Betänkande - A6-0116/2009Betänkande
A6-0116/2009

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

4.3.2009 - (KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD)) - ***I

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Föredragande: Karin Jöns

Förfarande : 2008/0232(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0116/2009
Ingivna texter :
A6-0116/2009
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden

(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0813),

–   med beaktande av artikel 251.2 och artikel 148 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0454/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för regional utveckling (A6‑0116/2009).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

MOTIVERING

Den aktuella finanskrisen och ekonomiska nedgången har en negativ inverkan på de offentliga budgetarna. I flera medlemsstater har tillväxten minskat avsevärt, medan den i andra helt avstannat. Arbetslösheten börjar stiga. Det är därför ytterst viktigt att Europeiska socialfonden utnyttjas fullt ut för att mildra de problem som den ekonomiska nedgången medför för de arbetslösa, särskilt de mest utsatta.

Syftet med kommissionens förslag är att införa en ny förenklad metod för användning av Europeiska socialfonden, så att stödet till kampen mot Europas ekonomiska och sociala problem blir snabbare och effektivare.

Den 15 juni 2005 antog utskottet för sysselsättning och sociala frågor ett betänkande vid första behandlingen om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden, med José Albino Silva Peneda som föredragande. Redan då konstaterade utskottet att det fanns ett behov av att göra ytterligare förenklingar till en nyckelfråga när det gäller strukturfonderna i allmänhet och Europeiska socialfonden i synnerhet. Utskottets ståndpunkt antogs genom omröstning i kammaren den 6 juli 2005.

Revisionsrätten har även rekommenderat att man bör förenkla underlaget för beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller schablonbelopp i stället för att ersätta ”faktiska kostnader”. Enligt ESF:s regler är det dock för närvarande inte tillåtet att betala ut klumpsummor, och schablonbelopp är endast möjliga för indirekta kostnader.

Kommissionens förslag syftar till att utöka finansieringen med schablonbelopp (1) och möjliggöra användningen av betalningssystem med klumpsummor (2):

1)     Schablonbelopp genom standardiserade skalor av enhetskostnader:

         Schablonbelopp gäller hädanefter inte bara indirekta utan även direkta kostnader eller en blandning av båda.

         Schablonbeloppen ska beräknas och fastställas av medlemsstaterna. Någon övre gräns anges inte. Beräkningen måste dock vara ”rättvis, skälig och verifierbar”.

2)     Klumpsummor:

         En nyhet är klumpsummor. De kan åberopas för såväl direkta som indirekta kostnader till ett belopp av högst 50 000 euro.

         Beräkningen måste dock, precis som för schablonbeloppen, vara ”rättvis, skälig och verifierbar” och ska göras på förhand av medlemsstaterna.

Kommissionen ska förhandsgranska medlemsstaternas beräkningssystem för schablonbelopp och klumpsummor, på liknande sätt som med schablonbelopp för indirekta kostnader.

Föredraganden har haft ett intensivt informationsutbyte med kommissionen, medlemsstaterna och ett flertal icke-statliga organisationer på europeisk och nationell nivå, liksom med Europaparlamentets budgetkontrollutskott.

I samband med detta har föredraganden kunnat konstatera att samtliga parter ser kommissionens initiativ som en välkommen förenkling av administrationen. Föredraganden har inte längre några betänkligheter beträffande ett eventuellt missbruk av schablonbeloppen på grund av avsaknaden av en övre gräns.

De fyra prioriterade åtgärdsområdena för Europeiska socialfonden kommer att vara oförändrade:

–         Ökad anpassningsförmåga hos arbetstagare och företag.

–         Ökat tillträde till arbetslivet, förhindrande av arbetslöshet, stimulans till ett längre yrkesverksamt liv samt ökat deltagande på arbetsmarknaden.

–         Stärkt social integration genom att främja missgynnade personers medverkan på arbetsmarknaden och bekämpa diskriminering.

–         Främjande av partnerskap för reformer inom sysselsättning och social delaktighet.

Utöver de nämnda prioriteringarna kommer ESF att fortsätta att stödja insatser för att utvidga och förbättra investeringar i humankapital, särskilt genom förbättring av utbildningssystemen, samt insatser för att utveckla den institutionella kapaciteten och effektiviteten inom offentlig förvaltning på nationell, regional och lokal nivå.

Kommissionens förslag påverkar inte den uppmärksamhet som EU ägnar jämställdhet mellan kvinnor och män och främjande av god förvaltning. Medverkan från arbetsmarknadens parter fortsätter att ha stor betydelse för fondens prioriteringar och verksamhet och vid den partiella omställningen av fondens program.

Kommissionens förslag handlar om att förenkla Europeiska socialfondens verksamhet för att främja en effektiv och snabb användning av tillgängliga resurser, utan att principerna för sund ekonomisk förvaltning åsidosätts.

YTTRANDE från budgetutskottet (25.2.2009)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Föredragande: Nathalie Griesbeck

KORTFATTAD MOTIVERING

Den finansiella och ekonomiska kris som EU befinner sig i har orsakat ett växande konkurrenstryck på företagen och haft negativ inverkan på de offentliga finanserna. Krisen har gjort att tillväxten har bromsat in och har i vissa fall lett till recession. Dessutom har arbetslösheten stigit kraftigt.

För att lösa de allvarliga sysselsättningsproblemen har kommissionen föreslagit åtgärder som syftar till att främja en effektiv och snabb användning av Europeiska socialfondens medel. Kommissionen föreslår en förenklad metod för användning av fondens medel, för att så snabbt och effektivt som möjligt ta itu med de rådande ekonomiska och sociala problemen, framför allt arbetslösheten.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden ser positivt på kommissionens förslag och understryker att parlamentet vid flera tillfällen har lyft fram behovet av en förenkling av förfarandena kring strukturfondernas funktion och tilldelningen av medel ur dessa.

Föredraganden anser att förslaget om att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från Europeiska socialfonden – framför allt klumpsummor och schablonmässiga standardiserade skalor av enhetskostnader – kan bidra till en snabbare tillämpning av fonden eftersom det samtidigt syftar till att förenkla förvaltningen, administrationen och kontrollen av insatser som samfinansieras av Europeiska socialfonden.

Föredraganden upprepar att det försenade genomförandet av strukturpolitiken bland annat beror på alltför strikta förfaranden och anser att dessa måste förenklas. Här kan man påminna om att ändringsbudget 6/2008 uppmärksammar de stora förseningarna i antagandet av nio operativa program, vilket har lett till en omställning av Europeiska regionala utvecklingsfondens åtaganden enligt punkt 48 i det interinstitutionella avtalet.

Detta förslag till lagändring är, i kombination med kommissionens förslag om förenkling av den ekonomiska förvaltningen av de fonder som avses i förordningen om allmänna bestämmelser, en välavvägd lösning mot bakgrund av den aktuella finanskrisen och bör underlätta genomförandet av sammanhållningspolitiken.

Föredraganden framhåller vikten av att som ett led i denna förenkling ge förvaltningsmyndigheterna lämpliga verktyg så att de effektivt kan stödja de projektansvariga för att i synnerhet främja den förväntade hävstångseffekten på ekonomin och sysselsättningen genom offentlig-privata partnerskap.

Från strikt budgetmässig synpunkt uppmanar föredraganden kommissionen att tillhandahålla budgetutskottet närmare upplysningar om effekterna av detta förslag på betalningarna och de utestående betalningarna, och mer allmänt på utnyttjandet av tillgängliga medel för det pågående budgetåret, även mot bakgrund av halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Med tanke på det brådskande behovet av att anta denna lagändring uppmanar föredraganden sammanfattningsvis budgetutskottets ledamöter att anta förslaget i sin helhet utan ändringar.

******

Budgetutskottet uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF (Ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden)*

Referensnummer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.12.2008

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nathalie Griesbeck

20.9.2004

 

 

Behandling i utskott

11.2.2009

23.2.2009

 

 

Antagande

23.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Richard James Ashworth, Reimer Böge, Costas Botopoulos, Göran Färm, Vicente Miguel Garcés Ramón, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

YTTRANDE från utskottet för regional utveckling (13.2.2009)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden för att utöka typerna av utgifter som berättigar till stöd från fonden
(KOM(2008)0813 – C6‑0454/2008 – 2008/0232(COD))

Föredragande: Jamila Madeira

KORTFATTAD MOTIVERING

Med anledning av den globala finanskrisen har kommissionen lagt fram en europeisk återhämtningsplan för medlemsstaterna. EU:s stats- och regeringschefer har konstaterat att ett samordnat agerande behövs, och den 26 december 2008 offentliggjorde kommissionen sitt meddelande ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa”. I denna konstaterar kommissionen att sammanhållningspolitiken på ett avgörande sätt bidrar till medlemsstaternas och regionernas offentliga investeringar och bör ligga till grund för återhämtningen ur den aktuella krisen.

För att skapa tillväxt och sysselsättning innehåller den europeiska återhämtningsplanen specifika förslag till åtgärder inom de prioriterade områden som anges i Lissabonstrategin. Syftet med alla de instrument som tas i bruk är att uppnå detta mål och nå snabba resultat. Utvidgningen av tillämpningsområdet för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och den mer flexibla ordning som avses för Europeiska socialfonden har därmed som främsta syfte att bemöta de många sociala och ekonomiska nödsituationer som kräver hjälpinsatser. Vi står fast vid övertygelsen om att ju bättre dessa åtgärder och tillämpningsområden kompletterar varandra, desto mer effektiva kommer dessa insatser att bli.

Europeiska socialfonden stöder de strategier och prioriteringar som syftar till full sysselsättning, kvalitets- och produktivitetsförbättringar i arbetet samt social delaktighet och sammanhållning, och den har en viktig roll att spela vid genomförandet av de åtgärder som avses i den europeiska återhämtningsplanen.

Eftersom det inte finns några planer på att ställa ytterligare medel till förfogande eller att vidta nya typer av praktiska åtgärder är det särskilt viktigt att Europeiska socialfonden utnyttjas så mycket som möjligt för att lösa problem när det gäller att bekämpa arbetslöshet och det växande konkurrenstrycket på Europas ekonomi till följd av den aktuella finanskrisen och konjunkturnedgången.

Det är mot denna bakgrund som kommissionen föreslår att man ska förenkla det sätt på vilket Europeiska socialfondens samfinansierade medel förvaltas och utnyttjas, för att därigenom främja ett effektivare och snabbare utnyttjade av tillgängliga medel för att hjälpa medlemsstater och regioner som drabbats av den ekonomiska krisen.

Det ska understrykas att Europaparlamentet och utskottet för regional utveckling (REGI) vid upprepade tillfällen har påpekat att det krävs enklare förfaranden för att förbättra förvaltningen och genomförandet av strukturfonderna.

Det är värt att erinra om att revisionsrätten i sin årsrapport om genomförandet av gemenskapens budget för budgetåret 2007 också ansåg att man bör förenkla ”underlaget för beräkning av stödberättigande kostnader och mer använda klumpsummor eller schablonbelopp i stället för att ersätta ’faktiska kostnader’”[1].

Schablonbetalningar för indirekta kostnader med medel ur ESF har varit möjliga sedan 2007. Enligt ESF:s regler är det dock för närvarande inte tillåtet att betala ut klumpsummor.

Syftet med föreliggande förslag är här att finansiering med schablonbelopp ska utvidgas till direkta kostnader, omfattningen utökas till skalor av standardiserade enhetskostnader och betalning genom klumpsummor tillåtas.

Kommissionens förslag ligger därmed i linje med de förslag som redan lagts fram av utskottet för regional utveckling i den mening att det har anpassats till att skydda intressena hos de berörda parterna i medlemsstaterna.

Med tanke på det brådskande behovet att genomföra de framlagda förslagen har Europaparlamentet uppmanats att ta ställning till dem så snabbt som möjligt. Parlamentet har aldrig undandragit sig sitt politiska ansvar. I detta sammanhang avstår parlamentet för tillfället från att lägga fram ytterligare förslag och ändringar, trots de många olika åsikter om denna fråga som har uttryckts, för att påskynda förfarandet och se till att medborgarna faktiskt har nytta av dess innehåll. Samtidigt är parlamentet medvetet om behovet av att redan i detta tidiga skede inleda ett förfarande för att tillsammans med kommissionen se över hur denna fond används, för att en kompletterande översyn ska kunna göras så snart som möjligt.

Utskottet för regional utveckling ställer sig därför bakom kommissionens förslag.

******

Utskottet för regional utveckling uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott föreslå att kommissionens förslag godkänns.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF (Ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden)*

Referensnummer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Ansvarigt utskott

EMPL

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

15.1.2009

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jamila Madeira

19.1.2009

 

 

Behandling i utskott

19.1.2009

 

 

 

Antagande

12.2.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Emmanouil Angelakas, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Rolf Berend, Victor Boştinaru, Wolfgang Bulfon, Giorgio Carollo, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote, Iratxe García Pérez, Monica Giuntini, Ambroise Guellec, Gábor Harangozó, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Evgeni Kirilov, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Florencio Luque Aguilar, Jamila Madeira, Iosif Matula, Miroslav Mikolášik, Jan Olbrycht, Maria Petre, Markus Pieper, Giovanni Robusti, Wojciech Roszkowski, Catherine Stihler, Margie Sudre, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emanuel Jardim Fernandes, Zita Pleštinská, Samuli Pohjamo, Christa Prets, Flaviu Călin Rus, Richard Seeber, László Surján, Iuliu Winkler

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Sepp Kusstatscher, Toine Manders

  • [1]  ”Revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2007 samt institutionernas svar”, punkt 2.42, EUT C 286 vol. 51, 10.11.2008.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF (Ändring av förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden)*

Referensnummer

KOM(2008)0813 – C6-0454/2008 – 2008/0232(COD)

Framläggande för parlamentet

26.11.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

15.12.2008

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

15.12.2008

CONT

15.12.2008

REGI

15.1.2009

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CONT

20.1.2009

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Karin Jöns

2.12.2008

 

 

Behandling i utskott

11.2.2009

2.3.2009

 

 

Antagande

2.3.2009

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

38

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Françoise Castex, Gabriela Creţu, Donata Gottardi, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Georgios Toussas

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Ingivande

4.3.2009