MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi

  4.3.2009 - (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Karin Jöns

  Menettely : 2008/0232(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A6-0116/2009
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A6-0116/2009
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi

  (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

  (Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0813),

  –   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 148 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0454/2008),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

  –   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan ja aluekehitysvaliokunnan lausunnot (A6‑0116/2009),

  1.  hyväksyy komission ehdotuksen;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

  PERUSTELUT

  Nykyisellä rahoituskriisillä ja talouden laskusuhdanteella on kielteinen vaikutus julkiseen talouteen. Useissa jäsenvaltioissa kasvu on heikentynyt merkittävästi, ja joissakin se on jopa pysähtynyt. Työttömyysluvut alkavat nousta. Onkin erittäin tärkeää, että Euroopan sosiaalirahastoa käytetään laskusuhdanteessa täysimääräisesti työttömyyden aiheuttamien ongelmien vähentämiseksi erityisesti heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden kannalta.

  Komission ehdotuksella on tarkoitus luoda uusi yksinkertaisempi tapa käyttää Euroopan sosiaalirahaston varoja, jotta Euroopan kohtaamiin taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin voidaan vastata nykyistä nopeammin ja tehokkaammin.

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta hyväksyi 15. kesäkuuta 2005 ensimmäisen käsittelyn mietintönsä Euroopan sosiaalirahastosta annetusta asetuksesta EY N:o 1081/2006, ja esittelijänä oli Silva Peneda. Jo tuolloin valiokunta havaitsi, että yksinkertaistamisen jatkaminen on tarpeen ja se on keskeinen kysymys rakennerahastojen kannalta yleisesti ja erityisesti Euroopan sosiaalirahaston kannalta. Tämä valiokunnan kanta vahvistettiin äänestyksessä täysistunnossa 6. heinäkuuta 2005.

  Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli myös, että tukikelpoisten kustannusten laskentaperusteita yksinkertaistetaan ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen osuutta lisätään "todellisiin kustannuksiin" perustuvien maksujen sijasta. Kertaluontoiset maksut eivät kuitenkaan vielä ole tukikelpoisia Euroopan sosiaalirahaston sääntöjen mukaisesti, ja kiinteämääräiset maksut ovat mahdollisia vain välillisten kustannusten osalta.

  Komission ehdotuksella on tarkoitus laajentaa kiinteämääräistä rahoitusta (1) ja mahdollistaa kertaluontoisten maksujen käyttö (2).

  1)     Kiinteämääräiset standardiyksikkökustannukset:

           Kiinteämääräiset maksut koskevat tulevaisuudessa välillisten kustannusten lisäksi myös välittömiä kustannuksia tai tällaisten kustannusten yhdistelmää.

           Jäsenvaltiot laskevat ja määräävät kiinteämääräiset maksut. Enimmäismäärää ei ole asetettu. Esitettävien laskentamenetelmien on kuitenkin oltava "oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja todennettavia".

  2)     Kertaluontoiset maksut:

           Ehdotuksella otetaan käyttöön uudet kertaluontoiset maksut. Niitä voidaan käyttää sekä välittömien että välillisten kustannusten maksamiseen enintään 50 000 euron määrään asti.

           Samoin kuin kiinteämääräisten maksujen yhteydessä esitettävien laskentamenetelmien on kuitenkin oltava "oikeudenmukaisia, tasapuolisia ja todennettavia" ja jäsenvaltiot päättävät ne etukäteen.

  Euroopan komissio tarkistaa etukäteen jäsenvaltioiden laatimat kiinteämääräisten maksujen ja kertaluontoisten maksujen laskentajärjestelmät samaan tapaan kuin käytössä olevassa välillisten kustannusten korvaamisessa käytettävässä kiinteämääräisiä maksuja koskevassa menetelmässä.

  Esittelijä on vaihtanut intensiivisesti tietoja komission, jäsenvaltioiden ja useiden Euroopan ja jäsenvaltioiden tasolla toimivien kansalaisjärjestöjen sekä Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan kanssa.

  Siinä yhteydessä hän on todennut, että kaikki osapuolet pitävät Euroopan komission aloitetta myönteisenä hallinnon yksinkertaistamisena. Esittelijä oli aluksi huolissaan kiinteämääräisten maksujen mahdollisesta väärinkäytöstä enimmäismäärän puuttumisen vuoksi, mutta ei enää näe syytä huoleen.

  Euroopan sosiaalirahaston neljä painopistealuetta säilyvät muuttumattomina:

  –      työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskyvyn lisääminen

  –      työelämään pääsyn edistäminen, työttömyyden torjuminen, työuran pidentäminen, työmarkkinoille osallistumisen lisääminen

  –      epäedullisessa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden lisääminen työelämään integroitumisen ja syrjinnän torjunnan kautta

  –      sellaisten kumppanuuksien tukeminen, jotka liittyvät työllisyyden ja integroitumisen alalla tehtäviin uudistuksiin.

  ESR:sta tuetaan edellä mainittujen toimintalinjojen lisäksi toimia, joissa etenkin koulutusjärjestelmiä parantamalla laajennetaan ja parannetaan investointeja inhimilliseen pääomaan sekä pyritään kehittämään julkishallintojen institutionaalisia valmiuksia ja tehostamaan toimintaa kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

  Komission ehdotuksella ei viedä huomiota pois unionin sitoutumisesta toimiin, joilla pyritään poistamaan naisten ja miesten välinen epätasa-arvo tai joilla edistetään hyvää hallintotapaa. Työmarkkinaosapuolten osallistuminen on edelleen erittäin tärkeää rahaston painopistealueiden ja toimien toteuttamisessa ja silloin, kun Euroopan sosiaalirahaston ohjelmia muutetaan osittain.

  Komission ehdotuksessa yksinkertaistetaan ainoastaan Euroopan sosiaalirahaston toimia, joilla pyritään siihen, että käytettävissä olevia resursseja hyödynnetään toimivalla tavalla, tehokkaasti ja ripeästi ja samalla noudatetaan moitteettoman varainhoidon periaatteita.

  budjettivaliokunnaN lausunto (25.2.2009)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi
  (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

  Valmistelija: Nathalie Griesbeck

  LYHYET PERUSTELUT

  Euroopan kohtaama rahoitus- ja talouskriisi on lisännyt yrityksiin kohdistuvaa kilpailupainetta ja vaikuttanut negatiivisesti julkiseen talouteen. Kriisistä on seurannut talouskasvun hidastuminen ja joissain tapauksissa myös taantuma. Lisäksi työttömyysaste on kasvanut voimakkaasti.

  Selvittääkseen vakavat työllisyysongelmat komissio ehdottaa toimenpiteitä, joilla käytetään tehokkaammin ja nopeammin Euroopan sosiaalirahaston käytettävissä olevia resursseja. Komissio ehdottaa, että luodaan yksinkertaisempi tapa käyttää Euroopan sosiaalirahaston varoja, jotta Euroopan kohtaamat taloudelliset ja sosiaaliset haasteet ja erityisesti työttömyys voidaan ratkaista nykyistä nopeammin ja tehokkaammin.

  Valmistelijan kanta

  Valmistelija suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen ja korostaa, että parlamentti on jo useaan otteeseen tuonut esille tarpeen yksinkertaistaa rakennerahastojen toimintamenettelyä ja tukien myöntämismenettelyä.

  Valmistelija katsoo, että ehdotus, joka koskee ESR:n tukikelpoisten kustannustyyppien laajentamista myös kertaluontoisiin kustannuksiin ja kiinteämääräisiin standardiyksikkökustannuksiin, nopeuttaa rahaston täytäntöönpanoa, sillä sen tarkoituksena on samalla yksinkertaistaa ESR:n yhteisrahoitusta saavien toimien hallinnointia, hallintaa ja valvontaa.

  Valmistelija toistaa, että rakennepolitiikan toteutuksessa havaitut viiveet johtuvat muun muassa liian tiukoista menettelyistä ja että niitä olisi tärkeää yksinkertaistaa. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että korjaavassa lisätalousarviossa 6/2008 korosti 9. toimenpideohjelman toteuttamisessa ilmenneitä vakavia viiveitä, mikä aiheutti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sitoumusten uudelleenkohdentamisen toimielinten välisen sopimuksen 48 kohdan mukaisesti.

  Tämä ehdotettu lainsäädäntömuutos yhdistettynä komission ehdotukseen, joka koskee yleisessä rahastoasetuksessa käsitellyn rahoitushallinnon yksinkertaistamista, on sopiva vastaus nykyisen rahoituskriisin yhteydessä ja sen pitäisi helpottaa yhteenkuuluvuuspolitiikan täytäntöönpanoa.

  Valmistelija korostaa, että yksinkertaistamisen yhteydessä on tärkeää myöntää hallintoviranomaisille sopivia välineitä hankkeiden vetäjien tehokkaaseen tukemiseen, jotta voidaan edistää odotettuja talouteen ja työllisyyteen kohdistuvia vipuvaikutuksia julkisen ja yksityisen sektorin välisten kumppanuuksien avulla (PPP).

  Ainoastaan talousarvion kannalta katsottuna valmistelija pyytää komissiolta, että budjettivaliokunnalle toimitetaan tarkat tiedot vaikutuksesta, joka tällä ehdotuksella on maksuihin ja maksamatta oleviin määriin sekä yleisesti kuluvana budjettivuotena käytettävissä olevien määrärahojen toteuttamiseen, ja tämä myös monivuotisen rahoituskehyksen puolivälin tarkastuksen valossa.

  Ottaen huomioon lakimuutosten täytäntöönpanon kiireellisyyden valmistelija pyytää lopuksi budjettivaliokunnan jäseniä hyväksymään ehdotuksen sellaisenaan muuttamatta sitä.

  ******

  Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Uudentyyppiset kustannukset, joita voidaan tukea ESR:n rahoitusosuudella (Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttaminen)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  EMPL

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  15.12.2008

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Nathalie Griesbeck

  20.9.2004

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.2.2009

  23.2.2009

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  23.2.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  15

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

  aluekehitysvaliokunnan Lausunto (13.2.2009)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttamisesta uusien tukikelpoisten kustannustyyppien lisäämiseksi
  (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

  Valmistelija: Jamila Madeira

  LYHYET PERUSTELUT

  Maailmanlaajuisen rahoituskriisin vastatoimena Euroopan komissio ehdotti jäsenvaltioille Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa. EU:n valtioiden ja hallitusten päämiehet vahvistivat koordinoitujen vastatoimien tarpeen ja komissio julkisti 26. marraskuuta 2008 tiedonannon "Euroopan talouden elvytyssuunnitelma", jossa todetaan, että koheesiopolitiikalla myötävaikutetaan merkittävästi jäsenvaltioiden ja alueiden julkisiin investointeihin ja että sen on toimittava keinona, jonka avulla nykyisestä kriisistä selvitään.

  Euroopan talouden elvytyssuunnitelmassa ehdotetaan erityisesti, että toteutetaan toimenpiteitä Lissabonin strategian painopistealueilla kasvun ja työllisyyden aikaan saamiseksi. Kaikilla käyttöönotetuilla välineillä pyritään saavuttamaan tämä tavoite ja nopeuttamaan tulosten saavuttamista. Tässä mielessä soveltamisalueeltaan laajennetun Euroopan globalisaatiorahaston ja käyttöönotetun Euroopan sosiaalirahaston (ESR) erityisvastuulla on vastata moninaisiin sosiaalisiin ja taloudellisiin hätätilanteisiin, joilta tuki puuttuu. Nykyään kuten aikaisemminkin voidaan olla varmoja siitä, että niiden käyttö on sitä tehokkaampaa, mitä täydentävämpiä ovat niiden toimet ja soveltamisalat.

  Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan politiikkoja ja painopistealueita, joilla pyritään saavuttamaan edistystä työllisyyden alalla, parantamaan työn laatua ja tuottavuutta, edistämään sosiaalista osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta, ja sen tärkeänä tehtävänä on Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano.

  Ottaen huomioon, että koska uusien rahastojen ja asiaa koskevien toimintamenetelmien käyttöönottamista ei ole suunniteltu, on erityisen tärkeätä, että Euroopan sosiaalirahaston koko potentiaalia käytetään siihen, että ratkaistaan nykyisestä rahoituskriisistä ja talouden taantumasta johtuvat työttömyyden torjumista ja Euroopan kilpailukykyyn kohdistuvan paineen nopeaa kasvua koskevat ongelmat.

  Tässä mielessä komission ehdotus pyrkii yksinkertaistamaan hallintomenetelmiä ja käyttämään Euroopan sosiaalirahastosta yhteisrahoitettuja maksuja, joilla on tarkoitus edistää sitä, että talouskriisin kourissa olevia jäsenvaltioiden ja alueiden tukemiseen käytettävissä olevia ja soveltuvia resursseja käytetään entistä tehokkaammin, tuloksellisemmin ja nopeammin.

  On korostettava, että Euroopan parlamentti ja aluekehitysvaliokunta (REGI) ovat toistuvasti todenneet, että yksinkertaistaminen on olennaista parannettaessa rakennerahastojen hallintoa ja täytäntöönpanoa.

  On tärkeätä todeta, että vuoden 2007 talousarvion toteuttamista koskevassa vuosikertomuksessaan Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli tukikelpoisten kustannusten laskentaperusteiden yksinkertaistamista ja kertaluontoisten tai kiinteämääräisten maksujen osuuden lisäämistä "todellisiin kustannuksiin" perustuvien maksujen sijasta[1].

  Epäsuoria kustannuksia koskevat kiinteämääräiset ESR-maksut ovat olleet mahdollisia vuodesta 2007 lähtien, vaikka kertaluontoiset kustannukset eivät ole vielä ESR:n sääntöjen mukaan tukikelpoisia.

  Tässä yhteydessä komission ehdotuksella on tarkoitus laajentaa kiinteämääräistä rahoitusta suoriin kustannuksiin, laajentaa sen soveltamista standardiyksikkökustannuksiin ja mahdollistaa kertaluontoisten maksujen käyttö.

  Tässä suhteessa Euroopan komission tekemässä ehdotuksessa noudatetaan kehitysaluevaliokunnan jo aikaisemmin tekemien ehdotusten linjaa tekemällä siitä jäsenvaltioiden asianosaisten toimijoiden etujen mukainen.

  Koska tehdyt ehdotukset on pantava pikaisesti täytäntöön, Euroopan parlamenttia pyydettiin hyväksymään kantansa mahdollisimman nopeasti.

  Euroopan parlamentti ei milloinkaan kieltäytynyt kantamasta poliittista vastuutaan. Huolimatta siitä, että erityisen tilanteen vuoksi on muodostunut lukuisia näkökantoja, Euroopan parlamentti pidättäytyy tässä yhteydessä toistaiseksi tekemästä uusia ehdotuksia ja tarkistuksia varmistaakseen prosessin pikaisen etenemisen ja ehdotuksen tavoitteena olevat todelliset hyödyt kansalaisille. Parlamentti kuitenkin huomauttaa, että on tarpeellista jo nyt käynnistää yhdessä Euroopan komission kanssa kyseistä rahastoa koskeva arviointiprosessi, jonka tavoitteena on tehdä täydentävä arvio mahdollisimman nopeasti.

  Tämän vuoksi aluekehitysvaliokunta hyväksyy komission ehdotuksen.

  ******

  Aluekehitysvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa esittämään komission ehdotuksen hyväksymistä.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Uudentyyppiset kustannukset, joita voidaan tukea ESR:n rahoitusosuudella (Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttaminen)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

  EMPL

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  REGI

  15.1.2009

   

   

   

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Jamila Madeira

  19.1.2009

   

   

  Valiokuntakäsittely

  19.1.2009

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  12.2.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  42

  0

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuodelta 2007 ja toimielinten vastaukset, EUVL C 286, 10.11.2008, toinen luku, 42 kohta.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Uudentyyppiset kustannukset, joita voidaan tukea ESR:n rahoitusosuudella (Euroopan sosiaalirahastoa koskevan asetuksen (EY) N:o 1081/2006 muuttaminen)

  Viiteasiakirjat

  KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  26.11.2008

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  EMPL

  15.12.2008

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  BUDG

  15.12.2008

  CONT

  15.12.2008

  REGI

  15.1.2009

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  CONT

  20.1.2009

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Karin Jöns

  2.12.2008

   

   

  Valiokuntakäsittely

  11.2.2009

  2.3.2009

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  2.3.2009

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  38

  2

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

  Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.3.2009