BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

4.3.2009 - (KOM(2008)0813 – C6–0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Ordfører: Karin Jöns

Procedure : 2008/0232(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0116/2009
Indgivne tekster :
A6-0116/2009
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF

(KOM(2008)0813 – C6–0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2008)0813),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 148, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6‑0454/2008),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6–0116/2009),

1.  godkender Kommissionens forslag;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

BEGRUNDELSE

Den aktuelle finanskrise og økonomiske nedgang har en negativ indvirkning på de offentlige budgetter. I mange medlemsstater er væksten reduceret betragteligt; i nogle er den helt gået i stå. Arbejdsløshedstallene er på vej op. Det er i denne kontekst af allerstørste betydning, at Den Europæiske Socialfonds potentiale udnyttes fuldt ud for at afbøde problemerne for de arbejdsløse, navnlig de mest udsatte, i økonomiske nedgangstider.

Formålet med Kommissionens forslag er at indføre en enklere metode for tildeling af midler fra Den Europæiske Socialfond, så fonden hurtigere og mere effektivt kan bidrage til at løse de økonomiske og sociale problemer, som Europa står over for.

Den 15. juni 2005 vedtog Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender sin betænkning under førstebehandlingen om forordningen om Den Europæiske Socialfond (EF) nr. 1081/2006, som Silva Peneda var ordfører for. Allerede på dette tidspunkt fastslog udvalget, at der var behov for en forenkling i forbindelse med strukturfondene generelt og især for ESF. Udvalgets holdning blev bekræftet ved afstemningen på plenarmødet den 6. juli 2005.

Revisionsretten har også anbefalet at forenkle "grundlaget for beregningen af støtteberettigede omkostninger og i større omfang gøre brug af faste beløb eller faste satser i stedet for at godtgøre "faktiske omkostninger"". Ikke desto mindre er udbetaling af faste beløb endnu ikke en mulighed efter ESF's regler, og faste satser er kun mulige for indirekte omkostninger.

Kommissionens forslag har til formål at udvide finansieringen efter faste satser (1) og at gøre det muligt at anvende betalingsordninger med faste beløb (2):

1)     Faste satser på grundlag af standardiserede enhedsomkostninger:

         Faste satser er for fremtiden ikke bare gældende for indirekte omkostninger, men også for direkte omkostninger, henholdsvis en blanding af begge typer af omkostninger.

         Beregningen og fastsættelsen af de faste satser foretages af medlemsstaterne. Der er ikke angivet nogen øvre grænse. De forelagte beregninger skal dog være "rimelige, afbalancerede og kontrollerbare".

2)     Faste beløb:

         Som noget nyt indføres der faste beløb. De kan anvendes til både direkte og indirekte omkostninger på op til 50 000 euro.

         De forelagte beregninger skal dog, ligesom i tilfældet med faste satser, være "rimelige, afbalancerede og kontrollerbare", og skal på forhånd fastsættes af medlemsstaterne.

Kommissionen vil forinden gennemgå de beregningssystemer, som medlemsstaterne har udarbejdet for faste satser og faste beløb i lighed med den procedure, der blev brugt i forbindelse med de faste satser for indirekte omkostninger.

Ordføreren har haft en intensiv informationsudveksling med Kommissionen, medlemsstaterne og talrige ikke-statslige organisationer på europæisk og nationalt niveau, og med Parlamentets Budgetkontroludvalg.

Ordføreren kunne i denne forbindelse konstatere, at Kommissionens initiativ om forenkling af administrationen bliver hilst velkomment fra alle sider. Ordførerens indledende betænkeligheder angående potentielt misbrug af faste satser som følge af manglende øvre grænse viste sig ikke at være begrundede.

De fire prioriterede indsatsområder for Den Europæiske Socialfond vil fortsat være:

- forbedring af tilpasningsevnen hos arbejdstagere og virksomheder

- forbedret adgang til beskæftigelse, forebyggelse af arbejdsløshed, forlængelse af den erhvervsaktive periode og hjælp til at få flere ind på arbejdsmarkedet

- styrkelse af den sociale integrering ved at fremme integreringen af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet og ved at bekæmpe forskelsbehandling

- fremme af partnerskaber med henblik på reformer inden for beskæftigelse og integrering.

Ud over ovennævnte prioriterede opgaver, vil ESF fortsat støtte aktiviteter, der tager sigte på at øge og forbedre investeringerne i menneskelige ressourcer, navnlig gennem forbedring af systemerne for almen og erhvervsfaglig uddannelse, og foranstaltninger, der tager sigte på at forbedre den institutionelle kapacitet og effektiviteten i den offentlige forvaltning på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Kommissionens forslag ændrer ikke ved hverken de bestemmelser i forordningen, der understøtter EU's indsats for at udrydde uligheder mellem mænd og kvinder, eller som fremmer god forvaltningsskik. Arbejdsmarkedsparternes deltagelse i gennemførelsen af fondens prioriterede opgaver, interventioner og i den delvise omprogrammering af ESF-programmerne er fortsat af særlig betydning.

Kommissionens forslag begrænser sig til at introducere en forenkling i Den Europæiske Socialfonds interventioner for at tilskynde til effektiv og hurtig tildeling af disponible ressourcer, dog uden at tilsidesætte principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (25.2.2009)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Rådgivende ordfører: Nathalie Griesbeck

KORT BEGRUNDELSE

Finanskrisen og siden den økonomiske krise, som Europa står over for, har medført et stigende konkurrencepres på virksomhederne og har haft en negativ indflydelse på de offentlige finansers tilstand. Krisen har medført en opbremsning i væksten og i visse tilfælde en tilbagegang. Derudover er arbejdsløsheden steget kraftigt.

Med henblik på at imødegå de alvorlige beskæftigelsesproblemer har Kommissionen foreslået foranstaltninger, der sigter mod at fremme en effektiv og hurtig udnyttelse af Den Europæiske Socialfonds (ESF's) disponible midler. Den foreslår en forenklet metode til anvendelse af bevillinger fra ESF med henblik på at imødegå de eksisterende økonomiske og sociale problemer, navnlig arbejdsløshedsproblemet, så de kan løses hurtigere og mere effektivt.

Ordførerens holdning

Den rådgivende ordfører bifalder Kommissionens forslag og betoner, at Parlamentet flere gange har understreget nødvendigheden af at forenkle procedurerne vedrørende den måde, finansieringen fra strukturfondene fungerer på og tildeles på.

Ordføreren mener, at forslaget, der har til formål at udvide området for omkostninger, der er berettiget til interventioner fra ESF – navnlig de faste beløb og faste satser, der er baseret på standardskalaer for enhedsomkostninger – kan muliggøre en fremskyndet anvendelse af fonden, da det samtidig har til formål at gøre det nemmere at styre, forvalte og kontrollere de operationer, der medfinansieres af ESF.

Den rådgivende ordfører gentager, at forsinkelserne i gennemførelsen af strukturpolitikken blandt andet skyldes procedurer, der er for bindende, og at det er vigtigt, at de forenkles.

I den forbindelse kan man minde om, at der i ændringsbudget nr. 6 for regnskabsåret 2008 er sat fokus på de alvorlige forsinkelser, der er registreret i forbindelse med vedtagelsen af ni operationelle programmer, hvilket har medført omprogrammering af EFRU's forpligtelser som fastsat i den interinstitutionelle aftales punkt 48.

Lovændringsforslaget, der er forbundet med Kommissionens forslag, hvad angår forenkling af den økonomiske forvaltning af de fonde, der er omhandlet i forordningen om generelle bestemmelser, udgør et svar, der er tilpasset den aktuelle situation med finanskrise, og burde gøre det nemmere at gennemføre samhørighedspolitikken.

Ordføreren betoner, at det i forbindelse med denne forenkling er vigtigt at tildele forvaltningsmyndighederne passende midler, der muliggør effektiv ledsagelse af projektindehaverne, navnlig med henblik på at fremme den forventede løftestangseffekt på økonomien og beskæftigelsen gennem offentlig-private partnerskaber.

Ud fra et mere strengt budgetmæssigt synspunkt anmoder den rådgivende ordfører Kommissionen om, at der fremsendes nærmere oplysninger til Budgetudvalget om dette forslags virkning på betalinger og uindfriede forpligtelser og mere generelt på udnyttelsen af de disponible bevillinger for det indeværende budgetår, og dette skal ligeledes ses i lyset af midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme.

I betragtning af at vedtagelsen af disse lovgivningsmæssige ændringer haster, opfordrer den rådgivende ordfører afslutningsvis medlemmerne af Budgetudvalget til at vedtage forslaget, som det er, uden nødvendigvis at ændre det.

******

Budgetudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (Ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond )

Referencer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Dato for vedtagelse

23.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (13.2.2009)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond med henblik på at udvide listen over omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Rådgivende ordfører: Jamila Madeira

KORT BEGRUNDELSE

Som reaktion på den globale finanskrise foreslog Kommissionen medlemsstaterne en redningsplan for EU's økonomi. EU's stats- og regeringschefer bekræftede behovet for en samordnet reaktion, og den 26. november 2008 offentliggjorde Kommissionen meddelelsen "Redningsplan for EU's økonomi", hvori det er angivet, at samhørighedspolitikken bidrager væsentligt til medlemsstaternes og regionernes offentlige investeringer og bør virke som et middel til at udligne den nuværende krise.

I redningsplanen for EU's økonomi foreslås det navnlig, at der vedtages tiltag inden for højt prioriterede områder i Lissabonstrategien for at skabe vækst og beskæftigelse. Alle de instrumenter, der anvendes, sigter på at nå dette mål og opnå resultater hurtigere. Udvidelsen af Globaliseringsfondens anvendelsesområde og Den Europæiske Socialfonds (ESF) større fleksibilitet er derfor særlig rettet mod at reagere på de mange sociale og økonomiske katastrofesituationer, der kræver støtte. Nu som før er vi overbeviste om, at jo mere planens aktioner og anvendelsesområde supplerer hinanden, desto mere effektiv vil den være.

Den Europæiske Socialfond støtter politikker og prioriterede områder, der tilsigter fremskridt i bestræbelserne på at opnå fuld beskæftigelse, en højere kvalitet og produktivitet i arbejdet samt fremme af social integration og samhørighed, og spiller en afgørende rolle for gennemførelsen af foranstaltningerne i redningsplanen for EU's økonomi.

I betragtning af at der ikke planlægges nye midler afsat eller nye aktioner i medlemsstaterne, er det særligt vigtigt, at Den Europæiske Socialfonds potentiale udnyttes fuldt ud for at løse problemer i bekæmpelsen af arbejdsløsheden og det hastigt stigende konkurrencemæssige pres på den europæiske økonomi, der skyldes den nuværende finanskrise og den økonomiske afmatning.

På denne baggrund agter Kommissionen at forenkle metoderne for forvaltning og anvendelse af de midler, der ydes gennem Den Europæiske Socialfonds samfinansiering, med henblik på at fremme en mere effektiv, reel og hurtig anvendelse af de midler, der er til rådighed, for at støtte de medlemsstater og regioner, der er omfattet af den økonomiske krise.

Det bør understreges, at Europa-Parlamentet og Regionaludviklingsudvalget (REGI) gentagne gange har nævnt, at forenkling er afgørende for at forbedre forvaltningen og anvendelsen af strukturfondsmidlerne.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at Revisionsretten i sin årsberetning om gennemførelsen af budgettet for 2007 også anbefalede at forenkle "grundlaget for beregningen af støtteberettigede omkostninger og i større omfang gøre brug af faste beløb eller faste satser i stedet for at godtgøre "faktiske omkostninger""[1].

For indirekte omkostninger har udbetaling efter faste satser fra ESF været muligt siden 2007, men udbetaling af faste beløb er endnu ikke en mulighed efter ESF's regler.

Det er på den baggrund, at Kommissionens forslag har til formål at udvide finansieringen efter faste satser til at dække direkte omkostninger, at udvide anvendelsesområdet til at omfatte standardskalaer for enhedsomkostninger og gøre det muligt at anvende betalingsordninger med faste beløb.

Kommissionens forslag følger derfor hovedlinjerne i Regionaludviklingsudvalgets tidligere forslag om at tilpasse sig de berørte parters interesser i medlemsstaterne.

I betragtning af at gennemførelsen af forslagene er uopsættelig, er Europa-Parlamentet blevet anmodet om at tage stilling til sagen hurtigst muligt. Europa-Parlamentet har aldrig tøvet med at påtage sig sit politiske ansvar. Europa-Parlamentet undlader på trods af de mange synspunkter, der findes om dette emne, indtil videre at fremlægge nye forslag og ændringer for at sikre, at proceduren behandles hurtigt, og at borgerne får reel gavn af forslaget, som det hævdes deri. Europa-Parlamentet henviser dog til, at det er yderst opmærksom på nødvendigheden af allerede nu at indlede en procedure til evaluering af fonden sammen med Kommissionen med henblik på at udføre en yderligere vurdering hurtigst muligt.

Regionaludviklingsudvalget støtter derfor Kommissionens forslag.

******

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at foreslå godkendelse af Kommissionens forslag.

PROCEDURE

Titel

Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (Ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond )

Referencer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Korresponderende udvalg

EMPL

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

15.1.2009

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Behandling i udvalg

19.1.2009

 

 

 

Dato for vedtagelse

12.2.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  EUT C 286, del 51, af 10.11.2008, Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelse i regnskabsåret 2007, med institutionernes svar, kapitel 2, punkt 42.

PROCEDURE

Titel

Nye omkostningstyper, der er berettigede til støtte fra ESF (Ændring af forordning (EF) nr. 1081/2006 om Den Europæiske Socialfond )

Referencer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Dato for høring af EP

26.11.2008

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

15.12.2008

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CONT

20.1.2009

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Behandling i udvalg

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Dato for vedtagelse

2.3.2009

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

38

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Dato for indgivelse

4.3.2009