Menetlus : 2008/0198(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0115/2009

Esitatud tekstid :

A6-0115/2009

Arutelud :

PV 21/04/2009 - 21
CRE 21/04/2009 - 21

Hääletused :

PV 22/04/2009 - 6.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2009)0225

RAPORT     ***I
PDF 267kWORD 549k
2.3.2009
PE 418.093v02-00 A6-0115/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

(KOM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Caroline Lucas

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  rahvusvahelise kaubanduse komisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

(KOM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0644);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artikli 175 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0373/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni raportit ja arengukomisjoni ning rahvusvahelise kaubanduse komisjoni arvamusi (A6‑0115/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Metsad pakuvad paljusid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puitu ja muid metsasaaduseid ning keskkonnateenuseid.

(1) Metsad pakuvad paljusid keskkonnaalaseid, majanduslikke ja sotsiaalseid hüvesid, sealhulgas puitu ja muid metsasaaduseid ning keskkonnateenuseid ja kohalike kogukondade elupaiku.

Selgitus

Kaasatud on ka inimesed.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Metsakeskkond on väärtuslik pärand, mida peab kaitsma, hoidma ja võimaluse korral taastama, koos ülima eesmärgiga säilitada bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi funktsioonid, kaitsta kliimat ja tagada põlisrahvaste ning kohalike ja metsast sõltuvate kogukondade õigused.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b) Metsad on majanduslik ressurss, mille kultiveerimine loob jõukust ja töökohti. Metsa kultiveerimisel on ka positiivne mõju kliimale, kuna metsatooted võivad asendada suurema energiatarbimisega tooteid.

Selgitus

Oluline on rõhutada asjaolu, et metsandusel on ka positiivseid sotsiaalseid ja majanduslikke funktsioone.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 c) On väga oluline, eelkõige kliima seisukohast, et alltöövõtjad, kes tegutsevad siseturul, turustaksid üksnes seaduslikult ülestöötatud puitu, kuna sellised tooted tagavad, et ei häirita metsa olulist funktsiooni süsinikdioksiidi neeldajana. Lisaks sellele aitab näiteks õiguspäraselt ülestöötatud puidu kasutamine ehitusmaterjalina puitmajades süsinikdioksiidi püsivalt „lukustada”.

 

Selgitus

Metsa funktsiooni süsinikdioksiidi neeldajana ja metsatoodete võimet süsinikdioksiidi „lukustada” ei saa liigselt rõhutada.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 d) Metsandus aitab suures osas kaasa arengumaade sotsiaalsele ja majanduslikule arengule ning on sellistes riikides paljude inimeste jaoks peamine sissetulekuallikas. Seepärast on oluline seda arengut ja sissetulekuallikat mitte piirata, vaid keskenduda sellele, kuidas kõnealustes piirkondades metsanduse säästvamat arengut edendada.

Selgitus

Ei tohiks unustada, kui suur osa maailma rahvastikust sõltub otseselt metsadest kui sissetulekuallikast. Maailma vaeseimate piirkondade metsanduse suhtes vale lähenemisviisi võtmise tagajärjed oleksid nende piirkondade elanikele laastavad. Seepärast tuleks keskenduda metsanduse säästvale sotsiaalsele ja majanduslikule arengule.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) On ilmne, et surve looduslikele metsaressurssidele ning nõudlus puidu ja sellest saadud toodete järele on sageli liiga suur ja et ühendusel on vaja vähendada oma mõju metsa ökosüsteemidele, sõltumata sellest, kus mõju esineb.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Ebaseaduslik metsaraie on suure rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik probleem. Kõnealune probleem ohustab oluliselt metsi, aidates kaasa metsade hävimisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % süsinikdioksiidi heitest), ohustab bioloogilist mitmekesisust ning kahjustab säästvat metsamajandamist ja –arendust. Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik mõju.

(3) Ebaseaduslik metsaraie, mis on seotud institutsiooniliste ja valitsemisalaste puudujääkidega märkimisväärse arvu puitu tootvate riikide metsasektoris, on suure rahvusvahelise tähtsusega ulatuslik probleem. Ebaseaduslik metsaraie ohustab oluliselt metsi, aidates kaasa metsade hävimisele ja metsade seisundi halvenemisele (mis põhjustab ligikaudu 20 % süsinikdioksiidi heitest), aitab pinnase erosiooni suurenemise, äärmuslike ilmastikutingimuste süvenemise ning üleujutuste abil kaasa kõrbestumis- ja steppide moodustumise protsessile, ohustab bioloogilist mitmekesisust, toob kahju põlisrahvaste elupaikadele ning kahjustab säästvat metsamajandamist ja -arendust. Kõnealusel probleemil on ka sotsiaalne, poliitiline ja majanduslik mõju, mis kahjustab tihti hea valitsemistava eesmärkide suunas tehtavaid edusamme ning ohustab kohalikke metsast sõltuvaid kogukondi ning põlisrahvaste õigusi.

Selgitus

Korruptsioon kiirendab loodusressursside, eriti ürgmetsade, millele paljud kogukonnad oma elatusvahendite saamisel toetuvad, ammendumist. Näiteks Indoneesia valitsuse hindab riigile metsandusest saamata jäänud tulu neljale miljardile USA dollarile aastas, mis vastab orienteeruvalt tervishoiuministeeriumi viiekordsele aastaeelarvele.

Lisaks ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna ning ausa kaubanduse kaitsmisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste ja kultuuripärandi kaitsmisele, jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanekus viidatakse konkreetsetele protsessidele ja loodust ähvardavatele ohtudele, mis tulenevad metsade raadamisest.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(3 a) Käesoleva määruse eesmärk on peatada ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellisest puidust valmistatud toodetega kauplemine ELis ning aidata peatada metsade hävimine ja metsade seisundi halvenemine ning vähendada sellega seotud süsinikdioksiidi heitkoguseid ja bioloogilise mitmekesisuse kadu kogu maailmas, edendades samal ajal jätkusuutlikku majanduskasvu ja inimarengut ning põlisrahvaste ja kohalike rahvaste austamist. Käesolev määrus peaks aitama täita nimetatud kohustusi, muu hulgas neid, mis sisalduvad:

 

(a) 1992. aasta bioloogilise mitmekesisuse konventsioonis (CBD);

 

(b) 1973. aasta ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioonis (CITES);

 

(c) 1983., 1994. ja 2006. aasta rahvusvahelistes troopilise puidu lepingutes (ITTA);

 

(d) ÜRO 2002. aasta kliimamuutuste raamkonventsioonis;

 

(e) ÜRO 1994. aasta konventsioonis, mis käsitleb kõrbestumise vastu võitlemist;

 

(f) 1992. aasta Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioonis;

 

(g) 4. septembril 2002. aastal toimunud ülemaailmsel säästva arengu tippkohtumisel vastu võetud Johannesburgi deklaratsioonis ja tegevuskavas;

 

(h) valitsustevahelise metsanõupidamise / valitsustevahelise metsafoorumi tegevusettepanekutes;

 

(i) ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil (UNCED) 1992. aasta õiguslikult mittesiduvas ametlikus teatises igat liiki metsade majandamise, säilitamise ja säästva arengu ülemaailmse konsensuse põhimõtete kohta;

 

(j) ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsil 1992. aasta juunis vastu võetud Agenda 21-s;

 

(k) ÜRO Peaassamblee eriistungjärgu (UNGASS) 1997. aasta resolutsioonis „Agenda 21 edasise rakendamise kava”;

 

(l) ÜRO 2000. aasta aastatuhande deklaratsioonis;

 

(m) 1982. aasta maailma looduskaitsehartas;

 

(n) ÜRO 1972. aasta elukeskkonnakonverentsi deklaratsioonis;

 

(o) 1972. aasta elukeskkonna alases tegevuskavas ja valitsustevahelise metsanõupidamise ettepanekutes, mis kiideti heaks ÜRO Peaassamblee 1997. aasta eriistungjärgul;

 

(p) ÜRO metsafoorumi resolutsioonis 4/2;

 

(r) 1979. aasta Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsioonis;

 

(s) ÜRO 2003. aasta korruptsioonivastases konventsioonis.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b. Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 1600/2002/EÜ, millega võetakse vastu kuues keskkonnaalane tegevusprogramm1, on prioriteetse tegevusena määratletud võimaluse uurimine võtta aktiivsed meetmed ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise vältimiseks ja selle vastu võitlemiseks ning ühenduse ja liikmesriikide jätkuv aktiivne osalemine metsaga seotud küsimusi käsitlevate ülemaailmsete ja piirkondlike otsuste ning lepingute täitmisel.

 

1EÜT L 242, 10.9.2002, lk 1.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule metsandusõiguse rakendamist, metsahaldust ja puidukaubandust (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava kohta pakuti välja meetmepakett, et toetada rahvusvahelisi jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie ning sellega seotud kaubanduse vastu võitlemisel.

(4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule metsandusõiguse rakendamist, metsahaldust ja puidukaubandust (Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT) käsitleva ELi tegevuskava kohta pakuti välja meetmepakett, et toetada rahvusvahelisi jõupingutusi ebaseadusliku metsaraie ning sellega seotud kaubanduse vastu võitlemisel ja aidata kaasa säästva metsamajandamise laiema eesmärgi saavutamisele.

Selgitus

Käesolev muudatus täiendab FLEGTi tegevuskava (KOM(2003)251) algsõnastust.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamiseks.

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamiseks ning toetada säästvat ja seaduslikku metsaraiet jätkusuutliku arengu, säästva metsamajandamise ja vaesuse vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja riikide suveräänsuse põhimõtete raames.

Selgitus

Euroopa Liidu kohuseks on kaitsta ja abistada vastutustundlikke tootjaid, kes järgivad seaduslikkuse ja säästlikkuse kriteeriume. See on täienduseks meetmetele, millega tahetakse lõpetada kauplemine ebaseaduslikult tegutsevate tootjatega kõikjal maailmas.

Käesolev täiendus viitab 2003. aasta oktoobris toimunud põllumajanduse nõukogul vastu võetud järelduste algsõnastusele.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Ühendusel tuleks kahepoolsete läbirääkimiste käigus peamiste puitu tarbivate riikidega (Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa ja Jaapan) nõuda ebaseadusliku metsaraie probleemi arutamist, ühtlustatud kohustusi, mis kehtiksid puiduäris osalevatele ettevõtjatele nende oma turul, ja sellise ebaseadusliku metsaraie sõltumatu ülemaailmse häiresüsteemi ning registri loomist, millesse oleks kaasatud näiteks Interpol ja üks asjaomane ÜRO asutus ning milles kasutataks uusimaid satelliidiseiretehnoloogiaid.

Selgitus

Rahvusvahelises ulatuses tähtsaimad puitu importivad ja puitu eksportivad riigid kannavad vastutust selle eest, et ebaseadusliku metsalangetamise vastases võitluses tehtaks koostööd ja kasutataks kõiki poliitilisi, õiguslikke ja tehnoloogilisi võimalusi. Teistmoodi, vabatahtlikul alusel ja rahvusvahelise kooskõlastamiseta, oleks väga vähe riike valmis piirama oma puiduekspordi või -impordi võimalusi.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Nendest riikidest pärit ettevõtjad, kus asuvad rahvusvahelise ja ökoloogilise tähtsusega metsad, peaksid kandma erilist vastutust puidu säästva kasutamise eest.

Selgitus

Kõigepealt tuleks ettevõtjatele, kes tegutsevad riikides, kus asuvad suured metsaalad ehk nn maailma rohelised kopsud, mis aitavad väga palju kaasa võitlusele globaalse soojenemise vastu, kehtestada kohustused nõuetekohaselt tegutseda.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi ulatust ja edasilükkamatust, on vaja aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud kaubanduse vastu, täiendada ja tugevdada vabatahtlike partnerluslepingute algatust ning tõhustada koostoimet metsade kaitsele suunatud poliitikameetmete ja kõrgetasemelise keskkonnakaitse saavutamise meetmete, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kliimamuutuste vastu suunatud meetmete vahel.

(7) Võttes arvesse kõnealuse probleemi ulatust ja edasilükkamatust, on vaja aktiivselt toetada võitlust ebaseadusliku metsaraie ja sellega seotud kaubanduse vastu, vähendada ühenduse mõju metsa ökosüsteemidele, täiendada ja tugevdada vabatahtlike partnerluslepingute algatust ning tõhustada koostoimet vaesuse vähendamisele ja metsade kaitsele suunatud poliitikameetmete ning kõrgetasemelise keskkonnakaitse saavutamise meetmete, sealhulgas bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja kliimamuutuste vastu suunatud meetmete vahel.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a) Ennetustegevuse põhimõtte alusel peaksid kõik tarneahelas osalejad jagama vastutust ebaseaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud toodete turul kättesaadavaks tegemise ohu kõrvaldamise eest.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Tuleks tunnustada nende riikide jõupingutusi, kes on sõlminud ühendusega vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, ja kõnealustesse lepingutesse koondatud põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi raames eksporditakse ühendusse üksnes puitu ja sellest saadud tooteid, mis on üles töötatud kooskõlas asjakohaste siseriiklike õigusaktidega. Seetõttu tuleks lugeda seaduslikult ülestöötatud puiduks toodetuks sellised tooted, mis on loetletud nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) II ja III lisas ning on pärit nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 I lisas loetletud partnerriikidest, tingimusel, et need on kooskõlas kõnealuse määruse ja rakendusmeetmetega.

 

(8) Tuleks tunnustada nende riikide jõupingutusi, kes on sõlminud ühendusega vabatahtlikud FLEGTi partnerluslepingud, ja kõnealustesse lepingutesse koondatud põhimõtteid, eriti neid, mis on seotud seaduslikkuse määratlusega. Samuti tuleks arvesse võtta, et FLEGTi litsentsisüsteemi raames eksporditakse ühendusse üksnes puitu ja sellest saadud tooteid, mis on üles töötatud kooskõlas asjakohaste siseriiklike õigusaktidega. Seetõttu tuleks lugeda seaduslikult ülestöötatud puiduks toodetuks sellised tooted, mis on loetletud nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) II ja III lisas ning on pärit eespool nimetatud määruse I lisas loetletud partnerriikidest, tingimusel, et need on kooskõlas kõnealuse määruse ja rakendusmeetmetega. Vabatahtlikes partnerluslepingutes sätestatud põhimõtted, eelkõige seoses seaduslikult toodetud puidu määratlusega, peavad hõlmama säästvat metsamajandamist, bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, kohalike metsast sõltuvate kogukondade ja põlisrahvaste ning nende õiguste kaitsmist, ja need tagama.

Selgitus

Lisaks ELi-poolsele ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna, ausa kaubanduse kaitsmisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada ebaseaduslikku tegevust soodustavaid tegureid, suunates meetmed ettevõtjate käitumisele.

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada ebaseaduslikku tegevust soodustavaid tegureid, suunates meetmed ettevõtjate käitumisele. Nõuete ja kohustuste karmistamine ning õiguslike vahendite täiustamine nende ettevõtjate vastutusele võtmiseks, kelle valduses on ebaseaduslikku puitu ja puidutooteid ning kes toovad neid Euroopa Liidu turule, kuuluvad kõige tõhusamate lahenduste hulka, millega takistada ettevõtjatel ebaseaduslike tarnijatega kauplemist.

Selgitus

Määruse suunitlus peab olema selgem ja konkreetsem nende meetmete osas, mis on mõeldud puidu ebaseadusliku turule toomise ja sellega kauplemise piiramiseks. Vaid ergutus- ja hirmutusvahendite kombineeritud rakendamisega saab ettevõtjat tegelikult takistada otsustamast kusagil kolmandas riigis tegutseva ebaseadusliku tarnija kasuks.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud määratluse puudumisel peaks ebaseadusliku metsaraie määratluse aluseks olema selles riigis kehtivad õigusnormid, kus asjaomane puit on üles töötatud.

(11) Rahvusvaheliselt kokkulepitud määratluse puudumisel peaks ebaseadusliku metsaraie määratluse esmaseks aluseks olema selles riigis kehtivad õigusnormid, kus asjaomane puit on üles töötatud. Lisaks peaks õigusnormide kohaldamine hõlmama rahvusvaheliste standardite – muu hulgas Aafrika Puidu Organisatsiooni , Rahvusvahelise Troopilise Puidu Organisatsiooni, parasvöötme ja boreaalsete metsade kaitse ning säästva majandamise kriteeriume ja näitajaid käsitleva Montreali protsessi ning metsade säästva majandamise kriteeriume ja näitajaid käsitleva üleeuroopalise metsaprotsessi – standarditega arvestamist. See peaks aitama rakendada rahvusvahelisi kohustusi, põhimõtteid ja soovitusi, sealhulgas neid, mis seonduvad kliimamuutuste leevendamise, bioloogilise mitmekesisuse kadumise vähendamise, vaesuse leevendamise, kõrbestumise tõkestamise ja põlisrahvaste ning kohalike ja metsast sõltuvate kogukondade õiguste kaitse ja edendamisega. Puidu ülestöötamisega tegelev riik peaks esitama nimekirja kogu seadusliku raie kohta, sealhulgas üksikasjad puuliikide ja maksimaalse puidutoodangu kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek asendab raporti projekti muudatusettepaneku 5.

Iga riigi miinimumnõudeks peaks olema seaduslikku raiet hõlmav täpne arv.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad enne ja pärast nende esmakordset turule viimist arvukaid protsesse. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, tuleks käesolevas määruses sätestatud nõudeid kohaldada mitte kõikide tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes, vaid üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kes viivad puitu ja sellest saadud tooteid turule esimest korda.

(12) Paljud puidust saadud tooted läbivad enne ja pärast nende esmakordset turule viimist arvukaid protsesse. Selleks et vältida tarbetut halduskoormust, tuleks nõuet kehtestada meetmete ja menetluste täielik süsteem (nõuetekohase hoolsuse süsteem), mille eesmärk on vähendada ohtu, et ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid viiakse turule, kohaldada mitte kõikide tarneahelas tegutsevate ettevõtjate suhtes, vaid üksnes selliste ettevõtjate suhtes, kes viivad puitu ja sellest saadud tooteid turule esimest korda. Kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes peaks siiski kehtima üleüldine keeld ebaseaduslikku päritolu puitu ja sellest saadud tooteid turul kättesaadavaks teha ning nad peavad selles osas rakendama nõuetekohast hoolsust.

Selgitus

Asendab raporti projekti muudatusettepanekut 6. Selgitamine.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a. Kõik ettevõtjad (kauplejad ja tootjad) puidu ja sellest saadud toodete tarneahelas Euroopa turul peavad näitama pakutavate toodete puhul selgelt ära seadusliku allika või tarnija, kellelt puit pärineb.

Selgitus

Kõikidel ettevõtjatel tarneahelas on kohustus järgida ebaseaduslikult ja/või vastutustundetult üles töötatud puidu turustamise keeldu. Jälgitavusega seoses peab olema selge, kes on puidutarnija, et alati saaks teha kindlaks asjaolu, et puit saadi nende puidutoodetest.

Ettevõtjad, kes toovad esimesena tooteid turule, peavad siiski vastama üksikasjalikumatele eeskirjadele, sest nemad määravad kindlaks puidu, mis tuleb Euroopa turule.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on jätkuvalt säästvuse saavutamine säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. Kõnealust eesmärki silmas pidades ning selleks, et vähendada puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate selliste ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ (taastuvatest energiaallikatest saadud energia kasutamise edendamise kohta) sätestatud kohustuslikke säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

välja jäetud

Selgitus

Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu puitu. Selliste toodete, mille suhtes kohaldatakse nn säästvuskriteeriume, vabastamine seadusliku päritolu tõendamise nõudest tähendab, et seaduslikkus ja säästvus võivad olla teineteist välistavad, samas kui seaduslikkus peab olema säästvuse peamine eeldus.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a) Käesoleva määruse rakendamisel peaksid komisjon ja liikmesriigid võtma eriti arvesse väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) erilist haavatavust ning piiratud ressursse. On äärmiselt oluline, et selliseid ettevõtteid ei koormaks keerulised eeskirjad, mis takistavad nende arengut. Komisjon peaks seepärast võimaluse korral ja eelolevas Euroopa väikeettevõtlusalgatuses „Small Business Act“ sätestatud mehhanismide ja põhimõtete alusel töötama välja lihtsustatud süsteemid seoses VKEde kohustustega käesoleva määruse alusel, ilma et seataks ohtu selle objekt ja eesmärk, ning pakkuma kõnealustele ettevõtetele sobivaid alternatiive tegutsemiseks kooskõlas ühenduse õigusaktidega.

Selgitus

VKEde piiratud vahendeid ja võimet võtta osa ulatuslikest ja sageli keerulistest järelevalvesüsteemidest tuleb võtta arvesse, kui komisjon koostab ja võtab vastu meetmeid nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamiseks. Võimaluse korral, riskimata kahjustada määruse objekti ja eesmärki, peaks komisjon võtma seepärast eelkõige arvesse ettevõtete erilist seisundit ja sellest tulenevalt pakkuma ka lihtsustatud, kuid võrdväärseid alternatiive.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16) Puidusektor on ühenduse majanduse tähtis osa. Ettevõtjate organisatsioonid on kõnealuse sektori oluline osa, sest nad esindavad selle huve avalikkuse ees ja suhtlevad eri sidusrühmadega. Organisatsioonidel on samuti teadmised ja suutlikkus, et analüüsida asjakohaseid õigusakte ning hõlbustada nende järgimist liikmete poolt, eeldades, et nad ei kasuta seda pädevust turu valitsemise eesmärgil. Selleks et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist ja aidata välja kujundada häid tavasid, on asjakohane tunnustada organisatsioone, kes on koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamise nõuded. Selliste tunnustatud organisatsioonide nimekiri avaldatakse, mispärast on liikmesriikide kõikidel pädevatel asutustel võimalik tunnustada nimekirjas loetletud järelevalveorganisatsioone.

(16) Selleks et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist ja aidata välja kujundada häid tavasid, on asjakohane tunnustada organisatsioone, kes on koostanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamise sobivad ja tõhusad nõuded. Selliste tunnustatud organisatsioonide nimekiri avaldatakse.

Selgitus

Lihtsustamine (esimene osa). Tuleks tunnustada nende organisatsioonide jõupingutusi, kes on võtnud kõik meetmed, tagamaks nõuetekohase hoolsuse süsteemide tõhusust ja usaldusväärsust.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a) Selleks et lihtsustada käesoleva määruse rakendamist ja aidata välja kujundada häid tavasid, julgustab Euroopa Liit eespool nimetatud organisatsioone tegema koostööd keskkonnaorganisatsioonide ning inimõigusteorganisatsioonidega, et toetada hoolsuse süsteeme ja nende jälgimist.

Selgitus

Kui käesoleva määruse nõudeid ja hea tava nõudeid tuleb usaldusväärselt täita, peavad eelpool nimetatud järelevalveorganisatsioonide hulka olema kaasatud asjaomased mittekaubanduslikud VVOd (keskkonna- ja inimõigusteorganisatsioonid).

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) Pädevad asutused peaksid jälgima, et asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas määruses sätestatud kohustusi. Selleks peaksid pädevad asutused tegema ametlikke kontrolle ja nõudma ettevõtjatelt vajaduse korral parandusmeetmete võtmist.

(17) Pädevad asutused peaksid jälgima, et asjaomased ettevõtjad täidaksid käesolevas määruses sätestatud kohustusi. Selleks peaksid pädevad asutused tegema ametlikke kontrolle, sealhulgas tollikontrolle, ja nõudma ettevõtjatelt vajaduse korral parandusmeetmete võtmist.

Selgitus

Rõhutada tuleks probleemi piiriülest iseloomu. Nüüdsest peale võiks astuda samme tagamaks, et ebaseaduslikult langetatud metsa ei toodaks ELi siseturule.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik metsaraie ja sellega seotud kaubandus on rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad asutused tegema koostööd omavahel ning kolmandate riikide haldusasutustega ja komisjoniga.

 

 

(19) Võttes arvesse, et ebaseaduslik metsaraie ja sellega seotud kaubandus on rahvusvaheline probleem, peaksid pädevad asutused tegema koostööd omavahel ning keskkonnaorganisatsioonide, inimõigusteorganisatsioonide ning kolmandate riikide haldusasutustega ja komisjoniga.

Selgitus

Kui käesoleva määruse nõudeid ja hea tava nõudeid tuleb usaldusväärselt täita, peavad eelpool nimetatud järelevalveorganisatsioonide hulka olema kaasatud asjaomased mittekaubanduslikud VVOd (keskkonna- ja inimõigusteorganisatsioonid); lisaks sellele on olemas rohkem sidusrühmi kui vaid ettevõtjad.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23) Selleks et võimaldada ettevõtjatel ja pädevatel asutustel ennast käesoleva määruse nõuete täitmiseks ette valmistada, hakatakse käesolevat määrust kohaldama kaks aastat pärast selle jõustumist.

välja jäetud

Selgitus

Ebaseadusliku raie küsimust on arutatud palju aastaid. On vaja, et õigusakt jõustuks niipea kui võimalik, et vältida viivitamist ohus oleva metsa mis tahes täiendava hädavajaliku kaitsmisega.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 a) Säästva metsamajanduse arendamine on pidev protsess ja käesolevat määrust tuleks seepärast korrapäraselt, kooskõlas uute teadusuuringute tulemustega hinnata, ajakohastada ja muuta. Komisjon peaks seepärast analüüsima viimaseid kättesaadavaid teadus- ja arendustegevuse tulemusi ning esitama oma analüüsi järeldused ja kavandatud muudatusettepanekud raporti vormis Euroopa Parlamendile.

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 23 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(23 b) Tõrgeteta toimiva metsatoodete siseturu tagamiseks peaks komisjon korrapäraselt analüüsima käesoleva määruse mõju. Eelkõige tuleks arvesse võtta määruse mõju VKEdele, kes tegutsevad ühenduse siseturul. Komisjon peaks seepärast vastavalt ja korrapäraselt teostama uuringu ja mõjuhinnangu mitte ainult määruse mõju kohta metsade säästvale arengule, vaid ka selle mõju kohta siseturule, viidates eelkõige VKEdele. Komisjon peaks seejärel esitama Euroopa Parlamendile aruande oma analüüsi ja selle põhjal tehtud järelduste ning ettepanekute kohta meetmete võtmiseks.

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sisu

Sisu ja eesmärk

Selgitus

Muudatusettepanekud 9, 91 ja 92 (muudatusettepanekute 91 ja 92 muud osad, mida hõlmavad kompromissmuudatusettepanekud 1 ja 2 ja raportööri muudatusettepanek 16).

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused.

Käesolevas määruses sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate või neid turul kättesaadavaks tegevate ettevõtjate kohustused.

 

Ettevõtjad tagavad, et turul tehakse kättesaadavaks üksnes seaduslikult ülestöötatud puit ja sellest saadud tooted.

 

Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivad ettevõtjad kasutavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas sätestatud puit ja sellest saadud tooted, välja arvatud selline puit ja sellest saadud tooted, mille suhtes kohaldatakse direktiivis XX/XX/EÜ sätestatud kohustuslikke säästvuskriteeriume;

a) „puit ja sellest saadud tooted” – lisas sätestatud puit ja sellest saadud tooted ilma erandita;

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a) „turul kättesaadavaks tegemine”puidu ja sellest saadud toodete mis tahes tarnimine ühenduse turule selle turustamiseks või kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, kas tasu eest või tasuta;

Selgitus

Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, ja kõikidel teistel tarneahelas osalejatel, on „turuleviimise” ja „turul kättesaadavaks tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need kaks mõistet on eraldi määratletud toodete turustamise ühises raamistikus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ), järjepidevuse eesmärgil kasutatakse siin sama sõnastust.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) „turuleviimine” – puidu ja sellest saadud toodete mis tahes esmakordne tarnimine ühenduse turule selle turustamiseks või kasutamiseks ärilise tegevuse käigus, kas tasu eest või tasuta;

(b) „turuleviimine” – puidu ja sellest saadud toodete esmakordselt ühenduse turul kättesaadavaks tegemine; puidu edasine töötlemine ja turustamine ei kujuta endast „turule viimist”;

Selgitus

Et teha vahet ettevõtjatel, kes peavad täielikult rakendama nõuetekohase hoolsuse süsteemi, ja kõikidel teistel tarneahelas osalejatel, on „turuleviimise” ja „turul kättesaadavaks tegemise” jaoks vaja erinevaid mõisteid. Need kaks mõistet on eraldi määratletud toodete turustamise ühises raamistikus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ), järjepidevuse eesmärgil kasutatakse siin sama sõnastust.

Kui puit on juba turule viidud ja sellega kaasnevad piisavad tagatised ebaseadusliku metsaraie ohu miinimumini vähendamise kohta, ei ole enam vaja nõuda järgmises etapis sektori täiendavaid tagatisi.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või füüsiline isik, kes viib puitu või sellest saadud tooteid turule;

c) „ettevõtja” – mis tahes juriidiline või füüsiline isik, kes viib puitu või sellest saadud tooteid turule või kes teeb need turul kättesaadavaks;

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a) „risk” – ebaseaduslikku päritolu puidu või sellest saadud toodete ühenduse territooriumile importimise, ühenduse territooriumilt eksportimise või ühenduse territooriumil sellise puidu ja toodetega kauplemise tõenäosuse ning sellise juhtumi tõsiduse näitaja;

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e) „riskijuhtimine” – meetmed ja kord, mida ettevõtjad rakendavad, et viia miinimumini oht, et nad viivad ühenduse turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid;

(e) „riskijuhtimine” – riskide süstemaatiline tuvastamine ning meetmete ja korra rakendamine, et viia miinimumini oht, et nad viivad ühenduse turule ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid;

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f) „kohaldatavad õigusaktid” – õigusaktid, millega puidu ülestöötamise riigis reguleeritakse metsa säilitamist ja majandamist ning puidu ülestöötamist, ja õigusaktid, milles käsitletakse kauplemist puidu või sellest saadud toodetega ja mis on seotud metsa säilitamise ja majandamise ning puidu ülestöötamisega;

(f) „kohaldatavad õigusaktid” – riiklikud, piirkondlikud või rahvusvahelised õigusaktid, eriti need, milles käsitletakse bioloogilise mitmekesisuse säilitamist, metsade majandamist, loodusvarade kasutamise õigusi ning kahjulike keskkonnamõjude minimeerimist; samuti tuleks arvesse võtta maaomandit, põlisrahvaste õigusi, töö- ja kogukonna heaolu reguleerivaid õigusakte, makse, impordi- ja eksporditollimakse, kasutustasusid ja lõive, mis on seotud puidu ülestöötamise, transportimise ja turustamisega;

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

f a) „metsa säästev majandamine” – metsade ja metsamaade majandamine ja kasutamine niisugusel viisil ja määral, et need säilitavad oma bioloogilise mitmekesisuse, tootlikkuse, uuenemisvõime, elujõulisuse ja võime täita praegu ja tulevikus vastavaid ökoloogilisi, majanduslikke ja sotsiaalseid funktsioone kohalikul, siseriiklikul ja üleilmsel tasandil muudele ökosüsteemidele kahju tekitamata;

Selgitus

Mõiste on pärit määruse (EÜ) nr 2494/2000 artikli 2 lõikest 3.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h) „järelevalveorganisatsioon” – õigussubjekt või ühendus või liit, mis põhineb osalejate liikmeks olemisel ning millel on õiguslik võime kontrollida ja tagada nõuetekohase hoolsuse süsteemide rakendamist ettevõtjate poolt, kes on selliste süsteemide sertifitseeritud kasutajad.

(h) „järelevalveorganisatsioon” – õigussubjekt või ühendus või liit, mis põhineb osalejate liikmeks olemisel, on õiguslikult sõltumatu ettevõtjatest, keda ta sertifitseerib, ning millel on õiguslik võime ja asjakohased teadmised, et kontrollida nõuetekohase hoolsuse süsteemide rakendamist ettevõtjate poolt, kes on selliste süsteemide sertifitseeritud kasutajad, ja tagada selliste süsteemide rakendamine.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a) „jälgitavus” – võime jälitada ja jälgida puidu või sellest saadud toodete liikumist kõikides tootmise, töötlemise ja turustamise etappides;

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3– lõiked 1, 2 ja 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ettevõtjad rakendavad nõuetekohast hoolsust, et viia miinimumini oht, et ebaseaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid viiakse ühenduse turule. Selleks kasutavad nad korra ja meetmete raamistikku (edaspidi „nõuetekohase hoolsuse süsteem”).

1. Ettevõtjad tagavad, et nad viivad turule või teevad turul kättesaadavaks üksnes seaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud tooted.

2. Ettevõtjad kehtestavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 osutatut, või kasutavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mille on koostanud artikli 5 lõikes 1 osutatud tunnustatud järelevalveorganisatsioon.

2. Ettevõtjad, kes viivad puitu või sellest saadud tooteid turule, kehtestavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artiklis 4 osutatut, või kasutavad nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mille on koostanud artikli 5 lõikes 1 osutatud tunnustatud järelevalveorganisatsioon.

 

Nõuetekohase hoolsuse süsteemi alusena võib kasutada olemasolevaid riiklikke õiguslikke järelevalve- ja mis tahes vabatahtlikke järelevalveahela mehhanisme, mis vastavad käesolevast määrusest tulenevatele nõuetele.

 

2 a. Ettevõtjad, kes teevad puidu ja sellest saadud tooted turul kättesaadavaks, peavad olema suutelised läbi kogu tarneahela:

 

(i) tegema kindlaks ettevõtja, kes puitu ja sellest saadud tooteid tarnis, ning ettevõtja, kellele puitu või sellest saadud tooteid on tarnitud;

 

(ii) andma nõudmise korral teavet liigi nime, puidu ülestöötamise riigi või riikide ja võimaluse korral päritolumetsa kohta;

 

(iii) kontrollima vajaduse korral, et ettevõtja, kes on viinud puidu ja sellest saadud tooted turule, on täitnud käesolevast määrusest tulenevad kohustused.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) tagab jälgitavussüsteemi kasutamise ja järelevalveorganisatsiooni kui kolmanda osapoole kontrolli abil, et turule viiakse üksnes seaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid;

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a) tagab juurdepääsu järgmisele teabele ettevõtja poolt turule viidud puidu ja sellest saadud toodete kohta:

a) hõlmab meetmeid, et teha kindlaks:

i) kirjeldus;

i) päritoluriik, päritolumets ja vajaduse korral puidu ülestöötamise luba;

ii) ülestöötamisriik;

ii) liigi nimi, sealhulgas teaduslik nimi;

iii) maht ja/või kaal;

iii) väärtus;

iv) vajaduse korral asjaomast puitu ja asjaomaseid tooteid tarninud ettevõtja nimi ja aadress;

iv) maht ja/või kaal;

v) teave kohaldatavate õigusaktide nõuete järgimise kohta;

v) et puit või puit, millest on saadud asjaomased tooted, töötati üles seaduslikult;

 

vi) asjaomast puitu ja asjaomaseid tooteid tarninud ettevõtja nimi ja aadress;

 

vii) ülestöötamise eest vastutav füüsiline või juriidiline isik;

 

viii) ettevõtja, kellele puitu või sellest saadud tooteid on tarnitud;

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a – esimene a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kõnealuseid meetmeid toetavad vajalikud dokumendid, mida ettevõtja või järelevalveorganisatsioon säilitab andmebaasis.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) sisaldab riskijuhtimise korda ja

(b) sisaldab riskijuhtimise korda, mis seisneb järgnevas:

 

(i) riskide süstemaatiline tuvastamine, muu hulgas andmete ja teabe kogumise ning rahvusvaheliste, ühenduse ja riiklike teabeallikate kasutamise kaudu;

 

(ii) kõigi vajalike meetmete rakendamine riskidega kokkupuutumise piiramiseks;

 

(iii) menetluste kehtestamine, mida teostatakse korrapäraselt, et kontrollida punktides i ja ii sätestatud meetmete tulemuslikkust ning need vajaduse korral läbi vaadata;

 

(iv) arhiivide koostamine, mis näitaksid punktides i–iii sätestatud meetmete tulemuslikku kohaldamist.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva artikli rakendamiseks. Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest saadud tooted viiakse turule.

2. Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva artikli rakendamiseks, et oleks tagatud reeglite ühesugune tõlgendamine ja tulemuslik järgimine ettevõtjate poolt. Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest saadud tooted viiakse turule. Seda tehes võtab komisjon eelkõige arvesse VKEde erilist seisundit ja suutlikkust ning pakub võimaluse korral kõnealustele ettevõtetele kohandatud ja lihtsustatud alternatiive aruandlus- ja kontrollisüsteemidele, nii et need süsteemid ei muutu liiga koormavaks.

 

Tootetüübi, toote päritolu või tarneahela keerukusel põhinevate näitajate alusel liigitakse teatud puit ja puidutooted suure riskiga puiduks ja puidutoodeteks, mis nõuavad erilist nõuetekohast hoolsust ettevõtjate poolt.

 

Sellised meetmed võivad muu hulgas sisaldada:

- nõuet esitada täiendavaid dokumente, andmeid või teavet;

- nõuet auditi läbiviimiseks kolmanda isiku poolt;

 

Puit ja puidutiited, mis pärinevad:

 

- konfliktipiirkondadest või riikidest/piirkondadest, millele ÜRO Julgeolekunõukogu on kehtestanud puidu eksportimise keelu;

 

- riikides, mille kohta on olemas sidus ja usaldusväärne teave märkimisväärsete ebaõnnestumiste kohta metsahalduses ning metsandusalaste õigusaktide puuduliku jõustamise ja laiaulatusliku korruptsiooni kohta;

 

- riikidest, mille puhul näitab ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni ametlik statistika metsaalade vähenemist;

 

- tarned, mille kohta on tarbijad või välised osapooled teinud kättesaadavaks usaldusväärsetel tõenditel põhineva teabe eeskirjade võimaliku rikkumise kohta, mida uurimine ei ole ümber lükanud;

 

mida ettevõtjad peavad käesoleva määruse alusel suure riskiga puiduks ja puidutoodeteks;

 

Komisjon teeb kättesaadavaks puidu ja sellest saadud toodete suurte riskiallikate registri.

Selgitus

Nn hoolikusnõudeid, mida ettevõtjad peavad järgima, saab tõhusalt rakendada vaid siis, kui ettevõtjad, eriti need, kes kauplevad kaugetes välisriikides asuvate tarnijatega, saavad oma kohustustest täpselt aru ning oskavad neid õigeaegselt ja praktiliselt täita.

VKEde piiratud vahendeid ja võimet võtta osa ulatuslikest ja sageli keerulistest järelevalvesüsteemidest tuleb võtta arvesse, kui komisjon koostab ja võtab vastu meetmeid nõuetekohase hoolsuse süsteemi rakendamiseks. Võimaluse korral, riskimata kahjustada määruse objekti ja eesmärki, peaks komisjon võtma seepärast eelkõige arvesse ettevõtete erilist seisundit ja sellest tulenevalt pakkuma ka lihtsustatud, kuid võrdväärseid alternatiive.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Enne täiendavate rakendusmeetmete vastuvõtmist konsulteeritakse asjaomaste sidusrühmadega.

Selgitus

Käesolev lõik lisatakse tagamaks, et igas otsustamisprotsessis konsulteeritakse sidusrühmadega.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Üksikuid liikmesriike ei tohi seoses pääsuga puidu- ja sellest saadud toodete turule takistada kehtestamast puidu ülestöötamisele ja päritolule käesolevas määruses sätestatud nõuetest rangemaid nõudeid, mis on seotud säästvuse, keskkonnakaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi säilitamise, kohalike kogukondade elupaikade kaitsmise, metsast sõltuvate kogukondade kaitsmise, põlisrahvaste õiguste ja inimõiguste kaitsmisega.

Selgitus

Lisaks ürgmetsade, metsaalade, bioloogilise mitmekesisuse, ökosüsteemi ja keskkonna kaitsmisele, ausa kaubanduse edendamisele ja kliimamuutuste vastu võitlemisele on EL oma eri direktiivides pühendunud ka inimõiguste kaitsmisele, kultuuripärandi kaitsmisele, jätkusuutlikule regionaalarengule, jätkusuutlikule maaelu arengule ja vaesuse vastasele võitlusele. See peaks seepärast õigusaktis kajastuma ja seda tuleks selgesõnaliselt väljendada.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

Märgistamine

 

Liikmesriigid tagavad, et kahe aasta jooksul alates käesoleva määruse jõustumisest märgistatakse vajaduse korral kogu puit ja kõik sellest saadud tooted, mis viiakse turule ja tehakse turul kättesaadavaks, artikli 3 lõikes 2 a täpsustatud teabega.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pädevad asutused tunnustavad järelevalveorganisatsioone, kes on esitanud selliseks tunnustamiseks taotluse, juhul kui asjaomane organisatsioon:

1. Komisjon tunnustab artikli 11 lõikes 2 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt järelevalveorganisatsioonina eraõiguslikku või avalik-õiguslikku üksust, kes on loonud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 sätestatud elemente.

 

1 a. Avalik-õiguslik üksus, kes taotleb lõikes 1 sätestatud tunnustamist, vastab järgmistele nõuetele:

(a) ta on juriidiline isik;

(a) ta on juriidiline isik;

 

(a a) teda reguleerib avalik õigus;

(b) on kehtestanud nõuetekohase hoolsuse süsteemi, mis sisaldab artikli 4 lõikes 1 sätestatut;

(b) ta on asutatud selleks, et täita konkreetseid puidusektoriga seonduvaid ülesandeid;

 

(b a) teda rahastab suuremas osas riik, piirkondlikud või kohalikud asutused või teised organid, mida reguleerib avalik õigus;

(c) kohustab tema poolt sertifitseeritud ettevõtjaid kasutama oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi;

(c) kohustab tema poolt sertifitseeritud ettevõtjaid kasutama oma nõuetekohase hoolsuse süsteemi;

(d) on kehtestanud järelevalvemehhanismi, et tagada organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi kasutamine ettevõtjate poolt, kelle puhul organisatsioon on kõnealuse süsteemi kasutamise sertifitseerinud;

(d) ta on kehtestanud järelevalvemehhanismi, et tagada organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi kasutamine ettevõtjate poolt, kelle puhul organisatsioon on kõnealuse süsteemi kasutamise sertifitseerinud;

(e) võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei järgi asjaomase järelevalveorganisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid.

(e) ta võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei järgi tema nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid; distsiplinaarmeetmed hõlmavad asja esitamist asjaomasele riiklikule pädevale asutusele;

 

(e a) tal ei ole huvide konflikti pädevate asutustega.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Eraõiguslik üksus, kes taotleb lõikes 1 sätestatud tunnustamist, vastab järgmistele nõuetele:

 

(a) ta on juriidiline isik;

 

(b) teda reguleerib eraõigus;

 

(c) ta omab asjakohaseid teadmisi;

 

(d) ta on õiguslikult sõltumatu tema poolt sertifitseeritud ettevõtjatest;

 

(e) ettevõtjatel, keda ta sertifitseerib, on üksuse põhikirja alusel kohustus kasutada nõuetekohase hoolsuse süsteeme;

 

(f) ta on kehtestanud järelevalvemehhanismi, et tagada organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi kasutamine ettevõtjate poolt, kelle puhul organisatsioon on kõnealuse süsteemi kasutamise sertifitseerinud;

 

(g) ta võtab vajalikud distsiplinaarmeetmed iga sertifitseeritud ettevõtja suhtes, kes ei järgi tema nõuetekohase hoolsuse süsteemi nõudeid; distsiplinaarmeetmed hõlmavad asja esitamist asjaomasele riiklikule pädevale asutusele;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Järelevalveorganisatsioon esitab pädevale asutusele koos enda tunnustamise taotlusega järgmise teabe:

2. Järelevalveorganisatsioon esitab komisjonile koos enda tunnustamise taotlusega järgmise teabe:

(a) organisatsiooni põhikiri;

(a) organisatsiooni põhikiri;

(b) isikute nimed, kellel on õigus organisatsiooni nimel tegutseda;

(b) isikute nimed, kellel on õigus organisatsiooni nimel tegutseda;

 

(b a) dokumendid, mis tõendavad organisatsiooni asjakohaseid teadmisi;

(c) organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi üksikasjalik kirjeldus.

(c) organisatsiooni nõuetekohase hoolsuse süsteemi üksikasjalik kirjeldus.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Pädevad asutused teevad otsuse järelevalveorganisatsiooni tunnustamise kohta kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest asjaomase organisatsiooni poolt.

3. Komisjon teeb vastavalt artikli 11 lõikes 2 a osutatud regulatiivmenetlusele otsuse järelevalveorganisatsiooni tunnustamise kohta kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest asjaomase organisatsiooni poolt või teatise saamisest liikmesriigi pädevalt asutuselt, kes soovitab organisatsiooni tunnustada.

 

Komisjon edastab otsuse tunnustada järelevalveorganisatsiooni koos avalduse koopiaga 15 päeva jooksul alates otsuse langetamisest liikmesriigi pädevale asutusele, kelle jurisdiktsiooni alla kõnealune organisatsioon kuulub.

Nad kontrollivad korrapäraselt, et järelevalveorganisatsioonid vastavad lõikes 1 sätestatud nõuetele.

Liikmesriikide pädevad asutused kontrollivad – viies sealhulgas läbi kohapealseid auditeid – korrapäraselt või kolmandate isikute väljendatud põhjendatud kahtluste alusel, et järelevalveorganisatsioonid vastavad lõikes 1 sätestatud nõuetele. Kontrolliaruanded avalikustatakse.

 

Kui pädevad asutused tuvastavad pärast kõnealuseid kontrolle, et järelevalveorganisatsioonid ei vasta lõikes 1 sätestatud nõuetele, teavitavad nad sellest viivitamatult komisjoni ja edastavad talle kõik asjaomased tõendid.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Pädev asutus tühistab järelevalveorganisatsiooni tunnustuse, kui on kindlaks teinud, et kõnealune organisatsioon ei vasta enam lõikes 1 sätestatud nõuetele.

4. Komisjon tühistab artikli 11 lõikes 2 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetluse kohaselt järelevalveorganisatsiooni tunnustuse, kui on kindlaks teinud, et kõnealune organisatsioon ei vasta enam lõikes 1 ja 1 a või lõikes 1 ja 1 b sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Pädev asutus teatab komisjonile igast järelevalveorganisatsioonide tunnustamist, tunnustusest keeldumist või selle tühistamist käsitlevast otsusest.

5. Pädev asutus teatab kahe kuu jooksul komisjonile igast järelevalveorganisatsioonide tunnustamise, tunnustusest keeldumise või selle tühistamise soovitamist käsitlevast otsusest.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon avaldab pädevate asutuste tunnustatud järelevalveorganisatsioonide nimekirja Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja oma veebisaidil. Nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt.

Komisjon avaldab tunnustatud järelevalveorganisatsioonide nimekirja Euroopa Liidu Teataja C-seerias ja oma veebisaidil. Nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt.

Selgitus

Otsuse tegemine pigem komiteemenetluse korras kui erinevate liikmesriikide poolt tagab kogu ELis ühised standardid järelevalveorganisatsioonide tunnustamiseks.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Järelevalvemeetmed

Järelevalve- ja kontrollimeetmed

1. Pädevad asutused kontrollivad, et ettevõtjad järgivad artikli 3 lõigetes 1 ja 2 ning artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

1. Pädevad asutused kontrollivad, et ettevõtjad järgivad artikli 3 lõigetes 1, 2 ja 2 a ning artikli 4 lõikes 1 sätestatud nõudeid.

 

1 a. Kontrollimist teostatakse vastavalt aastaplaanile ja/või kolmandate isikute väljendatud põhjendatud kahtluste alusel või siis, kui liikmesriigi pädeval asutusel on teavet, mis seab kahtluse alla, kas ettevõtja on järginud käesolevas määruses sätestatud nõuetekohase hoolsuse nõudeid.

 

1 b. Kontrollimine võib muu hulgas sisaldada:

 

(a) ettevõtjate kasutatavate tehniliste ja juhtimissüsteemide ning nõuetekohase hoolsuse korra ja riskihindamise kontrollimist;

 

(b) süsteemi ja korra nõuetekohast toimimist näitavate dokumentide ja arhiivide kontrollimist;

 

(c) pistelisi kontrolle, sealhulgas kohapealsete auditite läbiviimist.

 

1 c. Pädevad asutused varustatakse usaldusväärse jälgitavussüsteemiga, mis võimaldab jälgida puidutoodete liikumist rahvusvahelises kaubanduses, ning avalike järelevalvesüsteemidega, millega saab hinnata ettevõtjate tegevuse tulemuslikkust oma kohustuste täitmisel ning aidata ettevõtjatel tuvastada riskiohtlikke puidu- ja puidutoodete tarnijaid.

2. Ettevõtjad annavad kogu vajaliku abi lõikes 1 osutatud kontrollimise lihtsustamiseks.

2. Ettevõtjad annavad kogu vajaliku abi lõikes 1 osutatud kontrollimise lihtsustamiseks, eriti seoses juurdepääsuga ruumidele ja dokumentide või andmete esitamisega.

3. Pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist võivad pädevad asutused nõuda ettevõtjatelt, et need võtaksid parandusmeetmeid.

3. Kui pärast lõikes 1 osutatud kontrollimist eeldatakse, et ettevõtja rikkus artiklis 3 sätestatud nõudeid, võivad pädevad asutused kooskõlas oma riigisiseste õigusaktidega alustada täielikku uurimist ja võtta kooskõlas riiklike õigusaktidega ning rikkumise tõsidusest sõltuvalt kohesed meetmed, mis võivad muu hulgas sisaldada:

 

a) ärilise tegevuse kohest peatamist; ning

 

b) puidu ja sellest saadud toodete konfiskeerimist.

 

3 a. Pädevate asutuste viivitamatult võetud meetmete laad aitab vältida asjaomase rikkumise jätkumist ja võimaldab pädevatel asutustel oma uurimine lõpule viia.

 

3 b. Kui pädevad asutused leiavad, et tehnilised ja juhtimissüsteemid ning nõuetekohase hoolsuse kord ja riskihindamine ei ole piisav, nõuavad nad ettevõtjalt parandusmeetmete võtmist.

Selgitus

Määruses ei seata kriteeriume, mis võimaldaksid riikide asjaomastel asutustel iga ettevõtja suhtes kontrollinõudeid tõhusalt täita. Nende asutuste kontrolli- ja järelevalvevõimalusi tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – pealkiri

 

 

Kontrollimise protokollid

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 1

 

 

1. Pädevad asutused koostavad protokolle artikli 7 lõikes 1 osutatud kontrollimiste kohta, märkides eelkõige nende laadi ja tulemused, sealhulgas mis tahes nõutud parandusmeetmed. Kõikide kontrollimiste protokollid tuleb säilitada vähemalt kümme aastat.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 osutatud protokolli kokkuvõte tehakse üldsusele kättesaadavaks kooskõlas direktiiviga 2003/4/EÜ.

2. Lõikes 1 osutatud protokoll tehakse üldsusele internetis kättesaadavaks kooskõlas direktiiviga 2003/4/EÜ.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 9 – lõige 2

 

 

2. Pädevad asutused vahetavad teiste liikmesriikide pädevate asutuste ja komisjoniga teavet artikli 7 lõikes 1 osutatud kontrollimise tulemuste kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva direktiivi kohaldamise eest vastutava pädeva asutuse või pädevad asutused.

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva direktiivi kohaldamise eest vastutava pädeva asutuse või pädevad asutused. Nendele asutustele tuleb anda piisavalt volitusi käesoleva määruse täitmiseks – selle rakendamise üle järelevalve teostamiseks, arvatavate rikkumiste uurimiseks koostöös tolliga ning rikkumiste õigeaegseks teatamiseks prokuratuurile.

Selgitus

Käesoleva määruse kõikehõlmavaks rakendamiseks peavad riikide vastutavatel asutustel olema volitused, mis võimaldaksid jälgida kogu tegevust, mille eesmärk on lõpetada ebaseadusliku raiega saadud puidu toomine Euroopa Liidu turule. See hõlmab ka nende asutuste koostööd oma riigi tolli-, politsei- ja õigusasutustega.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb pädevate asutuste nimekirja üldsusele kättesaadavaks.

2. Komisjon teeb pädevate asutuste nimekirja üldsusele internetis kättesaadavaks. Seda nimekirja ajakohastatakse pidevalt.

Selgitus

Muudatusettepanekus täpsustatakse, kuidas teave tuleks avalikkusele kättesaadavaks teha.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Selgitus

Muudatusettepanek 45 (et see oleks kooskõlas sellega, et komisjon kiidab järelevalveorganisatsiooni heaks).

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 a

 

Säästvuse nõuete väljatöötamine

 

Komisjon esitab ühe aasta jooksul pärast käesoleva määruse jõustumist Euroopa Parlamendile ja nõukogule õigusloomega seotud ettepaneku looduslikest metsadest hangitud kogu puidule ja kõikidele sellest saadud toodetele kehtestatava ühenduse standardi kohta, eesmärgiga saavutada kõrgeimaid säästvuse nõudeid.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 11 b

 

Nõuanderühm

 

1. Tuleb luua nõuanderühm, mis koosneb huvitatud sidusrühmade esindajatest, kaasa arvatud metsapõhise tööstusharu esindajatest, metsaomanikest, VVOdest ja tarbijarühmadest, ning seda juhib komisjoni esindaja.

 

2. Liikmesriikide esindajad võivad osaleda kohtumistel kas omal algatusel või nõuanderühma kutsel.

 

3. Nõuanderühm kehtestab oma kodukorra, mis avalikustatakse komisjoni veebilehel.

 

4. Komisjon pakub nõuanderühmale vajalikku tehnilist ja logistilist abi ning tagab koosolekute jaoks sekretariaadi.

 

5. Nõuanderühm vaatab läbi käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimused, mille on tõstatanud esimees kas omal algatusel või nõuanderühma või komitee taotlusel, ning annab nende kohta välja arvamusi.

 

6. Komisjon annab nõuanderühma arvamused edasi komiteele.

Selgitus

Et võimaldada määruse tõhusat rakendamist ja tagada hea suhtlemine kõikide sidusrühmade vahel, tuleb asutada nõuanderühm, kellega puidukomitee võib konsulteerida.

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 12 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon võib muuta lisas esitatud puidu ja sellest saadud toodete nimekirja, võttes arvesse tehnilisi omadusi, lõppkasutusi ning tootmisprotsesse.

Komisjon võib täiendada lisas esitatud puidu ja sellest saadud toodete nimekirja, võttes arvesse tehnilisi omadusi, lõppkasutusi ning tootmisprotsesse.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi vajalike meetmetega. Karistused peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad karistuste kohta, mida kohaldatakse käesoleva määruse sätete rikkumise korral, ning tagavad kõnealuste sätete rakendamise kõigi vajalike meetmetega.

Karistuste hulka võivad kuuluda kriminaal- või halduskaristused ja need peavad olema tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad ning võivad muu hulgas sisaldada:

 

 

(i) rahatrahve, mis peegeldavad:

 

- keskkonnakahju ulatust;

 

- rikkumisega seotud puidutoodete väärtust;

 

- rikkumisest põhjustatud saamata jäänud makse ja majanduslikku kahju;

 

(ii) puidu ja sellest saadud toodete konfiskeerimist;

 

(iii) puidu ja sellest saadud toodete turustamise ajutist keelustamist.

Kohtumenetluse ajal peatavad ettevõtjad puidu ja sellest saadud toodete hankimise kõnealustest piirkondadest.

 

Rahatrahv kujutab endast trahvi, mis on võrdne rasket rikkumist toime pannes saadud puidutoote vähemalt viiekordse väärtusega. Viieaastase ajavahemiku vältel korduvalt toime pandud raske rikkumise korral suurenevad rahatrahvid järk-järgult trahvisummani, mis on võrdne rasket rikkumist toime pannes saadud puidutoote vähemalt kaheksakordse väärtusega.

 

Ilma et see piiraks nende ühenduse õigusaktides sätestatud sätete kohaldamist, mis on seotud riigi rahaliste vahenditega, ei anna liikmesriigid niikaua mitte mingisugust riigiabi riigisiseste abikordade raames või ühenduse fondide raames ettevõtjatele, kes on mõistetud süüdi käesoleva määruse raskes rikkumises, kuni on võetud parandusmeetmed ja on kohaldatud tõhusaid ja proportsionaalseid ning hoiatavaid karistusi.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 20XX ja teatavad viivitamata nende edaspidistest muudatustest.

Liikmesriigid teatavad kõnealused sätted komisjonile hiljemalt 31. detsembriks 20XX ja teatavad viivitamata nende edaspidistest muudatustest.

Selgitus

Muudatusettepanekud 46, 193–197 ja 132 (v.a muudatusettepaneku 132 see osa, mis on juba hõlmatud raportööri muudatusettepanekus 16 esitatud kohaldatavate õigusaktide määratlusega).

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a. Lõikes 2 osutatud aruande koostamisel arvestab komisjon edusamme, mis on tehtud seoses vastavalt määrusele nr 2173/2005 vastu võetud FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute sõlmimise ja toimimisega. Komisjon kaalub, kas tulenevalt FLEGTi vabatahtlike partnerluslepingute toimimise kogemusest ja nende tõhususest ebaseadusliku puidu probleemiga tegelemisel on vaja käesoleva määruse läbivaatamist.

Selgitus

Käesolev määrus peab tagama, et vastavus rakendussätetele on selgelt määratletud. Kuigi vabatahtlikud partnerluslepingud kujutavad endast olulist vahendit ebaseadusliku raie ja sellega seotud probleemidega seonduvate põhiküsimustega tegelemiseks, tuleb käesolevas määruses võtta arvesse seda, et EÜ ei ole seni töötanud välja ühtegi meedet ELi nõukogu litsentsisüsteemi käsitleva määruse mittejärgimisega tegelemiseks.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 a

 

Direktiivi 2008/99/EÜ muutmine

 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiivi 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu1 muudetakse alates käesoleva määruse kohaldamise kuupäevast järgmiselt:

 

1. Artiklile 3 lisatakse järgmine punkt:

 

(i a) ebaseaduslikult ülestöötatud puidu või puidutoodete turul kättesaadavaks tegemine.

 

2. A lisasse lisatakse järgmine taane:

 

„– Euroopa Parlamendi ja nõukogu [...] määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused.”

 

1 ELT L 328, 6.12.2008, lk 28.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 14 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 14 b

 

Läbivaatamine

 

Kolm aastat pärast käesoleva määruse vastuvõtmist ning seejärel iga viie aasta tagant viib komisjon läbi käesoleva määruse toimimise läbivaatamise seoses selle objekti ja eesmärgiga ning esitab Euroopa Parlamendile aruande oma järelduste kohta ning sellest tulenevad muudatusettepanekud.

 

See läbivaatamine keskendub järgmisele:

 

- säästva metsanduse valdkonna teadus- ja arendustöö üksikasjalik ja põhjalik analüüs;

 

- käesoleva määruse mõju ühisturule, viidates eelkõige konkurentsi olukorrale ja uute osalejate võimele end turul kehtestada;

 

- VKEde olukord turul ja kuidas käesolev määrus on mõjutanud nende tegevust.

Selgitus

Kui käesolev määrus peab jääma tõhusaks ja olema jätkuvalt kooskõlas säästva metsandusega, tuleb seda pidevalt hinnata ja ajakohastada.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 15 – teine lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Seda kohaldatakse alates […]1

Seda kohaldatakse alates […]1

1 Väljaannete talitus: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

1 Väljaannete talitus: üks aasta pärast käesoleva määruse jõustumise kuupäeva.

Selgitus

Õigusakti kontseptsioon, mis näeb ette puidu ja puidutoodete seaduslikkuse ja säästvusega tegelemise, on olnud arutlusel palju aastaid ja käesolev määrus on ühe 2003. aastal alanud protsessi tulemus. Tööstusharu olulistel osadel on juba kehtestatud süsteemid, mis täidaksid käesoleva määruse nõudeid, andes teistele materjali ja kogemusi, millele tugineda. Edasilükkamine veel kaheks aastaks enne käesoleva määruse jõustumist ei peegelda selliste probleemide, nagu kliimamuutused ja bioloogilise mitmekesisuse kadu, kiireloomulisust, millega tegelemine on käesoleva määruse selgesõnaline eesmärk.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. kombineeritud nomenklatuuri peatükkides 47 ja 48 osutatud tselluloos ja paber, välja arvatud bambusest ja teisesest toorainest (jäätmed ja jäägid) valmistatud tooted;

2. kombineeritud nomenklatuuri peatükkides 47, 48 ja 49 osutatud tselluloos ja paber, välja arvatud bambusest ja teisesest toorainest (jäätmed ja jäägid) valmistatud tooted;

Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu määrus

Lisa – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 a. kombineeritud nomenklatuuri kategooriates 94 ja 95 sisalduvad teised puidutooted, sealhulgas puidust mänguasjad, sporditarvikud jne.

Selgitus

Kogu puit ja sellest saadud tooted, olenemata nende lõppkasutusest, peavad kuuluma käesoleva määruse reguleerimisalasse.


SELETUSKIRI

Metsade hävitamine, mis toimub suurusjärgus 13 miljonit hektarit aastas, põhjustab ligikaudu 20 % süsinikdioksiidi heitest kogu maailmas ja on bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peamisi põhjusi. See tekitab ka tõsiseid inimõiguste alaseid probleeme, kuna paljudes riikides on metsadel nendest sõltuvate inimeste ja põlisrahvaste jaoks suur kultuuriline ja sotsiaalne tähendus.

Ebaseaduslik metsaraie aitab metsade hävimisele oluliselt kaasa. Ebaseaduslikku päritolu tööstusliku puidu mahuks hinnatakse 350–650 miljonit m3 aastas, mis moodustab 20–40 % ülemaailmsest tööstusliku puidu toodangust(1). See lööb alla puidu hinnad, vähendab loodusvarasid ja maksutulusid ning suurendab metsast sõltuvate inimeste vaesust.

Puidu ja sellest saadud toodete suure tarbijana on ELil kohustus võtta tõhusaid meetmeid metsade hävitamise ja ebaseadusliku metsaraie vastu, mis peavad selgelt hõlmama ebaseadusliku puidu ja sellest saadud toodete turustamisvõimaluste kaotamist. ELil on see muude ebaseaduslike toodete puhul õnnestunud – ta võttis hiljuti vastu määruse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi kohta. Nüüd on aeg sarnase õigusakti vastuvõtmiseks ebaseadusliku puidu ja sellest saadud toodete vastu võitlemiseks, et anda teada:

– tarbijatele, et nende ostetud tooted ei ole ebaseaduslikku päritolu;

– vastutavatele ettevõtetele, et kahjulikke tavasid kasutavad tegutsejad ei õõnesta enam nende tegevust;

– vastutustundetutele ettevõtetele, et nad ei leia enam siin turuvõimalusi;

– rahvusvahelisele kogukonnale, et EL võtab oma kohustusi kliimamuutuste, bioloogilise mitmekesisuse ja inimõiguste alal tõsiselt.

Vabatahtlike partnerluslepingute lähenemisviis, mille EL võttis kasutusele 2003. aasta metsandusõiguse rakendamise, metsahalduse ja puidukaubanduse (FLEGT) alase tegevuskavaga, ei ole piisav ebaseadusliku raiega tegelemiseks. Kuigi vabatahtlikel partnerluslepingutel on võime ajendada väga positiivseid muutusi, on praeguseni sõlmitud vaid üks leping ning nende vabatahtlik iseloom tähendab, et kõrvalehoidumise ja rahapesu riskid on suured. Nagu järeldati komisjoni läbiviidud konsulteerimise tulemusel vabatahtlike partnerluslepingute lähenemisviisi täiendavate meetmete küsimuses, on vaja kindlat õigusakti tagamaks, et ELi turult kaotatakse ebaseaduslikult ülestöötatud puit ja sellest saadud tooted.

Raportöör tervitab seega kavandatud määrust, avaldades samas kahetsust, et ettepanek tuleb peaaegu viis aastat pärast FLEGTi tegevuskava jõustumist. Pealegi on raportöör seisukohal, et komisjoni ettepanekut tuleb mitmes suhtes tugevdada ja viimistleda.

Keelustamine

Mis kõige põhilisem, kavandatud määrus ei keelusta tegelikult ebaseaduslikult langetatud metsa importimist ja müüki – seega ebaõnnestub katse tegeleda asjaoluga, et „ebaseaduslikult ülestöötatud puiduga kauplemise vältimiseks kehtestatud eeskirjad on puudulikud”(2), mida ettepanekus nimetatakse kui lähtepunkti, miks ebaseaduslik metsaraie nii sügavalt juurdunud on. 2008. aasta mais Ameerika Ühendriikides vastu võetud muudetud Lacey õigusaktiga jõustati selline keeld, nii et pretsedent on loodud. Ei ole ühtegi head põhjust, miks EL ei saa seda järele teha ja minna isegi kaugemale.

Raportöör teeb seega ettepaneku selgesõnaliselt sätestada nõue, et ettevõtjad teevad turul kättesaadavaks üksnes seaduslikult ülestöötatud puidu ja sellest saadud tooted, mis kehtiks kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes.

Nõuetekohase hoolsuse ulatus ja seaduslikkuse nõuded

Uuendusena eristab raportöör ettevõtjaid, kes puidu ja sellest saadud tooted „turule viivad (st teevad turul esimest korda kättesaadavaks), ja neid, kes need „turul kättesaadavaks teevad(st kõik ettevõtjad tarneahelas).

Nõue rakendada nõuetekohast hoolsust edendab head tava ning ideaalis rakendavad kõik tarneahelas osalevad ettevõtjad täielikult nõuetekohase hoolsuse süsteemi. Raportöör tunnistab siiski, et väikeettevõtjate jaoks võib see olla ebarealistlik, ning kehtestab täieliku nõude, nagu ettepanekus on öeldud, tooteid esmakordselt turule viivatele ettevõtjatele, kellel on selgelt suurim mõju sellele, mis ELi turule siseneb, ja kes kannavad seega suurimat vastutust.

Samal ajal peaks kõigi tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes kehtima üleüldine keeld ebaseaduslikku päritolu puitu ja sellest saadud tooteid turul kättesaadavaks teha ning nad peaksid selles osas rakendama nõuetekohast hoolsust. Nii nagu nõue rakendada nõuetekohast hoolsust kohustab puitu ja sellest saadud tooteid turule viivaid ettevõtjaid „toimima mõistlikult ja otsusekindlalt ning võtma meetmeid tarneahelasse jõudva puidu ja sellest saadud toodete seaduslikkuse kindlakstegemisel”(3) ning soosima „puidu ja sellest saadud toodete hankimist usaldusväärse metsamajandamise tavaga allikatest”(4), soosib kõikide tarneahelas osalevate ettevõtjate suhtes kohaldatav ebaseadusliku puiduga kauplemise eest vastutusele võtmise võimalus puidu hankimist usaldusväärsetelt ja mainekatelt turuleviijatelt – st neilt, kes teostavad nõuetekohase hoolsuse nõudeid kõige tõhusamalt. See jaotab ka vastutuskohustuse ettevõtjate vahel võrdsemalt ära.

Jälgitavusele kaasa aitamiseks peaksid raportööri arvates kõik ettevõtjad registreerima tooted, nende päritolu ja nende toodete ostjad, ning andma selle kohta põhiteavet.

Kohaldatavad õigusaktid

FLEGTi tegevuskavas märgitakse, et ELi laiem eesmärk on edendada säästvat metsamajandamist(5), ning EL võtab endale kohustuse tegeleda integreeritud viisil ebaseadusliku metsaraie probleemiga. Lisaks ebaseadusliku metsaraie käsitlemisele otse turu seisukohast peab käesolev määrus kui vahend põhiküsimuste käsitlemiseks aitama kaasa säästva arengu laiemale eesmärgile.

Kohaldatavate õigusaktide reguleerimisala laiendamine nii, et selle taustal tuuakse sisse seaduslikkuse määratlus, aitaks seda saavutada. Mitmete rahvusvaheliste ja piirkondlike kokkulepete osapoolena on EL ja liikmesriigid õiguslikult ja poliitiliselt pühendunud loodusvarade säilitamisele ja säästvale kasutamisele, vaesuse vähendamisele ning põlisrahvaste metsast sõltuvate kogukondade õiguste kaitsele. Määrus võib olla vahend, mille abil saab aidata kaasa nende kokkulepete sätete rakendamisele.

Nõuetekohase hoolsuse süsteem

Ettepanekus on vähe üksikasju selle kohta, mida nõuetekohase hoolsuse süsteem või selles sisalduv riskijuhtimise süsteem peaksid hõlmama, riskides tekitada suuri erinevusi liikmesriikide ja ettevõtjate vahel, millel võivad olla tagajärjed nii haldusalasele keerukusele (mitmes riigis töötavate ettevõtjate jaoks) kui ka kontseptsiooni lõplikule tõhususele. Raportöör arendab seega edasi keskseid elemente. Eelkõige on oluline teha selgeks, et puidu ja sellest saadud toodete kohta nõutavat teavet toetaksid dokumendid ning et riskijuhtimise süsteem toimiks nende juhtumite hindamise vahendina, millele tuleb erilist tähelepanu osutada – kohaldades vajaduse korral lisameetmeid, et rakendada nõuetekohast hoolsust ja vähendada ohtu, et ebaseaduslikku puitu turule viiakse.

Järelevalveorganisatsioonid ja nende akrediteerimine

Selleks et kogu ELis kehtiksid nõuetekohase hoolsuse süsteemide üle järelevalvet teostavate organisatsioonide suhtes ühtlustatud standardid, teeb raportöör ettepaneku otsustada järelevalveorganisatsioonide tunnustamise üle pigem ELi kui liikmesriikide tasandil. Raportöör laiendab kriteeriume, mida organisatsioonid peaksid täitma, ning teavet, mida nad koos enda tunnustamise taotlemisega peavad esitama. Tsentraliseeritud akrediteerimine ja selged kriteeriumid määruses aitavad vältida nõrku lülisid järelevalvesüsteemis ning vähendavad haldusalast keerukust rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate organisatsioonide jaoks.

Pädevate asutuste tehtavad kontrollimised

Kuigi raportöör teeb ettepaneku akrediteerida järelevalveorganisatsioone ELi tasandil, on liikmesriikide määratud pädevatel asutustel oluline roll süsteemi valvamisel. See tähendab nii kontrollimist, et järelevalveasutused täidavad määruses kehtestatud nõudeid, kui ka tarneahela kontrollimist. Raportöör usub, et mõlema tasandi kontrolli peaks saama algatada nii kolmanda isiku väljendatud põhjendatud kahtluste alusel kui ka eelnevalt kavandatud korras. Ta teeb ettepaneku, mida kontrollimine võiks sisaldada, sealhulgas mõlemal juhul kohapealsed auditid.

Kuna ebaseaduslik metsaraie tekitab tohutut keskkonnakahju, peaksid pädevad asutused olema volitatud kohaldama koheseid parandusmeetmeid, sealhulgas ebaseadusliku puidu / sellest saadud toodete konfiskeerimine ja ärilise tegevuse kohene peatamine – kui seda peetakse vajalikuks, et peatada kõnealuste toodete ebaseaduslikust ülestöötamisest põhjustatud kahju nii kiiresti kui võimalik (selle asemel et oodata täieliku menetluse läbiviimist vastutusele võtmiseks). Puidu päritolu jälgimist peaks aitama asjaolu, et kõik tarneahelas osalevad ettevõtjad on kohustatud teadma, kellelt nad puidu ja sellest saadud tooted said ning kellele nad on neid tarninud.

Biomassi käsitlev erand

Raportöör on seisukohal, et energiapuidule ja biomassile erandi tegemine selle alusel, et nende suhtes kohaldatakse tulevasi kohustuslikke ELi säästvuskriteeriume, tuleks ära jätta. Käesolev määrus peaks hõlmama kõiki tooteid, mis võivad sisaldada ebaseaduslikku päritolu puitu. Selliste toodete, mille suhtes kohaldatakse nn säästvuskriteeriume, vabastamine seadusliku päritolu tõendamise nõudest tähendab, et seaduslikkus ja säästvus võivad olla teineteist vastastikku välistavad, samas kui seaduslikkus peab olema säästvuse peamine eeldus.

(1)

UNECE/FAO 2007: 2006.–2007. aasta metsasaaduste turuülevaade.

(2)

Ettepanek võtta vastu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused (KOM(2008) 644/3) lk 2.

(3)

Sealsamas, lk 9.

(4)

Sealsamas, lk 7.

(5)

ELi FLEGTi tegevuskava (KOM(2003)251).


rahvusvahelise kaubanduse komisjonI ARVAMUS (26.1.2009)

keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles sätestatakse puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

(KOM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Arvamuse koostaja: Glyn Ford

LÜHISELGITUS

Rahvusvaheline puidu- ja puidutoodete kaubandus kasvab suureneva ülemaailmse nõudluse tõttu kiiresti. Sellega seoses on paljude puitu tootvate riikide puidukaubanduses märkimisväärselt suur osakaal ebaseaduslikust metsaraiest saadaval puidul. Niisugune tegevus tekitab tuntavat kahju eelkõige arengumaade keskkonnale, ühiskonnale ja majandusele. Euroopa Liit peab võitlema ebaseadusliku metsaraie vastu ja soodustama seaduslikku metsalangetamist.

Euroopa Liidu metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja puidukaubandust käsitlevas Euroopa komisjoni tegevuskavas (FLEGT) on esildatud meetmete pakett selle probleemiga tegelemiseks. Ühendus on pidanud puitu tootvate riikidega läbirääkimisi vabatahtlike partnerluslepingute üle, millega pooltele kehtestatakse õiguslikult siduv kohustus rakendada litsentsisüsteemi ja reguleerida kauplemist asjaomastes lepingutes kindlaksmääratud puidu ja puidutoodetega. Euroopa Liit algatab ja toetab jätkuvalt ka asjakohaseid rahvusvahelisi algatusi ning osaleb kõnealuse probleemi arutamiseks kahe- ja mitmepoolsetes aruteludes kolmandate riikidega nii ÜRO metsafoorumil ja Rahvusvahelise Troopilise Puidu Organisatsiooni raamistikus kui ka kahepoolsetel läbirääkimistel peamiste puitu tarbivate riikidega (nt USA, Hiina, Venemaa ja Jaapan). Neil rahvusvahelistel foorumitel peab EL erilist rõhku panema turul osalevate ettevõtjate kohustustele ja vajadusele kasutada kõiki olemasolevaid vahendeid, sealhulgas uusimat tehnoloogiat, et avastada, uurida ja registreerida ebaseaduslikku metsaraiet ning selle vastu võidelda, teisalt aga soodustada seaduslikku metsalangetamist.

Käesoleva määrusega astub EL lõpuks sammu edasi, rõhutades nende ettevõtjate kohustusi, kes on seotud puidu ELi turule toomisega. Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu määrus on vajalik, et võidelda metsade hävitamise ning ebaseadusliku metsaraide vastu. Selles sätestatakse puidu ja puidutoodete seadusliku päritolu kohta kindlad normid, mis oleksid abiks metsade ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsmisel, kliimamuutuste pehmendamisel ning metsakeskkonnast sõltuvate inimeste õiguste järgimisel.

Et määrus kujuneks igati tõhusaks, tuleb aga eelnõud karmistada ja parandada. Tõeliselt hoiatava ja ärahoidva mõju saavutamiseks tuleb õigusrikkumise mõiste määruses esile tuua selliselt, et ühelgi ettevõtjal, kes impordib ebaseadusliku päritoluga puitu ja hoiab seda ELi territooriumil, ei tekiks tunnet, et tal ei ole tõsist karistust karta. Seda silmas pidades ei tohiks määruse teksti jääda n-ö auke, mida turul osalejad võiksid ära kasutada määruse täitmisest kõrvalehiilimiseks. Lisaks tuleb selgemini ja tõhusamalt määratleda määruse tekstis esitatud „hoolikusnõue”, seda eriti riskijuhtimise menetluste puhul. Et tagada määruse toimimine, peab rohkem tähelepanu pöörama sellele, kuidas ettevõtjad seda tegelikult rakendada saavad. Liikmesriikide pädevatele asutustele tuleks anda vajalikul määral tolliõiguslikke volitusi, et nad saaksid kontrollida rahvusvahelist puidukaubandust, sealhulgas üle vaadata kaubalaevade lasti, uurida kuritegusid ja arvatavaid rikkumisi, teavitada õigusrikkumistest prokuratuuri ja registreerida ebaseaduslikke tegusid.

Lõpuks mainitagu, et EL peaks arvesse võtma ka Ameerika Ühendriikide valitsuse rakendatud meetmeid, täpsemalt õigusakti Lacey Act, millega keelatakse kauplemine ebaseaduslikult saadud taimede ja neist valmistatud toodetega, sealhulgas puidu ja puidutoodetega. Komisjon peaks uurima võimalust kehtestada kindlad kohustused ka jaemüüjatele. Need oleksid täienduseks partnerriikidele ja importööridele pandud kohustustele.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamiseks.

(5) Nõukogu ja Euroopa Parlament tervitasid kõnealust teatist, tunnistades, et ühendusel on vaja aidata kaasa üleilmsetele jõupingutustele ebaseadusliku metsaraie probleemi lahendamiseks ning toetada säästvat ja seaduslikku metsaraiet jätkusuutliku arengu, säästva metsamajandamise ja vaesuse vähendamise ning sotsiaalse õigluse ja riikide suveräänsuse põhimõtete raames.

Selgitus

Euroopa Liidu kohuseks on kaitsta ja abistada vastutustundlikke tootjaid, kes järgivad seaduslikkuse ja säästlikkuse kriteeriume. See on täienduseks meetmetele, millega tahetakse lõpetada kauplemine ebaseaduslikult tegutsevate tootjatega kõikjal maailmas.

Käesolev täiendus viitab 2003. aasta oktoobris toimunud põllumajanduse nõukogul vastu võetud järelduste algsõnastusele.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Ühendusel tuleks kahepoolsetel läbirääkimistel peamiste puitu tarbivate riikidega (Ameerika Ühendriigid, Hiina, Venemaa ja Jaapan) rõhuda ka sellele, et arutataks probleemi, kuidas jõuda ühtlustatud kohustusteni, mis kehtiksid puiduäris osalevatele ettevõtjatele nende oma turul, ning luua ebaseadusliku metsaraie sõltumatu ülemaailmne häiresüsteem ja register, millesse oleks kaasatud näiteks Interpol ja üks asjaomane ÜRO asutus ning milles kasutataks uusimaid satelliidiseiretehnoloogiaid.

Selgitus

Rahvusvahelises ulatuses tähtsaimad puitu importivad ja eksportivad riigid kannavad vastutust selle eest, et ebaseadusliku metsalangetamise vastu peetavas võitluses tehtaks koostööd ja kasutataks kõiki poliitilisi, õiguslikke ja tehnoloogilisi võimalusi. Teistmoodi, vabatahtlikul alusel ja rahvusvahelise kooskõlastamiseta, oleks väga vähe riike valmis piirama oma puiduekspordi või -impordi võimalusi.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 b) Nendest riikidest pärit ettevõtjad, kus asuvad rahvusvahelise ja ökoloogilise tähtsusega metsad, peaksid kandma erilist vastutust puidu säästva kasutamise eest.

Selgitus

Kõigepealt tuleks ettevõtjatele, kes tegutsevad riikides, kus asuvad suured metsaalad ehk nn maailma rohelised kopsud, mis aitavad väga palju kaasa võitlusele globaalse soojenemise vastu, kehtestada kohustused nõuetekohaselt tegutseda.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada ebaseaduslikku tegevust soodustavaid tegureid, suunates meetmed ettevõtjate käitumisele.

(10) Võttes arvesse, kui keerukad on ebaseaduslikku metsaraiet põhjustavad tegurid ja selle mõju, tuleks vähendada ebaseaduslikku tegevust soodustavaid tegureid, suunates meetmed ettevõtjate käitumisele. Nõuete ja kohustuste karmistamine ning õiguslike vahendite täiustamine nende ettevõtjate vastutusele võtmiseks, kelle valduses on ebaseaduslikku puitu ja puidutooteid ning kes toovad neid Euroopa Liidu turule, kuuluvad kõige tõhusamate lahenduste hulka, millega takistada ettevõtjatel ebaseaduslike tarnijatega kauplemist.

Selgitus

Määruse suunitlus peab olema selgem ja konkreetsem nende meetmete osas, mis on mõeldud puidu ebaseadusliku turule toomise ja sellega kauplemise piiramiseks. Vaid ergutus- ja hirmutusvahendite kombineeritud rakendamisega saab ettevõtjat tegelikult takistada otsustamast kusagil kolmandas riigis tegutseva ebaseadusliku tarnija kasuks.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Ühenduse esmatähtis eesmärk on jätkuvalt säästvuse saavutamine säästvuskriteeriumide edendamise kaudu. Kõnealust eesmärki silmas pidades ning selleks, et vähendada puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate selliste ettevõtjate halduskoormust, kelle suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis XX/XX/EÜ (taastuvatest energiaallikatest saadud energia kasutamise edendamise kohta) sätestatud kohustuslikke säästvuskriteeriume, ei tuleks käesolevat määrust kohaldada selliste toodete suhtes.

välja jäetud

Selgitus

Määrusesse ei tohiks jääda n-ö auke, mida võiks ära kasutada ebaseadusliku raiega saadud puidu sissetoomiseks.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) tagab jälgitavussüsteemi ja kolmanda osapoole kontrolli abil, et turule viiakse üksnes seaduslikult ülestöötatud puitu ja sellest saadud tooteid;

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b) sisaldab riskijuhtimise korda ja

(b) sisaldab tõhusat ja selget riskijuhtimise korda, millega keskendutakse kontrollile ning ettevõtjate rahalistele vahenditele kõrgendatud riskiga seotud juhtudel, ja mis hõlmab järgmiseid elemente:

(i) riskide süstemaatiline tuvastamine;

(ii) kõigi vajalike meetmete rakendamine, et vähendada riske;

(iii) menetluste ja registrite kasutusele võtmine, mida rakendatakse korrapäraselt, et kontrollida alapunktides i ja ii sätestatud meetmete tulemuslikkust ning et vajaduse korral neid läbi vaadata;

Selgitus

Selle määrusega tuleb selgeks teha, mida oodatakse ettevõtjatelt riskijuhtimise menetlustes, ning võtta eeskätt välismaal kauplevate ettevõtete puhul arvesse kulusid, mis neil tekivad oma tarnijate häid tavasid kontrollides.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva artikli rakendamiseks. Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest saadud tooted viiakse turule.

2. Komisjon võtab vastu meetmeid käesoleva artikli rakendamiseks, et oleks tagatud reeglite ühesugune tõlgendamine ja tulemuslik järgimine ettevõtjate poolt. Komisjon kehtestab eelkõige kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, kas on oht, et ebaseaduslikult üles töötatud puit ja sellest saadud tooted viiakse turule.

Selgitus

Nn hoolikusnõudeid, mida ettevõtjad peavad järgima, saab tõhusalt rakendada vaid siis, kui ettevõtjad, eriti need, kes teevad kaupa kaugetes välisriikides asuvate tarnijatega, saavad oma kohustustest täpselt aru ning oskavad neid õigeaegselt ja praktiliselt täita.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid, et tagada sanktsioonide rakendamine käesoleva määruse rikkumiste korral.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b. Pädevad asutused varustatakse usaldusväärse jälgitavussüsteemiga, mis võimaldab jälgida puidutoodete liikumist rahvusvahelises kaubanduses, ning avalike järelevalvesüsteemidega, millega saab hinnata ettevõtjate tegevuse tulemuslikkust oma kohustuste täitmisel ning aidata ettevõtjatel tuvastada riskiohtlikke puidu- ja puidutoodete tarnijaid.

Selgitus

Määruses ei seata kriteeriume, mis võimaldaksid riikide asjaomastel asutustel iga ettevõtja suhtes tõhusalt täita kontrollinõudeid. Nende asutuste kontrolli- ja järelevalvevõimalusi tuleb täiustada.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 10 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva direktiivi kohaldamise eest vastutava pädeva asutuse või pädevad asutused.

1. Iga liikmesriik määrab kindlaks käesoleva direktiivi kohaldamise eest vastutava pädeva asutuse või pädevad asutused. Nendele asutustele tuleb anda piisavalt volitusi käesoleva määruse täitmiseks – selle rakendamise üle järelevalve teostamiseks, arvatavate rikkumiste uurimiseks koostöös tolliga ning rikkumiste õigeaegseks teatavaks tegemiseks prokuratuurile.

Selgitus

Käesoleva määruse kõikehõlmavaks rakendamiseks peavad riikide vastutavatel asutustel olema volitused, mis võimaldaksid jälgida kogu tegevust, mille eesmärk on lõpetada ebaseadusliku raiega saadud puidu toomine Euroopa Liidu turule. See hõlmab ka nende asutuste koostööd oma riigi tolli-, politsei- ja õigusasutustega.

MENETLUS

Pealkiri

Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

Viited

KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Vastutav komisjon

ENVI

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

17.11.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Glyn Ford

4.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

19.1.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

20.1.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

23

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Ole Christensen, Zbigniew Zaleski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Jürgen Schröder


MENETLUS

Pealkiri

Puitu ja sellest saadud tooteid turule viivate ettevõtjate kohustused

Viited

KOM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.10.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

17.11.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

17.11.2008

INTA

17.11.2008

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

DEVE

21.1.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.1.2009

10.2.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

54

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Õigusteave - Privaatsuspoliitika