Pranešimas - A6-0116/2009Pranešimas
A6-0116/2009

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus

4.3.2009 - (COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Karin Jöns

Procedūra : 2008/0232(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0116/2009
Pateikti tekstai :
A6-0116/2009
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0813),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 148 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0454/2008),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir į Biudžeto komiteto bei Regioninės plėtros komiteto nuomones (A6‑0116/2009),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

AIŠKINAMOJI DALIS

Dabartinė finansinė krizė ir ekonomikos nuosmukis neigiamai veikia viešuosius biudžetus. Didžiumoje valstybių narių ekonomikos augimas gerokai sumažėjo, kai kuriose jų netgi jaučiamas ekonomikos sąstingis. Nedarbo rodikliai pradėjo blogėti. Susidarius tokiai situacijai, ekonomikos nuosmukio metu labai svarbu, kad Europos socialiniu fondu (ESP) būtų visapusiškai naudojamasi sprendžiant nedirbančių, ypač labiausiai pažeidžiamų asmenų problemas.

Komisijos pasiūlymu siekiama paįvairinti ir supaprastinti Europos socialinio fondo paramos skyrimo metodiką, kad jo indėlis greitai sprendžiant Europai kylančius ekonominius ir socialinius uždavinius būtų veiksmingas.

2005 m. birželio 15 d. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas priėmė pirmojo svarstymo pranešimą dėl Reglamento (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo (pranešėjas - Silva Peneda). Jau tuomet minėtasis komitetas atkreipė dėmesį į tai, kad kalbant apie struktūrinius fondus apskritai ir apie Europos socialinį fondą konkrečiai, būtina dar labiau supaprastinti lėšų skyrimo procedūras. Komiteto pozicijai buvo pritarta balsuojant dėl šio klausimo 2005 m. liepos 6 d. plenarinio posėdžio metu.

Europos Audito Rūmai taip pat rekomendavo supaprastinti „reikalavimus atitinkančių išlaidų apskaičiavimo pagrindą ir dažniau naudoti vienodo dydžio sumų ar vienodos normos mokėjimus užuot atlyginus „tikrąsias išlaidas“. Vis dėlto pagal Europos socialinio fondo taisykles dar neleidžiama mokėti vienkartinių sumų (pirmiau – vienodo dydžio sumų), o mokėti vienodo dydžio sumas (pirmiau – vienodos normos mokėjimus) galima tik siekiant padengti netiesiogines išlaidas.

Komisijos pasiūlymu siekiama išplėsti finansavimo mokant vienodo dydžio sumą (1) taikymo sritį ir leisti naudoti vienkartinės sumos mokėjimo sistemą (2).

1)     Vienodo dydžio išlaidų sumos, apskaičiuotos taikant standartinius vieneto kainos tarifus.

         Vienodo dydžio sumas ateityje leidžiama mokėti siekiant padengti ne tik netiesiogines, bet ir tiesiogines išlaidas arba šių išlaidų derinį.

         Vienodo dydžio sumas apskaičiuoja ir nustato valstybės narės. Viršutinė šių sumų riba nenurodoma. Vis dėlto numatyta, kad nurodomos išlaidos turi būti apskaičiuojamos laikantis teisingo, sąžiningo ir patikrinamo metodo.

2)     Vienkartinės sumos.

         Numatoma galimybė mokėti vienkartines sumas. Šios sumos neturi viršyti 50 000 EUR ir gali būti mokamos tiesioginėms bei netiesioginėms išlaidoms padengti.

         Kaip ir vienodo dydžio sumų atveju, nurodomas išlaidas valstybės narės turi apskaičiuoti iš anksto, laikydamosi teisingo, sąžiningo ir patikrinamo apskaičiavimo metodo.

Europos Komisija iš anksto patikrins valstybių narių nustatytas vienodo dydžio sumų ir vienkartinių sumų apskaičiavimo sistemas, vadovaudamasi procedūra, kuri taikoma mokant vienodo dydžio sumas netiesioginėms išlaidoms padengti.

Pranešėja aktyviai keitėsi informacija su Europos Komisija, valstybėmis narėmis ir su daugeliu europiniu ir nacionaliniu lygmenimis veikiančių nevyriausybinių organizacijų, taip pat su Europos Parlamento Biudžeto kontrolės komitetu.

Ji konstatavo, kad visi veikėjai palankiai vertina Europos Komisijos pasiūlymą, kadangi pagal jį būtų supaprastintos administravimo procedūros. Nepasitvirtino pradinės pranešėjos abejonės, kad mokant vienodo dydžio sumas gali būti piktnaudžiaujama, nes nėra nustatyta viršutinės ribos.

Keturios pagrindinės Europos socialinio fondo veiklos sritys liks tokios pačios:

- darbuotojų ir įmonių prisitaikymo didinimas;

- geresnių įsidarbinimo sąlygų sudarymas, nedarbo prevencija, darbinės veiklos ilginimas ir aktyvesnio dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas;

- socialinės integracijos gerinimas, skatinant socialiai remtinų žmonių integraciją į darbą ir kova su diskriminacija;

- partnerystės skatinimas vykdant užimtumo ir integracijos sričių reformą.

Greta minėtųjų prioritetų Europos socialinis fondas toliau rems veiksmus, skirtus padidinti ir pagerinti investicijas į žmogiškąjį kapitalą, visų pirma tobulinant švietimo ir mokymo sistemas, ir veiksmus, skirtus instituciniams gebėjimams plėtoti ir valstybės valdymo institucijų veiksmingumui didinti nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis.

Komisijos pasiūlymu taip pat nedaromas poveikis Europos Sąjungos įsipareigojimui panaikinti moterų ir vyrų nelygybę ir skatinti gerą valdymą. Toks pat svarbus lieka ir socialinių partnerių dalyvavimas įgyvendinant fondo veiklos prioritetus ir veiksmus ir iš naujo planuojant dalį Europos socialinio fondo programos.

Komisijos pasiūlymu siekiama tik supaprastinti Europos socialinio fondo veiklą, kad laikantis patikimo finansų valdymo principų būtų paskatintas veiksmingas, naudingas ir greitas turimų išteklių panaudojimas.

Biudžeto komiteto NUOMONĖ  (25.2.2009)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Nuomonės referentė: Nathalie Griesbeck

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Finansinė, o vėliau ir ekonomikos krizė, su kuria susidūrė Europa, paskatino didėjantį konkurencinį spaudimą įmonėms ir neigiamą poveikį viešiesiems finansams. Krizė sąlygojo augimo sulėtėjimą ir tam tikrais atvejais recesiją. Be to, labai išaugo nedarbo rodiklis.

Siekdama spręsti rimtas užimtumo problemas Komisija siūlo priemones, skirtas skatinti veiksmingą ir greitą turimų ESF lėšų naudojimą. Ji siūlo supaprastintą Europos socialinio fondo paramos skyrimo metodiką, kad egzistuojančias ekonomines ir socialines problemas, visų pirma nedarbo problemą, galima būtų išspręsti greičiausiu ir veiksmingiausiu būdu.

Nuomonės referentės pozicija

Nuomonės referentė teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą ir pabrėžia, kad Parlamentas ne kartą pabrėžė būtinybę supaprastinti procedūras, susijusias su struktūrinių fondų veikimu ir lėšų iš šių fondų skyrimu.

Nuomonės referentė mano, kad pasiūlymas, kuriuo siekiama išplėsti iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų spektrą – visų pirma įtraukiant vienkartines sumas ir vienodos normos mokėjimus, paremtus standartiniais vieneto kainos tarifais – leistų greičiau naudoti fondo lėšas, nes juo taip pat siekiama supaprastinti iš ESF finansuojamos veiklos valdymą, administravimą ir kontrolę .

Nuomonės referentė dar kartą pabrėžia, kad vėlavimai, užfiksuoti vykdant struktūrinę politiką, be kita ko, atsiranda dėl pernelyg sudėtingų procedūrų ir kad labai svarbu jas supaprastinti.

Atsižvelgiant į tai, galima priminti, kad taisomajame biudžete 6/2008 išaiškėjo dideli vėlavimai priimant 9 veiksmų programas, o tai paskatino iš naujo planuoti Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) lėšų paskirstymą, kaip numatyta Tarpinstitucinio susitarimo 48 punkte.

Šis pasiūlymas dėl teisės akto pakeitimo kartu su Komisijos pasiūlymu dėl bendrame reglamente numatyto finansinio lėšų valdymo supaprastinimo yra tinkamas atsakas į dabartinę finansinę krizę ir turėtų palengvinti sanglaudos politikos įgyvendinimą.

Nuomonės referentė pabrėžia, kad vykdant šį supaprastinimą vadovaujančiosioms institucijoms svarbu suteikti tinkamas priemones, leidžiančias veiksmingai teikti paramą projektų vykdytojams, kad būtų skatinamas laukiamas poveikis ekonomikai ir užimtumui panaudojant viešojo ir privataus sektorių partnerystę.

Atsižvelgdama į biudžetą nuomonės referentė ragina Komisiją Biudžeto komitetui perduoti detalią informaciją apie šio pasiūlymo poveikį mokėjimams ir neįvykdytiems įsipareigojimams (pranc. reste à liquider, RAL) ir bendrai einamaisiais biudžetiniais metais turimų lėšų panaudojimui, atsižvelgiant į daugiametės finansinės programos tarpinę peržiūrą.

Atsižvelgdama į tai, kad šiuos teisės akto pakeitimus reikia priimti skubiai, nuomonės referentė ragina Biudžeto komiteto narius priimti pateiktą pasiūlymą jo nekeičiant.

******

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą siūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų rūšių išlaidos, kurias galima dengti iš ESF (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo)

Nuorodos

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Svarstymas komitete

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Priėmimo data

23.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

15

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Regioninės plėtros komiteto NUOMONĖ  (13.2.2009)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo Europos parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo, į jį įtraukiant naujus iš ESF tinkamų finansuoti išlaidų tipus
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Pranešėja: Jamila Madeira

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Europos Komisija, kaip atsaką pasaulinei finansų krizei, pasiūlė valstybėms narėms Europos ekonomikos atkūrimo planą. ES valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino būtinybę suderinti veiksmus, taigi 2008 m. lapkričio 26 d. Komisija paskelbė Europos ekonomikos atkūrimo planą, kuriame pabrėžiama, kad Sanglaudos politika reikšmingai prisideda prie valstybių narių ir regionų viešųjų investicijų ir turės būti priemone dabartinei krizei įveikti.

Europos ekonomikos atkūrimo planu visų pirma siūloma patvirtinti veiksmus prioritetinėse Lisabonos strategijos srityse, siekiant padidinti ekonomikos augimą ir užimtumą. Visos šiuo metu taikomos priemonės yra skirtos šiam tikslui pasiekti ir greitiems rezultatams gauti. Šiuo atžvilgiu, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo plėtimasis ir Europos socialinio fondo (ESF) padidinimas visų pirma gali padėti išspręsti daugelį socialinių ir ekonominių neatidėliotinų klausimų, o be pagalbos to padaryti neįmanoma. Šiandien, kaip ir vakar, esame įsitikinę, kad kuo labiau plane numatyti veiksmai ir pritaikymo sritys vienas kitą papildys, tuo veiksmingesnis bus minėtasis planas.

Europos socialinio fondo lėšomis remiamos tos politikos sritys ir prioritetai, kuriais siekiama skatinti pažangą įgyvendinant visiško užimtumo, darbo kokybės ir našumo pagerinimo, socialinę įtraukties bei sanglaudos tikslus, taip pat jis yra labai svarbus įgyvendinant šio Europos ekonomikos atkūrimo plano priemones.

Kadangi nebuvo numatyta jokia galimybė naudotis naujais fondais ar naujomis veiksmų priemonėmis šioje srityje, labai svarbu, kad Europos socialiniu fondu būtų visapusiškai naudojamasi sprendžiant klausimus, susijusius su kova su nedarbu ir greitu konkurencijos įtakos didėjimu Europos ekonomikoje, kuriuos lėmė dabartinė finansų krizė ir ekonomikos nuosmukis.

Tokiomis aplinkybėmis, Komisijos pasiūlymo tikslas – supaprastinti finansų valdymo metodus bei mokėjimų, kurie bendrai finansuojami iš Europos socialinio fondo, panaudojimą, siekiant skatinti veiksmingesnį, efektyvesnį ir greitesnį turimų išteklių, kuriais gali naudotis ekonomikos krizę patiriančios valstybės narės ir regionai, pritaikymą.

Būtina pabrėžti, kad Europos Parlamentas ir Regioninės plėtros komitetas (RPK) kelis kartus yra nurodę, kaip svarbu supaprastinti struktūrinius fondus, norint pagerinti finansų valdymą bei jų panaudojimą.

Svarbu paminėti, kad Europos Audito Rūmai savo metinėje ataskaitoje dėl 2007 m. biudžeto įgyvendinimo taip pat rekomendavo supaprastinti „reikalavimus atitinkančių išlaidų apskaičiavimo pagrindą ir dažniau naudoti vienodo dydžio sumų ar vienodos normos mokėjimus užuot atlyginus  tikrąsias išlaidas[1].

Kalbant apie ESF vienodos normos mokėjimus, nuo 2007 m. netiesioginėms išlaidoms padengti leista iš ESF mokėti vienodo dydžio sumas, tačiau mokėti vienkartines sumas pagal ESF taisykles dar nėra leista.

Šiuo pasiūlymu Europos Komisija siekia finansavimą vienodo dydžio suma taikyti tiesioginėms išlaidoms, pradėti juos taikyti standartiniams vieneto kainos tarifams ir sudaryti sąlygas naudoti vienkartinių sumų mokėjimo sistemą.

Taigi Europos Komisijos pateiktas pasiūlymas neprieštarauja Regioninės plėtros komiteto jau ankščiau suformuluotiems pasiūlymams, nes jis yra suderinamas su valstybėse narėse veikiančių asmenų interesais.

Esant būtinybei kuo greičiau įgyvendinti pateiktus pasiūlymus, Europos Parlamentas raginamas kuo skubiau patvirtinti savo poziciją šioje srityje.

Europos Parlamentas niekada nevengė prisiimti politinės atsakomybės. Tokiomis aplinkybėmis, nepaisant to, kad šiam laikotarpiui būdinga tai, jog atsiranda daug įvairių požiūrių, Europos Parlamentas kol kas susilaiko nuo naujų pasiūlymų ir pakeitimų, norėdamas užtikrinti spartų šio proceso vykdymą bei realią šio pasiūlymo naudą gyventojams. Tačiau įspėjama apie būtinybę kartu su Europos Komisija nedelsiant pradėti šio fondo įvertinimo procesą, siekiant kaip galima greičiau atlikti papildomą patikrinimą.

Tokiomis aplinkybėmis, Regioninės plėtros komitetas pritaria šiam pasiūlymui.

******

Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingąjį Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą pasiūlyti pritarti Komisijos pasiūlymui.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Pavadinimas

Naujų rūšių išlaidos, kurias galima dengti iš ESF (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo)

Nuorodos

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Atsakingas komitetas

EMPL

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

REGI

15.1.2009

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Svarstymas komitete

19.1.2009

 

 

 

Priėmimo data

12.2.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 286, 51 tomas, 2008 m. lapkričio 10 d., Audito Rūmų 2007 finansinių metų metinė biudžeto vykdymo ataskaita su institucijų atsakymais, 2 skyriaus 42 pastraipa.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Naujų rūšių išlaidos, kurias galima dengti iš ESF (iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006 dėl Europos socialinio fondo)

Nuorodos

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

26.11.2008

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

15.12.2008

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CONT

20.1.2009

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Svarstymas komitete

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Priėmimo data

2.3.2009

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

38

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Pateikimo data

4.3.2009