Menetlus : 2008/0195(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0120/2009

Esitatud tekstid :

A6-0120/2009

Arutelud :

PV 04/05/2009 - 19
CRE 04/05/2009 - 19

Hääletused :

PV 05/05/2009 - 5.8
CRE 05/05/2009 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RAPORT     ***I
PDF 164kWORD 223k
6.3.2009
PE 416.582v03-00 A6-0120/2009

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Raportöör: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 transpordi- ja turismikomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

(KOM(2008)0650 – C6-0354 – 2008/0195(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0650);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 71 ning artikli 137 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6-0354/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ja transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A6-0120/2009),

1.  lükkab komisjoni ettepaneku tagasi;

2.  palub komisjonil oma ettepanek tagasi võtta ja võtta koos Euroopa Parlamendiga asjakohaseid meetmeid uue ettepaneku esitamiseks;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.


SELETUSKIRI

(i) Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/15/EÜ, mis jõustus 23. märtsil 2005, oli tähtis samm ringi liikuvate töötajate tervise ja ohutuse kaitse parandamiseks maanteetranspordi valdkonnas. See on üldise tööajadirektiiviga 2003/88/EÜ seotud erisäte (lex specialis), millega täiendatakse määrust (EÜ) nr 561/2006 (ELT E 102, 11.4.2006), milles sätestatakse sõidukijuhtidele sõidu- ja puhkeaja ühiseeskirjad.

Vastavalt direktiivile 2002/15/EÜ ja eelkõige vastavalt sättele, mille kohaselt see kehtib füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate autojuhtide kohta alates 23. märtsist 2009, esitas komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande (KOM (2007) 266 lõplik), kus esitatakse füüsilisest isikust ettevõtjana töötavate autojuhtide direktiivi kohaldamisalasse kaasamise või sellest väljajätmise tõenäolised tagajärjed.

Aruandes hinnatakse ka öötöösätete rakendamise tagajärgi. Lisaks uuritakse direktiivi üldisemat mõju maanteede ohutusele, konkurentsitingimusi, elukutse struktuuri ja sotsiaalseid aspekte.

Järeldatakse, et:

a) FIEna töötavate autojuhtide kaasamine direktiivi kohaldamisalasse ei ole piisavalt põhjendatud.

b) FIEde ja ringi liikuvate töötajate erinevus ei ole selge ja see suurendab ohtu, et kasutatakse nn vale-FIEsid, kes selleks, et nad ei kuuluks direktiivi kohaldamisalasse, ei ole töölepingu kaudu tööandjaga seotud, kuid kellel puudub vabadus sõlmida ärisuhteid mitme kliendiga.

c) Öötöö suhtes järeldab komisjon, et sätteid ei ole vaja muuta ega täiendavalt ühtlustada; öötöö määratlust (direktiivi 2002/15/EÜ artikli 3 punkt i) tuleb lihtsalt muuta, sest praeguses sõnastuses hõlmaks see ka väga lühikesi öötöö perioode, sealhulgas ainult mõne minuti pikkused ajavahemikud.

Komisjoni hinnangul on see ettepanek majanduslikult ja sotsiaalselt ebaproportsionaalne ja tarbetu.

(IΙ) Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta (KOM(2008)650).

Pärast sidusrühmadega konsulteerimist ja mõju hindamist, pidades silmas tarbetu halduskoormuse vältimist ning samas ELi transpordipoliitika eesmärkide edendamist, leiti, et kõnealune ettepanek, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ, on parim valikuvõimalus. Komisjon leiab, et direktiivi üldine eesmärk, milleks on maanteetransporditöötajate tervise ja ohutuse kaitse, ei ole muutunud ning konkurentsimoonutused ja liikmesriikide haldus- ning majanduskulud on vähenenud.

Ettepanekud:

a) Kohaldamisala selgitamine

– tõeliselt FIEna tegutsevate ringi liikuvate töötajate väljajätmine (artikli 3 punkti e väljajätmine);

– direktiivi kohaldamine kõigi ringi liikuvate töötajate ja nende töötajate suhtes, kellel puudub vabadus oma tööalase tegevuse korraldamiseks, kuna nad on nn vale-FIEd (Artikli 2 lõige 1 ja artikli 3 punkt d);

– FIEna töötavate töötajate tööaja mõiste väljajätmine ja ringi liikuvate töötajate täpsema määratluse lisamine.

b) Öötöö (Artikli 3 punkt i)

– Esitatakse öötöö määratlus, mida komisjon peab praktikas rakendatavaks: öötöö miinimumperioodiks määratakse uuesti kaks tundi.

c) Kohaldamine

– Artikli 11 punktis a (uus) lisatakse ühised põhimõtted, mille eesmärgiks on tagada riiklike jõustamismehhanismide suurem läbipaistvus.

– Nõutakse tihedamat koostööd liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahel.

– Asjaomaste asutuste dialoogi lihtsustamiseks pakutakse komisjoni toetust.

ΙΙΙ. Euroopa Parlamendi seisukoht

–Lisaks struktuurilistele uuendamismeetmetele võtab raportöör teadmiseks ohu, mis tuleneb vale-FIEdest töötajate kasutamisest seoses direktiivi 2002/15/EÜ erinevate tõlgendustega.

– Raportöör määratleb vale-FIEde ja klientide suhted ärisuheteks.

– Ta ühendab öötöö määratluse ja ületundide hüvitamise ja ei nõustu kahetunnise ajavahemiku kinnitamisega öötöö miinimumperioodiks, nagu sätestatakse artikli 7 lõikes 1, kus on öeldud, et öötööd tegevad autojuhid ei või töötada rohkem kui 10 tundi 24-tunnise ajavahemiku jooksul.

– Raportöör on seisukohal, teabevahetussüsteemide loomine on direktiivi eesmärkidega võrreldes ebaproportsionaalne.

– Ta soovitab lihtsustada ja parandada maanteetransporti puudutava sotsiaalvaldkonna õigusloomega seotud teabe juurdepääsetavust.


transpordi- ja turismikomisjonI ARVAMUS (17.2.2009)

tööhõive- ja sotsiaalkomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta

(KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

Arvamuse koostaja: Johannes Blokland

LÜHISELGITUS

Komisjoni ettepanek

Direktiiviga 2002/15/EÜ reguleeritakse autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldust. See käsitleb peamiselt ettevõtjate teenistuses olevaid liikuva tegevusega hõivatud töötajaid, kuid alates 23. märtsist 2009 käsitleb see ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE) tegutsevaid sõidukijuhte, kes on ise ettevõtjad, välja arvatud juhul, kui nimetatud kategooria otsustatakse enne kõnealust kuupäeva direktiivi reguleerimisalast välja arvata. Käesoleva direktiivi tööaega reguleerivad sätted kujutavad endast täiendust määruses 561/1006 (varem 3820/85) kehtestatud autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud töötajate sõidu- ja puhkeaja sätetele.

Liikuvate töötajate eristamine FIEna tegutsevatest sõidukijuhtidest on tekitanud tegelikkuses probleeme nn vale-FIEna töötavate sõidukijuhtide esilekerkimise tõttu. Need on inimesed, kes on ametlikult registreeritud FIEna ja ka tegutsevad FIEna, kuid töötavad de facto üksnes ühe muu ettevõtja heaks. Tegelikkuses töötavad nad nii, nagu nad oleksid nimetatud muu ettevõtja teenistuses.

Probleemi lahendamiseks teeb komisjon oma ettepanekus KOM(2008)0650 ettepaneku muuta ringi liikuva töötaja määratlust, et see hõlmaks tulevikus ka vale-FIEna töötavaid sõidukijuhte, et viimastel tuleks samamoodi kinni pidada tööaega käsitlevatest sätetest. Komisjon teeb järelduse, et FIEna tegelikult tegutsevaid sõidukijuhte ei ole direktiivi reguleerimisalasse tarvidust kaasata. Nad on füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on vabad otsustama oma tööaja kestuse üle. Vale-FIEna tegutsevad sõidukijuhid tuleb viia direktiivi reguleerimisalasse, lisades ringi liikuvate töötajate määratlusse isikud, kes ei ole mõne tööandjaga seotud ametlikult, vaid de facto, ehk isikud:

– kellel ei ole vabadust korraldada oma tööd või

– kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadavast kasumist või

– kes ei saa sõlmida töösuhteid mitme kliendiga.

Teiseks teeb komisjon ettepaneku tõlgendada mõistet öötöö laiemalt. Direktiivi 2002/15 kohaselt on ööaeg siseriikliku õiguse kohaselt määratletud vähemalt nelja tunni pikkune ajavahemik kella 00.00 ja kella 07.00 vahel. Öötöö on praegu kehtiva määratluse kohaselt mis tahes kestusega mis tahes töö, mida tehakse ööajal. Nüüd teeb komisjon ettepaneku, et tööd määratletaks öötööna üksnes siis, kui selle jooksul on nimetatud ajal tehtud tegelikku tööd vähemalt kaks tundi.

Kolmandaks teeb komisjon ettepaneku lisada uus jõustamist käsitlev artikkel. Siinjuures tuleb silmas pidada, et tööaja sätete jõustamise eest vastutavad asjaomase asukohariigi kohapealsed pädevad inspektorid. Tööajast kinnipidamist ei kontrollita seega sõidukite tehnokontrolli raames, mida võib läbi viia ka mõnes teises liikmesriigis, vaid üksnes asukohariigis.

Raportööri seisukoht ja muudatusettepanekud

Raportöör toetab üldiselt komisjoni ettepanekut. Asjaolu, et vale-FIEsid hakatakse kohtlema töötajatena, kelle suhtes kehtivad tööaja piirangud, on positiivne areng, sest nad on ka de facto muu tööandja teenistuses. Raportöör toetab samuti komisjoni seisukohta, et tegelikkuses FIEna töötavaid sõidukijuhid ei peaks kuuluma kõnealuse direktiivi reguleerimisalasse. Seega on õige, et komisjoni ettepanekuga muudetakse artikli 2 lõiget 1 vastavalt.

Siiski taunib raportöör asjaolu, et komisjoni kõnealune ettepanek nii hilja avaldati. Isegi kui Euroopa Parlament ja nõukogu oleksid jõudnud kiireloomulise esimese lugemise jooksul kokkuleppele, ei oleks muudetud direktiiv saanud jõustuda enne 23. märtsi 2009. Kuni muudetud direktiivi jõustumiseni kutsub raportöör liikmesriike üles pärast 23. märtsi 2009 jätkama sätete rakendamist kehtiva direktiivi vaimus, kuni muudetud direktiiv jõustub.

Mus puutub öötöösse, siis nõustub raportöör komisjoniga, et vaja on suuremat paindlikkust, kui kehtiva direktiiviga on lubatud. Võimaldada tuleks ajapiirangu ületamist mõne minuti ulatuses või isegi kuni kaks tundi. Raportöör peab aga vajalikuks muuta sealjuures ööaja määratlust. Nagu kehtivas direktiivis on sätestatud, ei pea see kestma kauem kui neli tundi, mis tähendab, et tööaega kahele tunnile pikendades võib ööaega de facto vähendada kahele tunnile. Seega jääks öine uneaeg liiga lühikeseks. Raportöör teeb seega ettepaneku määratleda ööaeg kindla ajavahemikuna kella 00.00 ja kella 06.00 vahel.

Raportöör toetab jõustamist käsitleva artikli lisamist, nagu komisjon soovitas. Julgustamaks liikmesriike kõnealust jõustamist tõeliselt ja diskrimineerimata ellu viima, teeb raportöör ettepaneku muuta uus artikkel 11 a rangemaks.

Lõpuks on raportöör seisukohal, et tööaja ja puhkeaja tasakaalustatud jaotumise huvides on soovitatav muuta nädala määratlust. Tagamaks ettenähtud puhkeaega, mis tuleb kasuks töö kvaliteedile, liiklusohutusele ja üldisele heaolule, tuleks suur osa pühapäevast kõnealusest määratlusest välja jätta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval tööhõive- ja sotsiaalkomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) ringi liikuvad töötajad, kes ei kuulu määruse (EÜ) nr 561/2006 kohaldamisalasse, peaksid kuuluma käesoleva direktiivi kohaldamisalasse.

Selgitus

Tõsiasi, et mõned ringi liikuvad töötajad ei kuulu sõiduaegade ja puhkeperioodide määruse 561/2006/EÜ kohaldamisalasse ega ka tööaja direktiivi kohaldamisalasse, toob ühelt poolt kaasa konkurentsi moonutamise ja teiselt poolt halvendab liiklusohutust.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Põhjendus 14 a (uus)

Komisjoni ettepanek  

Muudatusettepanek

 

(14 a) Kooskõlas ühenduse õiguse üldpõhimõtetega peaksid liikmesriigid tagama, et käesolevale direktiivile mittevastavuse eest kehtestatud karistused on asjakohased, tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt b

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 3 – punkt d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„ringi liikuv töötaja tähendab ka sellist isikut, kes ei ole seotud mõne tööandjaga töölepingu või muud liiki hierarhilise töösuhtega, kuid:

välja jäetud

i kellel ei ole vabadust korraldada asjaomast tööalast tegevust;

 

ii kelle sissetulek ei sõltu otseselt saadud kasumist;

 

iii kellel ei ole vabadust sõlmida üksi või koostöös teiste FIEna tegutsevate sõidukijuhtidega ärisuhteid mitme kliendiga.”;

 

Selgitus

Nn vale-FIEna tegutsevate sõidukijuhtide probleem on küsimus, mida liikmesriigid juba kontrollivad, siin ei ole mingit vajadust Euroopa tasandil reguleerimise järele.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – punkt b a (uus)

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 3 – punkt d – esimene a lõik (uus)

 

Komisjoni ettepanek  

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid võtavad üldjuhul arvesse kogu asjaomast teavet. Seega ei loeta isikuid, keda on tunnustatud FIEna muude siseriiklike ja/või ELi õigusaktide alusel (seoses nt maksustamisküsimustega, sotsiaalõigusnormidega), ringi liikuvateks töötajateks käesoleva direktiivi alusel.

Selgitus

Kriteeriumid selle kindlaksmääramiseks, kas töötaja on ringi liikuv töötaja või FIE, peavad olema paindlikud, et säilitada ettevõtjate huvi näidata üles initsiatiivi ning arendada uusi tegevusi. Töötajad, keda on juba tunnustatud FIEna muude siseriiklike ja ELi õigusaktide alusel, peavad jääma nendeks ka käesoleva direktiivi alusel.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 3 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek  

Muudatusettepanek

 

(d a) punkti g muudetakse järgmiselt:

 

(g) nädal – ajavahemik, mis algab kell 00.00 esmaspäeval ja lõpeb kell 24.00 pühapäeval; see määratlus ei piira siiski siseriiklike õigusaktide kohaldamist, milles tunnustatakse pühapäeva nädala puhkepäevana ja kehtestatakse seetõttu liikluskeeld;

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt d b (uus)

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 3 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek  

Muudatusettepanek

 

(d b) punkti h muudetakse järgmiselt:

 

(h) ööaeg – ajavahemik kella 00.00 ja kella 06.00 vahelisel ajal;

Selgitus

Antud kujul võimaldaks ettepanek liikmesriikidel vähendada ööaega tegelikult kahele tunnile. Seega jääks öine uneaeg liiga lühikeseks. Punktis h kavandatud paindlikkus on vastuvõetav üksnes siis, kui on lisatud selge ja mõistlik ööaja määratlus. Lisaks sellele lahendaks nimetatud muudatusettepanek segaduse, mis praegu valitseb liikmesriikide vahel seoses ööaja määratlusega.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt e

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 3 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek  

Muudatusettepanek

See muudatusettepanek ei puuduta eestikeelset versiooni.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 6

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 11a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid loovad süsteemi asjakohase ja korrapärase järelevalve ja kontrolli jaoks, et tagada käesoleva direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja järjepidev rakendamine. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

(1) Liikmesriigid loovad süsteemi asjakohase,mittediskrimineeriva ja korrapärase järelevalve ja kontrolli jaoks, et tagada käesoleva direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja järjepidev rakendamine. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

Selgitus

Ettevõtjaid on vajalik kaitsta diskrimineeriva kohtlemise eest.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv – muutmisakt

Artikkel 1 – lõige 6

Direktiiv 2002/15/EÜ

Artikkel 11a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid loovad süsteemi asjakohase ja korrapärase järelevalve ja kontrolli jaoks, et tagada käesoleva direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja järjepidev rakendamine. Liikmesriigid tagavad, et direktiivi jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

(1) Liikmesriigid loovad süsteemi asjakohase ja korrapärase järelevalve ja kontrolli jaoks, et tagada käesoleva direktiivi eeskirjade nõuetekohane ja järjepidev rakendamine. Kui määruses (EÜ) nr 561/2006 sätestatud sõidu- ja puhkeaja eeskirju rikutakse sellisel määral, et sellest tulenevalt rikutakse tööaja eeskirju, peab liikmesriikide poolne tööaja eeskirjade seire ja jõustamine toimuma tõrgeteta. Liikmesriigid tagavad lisaks sellele, et direktiivi jõustamise eest vastutavatel riigiasutustel on piisav arv kvalifitseeritud inspektoreid, ja nad võtavad kõik vajalikud meetmed.

Selgitus

Praegu puudub seos sõidu- ja puhkeaja ning tööaja eeskirjade täitmise vahel, ehkki need on omavahel loogiliselt seotud. Raportöör on seisukohal, et tööajast kinnipidamist tuleb tingimata jälgida ning tagada asjaomaste eeskirjade täitmine (kuid mitte ainult), kui sõidu- ja puhkeaja eeskirjade rikkumine hõlmab sõiduaja ületamist suhteliselt palju ja tähendab seega automaatselt, et ka tööaja eeskirju on rikutud.

MENETLUS

Pealkiri

Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus

Viited

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

Vastutav komisjon

EMPL

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.10.2008

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Johannes Blokland

4.11.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.1.2009

16.2.2009

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

17.2.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

21

20

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Josu Ortuondo Larrea, Reinhard Rack, Ulrike Rodust, Luca Romagnoli, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Michel Teychenné, Silvia-Adriana Ţicău

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Luigi Cocilovo, Jas Gawronski, Pedro Guerreiro, Lily Jacobs, Rosa Miguélez Ramos, Dominique Vlasto, Corien Wortmann-Kool


MENETLUS

Pealkiri

Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus

Viited

KOM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD)

EP-le esitamise kuupäev

15.10.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

EMPL

21.10.2008

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

21.10.2008

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Marie Panayotopoulos-Cassiotou

2.12.2008

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

21.1.2009

11.2.2009

2.3.2009

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.3.2009

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

23

17

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Richard Falbr, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Karin Jöns, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Herbert Bösch, Maddalena Calia, Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Sepp Kusstatscher, Jamila Madeira, Viktória Mohácsi, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Glenn Bedingfield, Herbert Bösch, Maddalena Calia, Ljudmila Novak, Gianluca Susta, Silvia-Adriana Ţicău

Õigusteave - Privaatsuspoliitika