SPRÁVA o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov

6.3.2009 - (KOM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS)) - *

Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajca: Zsolt László Becsey

Postup : 2008/0150(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0121/2009
Predkladané texty :
A6-0121/2009
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 92/79/EHS, 92/80/EHS a 95/59/ES, pokiaľ ide o štruktúru a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov

(KOM(2008)0459 – C6‑0311/2008 – 2008/0150(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2008)0459),

–   so zreteľom na článok 93 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0311/2008),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A6‑0121/2009),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) S cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysokú úroveň ochrany zdravia, ktoré sa vyžadujú v článku 152 zmluvy o ES, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že Spoločenstvo je zmluvnou stranou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (RDKT) Svetovej zdravotníckej organizácie, je potrebné v tejto oblasti vykonať rôzne zmeny. Tieto zmeny by mali zohľadňovať situáciu každého z rôznych tabakových výrobkov.

(2) S cieľom zabezpečiť správne fungovanie vnútorného trhu a zároveň vysokú úroveň ochrany zdravia, ktoré sa vyžadujú v článku 152 zmluvy o ES, pričom sa zohľadňuje skutočnosť, že Spoločenstvo je zmluvnou stranou Rámcového dohovoru o kontrole tabaku (RDKT) Svetovej zdravotníckej organizácie, je potrebné v tejto oblasti vykonať rôzne zmeny. Tieto zmeny by mali v danom prípade zohľadňovať zákaz fajčenia a situáciu každého z rôznych tabakových výrobkov a mali by byť doplnkom k zákazu reklamy na tabak a organizovaniu vzdelávacích kampaní. Takisto by sa malo prihliadať na potrebu bojovať proti pašovaniu z tretích krajín a organizovanému zločinu a na vytváranie a rozširovanie schengenského priestoru.

Odôvodnenie

Tvrdenie, že zdanenie má výrazný vplyv na zníženie fajčenia, je prehnané. Ďalšie faktory, ako sú vzdelávanie, zákaz alebo zmena sociálnych návykov, môžu mať na zníženie takisto významný dosah.

Nízke ceny v susedných krajinách hraničiacich s novými členskými štátmi si vyžadujú miernejšie zvyšovanie cien, ktoré bude mať dôsledky pre vnútorný trh, ak presiahne určitú minimálnu úroveň. Riadne fungovanie schengenskej zóny by nemalo byť ovplyvnené policajnými a colnými kontrolami v pohraničných oblastiach, ktorých cieľom je len chrániť vnútroštátnu spotrebu na náklady súkromnej spotreby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Pokiaľ ide o cigarety, súčasné úpravy by sa mali zjednodušiť s cieľom vytvoriť neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž výrobcov, znížiť mieru rozdelenia trhov s tabakovými výrobkami a zdôrazniť ciele ochrany zdravia. Preto by sa mala koncepcia najžiadanejšej cenovej kategórie nahradiť; minimálna požiadavka týkajúca sa ceny by sa mala týkať váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, zatiaľ čo peňažné minimum by sa malo vzťahovať na všetky cigarety. Z podobných dôvodov by mala vážená priemerná maloobchodná predajná cena slúžiť aj ako referencia na meranie významu osobitnej spotrebnej dane v celkovom daňovom zaťažení.

(3) Pokiaľ ide o cigarety, súčasné úpravy by sa mali zjednodušiť s cieľom vytvoriť neutrálne podmienky pre hospodársku súťaž výrobcov, znížiť mieru rozdelenia trhov s tabakovými výrobkami, zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými členskými štátmi, pestovateľmi tabaku a tabakovým priemyslom v EÚ, zdôrazniť ciele ochrany zdravia a plniť makroekonomické ciele, ako je nízka miera inflácie, v kontexte rozširovania eurozóny a zbližovania cien. Preto by sa mala koncepcia najžiadanejšej cenovej kategórie nahradiť; do 1. januára 2012 by sa mala požiadavka na minimálnu spotrebnú daň pre všetky tabakové výrobky vo všetkých členských štátoch vyjadrovať len ako osobitná zložka odvádzaná za každú tabakovú jednotku. Vážená priemerná maloobchodná predajná cena by mala slúžiť iba ako referencia na meranie významu osobitnej spotrebnej dane v celkovom daňovom zaťažení. Členské štáty s vysokou úrovňou spotrebnej dane z tabakových výrobkov by mali prijať miernejšiu politiku týkajúcu sa zvyšovania dane, majúc na pamäti dôležitosť konvergencie medzi daňovými úrovňami v rámci vnútorného trhu.

Odôvodnenie

Po pristúpení takzvaných nových členských štátov je potrebné zrušiť prechodné obdobie a podľa toho i možnosť diskriminačného postupu zo strany takzvaných starých členských štátov v prípade cezhraničného prenosu tabakových výrobkov na súkromné účely. V prípade dramatického nárastu spotrebnej dane a tým i legálnych spotrebiteľských cien v týchto členských štátoch výroba a následne i dodávky surového tabaku opustia EÚ a presunú sa do susedných štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Pokiaľ ide o jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet, minimálne hodnoty Spoločenstva by mali byť vyjadrené takým spôsobom, aby sa dosiahli podobné účinky ako v oblasti cigariet. Preto by bolo potrebné ustanoviť, aby boli vnútroštátne úrovne zdaňovania v súlade s minimom vyjadreným ako percentuálny podiel maloobchodnej ceny a zároveň s minimom vyjadreným ako pevná suma.

(5) Pokiaľ ide o jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet, minimálne hodnoty Spoločenstva by mali byť vyjadrené takým spôsobom, aby sa dosiahli podobné účinky ako v oblasti cigariet. Preto by bolo potrebné ustanoviť, aby vnútroštátne úrovne zdaňovania boli do 1. januára 2012 v súlade s minimom vyjadreným ako pevná suma odvádzaná za každú tabakovú jednotku.

Odôvodnenie

V dôsledku zmeny minimálnej úrovne spotrebnej dane vyjadrenej v eurách je stanovenie minimálnej výšky spotrebnej dane vyjadrenej ako percentuálny podiel maloobchodnej ceny pre cigarety, ako aj jemne krájaný tabak zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Väčšia konvergencia by takisto pomohla zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia. Úroveň zdanenia je hlavným faktorom ceny tabakových výrobkov, ktorá ovplyvňuje fajčiarske návyky spotrebiteľov. Podvody a pašovanie narúšajú cenové úrovne cigariet a jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet stanovené na základe daní, a tak ohrozujú dosahovanie cieľov kontroly tabaku.

(7) Väčšia konvergencia by takisto pomohla zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia. Podvody a pašovanie narúšajú cenové úrovne cigariet a jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet stanovené na základe daní, a tak ohrozujú dosahovanie cieľov kontroly tabaku.

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) S cieľom dosiahnuť vyšší stupeň konvergencie a znížiť spotrebu, by sa mali zvýšiť minimálne úrovne Spoločenstva zdaňovania cigariet a jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet.

(8) S cieľom dosiahnuť vyšší stupeň konvergencie a znížiť spotrebu, by sa mali v Spoločenstve mierne zvýšiť minimálne úrovne zdaňovania cigariet a jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet.

Odôvodnenie

V dôsledku zmeny minimálnej úrovne spotrebnej dane vyjadrenej v eurách je stanovenie minimálnej výšky spotrebnej dane vyjadrenej ako percentuálny podiel maloobchodnej ceny pre cigarety, ako aj jemne rezaný tabak zbytočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V záujme jednotného a spravodlivého zdaňovania by sa mali upraviť vymedzenia pojmov cigarety, cigary a cigarilá a iný fajčiarsky tabak tak, aby tabakové rolky, ktoré sa v závislosti od ich dĺžky považujú za dve cigarety alebo viac, boli na účely spotrebných daní považované za dve cigarety alebo viac; a aby sa fajčiarsky tabak, ktorý je v mnohých ohľadoch podobný jemne krájanému tabaku určenému na šúľanie cigariet, považoval za jemne krájaný tabak na účely spotrebných daní.

(10) V záujme jednotného a spravodlivého zdaňovania by sa mali upraviť vymedzenia pojmov cigarety a iný fajčiarsky tabak tak, aby tabakové rolky, ktoré sa v závislosti od ich dĺžky považujú za dve cigarety alebo viac, boli na účely spotrebných daní považované za dve cigarety alebo viac, a aby sa fajčiarsky tabak, ktorý je v mnohých ohľadoch podobný jemne krájanému tabaku určenému na šúľanie cigariet, považoval za jemne krájaný tabak na účely spotrebných daní.

Odôvodnenie

Rozdelenie do kategórií by sa malo stanoviť na základe skutočného obsahu tabakového výrobku, a nie jeho vonkajšieho vzhľadu alebo spôsobu výroby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 92/79/EHS

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby spotrebné dane (osobitná daň a daň ad valorem) z cigariet predstavovali aspoň 57 % váženej priemernej maloobchodnej ceny predávaných cigariet. Táto spotrebná daň nesmie byť menej ako 64 EUR na 1 000 cigariet bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

1. Do 1. januára 2012 členské štáty zabezpečia, aby spotrebné dane v prípade všetkých druhov cigariet nepredstavovali menej ako 64 EUR na 1 000 cigariet.

Avšak členské štáty, ktoré uplatňujú spotrebnú daň vo výške najmenej 101 EUR na 1 000 cigariet na základe váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny nemusia dodržiavať požiadavku 57 % uvedenú v prvom pododseku.

 

Odôvodnenie

Na vnútornom trhu by sa minimálna úroveň mala špecifikovať len ako pevná suma odvádzaná za každú tabakovú jednotku. (Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 92/79/EHS

Článok 2 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Od 1. januára 2014, členské štáty zabezpečujú, aby spotrebné dane (osobitná daň a daň ad valorem) z cigariet predstavovali aspoň 63 % váženej priemernej maloobchodnej ceny predávaných cigariet. Táto spotrebná daň nesmie byť menej ako 90 EUR na 1 000 cigariet bez ohľadu na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

2. Od 1. januára 2014, všetky členské štáty zabezpečujú, aby spotrebné dane zo všetkých kategórií cigariet nepredstavovali menej ako 75 EUR na 1 000 cigariet alebo aby boli aspoň o 8 EUR vyššie, ako úroveň z 1. januára 2010.

Avšak členské štáty, ktoré uplatňujú spotrebnú daň vo výške najmenej 122 EUR na 1 000 cigariet na základe váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny nemusia dodržiavať požiadavku 63% uvedenú v prvom pododseku.

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 92/79/EHS

Článok 2 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Vážená priemerná maloobchodná predajná cena sa určí k 1. januáru každého roka v porovnaní s rokom n–1, na základe celkového množstva spotreby a cien vrátane daní.

3. Vážená priemerná maloobchodná predajná cena sa určí k 1. marcu každého roka v porovnaní s rokom n–1, na základe množstva uvedeného na trh a cien vrátane daní.

Odôvodnenie

Vzhľadom na čas potrebný na zozbieranie údajov, je 1. januára príliš skoro na vypočítanie váženej priemernej ceny za predchádzajúci rok (od januára do decembra). Preto odporúčame, aby bol tento dátum stanovený na 1. marca každého roka. Týmto sa členským štátom poskytne dvojmesačný priestor na zozbieranie trhových údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 92/79/EHS

Článok 2 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane s cieľom dosiahnuť požiadavky uvedené v odseku 2 v termínoch stanovených v odsekoch 2 a 4.

5. Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane s cieľom dosiahnuť požiadavky uvedené v odseku 1 do 1. januára 2012.

 

Členské štáty, v ktorých je spotrebná daň platná k 1. januáru 2009 pre každú kategóriu maloobchodnej predajnej ceny vyššia než 64 EUR na 1000 cigariet, neznížia výšku spotrebnej dane.

Odôvodnenie

Zavedenie týchto opatrení je nevyhnutné s cieľom zabrániť akémukoľvek zneužívaniu v súvislosti so zrušením minimálnej výšky spotrebnej dane vyjadrenej ako percentuálny podiel maloobchodnej ceny a s miernejším zvyšovaním minimálnej sadzby spotrebnej dane a takisto s cieľom zamedziť ďalšiemu zvyšovaniu cenových rozdielov medzi susediacimi členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 1

Smernica 92/79/EHS

Článok 2 – odsek 6 - pododsek 1a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Komisia pri rovnakej príležitosti a na účely poskytnutia informácií vypočíta a uverejní minimálnu európsku cenu cigariet vyjadrenú v eurách alebo v inej národnej mene, ktorú doplní o spotrebnú daň a DPH uplatňovanú na nominálny balíček cigariet o hodnote 0 EUR pred zdanením.

Odôvodnenie

Transparentnosť a záujmy verejnosti, hospodárskych subjektov a členských štátov si vyžadujú, aby bola v jasnej a jednoduchej podobe zverejnená minimálna európska úroveň zdanenia cigariet.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 1 – bod 2

Smernica 92/79/EHS

Článok 2a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 2a sa nahrádza týmto:

vypúšťa sa.

„Článok 2a

 

1. Ak dôjde v členskom štáte k zmene váženej maloobchodnej predajnej ceny cigariet, na základe ktorej klesne spotrebná daň pod úrovne uvedené v odsekoch 1 a 2 článku 2, príslušné členské štáty sa môžu odložiť úpravu danej spotrebnej dane najneskôr do 1. januára druhého roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom k zmene došlo.

 

2. Ak zvýši členský štát sadzbu dane z pridanej hodnoty na cigarety, môže znížiť spotrebnú daň až na výšku, ktorá, vyjadrená ako percento váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, sa rovná zvýšeniu sadzby dane z pridanej hodnoty takisto vyjadrenej ako percento váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, aj keď takáto zmena má za následok zníženie spotrebnej dane pod úrovne, vyjadrené ako percento váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, stanovené v odsekoch 1 a 2 článku 2.

 

Avšak členský štát opäť zvyšuje túto spotrebnú daň, aby dosiahla tieto úrovne najneskôr 1. januára druhého roku nasledujúceho po roku, v ktorom došlo k zníženiu.“

 

Odôvodnenie

Časový plán aktualizácie váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny, pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Smernica 92/80/EHS

Článok 3 – odsek 1 – pododseky 8 a 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Od 01.01.10 členské štáty uplatňujú spotrebnú daň na jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet vo výške aspoň 38% maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní a minimálne 43 EUR na kilogram.

Od 1. januára 2014 členské štáty uplatňujú spotrebnú daň na jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet vo výške aspoň 50 EUR na kilogram alebo o 6 % vyššiu než je úroveň k 1. januáru 2012.

Od 1. januára 2014 členské štáty uplatňujú spotrebnú daň na jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet vo výške aspoň 42 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní a minimálne 60 EUR na kilogram.

Od 1. januára 2012 členské štáty uplatňujú spotrebnú daň na jemne krájaný tabak určený na šúľanie cigariet buď vo výške aspoň 43 EUR na kilogram alebo o 20 % vyššiu než je úroveň k 1. januáru 2010.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 2 – bod 1

Smernica 92/80/EHS

Článok 3 – odsek 1 – pododseky 10 a 11

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane s cieľom 1. januára 2014 dosiahnuť nové minimálne požiadavky uvedené v deviatom pododseku.

Členské štáty postupne zvyšujú spotrebné dane s cieľom dosiahnuť tieto nové minimálne požiadavky.

Od 1. januára 2010 sa spotrebná daň vyjadruje ako percento, ako suma na kilogram alebo pre daný počet kusov zodpovedá aspoň:

Od 1. januára 2012 sa spotrebná daň vyjadruje ako suma na kilogram alebo pre daný počet kusov a zodpovedá aspoň:

(a) v prípade cigariet alebo cigaríl, 5 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 12 EUR na 1 000 kusov alebo na kilogram;

a) v prípade cigariet alebo cigaríl 12 EUR na 1 000 kusov alebo na kilogram;

(b) v prípade fajčiarskych tabakov, okrem jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet, 20 % maloobchodnej predajnej ceny vrátane všetkých daní alebo 22 EUR na kilogram.“

b) v prípade fajčiarskych tabakov, okrem jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet, 22 EUR na kilogram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 4a (nový)

Smernica 95/59/ES

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a V článku 9 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Druhý odsek však nie je postavený proti presadzovaniu právnych predpisov jednotlivých štátov o dozore nad cenami alebo dodržiavaní predpísaných cien alebo zavedeniu primeraných opatrení pre prahové ceny členskými štátmi, ktoré sa uplatňujú na všetky tabakové výrobky v rámci politiky verejného zdravia príslušného členského štátucieľom odrádzať od spotreby tabaku, najmä v prípade mládeže, za predpokladu, že sú zlučiteľné so zákonodarstvom Spoločenstva.“

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je prepojiť politiky prevencie týkajúce sa tabaku, tak ako sa uvádzajú v odporúčaní Rady 2003/54/ES, so smernicou 95/59 s cieľom zlepšiť kontrolu tabaku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt

Článok 3 – bod 5

Smernica 95/59/ES

Článok 16 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Osobitná zložka spotrebnej dane nemôže byť menej ako 10 % a viac ako 75 % výšky celkového daňového zaťaženia vyplývajúceho zo spojenia:

1. Osobitná zložka spotrebnej dane nemôže byť od 1. januára 2012 menej ako 10 % a viac ako 55 % výšky celkového daňového zaťaženia vyplývajúceho zo spojenia:

(a) osobitnej spotrebnej dane;

a) osobitnej spotrebnej dane;

(b) pomernej spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

b) pomernej spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

Priemerná vážená maloobchodná predajná cena sa stanovuje k 1. januáru každého roka v porovnaní s rokom n–1, na základe celkového množstva určeného na spotrebu a cien vrátane daní.

Priemerná vážená maloobchodná predajná cena sa stanovuje k 1. marcu každého roka v porovnaní s rokom n–1, na základe celkového množstva určeného na spotrebu a cien vrátane daní.

 

1a. Osobitná zložka spotrebnej dane nie je od 1. januára 2014 menej ako 10 % a viac ako 60 % výšky celkového daňového zaťaženia vyplývajúceho zo spojenia:

 

a) osobitnej spotrebnej dane; a

 

b) pomernej spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty uplatňovanej na váženú priemernú maloobchodnú predajnú cenu.

 

Priemerná vážená maloobchodná predajná cena sa stanovuje k 1. marcu každého roka v porovnaní s rokom n–1, na základe celkového množstva určeného na spotrebu a cien vrátane daní.

Odôvodnenie

Stanovením minimálnej a maximálnej časti osobitnej zložky spotrebnej dane na 10%, respektíve na 55 % z výšky celkového daňového zaťaženia, môžeme dosiahnuť dva ciele: (1) mierne zblíženie štruktúry spotrebných daní a (2) zachovanie dvojzložkovej spotrebnej dane vo všetkých členských štátoch a zabránenie zmenám konkurenčnej situácie medzi výrobcami cigariet.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zhrnutie návrhu Komisie

Návrh Komisie sa predkladá ako zmena a doplnenie súčasných právnych predpisov EÚ o spotrebnej dani pre tabak. V návrhu smernice sa stanovuje postupný nárast minimálnych úrovní zdanenia cigariet a jemne krájaného tabaku v EÚ až do roku 2014. Návrhom sa takisto aktualizujú definície rôznych typov tabakových výrobkov. Podľa Komisie dôjde týmto návrhom k zníženiu rozdielov medzi úrovňami zdanenia tabaku v jednotlivých členských štátov a podpore riešenia problému, ktorým je pašovanie tabaku v rámci EÚ. Komisia takisto očakáva, že týmto návrhom prispeje k zníženiu spotreby tabaku o 10 % v priebehu nasledujúcich 5 rokov.

Komisia v skratke navrhuje:

— Zrušiť základné kritérium KNCK (koncepcia najžiadanejšej cenovej kategórie) ako referenčný bod pre minimálne požiadavky EÚ na spotrebné dane a pre meranie významu osobitnej spotrebnej dane v rámci celkového daňového zaťaženia. Podľa Komisie KNCK ako základné kritérium pre minimálne sadzby nie je v súlade s cieľmi vnútorného trhu, pretože spôsobuje rozdelenie tabakových trhov členských štátov.

— Postupne zvýšiť minimálne daňové úrovne pre cigarety v súlade s cieľmi vnútorného trhu a ochrany zdravia.

— Poskytnúť členským štátom väčšiu flexibilitu pri uplatňovaní osobitných daní a vyberaní minimálnych spotrebných daní z cigariet. S cieľom predchádzať situácii, ktorá sa vyznačuje výlučne osobitnými spotrebnými daňami v jednom členskom štáte a výlučne spotrebnými daňami ad valorem v susednom členskom štáte, čo by viedlo k cezhraničnému toku drahých značiek z prvého členského štátu do druhého a toku lacných značiek v opačnom smere, by podľa Komisie bolo žiaduce dosiahnuť istú konzistenciu v štruktúrach spotrebných daní. Preto sa navrhuje rozšírenie pásma z 5 % – 55 % na 10 % – 75 % celkového daňového zaťaženia.

— Uviesť postupne do súladu minimálne sadzby jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet so sadzbami cigariet.

— Upraviť minimálne požiadavky pre tabakové výrobky okrem cigariet a jemne krájaného tabaku určeného na šúľanie cigariet podľa miery inflácie. Komisia odhaduje, že miera inflácie bude dosahovať približne 2 % ročne, resp. 8 % za celé obdobie. Pri uplatnení tejto percentuálneho hodnoty na minimálne osobitné sumy a zaokrúhlení na najbližšiu celú hodnotu vyplynie suma 12 EUR na cigary a cigarilá a 22 EUR na iný fajčiarsky tabak.

- Zmeniť a doplniť súčasné vymedzenie pojmov cigarety, cigary a iný fajčiarsky tabak.

Hodnotenie a odporúčania spravodajcu

I keď spravodajca uznáva potrebu sledovať legitímne ciele týkajúce sa zdravia vo všetkých oblastiach činnosti EÚ, chcel by zdôrazniť, že pri prijímaní právnych predpisov v oblasti spotrebných daní je dôležité zohľadňovať aj ostatné, rovnako legitímne ciele Únie. Akákoľvek zmena v tejto oblasti právnych predpisov EÚ musí zohľadňovať situáciu každého z rôznych tabakových výrobkov a mala by byť doplnkom k zákazu reklamy na tabak a organizovaniu vzdelávacích kampaní. Takisto by sa malo prihliadať na potrebu bojovať proti pašovaniu z tretích krajín a organizovanému zločinu, na rozširovanie schengenskej zóny a na potrebu rozšíriť eurozónu.

Pokiaľ ide o cigarety, spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že by malo dôjsť k zjednodušeniu pravidiel. Navrhuje preto zásadné zjednodušenie štruktúry spotrebných daní, čím by sa mali dosiahnuť tieto ciele:

- vytvorenie neutrálnych podmienok hospodárskej súťaže pre výrobcov;

- zníženie rozdelenia tabakových trhov;

- zabezpečenie rovnakého zaobchádzania so všetkými členskými štátmi;

- zdôrazňovanie cieľov v oblasti zdravia

- a v neposlednom rade splnenie makroekonomických cieľov, najmä tých, ktoré sa týkajú inflácie.

Navyše pri stanovovaní minimálnych požiadaviek týkajúcich sa spotrebných daní by sa mali zohľadňovať záujmy pestovateľov tabaku a tabakového priemyslu EÚ.

Na tento účel by sa mala minimálna požiadavka na spotrebnú daň pre všetky výrobky a všetky členské štáty vyjadrovať do 1. januára 2014 len ako osobitná zložka odvádzaná za každú jednotku výrobku. Od tohto dátumu by sa teda mali zrušiť minimálne požiadavky týkajúce sa spotrebnej dane vyjadrené ako percentuálny podiel maloobchodnej predajnej ceny. Na všetky výrobky a všetky členské štáty sa bude uplatňovať len jedna minimálna spotrebná daň.

Čo sa týka cigariet, členské štáty, v ktorých je spotrebná daň platná do 1. januáru 2009 pre každú kategóriu maloobchodnej predajnej ceny vyššia než 64 EUR, nesmú znížiť túto spotrebnú daň. V záujme miernejšieho zvyšovania cien v krajinách s vysokými daňami a podpory zbližovania cien spravodajca navrhuje, aby sa zachoval dvojzložkový charakter spotrebnej dane a maximálna úroveň časti ad valorem teda nebola vyššia než 55 % maloobchodnej predajnej ceny. Z toho istého dôvodu nemôže byť minimálna sadzba spotrebnej dane (ak existuje) vyššia než 100 % váženej priemernej maloobchodnej predajnej ceny.

Návrh spravodajcu na minimálne spotrebné dane, ktoré sa vzťahujú na všetky výrobky spadajúce do tej istej kategórie výrobkov a na všetky členské štáty od 1. januára 2014, možno zhrnúť takto:

Cigarety

64 EUR na 1000 cigariet

Jemne krájaný fajčiarsky tabak určený na šúľanie cigariet

43 EUR na kilogram alebo o 12 % viac v porovnaní s úrovňou k 1 . januáru 2010.

Od 1. januára 2010:

Cigary alebo cigarilá

12 EUR na 1000 kusov alebo na kilogram, ale maximálne 130 % vnútroštátnej úrovne k 1. januáru 2010 do 1. januára 2014.

Fajčiarsky tabak okrem jemne krájaného fajčiarskeho tabaku určeného na šúľanie cigariet

22 EUR na kilogram

Spravodajca okrem toho navrhuje neakceptovať zmenu vymedzenia pojmu, pokiaľ ide o cigary a cigarilá, keďže nie je presvedčený o tom, že zdanenie výrobku by sa malo zakladať na vonkajšom, viditeľnom vzhľade tabakového výrobku, a nie na jeho skutočnom zložení.

POSTUP

Názov

Štruktúra a sadzby spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Referenčné čísla

KOM(2008)0459 – C6-0311/2008 – 2008/0150(CNS)

Dátum konzultácie s EP

11.9.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

23.9.2008

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

23.9.2008

 

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

10.9.2008

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Zsolt László Becsey

24.9.2008

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2008

2.12.2008

20.1.2009

 

Dátum prijatia

2.3.2009

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

2

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Margarita Starkevičiūtė

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mia De Vits, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Gianni Pittella

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Françoise Castex, Hans-Peter Mayer