Процедура : 2008/0195(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0120/2009

Внесени текстове :

A6-0120/2009

Разисквания :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Гласувания :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :


ДОКЛАД     ***I
PDF 199kWORD 147k
6.3.2009
PE 416.582v03-00 A6-0120/2009

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

(COM(2008)0650 – C6-0345/2008 – 2008/0195(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

(COM(2008)0650 – C6-0345/2008 – 2008/0195(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към Съвета (COM(2008)0650),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и членове 71 и 173, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0345/2008),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по транспорт и туризъм (A6-0120/2009),

1.  отхвърля предложението на Комисията;

2.  приканва Комисията да оттегли своето предложение и да предприеме подходящите постъпки пред Парламента с цел внасяне на ново предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Ι) Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

Важна стъпка в опазването на здравето и сигурността на транспортните работници в сектора на автомобилния транспорт отбеляза действащата Директива 2002/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 23 март 2005 г. (11 март 2002 г.), която представлява lex specialis по отношение на общата Директива за работното време (Директива 2003/88/ЕО) и допълва Регламент (ЕО) № 561/2006 от 15 март 2006 г. (ОВ L 102 от 11.4.2006 г.), който определя подробни правила относно времето за управление и периодите за почивка на водачите.

Европейската комисия, в съответствие с разпоредбите на Директива 2002/15/ЕО и във връзка с предвижданото й прилагане и за самостоятелно заетите водачи, считано от 23 март 2009 г., представи на Европейския парламент и на Съвета доклад (CΟΜ (2007) 266 окончателен), в който представя вероятните последици от включването или изключването на самостоятелно заетите водачи от обхвата на директивата.

В доклада се оценяват също резултатите от прилагането на разпоредбите относно нощната работа. Изследват се също и по-общо резултатите от прилагането на директивата във връзка с безопасността по пътищата, правилата на конкуренцията, структурата на професията и социалните аспекти.

Беше отчетено, че:

а) Не е от решаващо значение да се включат и самостоятелно заетите водачи в обхвата на директивата.

б) Разграничението между самостоятелно заети водачи и транспортни работници е неясно, в резултат на което се увеличава рискът от поява на "фалшиви самостоятелно заети водачи", които, за да не попадат в обхвата на директивата, не са обвързани с трудов договор с един работодател, но не могат да имат правоотношения с много клиенти.

в) Що се отнася до нощната работа, Комисията стига до заключението, че не се налага изменение или по-нататъшно хармонизиране на разпоредбите, стига да се измени определението за нощна работа (член 3, буква и) от Директива 2002/15/ЕО), защото действащата формулировка включва и много малките, дори няколкоминутни, периоди нощна работа.

Според Комисията, разпоредбата е икономически и социално несъразмерна и ненужна.

ΙΙ) Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт(CΟΜ(2008)650)

След консултации със заинтересованите страни и оценка на въздействието, така че да се избегне ненужно административно бреме и същевременно да се осъществи напредък за постигане на целите на транспортната политика на Общността, се счита, че по-добро и постижимо политическо решение е разглежданото предложение за изменение на Директива 2002/15/ЕО.

Според Комисията, не се променя общата цел на директивата, или по-точно социалната защита на работниците в автомобилния транспорт, и се намалява нарушаването на конкуренцията, както и административните и финансови разходи за държавите-членки.

Предложения:

а) Изясняване на обхвата на директивата

- Изключване на истинските самостоятелно заети транспортни работници (заличаване на член 3, буква д)

- Прилагане за всички транспортни работници, и за онези, които нямат свободата да организират професионалните си действия, т.е. "фалшивите" самостоятелно заети водачи (член 2, параграф 1, буква г)

- Заличаване на определението за работно време за самостоятелно заетите и точно определение за "транспортни работници"

б) Нощна работа (член 3, буква и)

- Предлага се приложимо според Комисията определение за нощна работа, като се въвежда отново минимално работно време от 2 часа в определението за нощна работа.

в) Прилагане

- Въвеждат се (нов член 11а) общи принципи на прозрачност и ефективност на националните режими за прилагане.

- Предлага се по-тясно сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите-членки.

- Предлага се също подкрепа от страна на Комисията за улесняване на диалога между заинтересованите страни.

ΙΙΙ. Позиция на Европейския парламент

- Докладчикът, освен структурните изменения с цел осъвременяване, признава риска от поява на "фалшиви" самостоятелно заети транспортни работници поради различните тълкувания на Директива 2002/15/ЕО.

- Определя като търговски отношенията на "фалшивите" самостоятелно заети лица с клиентите.

- Съчетава определението за нощна работа и компенсацията за общото работно време, и не приема определеното минимално работно време от 2 часа в определението за нощна работа, съгласно член 7, параграф 1, който предвижда дневното работно време не надвишава 10 часа за всеки период от двадесет и четири часа.

- Счита за непропорционално за постигане целите на директивата установяването на системи за обмен на информация.

- Изисква облекчаване и подобряване на достъпа до информация относно социалното законодателство в областта на автомобилния транспорт.


СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ (17.2.2009)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Докладчик по становище: Johannes Blokland

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията

Директива 2002/15/ЕО урежда работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт. Това засяга на първо място транспортните работници, наети от предприятия, но от 23 март 2009 г. ще засяга и самостоятелно заети водачи, които извършват дейност като самостоятелни предприемачи, освен ако не се реши преди тази дата последната категория да бъде изключена от обхвата на директивата. Съдържащите се в тази директива условия за работното време са в допълнение към разпоредбите, засягащи времето за управление и периодите за почивка на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт, заложени в Регламент № 561/1006 (по-рано 3820/85).

Разликата между транспортните работници и самостоятелно заетите водачи доведе до проблеми на практика поради появата на така наречените „привидно“ самостоятелно заети водачи. Това са лица, които формално са регистрирани като самостоятелно заети предприемачи и работят като самостоятелно заети водачи, но де факто изпълняват тази дейност само за едно друго предприятие. В действителност те работят като наети от това друго предприятие лица.

За да реши този проблем, в предложението си COM(2008)0650 Комисията предлага определението за „транспортен работник“ да бъде променено така, че в бъдеще да включва и „привидно“ самостоятелните водачи, така че те да трябва също да спазват условията за работно време. Комисията стига до заключението, че не е разумно в приложното поле на директивата да попадат и действително самостоятелно заетите водачи. Те са самостоятелно заети предприемачи и разполагат свободата да вземат решения по отношение на работното си време. Привидно самостоятелно заети водачи попадат в приложното поле на директивата, като в определението за „транспортен работник“ се включват лица, които формално не са свързани с един работодател, но де факто:

- не могат да организират свободно дейностите си, или- чийто доход не зависи пряко от печалбата, или

- които не могат да работят с различни клиенти.

На второ място Комисията предлага понятието „нощна работа“ да се тълкува по-широко. Съгласно Директива 2002/15 „нощ“ означава период от най-малко четири часа, както е дефинирано в националното законодателство, и се разпростира между 00:00 и 07:00 ч. „Нощна работа“ понастоящем се дефинира като всеки труд, независимо дали с кратка или дълга продължителност, който се извършва през този период. Комисията предлага труд да се дефинира като нощна работа, само ако действително през този период се извършва дейност с продължителност от най-малко два часа.

Трето, Комисията предлага да се добави нов член относно прилагането. Тук трябва да се има предвид, че прилагането на правилата за работното време в страната на установяване се следи от съответния компетентен контролен орган. Работното време следователно не се контролира като част от пътния контрол, който може да се извършва и в други държави-членки, а само в страната на установяване.

Становище и изменения на докладчика

В общи линии докладчикът подкрепя предложението на Комисията. Положително е, че привидно самостоятелно заетите водачи се разглеждат като наети лица с нормирано работно време, тъй като те де факто работят като наети от друго предприятие лица. Докладчикът също така подкрепя становището на Комисията, че действително самостоятелно заети водачи не следва да попадат в приложното поле на настоящата директива. Следователно е правилно с оглед на това да се измени член 2, параграф 1 от предложението на Комисията..

Независимо от това докладчикът изразява дълбоко съжаление, че предложението на Комисията се внася толкова късно. Дори ако Европейският парламент и Съветът постигнат споразумение в рамките на бързо първо четене, изменената директива не може да влезе в сила преди 23 март 2009 г. Докладчикът призовава държавите-членки, в очакване на влизането в сила на изменената директива, след 23 март 2009 г. да продължават изпълнението в духа на съществуващата директива до влизането в сила на изменената директива.

По отношение на нощната работа, докладчикът споделя становището на Комисията, че е необходима по-голяма гъвкавост от тази, която предвижда съществуващата директива. Следва да е възможно превишаването на границите от няколко минути до дори два часа. Все пак докладчикът счита, че определението за „нощно време“ следва съответно да се измени. Съгласно съществуващата директива нощното време обхваща период от максимално четири часа и може с превишаване от два часа де факто да бъде съкратено до два часа. Този период е прекалено кратък за подходяща нощна почивка. Ето защо докладчикът предлага понятието„нощно време“ да се дефинира като установен период между 00:00 и 06:00 ч.

Докладчикът подкрепя добавянето на член относно прилагането, както се предлага от Комисията. За да са се насърчат държавите-членки действително да извършват прилагането без дискриминация, той предлага този нов член 11а да съдържа по-строги изисквания.

В заключение докладчикът счита, че за постигане на равновесие между работно време и периоди за почивка през седмицата, би било разумно да се измени и определението за „седмица“. С цел да се създаде установен период за почивка, който ще допринесе както за качеството на работа, така и за сигурността по пътищата и благополучието на гражданите, по-голямата част от неделята следва да бъде изключена от това определение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Транспортните работници, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 561/2006 следва да попадат в приложното поле на настоящата директива.

Обосновка

Фактът, че някои от транспортните работници не попадат в приложното поле на Регламент (ЕО) № 561/2006/ЕО относно времето за управление и периодите за почивка, а също така не попадат в приложното поле на Директивата за работното време, води от една страна до нарушаване на конкуренцията, а от друга страна до понижаване на безопасността по пътищата.

Изменение  2

Предложение за директива - акт за изменение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) В съответствие с основните принципи на общностното право държавите-членки следва да осигурят уместността, ефективността, пропорционалността и възпиращото действие на санкциите, налагани за неспазване на настоящата директива.

Изменение  3

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б

Директива 2002/15/ЕО

Член 3 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

„„транспортен работник“ включва също всяко лице, което не е обвързано с работодател чрез трудов договор или чрез какъвто и да е друг вид трудова йерархична зависимост, но:

заличава се

i което няма свободата да организира съответните трудови дейности;

 

ii чийто доход не зависи пряко от печалбата;

 

iii което няма свободата да поддържа, самостоятелно или в сътрудничество с други самостоятелно заети водачи, търговски отношения с няколко клиента.“

 

Обосновка

Проблемът с „привидно“ самостоятелно заетите водачи е въпрос, който вече се контролира от държавите членки, тук регламент на европейско равнище не е необходим.

Изменение  4

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква б a (нова)

Директива 2002/15/ЕО

Член 3 – буква г – алинея 1 a (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите-членки по принцип вземат предвид всяка съответна информация. Следователно лица, признати за самостоятелно заети от друго национално законодателство и/или от законодателството на ЕС (във връзка с въпроси като например данъчно облагане, социално законодателство) не се считат за транспортни работници по смисъла на настоящата директива.

Обосновка

Критериите за определяне, дали дадено лице е транспортен работник или е самостоятелно заето лице, трябва да бъдат гъвкави, за да се гарантира, че предприемачите остават заинтересовани да поемат инициативи и да развиват нови икономически дейности. Лица, признати вече от друго национално законодателство и от законодателството на ЕС за самостоятелни, трябва да останат такива и в рамките на настоящата директива.

Изменение  5

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква г a (нова)

Директива 2002/15/ЕО

Член 3 – буква ж

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га) буква ж) се изменя както следва:

 

ж) „седмица“ означава периодът между понеделник 00:00 ч. и неделя 24.00 ч. въпреки това това определение не засяга национално законодателство, което признава неделята като неработен ден в седмицата, което е води до въвеждане на забрана за движение по пътищата;

Изменение  6

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква г б (нова)

Директива 2002/15/ЕО

Член 3 – буква з

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб) буква з) се изменя както следва:

 

з) „нощно време“ означавапериодът между 00:00 и 06:00 ч.;

Обосновка

Настоящото предложение би позволило на държавите-членки да съкратят де факто нощното време на два часа. Това би довело до прекалено кратък период за нощен сън. Гъвкавостта, предложена в буква з) може да се приеме само ако се съпровожда от ясно и разумно определение на понятието „нощно време“. Освен това това изменение ще сложи край на неяснотата, съществуваща понастоящем между различните държави-членки по отношение на нощното време.

Изменение  7

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 2 – буква д

Директива 2002/15/ЕО

Член 3 – буква и

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Не се отнася до българския текст.

Изменение  8

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6

Директива 2002/15/ЕО

Член 11 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки организират система за подходящ и редовен мониторинг и проверки с цел гарантиране на правилното и съвместимо прилагане на правилата, съдържащи се в настоящата директива. Те гарантират, че националните органи, отговорни за прилагането на директивата, разполагат с нужния брой квалифицирани инспектори и предприемат всички необходими мерки.

(1) Държавите-членки организират система за подходящ, недискриминиращ и редовен мониторинг и проверки с цел гарантиране на правилното и съвместимо прилагане на правилата, съдържащи се в настоящата директива. Те гарантират, че националните органи, отговорни за прилагането на директивата, разполагат с нужния брой квалифицирани инспектори и предприемат всички необходими мерки.

Обосновка

Необходима е защита на предприятията срещу дискриминационно третиране.

Изменение  9

Предложение за директива - акт за изменение

Член 1 – точка 6

Директива 2002/15/ЕО

Член 11 a – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите-членки организират система за подходящ и редовен мониторинг и проверки с цел гарантиране на правилното и съвместимо прилагане на правилата, съдържащи се в настоящата директива. Те гарантират, че националните органи, отговорни за прилагането на директивата, разполагат с нужния брой квалифицирани инспектори и предприемат всички необходими мерки.

(1) Държавите-членки организират система за подходящ и редовен мониторинг и проверки с цел гарантиране на правилното и съвместимо прилагане на правилата, съдържащи се в настоящата директива. Ако правилата за време за управление и периоди за почивка, заложени в Регламент (ЕО) № 561/2006, бъдат нарушени до такава степен, че се нарушават и правилата за работно време, държавите-членки преминават задължително към контрол и прилагане на правилата за работно време. Те освен това гарантират, че националните органи, отговорни за прилагането на директивата, разполагат с нужния брой квалифицирани инспектори и предприемат всички необходими мерки.

Обосновка

В настоящия момент не съществува връзка между прилагането на времето за управление и периодите за почивка и прилагането на работното време, въпреки че е логично, че тези две неща са взаимосвързани. Докладчикът счита, че разпоредбите относно работното време при всички случаи (но не само) следва да бъдат наблюдавани и прилагани, тъй като нарушаване на правилата за време за управление и периоди за почивка автоматично води до нарушаване на правилата за работното време.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

Позовавания

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Водеща комисия

EMPL

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.10.2008 г.

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Johannes Blokland

4.11.2008

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2009 г.

16.2.2009 г.

 

 

Дата на приемане

17.2.2009 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

20

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт

Позовавания

COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Дата на представяне на ЕП

15.10.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

21.10.2008

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

TRAN

21.10.2008

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

2.12.2008

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2009

11.2.2009

2.3.2009

 

Дата на приемане

2.3.2009

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

17

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Herbert Bösch, Maddalena Calia, Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Дата на внасяне

6.3.2009

Правна информация - Политика за поверителност