Postup : 2008/0232(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0116/2009

Predkladané texty :

A6-0116/2009

Rozpravy :

PV 01/04/2009 - 15
CRE 01/04/2009 - 15

Hlasovanie :

PV 02/04/2009 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2009)0200

SPRÁVA     ***I
PDF 177kWORD 129k
4.3.2009
PE 418.258v02-00 A6-0116/2009

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Karin Jöns

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0813),

–   so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 148 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6‑0454/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre rozvoj (A6‑0116/2009),

1.  schvaľuje návrh Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Súčasná finančná kríza a hospodársky pokles majú nepriaznivý vplyv na verejné rozpočty. V mnohých členských štátoch sa značne znížil rast, v niektorých sa dokonca zastavil. Číselné údaje týkajúce sa nezamestnanosti začínajú stúpať. V tomto kontexte hospodárskeho poklesu je veľmi dôležité, aby sa prostriedky z Európskeho sociálneho fondu maximálne využili so zámerom zmierniť problémy nezamestnaných ľudí, najmä tých najzraniteľnejších.

Cieľom návrhu Komisie je pridať ďalšiu, jednoduchšiu metódu využívania Európskeho sociálneho fondu, aby bol jeho prínos k riešeniu hospodárskych a sociálnych problémov, ktorým čelí Európa, rýchlejší a účinnejší.

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci prijal 15. júna 2005 v prvom čítaní správu o nariadení o Európskom sociálnom fonde (ES) č. 1081/2006, pričom spravodajcom bol José Silva Peneda. Výbor už vtedy vyjadril názor, že kľúčovou otázkou štrukturálnych fondov všeobecne a predovšetkým ESF je potreba väčšieho zjednodušenia. Toto stanovisko výboru bolo potvrdené 6. júla 2005 hlasovaním v pléne.

Európsky dvor audítorov odporúča tiež zjednodušiť „základ výpočtu oprávnených nákladov a viac využívať jednorazové sumy alebo paušálne platby namiesto uhrádzania ‚skutočných nákladov‘“. Platby jednorazových súm však doteraz nie sú podľa pravidiel ESF oprávnené a paušálne platby sú možné len v prípade nepriamych nákladov.

Cieľom návrhu Komisie je rozšíriť paušálne financovanie (1) a umožniť používanie systémov jednorazových platieb (2):

1)     Paušálne platby založené na štandardných stupniciach jednotkových nákladov:

         Paušálne platby sa v budúcnosti budú uplatňovať nielen na nepriame náklady, ale aj na priame náklady, resp. na kombináciu oboch.

         Výpočet a stanovenie jednorazových súm vykonajú členské štáty. Nie je stanovený žiaden cenový strop, ale predmetné kalkulácie musia byť „spravodlivé, nestranné a overiteľné“.

2)     Jednorazové sumy:

         Novinkou sú jednorazové platby. Môžu sa použiť v prípade priamych a nepriamych nákladov do výšky najviac 50 000 €.

         Príslušné kalkulácie musia byť rovnako ako v prípade paušálnych platieb „spravodlivé, nestranné a overiteľné“. Vymedzujú ich vopred členské štáty.

Európska komisia vopred overí systémy členských štátov na výpočty paušálnych platieb a jednorazových súm, podobne ako je to dnes v prípade paušálnych platieb za nepriame náklady.

Spravodajkyňa uskutočnila intenzívnu výmenu informácií s Európskou komisiou, členskými štátmi a mnohými mimovládnymi organizáciami na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj s Výborom pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu.

Počas diskusií zistila, že iniciatívu Komisie vítajú všetky strany a považujú ju za zjednodušenie administratívy. Počiatočné pochybnosti spravodajkyne týkajúce sa potenciálneho zneužitia paušálnych platieb kvôli neexistencii stropu boli vyvrátené.

Štyri prioritné oblasti činnosti Európskeho sociálneho fondu zostanú nezmenené:

- zvyšovanie prispôsobivosti pracovníkov a podnikov;

- zlepšenie prístupu k zamestnaniu, predchádzanie nezamestnanosti, predĺženie pracovného života a zvyšovanie účasti na trhu práce;

- posilňovanie sociálneho začlenenia podporou integrácie znevýhodnených ľudí v oblasti práce a boj s diskrimináciou;

- podpora partnerstva pre reformu v oblasti zamestnanosti a začlenenia.

Okrem vyššie uvedených priorít bude ESF naďalej podporovať činnosti na rozšírenie a zlepšenie investícií do ľudského kapitálu, najmä zlepšovaním systémov vzdelávania a odbornej prípravy, a činnosti zamerané na rozvoj inštitucionálnych kapacít a efektívnosti verejnej správy na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Návrh Komisie nemení pozornosť venovanú záväzku Únie týkajúcemu sa odstraňovania nerovností medzi ženami a mužmi a podpory riadnej správy verejných vecí. Zapojenie sociálnych partnerov je naďalej veľmi dôležité pri vykonávaní priorít a operácií fondu a pri čiastočnej úprave programov Európskeho sociálneho fondu.

Návrh Komisie sa obmedzuje na zjednodušenie operácií Európskeho sociálneho fondu na podporu účinného, efektívneho a rýchleho využívania dostupných zdrojov, bez porušenia zásad riadneho finančného hospodárenia.


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (25.2.2009)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Nathalie Griesbeck

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Finančná a následne hospodárska kríza, ktorej čelí Európa, vytvára na podniky stále väčší konkurenčný tlak a má negatívny vplyv na verejné financie. Kríza spôsobila zníženie hospodárskeho rastu a v niektorých prípadoch úpadok. Takisto výrazne vzrástla miera nezamestnanosti.

S cieľom riešiť vážne problémy v oblasti nezamestnanosti Komisia navrhuje opatrenia na podporu účinného a rýchleho využívania dostupných zdrojov z Európskeho sociálneho fondu. Navrhuje zjednodušenú metódu využívania rozpočtových prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu, aby bolo možné čeliť existujúcim hospodárskym a sociálnym problémom, najmä nezamestnanosti, a vyriešiť ich čo najrýchlejším a najúčinnejším spôsobom.

Stanovisko spravodajkyne

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie a zdôrazňuje, že Parlament viackrát upozornil na potrebu zjednodušiť postupy týkajúce sa fungovania a prideľovania rozpočtových prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

Spravodajkyňa sa domnieva, že návrh zameraný na rozšírenie rámca na financovanie nákladov oprávnených na príspevok z ESF, najmä paušálne sumy a paušálne sadzby založené na štandardnej stupnici jednotkových platieb, umožní urýchlené využívanie fondu, pretože návrh zároveň zjednodušuje riadenie, správu a kontrolu operácií, v súvislosti s ktorými sa prijímajú granty z ESF.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko opätovne zdôrazňuje, že oneskorenie uskutočňovania štrukturálnej politiky spôsobujú, okrem iného, príliš záväzné postupy a že je potrebné pristúpiť k ich zjednodušeniu.

Z tohto dôvodu treba pripomenúť, že OR 6/2008 preukázal, že pri prijímaní deviatich OP došlo k veľkému oneskoreniu, čo spôsobilo, že sa preprogramovali záväzky EFRR, ako určuje bod 48 MID.

Tento návrh na zmenu právnych predpisov spolu s návrhom Komisie na zjednodušenie finančného hospodárenia s prostriedkami uvedeného v nariadení o všeobecných ustanoveniach je odpoveďou, ktorá zodpovedá kontextu súčasnej finančnej krízy a ktorá by mala uľahčiť uplatňovanie politiky súdržnosti.

Spravodajkyňa zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci tohto zjednodušenia je dôležité, aby riadiace orgány mali zodpovedajúce prostriedky, ktoré im umožnia účinne podporovať subjekty uskutočňujúce projekty, čím sa podporí najmä dosiahnutie očakávaných priaznivých vplyvov na hospodárstvo a zamestnanosť prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva (PPP).

Z čisto rozpočtového hľadiska spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyzýva Komisiu, aby sa Výboru pre rozpočet poskytli spresnenia týkajúce sa vplyvu tohto návrhu na platby a nesplatené záväzky, a vo všeobecnejšom rozsahu na využitie dostupných rozpočtových prostriedkov v bežnom rozpočtovom roku, a to aj na základe revízie viacročného finančného rámca v polovici obdobia.

Vzhľadom na skutočnosť, že je naliehavé prijať túto úpravu zmeny právnych predpisov, spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko vyzýva členov Výboru pre rozpočet, aby schválili návrh bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.

******

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF (zmena nariadenia (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde)

Referenčné čísla

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Dátum prijatia

23.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

 

Poznámky (údaje, ktoré sú k dispozícii iba v jednej jazykovej verzii)

...

13.2.2009

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde s cieľom rozšíriť typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Jamila Madeira

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V reakcii na celosvetovú finančnú krízu Európska komisia predložila členským štátom plán obnovy európskeho hospodárstva. Hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ potvrdili potrebu koordinovaného postupu a Komisia 26. novembra 2008 zverejnila oznámenie s názvom Plán obnovy európskeho hospodárstva, v ktorom sa uvádza, že kohézna politika výraznou mierou prispieva k verejným investíciám zo strany členských štátov a regiónov a mala by fungovať ako prostriedok na prekonanie súčasnej krízy.

Plán obnovy európskeho hospodárstva konkrétne navrhuje prijatie opatrení v prioritných oblastiach lisabonskej stratégie tak, aby sa dosiahli rast a zamestnanosť. Všetky spustené nástroje sú zamerané na splnenie tohto cieľa a rýchlejšie dosiahnutie výsledkov. Rozšírenie pôsobnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a spružnenie Európskeho sociálneho fondu zohrávajú v tomto rámci osobitnú úlohu, ktorou je reagovať na mnohé situácie sociálnej a hospodárskej núdze, ktoré si vyžadujú pomoc. Tak ako v minulosti, aj dnes sme presvedčení, že čím viac sa budú opatrenia a ich rozsah navzájom doplňovať, tým budú účinnejšie.

Európsky sociálny fond podporuje politiky a priority, ktorých cieľom je pokrok v dosiahnutí plnej zamestnanosti, zlepšenie kvality a produktivity práce, podpora sociálneho začlenenia a súdržnosti, a zohráva kľúčovú úlohu v realizácii opatrení tohto plánu obnovy európskeho hospodárstva.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nepredpokladalo vytvorenie nových fondov ani nových línií činnosti v tejto oblasti, je obzvlášť dôležité, aby sa využíval celý potenciál Európskeho sociálneho fondu na riešenie problému boja proti nezamestnanosti a rýchleho zvyšovania tlaku hospodárskej súťaže na európske hospodárstvo, vyplývajúcich zo súčasnej finančnej krízy a spomalenia hospodárskeho rastu.

V tejto súvislosti návrh Komisie predpokladá zjednodušenie metód riadenia a využívania prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ESF) v rámci spolufinancovania s cieľom stimulovať účinnejšie, efektívnejšie a rýchlejšie použitie disponibilných prostriedkov na účely pomoci členským štátom a regiónom zasiahnutých hospodárskou krízou.

Treba zdôrazniť, že Európsky parlament a Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) viackrát označili zjednodušenie za kľúčové pre zlepšenie riadenia a využívania štrukturálnych fondov.

Je dôležité uviesť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 tiež odporučil zjednodušiť „základ výpočtu oprávnených nákladov a viac využívať jednorazové sumy alebo paušálne platby namiesto uhrádzania skutočných nákladov“(1).

Pokiaľ ide o paušálne platby z ESF, môžu sa využívať na úhradu nepriamych nákladov od roku 2007. Úhrady jednorazových súm však v rámci pravidiel ESF ešte nie sú možné.

V súvislosti s tým má návrh Komisie za cieľ rozšíriť paušálne financovanie na priame náklady, rozšíriť jeho rozsah pôsobnosti na štandardné stupnice jednotkových nákladov a umožniť používanie systémov jednorazových platieb.

Návrh Komisie teda pokračuje v línii návrhov, ktoré už formuloval Výbor pre regionálny rozvoj, a to v tom zmysle, že sa prispôsobuje záujmom zúčastnených strán v členských štátoch.

Vzhľadom na naliehavosť zavádzania predložených návrhov bol Európsky parlament vyzvaný, aby prijal svoje stanovisko čo možno najrýchlejšie.

Európsky parlament sa nikdy nevyhýbal prevzatiu svojej politickej zodpovednosti. V tejto súvislosti zatiaľ nepredkladá nové návrhy a zmeny v záujme urýchlenia procesu a dosiahnutia skutočného prínosu pre občanov, ktorý je cieľom návrhu, a to napriek tomu, že aktuálna situácia vyvoláva mnohé otázky. Upozorňuje však, že v záujme čo najskoršieho uskutočnenia doplňujúcej revízie treba už teraz začať proces hodnotenia tohto fondu v spolupráci s Európskou komisiou.

Výbor pre regionálny rozvoj (REGI) na základe uvedeného schvaľuje predložený návrh Komisie.

******

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor navrhol schválenie návrhu Komisie.

POSTUP

Názov

Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF (zmena nariadenia (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde)

Referenčné čísla

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Gestorský výbor

EMPL

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

15.1.2009

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.1.2009

 

 

 

Dátum prijatia

12.2.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

POSTUP

Názov

Nové typy nákladov oprávnených na príspevok z ESF (zmena nariadenia (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde)

Referenčné čísla

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Dátum predloženia v EP

26.11.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

15.12.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

CONT

20.1.2009

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Dátum prijatia

2.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

38

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

(1)

Úradný vestník Európskej únie – C 286, zväzok 51, 10. novembra 2008, Výročná správa Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2007 spolu s odpoveďami inštitúcií, kapitola 2, odsek 42.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia