Ziņojums - A6-0116/2009Ziņojums
A6-0116/2009

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

4.3.2009 - (COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Referente: Karin Jöns

Procedūra : 2008/0232(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0116/2009
Iesniegtie teksti :
A6-0116/2009
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0813),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 148. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6‑0454/2008),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas, kā arī Reģionālās attīstības komitejas atzinumus (A6‑0116/2009),

1.  apstiprina Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt šo priekšlikumu vai to aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

PASKAIDROJUMS

Pašreizējā finanšu krīze un ekonomiskā lejupslīde negatīvi ietekmē publiskā sektora budžetu. Daudzās dalībvalstīs ir būtiski samazinājusies izaugsme, bet dažās tā ir pat apstājusies. Bezdarbnieku skaits palielinās. Šajā kontekstā ir ļoti svarīgi pilnīgi izmantot Eiropas Sociālā fonda iespējas, lai mazinātu bezdarba problēmas, kas ekonomiskās lejupslīdes laikā jo īpaši skar neaizsargātākos.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir ieviest papildinātu, vienkāršotu Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantojuma metodi, lai straujāk un efektīvāk varētu risināt ekonomiskās un sociālās problēmas, ar kurām saskaras Eiropa.

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja 2005. gada 15. jūnijā pirmajā lasījumā pieņēma ziņojumu par Eiropas Sociālā fonda Regulu (EK) Nr. 1081/2006, referents bija Silva Peneda. Jau tad komiteja apzinājās, ka ir ārkārtīgi svarīgi vienkāršot struktūrfondu apguvi kopumā un jo īpaši attiecībā uz ESF. Komitejas pozīcija tika apstiprināta 2005. gada 6. jūlija plenārsēdes balsojumā.

Eiropas Revīzijas palāta ieteica vienkāršot pamatu atbilstīgo izdevumu aprēķināšanai un plašāk lietot vienotas summas vai vienotas likmes maksājumus tā vietā, lai atlīdzinātu reālās izmaksas””. Tomēr ESF noteikumos vēl nav paredzētas tiesības uz vienotu summu maksājumiem un vienotas likmes maksājumi ir iespējami tikai par netiešajām izmaksām.

Komisijas priekšlikuma mērķis ir paplašināt vienotas likmes maksājumu darbības jomu (1) un dot tiesības izmantot vienotas summas maksājumu sistēmas (2):

1)     Vienotas likmes izmaksas, piemērojot vienības izmaksu standarta shēmu:

         turpmāk vienotas likmes attieksies ne tikai uz netiešajām izmaksām, bet arī uz tiešajām izmaksām, proti, abi izmaksu veidi tiks apvienoti vienā.

         Vienotas likmes aprēķināšana un noteikšana ir dalībvalstu kompetencē. Augšējā likme nav noteikta. Tomēr ierosinātajiem aprēķiniem jābūt „taisnīgiem, objektīviem un pierādāmiem”.

2)     Vienotas summas:

         vienotas summas tiks ieviestas no jauna. Ir iespējams attiecināt gan tiešās, gan netiešās izmaksas maksimāli līdz EUR 50 000.

         Vienotajām summām, tāpat kā ierosinātajiem aprēķiniem, jābūt „taisnīgām, objektīvām un pierādāmām”, un to noteikšana ir dalībvalstu kompetencē.

Eiropas Komisija pārbaudīs dalībvalstu izveidotās aprēķina sistēmas vienotajām likmēm un vienotajām summām līdzīgi praktiskajām procedūrām attiecībā uz netiešo izmaksu vienotajām likmēm.

Referentei bija spraigas diskusijas ar Eiropas Komisiju, dalībvalstīm un daudzām nevalstiskām organizācijām gan Eiropas, gan valstu līmenī, kā arī ar Eiropas Parlamenta Budžeta kontroles komiteju.

Referente konstatēja, ka Eiropas Komisijas iniciatīvu par pārvaldes vienkāršošanu atbalsta visas iesaistītās puses. Tika novērstas referentes sākotnējās šaubas par to, ka augšējās likmes trūkuma dēļ vienotas likmes ir iespējams izmantot ļaunprātīgi.

Netiks mainītas Eiropas Sociālā fonda četras galvenās darbības jomas:

-  uzlabot darba ņēmēju un uzņēmumu pielāgošanās spēju;

- uzlabot darba iespējas, novērst bezdarbu, pagarināt darba mūžu un palielināt iesaistīšanos darba tirgū;

- pastiprināt sociālo integrāciju, sekmējot tādu cilvēku integrāciju darba tirgū, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, un apkarot diskrimināciju;

- veicināt partnerattiecības, lai veiktu reformas nodarbinātības un integrācijas jomā.

Papildus iepriekš minētajām prioritātēm ESF turpinās atbalstīt centienus palielināt un pilnveidot cilvēkresursus, jo īpaši uzlabojot izglītības un mācību sistēmu, un darbību, kuras mērķis ir pilnveidot institucionālo darījumspēju un valsts pārvaldes iestāžu efektivitāti valsts, reģionālajā un vietējā līmenī.

Komisijas priekšlikumā ir pievērsta uzmanība arī Eiropas Savienības saistībām attiecībā uz nevienlīdzības izskaušanu starp sievietēm un vīriešiem un labas pārvaldības veicināšanu. Īpaša nozīme joprojām ir sociālo partneru iesaistīšanai fonda prioritāšu un darbības īstenošanā, kā arī Eiropas Sociālā fonda programmu daļējā pārplānošanā.

Komisijas priekšlikums attiecas tikai uz Eiropas Sociālā fonda darbību vienkāršošanu, lai veicinātu pieejamo resursu efektīvu, racionālu un strauju izmantošanu, vienlaikus vienmēr ievērojot pareizas finanšu vadības principus.

Budžeta komitejaS ATZINUMS (25.2.2009)

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Nathalie Griesbeck

ĪSS PAMATOJUMS

Finanšu un ekonomikas krīze, kura skārusi Eiropu, ir izraisījusi aizvien pieaugošu konkurences spiedienu uz uzņēmumiem un negatīvu ietekmi uz publisko finanšu stāvokli. Krīze ir palēninājusi izaugsmi un atsevišķos gadījumos izraisījusi recesiju. Turklāt ir strauji pieaudzis bezdarba līmenis.

Minēto nopietno nodarbinātības problēmu risināšanai Komisija ierosina veikt pasākumus, lai veicinātu efektīvu un ātru pieejamo ESF resursu izmantošanu. Tā piedāvā vienkāršotu metodi Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izmantošanai, lai ātrāk un efektīvāk risinātu ekonomiskās un sociālās problēmas, īpaši bezdarba problēmu.

Atzinuma sagatavotājas nostāja

Atzinuma sagatavotāja atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, uzsverot, ka nepieciešamību uzsākt struktūrfondu darbības un finansējuma piešķiršanas procedūru vienkāršošanu vairākkārt uzsvēris Parlaments.

Atzinuma sagatavotāja uzskata, ka priekšlikums papildināt ESF intervencēm paredzēto izmaksu atlīdzināšanas veidus, īpaši atļaujot izmantot vienotas summas un vienotas likmes izmaksu standarta shēmas, ļaus paātrināt fonda izmantošanu, jo tā mērķis ir arī vienkāršot to darbību pārvaldību, administrēšanu un kontroli, kuras izmanto ESF līdzfinansējumu.

Atzinuma sagatavotāja atkārto, ka konstatēto struktūrpolitikas izpildes kavējumu pamatā, cita starpā, ir pārāk ierobežojošas procedūras un ka ir svarīgi uzsākt to vienkāršošanu.

Tādēļ varētu atgādināt, ka BR 6/2008 tika uzsvērti ievērojami kavējumi, ko konstatēja, pieņemot 9. Rīcības programmu, kas izraisīja ERAF saistību pārplānošanu atbilstīgi Iestāžu nolīguma 48. punktam.

Šis priekšlikums par tiesību aktu grozīšanu kopā ar Komisijas priekšlikumu par fondu finanšu pārvaldības vienkāršošanu, kas attiecas uz regulu par vispārīgajiem noteikumiem, ir piemērota atbilde pašreizējās finanšu krīzes kontekstā, un tai vajadzētu atvieglot kohēzijas politikas īstenošanu.

Atzinuma sagatavotāja uzsver, ka ir svarīgi pārvaldības iestādēm šīs vienkāršošanas ietvaros piešķirt piemērotus līdzekļus, kas ļautu efektīvi atbalstīt projektu realizētājus, lai ar valsts un privāto partnerību (VPP) veicinātu vēlamo sviras efekta ietekmi uz ekonomiku un nodarbinātību.

Skatoties tikai no budžeta viedokļa, atzinuma sagatavotāja lūdz Komisiju, lai tā Budžeta komitejai iesniedz precizējumus par šī priekšlikuma ietekmi uz maksājumiem un uz neizpildītajām saistībām, un plašākā kontekstā — uz pieejamo šī gada budžeta apropriāciju izmantošanu, vienlaikus ņemot vērā daudzgadu finanšu shēmas vidusposma pārskatu.

Visbeidzot, ņemot vērā, ka šie tiesību aktu grozījumi ir jāpieņem steidzami, atzinuma sagatavotāja aicina Budžeta komitejas locekļus pieņemt priekšlikumu tādu, kāds tas ir, bez nepieciešamības to grozīt.

******

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

Atsauces

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Izskatīšana komitejā

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Pieņemšanas datums

23.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

15

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

13.2.2009

Reģionālās attīstības komitejaS ATZINUMS

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Atzinumu sagatavoja: Jamila Madeira

ĪSS PAMATOJUMS

Atbildot uz pasaules finanšu krīzi, Komisija dalībvalstis ir iepazīstinājusi ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu. Tā kā ES valstu un valdību vadītāji ir apliecinājuši saskaņotas reakcijas nepieciešamību, 2008. gada 26. novembrī Komisija publicēja paziņojumu „Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns”, kurā ir teikts, ka kohēzijas politika ievērojami veicina dalībvalstu un reģionu veiktās investīcijas un ka tai ir jāfunkcionē kā pašreizējās krīzes stabilizācijas līdzeklim.

Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns īpaši piedāvā pieņemt pasākumus Lisabonas stratēģijas prioritārajās jomās, lai panāktu izaugsmi un nodarbinātību. Visi instrumenti, kas tiek izmantoti, mēģina ātrāk sasniegt šo mērķi un rezultātus. Tādējādi Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda kompetences paplašināšana un Eiropas Sociālā fonda (ESF) lielāks elastīgums ir īpaši paredzēti, lai atbildētu uz daudzajiem sociālo un ekonomisko nepieciešamību gadījumiem, kuros ir vajadzīga palīdzība. Mēs saglabājam pārliecību, ka jo vairāk to darbības un kompetences cita citu papildinās, jo rezultāts būs labāks.

Eiropas Sociālais fonds atbalsta tās politiskās pamatnostādnes un prioritātes, kas cenšas sekmēt pilnīgas nodarbinātības sasniegšanu, darba kvalitātes un produktivitātes uzlabošanu un sociālās integrācijas un kohēzijas stimulēšanu, un tam ir izšķiroša loma pasākumu īstenošanai, kas ir paredzēti šiem nolūkiem Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānā.

Tā kā nav paredzēts, ka būs pieejami citi naudas līdzekļi vai jauni darbības virzieni šajā jomā, ir īpaši svarīgi, ka tiek izmantots viss Eiropas Sociālā fonda potenciāls, lai risinātu problēmas, cīnoties ar bezdarbu un strauji augošo spiedienu uz Eiropas ekonomikas konkurētspēju, kas radušās pašreizējās finanšu krīzes un ekonomiskās lejupslīdes rezultātā.

Ņemot vērā minēto, ar Komisijas priekšlikumu tiek mēģināts vienkāršot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma administrēšanas un izmantošanas metodes, lai veicinātu pieejamo resursu efektīvāku, racionālāku un ātrāku izmantošanu ar mērķi palīdzēt dalībvalstīm un reģioniem, kas pārdzīvo ekonomikas krīzi.

Ir jāuzsver, ka Eiropas Parlaments un Reģionālās attīstības komiteja (REGI) vairākkārt ir konstatējuši, ka vienkāršošana ir risinājums struktūrfondu administrēšanas un izmantošanas uzlabošanai.

Ir vērts atgādināt, ka Revīzijas palāta savā gada pārskatā par 2007. gada budžeta izpildi arī iesaka „vienkāršot pamatu atbilstīgo izdevumu aprēķināšanai un plašāk pielietot vienotas summas vai vienotas likmes maksājumus tā vietā, lai atlīdzinātu „reālās izmaksas””[1].

Kopš 2007. gada vienotas likmes maksājumi no ESF ir bijuši iespējami netiešajām izmaksām, tomēr vienotas likmes maksājums līdz šim nav bijis atbilstošs ESF noteikumiem.

Saistībā ar šo priekšlikuma mērķis ir paplašināt vienotas likmes finansēšanu, lai attiecinātu to arī uz tiešajiem maksājumiem, kā arī paplašināt tās kompetenci, iekļaujot standartizētu izdevumu vienību skalas, kā arī, lai sekmētu vienotas likmes maksājumu sistēmas izmantošanu.

Tādējādi Komisijas priekšlikums atbilst Reģionālās attīstības komitejas jau sniegtajiem priekšlikumiem, ciktāl tie ir paredzēti iesaistīto pušu interešu apmierināšanai dalībvalstīs.

Ņemot vērā steidzamo nepieciešamību īstenot iesniegtos priekšlikumus, Eiropas Parlamentam ir pieprasīts pieņemt kopējo nostāju, cik vien iespējams ātri. Eiropas Parlaments nekad nav izvairījies uzņemties politisko atbildību. Šajā kontekstā, neskatoties uz dažādajiem viedokļiem, kas par šo tēmu ir noskaidroti, lai garantētu, ka procedūra panāk ātrus rezultātus, un lai pilsoņi varētu baudīt reālu labumu, kā tas priekšlikumā ir pieprasīts, Eiropas Parlaments pagaidām atturēsies no jaunu priekšlikumu un grozījumu iesniegšanas. Tomēr tas skaidri apzinās nepieciešamību šajā agrīnajā fāzē kopā ar Komisiju uzsākt šī fonda novērtēšanas procesu, lai sāktu papildu pārskatīšanu, tiklīdz radīsies izdevība.

Tāpēc Reģionālā attīstības komiteja atbalsta šo Komisijas priekšlikumu.

******

Reģionālās attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu komiteju ierosināt Komisijas priekšlikuma apstiprināšanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Jauni ESF finansējumam atbilstīgo izmaksu veidi (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu)

Atsauces

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

EMPL

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

15.1.2009

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Izskatīšana komitejā

19.1.2009

 

 

 

Pieņemšanas datums

12.2.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  „Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 286, 51. sējums, 10.11.2008., Eiropas Revīzijas palātas gada pārskats par budžeta izpildi 2007. finanšu gadā ar iestāžu atbildēm, 2. nodaļas 42. punkts.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Jauni ESF finansējumam atbilstīgo izmaksu veidi (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu)

Atsauces

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

26.11.2008

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

15.12.2008

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

CONT

20.1.2009

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Izskatīšana komitejā

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Pieņemšanas datums

2.3.2009

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

38

2

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Aizstājēji (178. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău