JELENTÉS az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

4.3.2009 - (COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Előadó: Karin Jöns

Eljárás : 2008/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0116/2009
Előterjesztett szövegek :
A6-0116/2009
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0813),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 148. cikkére, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6-0454/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság véleményeire (A6-0116/2009),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, abban az esetben, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

INDOKOLÁS

A jelenlegi pénzügyi válság és gazdasági visszaesés hátrányosan érinti az államháztartásokat. Számos tagállamban jelentősen csökkent a növekedés; néhányban meg is állt. A munkanélküliek száma is növekedni kezd. Ezen összefüggést szemlélve döntő jelentőségű az Európai Szociális Alapban rejlő lehetőségek legteljesebb mértékű kihasználása, hogy a gazdasági visszaesés közepette enyhíteni lehessen a munkanélküliek, különösen a leginkább érintettek problémáit.

A Bizottság javaslata arra irányul, hogy további, egyszerűbb módszerekkel egészüljön ki az Európai Szociális Alap támogatási rendszere, ezáltal gyorsabban és hatékonyabban lehessen segíteni azon gazdasági és társadalmi kihívások megoldását, melyekkel Európának szembe kell néznie.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2005. június 15-én elfogadta az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet első olvasatáról szóló jelentését, az előadó José Albino Silva Peneda volt. A bizottság már akkor rámutatott a strukturális alapok és különösen az Európai Szociális Alap szempontjából kulcsfontosságú további egyszerűsítés szükségességére. A bizottsági álláspontot a 2005. július 6-i plenáris szavazással megerősítették.

Az Európai Számvevőszék is javasolta, hogy tegyék egyszerűbbé a támogatható költségek számításához alapul vett tényezőket és a „ténylegesen felmerült költségek” visszatérítése helyett alkalmazzanak minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú kifizetéseket. Átalányösszegű kifizetésre ugyanakkor még nincs mód az ESZA szabályzata szerint, átalányalapú kifizetésekre pedig csak közvetett költségek esetében van lehetőség.

A bizottsági javaslat célja az átalányalapú kifizetések kiterjesztése (1) és az átalányösszegű kifizetési rendszer használatának lehetővé tétele (2):

1)     Egységköltség alapján kiszámított átalányalapú kifizetések:

         Az átalányalapú kifizetések a jövőben nem csak a közvetett költségek, hanem a közvetlen költségek, illetve a kettő keveréke esetében is alkalmazhatók.

         Az átalányokat a tagállamok számítják ki és állapítják meg. Felső határ nincs meghatározva. A benyújtásra kerülő számításoknak azonban tisztességesnek, méltányosnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük.

2)     Átalányösszegek:

         Bevezetésre kerülnek az átalányösszegek. Ezeket legfeljebb 50 000 euróig közvetlen és közvetett költségekre egyaránt érvényesíteni lehet.

         A benyújtásra kerülő számításoknak azonban az átalányalapú költségekhez hasonlóan tisztességesnek, méltányosnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük, és a tagállamok által kerülnek előzetesen meghatározásra.

Az Európai Bizottság a közvetett költségek esetében alkalmazott átalányalapú kifizetéseknél szokásos eljáráshoz hasonlóan előzetesen megvizsgálja a tagállamok által az átalányalapok és átalányösszegek számításához alkalmazott rendszereket.

Az előadó intenzív információcserét folytatott az Európai Bizottsággal, a tagállamokkal és számos európai és nemzeti szintű nem kormányzati szervezettel, valamint az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával.

Ennek során megállapította, hogy az Európai Bizottság kezdeményezését minden oldalról az adminisztráció egyszerűsítését szolgáló lépésként üdvözlik. Az előadó azon kezdeti aggályait, hogy a hiányzó felső határ miatt esetleges visszaélésekre kerülhet sor az átalányalapú kifizetések terén, sikerült eloszlatni.

Az Európai Szociális Alapból indított intézkedések négy prioritási területe változatlan marad:

- a munkavállalók és a vállalatok alkalmazkodóképességének növelése;

- a foglalkoztatáshoz való hozzáférés javítása, a munkanélküliség megelőzése, a munkában eltöltött idő meghosszabbítása és a munkaerő-piaci részvétel fokozása;

- a társadalmi integráció előmozdítása a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci integrációja és a megkülönböztetés elleni küzdelem révén;

- a partnerségen alapuló foglalkoztatási és az integrációs reformok elősegítése.

A fent említett prioritási területeken túl az ESZA továbbra is támogatni fogja a humántőke-beruházásokat bővítő és javító, különösen az oktatási és szakképzési rendszerek javítása révén tett intézkedéseket, valamint a nemzeti, regionális és helyi szintű közigazgatások intézményi kapacitásának és hatékonyságának fejlesztését célzó intézkedéseket is.

A bizottsági javaslat nem jelent változást azon uniós elkötelezettséghez képest, mely szerint meg kell szüntetni a nők és a férfiak közötti egyenlőtlenséget, és elő kell segíteni a felelősségteljes kormányzást. A szociális partnerek bevonása továbbra is kiemelten fontos az alap működési prioritásainak és műveleteinek végrehajtása, valamint az Európai Szociális Alap programjainak részleges átalakítása szempontjából.

A bizottsági javaslat arra korlátozódik, hogy a megfelelő pénzgazdálkodási alapelvek keretei között a rendelkezésre álló források eredményes, hatékony és gyors felhasználásának előmozdítása érdekében egyszerűsítse az Európai Szociális Alap működését.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (25.2.2009)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

A vélemény előadója: Nathalie Griesbeck

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európát sújtó pénzügyi, majd gazdasági válság egyre kiélezettebb versenybe kényszeríti a vállalkozásokat és károsan befolyásolja a közfinanszírozást. A válság a növekedés lassulását, sőt egyes esetekben recessziót okozott. Ráadásul a munkanélküliek száma is jelentős mértékben növekedett.

A foglalkoztatással kapcsolatos problémák megoldása érdekében a Bizottság az ESZA rendelkezésre álló forrásainak gyors és hatékony felhasználását ösztönző intézkedéseket javasol. A Bizottság az Európai Szociális Alap támogatási rendszere felhasználásának egyszerűsített módszerét javasolja a létező gazdasági és szociális problémák, különösen a munkanélküliség problémájának mielőbbi és hatékony megoldása érdekében.

Az előadó álláspontja

A vélemény előadója üdvözli a Bizottság javaslatát hangsúlyozva, hogy a Parlament már több alkalommal is rámutatott arra, hogy a strukturális alapokból származó finanszírozáshoz és az alapok működéséhez kapcsolódó eljárásokat egyszerűsíteni kell.

A vélemény előadója úgy véli, hogy az ESZA-ból támogatható költségek – nevezetesen az egységköltség-alapú átalányösszegű, illetve átalányalapú kifizetések – körének kiszélesítésére irányuló javaslat természeténél fogva lehetőséget biztosít az alap felgyorsított igénybevételére, mivel ezzel egy időben egyszerűsödik az ESZA-társfinanszírozásban részesülő tevékenységekhez kapcsolódó ellenőrzés, adminisztráció és irányítás.

A vélemény előadója megerősíti, hogy a strukturális politika végrehajtásában tapasztalt késedelmek többek között a túlságosan szigorú eljárásoknak köszönhetők, és ezért ezek egyszerűsítésére kell törekedni.

Ezzel kapcsolatban emlékeztetnénk arra, hogy a 6/2008. számú költségvetés-módosítás kilenc operatív program esetében hangsúlyozta, hogy jóváhagyásuk során súlyos késedelmeket tapasztaltak, ami az intézményközi megállapodás 48. pontjában meghatározottakkal összhangban az ERFA-kötelezettségvállalások átütemezéséhez vezetett.

Az általános rendelkezésekről szóló rendeletben szabályzott alapok pénzgazdálkodásának egyszerűsítésére vonatkozó bizottsági javaslathoz kapcsolódó, jogalkotási módosító javaslat megfelelő választ kínál a jelenlegi pénzügyi válság összefüggésében és megkönnyítheti a kohéziós politika megvalósítását.

Az előadó fontosnak tartja, hogy ezen egyszerűsítés keretében az irányító hatóságok számára biztosítsanak a projektvezetők hatékony támogatását elősegítő eszközöket különösen annak érdekében, hogy erősíthessék a gazdaságra gyakorolt fellendítő hatást és növeljék a foglalkoztatottságot a köz- és magánszféra közötti partnerségek révén.

A vélemény előadója költségvetési szempontból arra kéri a Bizottságot, hogy tájékoztassa a Költségvetési Bizottságot a javaslatnak a kifizetésekre és a fennálló kötelezettségvállalásokra gyakorolt hatásáról, valamint átfogóbb szempontból a folyó költségvetési évben rendelkezésre álló támogatások felhasználásáról többek között a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata fényében.

Végezetül, tekintettel a jogalkotási módosítások elfogadásának sürgető mivoltára, a vélemény előadója felkéri a Költségvetési Bizottság tagjait, hogy a javaslatot módosítások nélkül hagyják jóvá.

******

A Költségvetési Bizottság felhívja a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

ELJÁRÁS

Cím

Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése (az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.12.2008

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

23.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

VÉLEMÉNY a Regionális Fejlesztési Bizottság részéről (13.2.2009)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

az Európai Szociális Alapra vonatkozó 1081/2006/EK rendeletnek az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

a vélemény előadója: Jamila Madeira

RÖVID INDOKOLÁS

A globális pénzügyi válságra adott válaszlépésként a Bizottság egy európai gazdasági helyreállítási tervet terjesztett elő a tagállamoknak. Miután az Unió állam- és kormányfői megerősítették az összehangolt válasz szükségességét, a Bizottság 2008. november 26-án „Az európai gazdasági fellendülés terve” címmel közleményt adott ki. A közlemény megállapítja, hogy a kohéziós politika jelentős mértékben támogatja a tagállamok és a régiók állami beruházásait, és a jelenlegi válságból való kilábalás eszközéül kell szolgálnia.

Az európai gazdasági helyreállítási terv különösen ajánlja a lisszaboni stratégia kiemelt területeihez kötődő intézkedések elfogadását a növekedés és a foglalkoztatás megvalósulása érdekében. Ezen célt, valamint a gyorsabb eredmények elérését szolgálja valamennyi alkalmazott intézkedés. Az Európai Globalizációs Kiigazítási Alap hatályának kiterjesztése és az Európai Szociális Alap (ESZA) nagyobb rugalmassága kifejezetten a sürgős segítséget igénylő számos társadalmi és gazdasági vészhelyzetre adott válaszlépés. Továbbra is meggyőződésünk, hogy minél inkább kiegészítő jellegűek az ezekhez kapcsolódó intézkedések és azok hatálya, annál nagyobb hatékonyságra számíthatunk.

Az Európai Szociális Alap támogatja azokat a szakpolitikákat és prioritásokat, amelyek a teljes foglalkoztatás megvalósításának előmozdítására, a munka minőségének és termelékenységének javítására, valamint a társadalmi integráció és kohézió elősegítésére irányulnak, továbbá kulcsszerepet játszik az európai gazdasági helyreállítási tervben foglalt intézkedések végrehajtásában.

Mivel nem született új alapok vagy helyszíni cselekvési tervek létrehozására vonatkozó rendelkezés, kiemelten fontos, hogy az Európai Szociális Alap adta lehetőségeket teljes mértékben kiaknázzuk a munkanélküliség és a jelenlegi pénzügyi válság és gazdasági visszaesés következtében Európa gazdaságának versenyképességére nehezedő egyre fokozódó nyomás problémájának megoldása érdekében.

A Bizottság javaslata ezen körülményeket figyelembe véve törekszik az Európai Szociális Alap társfinanszírozásának irányítására és felhasználására alkalmazott módszerek egyszerűsítésére annak érdekében, hogy a gazdasági válság által érintett tagállamok és régiók támogatására szolgáló rendelkezésre álló forrásokat minél hatékonyabban és gyorsabban fel lehessen használni.

Hangsúlyozni kell, hogy az Európai Parlament és a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) számos alkalommal rámutattak, hogy a strukturális alapok irányításának és végrehajtásának javítása érdekében kulcsfontosságú az egyszerűsítés.

Érdemes felidézni, hogy a Számvevőszék a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló éves jelentésében szintén azt javasolja, hogy tegyék egyszerűbbé „a támogatható költségek számításához alapul vett tényezőket és a „ténylegesen felmerült költségek” visszatérítése helyett alkalmazzanak minél gyakrabban átalányösszegű vagy átalányalapú kifizetéseket”[1].

Közvetett költségek esetében 2007 óta lehetőség van az ESZA-ból átalányalapú kifizetésekre; átalányösszegű kifizetésére ugyanakkor még nincs mód az ESZA szabályzata szerint.

E tekintetben a javaslat célja, hogy a közvetlen költségekre is kiterjessze az átalányalapú kifizetéseket, szélesítse a szabványosított költségegységek körét és lehetővé tegye az átalányösszegű kifizetési rendszer használatát.

A Bizottság javaslata tehát követi a Regionális Fejlesztési Bizottság által már megfogalmazott javaslatokat, amennyiben a tagállami résztvevők érdekeihez igazodik.

Az előterjesztett javaslatok végrehajtásának sürgősségére való tekintettel az Európai Parlamentet felkérték, hogy a lehető legrövidebb időn belül fogadja el erre vonatkozó álláspontját. Az Európai Parlament soha nem tért ki a politikai felelősségvállalás elől. Mindezt figyelembe véve – a témában született számos eltérő álláspont ellenére – az eljárás gyorsításának, valamint a javaslat által hangoztatott, a polgárok számára nyújtott valódi előnyök megvalósulása érdekében az Európai Parlament egyelőre lemond az újabb javaslatok és módosítások előterjesztéséről. Ugyanakkor rendkívül szükségesnek látja, hogy már a folyamat ezen korai szakaszán a Bizottsággal együtt megkezdjék az alap értékelését egy mihamarabbi kiegészítő felülvizsgálat érdekében.

A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért jóváhagyja a Bizottság javaslatát.

******

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy javasolja a Bizottság javaslatának jóváhagyását.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Cím

Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése (az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Illetékes bizottság

EMPL

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

15.1.2009

 

 

 

A vélemény előadója

A kijelölés dátuma

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Vizsgálat a bizottságban

19.1.2009

 

 

 

Elfogadás dátuma

12.2.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Oldřich Vlasák

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (178. cikk (2) bekezdés)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Az Európai Unió Hivatalos Lapja – C 286, 51. kötet, 2008. november 10.: „Számvevőszék – A Számvevőszék éves jelentése a 2007-es pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, az intézmények válaszaival együtt”, 2. fejezet 42. bekezdés.

ELJÁRÁS

Cím

Az ESZA-ból támogatható költségtípusok körének kiterjesztése (az Európai Szociális Alapról szóló 1081/2006/EK rendelet módosítása)

Hivatkozások

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.11.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

15.12.2008

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

CONT

20.1.2009

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Vizsgálat a bizottságban

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Az elfogadás dátuma

2.3.2009

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

38

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Benyújtás dátuma

4.3.2009