ZPRÁVA o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků

6. 3. 2009 - (KOM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS)) - *

Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Zsolt László Becsey

Postup : 2008/0150(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A6-0121/2009
Předložené texty :
A6-0121/2009
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokud jde o strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků

(KOM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2008)0459),

–   s ohledem na článek 93 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0311/2008),

–   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A6‑0121/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a zároveň vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, jak vyžaduje článek 152 Smlouvy o ES, s ohledem na to, že Společenství je stranou rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, měly by být provedeny různé změny v této oblasti. Tyto změny by měly zohledňovat situaci, která převládá u každého jednotlivého tabákového výrobku.

(2) Aby bylo zajištěno řádné fungování vnitřního trhu a zároveň vysoký stupeň ochrany lidského zdraví, jak vyžaduje článek 152 Smlouvy o ES, a s ohledem na to, že Společenství je stranou rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, měly by být provedeny různé změny v této oblasti. Tyto změny by měly tam, kde je to vhodné, zohledňovat zákaz kouření a situaci, která převládá u každého jednotlivého tabákového výrobku a měly by doplňovat zákaz reklamy na tabákové výroby a vzdělávací kampaně. Rovněž je třeba pamatovat na nutnost boje proti pašování ze třetích zemí a proti organizovanému zločinu a na vytvoření a rozšiřování schengenského prostoru.

Odůvodnění

Bylo by přehnané tvrdit, že výše zdanění má výrazný vliv na omezení kouření. Významný vliv má také vzdělávání, zákazy nebo změna ve společenských zvyklostech.

Nízké ceny v zemích, které sousedí s novými členskými státy, nás nutí k umírněnosti při zvyšování cen, které bude mít dopady na vnitřní trh, pokud přesáhne určitou úroveň. Řádné fungování schengenského prostoru by nemělo být narušeno policejními a celními kontrolami v pohraničních oblastech, které mají za cíl pouze chránit národní spotřebu na úkor spotřeby soukromé.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Pokud jde o cigarety, pravidla by měla být zjednodušena, aby byly vytvořeny neutrální podmínky hospodářské soutěže pro výrobce, omezilo se rozdělování trhů s tabákem a zdůraznily se cíle v oblasti zdraví. Za tímto účelem by měl být nahrazen koncept nejžádanější cenové kategorie; minimální požadavek na cenu by měl odpovídat vážené průměrné maloobchodní prodejní ceně a minimální spotřební daň by se měla vztahovat na všechny cigarety. Z obdobných důvodů by měla vážená průměrná maloobchodní prodejní cena sloužit jako vodítko pro poměřování důležitosti specifické spotřební daně v rámci celkového daňového zatížení.

(3) Pokud jde o cigarety, pravidla by měla být zjednodušena, aby byly vytvořeny neutrální podmínky hospodářské soutěže pro výrobce, omezilo se rozdělování trhů s tabákem, bylo zaručeno rovné zacházení se všemi členskými státy, pěstiteli tabáku a tabákovým průmyslem v EU, zdůraznily se cíle v oblasti zdraví a byl zajištěn soulad s makroekonomickými cíli, jako je nízká inflace, přičemž je třeba vzít v potaz rozšíření eurozóny a cenovou konvergenci. Za tímto účelem by měl být nahrazen koncept nejžádanější cenové kategorie; Proto by měl být požadavek na minimální spotřební daň u všech tabákových výrobků ve všech členských státech od 1. ledna 2012 vyjádřen pouze jako zvláštní složka odváděná z každé jednotky tabákového výrobku. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena by měla sloužit pouze jako vodítko pro poměřování důležitosti specifické spotřební daně v rámci celkového daňového zatížení. Členské státy s vysokou spotřební daní na tabákové výrobky by měly při jejím zvyšování přijmout umírněnou politiku a mít na paměti význam sblížení úrovně zdanění na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Je nezbytné zrušit přechodné období zavedené po přistoupení tzv. nových členských států a v souladu s tím i možnost tzv. starých členských států uplatňovat diskriminující postupy v případě přeshraničního převozu tabákových výrobků pro soukromé účely. Pokud by byly spotřební daně a tedy i legální spotřebitelské ceny v těchto členských státech výrazně zvýšeny, výroba, a tím i dodávky surového tabáku by opustily EU a přesunuly se do sousedních států.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Pokud jde o jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret, měla by být minima stanovená na úrovni Společenství vyjádřena tak, aby bylo dosaženo podobných účinků jako u cigaret. Za tímto účelem by mělo být stanoveno, že vnitrostátní úroveň zdanění musí odpovídat jak minimu, které je vyjádřeno procentuálně z maloobchodní ceny, tak minimu, které je vyjádřeno pevnou částkou.

(5) Pokud jde o jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret, měla by být minima stanovená na úrovni Společenství vyjádřena tak, aby bylo dosaženo podobných účinků jako u cigaret. Za tímto účelem by mělo být stanoveno, že vnitrostátní úroveň zdanění musí odpovídat minimu, které je vyjádřeno pevnou částkou odváděnou od 1. ledna 2012 z každé jednotky tabákového výrobku.

Odůvodnění

Pokud dochází ke změně minimální úrovně spotřební daně vyjádřené v eurech, je zbytečné stanovovat jak u cigaret, tak u jemně řezaného tabáku minimální spotřební daň vyjádřenou procentuálně z maloobchodní ceny.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Lepší sblížení by také pomohlo zajistit vyšší úroveň ochrany lidského zdraví. Výše zdanění je významným prvkem ceny tabákových výrobků, a ta má zase vliv na kuřácké zvyky spotřebitelů. Podvody a pašování narušují daňově podmíněnou úroveň cen cigaret a jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret a tím ohrožují dosažení cílů boje proti kouření.

(7) Lepší sblížení by také pomohlo zajistit vyšší úroveň ochrany lidského zdraví. Podvody a pašování narušují daňově podmíněnou úroveň cen cigaret a jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret a tím ohrožují dosažení cílů boje proti kouření.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Aby mohlo být dosaženo většího sblížení daní a snížena spotřeba, měla by se zvýšit minimální úroveň zdanění u cigaret a jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret ve Společenství.

(8) Aby mohlo být dosaženo většího sblížení daní a snížena spotřeba, měla by se mírně zvýšit minimální úroveň zdanění u cigaret a jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret ve Společenství.

Odůvodnění

Pokud dochází ke změně minimální úrovně spotřební daně vyjádřené v eurech, je zbytečné stanovovat jak u cigaret, tak u jemně řezaného tabáku minimální spotřební daň vyjádřenou procentuálně z maloobchodní ceny.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) V zájmu jednotného a spravedlivého zdanění by měla být upravena definice cigaret, doutníků a doutníčků a ostatního tabáku ke kouření tak, aby tabákové smotky, které lze podle jejich délky považovat za dvě cigarety nebo více, mohly být pro účely spotřební daně považovány za dvě cigarety nebo více; s typem doutníku, který je v mnoha ohledech podobný cigaretě, se nakládá pro účely spotřební daně jako s cigaretou a s tabákem ke kouření, který je v mnoha ohledech podobný jemně řezanému tabáku k ručnímu balení cigaret, se pro účely spotřební daně nakládá jako s jemně řezaným tabákem.

(10) V zájmu jednotného a spravedlivého zdanění by měla být upravena definice cigaret a ostatního tabáku ke kouření tak, aby tabákové smotky, které lze podle jejich délky považovat za dvě cigarety nebo více, mohly být pro účely spotřební daně považovány za dvě cigarety nebo více; s tabákem ke kouření, který je v mnoha ohledech podobný jemně řezanému tabáku k ručnímu balení cigaret, se pro účely spotřební daně nakládá jako s jemně řezaným tabákem.

Odůvodnění

Kritériem pro rozdělení do jednotlivých kategorií by měl být obsah tabákového výrobku, nikoli jeho vnější vzhled nebo výrobní postup.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 92/79/ES

Čl. 2 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy dbají na to, aby spotřební daň (specifická daň a valorická daň) z cigaret představovala alespoň 57 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny prodávaných cigaret. Spotřební daň není nižší než 64 EUR z 1 000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.

1. Do 1. ledna 2012 členské státy zajistí, aby spotřební daň nebyla nižší než 64 EUR z 1 000 kusů u všech typů cigaret.

Členské státy, které však vybírají spotřební daň ve výši alespoň 101 EUR z 1 000 cigaret na základě vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, nemusí dodržovat požadavek na úrovni 57%, jak stanoví odstavec 2.

 

Odůvodnění

Na vnitřním trhu by minimální úroveň měla být stanovena pouze pevnou částkou z každé jednotky tabákového výrobku. (Viz pozměňovací návrh 3)

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 92/79/ES

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Ode dne 1. ledna 2014 členské státy dbají na to, aby spotřební daň (specifická daň a valorická daň) z cigaret představovala alespoň 63 % vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny prodávaných cigaret. Spotřební daň není nižší než 90 EUR z 1 000 kusů cigaret bez ohledu na váženou průměrnou maloobchodní prodejní cenu.

2. Od 1. ledna 2014 všechny členské státy zajistí, aby spotřební daň ze všech kategorií cigaret nebyla nižší než 75 EUR z 1 000 kusů cigaret nebo byla na úrovni zdanění k 1. lednu 2010 zvýšené o 8 EUR.

Členské státy, které však vybírají spotřební daň ve výši alespoň 122 EUR z 1 000 cigaret na základě vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, nemusí dodržovat požadavek na úrovni 63%, jak stanoví odstavec 2.

 

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 92/79/ES

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se stanoví každoročně ke dni 1. ledna s odkazem na rok n–1 na základě celkového objemu určeného ke spotřebě a cen včetně veškerých daní.

3. Vážená průměrná maloobchodní prodejní cena se stanoví každoročně k 1. březnu s odkazem na rok n–1 na základě celkového objemu umístěného na trh a cen včetně veškerých daní.

Odůvodnění

Vzhledem k době, která je nezbytná ke shromáždění údajů, je 1. ledna příliš brzy na to, aby byla vypočtena vážená průměrná cena za předchozí rok (od ledna do prosince). Doporučujeme proto, aby toto datum bylo každoročně stanoveno na 1. března. Členské státy tak získají dva měsíce ke shromáždění údajů o trhu.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 92/79/ES

Čl. 2 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy postupně zvyšují spotřební daně s cílem dosáhnout požadavků stanovených v odstavci 2 ke dni stanovenému v odstavci 2 resp. 4.

5. Členské státy postupně zvyšují spotřební daně s cílem dosáhnout do 1. ledna 2012 požadavků stanovených v odstavci 1.

 

Členské státy, které od 1. ledna 2009 uplatňují na všechny kategorie maloobchodních prodejních cen spotřební daně přesahující 64 EUR na 1 000 cigaret, nesmí tyto spotřební daně snížit.

Odůvodnění

Zavedení těchto opatření je nezbytné, aby se zamezilo podvodům v souvislosti se zrušením minimální spotřební daně vyjádřené procentuálně z maloobchodní ceny a s mírnějším zvýšením minimální sazby spotřební daně a také aby se dále nezvětšovaly rozdíly v cenách mezi sousedícími členskými státy.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 1

Směrnice 92/79/ES

Čl. 2 – odst. 6 - pododstavec 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Komise při stejné příležitosti a pro účely poskytnutí informací vypočítá a zveřejní evropskou prahovou cenu cigaret vyjádřenou v eurech nebo v jiných národních měnách, již doplní o spotřební daň a DPH vybírané z nominálního balíčku cigaret o hodnotě 0 EUR před zdaněním.

Odůvodnění

Transparentnost a zájmy veřejnosti, hospodářských subjektů a členských států vyžadují, aby byla v jasné a jednoduché podobě zveřejněna minimální evropská úroveň zdanění cigaret.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 1 – bod 2

Směrnice 92/79/ES

Článek 2 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2a se nahrazuje tímto:

vypouští se

„Článek 2a

 

1. Pokud se v členském státě změní vážená průměrná maloobchodní prodejní cena cigaret, dostane se tím spotřební daň pod úrovně uvedené v odstavcích 1 a 2 článku 2. Dotyčný členský stát může provést úpravu této daně nejpozději do dne 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém ke změně došlo.

 

2. Zvýší-li členský stát sazbu daně z přidané hodnoty z cigaret, může snížit celkovou spotřební daň na výši, která se vyjádřená v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny rovná dopadu zvýšení sazby daně z přidané hodnoty rovněž vyjádřené v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, a to i pokud takové přizpůsobení má za následek snížení spotřební daně pod úroveň vyjádřenou v procentech vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny stanovenou v odstavcích 1 a 2 článku 2.

 

Členský stát však tuto daň znovu zvýší, aby těchto úrovní dosahovala alespoň nejpozději do dne 1. ledna druhého roku, který následuje po kalendářním roce, ve kterém k tomuto snížení došlo.“

 

Odůvodnění

Pokud jde o načasování aktualizace vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny, viz pozměňovací návrh 7.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 92/80/ES

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 8 a 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ode dne 1 ledna 2010 členské státy uplatňují spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 38% maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo nejméně 43 eur za kilogram.

Od 1. ledna 2014 členské státy uplatňují spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret buď nejméně 50 EUR za kilogram, nebo na úrovni zdanění k 1. lednu 2012 zvýšené o 6 %.

Ode dne 1 ledna 2014 členské státy uplatňují spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret nejméně 42% maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo nejméně 60 eur za kilogram.

Od 1. ledna 2012 členské státy uplatňují spotřební daň z jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret buď nejméně 43 EUR za kilogram, nebo na úrovni zdanění platné k 1. lednu 2010 zvýšené o 20 %.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 2 – bod 1

Směrnice 92/80/ES

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavce 10 a 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy postupně zvyšují spotřební daň, aby do dne 1. ledna 2014 dosáhly nových minimálních požadavků podle odstavce 9.

Členské státy postupně zvyšují spotřební daň, aby dosáhly těchto nových minimálních požadavků.

Ode dne 1. ledna 2010 spotřební daň vyjádřená jako procento nebo jako částka na kilogram nebo na počet kusů musí minimálně vyhovovat následujícím údajům:

Od 1. ledna 2012 spotřební daň vyjádřená jako částka na kilogram nebo na počet kusů musí minimálně vyhovovat následujícím údajům:

a) u doutníků a doutníčků: 5 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 12 EUR za 1 000 kusů či za kilogram,

a) u doutníků a doutníčků 12 EUR za 1 000 kusů či za kilogram,

b) u tabáku ke kouření jemně řezaného tabáku jiného než jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret: 20 % maloobchodní prodejní ceny včetně všech daní nebo 22 EUR za kilogram.

b) u tabáku ke kouření, jiného než jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret, 22 EUR za kilogram.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 4 a (nový)

Směrnice 95/59/ES

Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) V čl. 9 odst. 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Ustanovení druhého odstavce však nemůže být překážkou použití vnitrostátních předpisů o kontrole cenové hladiny, dodržování stanovených cen nebo provádění opatření ze strany příslušného orgánu některého členského státu, která se týkají vhodných prahových cen pro veškeré tabákové výrobky a která jsou přijímána v rámci politiky v oblasti veřejného zdraví tohoto členského státu s cílem odradit zejména mládež od spotřeby tabáku, jsou-li tyto předpisy v souladu s předpisy Společenství.“

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je sladit politiky prevence užívání tabáku popsané v doporučení Rady 2003/54/ES se směrnicí 95/59, aby se zlepšila kontrola tabáku.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice – pozměňující akt

Čl. 3 – bod 5

Směrnice 95/59/ES

Čl. 16 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Specifická složka spotřební daně nesmí činit méně než 10 % a více než 75 % celkové výše daňového zatížení, která vychází ze součtu následujících položek:

1. Specifická složka spotřební daně nesmí činit méně než 10 % od 1. ledna 2012 a více než 55 % celkové výše daňového zatížení, která vychází ze součtu následujících položek:

a) specifická spotřební daň;

a) specifická spotřební daň;

b) poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty vybíraná z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.

b) poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty vybíraná z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.

Průměrná vážená maloobchodní prodejní cena se stanoví každoročně ke dni 1. ledna s odkazem na rok n–1 na základě celkového objemu určeného ke spotřebě a cen včetně veškerých daní.

Průměrná vážená maloobchodní prodejní cena se stanoví každoročně k 1. březnu s odkazem na rok n-1 na základě celkového objemu určeného ke spotřebě a cen včetně veškerých daní.

 

1a. Specifická složka spotřební daně nesmí činit méně než 10 % od 1. ledna 2014   více než 60 % celkové výše daňového zatížení, která vychází ze součtu následujících položek:

 

a) specifická spotřební daň; dále pak

 

b) poměrná spotřební daň a daň z přidané hodnoty vybíraná z vážené průměrné maloobchodní prodejní ceny.

 

Průměrná vážená maloobchodní prodejní cena se stanoví každoročně k 1. březnu s odkazem na rok n-1 na základě celkového objemu určeného ke spotřebě a cen včetně veškerých daní.

Odůvodnění

Stanovením minimálního a maximálního podílu specifické složky spotřební daně na 10 %, a 55 % celkové výše daňového zatížení můžeme splnit dva cíle:1) dosáhnout mírné konvergence struktury spotřební daně a 2) zachovat ve všech členských státech dvousložkovou spotřební daň a zamezit změnám v hospodářské soutěži mezi výrobci cigaret.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Shrnutí návrhu Komise

Návrhem Komise se mění stávající předpisy v oblasti spotřební daně z tabákových výrobků. Podle navrhované směrnice se má minimální výše zdanění cigaret a jemně řezaného tabáku postupně zvyšovat až do roku 2014. Aktualizují se také definice různých typů tabákových výrobků. Podle Komise tento návrh sníží rozdíly mezi úrovní zdanění tabákových výrobků v různých členských státech a přispěje k řešení problému vnitrounijního pašování. Komise také od návrhu očekává, že v průběhu příštích pěti let pomůže snížit konzumaci tabákových výrobků o 10 %.

Ve stručnosti jsou návrhy Komise tyto:

Zrušení kritéria nejžádanější cenové kategorie, které je referenčním prvkem pro minimální požadavky ze strany EU v oblasti spotřebních daní a pro posouzení důležitosti specifické spotřební daně v rámci celkového daňového zatížení. Koncept nejžádanější cenové kategorie, od něhož se odvíjí minimální sazby, není v souladu s cíli vnitřního trhu, neboť s sebou přináší fragmentaci tabákových trhů členských států.

Postupné zvyšování minimální úrovně zdanění cigaret v souladu s cíli vnitřního trhu a zdravotními hledisky.

Poskytnutí větší pružnosti členským státům při používání zvláštních sazeb a uložení minimální spotřební daně u cigaret. Určitý soulad struktur je však podle Komise žádoucí, aby nevznikla situace, kdy jeden členský stát uplatňuje čistě specifické zdanění a sousední stát čistě valorické zdanění, což by vyústilo v trend, kdy dražší značky cigaret budou nakupovány občany prvního členského státu ve státě druhém, přičemž u levnějších značek by byla situace opačná. Proto se navrhuje rozšíření pásma z 5 % – 55 % na 10 % – 75 % celkového daňového zatížení.

Postupné sladění minimálních sazeb u jemně řezaného tabáku k ručnímu balení cigaret se sazbou u cigaret.

Úprava minimálních požadavků pro jiné tabákové výrobky než cigarety a jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret v souladu s inflací. Komise odhaduje, že inflace bude dosahovat 2 % ročně, resp. 8 % za celé období. Pokud použijeme tuto procentuální sazbu na minimální částky a zaokrouhlíme je nahoru na nejbližší celé číslo, dojdeme k částce 12 EUR u doutníků a doutníčků a 22 EUR u jiného tabáku ke kouření.

Změna stávajících definic cigaret, doutníků a ostatního tabáku ke kouření.

Hodnocení a doporučení zpravodaje

Zpravodaj uznává, že o splnění oprávněných cílů v oblasti zdraví je nutné usilovat ve všech oblastech, v nichž EU vyvíjí činnost. Rád by však zdůraznil, že při přijímání právních předpisů v oblasti spotřebních daní je velmi důležité pamatovat na jiné, stejně oprávněné cíle Unie. Jakákoli změna v právních předpisech EU musí brát ohled na situaci, v jaké se převážně nacházejí jednotlivé tabákové produkty, a měla by doplňovat zákaz reklamy na tabákové výrobky a výchovné kampaně. Nesmíme zapomenout ani na to, že je třeba bojovat proti pašování ze třetích zemí a proti organizovanému zločinu, a musíme vzít v potaz rozšíření schengenského prostoru a nutnost rozšířit eurozónu.

Pokud jde o cigarety, zpravodaj sdílí názor Komise, že pravidla by se měla zjednodušit. Zpravodaj proto navrhuje zásadní zjednodušení struktury spotřebních daní, čímž by mělo být dosaženo těchto cílů:

- vytvoření neutrální podmínek hospodářské soutěže mezi výrobci

- omezení fragmentace trhů s tabákovými výrobky

- rovné zacházení pro všechny členské státy

- zdůraznění cílů v oblasti zdravotní politiky

- v neposlední řadě zajištění souladu s makroekonomickými cíli, zejména s inflačními cíli.

Při stanovování minimálních požadavků na spotřební daně je třeba přihlížet k zájmům pěstitelů tabáku a tabákového průmyslu.

Za tím účelem by minimální požadavek na spotřební daň pro všechny produkty a všechny členské státy měl být od 1. ledna 2014 vyjadřován pouze jako specifická složka odváděná z každé jednotky produktu. K tomuto datu by tedy měly být zrušeny požadavky na minimální spotřební daně vyjádřené jako procento z maloobchodní ceny. Na všechny produkty ze všech členských států bude uplatňována pouze minimální spotřební daň.

Pokud jde o cigarety, nemělo by být členským státům, v nichž spotřební daň uplatňovaná od 1. ledna 2009 na jakoukoli z maloobchodních cenových kategorií přesahuje 64 EUR, povoleno tuto spotřební daň snížit. V zemích s vysokou úrovní zdanění je třeba omezit zvýšení cen a podpořit konvergenci. Zpravodaj proto navrhuje, aby byl zachován dvousložkový charakter spotřební daně a aby maximální výše valorické části nebyla vyšší než 55 % maloobchodní prodejní ceny. Z téhož důvodu nemůže být minimální sazba spotřební daně (pokud existuje) vyšší než 100 % váženého průměru maloobchodní prodejní ceny.

Níže naleznete návrh zpravodaje na stanovení minimálních spotřebních daní platných pro všechny produkty, které spadají do téže kategorie produktů, a pro všechny členské státy od 1. ledna 2014:

Cigarety

64 EUR na 1000 cigaret

Jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret

43 EUR na kilogram nebo úroveň k 1. lednu 2010 zvýšená o 12 %.

Od 1. ledna 2010:

Doutníky a doutníčky

Do 1. ledna 2014 12 EUR na 1000 kusů nebo na kilogram, avšak nejvýše 130 % vnitrostátní úrovně k 1. lednu 2010.

Tabák ke kouření jiný než jemně řezaný tabák k ručnímu balení cigaret

22 EUR na kilogram

Zpravodaj dále navrhuje nepřijmout změnu v definicích doutníků a doutníčků, neboť podle jeho názoru by se zdanění určitého tabákového produktu nemělo zakládat na jeho vnějších viditelných znacích, nýbrž na jeho složení.

POSTUP

Název

Struktura a výše spotřební daně na tabákové výrobky

Referenční údaje

KOM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS)

Datum konzultace s EP

11.9.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ECON

23.9.2008

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

23.9.2008

 

 

 

Nezaujaté stanovisko

       Datum rozhodnutí

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Zsolt László Becsey

24.9.2008

 

 

Projednání ve výboru

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Datum přijetí

2.3.2009

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

16

2

9

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer