ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF

4. 3. 2009 - (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodajka: Karin Jöns

Postup : 2008/0232(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0116/2009
Předložené texty :
A6-0116/2009
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0813),

–   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 148 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6‑0454/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Rozpočtového výboru a Výboru pro regionální rozvoj (A6‑0116/2009),

1.  schvaluje návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Současná finanční krize a hospodářský pokles mají negativní dopad na veřejné rozpočty. V mnohých členských státech se růst podstatně zpomalil, v některých se dokonce zastavil. Nezaměstnanost se začíná zvyšovat. V této situaci je naprosto nezbytné, aby byl využíván plný potenciál Evropského sociálního fondu pro zmírnění problémů nezaměstnaných osob, a zvláště těch nejzranitelnějších, v souvislosti s hospodářským poklesem.

Cílem návrhu Komise je poskytnout další, jednodušší metodu pro využívání prostředků z Evropského sociálního fondu, díky níž bude moci rychleji a účinněji přispívat k řešení hospodářských a sociálních problémů, jimž Evropa čelí.

Dne 15. června 2005 přijal Výbor pro zaměstnanost a sociální věci v prvním čtení zprávu o nařízení ES č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu, přičemž zpravodajem byl pan Silva Peneda. Již tehdy výbor konstatoval, že je zapotřebí většího zjednodušení, které představuje klíčový faktor v případě strukturálních fondů a konkrétně pak Evropského sociálního fondu. Postoj výboru potvrdilo hlasování v plénu dne 6. července 2005.

Evropský účetní dvůr rovněž doporučil zjednodušení „základu pro výpočet způsobilých nákladů a větší využití jednorázových nebo paušálních plateb místo úhrady ‚skutečných nákladů‘ “. Platby jednorázových částek však dosud nejsou podle pravidel ESF způsobilé a paušální platby jsou možné pouze v případě nepřímých nákladů.

Cílem návrhu Komise je rozšířit paušální financování 1) a umožnit používání systémů jednorázových plateb 2):

1)     Paušální platby vycházející ze standardní stupnice jednotkových nákladů:

         Paušální platby nebudou napříště platné jen pro nepřímé náklady, ale také pro přímé náklady nebo jejich kombinaci.

         Výpočet a stanovení paušálních plateb zajistí členské státy. Maximální výše není předem stanovena. Výpočty, které mají být předloženy, však musí být „správné, vyvážené a ověřitelné“.

2)     Jednorázové částky:

         Nově se zavádějí jednorázové částky. Mohou být uplatňovány pro přímé i nepřímé náklady až do maximální výše 50 000 EUR.

         Výpočty, které mají být předloženy, však musí být stejně jako v případě paušálních plateb „správné, vyvážené a ověřitelné“ a členské státy je stanovují předem.

Evropská komise systémy pro výpočet paušálních plateb a jednorázových částek vytvořené členskými státy předem přezkoumá – podobným postupem, jaký se uplatňuje v případě paušálních plateb určených na nepřímé náklady.

Zpravodajka si intenzivně vyměňovala informace s Evropskou komisí, členskými státy a četnými nevládními organizacemi na evropské a vnitrostátní úrovni, jakož i s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu.

Dospěla přitom k závěru, že všechny zúčastněné strany iniciativu Evropské komise coby správní zjednodušení vítají. Počáteční pochyby zpravodajky, pokud jde o možné zneužití paušálních plateb z důvodu chybějící maximální výše, se podařilo rozptýlit.

Čtyři prioritní oblasti činnosti Evropského sociálním fondu zůstanou beze změny:

–       zvyšování přizpůsobivosti pracovníků a podniků;

–       zlepšení přístupu k zaměstnání, předcházení nezaměstnanosti, podpora delšího pracovního života a zvyšování účasti na trhu práce;

–       posílení sociálního začlenění prostřednictvím začlenění znevýhodněných osob do pracovního procesu a prostřednictvím boje proti diskriminaci;

–       podpora partnerství s cílem podnítit reformy v oblasti zaměstnanosti a začleňování.

Kromě výše uvedených priorit bude Evropský sociální fond i v budoucnu podporovat činnosti na rozšíření a zlepšení investic do lidského kapitálu, a to zejména zlepšováním systémů vzdělávání a odborné přípravy, a činnosti zaměřené na rozvoj institucionální kapacity a efektivnost veřejné správy na celostátní, regionální a místní úrovni.

Návrh Komise nemění míru pozornosti věnované závazku Unie v oblasti odstranění nerovností mezi ženami a muži a podpoře řádné správy věcí veřejných. Obzvláště důležitá zůstává účast sociálních partnerů na provádění priorit a operací fondu a na částečné úpravě programů Evropského sociálního fondu.

Návrh Komise se omezuje na to, že zavádí zjednodušení operací Evropského sociálního fondu s cílem podpořit efektivní, účinné a rychlé využívání dostupných prostředků bez porušení zásad řádného finančního řízení.

STANOVISKO Rozpočtového výboru (25. 2. 2009)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Navrhovatelka: Nathalie Griesbeck

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Finanční a posléze hospodářská krize, které Evropa čelí, vyvolala rostoucí konkurenční tlak na podniky a přinesla negativní dopad na stav veřejných financí. Krize způsobila zpomalení růstu, a v několika případech dokonce jeho pokles. Mimo jiné prudce stoupla míra nezaměstnanosti.

V reakci na tyto závažné problémy spojené se zaměstnaností navrhla Komise opatření, jež mají podpořit účinné a rychlé využívání dostupných zdrojů Evropského sociálního fondu (ESF). Navrhuje zjednodušenou metodu využívání prostředků z ESF, díky níž bude možné řešit současné hospodářské a sociální problémy, zejména problémy nezaměstnanosti, rychleji a účinněji.

Postoj navrhovatelky

Navrhovatelka se staví k návrhu Komise pozitivně; zároveň poukazuje na to, že Parlament již několikrát zdůraznil, že postupy týkající se fungování a přidělování finančních prostředků ze strukturálních fondů je nutné zjednodušit.

Navrhovatelka se domnívá, že návrh na rozšíření druhů nákladů způsobilých k financování z ESF, zejména o jednorázové částky a paušální financování na základě standardní stupnice jednotkových nákladů, umožní urychlit využívání tohoto fondu, neboť má zároveň zjednodušit řízení, správu a kontrolu operací spolufinancovaných z ESF.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že zpoždění, k němuž došlo při provádění strukturální politiky, bylo způsobeno mimo jiné příliš omezujícími postupy, které je nutné zjednodušit. V této souvislosti lze připomenout, že opravný rozpočet č. 6/2008 využil značného zpoždění při přijímání 9 operačních programů, což způsobilo úpravu závazků ERDF, jak stanoví bod 48 IID.

Návrh legislativní úpravy připojený k návrhu Komise se týká zjednodušení finančního řízení fondů podle nařízení o obecných pravidlech a představuje reakci na současnou finanční krizi, jež by měla usnadnit realizaci politiky soudržnosti.

Navrhovatelka trvá na tom, že je důležité dát řídícím orgánům v rámci tohoto zjednodušení náležité prostředky, které jim umožní účinně podporovat organizátory projektů, a to s cílem upřednostnit především předpokládané pákové účinky na hospodářství a zaměstnanost v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Z přísně rozpočtového pohledu navrhovatelka žádá Komisi, aby předala Rozpočtovému výboru přesné údaje o dopadu tohoto návrhu na platby a neproplacené závazky (RAL), a obecněji na využití prostředků, které jsou k dispozici pro stávající rozpočtový rok, a to rovněž s ohledem na přezkum víceletého finančního rámce v polovině období.

Vzhledem k naléhavosti, s níž je zapotřebí tyto legislativní změny přijmout, navrhovatelka závěrem vybízí členy Rozpočtového výboru, aby přijali návrh v této podobě, neboť jej není třeba měnit.

******

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

POSTUP

Název

Nové typy nákladů, na něž je možno obdržet příspěvek z ESF (změna nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu)

Referenční údaje

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.12.2008

Navrhovatel

Datum jmenování

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

Projednání ve výboru

11.2.2009

23.2.2009

 

 

 

Datum přijetí

23.2.2009

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

 

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici jen v jednom jazyce)

...

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (13. 2. 2009)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu s cílem rozšířit druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Navrhovatelka: Jamila Madeira

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropská komise navrhla členským státům jako odpověď na globální finanční krizi plán evropské hospodářské obnovy. Vedoucí představitelé států a vlád EU potvrdili nezbytnost koordinované reakce a Komise tedy zveřejnila dne 26. listopadu 2008 sdělení „Plán evropské hospodářské obnovy“, ve kterém se uvádí, že politika soudržnosti významně přispívá k veřejným investicím ze strany členských států a regionů a že bude muset dále fungovat jako prostředek k zotavení ze současné krize.

Plán evropské hospodářské obnovy vyjmenovává návrhy činností v prioritních oblastech Lisabonské strategie, které by měly být přijaty v zájmu zvýšení hospodářského růstu a zaměstnanosti. Všechny nástroje, které jsou uvedeny v činnost, se snaží dosáhnout tohoto cíle a urychlit dosažení výsledků. V tomto smyslu má rozšíření rámce Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a zpružnění Evropského sociálního fondu (ESF) zvláštní význam, pokud jde o reakci na četné naléhavé situace v sociální a hospodářské oblasti, jimž se nedostává podpory. Dnes stejně jako v minulosti jsme přesvědčeni, že plán bude tím účinnější, čím úplnější bude jeho činnost a rozsah působnosti.

Evropský sociální fond podporuje politiky a priority, které mají za cíl dosáhnout pokroku v uskutečňování plné zaměstnanosti, ve zlepšování kvality a produktivity práce a v podpoře sociální integrace a soudržnosti. Při provádění opatření uvedených v Plánu evropské hospodářské obnovy hraje fond klíčovou úlohu.

Vzhledem k tomu, že nebyly dány k dispozici nové fondy ani nové pokyny pro činnost v terénu, je mimořádně důležité, aby byl Evropský sociální fond využíván v celém rozsahu k řešení nezaměstnanosti a rychlého zvyšování tlaku na konkurenceschopnost evropského hospodářství v důsledku současné finanční krize a zpomalení hospodářského růstu.

Z těchto důvodů usiluje návrh Komise o zjednodušení metod pro hospodaření s prostředky poskytovanými z Evropského sociálního fondu v rámci spolufinancování a pro jejich používání, a to s cílem zvýšit účinnost a rychlost při využívání dostupných zdrojů, které mohou členským státům a regionům pomoci čelit hospodářské krizi.

Je nutno zdůraznit, že Evropský parlament a Výbor pro regionální rozvoj mnohokrát zdůraznily, že toto zjednodušení má zásadní význam pro zlepšení řízení strukturálních fondů a plnění jejich úkolů.

Je nutno zmínit, že Účetní dvůr ve své výroční zprávě o plnění souhrnného rozpočtu za rozpočtový rok 2007 rovněž doporučil „zjednodušení základu pro výpočet způsobilých nákladůvětší využití jednorázových nebo paušálních plateb místo úhrady ,skutečných nákladů‘“[1].

Paušální platby z ESF jsou od roku 2007 povoleny v případě nepřímých nákladů; jednorázové platby však podle pravidel ESF zatím způsobilé nejsou.

Cílem návrhu Komise je proto rozšířit paušální financování na přímé náklady, rozšířit jeho působnost na standardní stupnice jednotkových nákladů a umožnit používání systémů jednorázových plateb.

Návrh přeložený Evropskou komisí tedy odpovídá návrhům již dříve formulovaných Výborem pro regionální rozvoj, neboť je dobře přizpůsoben zájmům zúčastněných stran v členských státech.

Vzhledem k naléhavosti, s níž je třeba provést předložené návrhy, byl Evropský parlament vyzván, aby své stanovisko zaujal co nejrychleji. Evropský parlament se nikdy nezdráhal převzít svou politickou odpovědnost. Z tohoto důvodu nepředloží v tomto okamžiku žádné nové návrhy a změny, přestože toto téma vyvolává širokou škálu různých názorů. Díky tomu se bude postup moci odvíjet rychle a návrh přinese občanům prospěch, který slibuje. Parlament však upozorňuje na to, že je třeba okamžitě zahájit postup hodnocení tohoto fondu společně s Evropskou komisí, přičemž v nejbližší době by měla být provedena dodatečná revize.

Za těchto okolností Výbor pro regionální rozvoj tento návrh Komise schvaluje.

******

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby navrhl schválení návrhu Komise.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Název

Nové druhy nákladů způsobilých pro příspěvek z ESF (změna nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu)

Referenční údaje

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Příslušný výbor

EMPL

Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání

REGI

15.1.2009

 

 

 

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Projednání ve výboru

19.1.2009

 

 

 

Datum přijetí

12.2.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Úř. věst. – C 286, svazek 51, 10.11.2008, Výroční zpráva Účetního dvora o plnění souhrnného rozpočtu za rozpočtový rok 2007, spolu s odpověďmi orgánů, kapitola 2 bod 42.

POSTUP

Název

Nové typy nákladů, na něž je možno obdržet příspěvek z ESF (změna nařízení (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu)

Referenční údaje

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Datum předložení EP

26.11.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

15.12.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

CONT

20.1.2009

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Projednání ve výboru

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Datum přijetí

2.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

38

2

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău