ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ

4.3.2009 - (COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Karin Jöns

Процедура : 2008/0232(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0116/2009
Внесени текстове :
A6-0116/2009
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0813),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  148 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е представено от Комисията (C6‑0454/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие (A6‑0116/2009),

1.  одобрява предложението на Комисията;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящата финансова криза и икономическият спад оказват отрицателно влияние върху публичните бюджети. В много от държавите-членки ръстът спадна значително, а в някои ръст престана да се отбелязва. Безработицата започва да се увеличава. На този фон от решаващо значение е максимално да се използва пълният потенциал на Европейския социален фонд за облекчаване на проблемите, с които безработните, и по-специално най-уязвимите сред тях, се сблъскват в ситуацията на икономически спад.

Целта на предложението на Комисията е да се въведе допълнителен, по-опростен метод за отпускане на средства от Европейския социален фонд с оглед на това, той да може да даде по-бърз и по-резултатен принос за преодоляване на икономическите и социални предизвикателства пред Европа.

На 15 юни 2005 г. комисията по заетост и социални въпроси прие на първо четене своя доклад относно Регламент ЕО № 1081/2006 относно Европейския социален фонд, изготвен от докладчика г-н Silva Peneda. Още тогава комисията определи необходимостта от по-голямо опростяване като ключов въпрос за структурните фондове като цяло и за ЕСФ в частност. Позицията на комисията беше потвърдена при гласуването на пленарното заседание на 6 юли 2005 г.

Европейската сметна палата също препоръча опростяване „на базата за изчисление на допустимите разходи и по-честото използване на еднократни или фиксирани плащания вместо възстановяването на „действителни разходи“. Изплащането на еднократни суми обаче още не е допустимо съгласно правилата на ЕСФ, а извършването на фиксирани плащания е възможно единствено за непреки разходи.

Целта на предложението на Комисията е да се разшири финансирането по единни ставки (1) и да се даде възможност да се използват системи с плащане на еднократни суми (2).

(1)    Единни ставки въз основа на стандартни разходи за единица продукт:

         Единните ставки ще важат в бъдеще не само за непреките разходи, а и за преки разходи или за комбинация от двата вида разходи.

         Изчислението и определянето на единните ставки се извършва от държавите-членки. Не е предвидена горна граница. Изчисленията, които следва да се представят, трябва обаче да бъдат „коректни, справедливи и доказуеми“.

(2)    Еднократни суми:

         Въвеждат се еднократни суми. Те може да се прилагат както по отношение на преки, така и по отношение на непреки разходи до максимално 50 000 евро.

         Изчисленията, които следва да се представят, трябва обаче, както в случая с единните ставки, да бъдат „коректни, справедливи и доказуеми“ и се определят предварително от държавите-членки.

Европейската Комисия ще извърши предварителна проверка на създадените от държавите-членки системи за изчисление на единни ставки и еднократни суми – също така както при използваната досега процедура по отношение на единни ставки за непреки разходи.

Докладчикът проведе интензивен обмен на информация с Европейската комисия, държавите-членки и многобройни неправителствени организации на европейско и национално равнище, а така също и с комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

В хода на този обмен докладчикът установи, че инициативата на Европейската комисия се приветства от всички страни, тъй като представлява опростяване на административната процедура. Първоначалните съмнения на докладчика относно потенциалната възможност за злоупотреба при единните ставки вследствие на липсата на горна граница, бяха разсеяни.

Четирите приоритетни области на действие на Европейския социален фонд остават непроменени:

- подобряване адаптивността на работниците и предприятията;

- подобряване на достъпа до заетост, предотвратяване на безработицата, удължаване на трудовия живот и засилване на участието в пазара на труда;

- активизиране на социалното приобщаване посредством насърчаване на трудовата интеграция на лицата в неравностойно положение и борба с дискриминацията;

- насърчаване на партньорствата с цел реформиране на сферите на заетостта и приобщаването.

В допълнение към горепосочените приоритети ЕСФ ще продължи да оказва подкрепа на действия за разширяване и подобряване на инвестициите в човешки капитал, по-специално чрез подобряване на образователните системи и системите за професионално обучение. Той също така ще насърчава действия, насочени към развитие на институционалния капацитет и повишаване на ефективността на публичните администрации на национално, регионално и местно равнище.

Предложението на Комисията не променя по никакъв начин ангажимента на Съюза за премахване на неравнопоставеността между мъжете и жените и насърчаване на доброто управление. Приобщаването на социалните партньори остава от особено значение за реализиране на приоритетите на фонда, на неговите проекти и на частичното преустройство на програмите на Европейския социален фонд.

Предложението на Комисията се свежда до въвеждане на опростяване на действията на Европейския социален фонд с цел стимулиране на ефективното, резултатно и бързо усвояване на наличните ресурси, без да се правят компромиси с принципите на доброто финансово управление.

СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (25.2.2009)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ
COM(2008)/0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Докладчик по становище: Nathalie Griesbeck

КРАТКА ОБОСНОВКА

Финансовата и в последствие икономическата криза, пред която бе изправена Европа, доведе до нарастващ конкурентен натиск върху предприятията и отрицателно влияние върху състоянието на публичните финанси. Кризата доведе до забавяне на растежа и в някои случаи до рецесия. Освен това процентът на безработицата силно нарасна.

За да се намери решение на сериозните проблеми, свързани със заетостта Комисията предлага мерки, целящи насърчаване на ефективното и бързо използване на наличните средства от ЕСФ. Тя предлага опростен метод за използване на кредитите от Европейския социален фонд, с цел намиране на бързо и ефективно решение на съществуващите икономически и социални проблеми, а по-специално на проблема, свързан с безработицата.

Позиция на докладчика

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията, като подчертава, че необходимостта да се подходи към опростяване на процедурите, свързани с функционирането и отпускането на средства от Структурните фондове, е била няколкократно изтъквана от Парламента.

Докладчикът счита, че предложението, целящо разширяване на обхвата на допустимите разходи до намеса от страна на ЕСФ, а именно еднократни суми и стандартни таблици за разходите за единица продукт при единни ставки, е такова, че ще позволи ускорено пускане в действие на фонда, тъй като то цели едновременно опростяване на управлението, администрирането и контрола на дейностите, ползващи се с финансиране от страна на ЕСФ.

Докладчикът по становище отново отбелязва, че отбелязаните закъснения във връзка с изпълнението на структурната политика се дължат наред с останалото на твърде ограничаващите процедури и че е от съществено значение да се подходи към тяхното опростяване.

В тази връзка може да се припомни, че BR 6/2008 изтъкна сериозните закъснения, отбелязани в приемането на 9 РО, което доведе до препрограмиране на ангажиментите от страна на ЕФРР, както е предвидено в точка 48 от МИС.

Това предложение за законодателно изменение, заедно с предложението на Комисията във връзка с опростяването на финансовото управление на средствата, както е посочено в регламента, съдържащ общите разпоредби, представлява адаптиран отговор в контекста на настоящата финансова криза и би следвало да улесни осъществяването на политиката за сближаване.

Докладчикът поставя акцент върху необходимостта от предоставяне на подходящи средства на ръководните органи в рамките на това опростяване, за да се предостави ефективна подкрепа на носителите на проектите, за да се насърчава очаквания ефект на лоста върху икономиката и заетостта посредством публично-частни партньорства.

От чисто бюджетна гледна точка докладчикът по становище иска от Комисията да бъдат предадени на комисията по бюджети подробности във връзка с въздействието на това предложение върху плащанията и неизпълнените поети задължения и по-глобално използването на наличните бюджетни кредити за текущата бюджетна година, и това в светлината на междинния преглед на многогодишната финансова рамка.

В заключение, като се има предвид крайната необходимост от приемането на тези законодателни изменения, докладчикът по становище приканва членовете на комисията по бюджети да приемат предложението във вида, в което е направено, без да се налага към него да се внасят изменения.

******

Комисията по бюджети приканва комисията по заетост и социални въпроси, която е водеща, да предложи за одобрение предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разширяване на кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд)

Позовавания

COM(2008)/0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.12.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Nathalie Griesbeck

20.9.2004 г.

 

 

Разглеждане в комисия

11.2.2009 г.

23.2.2009 г.

 

 

Дата на приемане

23.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие (13.2.2009)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд с оглед разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Докладчик по становище: Jamila Madeira

КРАТКА ОБОСНОВКА

В отговор на световната финансова криза Комисията представи на държавите-членки Европейски план за икономическо възстановяване След като държавните и правителствени глави на ЕС потвърдиха нуждата от координиран отговор, на 26 ноември 2008 г. Комисията публикува съобщение, озаглавено „Европейски план за икономическо възстановяване“; в него се заявява, че кохезионната политика значително допринася за публичните инвестиции на държавите-членки и регионите и следва да действа като средство за възстановяване от настоящата криза.

Европейският план за икономическо възстановяване предлага по-конкретно да бъдат приети мерки в приоритетните области на Лисабонската стратегия, така че да се постигнат растеж и трудова заетост. Всички използвани инструменти имат за цел достигането на тази цел и по-бързото постигане на резултати. Ето защо, разширяването на приложното поле на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по-голямата гъвкавост на Европейския социален фонд (ЕСФ) са конкретно предназначени да отговорят на множество извънредни случаи в социалната и икономическата област, при които е нужна помощ. Убеждението ни продължава да бъде, че колкото по-допълващи бъдат неговите действия и приложно поле, толкова по-голяма ще бъде неговата ефикасност.

Европейският социален фонд подпомага политики и приоритети, които са насочени към напредък за постигането на пълна трудова заетост, подобряване на качеството и производителността на труда и насърчаването на социалната интеграция и сближаването, като той играе ключова роля за осъществяването на мерките, предвидени в Европейския план за икономическо възстановяване.

Предвид факта, че не са предвидени никакви нови средства или нови бюджетни редове за действие по места, от изключително значение ще бъде пълният потенциал на Европейския социален фонд да бъде изцяло използван за решаване на проблемите при борбата с безработицата и нарастващия с бързи темпове конкурентен натиск върху европейската икономика в резултат на настоящата финансова криза и икономическия спад.

В този контекст предложението на Комисията има за цел опростяването на методите, уреждащи управлението и използването на съфинансирането от Европейския социален фонд, така че да се насърчи по-ефикасно, по-ефективно и бързо използване на наличните ресурси, за да бъдат подпомогнати държавите-членки и регионите, които са изправени пред икономическата криза.

Следва да се подчертае, че Европейският парламент и комисията по регионално развитие нееднократно посочваха опростяването като средство за подобряване управлението и прилагането на структурните фондове.

Струва си да се напомни, че в своя годишен доклад относно изпълнението на бюджета за 2007 г. Европейската сметна палата препоръча също така „опростяване на базата за изчисление на допустимите разходи и по-честото използване на еднократни или фиксирани плащания вместо възстановяването на "действителни разходи"[1]“.

Извършването на фиксирани плащания от ЕСФ е възможно за непреките разходи, считано от 2007 г.; Изплащането на еднократни суми обаче все още не е допустимо съгласно правилата на ЕСФ.

В тази връзка целта на настоящото предложение е финансирането по единни ставки да обхване и преките разходи и в периметъра му да бъдат включени и граници на стандартните разходи за единица продукт, както и да се разреши използването на системи с плащане на еднократни суми.

Следователно, предложението на Комисията следва вече формулираните предложения на комисията по регионално развитие, доколкото то е пригодено да отговори на интересите на заинтересованите страни в държавите-членки.

Предвид неотложната необходимост от прилагане на изложените предложения, Европейският парламент беше помолен да приеме своята позиция по възможно най-бърз начин. Европейският парламент никога не е бягал от поемането на своите политически отговорности. В този контекст, въпреки множеството различни мнения по въпроса, с оглед гарантирането на бързия напредък на процедурата и на това гражданите да се ползват от същински ползи, както е вписано в предложението, Европейският парламент ще се въздържи за момента от внасянето на нови предложения и изменения. Все пак, той е напълно наясно с нуждата от създаване в движение на този ранен етап на процес на оценяване на фонда съвместно с Комисията, предвид допълнителния преглед, който ще бъде предприет при първа възможност.

Поради тази причина комисията по регионално развитие одобрява предложението на Комисията.

******

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да предложи за одобрение предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разширяване на кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд)

Позовавания

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

REGI

15.1.2009 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Jamila Madeira

19.1.2009 г.

 

 

Разглеждане в комисия

19.1.2009 г.

 

 

 

Дата на приемане

12.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Филиз Хакъева Хюсменова, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Евгени Кирилов, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Официален вестник на Европейския съюз - C 286, том 51, 10 ноември 2008 г. „Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2007 година, придружен от отговорите на институциите“, глава 2, точка 42.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Разширяване на кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (изменение на Регламент (EО) № 1081/2006 относно Европейския социален фонд)

Позовавания

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Дата на представяне на ЕП

26.11.2008 г.

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

15.12.2008 г.

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

15.12.2008 г.

CONT

15.12.2008 г.

REGI

15.1.2009 г.

 

Неизказано становище

       Дата на решението

CONT

20.1.2009 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

11.2.2009 г.

2.3.2009 г.

 

 

Дата на приемане

2.3.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Биляна Илиева Раева, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Дата на внасяне

4.3.2009 г.