Procedūra : 2008/2290(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0112/2009

Pateikti tekstai :

A6-0112/2009

Debatai :

PV 11/03/2009 - 13
CRE 11/03/2009 - 13

Balsavimas :

PV 12/03/2009 - 7.12
CRE 12/03/2009 - 7.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2009)0136

PRANEŠIMAS     
PDF 127kWORD 92k
26.2.2009
PE 418.354v04-00 A6-0112/2009

su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimų

(2008/2290(INI))

Užsienio reikalų komitetas

Pranešėja: Annemie Neyts-Uyttebroeck

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI
 PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS (B6‑0417/2008)
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REKOMENDACIJOS TARYBAI

dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimų

(2008/2290(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Annemie Neyts Uyttebroeck ir kitų ALDE frakcijos vardu pateiktą pasiūlymą dėl rekomendacijos Tarybai dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimų (toliau – Tribunolas) (B6-0417/2008), apimant respublikas, sudariusias teritoriją, kuri iki 1991 m. birželio 25 d. buvo Jugoslavijos Socialistinė Federacinė Respublika, t. y. Bosniją ir Hercegoviną, Kroatiją, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Serbiją, Kosovą ir Slovėniją,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Tribunolas – tai Jungtinių Tautų teismas, veikiantis Europoje ir sprendžiantis su Europa susijusius klausimus, įsteigtas 1993 m. kaip laikina institucija, skirta rimtiems humanitarinės teisės pažeidimams, padarytiems buvusiojoje Jugoslavijoje nuo 1991 m., tirti ir už juos atsakingiems asmenims persekioti,

–   atsižvelgdamas į tai, kad tuo metu vietinės teisminės institucijos buvusioje Jugoslavijoje negalėjo ar nenorėjo vykdyti tyrimų ir persekioti kalčiausių asmenų,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Tribunolas pareiškė kaltinimus 161 asmeniui ir kad jis baigė procesą prieš 116 apkaltintų asmenų, kad šiuo metu nemažos dalies apkaltintų asmenų bylos svarstomos Tribunole ir šios bylos yra pasiekusios įvairius etapus, kad tik prieš penkis apkaltintuosius vykdomos ikiteisminės procedūros ir jie laukia, kol prasidės jų teismo procesai, ir kad tik du iš asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai, t. y. Ratko Mladić ir Goran Hadžić, vis dar yra laisvėje(1),

–   atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas Nr. 1503 (2003) ir 1534 (2004), kuriose Tribunolas raginamas imtis visų galimų priemonių, kad užbaigtų visus savo darbus iki 2010 m. pabaigos („bylų baigimo strategija“),

–   atsižvelgdamas į tai, kad bylų baigimo strategijoje numatytos tikslinės datos, bet jos nėra galutiniai terminai,

–   atsižvelgdamas į pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos Nr. 1534 (2004) 6 dalies nuostatas kas šešis mėn. Tribunolo pirmininko ir kaltintojo pateikiamus vertinimus ir ataskaitas pažangos, padarytos įgyvendinant bylų baigimo strategiją, klausimais,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. gruodžio 23 d. JT Generalinėje Asamblėjoje bendru sutarimu priimtą rezoliuciją Nr. A/RES/63/253 dėl išsamaus pasiūlymo dėl atitinkamų iniciatyvų išlaikyti tarptautinių baudžiamųjų tribunolų personalą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga ir valstybės plačiu mastu ir nuolat rėmė Tribunolą ir jo veiklą,

–   atsižvelgdamas į tai, kad glaudus bendradarbiavimas su Tribunolu tapo pagrindine ES politikos, taikomos Vakarų Balkanų šalims, gaire,

–   atsižvelgdamas į savo 2009 m. sausio 15 d . rezoliuciją dėl Srebrenicos(2),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 3 dalį ir 83 straipsnio 5 dalį,

–   atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto pranešimą (A6-0112/2008),

A. kadangi už nuopelnus Hagoje esantį tribunolą ir jo veiklą ir toliau visapusiškai turėtų remti Europos Sąjunga ir valstybės narės,

B.  kadangi Tribunolas priėmė precedentinius sprendimus dėl genocido, karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui ir kadangi tribunolas jau nemažai prisidėjo prie susitaikymo proceso Vakarų Balkanuose, taigi ir prie taikos regione atkūrimo ir išlaikymo,

C. kadangi visapusiškas bendradarbiavimas su Tribunolu buvo viena iš griežtų sąlygų, kurias Europos Sąjunga įtraukė į savo sutartis su šio regiono šalimis,

D. kadangi Tribunolas prisidėjo įtvirtinant naujus konfliktų sprendimo ir plėtros po konfliktų standartus pasauliniu mastu, yra pavyzdys galimiems ad hoc tribunolams ateityje ir parodė, kad įmanomas veiksmingas ir skaidrus tarptautinis teisingumas, ir kadangi plačiai pripažįstamas jo indėlis plėtojant tarptautinę baudžiamąją teisę,

E.  kadangi kai kurie Tribunolo pareikšti kaltinimai, priimti sprendimai ir nutartys vertinti kaip kontroversiški įvairiuose Vakarų Balkanų regionuose ir už jų ribų; kadangi minėtoji reakcija – tai vertinga pamoka, kuri sudarys Tribunolo palikimo dalį, tačiau tai rodo ir apeliacinės kolegijos bei informavimo programos būtinybę;

F.  kadangi Tribunolas tęsia įvairią informavimo veiklą siekdamas, kad atitinkamos šalys daugiau žinotų apie jo darbą, ir šiuo tikslu taip pat palengvinamos vietos žiniasklaidos galimybės pranešti apie bylas, Tribunolo tarnautojai vykdo tiesioginę vietos bendruomenių informavimo veiklą, kuriami nacionalinių teisminių institucijų, kurios sprendžia karo nusikaltimų klausimus, pajėgumai ir vykdomi įvairūs projektai, kuriais siekiama nustatyti geriausią patirtį,

G. kadangi minėtose JT Saugumo Tarybos rezoliucijose Nr. 1503 (2003) ir 1534 (2004) Tribunolas ir Tarptautinis baudžiamasis tribunolas Ruandai raginami baigti visus tyrimus iki 2004 m. pabaigos, visus pirmos instancijos teismo procesus iki 2008 m., o visus savo darbus iki 2010 m. pabaigos; kadangi Tribunolas nurodė, kad jis negalės baigti pirmos instancijos teismo procesų iki 2009 m. pabaigos, bet kita ko, dėl didelio apeliacijų skaičiaus; kadangi dėl šios priežasties būtina, kad JT Saugumo Taryba priimtų naują sprendimą, kad būtų galima pratęsti Tribunolo įgaliojimus,

H. kadangi Tribunolas ėmėsi iniciatyvos parengti planą, kuriam pritarė JT Saugumo Taryba ir kuris žinomas kaip bylų baigimo strategija ir kuriuo siekiama užtikrinti, kad Tribunolo užduotys būtų vykdomos sėkmingai, laiku ir koordinuojant veiksmus su atitinkamų šalių vietos teisminėmis institucijomis,

I.   kadangi plane numatyti trys etapai ir tikslinės datos, kada baigtų galioti Tribunolo įgaliojimai, ir kadangi dabartinis tikslas – siekti, kad visi procesai (teisminiai nagrinėjimai ir apeliacijų svarstymai) būtų užbaigti 2011 m. arba vėliausiai 2012 m. pradžioje; kadangi tam, kad būtų pasiekti minėtieji tikslai, Tribunolas dėmesį telkia į aukščiausio rango vadovus, kurie laikomi įtariamaisiais, atsakingais už padarytus nusikaltimus, priskiriamus nagrinėti pagal jo jurisdikciją, o bylas, iškeltas vidutinio ir žemesnio rango apkaltintiems asmenims, perdavė kompetentingoms nacionalinėms teisminėms institucijoms, vykdė bendrus kaltinamųjų teismo procesus, tačiau reikia užtikrinti, kad nagrinėjant bendras bylas nebūtų pažeidžiamos kaltinamųjų teisės; kadangi nacionaliniai prokurorai ir teismai patys gali inicijuoti ir nagrinėti bylas ir inicijuoja bei nagrinėja daugybę bylų, tačiau kai kurie nacionaliniai teismai gali nesugebėti ar nenorėti vykdyti teismo proceso pagal tarptautinius teisingo teismo standartus ir normas, ir kai kuriais atvejais aukos ir tiesiogiai susiję liudytojai prieštaravo tam, kad bylos būtų perduotos nacionaliniams teismams,

J.   kadangi trys Tribunolo teisminio nagrinėjimo kolegijos ir toliau dirba labai produktyviai ir nagrinėja su daugybe kaltinamųjų susijusias bylas; kadangi tai, kad bylos perduodamos kompetentingoms nacionalinių teisminių sistemų institucijoms, turi didelės įtakos bendram Tribunolo darbo krūviui, tačiau kadangi dėl veiksnių, kurių Tribunolas negali kontroliuoti, procesai buvo kiek atidedami ir negalima atmesti galimybės, kad ir vėl gali būti nenumatyto atidėjimo atvejų,

K. be to, kadangi liko du kaltinamieji – Ratko Mladić ir Goran Hadžić, kuriuos reikia pristatyti teisingumui, ir kadangi tai, ar jie bus sulaikyti, priklauso nuo to, ar šalys bendradarbiaus, kaip privaloma pagal Tribunolo statuto 29 straipsnį, be kita ko, vykdant bėglių paieškas, areštą ir perdavimą, pateikiant įrodymus, kurie, pavyzdžiui, yra vietos archyvuose, ir kadangi ne visuomet buvo sulaikomi ir perduodami besislapstantys asmenys, kuriems pareikšti kaltinimai, ir pateikiami įrodymai,

L.  kadangi Tribunolo statuto 21 straipsnyje numatyta visų kaltinamųjų teisė, kad jie būtų teisiami jiems dalyvaujant teismo procese, ir kadangi Tribunolas negalėtų, net ir turėdamas daugybę įrodymų, vykdyti teismo proceso kaltinamajam nedalyvaujant,

M. kadangi pripažįstamas įsipareigojimas, susijęs su greitu laiku baigsiančiais galioti Tribunolo įgaliojimais, bet kadangi likusias bylas reikia baigti nedarant spaudimo įvykdyti tai per neįmanomą laiką, nes dėl šio spaudimo gali būti pažeista kaltinamojo teisė į teisingą bylos nagrinėjimą; kadangi negalima supaprastinti procedūrų, jei dėl to gali būti dar labiau pakenkta aukų ir Tribunole liudijančių liudytojų saugumui ir gerovei, ir kadangi tai, kad Tribunolo bylų baigimo strategijoje numatyta tikslinė data, negali reikšti, kad du minėtieji bėgliai liks nenubausti arba kad bus daromas nederamas spaudimas laiko aspektu šiuo metu vykdomiems teisminiams procesams,

1.  teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a)  primena, kad viena iš pagrindinių vertybių, kuria grindžiamas tarptautinės bendruomenės sprendimas įkurti Tribunolą, buvo siekis ieškoti teisybės ir kovoti su nebaudžiamumu; visapusiškai pritaria Tribunolo vykdomai veiklai ir nurodo, kad minėtojo tikslo nebus pasiekta, nebent būtų galima užbaigti nagrinėjamas teismines bylas ir nereikėtų nederamai skubėti, o du likę bėgliai – Ratko Mladić ir Goran Hadžić, būtų pristatyti teismui ir teisiami;

b)  pabrėžia, kad nereikėtų siekti procesų vykdyti greitai ir dėl to nesilaikant deramo proceso reikalavimų, ir pakartoja nuomonę, kuriai šiuo metu bendrai pritariama, kad Tribunolo palikimas bus vertinamas ne tik pagal tai, ar jis sugebėjo nuteisti asmenis, atsakingus už labai rimtus nusikaltimus, kurie priskiriami Tribunolo jurisdikcijai, bet ir pagal tai, ar tai buvo daroma laikantis griežčiausių teisingumo standartų;

c)  pažymi, kad Tribunolo aukštos kvalifikacijos personalo išlaikymas – tai pagrindinis veiksnys siekiant, kad sėkmingai būtų užbaigti teismo procesai ir išnagrinėtos apeliacijos, ir kad dėl to, jog bylų baigimo strategijoje numatytas tam tikras grafikas, gali būti greitinamas procesas, kai bus prarastos šios institucijos specialistų žinios, reikalingos esamiems teismo procesams užbaigti, todėl pritaria minėtajai JT Generalinės asamblėjos rezoliucijai A/RES/63/253, kuria remdamasis Tribunolas gali siūlyti personalui sutartis pagal bylų užbaigimo strategijoje numatytus tvarkaraščius ir pasinaudoti nepiniginėmis iniciatyvomis pagrindiniam personalui išlaikyti;

d)   pabrėžia, kad, viena vertus, bylų užbaigimo strategijoje nustatytas pabaigos terminas padeda pagerinti Tribunolo produktyvumą, tačiau, antra vertus, jei reikia įvykdyti teisingumą ir teisti Ratko Mladičių ir Goraną Hadžičių, minėtoji data jokiu būdu negali reikšti Tribuno veiklos pabaigos termino;

e)  ragina Tarybą skubos tvarka ištirti, ar reikėtų numatyti dviem metais pratęsti Tribunolo įgaliojimus ir ar to pakaktų, turint mintyje tai, kad pratęsiant įgaliojimus reikėtų atsižvelgti ne tik į laiko, bet ir į rezultatų aspektus, ir pateikti išnagrinėti šiuos klausimus atitinkamose JT institucijose;

f)   ragina Tarybą paskatinti JT Saugumo Tarybą įsipareigoti iš JT bendrojo biudžeto Tribunolui suteikti pakankamai lėšų ir jį paremti iki pastarojo įgaliojimų pabaigos,

g)  ragina Tarybą ir toliau remti Tribunolo pastangas, dedamas siekiant, kad atitinkamos šalys sustiprintų bendradarbiavimą ir suintensyvintų pastangas sugauti du likusius kaltinamuosius, kad Tribunolas galėtų realizuoti savo įgaliojimus, taip pat susitarti su JT, kad turi būti labai aiškia nustatyta, jog likusius bėglius turi teisti Tribunolas arba jie turi būti teisiami pasinaudojant išliksiančiais mechanizmais, kad būtų išvengta bet kokios nebaudžiamumo galimybės;

h)  ragina Tarybą kartu su Kroatijos valdžios institucijomis atkreipti dėmesį į akivaizdų bendradarbiavimo trūkumą perduodant pagrindinius dokumentus, kurie svarbūs vykdant generolo Antės Gotovinos, Mladeno Markaćo ir Ivano Cermako baudžiamąjį persekiojimą; pabrėžia, kad reikėtų paisyti Tribunolo pagrindinio kaltintojo Serge‘o Brammertzo neseniai pareikštų raginimų nustatyti, kur yra atitinkami trūkstami dokumentai, ir perduoti juos Tribunolui;

i)   nurodo, kad Europos Sąjunga ir toliau turėtų pabrėžti, kad Kopenhagos kriterijų laikymasis reiškia ir tai, kad būtina turėti visapusiškai veiksmingą teismų sistemą, pagal kurią gali būti nagrinėjami humanitarinės teisės pažeidimai, net ir tada, kai Tribunolas daugiau nevykdys veiklos, ragina Tarybą nustatyti aiškius standartus, kaip bus vertinama Vakarų Balkanų šalių teismų veikla, kai Tribunolas baigs savo darbą, inter alia, užtikrinti, kad įkalinimo sąlygos atitiktų tarptautinius standartus ir Tribunolo priimti sprendimai būtų vykdomi, ir ragina ES padidinti paramą, teikiamą tiriant karo nusikaltimus šalyje ir vykdant jų teisminį nagrinėjimą, pvz., padėti teisėsaugos ir teisminėms institucijoms bei prokuratūroms, taip pat teikti lėšų mokymams ir liudytojų apsaugai;

j)   pripažįsta, kad šalių viršenybė – tai tarptautinės sistemos pagrindas, ir nurodo, kad svarbu, jog ir tarptautinė bendruomenė remtų vietos pajėgumų Balkanuose vystymąsi, kad vietos teismai galėtų tęsti Tribunolo pradėtą darbą; pritaria šiuo metu ES vykdomam finansavimui, pvz., informavimo programų, vykdant Europos iniciatyvą remti demokratiją ir žmogaus teises; atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ragina Tarybą apsvarstyti intensyvesnio pritarimo Tribunolo veiklos tęsimo strategijai galimybę, taip pat ragina teismus ir prokuratūras Vakarų Balkanuose glaudžiau bendradarbiauti, ypač bylose, susijusiose su ekstradicija ir abipuse teisine pagalba;

k)  pažymi, kad aiškus mechanizmas, kaip vykdyti tolesnes Tribunolo užduotis, kai jis baigs darbą, yra pagrindinis dalykas siekiant užtikrinti, kad remiantis jo palikimu būtų įtvirtinami principai, kurie buvo svarbūs jį įkuriant;

l) ragina, kad Taryba atitinkamose JT institucijose nedelsdama pradėtų procedūras, susijusias su mechanizmu, skirtu skubioms ir ilgalaikėms tolesnėms vykdytinoms užduotims, pvz., susijusioms su liudytojų apsauga, liudytojų apsauga nuo bauginimo, nepagarbos teismui atvejais, persvarstymu gavus išteisinančių įrodymų, regionams perduotų bylų stebėsena (ją šiuo metu vykdo Tribunolo kaltintojo tarnyba pasitelkdama Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizaciją (ESBO)), įkalinimo sąlygomis, ir malonės suteikimo arba sprendimų pakeitimo klausimams ir pan. spręsti, siūlo JT Saugumo Tarybai pateikti pasiūlymą dėl galimybės sudaryti bendrą tarnybą, kuri atliktų tolesnes užduotis, vykdytinas, kai Tribunolas, Tarptautinis baudžiamasis tribunolas Ruandai ir Specialusis Siera Leonės teismas baigs veiklą;

m) primena Tarybai, kad ES turėtų būti ypatingai suinteresuota išsaugoti Tribunolo palikimą ir užtikrinti, kad jo archyvai būtų saugomi deramoje vietoje ir, jei galima, Vakarų Balkanų regione, kur jie pagal galimybes būtų visi surinkti ir jais būtų galima pasinaudoti, ir kad ši dokumentacija būtų prieinama pasauliniame žiniatinklyje;

n)  pabrėžia, kad Tribunolo palikimas taip pat turėtų būti siejamas su bendru susitaikymo procesu Balkanuose; atsižvelgdamas į šias aplinkybes, ragina Vakarų Balkanų valstybes ir ES remti nevyriausybinių organizacijų ir kitų institucijų, kurios padeda aukoms, skatina etninį dialogą ir supratimą, padeda siekti teisybės ir susitaikymo, veiklą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir susipažinti Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai ir Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai primininkui.

(1)

Tarptautinio tribunolo pirmininko laiškas JT Saugumo Tarybai, S/2008/729, 2008 m. lapkričio 24 d.

(2)

Priimti tekstai, P6_TA-PROV(2009)0028.


PASIŪLYMAS DĖL REKOMENDACIJOS (B6‑0417/2008) (3.9.2008  )

pagal Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį

pateikė Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford ir Jelko Kacin

ALDE frakcijos vardu

dėl Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai įgaliojimų

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Tarybos rezoliucijas Nr. 1503 ir 1504 bei planus iki 2010 m. pabaigos uždaryti Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą buvusiajai Jugoslavijai,

–   atsižvelgdamas į tai, kad besislapstančių asmenų vis dar ieškoma,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės teikia tribunolui didelę nuolatinę pagalbą ir į tai, kad glaudus bendradarbiavimas su tribunolu tapo pagrindine ES politikos, taikomos Vakarų Balkanų šalims, gaire,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 114 straipsnio 1 dalį,

A. pabrėždamas, kad tribunolas jau nemažai prisidėjo prie susitaikymo proceso Vakarų Balkanuose;

B.  tačiau atsižvelgdamas į tai, kad tribunolo darbas vis dar nebaigtas ir kad likusios bylos turi būti išnagrinėtos neatsižvelgiant į laiką;

1.  teikia Tarybai šias rekomendacijas:

a)  skubiai apsvarstyti galimybes pratęsti tribunolo įgaliojimus siekiant, kad visi šiuo metu vykstantys teismai būtų neskubant užbaigti ir kad kiti karo nusikaltimais kaltinami asmenys būtų patraukti atsakomybėn ir teisiami;

b)  sudaryti strategiją, kaip spręsti toliau besislapstančių asmenų klausimą, jeigu JT netęs tribunolo įgaliojimų;

c)  paaiškinti, kaip ES vertins laimėjimus Vakarų Balkanų šalių teisingumo sektoriuje po tribunolo galimo uždarymo ir kokių priemonių gali imtis ES siekdama padidinti paramą, teikiamą nagrinėjant karo nusikaltimus šalyje ir teismams;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rekomendaciją Tarybai ir Komisijai, valstybėms narėms, Vakarų Balkanų šalims, Jungtinėms Tautoms ir tribunolui.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

24.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Angelika Beer, Klaus Hänsch, Anna Ibrisagic, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Vural Öger, Justas Vincas Paleckis, Ioan Mircea Paşcu, Béatrice Patrie, João de Deus Pinheiro, Pierre Pribetich, Flaviu Călin Rus, Jacek Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, István Szent-Iványi, Geoffrey Van Orden, Andrzej Wielowieyski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Andrew Duff, Glyn Ford, Christoph Konrad, Jean Spautz

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Ewa Tomaszewska

Teisinė informacija - Privatumo politika