) 443 final/2

Specific Programme: "Capacities" implementing the 7th Framework Programme (2007-2013) of the European Community for research, technological development and demonstration activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0188

 

432

540

639

694

760

588

639

4.291

Procedure ended and published

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/0974/EC

 

 

 

 

 

 

 

4.097

 

COM(2005) 444 final/2

Specific Programme to be carried out by means of direct actions by the Joint Research Centre implementing the 7th Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0189

 

96

100

103

107

111

 

 

517

Procedure ended and published in

L 400 30.12.2006

Final legislative act : Council Decision 2006/977/Euratom

 

 

 

 

 

 

 

517

OJ

COM(2005) 445 final/2

Specific Programme implementing the seventh Framework Programme (2007-2011) of the European Atomic Energy Community (Euratom) for nuclear research and training activities

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0190

 

308

396

499

510

521

 

 

2.234

Procedure ended, publication

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

2.234

in OJ pending

COM(2005) 118 final

Communication from the Commission: Building the ERA of knowledge for growth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 353 final

Communication from the Commission on Science and technology, the key to Europe’s future – guidelines for future European Union Policy to support research

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2150Procedure ended, publication in OJ pending

 

ITRE, Locatelli

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETITIVENESS AND INNOVATION

432

455

486

527

566

602

648

3.716

 

COM(2005) 121 final

Proposal for a Decision establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013)

413

454

553

601

677

727

788

4.213

COD/2005/0050

ITRE, Chatzimarkakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended,published in OJ

 

L 310 09.11.2006

Final legislative act : Decision 1639/2006/EC of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

3.621

CUSTOMS 2012, FISCALIS & EMCS

68

69

72

78

84

90

94

555

 

COM(2005) 111 final

Communication from the Commission on Community programmes Customs 2013 and Fiscalis 2013

 

69

78

85

87

88

90

498

New proposal announced by the Commission splitting between Customs and Fiscalis

ECON, Martin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2006) 201IMCO, Fourtou

 

New Commission's proposal : CUSTOMS 2013

 

 

 

 

 

 

 

324

COD/2006/0075 : Procedure ended, publication in OJ pending

COM(2006) 202

ECON, Martin

New Commission's proposal : FISCALIS 2007

 

 

 

 

 

 

 

168

COD/2006/0076 :1st reading by Council pending

SUB-HEADING 1B - Cohesion for growth and employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUCTURAL FUNDS AND COHESION FUND

45.487

46.889

48.428

49.394

50.627

52.401

54.188

347.414

 

COM(2004) 492 final

 

46.169

51.056

52.863

54.083

55.325

58.361

58.361

376.218

AVC/2004/0163

REGI, Hatzidakis

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Regulation 1083/2006/EC of the EP and of the Council, repealing Reg. 1260/1999/EC

 

 

 

 

 

 

 

308.041

in OJ

HEADING 2 - Preservation and management of natural resources

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRICULTURE: DIRECT AIDS AND MARKET SUPPORT (before transfer to rural development)

45.760

46.217

46.680

47.146

47.616

48.093

48.574

330.086

 

 

p.m. CAP (Brussels ceiling + BG/RO)

46.163

47.273

47.866

48.463

49.065

49.803

50.544

339.177

CNS/2006/0083

COM(2006) 241 final

AGRI, Lutz

Proposal for a Council regulation laying down rules for voluntary modulation of direct payments provided for in Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, and amending Regulation (EC) No 1290/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 095 05.04.2007

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 378/2007, amending Regulation (EC) No 1290/2005

50.027

 

 

 

 

 

 

 

RURAL DEVELOPMENT (before transfer from market expenditure)

11.366

11.308

11.245

11.211

11.162

11.111

11.058

78.461

 

COM(2004) 490 final

Proposal for a Council Regulation on support for rural development by the EAFRD

11.759

12.235

12.700

12.825

12.952

13.077

13.205

88.753

CNS/2004/0161

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 277 21.10.2005

Final legislative act : Regulation 1698/2005 of the Council on support for rural development by the EAFRD

 

 

 

 

 

 

 

 

COM(2004) 489 final

Proposal for a Council Regulation on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2004/0164

AGRI, Schierhuber

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 209 11.08.2005

Final legislative act : Council Regulation 1290/2005/EC on the financing of the common agricultural policy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN FISHERIES FUND

913

941

970

991

1.015

1.038

1.062

6.931

 

COM(2004) 497 final

Proposal for a Council Regulation - European Fisheries Fund

655

678

701

713

726

745

745

4.963

CNS/2004/0169

PECH, Casa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 223 15.08.06

Final legislative act :Council Regulation 1198/2006/EC on the European Fisheries Fund

 

 

 

 

 

 

 

3.849

 

COM(2005) 117 final

PECH, Stihler

Proposal for a Regulation establishing Community financial measures for the implementation of the Common Fisheries Policy and in the area of the Law of the Sea

375

375

375

375

375

750

 

2.625

CNS/2005/0045

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publiched in OJ

L 160 14.06.2006

Final legislative act : Council Regulation 861/2006/EC

 

 

 

 

 

 

 

2.671

LIFE+

241

261

282

300

319

340

363

2.105

 

COM(2004) 621 final

Proposal concerning the Financial Instrument for the Environment (LIFE +)

245

268

292

313

334

357

381

2.190

COD/2004/0218

ENVI, Isler-Beguin

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

240

259

281

299

318

340

362

2.098

Procedure ended, publiched in OJ

L 149 09.06.2007

Final legislative act : Regulation (EC) No 614/2007 of the European Parliament and of the Council

 

 

 

 

 

 

 

2.143

COM(2004) 431 final

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Financing Natura 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

INI/2004/2164

ENVI, Auken

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, publication in OJ

 

Final legislative act :

 

 

 

 

 

 

 

 

pending

SUB-HEADING 3A - Freedom, security and justice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLIDARITY AND THE MANAGEMENT OF MIGRATION FLOWS

292

371

449

496

610

786

1.018

4.022

 

COM(2005) 123 final

LIBE, Kudrycka

Communication from the Commission establishing a framework programme on Solidarity and the Management of Migration Flows for the period 2007-2013

82

98

98

110

110

130

 

628

Procedure ended and published in OJ

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 144 06.06.2007

 

L 168 28.06.2007

 

Final legislative act : Decision No 573/2007/EC of the EP and of the Council of 23/05/07 establishing the European Refugee Fund for the period 2008 to 2013

Council Decision 2007/435/EC of 25/06/07 establishing the European Fund for the Integration of third-country nationals for the period 2007 to 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

676825

 

COD/2005/0049 COD/2005/0047COD/2005/0046 CNS/2005/0048

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AN D JUSTICE

71

75

78

77

78

81

83

542

 

COM(2005) 122 final LIBE, Segelström

Communication from the Commission establishing for the period 2007-2013 a framework programme on Fundamental Rights and Justice

71

75

78

77

78

81

83

543

COD/2005/0040 2nd reading by Council pendingCOD/2005/0037B EP decision at 2nd reading pending

CNS/2005/0039 CNS/2005/0038

Procedure ended and published in OJ

 

FEMM, Gröner

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 110 27.04.2007

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/252/JHA of 19/04/07 establishing the specific programme ‘Fundamental rights and citizenship’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Criminal Justice’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OF WHICH

 

 

 

 

 

 

 

 

"Fight against violence (DaphneIII)" (COM(2006) 230 final)

2

3

3

 

 

 

 

125

COD/2005/0037A Procedure ended

SECURITY AND SAFEGUARDING LIBERTIES

58

67

91

107

133

142

147

745

 

COM(2005) 124 final

Communication from the Commission establishing a framework programme on "Security and Safeguarding Liberties" for the period 2007-2013

58

67

91

107

133

142

147

745

 

LIBE, La Russa

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 058 24.02.2007

 

Final legislative act : Council Decision 2007/124/EC, Euratom of 12/02/07 establishing the Specific Programme ‘Prevention, Preparedness and Consequence Management of Terrorism and other Security related risks’

Council Decision 2007/126/JHA of 12/0207 establishing the Specific Programme ‘Prevention of and Fight against Crime’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNS/2005/0034CNS/2005/0035

Procedure ended and published in OJ

 

SUB-HEADING 3B - Citizenship

 

 

 

 

 

HEALTH AND CONSUMER PROTECTION

147

178

198

204

209

215

221

1.371

 

COM(2005) 115 final

ENVI, TrakatellisIMCO, Thyssen

Communication from the Commission on Healthier, safer, more confident citizens: a Health and Consumer Protection strategy; and

85

106

124

153

203

257

275

1.203

COD/2005/0042B Procedure ended and published in the OJ

COD/2005/0042A

2nd reading by Council pending

 

 

Proposal for a Decision establishing a Programme for Community action in the field of Health and Consumer protection 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

L 404 30.12.2006

Final legislative act: Decision No 1926/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 establishing a programme of Community action in the field of consumer policy (2007-2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN CULTURE AND CITIZENSHIP

190

202

213

217

222

226

231

1.501

 

COM(2004) 471 final

CULT, Gröner

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council creating the “Youth in action” programme for the period 2007-2013

 

111

126

128

131

133

141

145

915

COD/2004/0152

COM(2006) 228 final

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

120

123

125

126

128

130

133

885

Procedure ended and published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act: Decision No 1714/2006/EC of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

885

 

COM(2005) 116 final

Proposal for a Decision establishing for the period 2007-2013 the programme "Citizens for Europe" to promote active European citizenship

21

28

30

35

38

40

43

235

COD/2004/004

CULT, Takkula

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 378 27.12.2006

Final legislative act: Decision No 1904/2006/EC of the EP and of the Council of 12/12/2006

 

 

 

 

 

 

 

215

 

COM(2004) 469 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)

45

47

51

57

62

69

77

408

COD/2004/0150

CULT, Graca Moura

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended and published in OJ

L 372 27.12.2006

Final legislative act : Decision 1855/2006/EC of the EP and of the Council establishing the Culture Programme

 

 

 

 

 

 

 

400

 

MEDIA

86

103

107

110

114

116

118

754

 

COM(2004) 470 final

Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the implementation of a programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007)

105

112

133

150

171

184

200

1.055

COD/2004/0151

CULT, Heironimi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Decision No 1718/2006/EC of the EP and of the Council of 15/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

755

RAPID RESPONSE & PREP. INSTRUMENT FOR MAJOR EMERGENCIES

16

18

19

19

20

20

20

132

 

COM(2005) 113 final

Proposal for a Council Regulation establishing a Rapid Response and Preparedness Instrument for major emergencies

 

16

25

25

25

25

27

30

173

CNS/2005/0052

ENVI, Papadimoulis

Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 071 10.03.2007

Final legislative act : Council Decision 2007/162/EC, Euratom of 5/03/2007 establishing a Civil Protection Financial Instrument

 

 

 

 

 

 

 

134

 

HEADING 4 - The EU as a global partner

 

 

 

 

 

INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION

1.266

1.396

1.494

1.635

1.798

1.945

2.032

11.565

 

COM(2004) 627 final

Proposal for a Council Regulation establishing an Instrument for Pre-accession Assistance (IPA)

1.486

1.699

1.806

2.059

2.389

2.543

2.671

14.653

CNS/2004/0222

AFET, Szent-Ivanyi

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 210 31.07.2006

Final legislative act : Council Regulation (EC) No 1085/2006 of 17/07/2006 establishing an IPA

 

 

 

 

 

 

 

11.468

 

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD & PARTNERSHIP INSTRUMENT (ENPI)

1.475

1.515

1.586

1.655

1.757

1.921

2.055

11.967

 

COM(2004) 628 final

AFET, Szymanski L 310 09.11.2006

Proposal for a Regulation on a European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI)

1.433

1.569

1.877

2.083

2.322

2.642

3.003

14.929

COD/2004/0219

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

1.475

1.515

1.587

1.655

1.757

1.922

2.056

11.967

Procedure ended, published in OJ

Final legislative act : Regulation (EC) No 1638/2006 of the EP and of the Council of 24/10/2006

 

 

 

 

 

 

 

11.181

 

DEVELOPMENT COOPERATION & ECONOMIC COOPERATION INSTRUMENT (DCEC)

2.122

2.230

2.336

2.440

2.516

2.631

2.777

17.053

 

COM(2004) 629 final

DEVE, Mitchell

Proposal for a Regulation establishing a financial instrument for development co-operation and for economic co-operation (DCECI)

2.462

6.011

6.426

6.897

7.206

7.471

7.756

44.229

COD/2004/0220 and CNS/2006/0807 Procedure ended, published in OJ

 

 

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

2.149

2.230

2.336

2.440

2.516

2.619

2.763

17.053

L 378 27.12.2006

 

L 405 30.12.2006

 

Final legislative act : Regulation (EC) No 1905/2006 of the EP and of the Council of 18/12/2006 establishing a financing instrument for development cooperation

Council Regulation (EC) No 1934/2006 of 21/12/2006 establishing a financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories

 

 

 

 

 

 

 

 

17.069

INSTRUMENT FOR STABILITY

246

290

373

409

459

504

598

2.879

 

COM(2004) 630 final

Proposal establishing an instrument for stability 1

345

460

524

665

743

822

896

4.455

COD/2004/0223

AFET, Beer

Revised proposal: Adaptation following agreement of 17 May 2006 on the Financial Framework 2007-2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedure ended, published in OJ

L 327 24.11.2006

Final legislative act : Regulation (EC) No 1717/2006 of the EP and of the Council of 15/11/2006

 

 

 

 

 

 

 

524

 

Dokument roboczy w sprawie śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych – stan i perspektywy

1.  Na posiedzeniu w dniu 6 marca 2008 r. Konferencja Przewodniczących postanowiła wyrazić zgodę na sporządzenie przez Komisję Budżetową sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007–2013. Sześć komisji (AFET, DEVE, CONT, ITRE, REGI i AGRI) wyraziło chęć opracowania opinii.

2.  Z myślą o sprawozdaniu INI sprawozdawca przedstawia drugi dokument roboczy zawierający zaktualizowane uwagi dotyczące przeglądu śródokresowego w obecnym kontekście polityczno-instytucjonalnym oraz możliwe opcje.

1. Dotychczasowe osiągnięcia

3.  Upłynęły trzy lata od przyjęcia konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2005 r., w których zwrócono się do Komisji o dokonanie pełnego, kompleksowego przeglądu obejmującego wszystkie aspekty wydatków UE, w tym wydatków na wspólną politykę rolną, oraz zasobów, w tym rabatu Wielkiej Brytanii, a także o sporządzenie sprawozdania w tej sprawie w latach 2008–2009.

4.  Konkluzje te odzwierciedlono w dwóch deklaracjach zawartych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym (PMI) z dnia 17 maja – deklaracji nr 1 w sprawie oceny funkcjonowania PMI i deklaracji nr 3 w sprawie przeglądu ram finansowych, zapewniając udział Parlamentu Europejskiego. Przegląd składałby się zatem z trzech części o precyzyjnym harmonogramie:

2008-2009

2008–2009 r. wnioski Komisji

koniec 2009 r.

ocena PMI 2010–2011 r.

2010-2011

śródokresowa ocena prawodawstwa

5.  PMI z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami oraz wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2007–2013 obowiązują od prawie trzech lat. Zaistniała potrzeba wprowadzenia wielu ważnych zmian i znaleziono rozwiązanie w kontekście procedur rocznych w 2008 r. i 2009 r., zgodnie z trzema filarami określonymi przez Parlament w rezolucji z maja 2006 r.[4], zakładającymi:

–       pogodzenie priorytetów politycznych i potrzeb finansowych;

–       modernizację struktury budżetu;

–       poprawę jakości wykonania budżetu UE.

6.  W rezolucji w sprawie zawarcia PMI Parlament Europejski podkreślił, że porozumienie osiągnięte przez trzy instytucje dnia 4 kwietnia 2006 r. było jedynym możliwym kompromisem, który mógł zawrzeć, biorąc pod uwagę rozmiar negocjacji; uznał, że pewne problemy nadal pozostają nierozwiązane mimo zakończenia negocjacji i stwierdził, że problemy te powinny zostać rozwiązane podczas przeglądu w latach 2008–2009 i, w miarę możliwości, podczas rocznej procedury budżetowej.

7.  We wrześniu 2007 r. sprawozdawca przedstawił dokument roboczy[5], w którym uznał, że przegląd powinien opierać się na trzech filarach:

- rozwiązanie pozostałych kwestii, których nie udało się rozstrzygnąć w sposób zadowalający podczas negocjacji dotyczących obecnych WRF,

- ocena śródokresowej oceny nowych programów zgodnie z tym, co przewiduje prawodawstwo oraz analiza uzgodnionych reform,

- przygotowanie następnych WRF po 2013 r.

8.  Rozpatrywano także propozycję wprowadzania niezbędnych dostosowań do 2015 r. w oparciu o „wystarczający i ambitny przegląd”. Opcja ta oznaczałaby przedłużenie do tego czasu obecnych WRF, aby zagwarantować zbieżność czasową z kadencjami Parlamentu i Komisji.

9.  Ponadto sprawozdawca kilkakrotnie przedstawiał definicję przeglądu, zwłaszcza na konferencji w dniu 12 listopada zeszłego roku, podkreślając, że należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy przeglądem pewnych programów w ramach obecnych WRF, w tym procedur mających na celu poprawę jakości wykonania, a przygotowaniem następnych WRF po 2013 r.

10.  Niedobory środków stwierdzone w 2006 r. pojawiły się już w drugim roku WRF (2007/B'2008), po tym jak państwa członkowskie postanowiły obrać drogę wytyczoną przez Parlament Europejski i zatwierdzoną przez Komisję, aby zapewnić odpowiednie środki wspólnotowe dla Galileo i EIT (w ramach działu 1a). W trzecim roku, z powodu chronicznego niedofinansowania działu 4, postanowiono dodać środki do rezerwy na pomoc w nagłych przypadkach, aby umożliwić UE wkład w instrument żywnościowy umożliwiający reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności na świecie.

11.  W dniu 26 listopada 2008 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany pułapu działu 1a o 5 mld € w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej o wartości 30 mld €, który ma zostać uruchomiony na szczeblu UE w celu walki z kryzysem gospodarczo-finansowym.

12.  Ogółem, na początku 2009 r. ramy finansowe zwiększyły się o łączną kwotę 2,96 mld €, co zostało uzgodnione przez trzy instytucje w maju 2006 r.

kiedy

co

ile (mld €) 2007 r.

2007

Galileo + EIT

1,6 zmiana

0,6 elastyczność

2008

instrument żywnościowy

0,42 elastyczność

0,34 dodanie środków do rezerwy na pomoc w nagłych przypadkach

Łączne dodatkowe środki

2.96

13.  Kryzys finansowo-gospodarczy będzie miał wpływ na DNB państw członkowskich, który w najbliższych latach spadnie. Jako że DNB stanowi główną część składową zasobów własnych (65%), budżet UE może być zagrożony, jeżeli prognozy gospodarcze będą sprzeczne z przewidywaniami zawartymi w art. 16 PMI zakładającymi deflator w wysokości 2%.

14.  WRF na lata 2007–2013 umożliwiły zainicjowanie lub odnowienie znacznej części prawodawstwa UE. Akty prawne przewidują śródokresową ocenę programów. Niektóre z nich zainicjowano w 2007 r., inne odłożono. Oznacza to, że użytecznych ocen można będzie dokonać nie wcześniej niż w 2010 r.

2. Nowe zmiany instytucjonalne

· Inicjatywy Komisji

15.  W dniu 3 listopada 2008 r. Komisja zorganizowała konferencję pt. „Reformowanie budżetu, zmienianie Europy”[6], którą otworzyli przewodniczący José Manuel Barroso, przewodniczący Hans-Gert Pöttering i komisarz Dalia Grybauskaite, a w której wzięło udział ponad 600 zarejestrowanych uczestników. Ponadto wielu posłów do PE, w tym przewodniczący Komisji Budżetowej i stały sprawozdawca ds. zasobów własnych, wzięło udział w obradach okrągłego stołu. Konferencja stanowiła pierwszy etap procesu przeglądu przewidzianego przez Komisję. Komisja zainicjowała konsultacje we wrześniu 2007 r. Łącznie 305 osób i podmiotów przedstawiło 284 teksty z uwagami:

94 uwagi sektora publicznego/rządowego, w tym 26 uwag pochodzących od państw członkowskich;

55 uwag organizacji pozarządowych;

41 uwag różnych grup interesu reprezentujących sektor prywatny i partnerów społecznych;

38 uwag uczelni wyższych i ekspertów z kręgów akademickich;

35 uwag indywidualnych obywateli z 13 państw członkowskich;

21 innych uwag (których nie udało się zaklasyfikować).

16.  W piśmie do przewodniczącego Pötteringa z dnia 18 grudnia 2008 r. przewodniczący Komisji stwierdza:

„Konferencja pokazała, że znaczenie tego problemu jest powszechnie dostrzegane, i pozwoliła stworzyć platformę dla nowych pomysłów i analiz pojawiających się tendencji. Wraz z uwagami pozyskanymi w ramach konsultacji społecznych stanowi ważną podstawę naszych dalszych prac”.

17.  Główne wnioski z konsultacji podsumowano w dokumencie Komisji w następujący sposób[7]:

- Reagowanie na zmieniające się potrzeby: zdaniem wielu budżet UE stanowi wynik kompromisów politycznych, a nie uzasadnionej decyzji o przydziale środków mającej wspierać realizację europejskich celów. Budżet UE powinien być uzależniony od obszaru polityki i oparty na rzetelnej analizie wartości dodanej wydatków UE. Komisja powinna stwierdzić, w jaki sposób można wykorzystać ograniczone zasoby finansowe z najlepszym skutkiem.

- Potrzeba bardziej elastycznych instrumentów, które pozwolą na szybkie podejmowanie decyzji w celu wspierania nowych inicjatyw; jednocześnie zbyt duża elastyczność może zagrozić stabilizującej funkcji WRF.

- Równowaga pomiędzy potrzebą stabilności a potrzebą elastyczności w ramach WRF: przywołano argumenty za wyznaczeniem krótszego okresu (5 lat) w celu lepszego dostosowania budżetu UE do zmieniających się potrzeb.

- Wartość dodana wydatków UE, zwłaszcza po to, by stawić czoła głównemu wyzwaniu, jakim jest globalizacja, zwiększając konkurencyjność Europy na świecie, zapewniając dostawy energii, wspierając gospodarkę opartą na wiedzy i usługach, dostosowując się do tendencji demograficznych poprzez zrównoważoną politykę migracyjną i eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, a także zachowując model socjalny.

- Nadrzędną zasadą musi być „europejska wartość dodana” oparta na zasadach pomocniczości i proporcjonalności.

- Priorytety świadczą o znacznym poparciu dla zmiany orientacji; w wielu uwagach zalecano ograniczenie wydatków na rolnictwo (zwłaszcza w 1. filarze) i zwiększenie wydatków na technologie związane z badaniami, innowacyjność i energię. Spójność cieszy się dużym poparciem, choć opinie na temat tego, jak należy ją zreformować, są różne; nacisk kładzie się na zmniejszanie różnic regionalnych.

- W odniesieniu do zasobów własnych uwagi dotyczyły potrzeby reformy mającej na celu stworzenie systemu, który byłby sprawiedliwy, skuteczny, prosty, przejrzysty, racjonalny i zrównoważony. Mimo że wspominane są modele alternatywne, najbardziej popularną opcją wydaje się system zasobów DNB przy zniesieniu istniejących korekt.

18.  Drugi etap procesu Komisji zakłada stworzenie zarysu głównych zasad, którymi należy się kierować podczas projektowania następnych ram finansowych, również w oparciu o wynik konferencji.

19.  Mimo że harmonogramu jeszcze nie potwierdzono, mogą to być ostatnie wnioski obecnej Komisji, mogłyby zatem zostać przedstawione jesienią 2009 r., co wciąż byłoby zgodne z harmonogramem PMI. Dalsze działania będą leżały w gestii nowej Komisji i nowego Parlamentu.

20.  Mimo że wiele państw członkowskich wniosło wkład w proces konsultacji, przekazując obszerne i szczegółowe propozycje, zmiany instytucjonalne związane z procesem ratyfikacji traktatu lizbońskiego, wyborami europejskimi, utworzeniem nowej Komisji i wyborami krajowymi w niektórych państwach członkowskich najprawdopodobniej znajdą się w centrum zainteresowania państw członkowskich do drugiej połowy 2009 r.

21.  Jednakże w artykule opublikowanym niedawno w najważniejszych tytułach prasowych w Unii prezydencja czeska i szwedzka deklarują wspólną wolę zajęcia się kwestią przeglądu budżetu UE przez cały rok 2009, przy czym cel wymaga jeszcze doprecyzowania.

· Wpływ traktatu lizbońskiego

22.  Zgodnie z ust. 1–4 konkluzji Rady Europejskiej z grudnia 2008 r. referendum w Irlandii może zostać przeprowadzone przed końcem kadencji obecnej Komisji. Zgodnie z taką hipotezą traktat lizboński mógłby wejść w życie na początku 2010 r.

23.  Nowy traktat nada Unii Europejskiej szereg nowych kompetencji, w tym nową procedurę budżetową, której konsekwencje mogą zostać odzwierciedlone w nowych politykach/programach, na które mogą być wymagane właściwe środki, które pozwolą dostosować się do nowych podstaw prawnych. Dotyczy to głównie działów 1a (polityka kosmiczna i badawcza, młodzież, sport, zdrowie publiczne), 3b (współpraca sądownicza) i 4 (pomoc humanitarna, Europejska Służba Działań Zewnętrznych). W przypadku dwóch z tych działów (1a i 4) niedofinansowanie stwierdzono już w kontekście obecnych WRF.

3. Wnioski i opcje

24.  Sprawozdawca uważa, że szereg niewiadomych związanych z obecnym kontekstem politycznym, gospodarczym i instytucjonalnym, takich jak:

- wybory europejskie;

- mianowanie nowej Komisji;

- faza przygotowawcza nowego referendum w Irlandii: wynik procesu ratyfikacji;

- ewentualne wejście w życie nowego traktatu i konsekwencje budżetowe jego nieratyfikowania;

- wpływ polityczny kryzysu finansowo-gospodarczego i możliwe konsekwencje dla budżetu UE w wymiarze rocznym i wieloletnim

stanowią ważne wyzwania, które nie pozwalają na zajęcie szczegółowych stanowisk mających na celu ambitny przegląd w momencie, kiedy sprawozdanie z własnej inicjatywy ma zostać przedstawione.

25.  Sprawozdawca uważa jednak, że obecny Parlament w znacznym stopniu zaangażował się w tę kwestię, zwłaszcza dzięki pracy komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych, a także rocznym budżetom i późniejszej pracy legislacyjnej. W związku z powyższym sprawozdanie INI powinno też odzwierciedlać dotychczasowe osiągnięcia i wciąż aktualne problemy, które obecny Parlament przekaże następnemu.

· Możliwe opcje dotyczące sprawozdania INI

Opcja 1

26.  W sprawozdaniu można:

- przewidzieć wpływ traktatu lizbońskiego na polityki UE, w tym aspekty ilościowe, oraz określić potrzebę ambitnego przeglądu w ramach obecnych WRF;

- wyciągnąć wnioski polityczne z konferencji dotyczącej przeglądu budżetu i utorować drogę przyszłym wnioskom Komisji, znajdując rozwiązania problemów, które należy rozwiązać w ramach obecnych WRF i w późniejszym okresie;

- przedstawić wizję polityczną następnych WRF w oparciu o dotychczasowe doświadczenia.

Opcja 2

27.  W sprawozdaniu można:

- odnotować obecny kontekst polityczno-instytucjonalny;

- uznać, że formułowanie wniosków na tym etapie mogłoby przynieść efekt przeciwny do zamierzonego;

- uznać, że należy poczekać na zbadanie wniosków Komisji przez nowy Parlament.

Opcja 3

28.  W sprawozdaniu można nakreślić podejście trzyetapowe:

Etap pierwszy:

- przypomnieć, że obecne WRF nie były tak ambitne, jak Parlament mógł oczekiwać;

- przypomnieć, że umożliwiono ciągłość prawodawstwa UE, którego ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona dopiero w późniejszym okresie (2010–2011 r.);

- podkreślić, że przegląd przewidziany w deklaracji nr 3 PMI stanowi proces ciągły, ponieważ PMI zawiera niezbędne postanowienia umożliwiające dostosowanie WRF w razie potrzeby (elastyczność, zmiana, dodanie środków) oraz że instrumenty te uruchamiano, ilekroć zaszła taka potrzeba (Galileo, instrument żywnościowy, plan naprawy gospodarki ?);

- nakreślić kilka głównych zasad, które nowy Parlament mógłby obrać za podstawę prac np.:

- unikanie dodawania zbyt wielu elementów;

- ukierunkowanie wydatków na kilka najważniejszych obszarów w ramach obecnych pułapów;

- stosowanie kryteriów europejskiej wartości dodanej, zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności;

- zwiększenie zdolności funkcjonowania, zwłaszcza elastyczności w obrębie działów i pomiędzy nimi. Jedną z opcji byłoby wykorzystanie możliwości, jakie oferuje deklaracja nr 1 PMI (patrz niżej), aby zapewnić większą elastyczność w finansowaniu kwestii priorytetowych politycznie (energia, łączność szerokopasmowa). Ponadto opcja ta umożliwiłaby także Parlamentowi Europejskiemu podjęcie inicjatywy i uprzedzenie dalszych wniosków Komisji.

„W odniesieniu do pkt 7 porozumienia międzyinstytucjonalnego Komisja przygotuje do końca 2009 r. sprawozdanie na temat funkcjonowania porozumienia międzyinstytucjonalnego, załączając do niego, w razie konieczności, odnośne wnioski”.

Etap drugi:

- w przypadku ratyfikacji traktatu lizbońskiego zaproponować dostosowania powiązane z wyzwaniami i nowymi politykami przewidzianymi w traktacie.

Etap trzeci:

- przygotowanie negocjacji dotyczących nowych WRF (za które odpowiedzialny będzie nowy Parlament), z uwzględnieniem ram istniejącego traktatu oraz wyniku śródokresowych ocen programów legislacyjnych.

  • [1]  P6_TA-PROV(2006)0570
  • [2]  SEC(2007)42/2-05-1772
  • [3]  Teksty przyjęte P6_TA (2006)0210.
  • [4]  P6_TA(2006)0210, PMI w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (pkt 1).
  • [5]  PE 392.301_V.03.00.
  • [6]  Materiały z konferencji można znaleźć na stronie internetowej Komisji http://ec.europa.eu/budget/reform/index_en.htm.
  • [7]  SEC(2008) 2739.

OPINIA Komisji Spraw Zagranicznych (24.2.2009)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Michael Gahler

WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. wspiera trzyetapowe podejście do śródokresowego przeglądu przyjęte przez Komisję Budżetową i podkreśla, że stałe niedofinansowanie działu 4 budżetu musi być w pierwszej kolejności przedmiotem niezbędnych dostosowań w realizowanych obecnie wieloletnich ramach finansowych (WRF), w tym poprzez uwzględnienie odpowiednich środków finansowych dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

2. przypomina inicjatywę Komisji zmierzającą do przedstawienia w ramach tego przeglądu oceny sytuacji w dziale 4 i nalega, by Komisja przedstawiła na tej podstawie propozycje krótkoterminowych rozwiązań do zastosowania w obecnych wieloletnich ramach finansowych, a także opcji dla nowych wieloletnich ram finansowych, które wzmocniłyby finansowo dział 4 i pozwoliły na zaradzenie sytuacji jego chronicznego niedofinansowania, umożliwiając w ten sposób Unii Europejskiej wypełnienie podjętych przez nią zobowiązań w zakresie działań zewnętrznych;

3. wskazuje w szczególności - mając na uwadze charakter działań finansowanych w ramach działu 4 - na potrzebę ustanowienia mechanizmu elastyczności, który umożliwiłby UE podjęcie działań w nieprzewidzianych sytuacjach bez konieczności zmniejszania funduszy przeznaczonych na bieżące strategie i programy w dziedzinie spraw zewnętrznych, przy pełnym poszanowaniu uprawnień organu budżetowego;

4. podkreśla, iż w kontekście mianowania i zatwierdzenia składu nowej Komisji ma zamiar skoncentrować się na potrzebie znalezienia krótko- i długoterminowych rozwiązań w odniesieniu do działu 4;

5. popiera dalszą intensyfikację europejskiej polityki sąsiedztwa w ramach partnerstwa wschodniego oraz Unii na rzecz regionu Morza Śródziemnego; zaznacza jednak, że istnieje pilna potrzeba zapewnienia europejskiej polityce sąsiedztwa i instrumentowi partnerstwa wystarczających środków, by zapewnić obu strukturom wykonalność oraz wiarygodność wobec uczestniczących w nich partnerów; ponownie podkreśla, że stabilność, bezpieczeństwo i dobrobyt całego kontynentu europejskiego stanowią główny cel tych dążeń;

6. wskazuje na wyzwania, przed jakimi stoi UE w obszarze bezpieczeństwa energetycznego i nalega, by Komisja przewidziała odpowiednie środki umożliwiające UE złagodzenie trudnej sytuacji w tej dziedzinie;

7. wskazuje na potrzebę wypełnienia luki z jednej strony między obecnym ukierunkowaniem instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju na pomoc dla rozwoju oraz na milenijne cele rozwoju, z drugiej zaś potrzebą wspierania współpracy z krajami trzecimi znajdującymi się poza zasięgiem oficjalnej pomocy na rzecz rozwoju; dlatego nawołuje Komisję do przedstawienia propozycji odpowiednich zmian w obowiązującym prawodawstwie oraz do przeanalizowania potrzeby uwzględnienia w przyszłych wieloletnich ramach finansowych środków stałego i właściwego finansowania współpracy w krajami rozwijającymi się wykraczających poza oficjalną pomoc na rzecz rozwoju;

8. mając na uwadze przygotowanie nowych wieloletnich ram finansowych, podkreśla, że wszelki zrównoważony przegląd wydatkowania musi być ściśle związany z reformą dochodów, aby dostarczyć Unii Europejskiej środek konieczny do wypełniania jej roli oraz sprostania rysującym się wyzwaniom; uważa, że następne ramy finansowe powinny być zbieżne z mandatami Komisji i Parlamentu, aby wzmocnić ich demokratyczne umocowanie; podkreśla ponadto, że jego zdaniem wszystkie środki finansowe przeznaczone na działania zewnętrzne powinny być włączone do budżetu UE, w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz mechanizmu ATHENA.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Klaus Hänsch, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ioan Mircea Paşcu, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski, Zbigniew Zaleski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz

OPINIA Komisji Rozwoju (18.2.2009)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055 (INI))

Sprawozdawca: Thijs Berman

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  zauważa, że typ wydatków zapisany w obecnych perspektywach finansowych wykazuje znaczne różnice w poziomach wykorzystania środków między poszczególnymi działami wieloletnich ram finansowych: w niektórych działach wydatki są wyjątkowo niskie w stosunku do zakładanego budżetu (np. w dziale 2), podczas gdy w innych działach rezerwy zostały całkowicie wyczerpane (np. w dziale 4); uważa, że sytuacja ta uwypukla potrzebę większej elastyczności w przenoszeniu środków między działami;

2.  zwraca szczególną uwagę na problem trudnej sytuacji finansowej w dziale 4, wynikającej z niedawno zaistniałych potrzeb, które nie mogły zostać przewidziane w chwili sporządzania wieloletnich ram finansowych, jak ma to miejsce w przypadku Palestyny, Kosowa i Gruzji; wierzy, że problem ten może zostać rozwiązany jedynie dzięki kompleksowemu przeglądowi wieloletnich ram finansowych, prowadzącemu do podniesienia pułapu w dziale 4 w okresie 2010-2013;

3.  zauważa, że chociaż nowe potrzeby wynikające z podwyżek cen żywności w krajach rozwijających się zostały uwzględnione w ramach obecnych perspektyw finansowych, był to skomplikowany i trudny proces, którego nie należy powtarzać; odnotowuje ponadto, że mogą pojawić się nowe, nieprzewidziane i naglące potrzeby w krajach rozwijających się, w tym potrzeby wynikające z niepewnej sytuacji na światowych rynkach finansowych, oraz przypadki kryzysu humanitarnego wynikające z globalnych zmian klimatu, które mają największy wpływ na kraje o niższych dochodach;

4.  wskazuje, że proces demokratycznej kontroli ukazał potrzebę opracowania nowego instrumentu finansowania lub wprowadzenia zmian do istniejącego przy zapewnieniu dodatkowych środków finansowych, tak aby objąć nim działania inne niż Oficjalna Pomoc Rozwojowa w krajach objętych Instrumentem Współpracy na rzecz Rozwoju oraz że cel ten może zostać odpowiednio zrealizowany jedynie dzięki podwyższeniu pułapu w dziale 4.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Alexandra Dobolyi, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Renate Weber, Gabriele Zimmer

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emilio Menéndez del Valle

OPINIA Komisji Kontroli Budżetowej (18.2.2009)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Herbert Bösch

WSKAZÓWKI

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przypomina, że Komisja, jako władza wykonawcza Unii Europejskiej, musi składać sprawozdanie ze swoich osiągnięć; w związku z powyższym wzywa Komisję do stworzenia właściwej równowagi między audytami finansowymi (legalność i prawidłowość) a audytami wyników (audytami opłacalności);

2.  zauważa, że „wspólne zarządzanie” jest bezpośrednią konsekwencją Artykułu 5 TWE i wynikiem braku prawdziwej „administracji unijnej”; przypomina, że przy obecnych ustaleniach istnieje wysokie ryzyko, iż interesy poszczególnych krajów mogą być przedkładane nad wspólny interes UE; stoi na stanowisku, że konieczna jest unijna akredytacja organów krajowych wykonujących zadania pod wspólnym zarządem;

3.  zwraca uwagę na swoje wielokrotne wezwania do ustanowienia krajowych deklaracji w zakresie zarządzania jako środka wzmocnienia odpowiedzialności krajów członkowskich; wyraża ubolewanie z powodu niedostatecznych wysiłków komisji w celu stworzenia korzystnych warunków do wprowadzenia takiego instrumentu; uważa brak działań komisji w tym zakresie za sprzeczny z celem, stanowiącym, że budżet będzie „zarządzany według najwyższych standardów”, określonym w komunikacie z dnia 12 września 2007 roku pod tytułem „reformowanie budżetu, zmienianie Europy” (SEC(2007)1188, strona 5);

4.  zajmuje stanowisko, że jeśli nie można wprowadzić pełnej odpowiedzialności za określoną politykę, wówczas polityka ta musi zostać zmieniona albo w ostateczności należy z niej zrezygnować; wyraża przekonanie, że wzięcie na siebie pełnej odpowiedzialności za wykonanie przez odpowiedzialny za to organ powinno być nieodłączną częścią decyzji, na równi z projektem, określeniem celów, poziomu inwestycji i właściwym aktem prawnym;

5.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie przez Europejski Trybunał Obrachunkowy (ECA) pojęcia „dopuszczalnego ryzyka błędu” w ramach opinii nr 2/2004[1]; wzywa Komisję do przedstawienia władzom budżetowym wyliczeń kosztów kontroli dla różnych poziomów błędu; wyraża przekonanie, że „dopuszczalne ryzyko błędu” będzie musiało być zróżnicowane w zależności od natury, złożoności i metod zarządzania programami;

6.  wyraża przekonanie, że jakość wyliczeń kosztów przedstawionych przez Komisję powinna zostać oceniona przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

9

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Herbert Bösch, Paulo Casaca, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Nils Lundgren, Ashley Mote, Jan Mulder

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Valdis Dombrovskis

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Roselyne Lefrançois

  • [1]  Dz.U. C 107, 30.4.2004, str. 1.

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (9.10.2008)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))

Sprawozdawca: Paul Rübig

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z ogromnym zadowoleniem przyjmuje śródokresowy przegląd ram finansowych na lata 2007-2013 i przeprowadzone przez Komisję konsultacje publiczne na temat reformy budżetowej; uważa, że budżet powinien stanowić kluczowy instrument na rzecz zapewnienia skutecznej realizacji celów polityki UE;

2.    uważa, że skuteczne ukierunkowanie polityki spójności UE na te cele będzie stanowiło środek zapewniający trwałą konwergencję regionów, podkreślając konieczność zachęcania do dużo większego tempa absorpcji przydzielonych funduszy wspólnotowych;

3.   ponieważ priorytety polityki Unii stale się zmieniają na skutek globalizacji, zmian demograficznych, rozwoju technologicznego, potrzeby zapewnienia bezpiecznych i różnorodnych źródeł dostaw energii oraz zmian klimatycznych, uważa, że istotnym krokiem będzie dokonanie ponownej oceny i optymalizacji wydatków UE w celu osiągnięcia najwyższej wartości dodanej i najbardziej skutecznych działań UE;

4.   uważa, że niniejszy śródokresowy przegląd jest sprawą najwyższej wagi, aby budżet UE wyraźniej odzwierciedlał priorytety obywateli w kontekście dążenia UE do stworzenia konkurencyjnej, opartej na wiedzy i wydajnej gospodarki światowej; uważa, że wiąże się to z dalszym znacznym wzrostem środków przeznaczanych na badania naukowe i innowacje, politykę klimatyczną i energetyczną, infrastrukturę, edukację i kształcenie zawodowe;

5.  podkreśla, że główne wyzwania związane z energetyką, przed jakimi stoi UE, oraz zdecydowane dążenie do obniżenia emisji zanieczyszczeń na świecie wymagają rozwinięcia niedrogich, niskoemisyjnych i odnawialnych technologii energetycznych; w związku z tym uważa, że budżet powinien przewidywać wystarczające środki finansowe umożliwiające osiągnięcie celów europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych; zwraca jednak uwagę, że środki te nie powinny być pozyskiwane poprzez przeniesienie funduszy przeznaczonych na wspólnotowe programy w dziedzinie badań i innowacji;

6.   wzywa Komisję do przeanalizowania, w jaki sposób nowe możliwości finansowania mogą przyczynić się do przyspieszenia projektów z zakresu energii odnawialnej leżących w interesie europejskim, ze szczególnym odniesieniem do:

(i)   rozwoju infrastruktury sieciowej koniecznej do zagospodarowania potencjału energii wiatrowej i morskiej w strefach przybrzeżnych;

(ii)  przyspieszenia budowy połączeń z krajami śródziemnomorskimi w celu pełnego wykorzystania olbrzymiego potencjału państw południowej części UE i ościennych w zakresie energii elektrycznej wytwarzanej z wiatru i słonecznej energii cieplnej;

(iii)  przyspieszenia korzystania z biomasy w lokalnych sieciach ogrzewania i chłodzenia w połączeniu z zakrojonym na szeroką skalę programem wprowadzania tej technologii w istniejących budynkach;

7.   zaznacza, że wydajność energetyczna jest kluczowym środkiem w rozwiązywaniu problemu ubóstwa energetycznego oraz najbardziej opłacalnym sposobem szybkiego osiągnięcia korzyści w walce ze zmianami klimatycznymi i posiada najbardziej opłacalny potencjał w zakresie obniżenia emisji w perspektywie średnioterminowej; wzywa Komisję do podjęcia rozważań nad najlepszym sposobem, w jaki fundusze budżetowe UE odpowiednio uzupełniałyby działania państw członkowskich oraz inne instrumenty polityki na rzecz wydajności energetycznej i wzywa do przeznaczenia dodatkowych środków na inicjatywy związane z wydajnością energetyczną zarówno ze strony producentów, jak i konsumentów; uważa, że wzrost inwestycji jest szczególnie potrzebny w celu zwiększenia wydajności energetycznej sektora budowlanego;

8.   stanowczo podkreśla, że badania naukowe i innowacyjność są podstawowym czynnikiem w dążeniu do osiągnięcia opartej na wiedzy i dynamicznej gospodarki UE napędzanej przez wzrost ekonomiczny i tworzenie miejsc pracy; zaznacza, że zwiększenie dostępności finansowania jest koniecznym warunkiem skuteczności polityki w zakresie badań naukowych i innowacji; uważa, że wraz ze zmianami zachodzącymi na świecie uległy zmianie dziedziny, które wymagają finansowania; w związku z tym nalega, aby finansowanie w zakresie badań i rozwoju ukierunkowano na przyszłe możliwości rynkowe i nowe globalne wyzwania, takie jak technologie przyjazne środowisku i energetyka;

9.    uważa, że badania naukowe najwyższej jakości wymagają coraz większych inwestycji w infrastrukturę badawczą; stoi na stanowisku, że budżet siódmego programu ramowego przeznaczany na infrastrukturę badawczą w latach 2007–2013 nie odpowiada ani potrzebom, ani też europejskiemu potencjałowi badawczemu; uważa, że sektor ten musi stać się ważnym priorytetem jeszcze przed śródokresowym przeglądem ram finansowych;

10. przypomina, że MŚP wytwarzają ponad połowę PKB UE, stanowiąc 99% wszystkich przedsięwzięć w UE, dostarczając dwie trzecie wszystkich miejsc pracy w UE i tworząc przez to największy sektor w gospodarce UE; podkreśla, że osiągnięcie założeń strategii lizbońskiej możliwe jest jedynie dzięki odpowiednio ukierunkowanej i dysponującej wystarczającymi środkami polityce w zakresie MŚP, obejmującej finansowanie, regulację i wspieranie zwiększonej przedsiębiorczości oraz udziału MŚP w dziedzinie badań naukowych, innowacji, technologii i zamówień publicznych; uważa, że planowana regulacja w sprawie małych przedsiębiorstw (Small Business Act) stanowi bardzo istotny instrument wspierania MŚP i wyraża przekonanie, że będzie to wymagało odpowiedniego zwiększenia zasobów;

11. wzywa Komisję, aby poddała ocenie skuteczność i wartość dodaną programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz innych środków wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność; uważa, że istnieje potrzeba kontynuacji i zwiększenia wsparcia oraz środków przeznaczonych na takie programy oraz lepszej ich integracji, ponieważ stanowią one kluczowe instrumenty finansowe rozwoju MŚP w UE; podkreśla, że w dziedzinie innowacji MŚP należy zachęcać do koordynacji działań ze szkołami wyższymi i ośrodkami naukowymi w celu stymulowania transferu wiedzy i szybkiej komercjalizacji wyników badań;

12. zwraca uwagę, że chociaż wydajność energetyczna i zmiany klimatyczne uznawane są za kluczowe priorytety UE, nie znajdują one dostatecznego i spójnego odzwierciedlenia w budżecie UE; uważa, że poprawę mogłoby przynieść stworzenie specjalnej pozycji w budżecie lub szczególnych poddziałów poświęconych inwestycjom w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych i dostosowania się do tych zmian, jak również uwzględnienie celów dotyczących zmian klimatycznych w istniejących programach;

13.  podkreśla znaczenie programu CIP i inicjatywy JEREMIE w niwelowaniu rozbieżności rynkowych w zakresie finansowania MŚP i wzywa do skoncentrowania dostępnych środków na rzeczywistych potrzebach MŚP, tj. promowania nowych instrumentów typu „mezzanine”; zauważa, że MŚP są szczególnie silnie dotknięte niedotrzymywaniem terminów płatności, dlatego należy unikać opóźnień przez stworzenie skutecznego i przejrzystego systemu monitorowania w celu zapewnienia, że płatności są dokonywane w określonym terminie;

14. zaznacza, że skuteczne zarządzanie wydatkami UE należy traktować priorytetowo; zauważa również, że szczególnie istotne jest, aby fundusze przydzielane były w oparciu o obiektywne kryteria i ciągłą ocenę wyników; uznaje, że w związku z tym należy wspierać silne i skuteczne partnerstwa publiczno-prywatne (PPP);

15. zaznacza, że konieczne jest wsparcie finansowe dla dalszego rozdzielania transeuropejskich sieci energetycznych, które odgrywają istotną rolę w strategicznej polityce energetycznej oraz w rozwoju transeuropejskich usług elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych; zgodnie z celami UE w zakresie zmian klimatycznych uważa, że finansowanie transeuropejskich sieci energetycznych powinno skupiać się na niskoemisyjnej infrastrukturze, takiej jak inteligentne sieci energetyczne, w celu zwiększenia wydajności, elastyczności, bezpieczeństwa, niezawodności i jakości systemów energetycznych i gazowych UE;

16. podkreśla potrzebę pozyskania środków finansowych dla organu regulacyjnego UE zajmującego się bezpieczeństwem jądrowym i ochroną obiektów oraz ustanawiającego i monitorującego ujednolicone zasady, procesy i standardy w zakresie postępowania z materiałami jądrowymi i wynikającymi stąd wypadkami;

17.  zaznacza, że system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w UE zostanie poddany gruntownemu przeglądowi; zauważa, że przedsiębiorstwa objęte licytacją w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji powinny uczestniczyć w procesie podejmowania decyzji o sposobie wykorzystania dochodów ze sprzedaży w ramach licytacji;

18. zauważa, że zwłaszcza na obszarach wspierania badań naukowych i rozwoju oraz MŚP, pożyczki połączone z dotacjami mogą stanowić najbardziej wydajne i skuteczne formy wsparcia; uważa, że podczas przeglądu budżetu należy uwzględnić metody innowacyjnego finansowania celem wsparcia wzrostu gospodarczego;

19. podkreśla znaczenie lepszej koordynacji między UE a krajami trzecimi, zwłaszcza w zakresie tworzenia światowego systemu partnerstwa oraz stymulacji transferu wiedzy między krajami o strategicznym znaczeniu, w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii w UE; uważa, że cel ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w budżecie.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

7.10.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Manuel António dos Santos, Juan Fraile Cantón, Neena Gill, Pierre Pribetich, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

José Javier Pomés Ruiz

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego (27.1.2009)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Rumiana Jeleva

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że unijna polityka spójności pozostaje kluczowym filarem procesu integracji europejskiej i odgrywa aktywną rolę w zmniejszaniu nierówności i opóźnień rozwoju;

1.  uważa, że przez szereg lat polityka regionalna UE jest dla społeczeństwa europejskiego dowodem wyjątkowej wartości dodanej, jaką Europa wnosi poprzez skuteczne wspieranie spójności gospodarczej i społecznej na całym obszarze UE, przyczyniając się jednocześnie do osiągania celów strategii lizbońskiej z zakresu wzrostu i zatrudnienia oraz celów z Göteborga na rzecz zrównoważonego rozwoju; sprzeciwia się zatem jakimkolwiek próbom renacjonalizacji tej polityki Wspólnoty; ponownie podkreśla stanowisko, na którym stoi od dawna, zgodnie z którym polityka spójności powinna odnosić się do całego obszaru UE oraz że należy skupić większą ilość dostępnych środków finansowych na potrzebach słabiej rozwiniętych regionów;

2.  uważa, że należy zapewnić odpowiednie finansowanie w ramach nowych, wieloletnich ram finansowych po roku 2013, aby umożliwić nie tylko kontynuację tradycyjnie prowadzonych działań w ramach polityki spójności, ale też stawianie czoła nowym globalnym wyzwaniom o znaczącym zasięgu terytorialnym, takim jak zmiany klimatu i zmiany demograficzne, wyludnienie, dostosowanie do globalizacji, odnowa obszarów wiejskich, wydajność energetyczna i koncentracja ludności w ośrodkach miejskich, które szczegółowo określono w czwartym sprawozdaniu Komisji w sprawie spójności gospodarczej i społecznej (COM(2007)0273); uważa w związku z tym, że przeznaczenie zaledwie 0,35% PKB UE na finansowanie tej polityki jest dalece niewystarczające;

3.   uważa, że należy przeznaczyć wystarczające środki na politykę spójności UE, aby Wspólnota osiągnęła rzeczywistą spójność i z powodzeniem stawiła czoła różnicom między regionami i w ich obrębie, oraz nadal istniejącym nierównościom w dziedzinach takich jak zatrudnienie, infrastruktura transportowa, dostępność, zdolność innowacyjna, a także podziałowi na regiony bardziej rozwinięte i znajdujące się w mniej korzystnej sytuacji pod względem rozwoju technologicznego; podkreśla w szczególności rolę, jaką odgrywa polityka spójności w zakresie pomocy na rzecz obszarów górskich, wyspiarskich, słabo zaludnionych oraz regionów przygranicznych, aby skompensować stałe bariery geograficzne i strukturalne; uważa również, że solidna i odpowiednio finansowana polityka spójności jest zasadniczym warunkiem pomyślnego wchłonięcia przyszłych rozszerzeń;

4.  podkreśla potrzebę uproszczenia procedur wykorzystania funduszy strukturalnych, zwłaszcza w zakresie systemów zarządzania i kontroli, przeciwdziałając jednocześnie nadużyciom i nieprawidłowościom oraz zapewniając odpowiednie systemy kontroli finansowej; zauważa, że złożoność systemu jest w pewnym stopniu przyczyną niskiego wykorzystania dostępnych środków przez państwa członkowskie; z zadowoleniem odnosi się do ostatnich wniosków Komisji dotyczących przeglądu polityki spójności UE w kontekście kryzysu finansowego, zwierających konkretne propozycje uproszczenia odnośnych procedur i oczekuje z niecierpliwością ostatniego pakietu propozycji Komisji w sprawie środków uproszczeni, przewidzianych na początek 2009 r.; uważa, że środki te należy bezzwłocznie wdrożyć i że powinny one zapewniać jasny podział obowiązków i kompetencji między UE, państwa członkowskie oraz organy regionalne i lokalne;

5.  zauważa, że Komisja po raz pierwszy podjęła się systematycznej oceny skuteczności programów operacyjnych z lat 2000-2006; z wielkim zainteresowaniem oczekuje wyników tej oceny, będącej poważną próbą ocenienia skuteczności działań w ramach polityki spójności; zauważa jednak, że niezmiernie trudno jest kompleksowo ocenić już teraz pozytywne skutki, jakie faktycznie przynosi polityka spójności, ponieważ całkowite wyniki przeprowadzonych działań będą widoczne dopiero w późniejszym okresie, oraz że nie można ich ocenić przy pomocy wskaźników czysto ekonomicznych;

6.  podkreśla, że polityki spójności nie można postrzegać jedynie jako instrumentu realizacji celów innych sektorów polityki, ponieważ jest to samodzielna polityka wspólnotowa, zapewniająca znaczną wartość dodaną;

7. uznaje, że obecny kryzys finansowy znacząco zmienił sytuację gospodarczą i finansową w wielu państwach członkowskich; zauważa, że w wyniku kryzysu krajowe priorytety w zakresie inwestycji mogą ulec zmianie i w związku z tym trzeba będzie dostosować szereg programów operacyjnych; podkreśla fakt, że państwa członkowskie mogą również stanąć w obliczu trudności z płynnością finansową, które uniemożliwią im pokrycie krajowych składek na wdrażanie działań i programów strukturalnych;zachęca Komisję do ścisłej współpracy z państwami członkowskimi w ramach wspólnych starań mających na celu ożywienie gospodarki europejskiej;

8. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji dotyczące zmian obowiązujących ram legislacyjnych funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 w celu uproszczenia systemu oraz przyspieszenia i ułatwienia płatności na rzecz państw członkowskich; uważa te wnioski za pierwszy istotny krok w kierunku wspierania starań państw członkowskich na rzecz zwalczania negatywnych skutków obecnego kryzysu gospodarczego; z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji o przedłużeniu terminu rozliczenia programów operacyjnych 2000-2006;

9.  podkreśla fakt, że ostatecznym celem finansowania ze środków UE jest poprawa jakości życia obywateli Unii i w związku z tym apeluje do państw członkowskich, aby zadbały o optymalne zarządzanie funduszami UE; w związku z tym przypomina o potrzebie dobrego sprawowania rządów i znaczeniu zwalczania nadużyć, korupcji i przestępczości zorganizowanej, które bezpośrednio naruszają zasady leżące u podstaw budżetu UE; dlatego też z zadowoleniem odnosi się do z działań OLAF w tym zakresie;

10. w kontekście spójności terytorialnej zaleca znaczne wzmocnienie celu „Europejska współpraca terytorialna” zarówno pod kątem strategii politycznej, jak i pod kątem finansowania, i sugeruje, aby zapewnić dodatkowe środki na kolejny okres programowania; przychylnie odnosi się do niedawnych starań Komisji w celu nasilenia współpracy terytorialnej poprzez utworzenie międzykrajowych struktur współpracy dla państw, które borykają się z podobnymi problemami; z dużym zainteresowaniem odnosi się do strategii dla Morza Bałtyckiego, która jest dowodem na to, że można rozważyć utworzenie w przyszłości takich strategii również dla innych regionów, jak strategia dla Morza Czarnego, lub dla obszarów innego rodzaju;

11. wzywa Komisję do przedstawienia kompleksowego systemu przejściowej pomocy na okres po 2013 r. dla regionów, których PKB wyniesie ponad 75% średniej europejskiej; uważa za niezwykle istotne, aby traktować te „regiony w okresie przejściowym” oddzielnie, ponieważ będą one nadal w przejściowej fazie rozwoju i w związku z tym należy im zapewnić wyraźniej określony status, bardziej przejrzyste przepisy oraz większą pewność, jeśli chodzi o otrzymywanie tymczasowego wsparcia z funduszy strukturalnych w następnym okresie programowania; uważa, że aby umocnić osiągnięte już poziomy konwergencji należy ustanowić mechanizmy przejściowe również dla państw, które nie będą już otrzymywały środków z Funduszu Spójności;

12. z zainteresowaniem odnosi się do debaty nad planowaniem kolejnych ram finansowych na okres pięcioletni, zamiast siedmioletniego, aby zbiegały się one z kadencją Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego; niemniej jednak zdaje sobie sprawę z dużych trudności we wdrażaniu wieloletnich programów w ramach funduszy strukturalnych w tak krótkim okresie programowania; proponuje, aby planować politykę spójności na okres dziesięciu lat, przy dogłębnym przeglądzie ram legislacyjnych i operacyjnych po upływie pierwszych pięciu lat;

13. podkreśla pozytywne skutki nowych inicjatyw Jessica, Jaspers i Jeremie, finansowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny i inne instytucje, oraz apeluje o kontynuację tych inicjatyw w następnych ramach finansowych;

14. przypomina, że podczas negocjacji dotyczących rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 Parlament, w ramach nieformalnego dialogu trójstronnego, wystąpił z wnioskiem o realokację niewykorzystanych środków – przepadających w wyniku stosowania zasady N+2 / N+3 – na budżet spójności Wspólnoty (pozycja 1b) oraz na inne programy operacyjne o wyższym stopniu wykorzystania, oraz o stworzenie wspólnotowej rezerwy wydajności, która byłaby systemem nagradzania postępu; ubolewa bardzo nad tym, że Rada nie przyjęła wówczas tego wniosku; wzywa Komisję do ustosunkowania się do wniosku Parlamentu w ramach zbliżającego się śródokresowego przeglądu i zaleca, aby przeprowadzić najpierw analizę wpływu praktycznego stosowania tego instrumentu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.1.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Antonio De Blasio, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, James Nicholson, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Grażyna Staniszewska, Andrzej Jan Szejna, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Domenico Antonio Basile, Madeleine Jouye de Grandmaison, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Richard Seeber

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (21.1.2009)

dla Komisji Budżetowej

w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013
(2008/2055(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Esther De Lange

WSKAZÓWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla, że polityka rolna jest najbardziej uwspólnotowionym obszarem polityki Unii Europejskiej, w wyniku czego wydatki na rolnictwo stanowią znaczną cześć ogólnego budżetu UE, mimo iż uległy one względnemu zmniejszeniu;

2. wyraża ubolewanie, że przy opracowywaniu opinii w sprawie śródokresowego przeglądu ram finansowych na lata 2007-2013 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego nie miała do dyspozycji komunikatu Komisji, dzięki któremu mogłaby precyzyjnie zanalizować obecną sytuację finansową i przedstawić wstępne prognozy;

3. podkreśla trudności w realizacji perspektyw finansowych dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Unii, w szczególności w odniesieniu do środków zarządzania rynkami, w kontekście światowego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz napiętej sytuacji na rynkach i presji na ceny surowców, w tym surowców rolnych, które coraz częściej stają się przedmiotem międzynarodowych spekulacji;

4. podkreśla, że opinia publiczna jest wprowadzana w błąd przez stwierdzenia, w których zwraca się uwagę na relatywnie duży udział wydatków na rolnictwo w budżecie Unii, ponieważ w porównaniu do całkowitego PKB państw członkowskich dotacje do rolnictwa stanowią jedynie znikomą kwotę;

5. przypomina, że pułapy dla wspólnej polityki rolnej (WPR) zostały ustalone do roku 2013, i że stabilność budżetu na rolnictwo do 2013 r. była podstawowym warunkiem przyjęcia daleko idącej reformy WPR w 2003 r. i późniejszego przeglądu w 2008 r. przez większość państw członkowskich, ponieważ długoterminowe planowanie ma kluczowe znaczenie dla sektora rolnego;

6. podkreśla, że w ostatnim okresie dochodziło do silnych wahań cen produktów rolnych, i stwierdza, że niesłuszne były opinie, jakoby wskutek gwałtownych wzrostów cen produktów rolnych w ostatnich latach dotacje do rolnictwa stały się zbędne, i że sprzedaż samych produktów rolnych była w stanie zapewnić rolnikom stabilne, przewidywalne dochody;

7. zwraca uwagę, że na skutek tego nowe priorytety w ramach bieżących ram finansowych można finansować jedynie przy użyciu nowych środków lub też przez zmianę priorytetów w ramach istniejących programów i poziomów wydatków; w związku z tym podkreśla, że istnieje duża potrzeba zapewnienia wystarczającego marginesu w różnych kategoriach początkowych danych budżetowych, tak żeby pozostawić miejsce na priorytety Parlamentu; ubolewa, że w trakcie negocjacji budżetowych w 2005 r. przeznaczono zbyt mało środków na działania w ramach drugiego filaru;

8. ubolewa nad wyższymi stawkami modulacji uzgodnionymi przez państwa członkowskie w procesie oceny stanu WPR i wzywa Komisję do zapewnienia w procesie przeglądu ram finansowych dodatkowych środków w funduszach rozwoju obszarów wiejskich, aby sprostać zapotrzebowaniu ze strony drugiego filaru WPR;

9. ostrzega jednak, że obecny margines w ramach budżetu na rolnictwo ma charakter przejściowy, ponieważ stopniowa integracja nowych państw członkowskich, wahania na rynkach rolnych, zagrożenia dla zdrowia zwierząt i roślin, niedawne reformy horyzontalne i sektorowe oraz inne działania przyjęte w ramach WPR służące wsparciu niektórych grup ludności zwiększą żądania wobec budżetu, co doprowadzi prawdopodobnie do zniknięcia marginesu pod koniec tego okresu planowania; dlatego podkreśla, że obecny margines nie powinien mieć zastosowania strukturalnego;

10. wzywa Komisję do jak najszybszego poinformowania Parlamentu o dodatkowych środkach w zakresie rolnictwa, które zdaniem Parlamentu będą potrzebne w przypadku przystąpienia Chorwacji lub innych państw do UE przed 2013 r. lub w przypadku nowych wydatków przewidywanych we wspólnotowych ramach dotyczących rolnictwa;

11. zwraca uwagę, że cele WPR pozostają bez zmian w traktacie lizbońskim: zwiększenie wydajności produkcji rolnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, ustabilizowanie rynków, zapewnienie zaopatrzenia i dostaw dla konsumentów po rozsądnych cenach; zwraca jednak uwagę, że kolejne reformy WPR lub pozostałych polityk wspólnotowych wiążą się z określeniem nowych zadań dla rolnictwa w odniesieniu do jakości produktów, ochrony środowiska naturalnego, walki z ociepleniem klimatu, zdrowia konsumentów lub zagospodarowania przestrzennego, które pociągają za sobą zmiany w sposobach produkcji i mogą przyczynić się do spadku wydajności; podkreśla, że cele ustanowione w ramach strategii zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej muszą być uwzględnione również w polityce rolnej UE;

12. podkreśla, że nadal dąży się do celu, jakim jest zabezpieczenie naturalnych podstaw egzystencji: gleby, wody, powietrza, klimatu oraz różnorodności biologicznej, w rozumieniu Rady Europejskiej z Göteborga (15–16 czerwca 2001 r.);

13. zwraca uwagę, że inne ważne podmioty uczestniczące w światowym handlu produktami rolnymi uzyskały w ostatnim okresie lepszą pozycję dzięki prowadzonej przez nie wcześniej polityce rolnej (np. Stany Zjednoczone dzięki ustawie rolnej);

14. uważa, że silna unijna WPR, zarówno w odniesieniu do treści, jak i finansowania, ma kapitalne znaczenie dla osiągnięcia tych celów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu równych zasad i przejrzystych łańcuchów żywnościowych na wspólnym rynku wewnętrznym, a także rentownych obszarów wiejskich; uważa ponadto, że wzmocnienie obszarów wiejskich oraz poprawa jakości życia w regionach wiejskich muszą nadal stanowić priorytet w celu przeciwdziałania migracjom ludności do obszarów miejskich i dalszej urbanizacji;

15. podkreśla, że produkcja rolna wiąże się z ogromnymi dodatkowymi korzyściami, dostarczając surowce dla przemysłu przetwórczego i przyczyniając się w ten sposób do spójności gospodarczej i społecznej regionu oraz do zrównoważonego rozwoju UE; zwraca uwagę, że z tego względu konieczne jest utrzymanie, a w razie konieczności zwiększenie, wysokości dopłat otrzymywanych przez rolników, ponieważ stanowią one zachętę do zwiększania produkcji rolnej;

16. uważa, że dla dalszego rozwoju WPR w odniesieniu do ram finansowych po roku 2013 najpierw trzeba określić środki polityki i ich konkretne cele, zanim będzie można przydzielić niezbędne środki budżetowe;

17. stanowczo sprzeciwia się jednak jakiemukolwiek ponownemu upaństwowieniu polityki rolnej; jednocześnie uważa, że zgodnie z zasadą pomocniczości konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim i regionom marginesu swobody kształtowania regionalnej polityki rolnej oraz umożliwienie im uwzględnienia ich ewentualnej szczególnej sytuacji za pomocą własnych działań; podkreśla, że wspólny charakter polityki rolnej zapobiega zniekształceniu konkurencji na rynku wewnętrznym oraz przynosi oszczędności europejskim podatnikom;

18. ostrzega przed zagrożeniami wynikającymi z ewentualnego wprowadzenia współfinansowania pierwszego filaru, ponieważ najprawdopodobniej nie da się zagwarantować jego obowiązkowego charakteru, jeżeli jeden z parlamentów krajowych nie zechce zatwierdzić funduszy na krajowe współfinansowanie, co doprowadzi do znacznego zniekształcenia konkurencji i de facto rozpadu WPR, tak jak wspomniano w piśmie Komisji Europejskiej z dnia 9 czerwca 2008 r;

19. podkreśla, że sukces unijnej WPR i poparcie dla niej są uzależnione również od wyeliminowania biurokracji i ograniczenia regulujących decyzji administracyjnych do akceptowalnego poziomu.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

20.1.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Luis Manuel Capoulas Santos, Giovanna Corda, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Konstantinos Droutsas, Constantin Dumitriu, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Sebastiano Sanzarello, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Christa Klaß, Roselyne Lefrançois, Jan Mulder, Maria Petre, Brian Simpson, Kyösti Virrankoski

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

24.2.2009

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

40

0

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Glenn Bedingfield, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Daniel Dăianu, Vasilica Viorica Dăncilă, Valdis Dombrovskis, James Elles, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Vicente Miguel Garcés Ramón, Salvador Garriga Polledo, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Alexandru Nazare, Gérard Onesta, Esko Seppänen, Nina Škottová, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Juan Fraile Cantón, Vytautas Landsbergis, Esther De Lange, Manolis Mavrommatis, Juan Andrés Naranjo Escobar, Paul Rübig, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Margarita Starkevičiūtė, Peter Šťastný, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Zaleski