RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid

4.3.2009 - (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Raportöör: Karin Jöns

Menetlus : 2008/0232(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0116/2009
Esitatud tekstid :
A6-0116/2009
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0813);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 148, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0454/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning regionaalarengukomisjoni arvamusi (A6‑0116/2009),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

SELETUSKIRI

Praegune finantskriis ja majandussurutis mõjutavad negatiivselt avaliku sektori eelarvet. Paljudes liikmesriikides on majanduskasv oluliselt aeglustunud ja mõnes liikmesriigis on see isegi peatunud. Töötuse määr on hakanud suurenema. Selles kontekstis on eriti oluline, et täielikult kasutataks Euroopa Sotsiaalfondi võimalusi töötute probleemide lahendamisel, kusjuures erilist tähelepanu tuleks pöörata sellistele töötutele, kes on majandussurutise tingimustes kõige haavatavamad.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on võtta kasutusele täiendav lihtsam meetod Euroopa Sotsiaalfondi kulutuste tegemiseks, et selle abil kiirendada ja tõhustada fondi panust Euroopa majanduslike ning sotsiaalsete probleemide lahendamisel.

15. juunil 2005. aastal võttis tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastu oma esimese lugemise raporti Euroopa Sotsiaalfondi kohta (määrus (EÜ) nr 1081/2006), raportöör oli hr Silva Peneda. Juba siis pidas parlamendikomisjon võtmeküsimuseks suurema lihtsustamise vajadust struktuurifondide puhul üldiselt ja eriti Euroopa Sotsiaalfondi osas. Parlamendikomisjoni seisukoht kinnitati hääletusega 6. juuli 2005. aasta täiskogul.

Ka Euroopa Kontrollikoja soovituse kohaselt on oluline „abikõlblike kulude arvutusbaasi lihtsustamine ja ühekordsete või kindlasummaliste maksete osakaalu suurendamine „reaalsete kulude” hüvitamise asemel”. Ühekordsete maksete tegemine ei ole Euroopa Sotsiaalfondi eeskirjade kohaselt siiski veel lubatud ja ühtse määraga maksed on võimalikud üksnes kaudsete kulude osas.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on laiendada ühtsel määral põhinevat rahastamist (1) ja võimaldada ühekordsete maksete süsteemi kasutamist (2):

1)     Ühtsed määrad vastavalt kuluühikute standardiseeritud astmikule:

         Ühtsed määrad kehtivad tulevikus mitte üksnes kaudsete kulude osas, vaid ka otseste kulude või mõlemate kombinatsiooni korral.

         Ühtsed määrad arvutatavad välja ja määravad kindlaks liikmesriigid. Ülempiiri ei ole ette antud. Esitatavad arvutused peavad aga olema „õiglased, objektiivsed ja kontrollitavad”.

2)     Ühekordsed maksed:

         Uuena võetakse kasutusele ühekordsed maksed. Neid võidakse teostada nii otseste kui ka kaudsete kulude puhul kuni maksimaalselt 50 000 euro ulatuses.

         Esitatavad arvutused peavad aga olema, nagu ühtsete määrade puhul, „õiglased, objektiivsed ja kontrollitavad” ning need määravad eelnevalt kindlaks liikmesriigid.

Euroopa Komisjon viib läbi liikmesriikide loodud ühtsete määrade ja ühekordsete maksete arvutussüsteemide eelneva kontrolli – sarnaselt kaudsete kulude ühtsete määrade suhtes rakendatavale menetlusele.

Raportööril on olnud intensiivne teabevahetus Euroopa Komisjoni, liikmesriikide ja arvukate valitsusväliste organisatsioonidega Euroopa ja siseriiklikul tasandil ning Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoniga.

Seejuures on ta märganud, et kõik osapooled tervitavad Euroopa Komisjoni algatust kui haldusmenetluse lihtsustamist. Raportööri algsed kahtlused võimalike kuritarvituste osas ühtsete määrade ülempiiri puudumise tõttu suudeti hajutada.

Euroopa Sotsiaalfondi neli prioriteetset tegevusvaldkonda jäävad samaks:

 töötajate ja ettevõtete kohanemisvõime suurendamine;

 töö leidmise hõlbustamine, töötuks jäämise vältimine, töövõimelise ea pikendamine ja tööturul osalemise suurendamine;

 sotsiaalse kaasatuse tõhustamine, soodustades tõrjutud inimeste integreerimist tööturule ja võideldes diskrimineerimise vastu;

 partnerluse edendamine reformide elluviimiseks tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse valdkonnas.

Lisaks eelpool nimetatud prioriteetidele jätkab Euroopa Sotsiaalfond selliste meetmete toetamist, millega eelkõige haridus- ja koolitussüsteemi täiustamise abil suurendatakse ja parandatakse inimkapitali tehtavaid investeeringuid, ning samuti meetmete toetamist, mille eesmärk on arendada riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil institutsioonilist suutlikkust ja avaliku halduse tõhusust.

Komisjoni ettepanekuga ei pärsita Euroopa Liidu pühendumust meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse kaotamisel ega hea valitsemistava edendamisel. Sotsiaalpartnerite kaasamine on endiselt olulise tähtsusega fondi prioriteetide järgimisel, tegevuse jätkamisel ja Euroopa Sotsiaalfondi programmide osalisel ümberkujundamisel.

Komisjoni ettepaneku eesmärk on lihtsustada Euroopa Sotsiaalfondi tegevust, et soodustada olemasolevate vahendite tulemuslikku, tõhusat ja kiiret rakendamist, tegemata järeleandmisi usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtetes.

eelarvekomisjoni ARVAMUS (25.2.2009)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Arvamuse koostaja: Nathalie Griesbeck

LÜHISELGITUS

Euroopat tabanud finants- ja majanduskriis on kaasa toonud ettevõtete konkurentsisurve suurenemise ja mõjutanud negatiivselt riikide rahanduse olukorda. Kriis on põhjustanud majanduskasvu aeglustumist ja mõnel juhul majanduslangust. Lisaks on tööpuuduse määr järsult tõusnud.

Tõsiste tööhõiveprobleemidega toimetulekuks pakub komisjon välja meetmeid, mille eesmärk on soodustada Euroopa Sotsiaalfondi vahendite tõhusat ja kiiret kasutamist. Komisjon pakub välja Euroopa Sotsiaalfondi vahendite kasutamise lihtsustatud meetodi, mis võimaldaks lahendada praeguseid majandus- ja sotsiaalprobleeme ning eelkõige tööpuuduse küsimust kiiremini ja tõhusamalt.

Arvamuse koostaja seisukoht

Arvamuse koostaja tunneb komisjoni ettepaneku üle heameelt ja rõhutab, et parlament on mitmel korral toonitanud vajadust lihtsustada struktuurifondidest vahendite eraldamist ja nende kasutamist.

Arvamuse koostaja on seisukohal, et ettepanek laiendada Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikke kululiike, kasutades rohkem ühekordseid makseid ja kuluühikute standardiseeritud astmikel põhinevaid kindlasummalisi makseid, võimaldab fondi kiiremat kasutamist, sest selle eesmärk on lihtsustada samal ajal ka Euroopa Sotsiaalfondi abil kaasrahastatavate tegevuste juhtimist, haldamist ja kontrollimist.

Arvamuse koostaja rõhutab, et struktuuripoliitika elluviimisel täheldatud hilinemised tulenevad muu hulgas ka ülemäära piiravatest menetlustest, mida tuleb lihtsustada.

Sellega seoses tuleks märkida, et paranduseelarves 6/2008 toodi välja 9 rakenduskava vastuvõtmise tõsine hilinemine, mistõttu tuli Euroopa Regionaalarengu Fondi kohustused institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 48 kohaselt ümber kavandada.

Käesolev õigusakti muudatusettepanek koos komisjoni ettepanekuga fondide finantsjuhtimise lihtsustamise kohta vastavalt määrusele, millega nähakse ette üldsätted, on praegust finantskriisi arvestades asjakohane meede, mis peaks hõlbustama ühtekuuluvuspoliitika elluviimist.

Arvamuse koostaja rõhutab, et sellise lihtsustamise käigus on oluline anda korraldusasutustele asjakohased vahendid projektide elluviijate tõhusaks toetamiseks, et eelkõige soodustada eeldatavat võimendavat mõju majandusele ja tööhõivele avaliku ja erasektori partnerluse kaudu.

Eelarve seisukohalt palub arvamuse koostaja komisjonilt, et eelarvekomisjonile edastataks teave ettepaneku mõju kohta maksetele ja täitmata kulukohustustele ning üldisemalt käesoleval eelarveaastal kasutusel olevate assigneeringute rakendamisele, pidades eelkõige silmas mitmeaastase finantsraamistiku vahekokkuvõtet.

Kokkuvõttes, arvestades kõnealuste õigusakti muudatusettepanekute vastuvõtmise vajaduse kiireloomulisust, palub arvamuse koostaja eelarvekomisjoni liikmetel võtta ettepanek vastu ilma muudatusi tegemata.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.

MENETLUS

Pealkiri

Uued abikõlblikud kululiigid ESFist toetuse saamiseks (määruse (EÜ) nr 1081/2006 (milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi) muutmine)

Viited

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Vastutav komisjon

EMPL

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

23.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

15

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

regionaalarengukomisjonI ARVAMUS (13.2.2009)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1081/2006, milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi, et lisada teatavad Euroopa Sotsiaalfondi toetuse saamiseks abikõlblikud kululiigid
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Arvamuse koostaja: Jamila Madeira

LÜHISELGITUS

Vastuseks ülemaailmsele finantskriisile on komisjon esitanud liikmesriikidele Euroopa majanduse elavdamise kava. Pärast seda, kui ELi riigipead ja valitsusjuhid kinnitasid, et reageerida on vaja kooskõlastatult, avaldas komisjon 26. novembril 2008 teatise pealkirjaga „Euroopa majanduse taastamise kava”; selles täheldatakse, et ühtekuuluvuspoliitika annab olulise panuse avaliku sektori investeeringutesse nii liikmesriikide kui ka piirkondlikul tasandil ning sellel peaks olema praeguses kriisiolukorras majandust elavdav mõju.

Euroopa majanduse taastamise kavas tehakse eelkõige ettepanek võtta meetmeid Lissaboni strateegia prioriteetsetes valdkondades, et saavutada majanduskasv ja tööhõive eesmärgid. Kõikide kasutatavate vahenditega püütakse täita nimetatud eesmärki ja saavutada kiiremini tulemusi. Seega on Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kohaldamisala laiendamine ja Euroopa Sotsiaalfondi suurem paindlikkus mõeldud eelkõige selleks, et reageerida mitmetele sotsiaalsetele ja majanduslikele hädaolukordadele, kus vajatakse abi. Oleme veendunud, et mida rohkem meetmed ja kohaldamisala üksteist täiendavad, seda parem on tulemus.

Euroopa Sotsiaalfond toetab poliitikat ja prioriteete, mille abil püütakse teha edusamme täieliku tööhõive saavutamisel, töö kvaliteedi ja produktiivsuse parandamisel ning sotsiaalse kaasatuse ja ühtekuuluvuse edendamisel, ning tal on keskne roll Euroopa majanduse taastamise kavas ettenähtud meetmete elluviimisel.

Kuna uute rahaliste vahendite kättesaadavaks tegemist ega kohapealseks tegevuseks vajalikke suuniseid ei ole ette nähtud, on eriti oluline kasutada täiel määral ära kogu Euroopa Sotsiaalfondi potentsiaali, et lahendada praeguse finantskriisi ja majandussurutise tulemusena tekkivaid probleeme töötuse vastu võitlemisel ja seoses kiiresti suureneva konkurentsisurvega Euroopa majandusele.

Komisjoni ettepanekuga püütakse eespool kirjeldatud olukorras lihtsustada Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatavate vahendite juhtimist ja kasutamist reguleerivaid meetodeid, et soodustada olemasolevate vahendite tulemuslikumat, tõhusamat ja kiiremat kasutamist, eesmärgiga aidata majanduskriisiga võitlevaid liikmesriike ja piirkondi.

Tuleks rõhutada, et Euroopa Parlament ja regionaalarengukomisjon on korduvalt märkinud, et lihtsustamine on struktuurifondide juhtimise ja rakendamise parandamisel otsustava tähtsusega.

Tasub meenutada, et kontrollikoja aastaaruandes 2007. aasta eelarve täitmise kohta on samuti esitatud soovitus, mille kohaselt väärib tähelepanu „abikõlblike kulude arvutusbaasi lihtsustamine ja ühekordsete või kindlasummaliste maksete osakaalu suurendamine „reaalsete kulude” hüvitamise asemel[1].

Kaudsete kulude jaoks on Euroopa Sotsiaalfondist olnud võimalik teha kindlasummalisi makseid alates 2007. aastast; ühekordsete maksete tegemine ei ole aga Euroopa Sotsiaalfondi eeskirjade kohaselt veel lubatud.

Sellega seoses on kõnealuse ettepaneku eesmärk laiendada kindlamääralist rahastamist ka otsekuludele, laiendada kohaldamisala standardiseeritud kuluühikute astmikule ja võimaldada ühekordsete maksete süsteemide kasutamist.

Komisjoni ettepanek järgib seega regionaalarengukomisjoni poolt juba tehtud ettepanekuid, kui arvestada, et see on koostatud eesmärgiga vastata liikmesriikide asjaomaste osaliste huvidele.

Kuna esitatud ettepanekuid on vaja viivitamata rakendada, paluti Euroopa Parlamendil võtta oma seisukoht vastu nii kiiresti kui võimalik. Euroopa Parlament ei ole kunagi taganenud oma poliitilisest vastutusest. Eespool toodut arvesse võttes soovib Euroopa Parlament tagada, et menetlus edeneks kiiresti ja kodanikud saaksid vastavalt ettepanekuga taotletule sellest tõelist kasu, ning hoidub esialgu uute ettepanekute ja muudatusettepanekute esitamisest, olgugi et kõnealune teema on tekitanud väga mitmesuguseid seisukohti. Samas on ta hästi teadlik vajadusest alustada selles varajases etapis kõnealuse fondi hindamise protsessi koostöös komisjoniga, et korraldada esimesel võimalusel selle täiendav läbivaatamine.

Regionaalarengukomisjon kiidab seetõttu komisjoni ettepaneku heaks.

******

Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil teha ettepanek kiita komisjoni ettepanek heaks.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Pealkiri

Uued abikõlblikud kululiigid ESFist toetuse saamiseks (määruse (EÜ) nr 1081/2006 (milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi) muutmine)

Viited

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Vastutav komisjon

EMPL

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

REGI

15.1.2009

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

19.1.2009

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

12.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Euroopa Liidu Teataja – C 286, 51. köide, 10.11.2008, „Euroopa Kontrollikoja aastaaruanne 2007. eelarveaasta eelarve täitmise kohta koos asutuste vastustega”, 2. peatükk, punkt 2.42.

MENETLUS

Pealkiri

Uued abikõlblikud kululiigid ESFist toetuse saamiseks (määruse (EÜ) nr 1081/2006 (milles käsitletakse Euroopa Sotsiaalfondi) muutmine)

Viited

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

EP-le esitamise kuupäev

26.11.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

15.12.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

CONT

20.1.2009

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

38

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău