Διαδικασία : 2008/0198(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0115/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0115/2009

Συζήτηση :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Ψηφοφορία :

PV 22/04/2009 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2009)0225

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 368kWORD 743k
2.3.2009
PE 418.093v02-00 A6-0115/2009

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγήτρια: Caroline Lucas

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0644),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 175, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6‑0373/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6‑0115/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη ξύλινων δασικών προϊόντων και περιβαλλοντικών υπηρεσιών.

(1) Τα δάση προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ποικίλων περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας και μη ξύλινων δασικών προϊόντων και περιβαλλοντικών υπηρεσιών καθώς και των περιοχών διαβίωσης για τις τοπικές κοινότητες.

Αιτιολόγηση

Αφορά επίσης τους ανθρώπους.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Το δασικό περιβάλλον είναι μια πολύτιμη κληρονομιά που πρέπει να προστατεύεται, να διατηρείται και, όπου είναι δυνατόν, να αποκαθίσταται με τελικό στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των λειτουργιών του οικοσυστήματος, προστατεύοντας το κλίμα, και διαφυλάσσοντας τα δικαιώματα των ιθαγενών πληθυσμών και των τοπικών και εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1β) Τα δάση αποτελούν έναν οικονομικό πόρο η εκμετάλλευση του οποίου παράγει ευημερία και απασχόληση. Επιπλέον, η εκμετάλλευση των δασών έχει θετικά αποτελέσματα για το κλίμα εφόσον δασικά προϊόντα μπορούν να αντικαθιστούν προϊόντα που καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να τονιστεί το γεγονός ότι τα δάση έχουν επίσης θετικές κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1γ) Έχει μεγάλη σημασία, ιδίως από την άποψη του κλίματος, οι υπεργολάβοι που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά να διαθέτουν στην αγορά νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία εφόσον τέτοια ξυλεία διασφαλίζει ότι δεν διακόπτεται η σπουδαία λειτουργία του δάσους ως χοάνης του διοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, η χρήση νόμιμα υλοτομημένης ξυλείας ως οικοδομικού υλικού σε ξύλινες κατασκευές, βοηθά, επί παραδείγματι, σ τον συνεχή περιορισμό του διοξειδίου του άνθρακα.

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία του δάσους ως χοάνης διοξειδίου του άνθρακα και η δυνατότητα των δασικών προϊόντων να περιορίζουν το διοξείδιο του άνθρακα δεν μπορεί να μην υπερτονιστεί.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1δ) Η δασοκομία συμβάλλει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες χώρες και συνιστά την πρωταρχική πηγή εισοδήματος για πολλούς ανθρώπους στις χώρες αυτές. Επομένως, αυτή η ανάπτυξη και η πηγή εισοδήματος δεν θα πρέπει να περισταλεί αλλά ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα προωθηθεί μεγαλύτερη αειφόρος ανάπτυξη της δασοκομίας σ' αυτές τις περιοχές.

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να είμαστε επιλήσμονες για το πόσοι άνθρωποι στον κόσμο εξαρτώνται άμεσα από τα δάση ως πηγή εισοδήματος. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης προσέγγισης ως προς τη δασοκομία στις φτωχότερες περιοχές του κόσμου θα μπορούσε να είναι καταστροφικές για τους κατοίκους αυτών των περιοχών. Κατά συνέπεια, ο αντικειμενικός σκοπός θα πρέπει να είναι η αειφόρος κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της δασοκομίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2a) Είναι προφανές ότι η πίεση για πόρους φυσικών δασών και η ζήτηση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας φθάνουν συχνά σε πολύ υψηλά επίπεδα και ότι η Κοινότητα θα πρέπει να περιορίσει τον αντίκτυπο που έχει σε δασικά οικοσυστήματα ανεξαρτήτως από το που λαμβάνουν χώρα οι συνέπειές τους·

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η παράνομη υλοτομία αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Συνιστά σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης των δασών που ευθύνεται για το 20% περίπου των εκπομπών CO2, απειλεί τη βιοποικιλότητα και υποσκάπτει την αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις.

(3) Η παράνομη υλοτομία, σε συνδυασμό με τα κενά σε επίπεδο θεσμών και διακυβέρνησης που υπάρχουν στον τομέα των δασών σε ικανό αριθμό χωρών που παράγουν ξυλεία, αποτελεί ένα διαδεδομένο πρόβλημα που προκαλεί ζωηρές διεθνείς ανησυχίες. Η παράνομη υλοτομία συνιστά σοβαρή απειλή για τα δάση, αφού συμβάλλει στη διαδικασία της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών η οποία ευθύνεται για το 20% περίπου των εκπομπών CO2, επηρεάζει τη διαδικασία της απερήμωσης και της δημιουργίας στέπας συμβάλλοντας στη διάβρωση του εδάφους και στην επιδείνωση ακραίων καιρικών συνθηκών που, με τη σειρά τους, ενίοτε προκαλούν πλημμύρες, απειλεί τη βιοποικιλότητα, καταστρέφει τις περιοχές διαβίωσης των γηγενών πληθυσμών και υποσκάπτει την αειφόρο δασική διαχείριση και ανάπτυξη. Επιπλέον, έχει κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις, υπονομεύοντας συχνά την πρόοδο για την επίτευξη των στόχων της χρηστής διακυβέρνησης, και απειλεί τις εξαρτώμενες για την επιβίωσή τους από τα δάση τοπικές κοινότητες καθώς και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Αιτιολόγηση

Η διαφθορά επιταχύνει την εξάντληση των φυσικών πόρων, κυρίως των πρωτογενών δασών στα οποία πολλές κοινότητες στηρίζονται για να εξοικονομήσουν τα προς το ζην τους. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση της Ινδονησίας εκτιμά ότι οι απώλειες δασικών εσόδων κοστίζουν στο έθνος έως και 4 δισ. δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο ή, κατά προσέγγιση, πέντε φορές τον ετήσιο προϋπολογισμό του υπουργείου υγείας.

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την καταπολέμηση της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Η τροπολογία αναφέρεται σε συγκεκριμένες διαδικασίες και απειλές εις βάρος της φύσης που προκαλούνται από την αποψίλωση.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3a) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να σταματήσει το εμπόριο παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιας ξυλείας στην ΕΕ και να συμβάλει στον τερματισμό της αποψίλωσης, της υποβάθμισης των δασών, των σχετικών εκπομπών άνθρακα και της απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενθαρρύνοντας συγχρόνως τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη και τον σεβασμό για τους αυτόχθονες και ντόπιους πληθυσμούς. Ο παρών κανονισμός πρέπει να συμβάλει στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών και δεσμεύσεων, περιλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν:

 

(α) η Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα του 1992 (CBD)·

 

(β)η Σύμβαση για το Διεθνές Εμπόριο Απειλουμένων Ειδών Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας του 1973 (CITES)·

 

(γ) οι Διεθνείς Συμφωνίες για την Τροπική Ξυλεία (ITTA) του 1983, 1994 και 2006·

 

(δ) η Συμφωνία Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή του 2002 (UNFCCC)·

 

(ε) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης του 1994·

 

(στ) η Διακήρυξη του Ρίο σχετικά με το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1992·

 

(ζ) η Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ και το Σχέδιο Εφαρμογής όπως ενεκρίθησαν από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 4 Σεπτεμβρίου 2002·

 

(η) οι προτάσεις για δράση της Διακυβερνητικής Ομάδας Δασών/Διεθνές Φόρουμ Δασών·

 

(θ) η μη νομικώς δεσμευτική δήλωση αρχών της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCTED) σχετικά με μια Παγκόσμια Συναίνεση για τη Διαχείριση, Διατήρηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη του συνόλου των Δασών του 1992·

 

(ι) η Ατζέντα 21 όπως ενεκρίθη από την UNCED τον Ιούνιο του 1992·

 

(ια) το ψήφισμα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (UNGASS) "Πρόγραμμα για την περαιτέρω εφαρμογή της Ατζέντα 21" του 1997·

 

(ιβ) η Διακήρυξη της Χιλιετίας του 2000·

 

(ιγ) ο Παγκόσμιος Χάρτης για τη Φύση του 1982·

 

(ιδ) Η Διακήρυξη της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον του 1972·

 

(ιε) Το Σχέδιο Δράσης του 1972 για το Ανθρώπινο Περιβάλλον και οι προτάσεις της Διακυβερνητικής Ομάδας για τα Δάση που υπέγραψε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Ειδική της Σύνοδο του 1997·

 

(ιστ) το Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα Δάση, Ψήφισμα 4/2·

 

(ιη) Η Σύμβαση για την Ευρωπαϊκή Άγρια Ζωή και τους Οικοτόπους του 1979·

 

(ιη) η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 2003 κατά της διαφθοράς (UNCAC).

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Η απόφαση Αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2002 για τη θέσπιση του Έκτου Κοινοτικού Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον¹, προσδιορίζει ως κατά προτεραιότητα δράση την εξέταση της δυνατότητας λήψης ενεργών μέτρων για την παρεμπόδιση και την καταπολέμηση του εμπορίου παρανόμως υλοτομημένης ξυλείας και την εξακολούθηση της ενεργούς συμμετοχής της Κοινότητας και των κρατών μελών κατά την εφαρμογή διεθνών και περιφερειακών αποφάσεων και συμφωνιών αναφορικά με δασικά θέματα.

¹ΕΕ L 242, 10.9.2002, σ.1.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)       Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για Σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), προτείνεται δέσμη μέτρων για τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου.

(4)       Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για Σχέδιο δράσης της ΕΕ σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT), προτείνεται δέσμη μέτρων για τη στήριξη των διεθνών προσπαθειών αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου και τη συμβολή στον ευρύτερο στόχο της αειφόρου διαχείρισης των δασών.

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή συμπληρώνει την αρχική διατύπωση του Σχεδίου Δράσης FLEGT (COM(2003)251).

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, και τη στήριξη της αειφόρου νόμιμης υλοτομίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της μείωσης της φτώχειας, καθώς και της κοινωνικής ισότητας και της εθνικής κυριαρχίας, χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

Αιτιολόγηση

Καθήκον της ΕΕ είναι να προστατεύει και να βοηθά τους υπεύθυνους παραγωγούς που σέβονται τη νομιμότητα και τα κριτήρια αειφορίας. Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με δράσεις για την απαγόρευση των συναλλαγών με παράνομους παραγωγούς παγκοσμίως.

Η προσθήκη αυτή αναφέρεται στην αρχική διατύπωση από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής του Οκτωβρίου 2003.

Τροπολογία  12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Η Κοινότητα πρέπει επίσης να ωθήσει, στις διμερείς συνομιλίες με τις σημαντικότερες χώρες καταναλώτριες προϊόντων ξυλείας όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα η Ρωσία και η Ιαπωνία, για την εξέταση του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, για τη σύγκλιση με στόχο εναρμονισμένες κατάλληλες υποχρεώσεις που πρέπει να επιβληθούν στους φορείς στη δική τους αγορά προϊόντων ξυλείας, και για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, παγκόσμιου συστήματος επαγρύπνησης και καταγραφής των παράνομων υλοτομήσεων, το οποίο θα απαρτίζεται, επί παραδείγματι, από την Interpol και μια κατάλληλη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, που θα αξιοποιεί τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού.

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες σε διεθνές επίπεδο χώρες εισαγωγής και παραγωγής προϊόντων ξυλείας έχουν ευθύνη να συνεργάζονται και να αξιοποιούν κάθε πολιτικό, νομικό και τεχνολογικό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης. Διαφορετικά, σε εθελοντική βάση και χωρίς διεθνή συνεργασία, ελάχιστες χώρες είναι διατεθειμένες να περιορίσουν τις δυνατότητες εξαγωγής ή εισαγωγής ξυλείας.

Τροπολογία  13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)Οι φορείς εκμετάλλευσης από χώρες με δάση παγκόσμιας οικολογικής σημασίας πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την αειφόρο εκμετάλλευση της ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις ορθής συμπεριφοράς πρέπει, κατ' αρχάς, να επιβληθούν στους φορείς εκμετάλλευσης από χώρες με μεγάλες δασικές εκτάσεις που αποτελούν τους πράσινους πνεύμονες του κόσμου και συμμετέχουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τροπολογία  14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Δεδομένης της έκτασης και του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες κατά της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η πρωτοβουλία VPA και να προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που αποβλέπουν στην διατήρηση των δασών και της επίτευξης υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας.

(7) Δεδομένης της έκτασης και του επείγοντος χαρακτήρα του προβλήματος, είναι αναγκαίο να υποστηριχθούν ενεργά οι προσπάθειες κατά της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, να μειωθεί ο αντίκτυπος της Κοινότητας στα δασικά οικοσυστήματα, να συμπληρωθεί και να ενισχυθεί η πρωτοβουλία VPA και να προαχθούν οι συνέργειες μεταξύ των πολιτικών που αποβλέπουν στη μείωση της φτώχειας, στην διατήρηση των δασών και της επίτευξης υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος και της απώλειας βιοποικιλότητας.

Τροπολογία  15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)Βασιζόμενοι στην αρχή της προληπτικής δράσης, όλοι οι παράγοντες στην αλυσίδα εφοδιασμού επιμερίζονται την ευθύνη εξάλειψης του κινδύνου διαθεσιμότητας στην αγορά ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί παράνομα·

Τροπολογία  16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βάσει του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται στην Κοινότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βάσει του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται στην Κοινότητα. Προς τον σκοπό αυτό, τα προϊόντα ξυλείας που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προελεύσεως χωρών εταίρων εγγεγραμμένων στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου πρέπει να θεωρούνται ως νόμιμα υλοτομημένα

εφόσον συμμορφώνονται με τον εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις εφαρμογής

(8) Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βάσει του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται στην Κοινότητα. Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι βάσει του συστήματος χορήγησης αδειών FLEGT, μόνο η ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν υλοτομηθεί σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές νομοθετικές διατάξεις εξάγονται στην Κοινότητα. Προς τον σκοπό αυτό, τα προϊόντα ξυλείας που είναι εγγεγραμμένα στα παραρτήματα II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2005, περί δημιουργίας εθελοντικού συστήματος αδειών FLEGT για τις εισαγωγές ξυλείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προελεύσεως χωρών εταίρων εγγεγραμμένων στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού πρέπει να θεωρούνται ως νόμιμα υλοτομημένα, εφόσον συμμορφώνονται με τον εν λόγω κανονισμό και τις τυχόν διατάξεις εφαρμογής. Οι αρχές που περιλαμβάνονται στις VPA, και πιο συγκεκριμένα ως προς τον ορισμό της έννοιας « νομίμως παραχθείσα ξυλεία», πρέπει να περιλαμβάνουν και να εγγυώνται τη βιώσιμη διαχείριση των δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προστασία των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων πληθυσμών που εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από το δάσος και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών των κοινοτήτων και πληθυσμών.

Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος, του περιβάλλοντος και του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την καταπολέμηση της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Τροπολογία  17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης.

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης. Η ενίσχυση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και η ενδυνάμωση των νομικών μέσων δίωξης για κατοχή και πωλήσεις από φορείς που διαθέτουν παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών λύσεων προκειμένου να αποτραπούν οι συναλλαγές των φορέων με παράνομους προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση του κανονισμού πρέπει να καταστεί σαφέστερη και συγκεκριμένη όσον αφορά τα μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη του σκοπού για τον περιορισμό των παράνομα εισαγομένων προϊόντων ξυλείας στην αγορά. Μόνο με τον συνδυασμό κινήτρων και αποτρεπτικών μέτρων υπάρχει πραγματική δυνατότητα να αποτραπεί η δυνατότητα των φορέων να επιλέξουν παράνομο προμηθευτή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία  18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου ορισμού, λαμβάνεται ως βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της χώρας που πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση.

(11) Ελλείψει διεθνώς αναγνωρισμένου ορισμού, λαμβάνεται ως πρωταρχική βάση καθορισμού της νόμιμης υλοτόμησης η νομοθεσία της χώρας που πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των προδιαγραφών νομιμότητας πρέπει να λαμβάνονται περαιτέρω υπόψη οι διεθνείς προδιαγραφές συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων του Αφρικανικού Οργανισμού Ξυλείας, του Διεθνούς Οργανισμού Τροπικής Ξυλείας, της Διαδικασίας του Μόντρεαλ για τα κριτήρια και τους δείκτες για τη διατήρηση και τη βιώσιμη διαχείριση των εύκρατων και των αρκτικών δασών, και της πανευρωπαϊκής δασικής διαδικασίας σχετικά με τα κριτήρια και τους δείκτες για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών. Θα πρέπει να συμβάλλει στην τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων, αρχών και συστάσεων, περιλαμβανομένων εκείνων σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση της απώλειας βιοποικιλότητας, την ανακούφιση της φτώχειας, τη μείωση της ερημοποίησης και την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών εξαρτώμενων από το δάσος κοινοτήτων· Η χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η υλοτόμηση πρέπει να προβεί σε απογραφή της συνολικής νόμιμης υλοτόμησης, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τα είδη δέντρων και το μέγιστο επίπεδο παραγωγής ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 5 του σχεδίου έκθεσης.

Για να υπάρξει ακριβής αριθμός της νόμιμης υλοτόμησης σε κάθε χώρα θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απαίτηση.

Τροπολογία  19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, και όχι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται στις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

(12) Πολλά προϊόντα ξυλείας υφίστανται πολυάριθμες κατεργασίες πριν και μετά την πρώτη διάθεσή τους στην αγορά. Προκειμένου να αποφευχθεί κάθε περιττή διοικητική επιβάρυνση, μόνο οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, και όχι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που υπεισέρχονται στο κύκλωμα διανομής πρέπει να υπόκεινται στην απαίτηση να δημιουργήσουν πλήρες σύστημα μέτρων και διαδικασιών (σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας) προκειμένου να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Εν τούτοις, όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας πρέπει να δεσμεύονται από την επιτακτική απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και να επιδεικνύουν τη δέουσα μέριμνα για το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Αντικαθιστά την τροπολογία 6 του σχεδίου έκθεσης. Διευκρίνιση.

Τροπολογία  20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης (έμποροι και παραγωγοί) στην αλυσίδα εφοδιασμού ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά πρέπει να αναφέρουν στα προϊόντα που προσφέρουν κατά τρόπο ευκρινή την πηγή ή τον προμηθευτή από τον οποίο προέρχεται η ξυλεία

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα εφοδιασμού δεσμεύονται από την απαγόρευση της διάθεσης παράνομης ή μη υπεύθυνα υλοτομημένης ξυλείας στην αγορά Ως προς την ανιχνευσιμότητα πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο προμηθευτής της ξυλείας, ούτως ώστε να μπορεί πάντοτε να ανιχνεύεται ή προέλευση της ξυλείας που έχει χρησιμοποιηθεί στα προϊόντα ξυλείας τους.

Εν τούτοις, φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν προϊόντα για πρώτη φορά στην αγορά, πρέπει να ανταποκρίνονται σε λεπτομερέστερους κανόνες, επειδή έχουν καθοριστική σημασία για την ξυλεία που θα διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία  21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)     Ο συνολικός στόχος της αειφορίας μέσω της προαγωγής κριτηρίων αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα έπρεπε να καλύπτει το σύνολο των προϊόντων που ενδέχεται να περιέχουν ξυλεία από παράνομες πηγές. Ο αποκλεισμός των προϊόντων που υπόκεινται σε "κριτήρια αειφορίας" από την απαίτηση να προέρχονται από νόμιμες πηγές συνεπάγεται ότι η νομιμότητα και η αειφορία αποκλείουν αλλήλους ενώ η νομιμότητα θα έπρεπε να αποτελεί προϋπόθεση για την αειφορία.

Τροπολογία  22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15a) Κατά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν κυρίως υπόψη τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα και τους περιορισμένους πόρους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Η μη επιβάρυνση αυτών των επιχειρήσεων με πολύπλοκες διατάξεις που παρεμποδίζουν την ανάπτυξή τους έχει εξαιρετική σημασία. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή οφείλει, στο μέτρο του δυνατού και με βάση τους μηχανισμούς και τις αρχές που εκτίθενται στην προσεχή νομοθετική πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, να επινοήσει απλουστευμένα συστήματα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των ΜΜΕ στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το αντικείμενό του και τον σκοπό του και να προσφέρει σ' αυτές τις επιχειρήσεις έγκυρες εναλλακτικές λύσεις για να λειτουργούν σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμένοι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η περιορισμένη ικανότητά τους να συμμετέχουν σε εκτεταμένους και συχνά πολύπλοκους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν η Επιτροπή εκπονήσει και υιοθετήσει μέτρα για την εφαρμογή ενός συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας. Στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να υπονομεύεται ο αντικειμενικός σκοπός του κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη θέση αυτών των επιχειρήσεων και να τους προσφέρει απλουστευμένες αλλά και εξίσου έγκυρες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία  23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Ο κλάδος της ξυλείας είναι κλάδος ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Κοινότητας. Οι οργανώσεις φορέων εκμετάλλευσης είναι σημαντικές συνιστώσες του κλάδου, δεδομένου ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντά του σε μεγάλη κλίμακα και ανταλλάσσουν απόψεις και πείρα με ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών. Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν, επίσης, την τεχνογνωσία και ικανότητα της ανάλυσης της κείμενης νομοθεσίας και διευκόλυνσης της συμμόρφωσης των μελών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκμεταλλεύονται την ικανότητα αυτή για να αποκτήσουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που θέσπισαν απαιτήσεις για την υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων που θα επιτρέπει την αναγνώριση των οργανώσεων παρακολούθησης που θα είναι εγγεγραμμένες από τις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών.

(16) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, είναι, επομένως, σκόπιμο να αναγνωρίζονται οι οργανώσεις που θέσπισαν κατάλληλες και αποτελεσματικές απαιτήσεις για την υλοποίηση συστημάτων που βασίζονται στην υποχρέωση επιμέλειας. Θα δημοσιοποιηθεί κατάλογος των εν λόγω αναγνωρισμένων οργανώσεων.

Αιτιολόγηση

Απλούστευση (πρώτο μέρος). Θα πρέπει να αναγνωρίζονται οι προσπάθειες οργανώσεων που έχουν λάβει όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία  24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και να προαχθεί η ανάπτυξη καλών πρακτικών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθεί τη συνεργασία των ως άνω οργανώσεων με περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς ενίσχυση των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας και του ελέγχου τους.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά τρόπο πειστικό οι απαιτήσεις του κανονισμού και αυτές των καλών πρακτικών είναι απαραίτητο ενδιαφερόμενες μη εμπορικού χαρακτήρα ΜΚΟ ( όπως οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα όργανα παρακολούθησης.

Τροπολογία  25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης εκπληρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε επίσημους ελέγχους και να απαιτούν, ανάλογα την περίπτωση, τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τους φορείς εκμετάλλευσης.

(17) Οι αρμόδιες αρχές καλούνται να ελέγχουν κατά πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης εκπληρούν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Προς τον σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές πρέπει να προβαίνουν σε επίσημους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων τελωνειακών ελέγχων, και να απαιτούν, ανάλογα την περίπτωση, τη λήψη διορθωτικών μέτρων από τους φορείς εκμετάλλευσης.

Αιτιολόγηση

Ο διασυνοριακός χαρακτήρας του προβλήματος πρέπει να υπογραμμιστεί. Από τώρα μπορούν να ληφθούν μέτρα για να διασφαλίζεται ότι παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία δεν θα είναι δυνατόν να εισάγεται στην εσωτερική αγορά της Ένωσης.

Τροπολογία  26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, καθώς και με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και/ή με την Επιτροπή.

 

 

(19) Συνεκτιμώντας τον διεθνή χαρακτήρα της παράνομης υλοτομίας και του συναφούς εμπορίου, είναι σκόπιμη η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων αρχών, καθώς και με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τις διοικητικές αρχές τρίτων χωρών και/ή με την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ικανοποιηθούν κατά τρόπο πειστικό οι απαιτήσεις του κανονισμού και αυτές των καλών πρακτικών είναι απαραίτητο ενδιαφερόμενες μη εμπορικού χαρακτήρα ΜΚΟ ( όπως οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) να συμμετέχουν στα προαναφερθέντα όργανα παρακολούθησης. Εκτός αυτού, υπάρχουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι εκτός από τους φορείς της αγοράς.

Τροπολογία  27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23) Προκειμένου να είναι σε θέση να προετοιμαστούν οι φορείς εκμετάλλευσης και οι αρμόδιες αρχές ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το θέμα της ρύθμισης της παράνομης υλοτομίας συζητείται εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να τεθεί η νομοθεσία σε ισχύ το συντομότερο δυνατό έτσι ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις στην προστασία των απειλούμενων δασών.

Τροπολογία  28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23a) Η ανάπτυξη στην αειφόρο δασοκομία αποτελεί μια συνεχή διαδικασία και, επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται, να επικαιροποιείται και να τροποποιείται σε τακτική βάση σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέων ερευνών. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή οφείλει να αναλύει σε τακτικά διαστήματα τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία έρευνας και ανάπτυξης και να υποβάλλει τα πορίσματα της ανάλυσής της και σχετικές τροπολογίες σε έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία  29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23β) Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δασικών προϊόντων, η Επιτροπή θα πρέπει να αναλύει τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού σε συνεχή βάση. Θα πρέπει να ληφθούν ιδιαιτέρως υπόψη οι συνέπειες του κανονισμού για τις ΜΜΕ που λειτουργούν στην κοινοτική εσωτερική αγορά. Επομένως, η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει, σε τακτικά διαστήματα, στην εκπόνηση και ανάλυση μελέτης επιπτώσεων του κανονισμού στην εσωτερική αγορά, με ειδική αναφορά στις ΜΜΕ. Εν συνεχεία, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκθεση της ανάλυσής της, τα συμπεράσματά της και προτάσεις για τη λήψη μέτρων.

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία  30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο

Αντικείμενο και στόχοι

Αιτιολόγηση

Οι τροπολογίες 9, 91, 92(άλλα μέρη των τροπολογιών 91 και 92 που καλύπτονται από τις συμβιβαστικές τροπολογίες 1, 2 και την τροπολογία της εισηγήτριας 16)

Τροπολογία  31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης εξασφαλίζουν ότι μόνο νόμιμα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά.

 

Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία  32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)       ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτημα, εξαιρέσει της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας που υπόκεινται στα υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX·

(α)       ως «ξυλεία και προϊόντα ξυλείας» νοούνται η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που καθορίζονται στο παράρτημα χωρίς εξαίρεση·

Τροπολογία  33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(αα) «ως διαθεσιμότητα στην αγορά» νοείται η οποιαδήποτε διοχέτευση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική αγορά για διανομή ή χρήση στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας είτε επί πληρωμή είτε ατελώς·

Αιτιολόγηση

Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες σύστημα υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας και όλων των άλλων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας, χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη «διάθεση στην αγορά» και τη «διαθεσιμότητα στην αγορά». Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η ίδια διατύπωση.

Τροπολογία  34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)       ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η για πρώτη φορά οιαδήποτε προμήθεια ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην κοινοτική αγορά προς διανομή ή χρήση στο πλαίσιο επί πληρωμή ή δωρεάν εμπορικής δραστηριότητας·

(β)       ως «διάθεση στην αγορά» νοείται η πρώτη φορά που καθίσταται διαθέσιμη στην κοινοτική αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας· η μεταγενέστερη μεταποίηση και διανομή ξυλείας δεν αποτελούν "διάθεση στην αγορά"·

Αιτιολόγηση

Για λόγους διάκρισης μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης που πρέπει να εφαρμόζουν πλήρες σύστημα υποχρέωσης δέουσας επιμέλειας και όλων των άλλων στο πλαίσιο της αλυσίδας τροφοδοσίας, χρειάζονται ξεχωριστοί ορισμοί για τη «διάθεση στην αγορά» και τη «διαθεσιμότητα στην αγορά». Οι δύο έννοιες προσδιορίζονται ξεχωριστά στο κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων (Απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008) και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για λόγους συνέπειας η ίδια διατύπωση.

Από τη στιγμή που η ξυλεία διατίθεται στην αγορά, συνοδευόμενη από επαρκείς εγγυήσεις ότι έχει μειωθεί όσο είναι δυνατόν ο κίνδυνος παράνομης εκμετάλλευσης, δεν είναι πλέον απαραίτητο να ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις εκ των προτέρων.

Τροπολογία  35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(γ)       ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

(γ)       ως «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ή καθιστά διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

Τροπολογία  36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(δα) ως «κίνδυνος» νοείται η συνάρτηση της πιθανότητας εισαγωγής, εξαγωγής ή εμπορίας στην επικράτεια της Κοινότητας ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από παράνομες πηγές και της βαρύτητας της συγκεκριμένης πράξης·

Τροπολογία  37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται σειρά μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην αγορά·

ε) ως «διαχείριση κινδύνου» νοείται ο συστηματικός εντοπισμός του κινδύνου και η εφαρμογή σειράς μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους φορείς εκμετάλλευσης ούτως ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην αγορά·

Τροπολογία  38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(στ)     ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η νομοθεσία της χώρας υλοτόμησης η οποία ρυθμίζει τη διαχείριση και τη διατήρηση των δασών όπως και την υλοτόμηση, καθώς και η νομοθεσία για την εμπορία ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που σχετίζονται με τη διαχείριση και διατήρηση των δασών και την υλοτομία·

(στ)     ως «κείμενη νομοθεσία» νοείται η εθνική, περιφερειακή ή διεθνής νομοθεσία, και ιδιαίτερα εκείνη που αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη διαχείριση των δασών, τα δικαιώματα χρήσης των πόρων και την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον· θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η δομή των γαιών, τα δικαιώματα των αυτοχθόνων, η εργασιακή και κοινωνική κοινοτική νομοθεσία, οι φόροι, οι δασμοί εισαγωγής και εξαγωγής και τα δικαιώματα ή τέλη σε σχέση με την υλοτομία, μεταφορά και εμπορία·

Τροπολογία  39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(στα) ως «αειφόρος δασική διαχείριση» νοείται η διαχείριση και χρησιμοποίηση των δασών και των δασικών εκτάσεων κατά τρόπο και σε βαθμό ώστε να διατηρείται η βιολογική τους ποικιλομορφία, η παραγωγικότητά τους, η ικανότητα αναγέννησης, η ζωτικότητά τους και η ικανότητά τους να επιτελούν, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον, τις συναφείς οικολογικές, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς να προκαλούν βλάβη σε άλλα οικοσυστήματα·

Αιτιολόγηση

Ορισμός από τον κανονισμό (ΕΚ)2494/2000, άρθρο 2(3).

Τροπολογία  40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(η)       ως «οργανισμός παρακολούθησης» νοείται νομική οντότητα ή ένωση ή ομοσπονδία που βασίζεται στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και η οποία διαθέτει τη νομική ικανότητα να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων.

(η)       ως «οργανισμός παρακολούθησης» νοείται νομική οντότητα ή ένωση που βασίζεται στην απόκτηση της ιδιότητας του μέλους και η οποία διαθέτει τη νομική ικανότητα και αποδεδειγμένη εμπειρογνωμοσύνη για να παρακολουθεί και να διασφαλίζει την εφαρμογή συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί ως προς την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων, και η οποία είναι νομικά ανεξάρτητη από τους φορείς τους πιστοποιεί.

Τροπολογία  41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 - στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(ηα) ως «ανιχνευσιμότητα» νοείται η ικανότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης της ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής·

Τροπολογία  42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφοι 1, 2 και 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να τηρούν την υποχρέωση επιμέλειας ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Προς τον σκοπό αυτό, θα χρησιμοποιούν πλαίσιο διαδικασιών και μέτρων, καλούμενων εν προκειμένω «σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας».

1. Οι φορείς εκμετάλλευσης διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ή καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά νομίμως υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή χρησιμοποιούν κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας αναγνωρισμένου οργανισμού παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

2. Οι φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας θεσπίζουν κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 ή χρησιμοποιούν κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας αναγνωρισμένου οργανισμού παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1.

 

Ως βάση για το σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο η υφιστάμενη νομοθετική εποπτεία σε εθνικό επίπεδο όσο και οιαδήποτε προαιρετική αλυσίδα μηχανισμών περιφρούρησης οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

 

2α.Οι φορείς εκμετάλλευσης που καθιστούν διαθέσιμη στην αγορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας, πρέπει σε όλο το φάσμα της αλυσίδας τροφοδοσίας:

 

(i) να εντοπίζουν το φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, και τον φορέα εκμετάλλευσης στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας·

 

(ii) να παρέχουν μετά από αίτημα πληροφορίες σχετικά με την ονομασία των ειδών, τη χώρα/τις χώρες προέλευσης και το δάσος υλοτόμησης και, όπου είναι εφικτό, την παραχώρηση προέλευσης·

 

(ιιι) να ελέγχουν, εάν παραστεί ανάγκη, το κατά πόσον ο φορέας εκμετάλλευσης που έχει διαθέσει στην αγορά την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας, έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-a) να διασφαλίζει ότι μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας διατίθενται στην αγορά με τη χρησιμοποίηση συστήματος ανιχνευσιμότητας και εξακρίβωσης του τρίτου μέρους από τον οργανισμό παρακολούθησης·

Τροπολογία  44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(α)      να παρέχει πρόσβαση στις ακόλουθες πληροφορίες για την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην αγορά από τον φορέα εκμετάλλευσης:

(α) να περιλαμβάνει μέτρα προκειμένου να εξακριβώνεται:

(i)       περιγραφή·

(i) η χώρα προέλευσης, το δάσος προέλευσης και, ει δυνατόν, η άδεια υλοτομίας·

(ii)      χώρα υλοτόμησης·

(ii) η ονομασία των ειδών, περιλαμβανομένης της επιστημονικής·

(iii)     όγκος και/ή βάρος·

(iii) η αξία·

(iv)      κατά περίπτωση, ονομασία και διεύθυνση των επιχειρήσεων που προμήθευσε ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας·

(iv) ο όγκος και/ή το βάρος·

(v)       πληροφορίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας.

(v) ότι η ξυλεία ή το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε στα προϊόντα ξυλείας υλοτομήθηκαν νόμιμα·

 

(vi) το όνομα και η διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης που προμήθευσε την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας·

 

(vii) το υπεύθυνο για την υλοτόμηση φυσικό ή νομικό πρόσωπο·

 

(viii) τον φορέα εκμετάλλευσης στον οποίο παραδόθηκε η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας·

Τροπολογία  45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο α - υποπαράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα εν λόγω μέτρα υποστηρίζονται από τη δέουσα τεκμηρίωση που φυλάσσεται σε τράπεζα δεδομένων από το φορέα εκμετάλλευσης ή τον οργανισμό παρακολούθησης.

Τροπολογία  46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β)       να περιλαμβάνει διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου και

(β)       να περιλαμβάνει διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου η οποία θα συνίσταται στα εξής:

 

(i) στο συστηματικό εντοπισμό των κινδύνων, μεταξύ άλλων με τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών και κάνοντας χρήση των διεθνών, κοινοτικών ή εθνικών πηγών·

 

(ii) στην εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους·

 

(iii) στη θέσπιση διαδικασιών που θα εκτελούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να εξακριβώνεται εάν τα μέτρα που προβλέπονται στα σημεία (i) και (ii) λειτουργούν αποτελεσματικά και να αναθεωρούνται σε περίπτωση ανάγκης·

 

(iv) στην καθιέρωση μητρώων προκειμένου να αποδεικνύεται η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στα σημεία (i) έως (ii).

Τροπολογία  47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με σκοπό τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας των κανόνων και της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των φορέων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Κατά την ενέργειά της αυτή η Επιτροπή λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την ειδική θέση και ικανότητα των ΜΜΕ και, στο μέτρο του δυνατού, προσφέρει σ' αυτές τις επιχειρήσεις προσαρμοσμένες και απλουστευμένες εναλλακτικές λύσεις σε ό,τι αφορά τα συστήματα ελέγχου και υποβολής εκθέσεων, έτσι ώστε τα εν λόγω συστήματα να μην επιβαρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις εν λόγω επιχειρήσεις.

 

Βάσει παραγόντων που έχουν σχέση με τον τύπο προϊόντος, την πηγή ή την πολυπλοκότητα της αλυσίδας εφοδιασμού, ορισμένες κατηγορίες ξυλείας και προϊόντων ξυλείας ή προμηθευτές θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» και απαιτούνται επιπλέον υποχρεώσεις επιμέλειας από τους φορείς εκμετάλλευσης.

 

Επιπλέον υποχρεώσεις επιμέλειας μπορούν, μεταξύ άλλων, να περιλαμβάνουν:

- την απαίτηση πρόσθετων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών·

- την απαίτηση ελέγχων σε τρίτα μέρη.

 

Ξυλεία και προϊόντα ξυλείας από:

 

- περιοχές συγκρούσεων, ή χώρες/περιοχές που καλύπτονται από απαγόρευση του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ στις εξαγωγές ξυλείας,

 

- χώρες όπου υπάρχουν συνεπείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές παραλείψεις της διαχείρισης των δασών, χαμηλό επίπεδο επιβολής της δασικής νομοθεσίας ή υψηλό επίπεδο διαφθοράς,

 

- χώρες στις οποίες οι επίσημες στατιστικές του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) καταδεικνύουν μείωση της δασοκάλυψης,

 

- προμήθειες για τις οποίες πληροφορίες για πιθανές παρατυπίες βάσει αξιόπιστων στοιχείων, τα οποία δεν έχουν διαψευσθεί βάσει έρευνας, έχουν διατεθεί από προμηθευτές ή εξωτερικούς παράγοντες,

 

Θεωρούνται «υψηλού κινδύνου» από τους φορείς εκμετάλλευσης στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού.

 

Η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμο μητρώο πηγών ή προμηθευτών ξυλείας και προϊόντων ξυλείας υψηλού κινδύνου.

Αιτιολόγηση

Οι δέοντες νομικοί έλεγχοι στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μόνο σε περίπτωση που οι φορείς, και ιδίως αυτοί που συναλλάσσονται με απομακρυσμένους προμηθευτές στο εξωτερικό, συνειδητοποιήσουν σαφώς τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να συμμορφωθούν πραγματικά σε αυτές, εγκαίρως και με πρακτικό τρόπο.

Οι περιορισμένοι πόροι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η περιορισμένη ικανότητά τους να συμμετέχουν σε εκτεταμένους και συχνά πολύπλοκους μηχανισμούς παρακολούθησης πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν η Επιτροπή εκπονήσει και υιοθετήσει μέτρα για την εφαρμογή ενός συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας. Στο μέτρο του δυνατού και χωρίς να υπονομεύεται ο αντικειμενικός σκοπός του κανονισμού η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει υπόψη την ιδιαίτερη θέση αυτών των επιχειρήσεων και να τους προσφέρει απλουστευμένες αλλά και εξίσου έγκυρες εναλλακτικές λύσεις.

Τροπολογία  48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πριν από την έγκριση πρόσθετων μέτρων εφαρμογής ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων παραγόντων.

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος προστίθεται για να διασφαλιστεί ότι ζητείται η γνώμη των ενδιαφερομένων παραγόντων σε κάθε διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία  49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Μεμονωμένα κράτη μέλη δεν παρεμποδίζονται, όσον αφορά την πρόσβαση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας στην αγορά, από το να θέτουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την υλοτόμηση και την προέλευση των προϊόντων αυτών από αυτές που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος, την προστασία των περιοχών διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων, την προστασία των κοινοτήτων που, για την επιβίωσή τους, εξαρτώνται από το δάσος και την προστασία και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών

Αιτιολόγηση

Εκτός από την προστασία του παρθένου δάσους, των δασικών εκτάσεων, της βιοποικιλότητας, του οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος, την προώθηση του θεμιτού εμπορίου και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η ΕΕ, στις διάφορες οδηγίες της, έχει αναλάβει υποχρεώσεις ως προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και την καταπολέμηση της φτώχειας Η δέσμευση αυτή πρέπει, ως εκ τούτου, να αντανακλάται με συνέπεια και να αναφέρεται ρητά στην νομοθεσία της.

Τροπολογία  50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 4a

 

Σήμανση

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εντός δύο ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού όλη η ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται και καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά φέρουν κατάλληλη σήμανση με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3(2α).

Τροπολογία  51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Οι αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν τους οργανισμούς παρακολούθησης οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση αναγνώρισης, εφόσον ο οργανισμός παρακολούθησης συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.        Η Επιτροπή αναγνωρίζει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11(2α), ως οργανισμό παρακολούθησης ένα ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα ο οποίος έχει θεσπίσει σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4(1).

 

1a. Ο δημόσιος φορέας που ζητεί την αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συμμορφώνεται προς τις κάτωθι απαιτήσεις:

(α)       έχει νομική οντότητα·

(α)       έχει νομική οντότητα·

 

(αα) διέπεται από το δημόσιο δίκαιο·

(β)       έχει θεσπίσει κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1·

(β)       έχει θεσπιστεί προς επιτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων που αφορούν το δασικό τομέα·

 

(βa) το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησής του διενεργείται από το κράτος, από περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή από άλλους φορείς που διέπονται από το δημόσιο δίκαιο·

(γ)       υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(γ)       υποχρεώνει τους φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(δ)       έχει εγκαταστήσει μηχανισμό παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη χρήση των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης τους οποίους έχει πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(δ)       έχει εγκαταστήσει μηχανισμό παρακολούθησης ώστε να διασφαλίζει τη χρήση του συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης τους οποίους έχει πιστοποιήσει ως χρησιμοποιούντες το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που υποδεικνύει ο οργανισμός·

(ε)       λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας του οργανισμού παρακολούθησης·

(ε)       λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με το σύστημά του υποχρέωσης επιμέλειας· τα πειθαρχικά μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν παραπομπή του θέματος στην αρμόδια εθνική αρχή·

 

(εα) δεν έχει σύγκρουση συμφερόντων με τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία  52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β. Ο δημόσιος φορέας που ζητεί την αναγνώριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συμμορφώνεται προς τις κάτωθι απαιτήσεις:

 

(α) έχει νομική οντότητα·

 

(β) διέπεται από το δημόσιο δίκαιο·

 

(γ) διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση·

 

(δ) είναι νομικά ανεξάρτητος από τους φορείς εκμετάλλευσης που πιστοποιεί·

 

(ε) ο φορέας εκμετάλλευσης που πιστοποιεί δεσμεύεται από το καταστατικό του φορέα να χρησιμοποιεί τα συστήματά του υποχρέωσης επιμέλεια·

(στ) διαθέτει μηχανισμό παρακολούθησης προς διασφάλιση της χρήσης των συστημάτων υποχρέωσης επιμέλειας εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης που έχει πιστοποιήσει ότι χρησιμοποιούν το σύστημά του υποχρέωσης επιμέλειας·

 

(ζ) λαμβάνει κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα καθ’ οιουδήποτε πιστοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης που δεν συμμορφώνεται με το κατάλληλο σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που έχει υποδείξει· τα πειθαρχικά μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν παραπομπή του θέματος στην αρμόδια εθνική αρχή.

Τροπολογία  53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Ο οργανισμός παρακολούθησης υποβάλλει σε αρμόδια αρχή τις ακόλουθες πληροφορίες, συνοδευόμενος από την αίτηση αναγνώρισης:

2.        Ο οργανισμός παρακολούθησης υποβάλλει στην Επιτροπή τις ακόλουθες πληροφορίες, συνοδευόμενες από την αίτηση αναγνώρισης:

(α)       το καταστατικό του·

(α)       το καταστατικό του·

(β)       τα ονόματα των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να τον εκπροσωπούν·

(β)       τα ονόματα των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να τον εκπροσωπούν·

 

(βα) τεκμηρίωση αποδεικνύουσα την εμπειρογνωμοσύνη του·

(γ)       λεπτομερή περιγραφή του οικείου συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

(γ)       λεπτομερή περιγραφή του οικείου συστήματος υποχρέωσης επιμέλειας.

Τροπολογία  54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές αποφαίνονται για την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού παρακολούθησης εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης του οργανισμού παρακολούθησης.

3. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που στο Άρθρο 11(2α), η Επιτροπή αποφαίνεται για την αναγνώριση – ή μη – οργανισμού παρακολούθησης εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης του οργανισμού παρακολούθησης ή σύστασης από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους που συνιστά την αναγνώριση οργανισμού.

 

Η απόφαση για τη χορήγηση αναγνώρισης σε οργανισμό παρακολούθησης κοινοποιείται από την Επιτροπή στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει δικαιοδοσία επί του οργανισμού αυτού, μαζί με αντίγραφο της αίτησης, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης.

Διενεργούν τακτικούς ελέγχους ώστε να βεβαιώνεται ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους διενεργούν τακτικούς ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων επιτόπιων ελέγχων, ή βάσει τεκμηριωμένων ανησυχιών τρίτων μερών, ώστε να βεβαιώνονται ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

 

Οι εκθέσεις επιθεώρησης είναι διαθέσιμες στο κοινό.

 

Εάν, μετά από τους ελέγχους αυτούς, οι αρμόδιες αρχές βεβαιώσουν ότι οι οργανισμοί παρακολούθησης δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή και της κοινοποιούν τις σχετικές αποδείξεις που διαθέτουν.

Τροπολογία  55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η εκάστοτε αρμόδια αρχή αίρει την αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης εφόσον έχει αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1.

4. Σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11(2α), η Επιτροπή αίρει την αναγνώριση οργανισμού παρακολούθησης εφόσον έχει αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται πλέον οι απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 και 1α ή την παράγραφο 1 και 1β.

Τροπολογία  56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση χορήγησης, άρνησης ή άρσης της αναγνώρισης οργανισμού παρακολούθησης.

5. Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή, εντός διμήνου, κάθε απόφαση να συστήσουν τη χορήγηση, άρνηση ή άρση της αναγνώρισης κάποιου οργανισμού παρακολούθησης.

Τροπολογία  57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των οργανισμών παρακολούθησης που αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C και τις εντάσσει στο δικτυακό τόπο της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα,

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον κατάλογο των αναγνωρισμένων οργανισμών παρακολούθησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C και τις εντάσσει στο δικτυακό τόπο της. Ο κατάλογος επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Αιτιολόγηση

Αποφασίζοντας με τη διαδικασία της επιτροπολογίας αντί να αποφασίζουν τα διάφορα κράτη μέλη, εξασφαλίζονται κοινές προδιαγραφές με την αναγνώριση οργανισμών ελέγχου στο σύνολο της ΕΕ.

Τροπολογία  58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μέτρα παρακολούθησης

Μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου

1.        Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν ελέγχους για το κατά πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 και στο άρθρο 4 παράγραφος 1.

1.        Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν παρακολουθήσεις για το κατά πόσον οι φορείς εκμετάλλευσης είναι σύμμορφοι με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2, και (2α) και στο άρθρο 4 παράγραφος 1

 

1α. Οι παρακολουθήσεις διεξάγονται σύμφωνα με ετήσιο πρόγραμμα ή βάσει ανησυχιών που διετύπωσαν τρίτα μέρη ή σε οιαδήποτε περίπτωση η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατέχει πληροφορίες που αμφισβητούν την εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας που θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό.

 

1β. Οι παρακολουθήσεις είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

(α) εξέταση των τεχνικών και διοικητικών συστημάτων καθώς και των διαδικασιών υποχρέωσης επιμέλειας και αξιολόγησης κινδύνων που χρησιμοποιούν οι φορείς εκμετάλλευσης·

 

(β) εξέταση της τεκμηρίωσης και των μητρώων που αποδεικνύουν την εύρυθμη λειτουργία των συστημάτων και των διαδικασιών·

 

(γ) αιφνίδιους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιτόπιων.

 

1γ. Οι αρμόδιες αρχές είναι εξοπλισμένες με αξιόπιστο σύστημα ανιχνευσιμότητας για τον εντοπισμό των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ξυλείας καθώς και με δημόσια συστήματα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων όσον αφορά την συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την παροχή βοήθειας στους φορείς για τον εντοπισμό των προμηθευτών υψηλού κινδύνου όσον αφορά τα προϊόντα ξυλείας και των παραγώγων τους.

2.        Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.        Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν τη διενέργεια των παρακολουθήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε χώρους και την υποβολή τεκμηρίωσης ή αρχείων.

3.        Μετά τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητήσουν από τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

3.        Εάν μετά τη διενέργεια των παρακολουθήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ο φορέας εκμετάλλευσης θεωρείται ότι έχει παραβιάσει τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Άρθρο 3, οι αρμόδιες αρχές δύνανται, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία να αρχίσουν πλήρη διερεύνηση της παράβασης και, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και τη σοβαρότητα της παράβασης, λαμβάνουν άμεσα μέτρα επιβολής, τα οποία περιλαμβάνουν ιδίως:

 

Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

(α) την άμεση παύση των εμπορικών δραστηριοτήτων· και

 

(β) την κατάσχεση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

 

3a. Οιαδήποτε άμεσα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές είναι τέτοιας φύσης ώστε να προλαμβάνεται η συνέχιση της παράβασης και να δίδεται η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν τη διερεύνησή της.

 

3β. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θεωρήσουν ανεπαρκή τα τεχνικά και διοικητικά συστήματα καθώς και τις διαδικασίες υποχρέωσης επιμέλειας και αξιολόγησης κινδύνων, απαιτούν από τον φορέα εκμετάλλευσης τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν προβλέπει κριτήρια που παρέχουν αποτελεσματικά τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να διαχειριστούν τις αιτήσεις ελέγχου κάθε φορέα. Πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα ελέγχου και παρακολούθησης της εμπορίας ξυλείας.

Τροπολογία  59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μητρώα ελέγχων

Μητρώα παρακολουθήσεων

Τροπολογία  60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.        Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, αναφέροντας ιδίως τη φύση και τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διορθωτικών μέτρων των οποίων ζητήθηκε η λήψη. Τα μητρώα όλων των ελέγχων τηρούνται επί 10 τουλάχιστον έτη.

1.        Οι αρμόδιες αρχές τηρούν μητρώα των παρακολουθήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, αναφέροντας ιδίως τη φύση και τα αποτελέσματά τους, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διορθωτικών μέτρων των οποίων ζητήθηκε η λήψη. Τα μητρώα όλων των παρακολουθήσεων τηρούνται επί 10 τουλάχιστον έτη

Τροπολογία  61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Σύνοψη των μητρώων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ

2. Τα μητρώα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού

Τροπολογία  62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.        Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.        Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν κάθε είδους βοήθεια για να διευκολύνουν τη διενέργεια των παρακολουθήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία  63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Στις αρχές αυτές παρέχονται επαρκείς εξουσίες για την επιβολή του παρόντος κανονισμού, με παρακολούθηση της εφαρμογής του, διερεύνηση των καταγγελλομένων παραβάσεων, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, και έγκαιρη παραπομπή των παραβάσεων στις διωκτικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή όλων των πτυχών του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές πρέπει να διαθέτουν εξουσίες ώστε να επιβλέπουν το σύνολο της διαδικασίας όσον αφορά την απαγόρευση της παράνομης υλοτόμησης ξυλείας ή της εισόδου της στην αγορά της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τις εθνικές τελωνειακές, νομικές και δικαστικές αρχές.

Τροπολογία  64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών

2. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο των αρμοδίων αρχών στο Διαδίκτυο. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται τακτικά.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία  65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α. Στις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ίδιας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 45 (προκειμένου να συνάδει με την Επιτροπή κατά την έγκριση των οργανισμών παρακολούθησης)

Τροπολογία  66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11α

 

Ανάπτυξη απαιτήσεων βιωσιμότητας

 

Εντός έτους από της ημερομηνίας θέσης σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με κοινοτικό πρότυπο για όλη την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας που προέρχονται από φυσικά δάση με στόχο την επίτευξη των υψηλότερων δυνατών απαιτήσεων βιωσιμότητας.

Τροπολογία  67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11β

 

Συμβουλευτική ομάδα

 

1. Συστήνεται συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από εκπροσώπους των ενδιαφερομένων παραγόντων, όπως εκπρόσωποι βιομηχανιών του τομέα της ξυλείας, ιδιοκτήτες δασών, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ομάδες καταναλωτών, και υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής.

 

2. Εκπρόσωποι των κρατών μελών δύνανται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις κατόπιν δικής τους πρωτοβουλίας τους ή κατόπιν προσκλήσεως της συμβουλευτικής ομάδας.

 

3. Η συμβουλευτική ομάδα θεσπίζει τον κανονισμό της, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής.

 

4. Η Επιτροπή προσφέρει την τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη που χρειάζεται η συμβουλευτική ομάδα καθώς και τις υπηρεσίες γραμματείας για τις συνεδριάσεις της.

 

5. Η συμβουλευτική ομάδα εξετάζει και γνωμοδοτεί επί θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και τα οποία θέτει ο πρόεδρος, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν αιτήματος των μελών της συμβουλευτικής ομάδας ή της επιτροπής.

 

6. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις γνωμοδοτήσεις της συμβουλευτικής ομάδας στην επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού και να διασφαλιστεί η καλή επικοινωνία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων πρέπει να συσταθεί συμβουλευτική ομάδα την οποία θα συμβουλεύεται η επιτροπή ξυλείας.

Τροπολογία  68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον κατάλογο της ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που ορίζεται στο παράρτημα, συνεκτιμώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τελικές χρήσεις και τις διαδικασίες παραγωγής.

Η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε προσθήκες στον κατάλογο της ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που ορίζεται στο παράρτημα, συνεκτιμώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις τελικές χρήσεις και τις διαδικασίες παραγωγής.

Τροπολογία  69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα μέτρα που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν ποινικές ή διοικητικές ποινές, πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές και δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 

(i) οικονομικές κυρώσεις

 

- ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης στο περιβάλλον·

 

- ανάλογα με την αξία των προϊόντων ξυλείας που αφορά η παράβαση·

 

- τη φοροδιαφυγή και την οικονομική ζημία που προκάλεσε η παράβαση·

 

(ii) κατάσχεση της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας·

 

(iii) προσωρινή απαγόρευση της διάθεσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Σε περίπτωση που εκκρεμούν νομικές διαδικασίες, οι φορείς εκμετάλλευσης αναστέλλουν την προμήθεια ξυλείας και προϊόντων ξυλείας από τις εν λόγω περιοχές.

 

Οι οικονομικές κυρώσεις αντιστοιχούν τουλάχιστον στην πενταπλάσια αξία των προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν με τη διάπραξη σοβαρής παράβασης. Σε περίπτωση επανειλημμένης σοβαρής παραβάσεως εντός περιόδου πέντε ετών, οι οικονομικές κυρώσεις αυξάνονται σταδιακά έως το οκταπλάσιο της αξίας των προϊόντων ξυλείας που αποκτήθηκαν με τη διάπραξη σοβαρής παράβασης.

 

Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας περί δημοσίων κεφαλαίων, τα κράτη μέλη δεν χορηγούν δημόσια βοήθεια δυνάμει των εθνικών συστημάτων βοήθειας ή δυνάμει κοινοτικών ταμείων προς φορείς εκμετάλλευσης που έχουν καταδικαστεί για σοβαρή παράβαση του παρόντος κανονισμού, μέχρις ότου ληφθούν διορθωτικά μέτρα και επιβληθούν αποτελεσματικές, ανάλογες και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 20XX και της γνωστοποιούν, χωρίς καθυστέρηση, τις τυχόν επακόλουθες τροποποιήσεις που τις επηρεάζουν.

Αιτιολόγηση

Τροπολογίες 46, 193-197, 132 (εκτός από τμήμα της τροπολογίας 132 που καλύπτεται ήδη από τον ορισμό της ισχύουσας νομοθεσίας στην τροπολογία 16 της εισηγήτριας).

Τροπολογία  70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a. Κατά την προετοιμασία της έκθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη σύναψη και λειτουργία των VPA FLEGT που εγκρίνονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2173/2005. Η Επιτροπή εξετάζει το εάν απαιτούνται τυχόν αναθεωρήσεις του εν λόγω κανονισμού υπό το φως της εμπειρίας από τη λειτουργία των VPA FLEGT και της αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράνομης ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εξασφαλίσει το σαφή ορισμό της συμμόρφωσης προς τις εκτελεστικές διατάξεις. Παρότι οι VPA συνιστούν σημαντικό εργαλείο προς αντιμετώπιση των βασικών θεμάτων της παράνομης υλοτόμησης και των σχετικών προβλημάτων, ο παρών κανονισμός πρέπει να λάβει υπόψη ότι δεν έχουν μέχρι τούδε θεσπιστεί μέτρα από την Επιτροπή προς αντιμετώπιση της μη τήρησης του κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΕ για το σύστημα αδειών.

Τροπολογία  71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Τροποποίηση της οδηγίας 2008/99/ΕΚ

 

Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου1 τροποποιείται, με ισχύ από της ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ως εξής:

 

1. Στο άρθρο 3 προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

(θ α) η διαθεσιμότητα στην αγορά ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας από παράνομη υλοτόμηση.’

 

2. Στο Παράρτημα Α προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

- ‘Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της [...] για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά’.

 

1 ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 28.

Τροπολογία  72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 14α

 

Επανεξέταση

 

Τρία έτη μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, και έκτοτε κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε επανεξέταση της λειτουργίας του κανονισμού σε ό,τι αφορά το αντικείμενό του και τον σκοπό του και υποβάλλει τα σχετικά πορίσματά της, καθώς και προτάσεις για τροποποιήσεις, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Η επανεξέταση θα εστιάζεται στα εξής:

 

- λεπτομερή και εμπεριστατωμένη ανάλυση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της αειφόρου δασοκομίας·

 

- στις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού στην εσωτερική αγορά, με ειδική αναφορά στην ανταγωνιστική κατάσταση και στην ικανότητα νέων "παικτών" να εγκατασταθούν στην αγορά·

 

στην κατάσταση των ΜΜΕ στην αγορά και στον τρόπο με τον οποίο ο παρών κανονισμός έχει επηρεάσει τις δραστηριότητές τους.

Αιτιολόγηση

Για να παραμένει αποτελεσματικός και για να συνεχίσει να είναι συνεπής με την αειφόρο δασοκομία ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται συνεχώς.

Τροπολογία  73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από […]1

Εφαρμόζεται από […]1

1 Σημ. στην ΕΕ: δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος κανονισμού σε ισχύ.

1 Σημ. στην ΕΕ: ένα έτος μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος κανονισμού σε ισχύ.

Αιτιολόγηση

Έχει συζητηθεί επί πολλά έτη η έννοια της νομοθεσίας προς αντιμετώπιση της νομιμότητας και βιωσιμότητας της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας και ο παρών κανονισμός είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε το 2003. Μεγάλα τμήματα του κλάδου διαθέτουν ήδη συστήματα που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, προσφέροντας υλικό και εμπειρία στους άλλους. Η καθυστέρηση της θέσης σε ισχύ της νομοθεσίας για άλλα δύο έτη δεν αντικατοπτρίζει τον επείγοντα χαρακτήρα των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας, στην αντιμετώπιση των οποίων ρητά επιδιώκει να συμβάλει ο κανονισμός.

Τροπολογία  74

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στοιχείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47 και 48 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και υπολείμματα)·

2. Χαρτοπολτός και χαρτί των κεφαλαίων 47, 48 και 49 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, με την εξαίρεση των προϊόντων με βάση το μπαμπού και των προϊόντων ανάκτησης (απορρίμματα και υπολείμματα)·

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία  75

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I – στοιχείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α. Τα άλλα προϊόντα ξυλείας που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες ΣΟ 94 και 95, συμπεριλαμβανομένων ξύλινων παιχνιδιών και προϊόντων αθλητισμού.

Αιτιολόγηση

Όλη η ξυλεία και όλα τα προϊόντα ξυλείας, ασχέτως από την τελική τους χρήση, πρέπει να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η αποψίλωση των δασών πραγματοποιείται σε ποσοστό 13 εκατ. εκταρίων ετησίως, είναι υπεύθυνη για το 20% περίπου των εκπομπών άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο και είναι ο κύριος υπεύθυνος για την απώλεια βιοποικιλότητας. Προκαλεί επίσης σοβαρά προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεδομένου ότι τα δάση έχουν μεγάλη πολιτιστική και κοινωνική σημασία σε πολλές χώρες για τα εξαρτώμενα άτομα και τον ιθαγενή πληθυσμό.

Η παράνομη υλοτομία είναι κύριος παράγοντας της αποψίλωσης των δασών με όγκο βιομηχανικής ξυλείας από παράνομες πηγές να υπολογίζεται από 350 έως 650 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως, που αποτελεί το 20 - 40% της παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής ξυλείας(1). Συμπιέζει τις τιμές της ξυλείας, απορροφά φυσικούς πόρους και έσοδα από τη φορολογία και αυξάνει τη φτώχεια για τα άτομα που εξαρτώνται από το δάσος.

Ως σημαντικός καταναλωτής ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, η ΕΕ έχει την υποχρέωση να λάβει αποτελεσματικά μέτρα κατά της αποψίλωσης και της παράνομης υλοτομίας που πρέπει σαφώς να περιλαμβάνουν την παύση προμήθειας της αγοράς με παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας. Αντιμετώπισε με επιτυχία την είσοδο στην αγορά άλλων παρανόμων προϊόντων με την πρόσφατη εκπόνηση ενός κανονισμού σχετικά με την παράνομη, χωρίς ρυθμίσεις και χωρίς στοιχεία αλιεία. Σήμερα έφτασε η ώρα για παρόμοια νομοθεσία κατά της παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας προκειμένου να επισημανθεί:

- στους καταναλωτές, ότι τα προϊόντα που αγοράζουν προέρχονται από παράνομες πηγές

- στις υπεύθυνες εταιρείες, ότι δεν θα υπονομευθούν από εκείνους οι οποίοι προβαίνουν σε καταστρεπτικές πρακτικές

- στις ανεύθυνες εταιρείες, ότι δεν θα είναι πλέον σε θέση να εισέλθουν στην αγορά μας

- στη διεθνή κοινότητα, ότι αναλαμβάνουμε σοβαρά τις ευθύνες μας σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η προσέγγιση της Εθελοντικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (VPA) που εκπόνησε η ΕΕ στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας. Αν και οι VPA έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν πολύ θετικές αλλαγές, μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί μόλις μια, ο δε εθελοντικός τους χαρακτήρας εμπεριέχει υψηλούς κινδύνους παράκαμψης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα συμπλήρωσης των VPA, απαιτείται μια ισχυρή νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλισθεί η απομάκρυνση από την αγορά της ΕΕ της παράνομα συλλεγείσης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Η εισηγήτρια χαιρετίζει επομένως την πρόταση κανονισμού, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη λύπη της γιατί η πρόταση αυτή έρχεται πέντε χρόνια σχεδόν μετά την υπογραφή του σχεδίου δράσης FLEGT. Θεωρεί επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί και να τύχει μεγαλύτερης επεξεργασίας σε διάφορες πτυχές.

Απαγόρευση

Κατά κύριο λόγο, η πρόταση κανονισμού δεν απαγορεύει σήμερα την εισαγωγή και την πώληση της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας - αποτυγχάνοντας έτσι να αντιμετωπίσει "τους αδύναμους κανόνες για την πρόληψη της εμπορίας παράνομα υλοτομημένης ξυλείας"(2) που αναφέρονται στην ίδια την πρόταση ως σημείο αφετηρίας σχετικά με τους λόγους για τους οποίους η παράνομη υλοτομία είναι τόσο εκτεταμένη. Η αναθεωρημένη Πράξη Lacey των ΗΠΑ που ενεκρίθη το Μάιο του 2008 προβλέπει τέτοια απαγόρευση εις τρόπον ώστε να συνιστά προηγούμενο. Δεν υπάρχουν επαρκείς λόγοι για να μην υιοθετήσει η ΕΕ παρόμοια στάση ή ακόμη και να προχωρήσει περισσότερο.

Η εισηγήτρια προτείνει επομένως μια σαφή δήλωση σχετικά με την απαίτηση να διοχετεύουν οι φορείς εκμετάλλευσης στην αγορά μόνο νόμιμη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας η οποία θα εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της κυκλώματος τροφοδοσίας.

Πεδίο εφαρμογής της υποχρέωσης επιμέλειας και απαιτήσεις νομιμότητας

Η εισηγήτρια προβαίνει σε μια νέα διάκριση μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης οι οποίοι "διαθέτουν στην αγορά" ξυλεία και προϊόντα ξυλείας (που σημαίνει ότι τα καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά για πρώτη φορά) και εκείνων που "καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά" (που αφορά όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στο πλαίσιο της κυκλώματος τροφοδοσίας).

Η απαίτηση για την άσκηση υποχρέωσης επιμέλειας θα ενθαρρύνει τις ορθές πρακτικές και ιδεωδώς όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στην κύκλωμα τροφοδοσίας θα έπρεπε να εφαρμόζουν ένα πλήρες σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας. Η εισηγήτρια αναγνωρίζει ωστόσο ότι τούτο είναι πιθανώς μη ρεαλιστικό για τους μικρής κλίμακας φορείς εκμετάλλευσης και περιορίζει επομένως την πλήρη απαίτηση, στο πλαίσιο της πρότασης, στους φορείς που "διαθέτουν" προϊόντα στην αγορά - οι οποίοι έχουν σαφώς τη μεγαλύτερη επιρροή σε σχέση με το τί εισέρχεται στην ΕΕ και φέρουν επομένως τη μεγαλύτερη ευθύνη.

Ταυτόχρονα, όλοι οι φορείς στην κύκλωμα τροφοδοσίας θα έπρεπε να δεσμεύονται από τη ρητή απαγόρευση διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και να ασκήσουν υποχρέωση επιμέλειας για το σκοπό αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο που η απαίτηση της υποχρέωσης επιμέλειας θα υποχρεώσει τους φορείς εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά "να επιδεικνύουν προσοχή, κρίση και να υιοθετούν ενεργό στάση για την εξασφάλιση της νομιμότητας της ξυλείας και προϊόντων ξυλείας που εισέρχονται στο οικείο κύκλωμα τροφοδοσίας"(3) και "να προσπαθήσουν να ευνοήσουν τη τροφοδοσία από χώρες που διαθέτουν αξιόπιστες πρακτικές διαχείρισης των δασών"(4), η δυνατότητα δίωξης της εμπορίας παράνομης ξυλείας όπως εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας θα τους ενθαρρύνει να αγοράζουν προϊόντα από αξιόπιστους και με καλή φήμη εμπόρους στην αγορά - όπως εκείνους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους για την απαίτηση υποχρέωσης με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Θα κατανεμηθούν με τον τρόπο αυτό επίσης οι ευθύνες με πιο δίκαιο τρόπο μεταξύ των φορέων εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να βοηθηθεί η ανιχνευσιμότητα, η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης θα έπρεπε να συλλέγουν και να παρέχουν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα, την πηγή τους και ποιους τροφοδοτούν.

Εφαρμοζόμενη νομοθεσία

Το σχέδιο δράσης FLEGT αναφέρει ότι "ευρύτερος στόχος της ΕΕ είναι να ενθαρρυνθεί η βιώσιμη διαχείριση των δασών" (5) και δεσμεύει την ΕΕ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας με ολοκληρωμένο τρόπο. Πέραν της αντιμετώπισης της παράνομης υλοτομίας υπό το άμεσο πρίσμα της αγοράς, ο κανονισμός πρέπει να συμβάλλει στον ευρύτερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης ως μέσον αντιμετώπισης των αιτίων της παράνομης υλοτομίας.

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας σε σχέση με το τί προσδιορίζεται ως "νομιμότητα" θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Ως συμβαλλόμενα μέρη σε πολλές διεθνείς και περιφερειακές συμφωνίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν ήδη δεσμευθεί σε νομικό και πολιτικό επίπεδο για τη διατήρηση της βιώσιμη χρήσης των φυσικών πόρων, τη μείωση της φτώχειας και την προστασία των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων και των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα δάση. Ο κανονισμός μπορεί να αποτελέσει φορέα που θα συμβάλλει στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας

Η πρόταση περιέχει ελάχιστες λεπτομέρειες σχετικά με το τί θα έπρεπε να περιλαμβάνει ένα σύστημα υποχρέωσης επιμέλειας ή διαχείρισης κινδύνου με κίνδυνο να υπάρχουν μεγάλες παραλλαγές μεταξύ κρατών μελών και φορέων εκμετάλλευσης, γεγονός που θα έχει επιπτώσεις τόσο σε επίπεδο διοικητικής πολυπλοκότητας (για φορείς εκμετάλλευσης που εργάζονται σε διάφορες χώρες) όσο και την τελική αποτελεσματικότητα της έννοιας. Η εισηγήτρια επικεντρώνεται επομένως σε κρίσιμα θέματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ξυλεία και τα προϊόντα ξυλείας θα έπρεπε να υποστηρίζονται από τη δέουσα τεκμηρίωση και ότι το σύστημα διαχείρισης κινδύνου χρησιμεύει ως μέσον αξιολόγησης των περιπτώσεων εκείνων στις οποίες πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη προσοχή - εφαρμόζοντας ενδεχομένως συμπληρωματικά μέτρα σε σχέση με την υποχρέωση επιμέλειας και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος παράνομης διάθεσης ξυλείας στην αγορά.

Οργανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου και πιστοποίησή τους

Προκειμένου να υπάρχουν εναρμονισμένες προδιαγραφές στο σύνολο της ΕΕ σχετικά με τους οργανισμούς που θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν τα συστήματα υποχρέωσης επιμέλειας, η εισηγήτρια προτείνει η απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ενός οργανισμού ελέγχου να λαμβάνεται σε επίπεδο ΕΕ και όχι σε εθνικό. Επεκτείνεται στα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί καθώς και στις πληροφορίες που πρέπει να υποβάλλουν σε σχέση με τις αιτήσεις για αναγνώριση. Η κεντρική πιστοποίηση και τα σαφή κριτήρια στον κανονισμό θα συμβάλλουν στην αποφυγή αδύναμων κρίκων στο όλο σύστημα και στη μείωση της διοικητικής πολυπλοκότητας για τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Έλεγχοι εκ μέρους των αρμοδίων αρχών

Αν και η εισηγήτρια προτείνει να πραγματοποιείται η διαπίστευση των οργανισμών ελέγχου και παρακολούθησης σε επίπεδο ΕΕ, οι αρμόδιες διορισμένες από τα κράτη μέλη αρχές έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην εποπτεία του συστήματος. Τούτο σημαίνει ότι αμφότεροι οι οργανισμοί πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού και πραγματοποιούν ελέγχους του κυκλώματος τροφοδοσίας. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι θα ήταν δυνατή η ενεργοποίηση του επιπέδου με βάση τις εμπεριστατωμένες ανησυχίες ενός τρίτου μέρους καθώς και σε προσχεδιασμένη βάση. Θεωρεί ότι οι έλεγχοι μπορούν να συνίστανται στη συμπερίληψη αμφοτέρων των περιπτώσεων.

Δεδομένου ότι η παράνομη υλοτομία προκαλεί σημαντικές βλάβες στο περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν άμεσα διορθωτικά μέτρα περιλαμβανομένης της κατάσχεσης της παράνομης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και σταματώντας την εμπορική δραστηριότητα εάν τούτο θεωρηθεί αναγκαίο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι βλάβες που προκαλούνται από την παράνομη υλοτομία των προϊόντων το συντομότερο δυνατόν (αντί να αναμένουν την εξέλιξη της όλης διαδικασίας δίωξης). Η ανίχνευση της πηγής της ξυλείας θα έπρεπε να βοηθείται από το γεγονός ότι όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης στο κύκλωμα τροφοδοσίας δεσμεύονται να γνωρίζουν από ποιούς προμηθεύονται το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας και ποιούς πρέπει να προμηθεύσουν.

Εξαίρεση βιομάζας

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η εξαίρεση για "ενεργειακή ξυλεία" και βιομάζα θα έπρεπε να διαγραφεί με το σκεπτικό ότι θα υπόκεινται σε μελλοντικά κριτήρια βιωσιμότητας της ΕΕ. Ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να καλύπτει όλα τα προϊόντα που θα μπορούσαν να περιέχουν παράνομη ξυλεία. Αποκλείοντας τα προϊόντα που υπόκεινται σε "κριτήρια βιωσιμότητας" από την απαίτηση να προέρχονται από νόμιμες πηγές, συνεπάγεται ότι η νομιμότητα και η βιωσιμότητα θα μπορούσαν να είναι αποκλειστικά αμοιβαίες και η νομιμότητα πρέπει να αποτελεί έμμεση προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα.

(1)

UNECEFAO 2007: Ετήσια Έκθεση Αγοράς Δασικών Προϊόντων, 2006-7

(2)

πρόταση κανονισμού που αφορά τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(3)

σελ. 9

(4)

σελ. 7

(5)

Σχέδιο δράσης ΕΕ FLEGT (CΟΜ(2003)251)


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (26.1.2009)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά

(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Glyn Ford

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Λόγω της αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης, το διεθνές εμπόριο ξυλείας και προϊόντων ξυλείας αναπτύσσεται ταχύτατα. Κατά συνέπεια, σε πολλές χώρες παραγωγής ξυλείας, το εμπόριο ξυλείας που βασίζεται σε παράνομη υλοτόμηση αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο του συνολικού εμπορίου ξυλείας. Τέτοιου είδους δράσεις έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίσει την παράνομη και να προωθήσει τη νόμιμη υλοτόμηση.

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο (FLEGT) προτείνει μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού. Η ΕΕ διαπραγματεύθηκε εθελοντικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) με τις χώρες παραγωγής ξυλείας, οι οποίες θεσπίζουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, νομικά δεσμευτική υποχρέωση να εφαρμόσουν σχέδια αδειοδότησης και να ρυθμίσουν το εμπόριο ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας. Η ΕΕ συνεχίζει επίσης να προωθεί και να στηρίζει διεθνείς πρωτοβουλίες και προωθεί διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες στο πλαίσιο του Φόρουμ των ΗΕ για τα δάση και τον Διεθνή Οργανισμό Τροπικής Ξυλείας, καθώς και διμερείς διαπραγματεύσεις με τις σημαντικότερες καταναλώτριες ξυλείας χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία και η Ιαπωνία. Η ΕΕ πρέπει ο διεθνής αυτός οργανισμός να επισημάνει τις υποχρεώσεις των φορέων καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης κάθε διαθέσιμου μέσου, συμπεριλαμβανομένων και των πλέον εξελιγμένων τεχνολογιών, για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση, την καταγραφή και την καταπολέμηση της παράνομης και την προώθηση της νόμιμης υλοτόμησης.

Με τον κανονισμό αυτό, η ΕΕ προωθεί τελικώς την προώθηση των αρμοδιοτήτων των φορέων που εμπλέκονται στη διάθεση των προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ. Η εν λόγω πρόταση της Επιτροπής είναι αναγκαία για την καταπολέμηση της αποδάσωσης και της παράνομης υλοτόμησης και της αποψίλωσης, με τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών όσον αφορά τα προϊόντα ξυλείας και τα παράγωγά τους, προκειμένου να συμβάλει στην προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας, την ανακούφιση της κλιματικής αλλαγής και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των εξαρτωμένων από τα δάση πληθυσμών.

Ωστόσο, η πρόταση πρέπει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ώστε να καταστεί πλήρως αποτελεσματική. Για να λειτουργήσει πραγματικά αποτρεπτικά, ο κανονισμός πρέπει να επικεντρωθεί στην έννοια της παράβασης, ούτως ώστε κανένας φορέας που εισάγει και αποθηκεύει παράνομη ξυλεία στην επικράτεια της ΕΕ να μη νοιώθει απρόσβλητος από την απειλή επιβολής σοβαρών κυρώσεων. Κατά την έννοια αυτή, το κείμενο δεν πρέπει να αφήνει κενά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από φορείς για την παράκαμψη του κανονισμού. Εκτός αυτών, η δέουσα επιμέλεια, ιδίως όσον αφορά διαδικασίες αξιολόγησης του κινδύνου, που προβλέπονται στο κείμενο πρέπει να καθοριστούν με μεγαλύτερη σαφήνεια και πιο αποτελεσματικά. Ο κανονισμός πρέπει να προεξοφλεί την πρακτικότητα της εφαρμογής του από τους φορείς ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά του. Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν επαρκείς τελωνειακές εξουσίες για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου προϊόντων ξυλείας, ακόμη και με ελέγχους των υπό διαμετακόμιση φορτίων, τη διερεύνηση εγκλημάτων και καταγγελλομένων παραβάσεων, την ειδοποίηση των διωκτικών αρχών σε περιπτώσεις παραβάσεων και την καταγραφή των παράνομων πρακτικών.

Τέλος, η ΕΕ πρέπει να λάβει υπόψη τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, συγκεκριμένα το νόμο Lacey, που απαγορεύει δια νόμου την εμπορία παράνομης προέλευσης φυτών και των προϊόντων τους - συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας και των προϊόντων ξύλου. Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα ανάληψης συγκεκριμένων υποχρεώσεων και για τους λιανοπωλητές πέραν των υποχρεώσεων που έχουν θεσπίσει οι χώρες εταίροι και οι εισαγωγείς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕς

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

(5) Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη συμβολής της Κοινότητας στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης του προβλήματος της παράνομης υλοτομίας, και τη στήριξη της αειφόρου νόμιμης υλοτομίας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, της αειφόρου διαχείρισης των δασών και της μείωσης της φτώχειας, καθώς και της κοινωνικής ισότητας και της εθνικής κυριαρχίας, χαιρέτισαν την εν λόγω ανακοίνωση.

Αιτιολόγηση

Καθήκον της ΕΕ είναι να προστατεύει και να βοηθά τους υπεύθυνους παραγωγούς που σέβονται τη νομιμότητα και τα κριτήρια αειφορίας. Αυτό λειτουργεί συμπληρωματικά με δράσεις για την απαγόρευση των συναλλαγών με παράνομους παραγωγούς παγκοσμίως.

Η προσθήκη αυτή αναφέρεται στην αρχική διατύπωση από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής του Οκτωβρίου 2003.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6a) Η Κοινότητα πρέπει επίσης να ωθήσει, στις διμερείς συνομιλίες με τις σημαντικότερες χώρες καταναλώτριες προϊόντων ξυλείας όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα η Ρωσία και η Ιαπωνία, για την αντιμετώπιση του προβλήματος, για τη σύγκλιση της εναρμόνισης των κατάλληλων υποχρεώσεων που πρέπει να επιβληθούν στους φορείς στη δική τους αγορά προϊόντων ξυλείας, και να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο, παγκόσμιο σύστημα επαγρύπνησης και καταγραφής των παράνομων υλοτομήσεων, το οποίο θα απαρτίζεται, επί παραδείγματι, από την Interpol και έναν κατάλληλο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών, που θα αξιοποιεί τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες δορυφορικού εντοπισμού.

Αιτιολόγηση

Οι μεγάλες σε διεθνές επίπεδο χώρες εισαγωγής και παραγωγής προϊόντων ξυλείας έχουν ευθύνη να συνεργάζονται και να αξιοποιούν κάθε πολιτικό, νομικό και τεχνολογικό μέσο για την καταπολέμηση της παράνομης υλοτόμησης. Διαφορετικά, σε εθελοντική βάση και χωρίς διεθνή συνεργασία, ελάχιστες χώρες είναι διατεθειμένες να περιορίσουν τις δυνατότητες εξαγωγής ή εισαγωγής ξυλείας.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6β)Οι φορείς εκμετάλλευσης από χώρες με δάση παγκόσμιας οικολογικής σημασίας πρέπει να έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για την αειφόρο εκμετάλλευσή της ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις ορθής συμπεριφοράς πρέπει, κατ' αρχάς, να επιβληθούν στους φορείς εκμετάλλευσης από χώρες με μεγάλες δασικές εκτάσεις που αποτελούν τους πράσινους πνεύμονες του κόσμου και συμμετέχουν σημαντικά στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης.

(10) Συνεκτιμώντας τη συνθετότητα των παραγόντων που επηρεάζουν την παράνομη υλοτομία και των επιπτώσεών της, τα κίνητρα παράνομης συμπεριφοράς πρέπει να περιοριστούν με μέτρα που εστιάζονται στη συμπεριφορά των φορέων εκμετάλλευσης. Η ενίσχυση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων και η ενδυνάμωση των νομικών μέσων για τη δίωξη της κατοχής και των πωλήσεων από πλευράς φορέων που διαθέτουν παράνομη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον αποτελεσματικών λύσεων προκειμένου να αποτραπούν οι συναλλαγές των φορέων με παράνομους προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Η προσέγγιση του κανονισμού πρέπει να καταστεί σαφέστερη και συγκεκριμένη όσον αφορά τα μέτρα που στοχεύουν στην επίτευξη του σκοπού για τον περιορισμό των παράνομα εισαγομένων προϊόντων ξυλείας στην αγορά. Μόνο με τον συνδυασμό κινήτρων και αποτρεπτικών μέτρων υπάρχει πραγματική δυνατότητα να αποτραπεί η δυνατότητα των φορέων να επιλέξουν παράνομο προμηθευτή που βρίσκεται σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Ο συνολικός στόχος της αειφορίας μέσω της προαγωγής κριτηρίων αειφορίας παραμένει προτεραιότητα για την Κοινότητα. Βάσει του στόχου αυτού και προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά, τα οποία υπόκεινται σε υποχρεωτικά κριτήρια αειφορίας που θεσπίζονται από την οδηγία (ΕΚ) αριθ. XX/XX του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προαγωγή της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να εφαρμόζεται στα προϊόντα αυτά

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν πρέπει να αφήνει κενά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εισαγωγή ξυλείας που προέρχεται από παράνομη υλοτόμηση.

Τροπολογία  6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(α) να διασφαλίσει ότι μόνο νομίμως υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα ξυλείας διατίθενται στην αγορά μέσω συστήματος ιχνηλασιμότητας και εξακρίβωσης του τρίτου μέρους·

Τροπολογία  7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(β) να περιλαμβάνει διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου και

(β) να περιλαμβάνει αποτελεσματική και σαφή διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου που θα επικεντρώνεται στους ελέγχους και τα οικονομικά μέσα των φορέων για τις περιπτώσεις υψηλού κινδύνου και που θα συνίσταται από τα εξής:

 

(i) συστηματικός εντοπισμός των κινδύνων·

 

(ii) εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων για τον περιορισμό της έκθεσης σε κινδύνους·

 

(iii) καθιέρωση διαδικασιών και μητρώων που θα ελέγχονται τακτικά προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τα μέτρα που ορίζονται στα σημεία (i) και (ii) λειτουργούν αποτελεσματικά και όπου χρειάζεται να υπάρξει τροποποίησή τους·

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να αποσαφηνίσει αυτό που αναμένει από τους φορείς όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και να λάβει υπόψη το κόστος, ιδίως για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, για τον έλεγχο των καλών πρακτικών των προμηθευτών τους.

Τροπολογία  8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

2. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με σκοπό τη διασφάλιση της ενιαίας ερμηνείας των κανόνων και της αποτελεσματικής συμμόρφωσης των φορέων. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεσπίζει κριτήρια για την εκτίμηση του κινδύνου διάθεσης στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας.

Αιτιολόγηση

Οι δέοντες νομικοί έλεγχοι στους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι φορείς μπορούν να εφαρμόζονται αποτελεσματικά μόνο σε περίπτωση που οι φορείς, και ιδίως αυτοί που συναλλάσσονται με απομακρυσμένους προμηθευτές στο εξωτερικό, συνειδητοποιήσουν σαφώς τις υποχρεώσεις τους και μπορούν να συμμορφωθούν πραγματικά σε αυτές, εγκαίρως και με πρακτικό τρόπο.

Τροπολογία  9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία  10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 - παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1a. Οι αρμόδιες αρχές είναι εξοπλισμένες με αξιόπιστο σύστημα ιχνηλασιμότητας για τον εντοπισμό των διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων ξυλείας καθώς και με δημόσια συστήματα παρακολούθησης για την αξιολόγηση των επιδόσεων των φορέων όσον αφορά την επιβολή των υποχρεώσεών τους, καθώς και την παροχή βοήθειας στους φορείς για τον εντοπισμό των προμηθευτών υψηλού κινδύνου όσον αφορά τα προϊόντα ξυλείας και των παραγώγων τους.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν προβλέπει κριτήρια που παρέχουν αποτελεσματικά τη δυνατότητα στις εθνικές αρχές να διαχειριστούν τις αιτήσεις ελέγχου κάθε φορέα. Πρέπει να ενισχυθούν τα μέσα ελέγχου και παρακολούθησης της εμπορίας ξυλείας.

Τροπολογία  11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 - παράγραφος 1 - εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Πρέπει να παρασχεθούν στις αρχές αυτές επαρκείς εξουσίες για την επιβολή του παρόντος κανονισμού, με παρακολούθηση της εφαρμογής του, διερεύνηση των καταγγελλομένων παραβάσεων, σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, και έγκαιρη παραπομπή των παραβάσεων στις διωκτικές αρχές.

Αιτιολόγηση

Για την εφαρμογή όλων των πτυχών του παρόντος κανονισμού, οι εθνικές αρχές πρέπει να διαθέτουν εξουσίες ώστε να επιβλέπουν το σύνολο της διαδικασίας όσον αφορά την απαγόρευση της παράνομης υλοτόμησης ξυλείας ή της εισόδου της στην αγορά της ΕΕ. Αυτό περιλαμβάνει και τη συνεργασία με τις εθνικές τελωνειακές, νομικές και δικαστικές αρχές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν στην αγορά ξύλο και παράγωγα προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

17.11.2008

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Glyn Ford

4.12.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

19.1.2009

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Γεώργιος Παπαστάμκος, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Zbigniew Zaleski

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Schröder


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Υποχρεώσεις των φορέων που διαθέτουν στην αγορά ξύλο και παράγωγα προϊόντα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.10.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

17.11.2008

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

17.11.2008

INTA

17.11.2008

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

DEVE

21.1.2009

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

21.1.2009

10.2.2009

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.2.2009

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

54

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Μάριος Ματσάκης, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου