VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen

4.3.2009 - (COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Rapporteur: Karin Jöns

Procedure : 2008/0232(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0116/2009
Ingediende teksten :
A6-0116/2009
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen

(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0813),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 148 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0454/2008),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie regionale ontwikkeling (A6-0116/2009),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

TOELICHTING

De huidige financiële crisis en de slechte economische gang van zaken hebben nadelige gevolgen voor de overheidsbegrotingen. In talloze lidstaten is de economische groei aanzienlijk vertraagd en in sommige gevallen zelfs tot stilstand gekomen. De werkloosheidscijfers beginnen toe te nemen. In dit verband is het van het allergrootste belang dat van alle mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds gebruik wordt gemaakt om de problemen van de werklozen, en dan met name van de meest kwetsbare groepen, in de neergaande economie te verlichten.

Met het voorstel van de Commissie wordt beoogd een aanvullende, eenvoudiger methode voor de bestedingen van het Europees Sociaal Fonds te creëren, zodat sneller en doeltreffender kan worden gereageerd op de economische en sociale vraagstukken waarmee Europa thans wordt geconfronteerd.

Op 15 juni 2005 keurde de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken haar verslag van rapporteur Silva Peneda voor de eerste lezing betreffende verordening (EG) nr. 1081/2006 voor het Europees Sociaal Fonds goed. Toen al zag de commissie dat er behoefte was aan meer vereenvoudiging als kernpunt voor de Structuurfondsen in het algemeen, en voor het ESF in het bijzonder. Dit commissiestandpunt werd bij de stemming in de plenaire vergadering op 6 juli 2005 bevestigd.

Ook de Europese Rekenkamer deed de aanbeveling van een “vereenvoudiging van de grondslagen voor de berekening van de subsidiabele kosten en (suggereerde) meer (te) werken met betalingen van vaste of forfaitaire bedragen in plaats van terugbetaling van ‘werkelijke kosten’”. De betaling van vaste bedragen is echter op grond van de ESF-voorschriften niet mogelijk, terwijl de betaling van eenheidskosten op basis van standaardschalen alleen voor indirecte kosten toegestaan is.

Het Commissievoorstel is erop gericht de financiering met standaardschalen voor eenheidskosten uit te breiden (1) en toepassing van systemen voor de betaling van vaste bedragen mogelijk te maken (2):

1. Standaardschalen van eenheidskosten:

    Standaardschalen gelden voortaan niet alleen voor indirecte kosten, maar ook voor directe kosten of een mix van beide.

    De berekening en vaststelling van de standaardschalen gebeurt door de lidstaten. Een plafond is er niet. De voor te leggen berekeningen moeten echter “billijk, evenwichtig en controleerbaar” zijn.

2. Vaste bedragen:

    Thans worden vaste bedragen ingevoerd. Er kan zowel voor directe als voor indirecte kosten tot maximaal 50.000 euro een beroep op worden gedaan.

    De voor te leggen berekeningen moeten echter, net als bij de standaardschalen van eenheidskosten, “billijk, evenwichtig en controleerbaar” zijn en worden vooraf door de lidstaten vastgesteld.

De Commissie zal de door de lidstaten ingestelde berekeningssystemen voor standaardschalen en vaste bedragen vooraf controleren – op een wijze die vergelijkbaar is met de procedure die voor standaardschalen voor indirecte kosten wordt toegepast.

De rapporteur heeft intensief informatie uitgewisseld met de Commissie, de lidstaten en een groot aantal non-gouvernementele instellingen op Europees en nationaal niveau, evenals met de Commissie begrotingscontrole van het Europees Parlement.

Daarbij heeft zij geconstateerd dat het initiatief van de Commissie van alle kanten als administratieve vereenvoudiging wordt toegejuicht. De aanvankelijke bedenkingen van de rapporteur in verband met een eventueel misbruik van de standaardschalen omdat een plafond ontbreekt, konden worden weggenomen.

De vier actiegebieden die van het Europees Sociaal Fonds prioriteit krijgen, blijven onveranderd:

-  verbetering van het aanpassingsvermogen van werknemers en ondernemingen;

-  een verbeterde toegang tot werkgelegenheid, voorkoming van werkloosheid, verlenging van het arbeidsleven en toeneming van de arbeidsmarktparticipatie;

-  versterking van de betrokkenheid bij het maatschappelijk leven door bevordering van de arbeidsintegratie van benadeelde groepen en de bestrijding van discriminatie;

-  bevordering van het partnerschap ten behoeve van hervormingen op de gebieden werkgelegenheid en sociale integratie.

Naast de bovengenoemde prioriteiten zal het ESF maatregelen blijven ondersteunen voor uitbreiding en verbeteringen van investeringen in menselijk kapitaal, vooral door onderwijs- en beroepsopleidingsverbetering en acties voor de ontwikkeling van de capaciteiten van instituties en de doeltreffendheid van overheidsadministraties op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau.

Het Commissievoorstel doet niets af aan de aandacht die de Unie besteedt aan de uitbanning van ongelijkheid in de behandeling van mannen en vrouwen en aan het bevorderen van een goed bestuur. De inschakeling van de sociale partners blijft van eminent belang bij de uitvoering van de prioriteiten van het Fonds, de werkzaamheden en bij de gedeeltelijke herprogrammering van de programma’s van het Europees Sociaal Fonds.

Het voorstel beperkt zich tot een vereenvoudiging van de werking van het Europees Sociaal Fonds die moet leiden tot een doeltreffende, efficiënte en snelle benutting van de beschikbare financiële middelen zonder dat daarbij de beginselen van een gezond financieel beheer geweld wordt aangedaan.

ADVIES van de Begrotingscommissie (25.2.2009)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen
(COM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Rapporteur voor advies: Nathalie Griesbeck

BEKNOPTE MOTIVERING

De financiële en nu ook economische crisis waarmee Europa wordt geconfronteerd, heeft geleid tot een toenemende concurrentiedruk op de bedrijven en heeft een negatieve weerslag op de overheidsfinanciën. De crisis heeft een vertraging van de groei veroorzaakt, en in sommige gevallen zelfs een recessie. Bovendien is het werkloosheidscijfer sterk gestegen.

Om deze ernstige problemen op het gebied van de werkgelegenheid aan te pakken komt de Commissie met een reeks maatregelen die moeten bijdragen aan een doeltreffend en onverwijld gebruik van de middelen die beschikbaar zijn in het kader van het Europees Sociaal Fonds. Zij voorziet in een methode om het gebruik van ESF- middelen op zodanige wijze te vereenvoudigen dat zij sneller en op een meer doeltreffende manier kunnen worden opgenomen, om zo het hoofd te bieden aan de bestaande economische en sociale problemen, en met name de werkloosheid.

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur voor advies juicht het voorstel van de Commissie toe en onderstreept dat het Parlement herhaaldelijk heeft aangedrongen op een vereenvoudiging van de procedures betreffende de werking van de structuurfondsen en de toewijzing van de beschikbare middelen.

De rapporteur is van oordeel dat het voorstel tot uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen – met name betalingen van vaste bedragen en forfaitaire bedragen op basis van standaardschalen van eenheidskosten –, een versnelde tenuitvoerlegging van het fonds mogelijk maken, aangezien ook een vereenvoudiging van het beheer, de administratie en de follow-up van de gecofinancierde kosten wordt nagestreefd.

De rapporteur voor advies herhaalt dat de vertragingen bij de uitvoering van de politieke structuur onder meer zijn toe te schrijven aan de veel te omslachtige procedures en acht het van essentieel belang dat deze procedures worden vereenvoudigd.

In dit verband zij eraan herinnerd dat in GB 6/2008 ernstige vertragingen zijn vastgesteld bij de aanneming van negen operationele programma’s, wat heeft geleid tot een herprogrammering van de vastleggingen van het EFRO zoals bepaald in punt 48 van het IIA.

Dit voorstel voor een wetswijziging biedt, samen met het Commissievoorstel voor vereenvoudiging van het financiële beheer van de fondsen zoals bedoeld in de verordening houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen, een antwoord waarmee wordt tegemoetgekomen aan de problemen van de huidige financiële crisis, en het zou de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid moeten vergemakkelijken.

De rapporteur onderstreept dat aan de beheersautoriteiten in het kader van de beoogde vereenvoudiging voldoende middelen moeten worden toegekend om te kunnen voorzien in een doeltreffende begeleiding van de projectverantwoordelijken, teneinde met name het verwachte hefboomeffect op de economie en de werkgelegenheid te bevorderen door middel van publiek-private partnerschappen (PPP).

Meer specifiek vanuit begrotingsoogpunt verzoekt de rapporteur voor advies de Commissie om nadere informatie aan de Begrotingscommissie te doen toekomen over de gevolgen van dit voorstel voor de betalingen en de nog betaalbaar te stellen bedragen (RAL), en meer in het algemeen over de tenuitvoerlegging van de voor het huidige begrotingsjaar beschikbare kredieten, vooral ook in het licht van de tussentijdse herziening van het meerjarig financieel kader.

Gelet op het dringende karakter van deze voorstellen tot wijziging van de wetgeving spoort de rapporteur voor advies de leden van de Begrotingscommissie aan het voorstel zoals het nu voorligt, ongewijzigd goed te keuren.

******

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie van werkgelegenheid en sociale zaken de goedkeuring van het Commissievoorstel voor te stellen.PROCEDURE

Titel

Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor ESF-steun (wijziging van verordening (EG) nr. 1080/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Commissie ten principale

EMPL

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Behandeling in de commissie

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Datum goedkeuring

23.2.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (13.2.2009)

aan de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1081/2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds met het oog op de uitbreiding van de soorten kosten die voor een bijdrage uit het ESF in aanmerking komen
(COM(2008)0813 - C6-0454/2008 - 2008/0232(COD))

Rapporteur voor advies: Jamila Madeira

BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie heeft aan de lidstaten een Europees economisch herstelplan voorgesteld, als reactie op de internationale financiële crisis. De Europese Raad had gewezen op de dringende behoefte aan een gecoördineerde respons en op 26 november 2008 heeft de Commissie haar Mededeling betreffende een Europees economisch herstelplan gepubliceerd, waarin staat dat het cohesiebeleid een aanzienlijke bijdrage levert aan de overheidsinvesteringen van de lidstaten en de regio's en zou moeten dienen als middel op de huidige crisis op te vangen.

Meer in het bijzonder worden in het Europees economisch herstelplan maatregelen voorgesteld op de prioritaire gebieden van de Lissabon-strategie, met als doel de groei en de werkgelegenheid aan te zwengelen. Alle instrumenten zijn op dat doel gericht en moeten de verwezenlijking ervan bespoedigen. In dat opzicht hebben de uitbreiding van de werkingssfeer van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering en de versoepeling van het Europees Sociaal Fonds (ESF) de specifieke taak om in te spelen op de veelvuldige sociale en economische noodtoestanden die bijstand vereisen. Wij zijn er nu zowel als vroeger van overtuigd dat deze fondsen veel doeltreffender ingezet kunnen worden naarmate hun acties en hun actiegebieden complementair zijn.

Het Europees Sociaal Fonds ondersteunt beleidsmaatregelen en prioriteiten die gericht zijn op de verwezenlijking van volledige werkgelegenheid, de verbetering van de arbeidskwaliteit en -productiviteit, de bevordering van de maatschappelijke integratie en de cohesie, en speelt een sleutelrol in de uitvoering van de maatregelen waarin dit Europees economisch herstelplan voorziet.

Aangezien er geen plannen zijn om nieuwe middelen vrij te maken of nieuwe acties op het terrein op te zetten, is het van het grootste belang dat het volle potentieel van het Europees Sociaal Fonds wordt benut om een oplossing te vinden voor de problemen in verband met de bestrijding van de werkloosheid en de snelle verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie, problemen die het gevolg zijn van de huidige financiële crisis en de economische verzwakking.

Tegen deze achtergrond wil het Commissievoorstel het beheer en het gebruik van de door het Europees Sociaal Fonds medegefinancierde subsidies verbeteren met als doel de beschikbare middelen die de lidstaten en de regio's die lijden onder de economische crisis kunnen helpen, efficiënter, effectiever en sneller te gebruiken.

Er zij nogmaals op gewezen dat het Europees Parlement en zijn Commissie regionale ontwikkeling (REGI) herhaaldelijk hebben onderstreept dat vereenvoudiging conditio sine qua non is voor een verbetering van het beheer en de uitvoering van de Structuurfondsen.

Bovendien heeft ook de Rekenkamer in haar jaarverslag over de uitvoering van de begroting 2007 aanbevolen "de nodige aandacht te besteden aan het volgende: vereenvoudigen van de grondslag voor de berekening van de subsidiabele kosten en meer werken met betalingen van vaste of forfaitaire bedragen in plaats van terugbetaling van „werkelijke kosten"[1].

Wat de betaling van forfaitaire bedragen uit het ESF betreft, is vanaf 2007 de mogelijkheid gecreëerd voor de betaling van de indirecte kosten, maar de ESF-regels voorzien nog niet in de betaling van vaste bedragen.

In dat opzicht beoogt het voorstel van de Commissie de financiering van forfaitaire bedragen ook voor directe kosten mogelijk te maken, de toepassing ervan uit te breiden tot standaardschalen van eenheidskosten, en systemen voor de betaling van vaste bedragen toe te staan.

Voorts volgt het voorstel van de Europese Commissie de lijn van de eerder geformuleerde suggesties van de Commissie regionale ontwikkeling als het er om gaat rekening te houden met de belangen van de diverse actoren in de lidstaten.

Omdat het dringend is de voorstellen van de Commissie te implementeren, was het Europees Parlement verzocht zijn standpunt zo spoedig mogelijk vast te stellen. Zoals bekend heeft het Parlement nooit geaarzeld om zijn politieke verantwoordelijkheden op te nemen. Ondanks het feit dat de bijzondere omstandigheden van vandaag de dag tal van reacties opwekken, acht het Parlement het beter voor de snelle omzetting van de maatregelen en dus in het voordeel van de burgers, waar overigens in het voorstel op wordt aangedrongen, momenteel geen nieuwe voorstellen en wijzigingen in te dienen. Het Parlement dringt er echter op aan dat in nauwe samenwerking met de Europese Commissie onmiddellijk wordt gestart met een evaluatie van het Fonds met als doel zo spoedig mogelijk een aanvullende hervorming door te voeren.

In het licht van wat voorafgaat, stemt de Commissie regionale ontwikkeling in met het onderhavige Commissievoorstel.

* * * * *

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie werkgelegenheid en sociale zaken voor te stellen het voorstel van de Commissie goed te keuren.

RESULTAAT VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Titel

Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor ESF-steun (wijziging van verordening (EG) nr. 1080/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Commissie ten principale

EMPL

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

15.1.2009

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Behandeling in de commissie

19.1.2009

 

 

 

Datum goedkeuring

12.2.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

42

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  PB C 286, nr. 51, van 10 november 2008, Jaarverslag van de Rekenkamer over de uitvoering van de begroting betreffende het begrotingsjaar 2007, tezamen met de antwoorden van de instellingen, hoofdstuk 2, punt 42.

PROCEDURE

Titel

Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor ESF-steun (wijziging van verordening (EG) nr. 1080/2006 inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)

Document- en procedurenummers

COM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Datum indiening bij EP

26.11.2008

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

EMPL

15.12.2008

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Geen advies

       Datum besluit

CONT

20.1.2009

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Behandeling in de commissie

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Datum goedkeuring

2.3.2009

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

38

2

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Datum indiening

4.3.2009