Ziņojums - A6-0115/2009Ziņojums
A6-0115/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

2.3.2009 - (COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Caroline Lucas

Procedūra : 2008/0198(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0115/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0115/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0644),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 175. panta 1. punktu, atbilstīgi kuram Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0373/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu, kā arī Attīstības komitejas un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumus (A6-0115/2009),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.  1

Rezolūcijas priekšlikums

1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Meži nodrošina visdažādākos vides, ekonomiskos un sociālos ieguvumus, tostarp koksnes un nekoksnes produktus, kā arī vides pakalpojumus.

(1) Meži nodrošina visdažādākos vides, ekonomiskos un sociālos ieguvumus, tostarp koksnes un nekoksnes produktus, vides pakalpojumus un dzīves vietu vietējām kopienām.

Pamatojums

Mežiem ir nozīme arī cilvēku dzīvē.

Grozījums Nr.  2

Rezolūcijas priekšlikums

1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1a) Mežu vide ir vērtīgs mantojums, kas jāaizsargā, jāsaglabā un, ja iespējams, jāatjauno, par svarīgāko mērķi nosakot bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas funkcionēšanas saglabāšanu, klimata aizsargāšanu un pamatiedzīvotāju un vietējo un no mežu resursiem atkarīgo kopienu tiesību aizsardzību.

Grozījums Nr.  3

Rezolūcijas priekšlikums

1.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1b) Meži ir saimnieciskie resursi, un to audzēšana rada labklājību un nodarbinātību. Mežu audzēšana arī pozitīvi ietekmē klimatu, jo meža produkti var aizstāt energoietilpīgākus produktus.

Pamatojums

Ir svarīgi uzsvērt, ka mežsaimniecībai ir pozitīvas sociālas un tautsaimnieciskas funkcijas.

Grozījums Nr.  4

Rezolūcijas priekšlikums

1.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1c) Īpaši attiecībā uz klimatu ir ļoti svarīgi, lai apakšuzņēmēji, kas darbojas iekšējā tirgū, izmantotu tikai likumīgi iegūtu koksni, jo tādējādi tiek nodrošināts, ka meži nepārtraukti turpina pildīt oglekļa dioksīda uzkrājēju svarīgo funkciju. Turklāt likumīgi iegūtās koksnes izmantošana celtniecībā, piemēram, būvējot koka mājas, palīdz nepārtraukti uzglabāt oglekļa dioksīdu.

Pamatojums

Nav iespējams pārspīlēt to, cik svarīga ir mežu funkcija oglekļa dioksīda uzkrāšanā un uzglabāšanā.

Grozījums Nr.  5

Rezolūcijas priekšlikums

1.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(1d) Mežsaimniecība lielā mērā nosaka sociālo un ekonomisko attīstību jaunattīstības valstīs, kurās tas ir svarīgākais ienākumu avots daudziem cilvēkiem. Tādēļ ir svarīgi nevis kavēt šo attīstību un mazināt ienākumu avotu, bet pievērst uzmanību tam, kā panākt šajos reģionos ilgtspējīgāku mežsaimniecības attīstību.

Pamatojums

Nevajadzētu aizmirst, cik daudz cilvēku pasaulē ir tieši atkarīgi no meža kā ienākumu avota. Sekas, ko radītu nepareiza pieeja mežsaimniecībai pasaules nabadzīgākajos reģionos, būtu postošas to iedzīvotājiem. Tādēļ uzsvars liekams uz mežsaimniecības ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

Grozījums Nr.  6

Rezolūcijas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Ir skaidrs, ka apdraudējums mežu dabas resursiem un pieprasījums pēc koksnes un koksnes izstrādājumiem bieži ir pārāk augsts un ka Kopienai jāsamazina to ietekme uz meža ekosistēmām neatkarīgi no vietas, kur šī ietekme ir vērojama.

Grozījums Nr.  7

Rezolūcijas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Nelikumīga mežizstrāde ir izplatīta problēma, kas rada nopietnas bažas starptautiskā mērogā. Tā rada nopietnu apdraudējumu mežiem, jo veicina atmežošanos, kuras rezultātā rodas aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, apdraud bioloģisko daudzveidību un kaitē ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un attīstībai. Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas.

(3) Nelikumīga mežizstrāde apvienojumā ar mežsaimniecības nozares institucionāliem un pārvaldības trūkumiem daudzās koksnes ražotājvalstīs ir izplatīta problēma, kas rada nopietnas bažas starptautiskā mērogā. Nelikumīga mežizstrāde rada nopietnu apdraudējumu mežiem, jo veicina atmežošanos un mežu degradāciju, kuras rezultātā rodas aptuveni 20 % siltumnīcefekta gāzu emisiju, veicina tuksnešu un stepju veidošanos, palielinot augsnes eroziju un izraisot ārkārtas laika apstākļus un plūdus, apdraud bioloģisko daudzveidību, izposta pamatiedzīvotāju apdzīvotās teritorijas un kaitē ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai un attīstībai. Turklāt tā rada arī sociālas, politiskas un ekonomiskas sekas, bieži kavējot labas pārvaldības mērķu sasniegšanu, un apdraud vietējās, no mežu resursiem atkarīgās kopienas un pamatiedzīvotāju tiesību ievērošanu.

Pamatojums

Korupcijas dēļ paātrināti tiek noplicināti dabas resursi, īpaši primārie meži, kurus daudzas kopienas izmanto iztikas nodrošināšanai. Indonēzijas valdība, piemēram, ir aprēķinājusi, ka zaudētie ieņēmumi no meža valstij izmaksā līdz pat USD 4 miljardus gadā vai apmēram piecas reizes vairāk par veselības aizsardzības departamentam piešķirto gada budžetu.

Papildu pirmatnējo mežu, ūdens tilpju, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un godīgas tirdzniecības aizsardzībai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās ir arī apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, veicināt ilgtspējīgu reģionālo attīstību un ilgtspējīgu lauku attīstību un izskaust nabadzību. Tādēļ tas būtu jāiekļauj un skaidri jānorāda tiesību aktos. Grozījums attiecas uz konkrētiem procesiem, kuri notiek atmežošanas dēļ, un to ietekmi uz dabu.

Grozījums Nr.  8

Rezolūcijas priekšlikums

3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Šīs regulas mērķis ir apturēt nelikumīgi iegūtas koksnes un šādas koksnes izstrādājumu tirdzniecību ES un palīdzēt pārtraukt visā pasaulē mežu izciršanu un mežu degradāciju, ar to saistīto oglekļa emisiju noplūdi un bioloģiskās daudzveidības zudumu, tostarp sekmējot ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi, ilgtspējīgu cilvēces attīstību un pamatiedzīvotāju un vietējo iedzīvotāju tiesību ievērošanu. Ar šo regulu būtu jāpalīdz izpildīt pienākumus un saistības, kas tostarp paredzēti:

 

a) 1992. gada Konvencijā par bioloģisko daudzveidību (CBD);

 

b) 1973. gada Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES);

 

c) 1983., 1994. un 2006. gada Starptautiskajos tropu kokmateriālu nolīgumos (ITTA);

 

d) 2002. gada ANO Vispārējā konvencijā par klimata pārmaiņām (UNFCCC);

 

e) 1994. gada ANO Konvencijā par cīņu pret pārtuksnešošanos;

 

f) 1992. gada Riodežaneiro Vides un attīstības deklarācijā;

 

g) 2002. gada 4. septembrī Pasaules samitā par noturīgu attīstību pieņemtajā Johannesburgas deklarācijā un īstenošanas plānā;

 

h) Starpvaldību mežu padomes / Starptautiskā mežu foruma izstrādātajos rīcības priekšlikumos;

 

i) 1992. gada ANO Vides un attīstības konferences (UNCED) Paziņojumā par visu veidu mežu apsaimniekošanas, aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principiem, kurš nav juridiski saistošs;

 

j) dokumentā Agenda 21, ko UNCED pieņēma 1992. gada jūnijā;

 

k) 1997. gada ANO Ģenerālās asamblejas īpašajā sesijā (UNGASS) pieņemtajā rezolūcijā „Agenda 21 turpmākas īstenošanas programma”;

 

l) 2000. gada Tūkstošgades deklarācijā;

 

m) 1982. gada Pasaules dabas hartā;

 

n) ANO Konferences par cilvēka apkārtējo vidi 1972. gada deklarācijā;

 

o) 1972. gada cilvēka dzīves vides rīcības plānā, Starpvaldību mežu padomes priekšlikumos, kurus ANO Ģenerālā asambleja atbalstīja 1997. gada īpašajā sesijā;

 

p) ANO Mežu foruma rezolūcijā Nr. 4/2;

 

r) 1979. gada Konvencijā par Eiropas savvaļas dzīvniekiem un dzīvotnēm;

 

s) ANO 2003. gada Pretkorupcijas konvencijā (UNCAC).

Grozījums Nr.  9

Rezolūcijas priekšlikums

3.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 22. jūlija Lēmumā Nr. 1600/2002/EK, ar kuru ieviesa Sesto vides rīcības programmu, par prioritāti noteica izpētīt iespējas rīkot aktīvus pasākumus, lai novērstu un apkarotu nelikumīgi iegūtas koksnes tirdzniecību un turpinātu Kopienas un dalībvalstu aktīvu dalību, īstenojot globālus un reģionālus lēmumus un nolīgumus jautājumos, kas saistīti ar mežiem.

 

1 OV L 242, 10.9.2002., 1. lpp.

Grozījums Nr.  10

Rezolūcijas priekšlikums

4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību.

(4) Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par ES Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus cīņā pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību un sniegtu ieguldījumu plašāka — ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas — mērķa sasniegšanā.

Pamatojums

Ar šo papildinājumu tiek iekļauts pilnīgs FLEGT Rīcības plāna (COM(2003)251) teksts.

Grozījums Nr.  11

Rezolūcijas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāatbalsta globālie centieni risināt nelikumīgas mežizstrādes problēmu, Padome un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāsekmē globālie centieni risināt nelikumīgas mežizstrādes problēmu un atbalstīt ilgtspējīgu likumīgu mežizstrādi, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un nabadzības samazināšanu, kā arī sociālo vienlīdzību un valstu suverenitāti, Padome un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir pienākums aizsargāt atbildīgus ražotājus, kuri darbojas likumīgi un ievērojot ilgtspējības kritērijus, un viņiem palīdzēt. Šo pienākumu pilda papildus darbībām, kuru mērķis ir pārtraukt tirdzniecību ar nelikumīgiem ražotājiem visā pasaulē.

Ar šo grozījumu tiek iekļauta atsauce uz sākotnējo 2003. gada oktobra Lauksaimniecības padomes secinājumu tekstu.

Grozījums Nr.  12

Rezolūcijas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Divpusējās sarunās ar lielākajām koksnes patērētājvalstīm, piemēram, ASV, Ķīnu, Krieviju un Japānu, Kopienai būtu arī jācenšas panākt to, ka šo problēmu apspriež, savstarpēji tuvina saskaņotus atbilstošos tirgus dalībnieku pienākumus pašu valstu koksnes tirgū un izveido neatkarīgu pasaules mēroga nelikumīgas mežizstrādes trauksmes sistēmu un reģistru, kuru veido, piemēram, Interpols un attiecīga Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūra, izmantojot jaunākās satelītu meklēšanas tehnoloģijas.

Pamatojums

Lielākajām starptautiskajām koksnes importētājām un ražotājām valstīm ir pienākums sadarboties un izmantot visas politiskās, juridiskās un tehnoloģiskās iespējas, lai novērstu nelikumīgu mežizstrādi. Pretējā gadījumā tikai dažas valstis ir ar mieru ierobežot koksnes eksporta vai importa iespējas saskaņā ar brīvprātības principu un bez starptautiskas koordinācijas.

Grozījums Nr. 13

Rezolūcijas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Tirgus dalībniekiem no valstīm, kurās ir starptautiskas ekoloģiskas nozīmes meži, būtu jāuzņemas īpaša atbildība par ilgtspējīgu koksnes izmantošanu.

Pamatojums

Pienākumus darboties pareizi pirmām kārtām vajadzētu uzlikt tirgus dalībniekiem no valstīm ar lielām mežu platībām, kuras veido Zemes „zaļās plaušas” un kurām ir liela nozīme cīņā pret globālo sasilšanu.

Grozījums Nr.  14

Rezolūcijas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību, jāpapildina un jāstiprina iniciatīva brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu jomā, jāuzlabo to politikas sinerģija, kuru mērķis ir mežu saglabāšana un augsta līmeņa vides aizsardzības sasniegšana, ietverot cīņu ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

(7) Ņemot vērā problēmas nopietnību un neatliekamību, ir aktīvi jāatbalsta cīņa pret nelikumīgu mežizstrādi un ar to saistīto tirdzniecību, jāsamazina Kopienas ietekme uz mežu ekosistēmām, jāpapildina un jāstiprina iniciatīva brīvprātīgo partnerattiecību un nolīgumu jomā, jāuzlabo to politikas sinerģija, kuru mērķis ir nabadzības mazināšana, mežu saglabāšana un augsta līmeņa vides aizsardzības sasniegšana, ietverot cīņu ar klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Grozījums Nr.  15

Rezolūcijas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Pamatojoties uz profilaktiskas darbības principu, visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē būtu kopīgi jāuzņemas atbildība par to, lai tiktu novērsts risks, ka tirgū dara pieejamu nelikumīgi iegūtu koksni un šādas koksnes izstrādājumus;

Grozījums Nr.  16

Rezolūcijas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Ir jāatzīst to valstu centieni, kas ar Kopienu noslēgušas FLEGT brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus, un nolīgumos iekļautie principi, it īpaši attiecībā uz likumīgi iegūtas koksnes definīciju. Jāņem vērā arī tas, ka atbilstoši FLEGT licencēšanas sistēmai uz Kopienu tiek eksportēta tikai tāda koksne un koksnes izstrādājumi, kas iegūta saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Tāpēc koksnes izstrādājumi, kas minēti II un III pielikumā Padomes 2005. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā, un kas izgatavoti Regulas (EK) Nr. 2173/2005 I pielikumā minētajās partnervalstīs, jāuzskata par likumīgi iegūtiem, ja tie atbilst minētajai regulai un attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem.

 

(8) Ir jāatzīst to valstu centieni, kas ar Kopienu noslēgušas FLEGT brīvprātīgos partnerattiecību nolīgumus, un nolīgumos iekļautie principi, it īpaši attiecībā uz likumīgi iegūtas koksnes definīciju. Jāņem vērā arī tas, ka atbilstoši FLEGT licencēšanas sistēmai uz Kopienu tiek eksportēta tikai tāda koksne un koksnes izstrādājumi, kas iegūta saskaņā ar attiecīgajiem valsts tiesību aktiem. Tāpēc koksnes izstrādājumi, kas minēti II un III pielikumā Padomes 2005. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2173/2005 par FLEGT licencēšanas sistēmas izveidi kokmateriālu importam Eiropas Kopienā, un kas izgatavoti šās regulas I pielikumā minētajās partnervalstīs, būtu jāuzskata par likumīgi iegūtiem, ja tie atbilst šai regulai un attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem. Brīvprātīgajos partnerattiecību nolīgumos izklāstītajos principos, īpaši attiecībā uz definīciju par „likumīgi izstrādātu koksni”, jāiekļauj ilgtspējīga mežu apsaimniekošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, vietējo no mežu resursiem atkarīgo kopienu un pamatiedzīvotāju aizsardzība un šo kopienu un iedzīvotāju tiesību aizsardzība un jāgarantē šo mērķu sasniegšana.

Pamatojums

Papildus pirmatnējo mežu, ūdens tilpju, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmu, vides un godīgas tirdzniecības aizsardzībai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES dažādās direktīvās apņemas arī aizstāvēt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, ilgtspējīgu reģionālo attīstību, ilgtspējīgu lauku attīstību un nabadzības apkarošanu. Tādēļ tas būtu jāiekļauj tiesību aktos un skaidri jānorāda.

Grozījums Nr.  17

Rezolūcijas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus dalībnieku darbības.

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus dalībnieku darbības. Efektīvākie risinājumi, kā novērst to, ka tirgus dalībnieki pērk koksni no nelikumīgiem piegādātājiem, ir pastiprināt prasības un pienākumus un uzlabot juridiskos līdzekļus, lai par nelikumīgā mežizstrādē iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu valdījumu un tirdzniecību sauktu pie atbildības tirgus dalībniekus, kuri šo koksni un koksnes izstrādājumus laiž ES tirgū.

Pamatojums

Regulā piedāvātajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai ierobežotu nelikumīgi iegūtas koksnes laišanu tirgū un tirdzniecību, jābūt skaidrākiem un konkrētākiem. Tikai apvienojot stimulus un soda līdzekļus, tiešām var novērst to, ka tirgus dalībnieki izvēlas sadarboties ar nelikumīgiem piegādātājiem no trešām valstīm.

Grozījums Nr.  18

Rezolūcijas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Tā kā nav starptautiski noteiktas definīcijas, par pamatu nelikumīgas mežizstrādes definēšanai ir jāizmanto tās valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta.

(11) Tā kā nav starptautiski noteiktas definīcijas, par galveno pamatu nelikumīgas mežizstrādes definēšanai būtu jāizmanto tās valsts tiesību akti, kurā koksne tika iegūta. Piemērojot likumības standartus, būtu jāturpina izskatīt starptautiskos standartus, tostarp standartus, ko izmanto Āfrikas Koksnes organizācija, Starptautiskā tropu kokmateriālu organizācija, Monreālas process par kritērijiem un rādītājiem mērenās klimata joslas un ziemeļu mežu saglabāšanai un ilgtspējīgai apsaimniekošanai un Eiropas mežu process par kritērijiem un rādītājiem ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai; tam būtu jāsekmē starptautisko saistību, principu un ieteikumu īstenošana, tostarp tādu, kuri attiecas uz klimata pārmaiņu radīto seku novēršanu, bioloģiskās daudzveidības zuduma mazināšanu, nabadzības izskaušanu, pārtuksnešošanās mazināšanu un pamatiedzīvotāju un vietējo un no mežu resursiem atkarīgo kopienu tiesību veicināšanu un aizsardzību. Koksnes ieguves valstīm būtu jāveic visas likumīgās mežistrādes uzskaite, tostarp, norādot precīzu informāciju par koku sugām un koksnes produkcijas maksimumu.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj ziņojuma projekta grozījumu Nr. 5.

Katrā valstī jāizstrādā prasību minimums likumīgas mežistrādes precīzu datu noteikšanai.

Grozījums Nr.  19

Rezolūcijas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, šajā regulā noteiktās prasības ir jāpiemēro tikai tiem tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes izstrādājumus tirgū pirmoreiz, nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes ķēdē.

(12) Daudzi koksnes izstrādājumi tiek vairākkārtīgi apstrādāti pirms un pēc to pirmās laišanas tirgū. Lai novērstu nevajadzīgu administratīvo slogu, prasība veikt likumības pārbaudi, izmantojot pasākumu un procedūru sistēmu (likumības pārbaužu sistēmu), lai mazinātu risku, ka tirgū tiek laista nelikumīgi iegūta koksne un koksnes izstrādājumi, ir jāpiemēro tikai tiem tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes izstrādājumus tirgū pirmoreiz, nevis visiem tirgus dalībniekiem, kas iesaistīti piegādes ķēdē. Absolūtam aizliegumam darīt pieejamu tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus tomēr būtu jāattiecas uz visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, un visiem tirgus dalībniekiem būtu jāievēro pienācīga rūpība.

Pamatojums

Ar šo grozījumu aizstāj un precizē ziņojuma projekta grozījumu Nr. 6.

Grozījums Nr.  20

Rezolūcijas priekšlikums

12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Visiem tirgus dalībniekiem (tirgotājiem un ražotājiem), kas iesaistās ES tirgus koksnes un koksnes izstrādājumu piegādes ķēdē, uz piedāvātajiem produktiem būtu skaidri jānorāda to ieguves vieta vai piegādātājs, kas piegādājis koksni.

Pamatojums

Visiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē ir saistošs aizliegums pārdot tirgū nelikumīgi un/vai bezatbildīgi iegūtu koksni. Attiecībā uz pārredzamību jābūt skaidrībai par to, kas ir koksnes piegādātājs, lai tas, ka koksni piegādājis attiecīgais tirgus dalībnieks, ir viegli noskaidrojams.

Taču tirgus dalībniekiem, kuri savus izstrādājumus tirgū laiž pirmo reizi, piemēro detalizētākus noteikumus, jo tajos noteikts, kāda koksne var tikt laista Eiropas tirgū.

Grozījums Nr.  21

Rezolūcijas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Vispārējais mērķis sasniegt ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte. Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas tirgū laiž koksni un koksnes izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK) Nr. XX/XX par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu, šo regulu šādiem izstrādājumiem nav jāpiemēro .

svītrots

Pamatojums

Šai regulai būtu jāattiecas uz visiem izstrādājumiem, kuri varētu saturēt nelegālas izcelsmes koksni. Nepiemērojot prasību par likumīgu ieguvi izstrādājumiem, kuriem piemēro ilgtspējības kritērijus, varētu domāt, ka likumība un ilgtspējība ir savstarpēji nesavienojami jēdzieni, taču likumībai ir jābūt galvenajam priekšnoteikumam ilgtspējības nodrošināšanā.

Grozījums Nr.  22

Rezolūcijas priekšlikums

15.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15a) Ieviešot šo regulu, Komisijai un dalībvalstīm būtu īpaši jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) lielā neaizsargātība un ierobežotie resursi. Ir ļoti svarīgi neapgrūtināt šādus uzņēmumus ar sarežģītiem noteikumiem, kas kavē attīstību. Tādēļ Komisijai, pamatojoties uz mehānismiem un principiem, kuri iekļauti sagatavotajā Mazās uzņēmējdarbības aktā, cik vien iespējams būtu jāpiedāvā vienkāršotas sistēmas MVU saistību izpildei saskaņā ar šo regulu, neapdraudot tās mērķi un nolūku, un jārada šiem uzņēmumiem izmantojamas alternatīvas darboties saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem.

Pamatojums

Komisijai, izstrādājot un pielāgojot pasākumus likumības pārbaužu sistēmas ieviešanai, jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu ierobežotie resursi un spēja piedalīties apjomīgos un bieži vien sarežģītos uzraudzības mehānismos. Komisijai būtu cik vien iespējams jāņem vērā šo uzņēmumu īpašais stāvoklis un atbilstoši jāpiedāvā vienkāršotas, bet līdzvērtīgas alternatīvas, neradot risku, ka tiek kavēta regulas mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr.  23

Rezolūcijas priekšlikums

16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Kopienas ekonomikā kokrūpniecības nozarei ir ļoti liela nozīme. Tirgus dalībnieku organizācijas ir svarīgi nozares elementi, jo lielā mērā pārstāv tirgus dalībnieku intereses un sadarbojas ar plašu ieinteresēto personu loku. Organizācijām ir arī vajadzīgā lietpratība un iespējas analizēt attiecīgos tiesību aktus un veicināt, lai to biedri ievērotu noteikumus, ja vien tie neizmanto šīs zināšanas, lai dominētu tirgū. Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi atzīt organizācijas, kuras izveidojušas prasības likumības pārbaužu sistēmu ieviešanai dzīvē. Šādu atzīto organizāciju sarakstu publisko, jo tas ļaus visu dalībvalstu kompetentajām iestādēm atzīt uzraudzības organizācijas, kuras iekļautas sarakstā.

(16) Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu labas prakses izveidi, ir lietderīgi atzīt organizācijas, kuras izveidojušas atbilstošas un efektīvas prasības likumības pārbaužu sistēmu ieviešanai. Šādu atzīto organizāciju sarakstu publisko.

Pamatojums

Ar šo grozījumu vienkāršo apsvēruma pirmo daļu. Jāatzīst to organizāciju centieni, kuras ir veikušas nepieciešamos pasākumus likumības pārbaužu sistēmu lietderīguma un ticamības nodrošināšanai.

Grozījums Nr.  24

Rezolūcijas priekšlikums

16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(16a) Lai sekmētu šīs regulas īstenošanu un veicinātu labas prakses izveidi, Eiropas Savienībai būtu jāmudina iepriekšminētās organizācijas sadarboties ar vides organizācijām un cilvēktiesību organizācijām, lai atbalstītu likumības pārbaužu sistēmas un to uzraudzību.

Pamatojums

Lai pienācīgi izpildītu šīs regulas un labas prakses prasības, iepriekšminēto uzraudzības organizāciju darbā jāiesaista attiecīgas nekomerciālas NVO (vides un cilvēktiesību organizācijas).

Grozījums Nr.  25

Rezolūcijas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17) Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, ka tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā noteiktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas pārbaudes un vajadzības gadījumā jāuzdod tirgus dalībniekiem veikt koriģējošus pasākumus.

(17) Kompetentajām iestādēm ir jāuzrauga, ka tirgus dalībnieki izpilda šajā regulā noteiktos pienākumus. Tādēļ kompetentajām iestādēm jāveic oficiālas pārbaudes, tostarp muitas pārbaudes, un vajadzības gadījumā jāuzdod tirgus dalībniekiem veikt koriģējošus pasākumus.

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek uzsvērts tas, ka šī ir pārrobežu problēma. Nekavējoties jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka ES iekšējā tirgū nevar ievest nelikumīgi iegūtu koksni.

Grozījums Nr.  26

Rezolūcijas priekšlikums

19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(19) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītās tirdzniecības izplatību starptautiskā līmenī, kompetentajām iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā un ar trešo valstu administratīvajām iestādēm un/vai Komisiju.

 

 

(19) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes un ar to saistītās tirdzniecības izplatību starptautiskā līmenī, kompetentajām iestādēm ir jāsadarbojas savā starpā un ar vides organizācijām, cilvēktiesību organizācijām un trešo valstu administratīvajām iestādēm, un/vai Komisiju.

Pamatojums

Lai pienācīgi izpildītu šīs regulas un labas prakses prasības, iepriekšminēto uzraudzības organizāciju darbā jāiesaista attiecīgas nekomerciālas NVO (vides un cilvēktiesību organizācijas). Turklāt ieinteresēto personu ir vairāk nekā tirgus dalībnieku.

Grozījums Nr.  27

Rezolūcijas priekšlikums

23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(23) Lai ļautu tirgus dalībniekiem un kompetentajām iestādēm sagatavoties šīs regulas prasību ievērošanai, šo regulu piemēro divus gadus pēc tās stāšanās spēkā.

svītrots

Pamatojums

Nelikumīgās mežizstrādes regulēšanas jautājums ticis apspriests daudzus gadus. Steidzami nepieciešams, lai tiesību akti stātos spēkā pēc iespējas ātrāk, lai nekavētu turpmāku apdraudēto mežu tūlītēju aizsardzību.

Grozījums Nr.  28

Rezolūcijas priekšlikums

23.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a) Ilgtspējīga mežu apsaimniekošana ir nepārtraukts process, tāpēc šī regula jāizvērtē, jāatjauno un tajā regulāri jāveic grozījumi saskaņā ar jaunas izpētes rezultātiem. Tādēļ Komisijai būtu regulāri jāanalizē jaunākie pieejamie izpētes materiāli un jāiesniedz Eiropas Parlamentam ziņojums ar atzinumiem par šīs analīzes rezultātiem un ierosinātajiem grozījumiem.

Pamatojums

Lai šī regula arī turpmāk būtu efektīva un atbilstu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem, tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.

Grozījums Nr.  29

Rezolūcijas priekšlikums

23.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23b) Lai nodrošinātu meža produktu iekšējā tirgus nevainojamu darbību, Komisijai būtu nepārtraukti jāanalizē šīs regulas ietekme. Īpaša vērība būtu jāpiešķir regulas ietekmei uz MVU, kuri darbojas Kopienas iekšējā tirgū. Tādēļ Komisijai būtu attiecīgi jāveic regulāra izpēte un analīze par regulas ietekmi uz iekšējo tirgu papildus tās ietekmei uz ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu, īpaši aplūkojot MVU situāciju. Tā rezultātā Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam ziņojums par analīzi, secinājumi un priekšlikumi par veicamajiem pasākumiem.

Pamatojums

Lai šī regula arī turpmāk būtu efektīva un atbilstu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem, tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.

Grozījums Nr.  30

Rezolūcijas priekšlikums

1. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mērķis

Priekšmets un mērķis

Pamatojums

Grozījumi Nr. 9, Nr. 91, Nr. 92 (citas grozījumu Nr. 91 un Nr. 92 daļas iekļautas kompromisa grozījumos Nr. 1 un Nr. 2 un referenta grozījumā Nr. 16).

Grozījums Nr.  31

Rezolūcijas priekšlikums

1. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū.

Ar šo regulu nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž vai dara pieejamu koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū.

 

Tirgus dalībnieki nodrošina, ka tikai likumīgā mežizstrādē iegūta koksne un koksnes izstrādājumi tiek darīti pieejami tirgū.

 

Tirgus dalībnieki, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus, izmanto likumības pārbaužu sistēmu.

Grozījums Nr.  32

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir pielikumā minētā koksne un koksnes izstrādājumi, izņemot to koksni un koksnes izstrādājumus, uz kuru attiecas Direktīvā (EK) Nr. XX/XX noteiktie obligātie ilgtspējības kritēriji;

a) „koksne un koksnes izstrādājumi” ir pielikumā minētā koksne un koksnes izstrādājumi bez izņēmumiem;

Grozījums Nr.  33

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

aa) „darīt pieejamu tirgū” nozīmē, veicot komercdarbību, par samaksu vai par brīvu piegādāt koksni un koksnes izstrādājumus izplatīšanai vai izmantošanai Kopienas tirgū;

Pamatojums

Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums.

Amendment 34

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) „laišana tirgū” ir jebkāda koksnes un koksnes izstrādājumu piegāde Kopienas tirgū, kas veikta pirmoreiz, ar mērķi tos izplatīt vai izmantot komerciālas darbības gaitā par samaksu vai par brīvu;

b) „laist tirgū” ir pirmo reizi darīt koksni un koksnes izstrādājumus pieejamus Kopienas tirgū; turpmāka apstrāde un izplatīšana nav uzskatāma par „laišanu tirgū”;

Pamatojums

Lai atšķirtu tirgus dalībniekus, kuriem ir jāīsteno visa likumības pārbaužu sistēma, no pārējiem tirgus dalībniekiem piegādes ķēdē, ir nepieciešams definēt, ko nozīmē „laist tirgū” un ko — „darīt pieejamu tirgū”. Abi jēdzieni ir definēti atsevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija Lēmumā Nr. 768/2008/EK par ražojumu tirdzniecības vienotu sistēmu, tādēļ, ievērojot konsekvenci, šajā dokumentā tiek izmantots tāds pats formulējums.

Ja reiz koksne ir laista tirgū ar visu nepieciešamo nodrošinājumu, ka nelikumīgas mežizstrādes risks ir samazināts līdz minimumam, turpmāk virzībai šajā sektorā vairs nav vajadzīgs nodrošinājums.

Grozījums Nr.  35

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž tirgū koksni vai koksnes izstrādājumus;

c) „tirgus dalībnieks” ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kas laiž vai dara pieejamu tirgū koksni vai koksnes izstrādājumus;

Grozījums Nr.  36

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

da) „risks” ir varbūtība, ka Kopienas teritorijā tiek ievesta, no tās tiek izvesta un tajā tiek tirgota nelikumīgi iegūta koksne vai koksnes izstrādājumi, un šā notikuma smagās sekas;

Grozījums Nr.  37

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

e) „riska pārvaldība” ir pasākumu un procedūru kopums, ko tirgus dalībnieki veic, lai mazinātu risku laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus;

e) „riska pārvaldība” ir sistemātiska riska noteikšana un pasākumu un procedūru kopuma īstenošana, ko veic, lai mazinātu risku laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus;

Grozījums Nr.  38

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) „piemērojamie tiesību akti” ir ieguves valsts tiesību akti, kas reglamentē meža saglabāšanu un apsaimniekošanu un koksnes ieguvi, kā arī tiesību akti par koksnes un koksnes izstrādājumu tirdzniecību, kas saistīti ar meža saglabāšanu un apsaimniekošanu un koksnes ieguvi.

f) „piemērojamie tiesību akti” ir valsts, reģionālie vai starptautiskie tiesību akti, jo īpaši tādi, kas attiecas uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, mežu apsaimniekošanu, resursu izmantošanas tiesībām un kaitīgas ietekmes uz vidi mazināšanu; tajos būtu jāņem vērā arī īpašumtiesības, pamatiedzīvotāju tiesības, darba un kopienas sociālās labklājības tiesību akti, nodevas, ievedmuitas un izvedmuitas nodokļi, honorāri vai maksas, kas tiek maksātas saistībā ar mežizstrādi, transportu un tirgvedību;

Grozījums Nr.  39

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

fa) „meža ilgtspējīga apsaimniekošana” ir mežu un meža zemju apsaimniekošana un izmantošana tādā veidā un apjomā, ka var saglabāt to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti, atjaunošanās spēju, vitalitāti un potenciālu un gan tagad, gan nākotnē īstenot attiecīgas ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālas funkcijas vietējā, valsts un pasaules mērogā, nenodarot kaitējumu citām ekosistēmām;

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek iekļauta Regulas (EK) Nr. 2494/2000 2. panta 3. punktā minētā definīcija.

Grozījums Nr.  40

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska persona vai uz dalības pamata veidota apvienība vai federācija, kurai ir tiesībspēja un rīcībspēja uzraudzīt un nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo sistēmu lietotāji.

h) „uzraudzības organizācija” ir juridiska persona vai uz dalības pamata veidota apvienība, kurai ir tiesībspēja un atbilstoša pieredze uzraudzīt un nodrošināt likumības pārbaužu sistēmu piemērošanu no to dalībnieku puses, kuri sertificēti kā šo sistēmu lietotāji, un kura ir juridiski neatkarīga no tirgus dalībniekiem, kurus tā sertificē.

Grozījums Nr.  41

Rezolūcijas priekšlikums

2. pants – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ha)„izsekojamība” ir spēja izsekot koksnes un koksnes izstrādājumu virzībai visos ražošanas, apstrādes un izplatīšanas posmos;

Grozījums Nr.  42

Rezolūcijas priekšlikums

3. pants – 1., 2. un 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Tirgus dalībnieki veic likumības pārbaudes, lai mazinātu risku laist tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus. Tāpēc tie izmanto procedūru un pasākumu sistēmu, turpmāk „likumības pārbaužu sistēma”.

1. Tirgus dalībnieki nodrošina, ka tikai likumīgā mežizstrādē iegūta koksne un koksnes izstrādājumi tiek darīti pieejami tirgū.

2. Tirgus dalībnieki izveido likumības pārbaužu sistēmu, kurā iekļauti 4. panta 1. punktā minētie elementi vai izmanto likumības pārbaužu sistēmu, kuru izveidojušas atzītas uzraudzības organizācijas, kas minētas 5. panta 1. punktā.

2. Tirgus dalībnieki, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus, izveido likumības pārbaužu sistēmu, kurā iekļauti 4. panta 1. punktā minētie elementi vai izmanto likumības pārbaužu sistēmu, kuru izveidojušas atzītas uzraudzības organizācijas, kas minētas 5. panta 1. punktā.

 

Pašreizējā dalībvalstu tiesību aktu uzraudzība un jebkurš brīvprātīgs uzraudzības mehānisms, kas atbilst šīs regulas prasībām, var tikt izmantots par pamatu likumības pārbaužu sistēmai.

 

2.a Tirgus dalībnieki, kuri dara koksni un koksnes izstrādājumus pieejamus tirgū, visos piegādes ķēdes posmos spēj:

 

i) norādīt tirgus dalībnieku, kurš ir piegādājis koksni un koksnes izstrādājumus, un tirgus dalībnieku, kuram šī koksne un koksnes izstrādājumi ir nogādāti tālāk;

 

ii) pēc pieprasījuma sniegt informāciju par koku sugu nosaukumiem, koksnes izcelsmes valsti/valstīm un, ja iespējams, izstrādes koncesiju;

 

iii) nepieciešamības gadījumā pārbaudīt, ka tirgus dalībnieks, kas laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus, ir izpildījis šīs regulas prasības.

Grozījums Nr.  43

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) izmantojot izsekojamības sistēmu un uzraudzības organizācijas īstenotas trešās personas pārbaudes, nodrošina, ka tirgū tiek laista tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes izstrādājumi;

Grozījums Nr.  44

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) nodrošina piekļuvi šādai informācijai par koksni un koksnes izstrādājumiem, ko tirgus dalībnieks laiž tirgū:

a) ietver pasākumus, lai pārbaudītu šādu informāciju:

i) apraksts,

i) izcelsmes valsti, izcelsmes mežu un, ja iespējams, mežizstrādes koncesiju,

ii) ieguves valsts,

ii) koku sugu nosaukumus, tai skaitā zinātniskos nosaukumus,

iii) tilpums un/vai svars,

iii) vērtību,

iv) ja vajadzīgs, tā tirgus dalībnieka nosaukums un adrese, kas ir piegādājis koksni vai koksnes izstrādājumus,

iv) tilpumu un/vai svaru,

v) informācija par piemērojamo tiesību aktu noteikumu ievērošanu;

v) to, vai koksne vai koksnes izstrādājumos izmantotā koksne ir iegūta likumīgā mežizstrādē,

 

vi) tā tirgus dalībnieka nosaukumu un adresi, kas ir piegādājis koksni vai koksnes izstrādājumus,

 

vii) fizisko vai juridisko personu, kura ir atbildīga par mežizstrādi,

 

viii) tirgus dalībnieku, kuram koksne un koksnes izstrādājumi ir piegādāti;

Grozījums Nr.  45

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Veicot šos pasākumus, nodrošina atbilstošu dokumentāciju, kas tiek saglabāta tirgus dalībnieka vai uzraudzības organizācijas datu bāzē.

Grozījums Nr.  46

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ietver riska pārvaldības procedūru un

b) ietver riska pārvaldības procedūru, ko veido:

 

i) riska sistemātiska noteikšana, tostarp, ievācot datus un informāciju un izmantojot starptautiskus, Kopienas vai valsts informācijas avotus;

 

ii) visu riska mazināšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana;

 

iii) tādu procedūru ieviešana, kuras regulāri veic, lai pārbaudītu, ka i) un ii) apakšpunktā minētie pasākumi ir efektīvi, un vajadzības gadījumā tos pārskatītu;

 

iv) uzskaites ieviešana, lai parādītu, ka i) līdz iii) apakšpunktā minētos pasākumus piemēro efektīvi.

Grozījums Nr.  47

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai, lai nodrošinātu to, ka tirgus dalībnieki interpretē noteikumus vienādi un efektīvi tos ievēro. It īpaši Komisija nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus. To darot, Komisija ņem vērā MVU īpašo stāvokli un spējas un, cik vien iespējams, piedāvā šiem uzņēmumiem pielāgotas un vienkāršotas alternatīvas ziņošanas un kontroles sistēmām, lai šīs sistēmas neradītu pārliecīgi lielu slogu.

 

Pamatojoties uz faktoriem, kas saistīti ar produktu veidu, izcelsmes vietu vai piegādes ķēdes sarežģītību, dažas koksnes vai koksnes izstrādājumu kategorijas vai piegādātāji tiek iekļauti augsta riska grupā, kuras dēļ tirgus dalībniekiem tiek uzlikts pienākums veikt papildu likumības pārbaudes.

 

Papildu likumības pārbaudēs tostarp var iekļaut:

‑ papildu dokumentu, datu vai informācijas pieprasīšanu;

‑ revīzijas, ko veiktu trešā persona, pieprasīšanu;

 

Koksni un koksnes izstrādājumus no:

 

- konflikta zonām vai valstīm/reģioniem, uz kuriem attiecas ANO Drošības padomes aizliegums eksportēt koksni,

 

- valstīm, ar kurām saistībā tiek konsekventi saņemta ticama informācija par nopietniem trūkumiem mežu pārvaldībā, zemu tiesībaizsardzības līmeni mežsaimniecības nozarē vai augstu korupcijas līmeni,

 

- valstīm, kurās saskaņā ar ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) statistikas datiem ir vērojama apmežoto platību samazināšanās,

 

- piegādēm, ar kurām saistībā patērētāji vai neiesaistītas personas ir sniegušas informāciju par iespējamiem pārkāpumiem kopā ar ticamiem pierādījumiem, kas nav noraidīti, veicot izmeklēšanu,

 

tirgus dalībnieki saskaņā ar šo regulu uzskata par augsta riska grupas produktiem.

 

Komisija dara pieejamu reģistru, kurā iekļauti koksnes un koksnes izstrādājumu augsta riska izcelsmes avoti vai piegādātāji.

Pamatojums

Efektīvi izrādīt pienācīgu rūpību, kas tirgus dalībniekiem ir obligāta, var tikai tad, ja tirgus dalībnieki, it īpaši tie, kuri veic darījumus ar ārvalstu piegādātājiem, skaidri izprot savus pienākumus un var tos praktiski un savlaicīgi izpildīt.

Komisijai, izstrādājot un pielāgojot pasākumus likumības pārbaužu sistēmas ieviešanai, jāņem vērā mazo un vidējo uzņēmumu ierobežotie resursi un spēja piedalīties apjomīgos un bieži vien sarežģītos uzraudzības mehānismos. Komisijai būtu, cik vien iespējams, jāņem vērā šo uzņēmumu īpašais stāvoklis un atbilstoši jāpiedāvā vienkāršotas, bet līdzvērtīgas alternatīvas, neradot risku, ka tiek kavēta regulas mērķu sasniegšana.

Grozījums Nr.  48

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirms pieņem papildu īstenošanas pasākumus, organizē apspriešanos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām.

Pamatojums

Šo punktu pievieno, lai nodrošinātu, ka lēmuma pieņemšanas procesā notiek apspriešanās ar ieinteresētajām personām.

Grozījums Nr.  49

Rezolūcijas priekšlikums

4. pants – 2a. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Atsevišķām dalībvalstīm attiecībā uz piekļuvi koksnes un koksnes izstrādājumu tirgum netiek radīti šķēršļi noteikt stingrākas mežizstrādes un koksnes izcelsmes prasības nekā paredzēts šajā regulā saistībā ar ilgtspējību, vides aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu saglabāšanu, vietējo kopienu apdzīvoto vietu aizsardzību, no mežu resursiem atkarīgo kopienu aizsardzību, pamatiedzīvotāju un viņu tiesību aizsardzību, kā arī cilvēktiesību aizsardzību.

Pamatojums

Papildus pirmatnējo mežu, ūdens tilpņu, bioloģiskās daudzveidības, ekosistēmas, vides un godīgas tirdzniecības aizsardzībai, cīņai ar klimata pārmaiņām, ES, pieņemot dažādas direktīvas, ir arī apņēmusies aizsargāt cilvēktiesības, kultūras mantojumu, veicināt ilgtspējīgu reģionālo attīstību un ilgtspējīgu lauku attīctību un izskaust nabadzību. Tādēļ tas būtu jāiekļauj un skaidri jānorāda tiesību aktos.

Grozījums Nr.  50

Rezolūcijas priekšlikums

4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a pants

 

Marķējums

 

Dalībvalstis nodrošina, ka divu gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā visa koksne un koksnes izstrādājumi, ko laiž vai dara pieejamu tirgū, tiek atbilstoši marķēti, norādot marķējumā 3. panta 2.a punktā paredzēto informāciju.

Grozījums Nr.  51

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kompetentās iestādes atzīst uzraudzības organizācijas, kuras pieprasa šādu atzīšanu, ja uzraudzības organizācija atbilst šādām prasībām:

1. Komisija saskaņā ar 11. panta 2.a punktā minēto regulatīvo procedūru atzīst par uzraudzības organizāciju privātu vai valsts iestādi, kas ieviesusi likumības pārbaužu sistēmu, kurā iekļauti 4. panta 1. punktā norādītie elementi.

 

1.a Valsts iestāde, kas pieprasa atzīšanu saskaņā ar 1. pantu, atbilst šādām prasībām:

a) ir tiesību subjekts;

a) tai ir juridiskas personas statuss;

 

aa) uz to attiecas publiskās tiesības;

b) tā ir izveidojusi likumības pārbaužu sistēmu, kurā ieļauti 4. panta 1. punktā norādītie elementi;

b) tā ir nodibināta, lai pildītu īpašas funkcijas saistībā ar mežsaimniecības nozari;

 

ba) to galvenokārt finansē valsts, reģionālās vai vietējās iestādes, vai citas organizācijas, kuras ir publisko tiesību subjekti;

c) tā uzliek par pienākumu tirgus dalībniekiem, kurus tā sertificējusi, izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;

c) tā uzliek par pienākumu tirgus dalībniekiem, kurus tā sertificējusi, izmantot tās likumības pārbaužu sistēmu;

d) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismus, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu sistēmas lietotājus, izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

d) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismus, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu sistēmas lietotājus, izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

e) tā veic attiecīgus disciplināros pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus dalībnieku, kas neievēro uzraudzības organizācijas likumības pārbaužu sistēmu.

e) tā veic attiecīgus disciplināros pasākumus pret ikvienu sertificēto tirgus dalībnieku, kas neievēro tās likumības pārbaužu sistēmu; disciplinārajos pasākumos ietver ziņojuma sniegšanu atbilstošai kompetentai iestādei;

 

ea) tai nav interešu konflikta ar kompetentām iestādēm.

Grozījums Nr.  52

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Valsts iestādei, kura pieprasa atzīšanu saskaņā ar 1. pantu, jāatbilst šādām prasībām:

 

a) tai ir juridiskās personas statuss;

 

b) uz to attiecas privāttiesības;

 

c) tai ir pienācīga pieredze;

 

d) tā ir juridiski neatkarīga no tirgus dalībniekiem, kurus tā sertificē;

 

e) šīs iestādes statūtos tirgus dalībniekiem, kurus tā ir sertificējusi, ir noteikts saistošs pienākums izmantot tās likumības pārbaužu sistēmas;

 

f) tā ir ieviesusi uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu, ka tirgus dalībnieki, kurus tā ir sertificējusi kā likumības pārbaužu sistēmas lietotājus, izmanto likumības pārbaužu sistēmu;

 

g) tā veic attiecīgus disciplināros pasākumus pret jebkuru sertificēto tirgus dalībnieku, kas neievēro tās likumības pārbaužu sistēmu; disciplinārajos pasākumos ietver ziņojuma sniegšanu atbilstošai kompetentai iestādei.

Grozījums Nr.  53

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Papildus atzīšanas pieteikumam uzraudzības organizācija iesniedz kompetentai iestādei šādu informāciju:

2. Papildus atzīšanas pieteikumam uzraudzības organizācija iesniedz Komisijai šādu informāciju:

a) tās statūti;

a) tās statūtus;

b) to personu vārdi, kuras ir pilnvarotas rīkoties organizācijas vārdā;

b) to personu vārdus, kuras ir pilnvarotas rīkoties organizācijas vārdā;

 

ba) dokumentāciju atbilstīgas pieredzes pierādīšanai;

c) detalizēts likumības pārbaužu sistēmas apraksts.

c) detalizētu likumības pārbaužu sistēmas aprakstu.

Grozījums Nr.  54

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Kompetentās iestādes trīs mēnešu laikā pēc uzraudzības organizācijas pieteikuma iesniegšanas pieņem lēmumu par to, vai piešķirt atzīšanu uzraudzības organizācijai.

3. Saskaņā ar 11. panta 2.a punktā minēto regulatīvo procedūru Komisija trīs mēnešu laikā pēc tam, kad uzraudzības organizācija iesniegusi pieteikumu vai dalībvalsts kompetentā iestāde iesniegusi ieteikumu atzīt organizāciju, pieņem lēmumu par to, vai piešķirt atzīšanu uzraudzības organizācijai.

 

Komisija 15 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas paziņo par lēmumu atzīt uzraudzības organizāciju kompetentajai iestādei dalībvalstī, kuras jurisdikcijā atrodas uzraudzības organizācija, pievienojot paziņojumam pieteikuma kopiju.

Tās veic regulāras pārbaudes, lai pārliecinātos par to, ka uzraudzības organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās prasības.

Dalībvalstu kompetentās iestādes regulāri vai pamatojoties uz trešo personu motivētiem pieprasījumiem, veic pārbaudes, tostarp revīzijas klātienē, lai pārliecinātos par to, ka uzraudzības organizācijas ievēro 1. punktā noteiktās prasības. Ziņojumi par pārbaužu rezultātiem ir publiski pieejami.

 

Ja šo pārbaužu rezultātā kompetentās iestādes pārliecinās, ka uzraudzības iestādes neievēro 1. pantā minētās prasības, tās informē Komisiju un paziņo tai par jebkuriem atbilstošiem pierādījumiem saistībā ar šo gadījumu.

Grozījums Nr.  55

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Kompetentā iestāde atsauc uzraudzības organizācijas atzīšanu, ja ir konstatēts, ka 1. punktā noteiktās prasības vairs netiek ievērotas.

4. Komisija saskaņā ar 11. panta 2.a punktā minēto regulatīvo procedūru atsauc uzraudzības organizācijas atzīšanu, ja ir konstatēts, ka 1.  un 1.a punktā vai 1. un 1.b punktā noteiktās prasības vairs netiek ievērotas.

Grozījums Nr.  56

Rezolūcijas priekšlikums

5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā paziņo Komisijai par lēmumu piešķirt, atteikt vai atsaukt uzraudzības organizācijas atzīšanu.

5. Kompetentās iestādes divu mēnešu laikā paziņo Komisijai par lēmumu ieteikt piešķirt, atteikt vai atsaukt uzraudzības organizācijas atzīšanu.

Grozījums Nr.  57

Rezolūcijas priekšlikums

6. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija publicē kompetento iestāžu atzīto uzraudzības organizāciju sarakstu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērijā) un dara to pieejamu tās tīmekļa vietnē. Šo sarakstu regulāri atjaunina.

Komisija publicē atzīto uzraudzības organizāciju sarakstu „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” (C sērijā) un dara to pieejamu tās tīmekļa vietnē. Šo sarakstu regulāri atjaunina.

Pamatojums

Lēmumu pieņemšana, izmantojot komitoloģijas procedūru, nevis ļaujot to darīt dažādām dalībvalstīm, nodrošinās kopīgus standartus uzraudzības organizāciju atzīšanai visā ES.

Grozījums Nr.  58

Rezolūcijas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Uzraudzības pasākumi

Uzraudzības un kontroles pasākumi

1. Kompetentās iestādes veic pārbaudes, lai pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki ievēro 3. panta 1. un 2 punktā un 4. panta 1. punktā noteiktās prasības.

1. Kompetentās iestādes veic kontroles pasākumus, lai pārliecinātos, ka tirgus dalībnieki ievēro 3. panta 1., 2. un 2.a punktā un 4. panta 1. punktā noteiktās prasības.

 

1.a Kontroles pasākumus veic saskaņā ar gada plānu un/vai pamatojoties uz trešo personu motivētiem pieprasījumiem, vai jebkurā gadījumā, ja dalībvalsts kompetentās iestādes rīcībā ir informācija, ar kuru tiek apšaubīta tirgus dalībnieka atbilstība šajā regulā noteikto likumības pārbaužu sistēmas prasībām.

 

1.b Kontroles pasākumos tostarp var ietvert:

 

a) tirgus dalībnieku izmantoto tehnisko un vadības sistēmu un likumības pārbaužu un riska novērtēšanas procedūru pārbaudi;

 

b) tādu dokumentu un uzskaites pārbaudi, kuri apliecina sistēmu un procedūru pareizu darbību;

 

c) izlases veida pārbaudes, tai skaitā revīzijas klātienē.

 

1.c Kompetentām iestādēm piešķir uzticamas izsekošanas sistēmas, lai tās varētu sekot starptautiskajai koksnes produktu tirdzniecībai, un valsts monitoringa sistēmām, lai tās varētu novērtēt tirgus dalībnieku darbības rezultātus pienākumu pildīšanā un palīdzētu tirgus dalībniekiem noteikt koksnes un koksnes izstrādājumu piegādātājus, kuri atrodas augsta riska kategorijā.

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto pārbaužu veikšanu.

2. Tirgus dalībnieki sniedz vajadzīgo palīdzību, lai atvieglotu 1. punktā minēto kontroles pasākumu veikšanu, īpaši attiecībā uz piekļuvi telpām un iepazīstināšanu ar dokumentiem vai uzskaiti.

3. Pēc tam, kad 1. punktā minētās pārbaudes ir pabeigtas, kompetentās iestādes var pieprasīt tirgus dalībniekam veikt koriģējošus pasākumus.

3. Ja pēc tam, kad 1. punktā minētie kontroles pasākumi ir pabeigti, tiek uzskatīts, ka tirgus dalībnieks ir pārkāpis 3. pantā minētās prasības, kompetentās iestādes saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var uzsākt pilnīgu pārkāpuma izmeklēšanu un atbilstoši valsts tiesību aktiem un atkarībā no pārkāpuma nopietnības nekavējoties veikt pasākumus, kuros tostarp var ietvert:

 

a) komercdarbības tūlītēju pārtraukšanu un

 

b) koksnes un koksnes izstrādājumu konfiskāciju.

 

3.a Jebkādi kompetento iestāžu veiktie tūlītējie pasākumi ir tādi, ar kuriem novērš attiecīgā pārkāpuma turpināšanu un ļauj kompetentajām iestādēm pabeigt izmeklēšanu.

 

3.b Ja kompetentās iestādes atklāj, ka tehniskās un vadības sistēmas un likumības pārbaužu un riska novērtēšanas procedūras ir nepietiekamas, tās pieprasa, lai tirgus dalībnieks veiktu korektīvus pasākumus.

Pamatojums

Regulā nav paredzēti kritēriji, kas efektīvi ļautu pilnvarotajām valsts iestādēm izpildīt prasības attiecībā uz katra tirgus dalībnieka pārbaudi. Ir jāuzlabo veidi, kā tās var kontrolēt un uzraudzīt koksnes tirdzniecību.

Grozījums Nr.  59

Rezolūcijas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Pārbaužu pieraksti

Kontroles pasākumu pieraksti

Grozījums Nr.  60

Rezolūcijas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Kompetentās iestādes veic 7. panta 1. punktā minēto pārbaužu pierakstus, it īpaši norādot to raksturu un rezultātus, kā arī visus pieprasītos koriģējošos pasākumus. Pārbaužu pierakstus glabā vismaz 10 gadus.

1. Kompetentās iestādes veic 7. panta 1. punktā minēto kontroles pasākumu pierakstus, it īpaši norādot to raksturu un rezultātus, kā arī visus pieprasītos korektīvos pasākumus. Visu kontroles pasākumu pierakstus glabā vismaz 10 gadus.

Grozījums Nr.  61

Rezolūcijas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto pierakstu kopsavilkumu dara pieejamu sabiedrībai saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.

2. Šā panta 1. punktā minētos pierakstus sabiedrībai dara pieejamus internetā saskaņā ar Direktīvu 2003/4/EK.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek precizēts, kā informāciju darīt pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr.  62

Rezolūcijas priekšlikums

9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par 7. panta 1. punktā minēto pārbaužu rezultātiem ar vienas vai vairāku citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ar Komisiju.

2. Kompetentās iestādes apmainās ar informāciju par 7. panta 1. punktā minēto kontroles pasākumu rezultātiem ar vienas vai vairāku citu dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ar Komisiju.

Grozījums Nr.  63

Rezolūcijas priekšlikums

10. pants - 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras atbild par šīs regulas piemērošanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras atbild par šīs regulas piemērošanu. Šīm iestādēm nodrošina pietiekamu pilnvarojumu regulas īstenošanai, uzraugot tās piemērošanu, sadarbībā ar muitas iestādēm izmeklējot iespējamos pārkāpumus un savlaicīgi par tiem ziņojot iestādei, kas veic kriminālvajāšanu.

Pamatojums

Lai valsts iestādes spētu īstenot visus regulā minētos aspektus, tām ir jābūt pilnvarotām uzraudzīt visu procesu, kas saistīts ar cīņu pret nelegālā mežizstrādē iegūtas koksnes nonākšanu ES tirgū. Tas attiecas arī uz sadarbību ar valsts muitas, policijas un tiesu iestādēm.

Grozījums Nr.  64

Rezolūcijas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija publisko kompetento iestāžu sarakstu.

2. Komisija publisko kompetento iestāžu sarakstu internetā. Šo sarakstu atjaunina.

Pamatojums

Ar grozījumu tiek precizēts, kā informāciju darīt pieejamu sabiedrībai.

Grozījums Nr.  65

Rezolūcijas priekšlikums

11. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Ja tiek izdarīta atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.

Pamatojums

Grozījums Nr. 45 (lai nodrošinātu atbilstību tam, ka Komisija apstiprina uzraudzības organizācijas).

Grozījums Nr.  66

Rezolūcijas priekšlikums

11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.a pants

 

Ilgtspējības prasību attīstība

 

Viena gada laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās Komisija iesniedz likumdošanas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei par Kopienas standartu visai koksnei un visiem koksnes izstrādājumiem, kas tiek iegūti no dabiskiem mežiem, lai izpildītu visaugstākās ilgtspējības prasības.

Grozījums Nr.  67

Rezolūcijas priekšlikums

11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

11.b pants

 

Padomdevēja grupa

 

1. Izveido padomdevēju grupa, kurā iekļauj ieinteresēto personu pārstāvjus, tostarp koksnes apstrādes un pārstrādes rūpniecības pārstāvjus, mežu īpašniekus, nevalstiskās organizācijas (NVO) un patērētāju grupas, un kuru vada Komisijas pārstāvis.

 

2. Dalībvalstu pārstāvji var piedalīties sanāksmēs vai nu pēc pašu iniciatīvas, vai pēc padomdevējas grupas uzaicinājuma.

 

3. Padomdevēja grupa izstrādā procedūras noteikumus, ko publicē Komisijas tīmekļa vietnē.

 

4. Komisija sniedz padomdevējai grupai nepieciešamo tehnisko un loģistikas atbalstu un nodrošina sekretariāta pakalpojumus tās sanāksmēm.

 

5. Padomdevēja grupa izskata jautājumus, kas saistīti ar šīs regulas piemērošanu un ko pēc paša iniciatīvas vai pēc padomdevējas grupas vai Komitejas locekļu pieprasījuma ir ierosinājis priekšsēdētājs, un sniedz par tiem savus atzinumus.

 

6. Komisija nodod padomdevējas grupas atzinumus komitejai.

Pamatojums

Lai ļautu efektīvi ieviest regulu un nodrošinātu labu saziņu starp visām ieinteresētajām personām, jāizveido padomdevēja grupa, ar kuru apspriestos Koksnes komiteja.

Grozījums Nr.  68

Rezolūcijas priekšlikums

12. pants - 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija var veikt grozījumus pielikumā pievienotajā koksnes un koksnes izstrādājumu sarakstā, ņemot vērā to tehniskās īpašības, galalietojumus un ražošanas procesus.

Komisija var papildināt pielikumā pievienoto koksnes un koksnes izstrādājumu sarakstu, ņemot vērā to tehniskās īpašības, izlietošanu un ražošanas procesus.

Grozījums Nr.  69

Rezolūcijas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Šīm sankcijām ir jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

Dalībvalstis pieņem noteikumus par sankcijām, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Piemērotās sankcijās var iekļaut kriminālsodus un administratīvos sodus, tām jābūt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām un tajās attiecīgā gadījumā var tostarp iekļaut:

 

i) finansiālus sodus, kas atspoguļo:

 

- videi nodarīto kaitējumu apmēru;

 

- ar pārkāpumu saistīto koksnes izstrādājumu vērtību;

 

- nodokļu zaudējumus un ekonomisko kaitējumu, kas radies pārkāpuma dēļ;

 

ii) koksnes un koksnes izstrādājumu konfiskāciju;

 

iii) pagaidu aizliegumu realizēt tirgū koksni un koksnes izstrādājumus.

Ja notiek tiesas process, tirgus dalībniekiem jāpārtrauc koksnes un koksnes izstrādājumu ieguve no tām vietām, kas ir saistītas ar šo tiesas procesu.

 

Finanšu sodi ir vismaz piecas reizes lielāki par to koksnes izstrādājumu vērtību, kuri iegūti, izdarot nopietnu pārkāpumu. Ja nopietnais pārkāpums piecu gadu laikā tiek izdarīts atkārtoti, finanšu sodi pakāpeniski pieaug un ir vismaz desmit reizes lielāki par to koksnes izstrādājumu vērtību, kuri iegūti, izdarot nopietnu pārkāpumu.

 

Neskarot pārējos noteikumus, kas ietverti Kopienas tiesību aktos saistībā ar publisko finansējumu, dalībvalstis nedrīkst piešķirt nekādu valsts atbalstu tirgus dalībniekiem, kuri apsūdzēti šīs regulas nopietnā pārkāpumā, pirms nav veikti korektīvi pasākumi un piemērotas efektīvas, samērīgas un preventīvas soda sankcijas.

Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai līdz 20XX. gada 31. decembrim un nekavējoties paziņo tai visus turpmākos grozījumus, kas tos ietekmē.

Dalībvalstis minētos noteikumus dara zināmus Komisijai līdz 20XX. gada 31. decembrim un nekavējoties informē to par visiem turpmākajiem grozījumiem, kas tos ietekmē.

Pamatojums

Grozījumi Nr. 46, Nr. 193‑197, Nr. 132 (izņemot to daļu no grozījuma Nr. 132, kura jau ir iekļauta referenta grozījumā Nr. 16 minētajā piemērojamo tiesību aktu definīcijā).

Grozījums Nr.  70

Rezolūcijas priekšlikums

14. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Gatavojot 2. punktā minēto ziņojumu, Komisija ņem vērā to, cik daudz sasniegts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2173/2005 pieņemto FLEGT BPN noslēgšanā un darbībā. Komisija, pamatojoties uz FLEGT BPN darbības pieredzi un to efektivitāti, risinot problēmas, kas saistītas ar nelikumīgu koksni, apsver, vai ir nepieciešams pārskatīt regulu.

Pamatojums

Ar šo regulu jānodrošina tas, ka tiek skaidri definēta īstenošanas noteikumu ievērošana. Lai gan BPN ir svarīgs rīks nelikumīgas mežistrādes un ar to saistīto problēmu risināšanā, šajā regulā jāņem vērā tas, ka EK līdz šim nav veikusi pasākumus, lai novērstu neatbilstību ES Padomes regulai par licencēšanas shēmu.

Grozījums Nr.  71

Rezolūcijas priekšlikums

14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.a pants

 

Direktīvas 2008/99/EK grozījumi

 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvā 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību no šīs regulas piemērošanas dienas ievieš šādus grozījumus:

 

1. Regulas 3. pantu papildina ar šādu punktu:

 

„ia) nelikumīgi iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu pieejamības radīšana tirgū.”

 

2. A pielikumam pievieno šādu ievilkumu:

 

‑ Eiropas Parlamenta un Padomes [..] regula, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kas laiž koksni un koksnes izstrādājumus Kopienas tirgū”.

 

1 OV L 328, 6.12.2008., 28. lpp.

Grozījums Nr.  72

Rezolūcijas priekšlikums

14.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14.b pants

 

Pārskatīšana

 

Trīs gadus pēc šīs regulas spēkā stāšanās un turpmāk ik pēc pieciem gadiem Komisijai sniedz pārskatu par šīs regulas darbības efektivitāti mērķu sasniegšanā, un ziņo par secinājumiem, uz kuru pamata tā iesniedz Eiropas Parlamentam priekšlikumus par grozījumiem.

 

Pārskatā uzmanību pievērš:

 

‑ pamatīgai un detalizētai analīzei par pētniecību un attīstību ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas jomā;

 

‑ šīs regulas ietekmei uz iekšējo tirgu, iekļaujot īpašu atsauci uz konkurences situāciju un jauno dalībnieku spēju ienākt tirgū;

 

‑ MVU situācijai tirgū un tam, kā regula ietekmējusi to darbību.

Pamatojums

Lai šī regula arī turpmāk būtu efektīva un atbilstu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas principiem, tā nepārtraukti jāizvērtē un jāatjaunina.

Grozījums Nr.  73

Rezolūcijas priekšlikums

15. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no […]1.

To piemēro no […]1.

1 Piezīme OV: divi gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

1 Piezīme OV: viens gads pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas..

Pamatojums

Koncepcija par to, kā ar likumdošanas palīdzību risināt koksnes un koksnes izstrādājumu likumības un ilgtspējas jautājumus, ir apspriesta vairākus gadus, un šī regula ir rezultāts procesam, kas aizsākās 2003. gadā. Nozares svarīgākajos sektoros jau ir ieviestas sistēmas, ar kurām var izpildīt šīs regulas prasības, sniedzot materiālus un pieredzi citiem. Turpmāka divus gadus ilga vilcināšanās līdz brīdim, kad tiesību akti stāsies spēkā, neatbilst steidzamībai, ar kādu vajadzētu risināt klimata pārmaiņu un bioloģiskās daudzveidības zuduma problēmu, kuras risināšana skaidri noteikta regulas mērķos.

Grozījums Nr.  74

Rezolūcijas priekšlikums

Pielikums – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Kombinētās nomenklatūras 47. un 48. nodaļā minētā papīra masa un papīrs, izņemot no bambusa izgatavotos un pārstrādātos (atkritumu un makulatūras) produktus.

2. Kombinētās nomenklatūras 47., 48. un 49. nodaļā minētā papīra masa un papīrs, izņemot no bambusa izgatavotos un pārstrādātos (atkritumu un makulatūras) produktus.

Pamatojums

Visa koksne un visi koksnes izstrādājumi neatkarīgi no to gala izmantojuma ir pakļauti šai regulai.

Grozījums Nr.  75

Rezolūcijas priekšlikums

Pielikums – 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

12.a Citi koksnes izstrādājumi, kas iekļauti NC 94. un 95. kategorijā, ieskaitot koka rotaļlietas un sporta piederumus.

Pamatojums

Visa koksne un visi koksnes izstrādājumi neatkarīgi no to gala izmantojuma ir pakļauti šai regulai.

PASKAIDROJUMS

Mežu platības ik gadu samazinās par aptuveni 13 miljoniem hektāru. Šā procesa rezultātā veidojas gandrīz 20 % no visa pasaules oglekļa emisiju apjoma, un tas ir viens no galvenajiem bioloģiskās daudzveidības izzušanas iemesliem. Atmežošana rada arī nopietnas cilvēktiesību problēmas, jo mežiem daudzās valstīs ir liela kultūras un sociālā nozīme no meža resursiem atkarīgu tautu un pamatiedzīvotāju dzīvē.

Nelikumīga mežizstrāde ir nozīmīgs faktors, kas veicina atmežošanos. Tiek lēsts, ka nelikumīgas izcelsmes rūpniecisko kokmateriālu apjoms ir 350–650 miljoni m3 gadā, kas veido 20 %–40 % no pasaules rūpniecisko kokmateriālu ražošanas apjoma.[1] Tās rezultātā samazinās kokmateriālu cenas, tiek noplicināti dabas resursi, samazinās nodokļu ieņēmumi un padziļinās no meža resursiem atkarīgo tautu nabadzība.

Eiropas Savienībai kā nozīmīgai koksnes un koksnes izstrādājumu patērētājai ir pienākums veikt efektīvus pasākumus atmežošanas un nelikumīgas mežizstrādes novēršanai, tostarp katrā ziņā jāpārtrauc nodrošināt tirgu nelikumīgi iegūtai koksnei vai koksnes izstrādājumiem. Nesen pieņemtā regula par nelegālu, nereglamentētu un nepieteiktu zveju ir ļāvusi veiksmīgi likvidēt ES tirgu citiem nelikumīgiem izstrādājumiem. Tagad ir laiks pieņemt līdzīgu tiesību aktu, lai cīnītos pret nelikumīgi iegūtu koksni/ koksnes izstrādājumiem, dodot signālu:

‑ patērētājiem — par to, ka viņi iegādājas produktus, kuru izcelsme ir likumīga;

‑ atbildīgiem uzņēmumiem — par to, ka viņu darbības apstākļi netiks pasliktināti tādu uzņēmumu dēļ, kuri nodarbojas ar destruktīvu praksi;

‑ bezatbildīgiem uzņēmumiem — par to, ka viņi šeit vairs neradīs tirgu saviem izstrādājumiem;

‑ starptautiskajai sabiedrībai — par to, ka mēs nopietni uztveram savas saistības attiecībā uz klimata izmaiņām, bioloģisko daudzveidību un cilvēktiesībām.

Brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu (BPN) pieeja, kuru ES īsteno saskaņā ar 2003. gada Rīcības plānu meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT), ir nepietiekama, lai risinātu nelikumīgās mežizstrādes jautājumu. Lai gan brīvprātīgajiem partnerattiecību nolīgumiem ir potenciāls, lai ierosinātu ļoti pozitīvas pārmaiņas, pašlaik ir parakstīts tikai viens šāds nolīgums, un to brīvprātīgais raksturs rada lielas iespējas tos pārkāpt un legalizēt nelikumīgi iegūtus līdzekļus. Saskaņā ar secinājumiem, ko Komisija izdarījusi pēc apspriešanās par pasākumiem, kas papildinātu brīvprātīgo partnerattiecību nolīgumu modeli, ir nepieciešams stingrs tiesību akts, lai panāktu nelikumīgi iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu izslēgšanu no ES tirgus.

Tāpēc referente atzinīgi vērtē ierosināto regulu, tomēr arī izsaka nožēlu, ka tā tiek gatavota gandrīz piecus gadus pēc FLEGT Rīcības plāna apstiprināšanas. Viņa arī uzskata, ka šo regulu vairākos aspektos nepieciešams pastiprināt un izstrādāt detalizētāk.

Aizliegums

Pašos pamatos ieteiktā regula faktiski neaizliedz importēt un pārdot nelikumīgas mežizstrādes rezultātā iegūtu koksni, tādējādi jautājums attiecībā uz „vājajiem noteikumiem”, „lai novērstu nelikumīgi iegūtās koksnes tirdzniecību”[2], kas jau pašā regulas priekšlikumā minēti kā galvenais iemesls, kāpēc nelikumīga mežizstrāde ir tik iesīkstējusi problēma, netiek risināts. Pārskatītais ASV Leisija likums (Lacey Act), kurš tika pieņemts 2008. gada maijā, šādu aizliegumu paredz, tādējādi šai normai ir precedents. Nav nopietnu iemeslu, kas liegtu ES izmantot to par paraugu un ieviest pat vēl stingrākas normas.

Tādēļ referente iesaka regulā iekļaut skaidri formulētu prasību, kas attiektos uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, par to, ka tirgus dalībnieki tirgū drīkst darīt pieejamu tikai likumīgi iegūtu koksni vai koksnes izstrādājumus.

Likumības pārbaužu un juridisko prasību darbības joma

Referente ievieš jaunu nošķīrumu starp tādiem tirgus dalībniekiem, kuri koksni vai koksnes izstrādājumus „laiž tirgū” (proti, dara pieejamus tirgū pirmo reizi), un tādiem tirgus dalībniekiem, kuri tos „dara pieejamus tirgū” (tas attiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem).

Prasība veikt likumības pārbaudes veicinās labo praksi, un ideālā gadījumā visi piegādes ķēdē iesaistītie tirgus dalībnieki savā darbībā izmantos pilnu likumības pārbaužu sistēmu. Tomēr referente atzīst, ka mazajiem tirgus dalībniekiem tas var būt neiespējami, tādēļ ierobežo priekšlikumā minēto pilno prasību, attiecinot to tikai uz tiem tirgus dalībniekiem, kuri izstrādājumus „laiž tirgū” un kuri arī neapšaubāmi vislielākajā mērā ietekmē to, kādi izstrādājumi tiek ievesti ES, un tādējādi ir arī vislielākajā mērā par to atbildīgi.

Tajā pašā laikā vispārējam aizliegumam darīt pieejamu tirgū nelikumīgas izcelsmes koksni vai koksnes izstrādājumus būtu jāattiecas uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, un viņiem būtu rūpīgi jāievēro šī prasība. Tāpat kā prasība par likumības pārbaudēm liks tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni vai koksnes izstrādājumus, „izrādīt piesardzību, saprātīgumu un gatavību rīkoties, pārbaudot likumību koksnei un koksnes izstrādājumiem, kas ienāk to piegādes ķēdē”[3] un dot priekšroku „koksnes piegādei no valstīm, kurās ir uzticama mežu apsaimniekošanas prakse”[4], tiesiskās vajāšanas iespēja nelikumīgi iegūtas koksnes tirdzniecības gadījumā attiecībā uz visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem mudinās viņus dot priekšroku tādiem koksnes piegādātājiem, kuri ir uzticami un kuriem ir laba reputācija, proti, tādiem, kuri visefektīvāk īsteno savus pienākumus veikt likumības pārbaudes. Šāda kārtība arī vienlīdzīgāk sadalīs atbildību starp tirgus dalībniekiem.

Lai veicinātu izsekojamību, referente arī uzskata, ka visiem tirgus dalībniekiem būtu jānorāda un jāsniedz pamatinformācija par izstrādājumiem, to izcelsmi un to, kam tie tiek piegādāti.

Piemērojamie tiesību akti

FLEGT Rīcības plānā minēts, ka „plašāks ES mērķis ir veicināt ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu”[5], un izteikts aicinājums Eiropas Savienībai kompleksi risināt nelikumīgas mežizstrādes jautājumu. Papildus nelikumīgas mežizstrādes jautājuma risināšanai no tiešā tirgus viedokļa šai regulai jāpalīdz sasniegt vispārējo ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas palīdzētu cīnīties ar šīs parādības cēloņiem.

Šo mērķi noteikti ir vieglāk sasniegt, paplašinot to piemērojamo tiesību aktu loku, uz kuru pamata tiek definēta „likumība”. Tā kā Eiropas Savienība un tās dalībvalstis ir noslēgušas daudzus starptautiskus un reģionālus nolīgumus, tās jau ir tiesiski un politiski uzņēmušās saistības veicināt dabas resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu, nabadzības mazināšanu un pamatiedzīvotāju un no mežiem atkarīgo kopienu tiesību aizsardzību. Šī regula var būt līdzeklis, kas palīdzēs īstenot šo nolīgumu noteikumus.

Likumības pārbaužu sistēma

Priekšlikumā ir ļoti maz sīkākas informācijas par to, kam būtu jāietilpst likumības pārbaužu sistēmā vai tajā ietilpstošā riska pārvaldības sistēmā, tāpēc rodas risks, ka dalībvalstu, kā arī tirgus dalībnieku starpā varētu rasties liela dažādība, kas savukārt gan sarežģīs administratīvās procedūras (tādiem tirgus dalībniekiem, kuri darbojas vairākās valstīs), gan arī ietekmēs šīs koncepcijas galīgo efektivitāti. Tādēļ referente sīkāk iztirzā atsevišķus būtiskus aspektus. Īpaši svarīgi ir paskaidrot, ka prasītajai informācijai par koksni vai koksnes produktiem būtu jāpievieno papildu dokumentācija un ka riska pārvaldības sistēmai vajadzētu būt līdzeklim, lai varētu konstatēt tos gadījumus, kuriem nepieciešams pievērst īpašu uzmanību — iespējams, izmantojot papildu pasākumus, lai ievērotu likumības pārbaudes un samazinātu risku, ka tirgū tiks laista nelikumīgi iegūta koksne.

Uzraudzības organizācijas un to akreditēšana

Lai visā Eiropas Savienībā panāktu saskaņotus standartus attiecībā uz tām organizācijām, kuras uzrauga likumības pārbaužu sistēmas, referente iesaka ES, nevis dalībvalsts līmenī pieņemt lēmumu par to, vai atzīt attiecīgu uzraudzības organizāciju. Viņa sīkāk izklāsta tos kritērijus, kuri organizācijām būtu jāizpilda, kā arī to informāciju, kas tām būtu jāiesniedz atzīšanas pieteikumā. Centralizēta akreditācija un skaidru kritēriju noteikšana šajā regulā palīdzētu izvairīties no vājajām vietām uzraudzības sistēmā un samazināt administratīvo procedūru sarežģītību tām organizācijām, kuras darbojas vairāk nekā vienā dalībvalstī.

Kompetento iestāžu veiktās pārbaudes un kontrole

Lai gan referente iesaka akreditēt uzraudzības organizācijas ES līmenī, tomēr dalībvalstu ieceltām kompetentajām iestādēm ir nozīmīgi pienākumi kārtības uzturēšanai šajā sistēmā. Tie ietvertu gan pārbaudes, vai uzraudzības organizācijas atbilst šīs regulas prasībām, gan arī piegādes ķēdes kontroli. Referente uzskata, ka vajadzētu būt iespējai aktivizēt jebkuru no abiem līmeņiem, pamatojoties uz motivētiem trešo pušu pieprasījumiem, kā arī veikt tos plānveidīgi. Viņa sīkāk izklāsta, kādas var būt pārbaudes un kādi kontroles pasākumi, kas abos gadījumos var ietvert revīziju uz vietas.

Tā kā nelikumīga mežizstrāde būtiski kaitē videi, kompetentajām iestādēm ir jāpiešķir pilnvaras nekavējoties piemērot korektīvus pasākumus, tostarp nelikumīgi iegūtās koksnes vai koksnes izstrādājumu konfiskāciju un komercdarbības pārtraukšanu, ja tas tiek uzskatīts par nepieciešamu, lai pēc iespējas ātrāk apturētu minēto izstrādājumu nelikumīgās iegūšanas radīto kaitējumu (nevis gaidītu, kamēr tiks veikts pilns tiesiskās vajāšanas process). Koksnes izcelsmes izsekošanu būtu jāatvieglo tam faktam, ka visiem piegādes ķēdē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir pienākums zināt, no kā viņi ir ieguvuši jebkurus kokmateriālus un koksnes izstrādājumus un kam viņi tādus ir piegādājuši.

Izņēmums attiecībā uz biomasu

Referente uzskata, ka būtu jāatceļ izņēmums attiecībā uz „enerģētisko koksni” un biomasu, pamatojoties uz to, ka nākotnē uz šiem produktiem attieksies obligāti ES ilgtspējības kritēriji. Šai regulai būtu jāattiecas uz visiem izstrādājumiem, kuri varētu saturēt nelegālas izcelsmes koksni. Tādu izstrādājumu, uz kuriem attiecas „ilgtspējības kritēriji”, izslēgšana no likumīgas izcelsmes prasības darbības jomas būtībā nozīmē, ka likumība un ilgstpējība varētu kļūt par nesavienojamām parādībām, taču likumībai ir jābūt ilgtspējības priekšnoteikumam.

  • [1]  UNECE/FAO 2007: Forest Products Annual Market review (Gada pārskats par meža produkcijas tirgu), 2006.–2007. g.
  • [2]  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pienākumus tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus (COM(2008) 644/3), 2. lpp.
  • [3]  Turpat, 9. lpp.
  • [4]  Turpat, 7. lpp.
  • [5]  ES Rīcības plāns FLEGT (COM(2003)251)

Starptautiskās tirdzniecības komitejaS ATZINUMS (26.1.2009)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pienākumiem tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus
(COM(2008)0644 – C6‑0373/2008 – 2008/0198(COD))

Atzinumu sagatavoja: Glyn Ford

ĪSS PAMATOJUMS

Visā pasaulē augot pieprasījumam pēc koksnes un koksnes izstrādājumiem, strauji aug arī to tirdzniecības apmēri. Tā rezultātā daudzās koksnes ražotājās valstīs nelegālā mežizstrādē iegūtas koksnes tirdzniecība veido ļoti lielu daļu no kopējās koksnes tirdzniecības. Šādas darbības, īpaši jaunattīstības valstīs, rada ievērojamus kaitējumus videi, sabiedrībai un ekonomikai. ES jācīnās pret nelikumīgu mežizstrādi un jāveicina likumīga mežizstrāde.

ES Rīcības plānā meža tiesību aktu ieviešanai, pārvaldībai un tirdzniecībai (FLEGT) tika ierosināts pasākumu kopums, lai atbalstītu starptautiskos centienus šī jautājuma risināšanā. ES ir vienojusies ar koksnes ražotājām valstīm par brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem (VPA), kuri līgumslēdzējām pusēm par juridiski saistošu pienākumu nosaka licencēšanas sistēmas ieviešanu un koksnes un koksnes izstrādājumu tirdzniecības reglamentēšanu. ES arī joprojām uzsāk un atbalsta starptautiskas iniciatīvas un piedalās divpusējās un daudzpusējās sarunās ar trešām valstīm ANO Mežu forumā un Starptautiskajā tropu kokmateriālu organizācijā un divpusējās sarunās ar lielākajām koksnes patērētājām valstīm, piemēram, ASV, Ķīnu, Krieviju un Japānu. Šajos starptautiskajos forumos ES ir jāuzsver tirgus dalībnieku pienākumi un nepieciešamība izmantot visus pieejamos līdzekļus, tai skaitā jaunākās tehnoloģijas, lai atklātu, izsekotu, reģistrētu un apkarotu nelikumīgu mežizstrādi, kā arī lai veicinātu likumīgu mežizstrādi.

Ar šo regulu ES beidzot ir panākusi attīstību, jo tajā tiek uzsvērta to tirgus dalībnieku atbildība, kuri ir iesaistīti koksnes laišanā ES tirgū. Šis Eiropas Komisijas priekšlikums ir nepieciešams, lai cīnītos pret mežu izciršanu un nelikumīgu mežizstrādi, nosakot stingru likumības standartu koksnei un koksnes izstrādājumiem, palīdzētu aizsargāt mežus un bioloģisko daudzveidību, mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi un ievērotu to cilvēku tiesības, kuri ir atkarīgi no mežu resursiem.

Taču, lai šis priekšlikums būtu pavisam efektīvs, tas ir jāstiprina un jāuzlabo. Lai ieviestu tiešām iedarbīgus soda līdzekļus, regulā jāuzsver pārkāpuma jēdziens, lai nevienam tirgus dalībniekam, kurš ES teritorijā importē un uzglabā nelikumīgi iegūtu koksni, nerodas sajūta, ka iespēja saņemt bargu sodu uz viņu neattiecas. Tādēļ tekstā nevajadzētu pieļaut nepilnības, kuras tirgus dalībnieki var izmantot, lai apietu regulas noteikumus. Turklāt tekstā paredzētā pienācīgā rūpība, it īpaši riska pārvaldības procedūras, jādefinē skaidrāk un efektīvāk. Lai garantētu regulas efektivitāti, būtu jānodrošina, ka tās īstenošana tirgus dalībniekiem ir praktiska. Arī dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāpiešķir pienācīgas pilnvaras muitas jomā, lai kontrolētu koksnes izstrādājumu starptautisko tirdzniecību, pat pārmeklējot kravas sūtījumus, izmeklētu noziegumus un iespējamos pārkāpumus, informētu prokuratūru par likumpārkāpējiem un reģistrētu nelikumīgas darbības.

Visbeidzot, Eiropas Savienībai būtu jāizvērtē pasākumi, kurus pieņēmusi ASV valdība, proti, ASV Leisija likumu (US Lacey Act), ar kuru tiek aizliegta nelikumīgi iegūtu augu un to izstrādājumu, tai skaitā koksnes un koksnes izstrādājumu, tirdzniecība. Papildus partnervalstu un importētāju pienākumu ieviešanai Komisijai būtu jāizskata arī iespēja ieviest īpašus pienākumus mazumtirgotājiem.

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāatbalsta globālie centieni risināt nelikumīgas mežizstrādes problēmu, Padome un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

(5) Atzīstot to, ka Kopienai jāsekmē globālie centieni risināt nelikumīgas mežizstrādes problēmu un atbalstīt ilgtspējīgu likumīgu mežizstrādi, pamatojoties uz ilgtspējīgu attīstību, ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu un nabadzības samazināšanu, kā arī sociālo vienlīdzību un valstu suverenitāti, Padome un Eiropas Parlaments pauda gandarījumu par šo paziņojumu.

Pamatojums

Eiropas Savienībai ir pienākums aizsargāt atbildīgus ražotājus, kuri darbojas likumīgi un ievērojot ilgtspējības kritērijus, un viņiem palīdzēt. Šo pienākumu pilda papildus darbībām, kuru mērķis ir pārtraukt tirdzniecību ar nelikumīgiem ražotājiem visā pasaulē.

Ar šo grozījumu tiek iekļauta atsauce uz sākotnējo 2003. gada oktobra Lauksaimniecības padomes secinājumu tekstu.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Divpusējās sarunās ar lielākajām koksnes patērētājvalstīm, piemēram, ASV, Ķīnu, Krieviju un Japānu, Kopienai būtu arī jācenšas panākt to, ka šo problēmu apspriež, savstarpēji tuvina saskaņotus atbilstošos tirgus dalībnieku pienākumus pašu valstu koksnes tirgū un izveido neatkarīgu pasaules mēroga nelikumīgas mežizstrādes trauksmes sistēmu un reģistru, kuru veido, piemēram, Interpols un attiecīga Apvienoto Nāciju Organizācijas struktūra, izmantojot jaunākās satelītu meklēšanas tehnoloģijas.

Pamatojums

Lielākajām starptautiskajām koksnes importētājām un ražotājām valstīm ir pienākums sadarboties un izmantot visas politiskās, juridiskās un tehnoloģiskās iespējas, lai novērstu nelikumīgu mežizstrādi. Pretējā gadījumā tikai dažas valstis ir ar mieru ierobežot koksnes eksporta vai importa iespējas saskaņā ar brīvprātības principu un bez starptautiskas koordinācijas.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Tirgus dalībniekiem no valstīm, kurās ir starptautiskas ekoloģiskas nozīmes meži, būtu jāuzņemas īpaša atbildība par ilgtspējīgu koksnes izmantošanu.

Pamatojums

Pienākumus darboties pareizi, pirmām kārtām, vajadzētu uzlikt tirgus dalībniekiem no valstīm ar lielām mežu platībām, kuras veido Zemes „zaļās plaušas” un kurām ir liela nozīme cīņā pret globālo sasilšanu.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus dalībnieku darbības.

(10) Ņemot vērā nelikumīgas mežizstrādes sarežģītību attiecībā uz to izraisošajiem faktoriem, un ietekmi, stimuls rīkoties nelikumīgi ir jāmazina, kontrolējot tirgus dalībnieku darbības. Efektīvākie risinājumi, kā novērst to, ka tirgus dalībnieki pērk koksni no nelikumīgiem piegādātājiem, ir pastiprināt prasības un pienākumus un uzlabot juridiskos līdzekļus, lai par nelikumīgā mežizstrādē iegūtas koksnes un koksnes izstrādājumu valdījumu un tirdzniecību sauktu pie atbildības tirgus dalībniekus, kuri šo koksni un koksnes izstrādājumus laiž ES tirgū.

Pamatojums

Regulā piedāvātajiem pasākumiem, kas paredzēti, lai ierobežotu nelikumīgi iegūtas koksnes laišanu tirgū un tirdzniecību, jābūt skaidrākiem un konkrētākiem. Tikai apvienojot stimulus un soda līdzekļus, tiešām var novērst to, ka tirgus dalībnieki izvēlas sadarboties ar nelikumīgiem piegādātājiem no trešām valstīm.

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Vispārējais mērķis sasniegt ilgtspējību, veicinot ilgtspējības kritēriju izveidi, joprojām ir Kopienas prioritāte. Ņemot vērā šo mērķi un cenšoties samazināt slogu tirgus dalībniekiem, kas tirgū laiž koksni un koksnes izstrādājumus, kuriem piemēro obligātos ilgtspējības kritērijus, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (EK) Nr. XX/XX par atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas veicināšanu, šo regulu šādiem izstrādājumiem nav jāpiemēro .

svītrots

Pamatojums

Regulā nebūtu jāiekļauj nepilnības, kuras varētu izmantot, lai laistu tirgū nelikumīgā mežizstrādē iegūtu koksni.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

4. pants - 1. punkts - -a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) izmantojot izsekojamības sistēmu un trešās personas īstenotas pārbaudes, nodrošina, ka tirgū tiek darīta pieejama tikai likumīgi iegūta koksne un koksnes izstrādājumi;

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

4. pants - 1. punkts - b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) ietver riska pārvaldības procedūru un

b) ietver efektīvu un skaidru riska pārvaldības procedūru, kurā galvenā uzmanība tiek pievērsta tirgus dalībnieku kontrolei un finanšu līdzekļiem augsta riska darbību gadījumos un kurā iekļauti šādi pasākumi:

i) riska sistemātiska noteikšana;

ii) visu riska mazināšanai nepieciešamo pasākumu īstenošana;

iii) tādu procedūru un uzskaites ieviešana, kuru regulāri veic, lai pārbaudītu, ka i) un ii) apakšpunktā minētie pasākumi ir efektīvi, un vajadzības gadījumā tos pārskatītu;

Pamatojums

Regulā ir jāprecizē, kas tiek sagaidīts no tirgus dalībniekiem attiecībā uz riska pārvaldības procedūru, un jāņem vērā izmaksas, kas rodas, pārbaudot piegādātāju darbību, un kas jāsedz it īpaši tiem uzņēmumiem, kuri nodarbojas ar tirdzniecību ar ārvalstīm.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

4. pants - 2. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai. It īpaši Komisija nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus.

2. Komisija pieņem pasākumus šā panta īstenošanai, lai nodrošinātu to, ka tirgus dalībnieki interpretē noteikumus vienādi un efektīvi tos ievēro. It īpaši Komisija nosaka kritērijus, lai novērtētu, vai pastāv risks laist Kopienas tirgū nelikumīgi iegūtu koksni un koksnes izstrādājumus.

Pamatojums

Efektīvi izrādīt pienācīgu rūpību, kas tirgus dalībniekiem ir obligāta, var tikai tad, ja tirgus dalībnieki, it īpaši tie, kuri veic darījumus ar ārvalstu piegādātājiem, skaidri izprot savus pienākumus un var tos praktiski un savlaicīgi izpildīt.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

7. pants - 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu sankciju uzlikšanu par šīs regulas pārkāpumiem:

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

7. pants - 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Kompetentās iestādes aprīko ar uzticamām izsekošanas sistēmām, lai tās varētu sekot starptautiskajai koksnes produktu tirdzniecībai, un valsts monitoringa sistēmām, lai tās varētu novērtēt tirgus dalībnieku darbības rezultātus pienākumu pildīšanā un palīdzētu tirgus dalībniekiem noteikt koksnes un koksnes izstrādājumu piegādātājus, kuri atrodas augsta riska kategorijā.

Pamatojums

Regulā nav paredzēti kritēriji, kas efektīvi ļautu pilnvarotajām valsts iestādēm izpildīt prasības attiecībā uz katra tirgus dalībnieka pārbaudi. Ir jāuzlabo veidi, kā tās var kontrolēt un uzraudzīt koksnes tirdzniecību.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

10. pants - 1. punkts - 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras atbild par šīs regulas piemērošanu.

1. Katra dalībvalsts izraugās vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras atbild par šīs regulas piemērošanu. Šīm iestādēm jāsniedz pietiekams pilnvarojums regulas īstenošanai, uzraugot tās piemērošanu, sadarbībā ar muitas iestādēm izmeklējot iespējamos pārkāpumus un savlaicīgi par tiem ziņojot iestādei, kas veic kriminālvajāšanu.

Pamatojums

Lai valsts iestādes spētu īstenot visus regulā minētos aspektus, tām ir jābūt pilnvarotām uzraudzīt visu procesu, kas saistīts ar cīņu pret nelegālā mežizstrādē iegūtas koksnes nonākšanu ES tirgū. Tas attiecas arī uz sadarbību ar valsts muitas, policijas un tiesu iestādēm.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

Atsauces

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

ENVI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

17.11.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Glyn Ford

4.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

19.1.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

20.1.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

23

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kader Arif, Francisco Assis, Carlos Carnero González, Daniel Caspary, Glyn Ford, Béla Glattfelder, Syed Kamall, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erika Mann, Helmuth Markov, David Martin, Vural Öger, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Ole Christensen, Zbigniew Zaleski

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jürgen Schröder

PROCEDŪRA

Virsraksts

Pienākumi tirgus dalībniekiem, kuri laiž tirgū koksni un koksnes izstrādājumus

Atsauces

COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.10.2008

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

17.11.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

DEVE

17.11.2008

INTA

17.11.2008

 

 

Atzinumu nav sniegusi

       Lēmuma datums

DEVE

21.1.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Caroline Lucas

24.11.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

21.1.2009

10.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

17.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

54

1

1

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Adamos Adamou, Margrete Auken, Liam Aylward, Irena Belohorská, Maria Berger, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Marie-Noëlle Lienemann, Peter Liese, Marios Matsakis, Linda McAvan, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Salvatore Tatarella, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kathalijne Maria Buitenweg, Philip Bushill-Matthews, Bairbre de Brún, Christofer Fjellner, Jutta Haug, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Johannes Lebech, Caroline Lucas, Miroslav Mikolášik, Hartmut Nassauer, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij

Iesniegšanas datums

3.3.2009